Vrhovno Sodišče: Opinions issued on February 1994

February 28, 1994

Sodba nº U 1021/92 of Upravni oddelek, February 28, 1994

Podatki v uvozni carinski deklaraciji (UCD) se smejo spremeniti le na način in pod pogoji 270. in 271. člena carinskega zakona (CZ). Če je točna trditev tožeče stranke, da so dimenzije uvoženih gum v colah, ki se uporabljajo le za delovne stroje - damperje in nikoli za tovornjake, potem je vprašljiva ugotovitev ob pregledu blaga, da stanje blaga ustreza podatkom v uvozni carinski deklaraciji, saj obema podatkoma ni moglo ustrezati.

Sodba nº U 1179/92-7 of Upravni oddelek, February 28, 1994

Če iz vsebine pogodbe izhaja, da gre dejansko za odplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini med pogodbenima strankama, se uporabijo določbe zakona o davku na promet nepremičnin, čeprav sta pogodbeni stranki pogodbo označili kot: pogodbo o brezplačnem prenosu vlog oziroma deležev, s tem, da sta v upravnem sporu kot tožnici trdili, da taka pogodba ne pomeni odplačnega prenosa nepremičnine, pač pa le dokončno poravnavo njunih medsebojnih deležev v enaki vrednosti zaradi nastale poslovne ...

February 24, 1994

Sodba nº U 30/93 of Upravni oddelek, February 24, 1994

Če stranka ne izpolnjuje enega od pogojev, predpisanih za pridobitev državljanstva, in zato državljanstvo ne more pridobiti, je pravno nepomembno, ali je upravni organ obstoj drugega pogoja, predpisanega za pridobitev državljanstva, ugotovil pravilno ali ne.

Sodba nº U 97/93-5 of Upravni oddelek, February 24, 1994

Začasna odredba izdana na podlagi 68. člena ZDen, ni procesna ovira za izdajo začasne odredbe po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij.

Sodba nº U 941/92 of Upravni oddelek, February 24, 1994

Tožnica ni imela položaja stranke v postopku izdaje odločbe katere ničnost uveljavlja. Zato bi upravni organ, ko je po uradni dolžnosti ugotovil, da niso podani pogoji za izrek ničnosti odločbe, moral tožničin predlog zavreči in ne zavrniti.

Sodba nº U 688/93 of Upravni oddelek, February 24, 1994

Ni mogoče presoditi pravilnosti - ocene tožene stranke, da bi sprejem tožnika v državljanstvo R Slovenije predstavljal nevarnost za javni red, če je v odločbi samo navedeno, da je bil tožnik že večkrat kaznovan zaradi kaznivih dejanj, brez navedbe kaznivih dejanj in kazni in ali so obsodbe že izbrisane.

Sodba nº U 1018/92 of Upravni oddelek, February 24, 1994

Toženi organ ni poslal sodišču upravnih spisov, zato je sodišče tožbi ugodilo, ker brez spisov ni moglo presoditi zakonitosti izpodbijane odločbe o odmerjeni davčni obveznosti od opravljanja gospodarske dejavnosti.

Sodba nº U 315/94 of Upravni oddelek, February 24, 1994

Za oceno o tem, ali določena oseba v Republiki Sloveniji dejansko živi (1. odstavek 40. člena zakona o državljanstvu Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 1/91-I), je bistvena okoliščina, kje oseba dejansko prebiva, in ne, kje si je z zakoncem ustvarila pogoje za nameravano prebivanje v prihodnosti.

Sodba nº U 316/94 of Upravni oddelek, February 24, 1994

Za osebo, ki živi s starši v Nemčiji, v Republiko Slovenijo pa prihaja občasno na obisk, ni mogoče šteti, da v Republiki Sloveniji dejansko živi.

Sodba nº U 19/93 of Upravni oddelek, February 24, 1994

Okoliščina, da v prejšnjem postopku niso bili upoštevani določeni materialnopravni predpisi, ne predstavlja razloga za obnovo postopka niti po 1. niti po kateri drugi točki 249. člena zakona o splošnem upravnem postopku.

Sodba nº II Ips 894/93 of Civilni oddelek, February 24, 1994

V obravnavanem primeru se je ena od bistvenih sestavin prodajne pogodbe (cena) oblikovala na način, ki je bil tudi v nasprotju z določbami kazenskega zakona, ki so prisilne narave. Zaradi opisanih ravnanj je nično določilo o bistvenem elementu pogodbe (ceni), s tem pa je nična tudi pogodba v celoti, saj sklenjene pogodbe brez dela, v katerem je dogovorjena pogodbena cena, le za eno od pogodbenih strank (drugotoženo, za katero ni bilo ugotovljeno, da je storila kaznivo dejanje), ni mogoče obdr...

Sklep of Upravni oddelek, February 24, 1994

V stvareh, ki jih ni mogoče šteti za enostavne stvari (1. odstavek 209. člena zakona o splošnem upravnem postopku) mora obrazložitev odločbe obsegati poleg ugotovljenega dejanskega stanja tudi razloge, ki so bili odločilni za presojo dokazov (2. odstavek 209. člena navedenega zakona).

Sklep of Upravni oddelek, February 24, 1994

Dejansko stanje za naknadno odmero carine za uvoženo blago po 50. členu carinskega zakona je nepopolno ugotovljeno, če ni ugotovljeno, v kakšne namene je bilo uvoženo blago uporabljeno.

Sklep of Upravni oddelek, February 24, 1994

Aktivni pripadnik bivše JA, ki je zaradi pripadništva tej armadi z njenimi enotami zapustil Slovenijo, ne izpolnjuje pogoja dejanskega življenja v Sloveniji, čeprav se je po določenem času vrnil, ker vrnitev ne pomeni nadaljevanja prejšnjega stanja.

Sodba nº U 610/93 of Upravni oddelek, February 24, 1994

Vlogo za pridobitev državljanstva mora organ obravnavati v skladu s postavljenim zahtevkom. Toda stranka ima le pravico zaprositi za državljanstvo, katero ob pogojih, določenih z zakonom, lahko pridobi, ali pa tudi ne.

Sklep of Upravni oddelek, February 24, 1994

Za uvoženo blago po 30b členu carinskega zakona, ki je bilo dano v zakup pred pretekom 5 let od dneva uvoza, se plača carina, čeprav je v pogodbi s tujim vlagateljem določeno, da se bo blago dajalo v zakup. Taka odločba oziroma dogovor ni upoštevan.

Sklep of Upravni oddelek, February 24, 1994

Oseba, ki je vlagala sredstva v stanovanje, ki je predmet denacionalizacije, le zaradi izboljšave stanovanjskega standarda in ne zaradi pridobitve stanovanjske pravice (3. odstavek 116. člena stanovanjskega zakona, Uradni list RS, št. 18/91-I in 34/92), nima položaja stranke, ki bi imela zaradi varstva svojih pravic ali pravnih koristi pravico udeleževati se postopka denacionalizacije (1. odstavek 60. člena zakona o denacionalizaciji, Uradni list RS, št. 27/91-I).

Sodba nº U 984/93 of Upravni oddelek, February 24, 1994

Ureditev osebnih delovnih dovoljenj državljanov nekdanje SFRJ oziroma bivših republik je posledica spremenjenega državno-pravnega položaja Republike Slovenije po 25.6.1991.

Sodba nº II Ips 347/93 of Civilni oddelek, February 24, 1994

S sporno darilno pogodbo je hotela prva toženka preprečiti, da bi se tožnika v zemljiški knjigi vknjižila kot lastnika kupljenih zemljišč, čeprav je bilo tako odločeno s pravnomočnimi sodnimi odločbami. Takšno ravnanje in nagib zanje pa so nemoralni in nedopustni. Na podlagi določb čl. 53/3, v zvezi s členom 52 ZOR ter čl. 103/1 ZOR sta zato obe nižji sodišči obravnavano darilno pogodbo utemeljeno šteli za nično.

Sodba nº II Ips 341/93 of Civilni oddelek, February 24, 1994

Ob upoštevanju ugotovljenih dejanskih ugotovitev (zlasti ugotovitev, da toženec od aprila 1990 dalje pogodbenih obveznosti ni izpolnjeval na način, kot je bil pogodbeno dogovorjen - tedaj izročevalcu ni nudil niti hrane, niti mu ni plačeval nadomestila te hrane v denarni vrednosti, pa tudi glede druge oskrbe je bil izročevalec, kot je ugotovilo sodišče prve stopnje "prepuščen bolj ali manj sam sebi"), ne more biti prav nobenega pomisleka, da je tožnik zaradi neizpolnjevanja bistvenega pogodbe...

Sodba nº II Ips 205/93 of Civilni oddelek, February 24, 1994

Družbeno pravne osebe smejo, če zakon ne določa drugače, prodati stavbe in posamezne dele stavb (v obravnavanem delu gre za posamezen del stavbe), na katerih je lahko lastninska pravica, občanom, društvom in drugim civilnim pravnim osebam samo na javni dražbi (1. odstavek 8. člena zakona o prometu z nepremičninami - Uradni list SRS, št. 19/76 in 42/86). To ne velja le za prvo prodajo nenaseljene stavbe oziroma posameznega dela stavbe (11. člen zakona o prometu z nepremičninami). V obravnavane...

Sodba of Civilni oddelek, February 24, 1994

Iz ugotovitev nižjih sodišč, na katere je revizijsko sodišče vezano, tožena stranka pa jih z revizijo ne more izpodbiti (3. odstavek 385. člena ZPP) izhaja, da je tožena stranka dela, ki jih je izvedla tožeča stranka prevzela, o ugotovljenih napakah pa prevzemnika del ni obvestila na način, ki je določen v 614. členu ZOR. Ker o napakah izvršenega posla prevzemnika del tj. tožnika sploh ni obvestila, je njena pravica do sodnega uveljavljanja njenih pravic prenehala (1. in 2. odstavek 616. člen...

Sklep nº II Ips 353/93 of Civilni oddelek, February 24, 1994

Nedovoljenost revizije zaradi vrednosti spornega predmeta pod dovoljeno mejo.

Sklep of Civilni oddelek, February 24, 1994

Razveljavitev sodne poravnave kot pogodbe civilnega prava je zaradi bistvene zmote ob njenem sklepanju možno zahtevati tudi ob pogojih določbe 61. člena ZOR.

Sklep nº II Ips 339/93 of Civilni oddelek, February 24, 1994

Tožbena zahtevka tožeče stranke sta nedenarna in bi zato tožeča stranka morala v tožbi navesti vrednost spornega predmeta, česar pa ni storila. Zato ji pravice do revizije ni mogoče priznati in je revizijsko sodišče revizijo moralo zavreči (392.člen ZPP).

Sodba nº II Ips 349/93 of Civilni oddelek, February 24, 1994

Kot je pravilno poudarilo sodišče druge stopnje, toženec z vlaganji po razvezi zakonske zveze brez tožničinega soglasja ni mogel povečati svojega solastninskega deleža, ne glede na to, koliko so bila izvršena dela za uporabo hiše potrebna. Svoja vlaganja lahko s tožnico obračuna le z obligacijskopravnim zahtevkom. Sodišče druge stopnje je zavzelo pravilno stališče tudi glede toženčevih prevozov v zvezi z gradnjo hiše. Ob upoštevanju ugotovljenih okoliščin, kdaj in iz čigavih sredstev je bil k...

Sodba nº II Ips 329/93 of Civilni oddelek, February 24, 1994

Sodišči sta pravilno sklepali, da sta stranki sklenili prodajno pogodbo (454. člen in naprej ZOR), da je bil predmet pogodbe stanovanje, za katero se je tožnik zavezal plačati fiksno ceno. Ker pa je po ugotovitvah nižjih sodišč tožnik ukrepal po predložitvi podražitve v sili (plačal dodatno obračunano kupnino zato, ker je stanovanje nujno potreboval), je sodišče druge stopnje pravilno uporabilo 211. člen ZOR.

Sodba nº II Ips 350/93 of Civilni oddelek, February 24, 1994

Na podlagi vseh ugotovljenih okoliščin prometne nezgode sta sodišči prve in druge stopnje pravilno zaključili, da je prometne predpise kršil le zavarovanec tožene stranke, ki je zapeljal s stranske ceste na prednostno cesto, ne da bi se ustavil pred znakom STOP. Voznik tožnikovega vozila, ki je vozil po prednostni cesti in prehiteval vozilo pred seboj, ni kršil predpisov, ker je prehiteval na preglednem delu ceste, kjer je bila prekinjena črta. Pri takem položaju sta sodišči pravilno odločili...

Sodba nº II Ips 505/93 of Civilni oddelek, February 24, 1994

Kot je pravilno poudarilo sodišče druge stopnje, bi po 19. čl. prej veljavnega Zakona o stanovanjskih razmerjih (Ur.l. SRS, št. 35/82 in 14/84) toženka lahko izgubila stanovanjsko pravico, če bi stanovanje trajno nehala uporabljati, vendar pa v konkretnem primeru do tega ni prišlo.

Sodba nº II Ips 356/93 of Civilni oddelek, February 24, 1994

Razlaga zakupne pogodbe ne more zaobiti prisilnih predpisov (določbe 582. člena ZOR). Ker gre za zakupno pogodbo in za vprašanje odstopa od pogodbe zaradi protipogodbene rabe, ni mogoče sprejeti teze o realizaciji pogodbenega odstopnega upravičenja z razdrtjem pogodbe z navadno izjavo. Odstop od pogodbe je namreč dopusten šele, če zakupnik kljub zakupodajalčevemu opominu ne izpolnjuje svojih obveznosti o pravilni uporabi stvari.

Sklep nº II Ips 371/93 of Civilni oddelek, February 24, 1994

Tožnik kot pravdna stranka mora imeti možnost sodelovati v dokaznem postopku s tem, da se izjavlja o navedbah nasprotne stranke in o predlaganih dokazih, da sodeluje pri izvedbi dokazov in da obravnava uspeh dokazovanja (čl. 297/2 in čl. 299/1, ter čl. 302/2 ZPP). Prvo sodišče pa mu je s svojim postopanjem vse to preprečilo in pritožbeno sodišče je z zavrnitvijo tožnikovih tovrstnih pritožbenih ugovorov napravilo isto napako. Izpodbijana sodba pritožbenega sodišča in sodba sodišča prve stopnj...

Sodba nº II Ips 345/93 of Civilni oddelek, February 24, 1994

Toženec je po pravnih pravilih paragrafa 1320 ODZ kot lastnik psa, torej kot oseba, ki mora žival učinkovito nadzorovati, odgovoren za škodo, ki jo je pes povzročil, ko se je strgal z verige.

Sodba nº II Ips 331/93 of Civilni oddelek, February 24, 1994

Pošteni graditelj je lahko le tisti, ki gradi na tujem zemljišču v dobri veri, da je to zemljišče njegovo. Če se sklicuje na dogovor, originarne pridobitve ni. Lastninska pravica na podlagi dogovora (pogodbe) se pridobi šele z vpisom v zemljiško knjigo.

Sodba nº II Ips 333/93 of Civilni oddelek, February 24, 1994

Dejstvo, da je sodišče določen del škode obravnavalo v okviru odškodnine za telesne bolečine in ne v okviru odškodnine za zmanjšanje življenjskih aktivnosti na odločitev ni vplivalo. Sodišče namreč zahtevku za telesne bolečine ni ugodilo v celoti tako, da ni mogoče trditi, da je bilo z višino tega zahtevka omejeno in da zato ni prisodilo pravične odškodnine za motnje v spominu.

Sodba nº II Ips 335/93 of Civilni oddelek, February 24, 1994

V postopku zaradi ugotovitve močnejše pravice mora tisti, ki se na močnejšo pravico sklicuje, zahtevati ugotovitev lastninske pravice ali pravice uporabe na delu sosednjega zemljišča in izročitev tega dela njemu. Z ugotovitvijo lastninske pravice oz. pravice uporabe na delu tujega zemljišča in izročitvijo tega dela upravičenec doseže tudi prestavitev meje. Če sodišče zahtevku ugodi, se dotlej sporni del priključi zemljišču v lasti oz. uporabi tistega, ki je uveljavljal močnejšo pravico.

February 23, 1994

Sodba nº U 430/93 of Upravni oddelek, February 23, 1994

Mladoletni otrok rojen v tujini, katerega eden od staršev je bil državljan RS, vendar je že umrl in ne izpolnjuje pogojev iz 5. člena zakona o državljanstvu RS, ne more pridobiti državljanstva RS, če drugi od staršev ne zaprosi za pridobitev državljanstva z naturalizacijo.

Sodba nº U 675/92-8 of Upravni oddelek, February 23, 1994

Kršitev določbe 4. odstavka 8. člena zakona o davkih občanov, ki jo davčni organ ugotavlja posredno, izhajajoč iz nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja v dokončni odločbi, ni očitna kršitev materialnega zakona, ki je podlaga za spremembo dokončne odločbe po nadzorstveni pravici.

Sodba nº U 409/93 of Upravni oddelek, February 23, 1994

Stranki je z zamudo materialnega roka 6 mesecev ugasnila pravica do uveljavljanja državljanstva po 1. odstavku 40. člena zakona o državljanstvu RS.

Sklep of Upravni oddelek, February 23, 1994

Če sta se tožnika pritožila dne 25.4.1992 zoper lokacijsko dovoljenje, ki je bilo izdano dne 17.9.1985, bi ju moral prvostopni upravni organ poučiti po 14. in 256. členu ZUP in njuno vlogo šteti kot predlog za obnovo postopka po 9. točki 249. člena ZUP.

Sodba nº IV Ips 67/93 of Kazenski oddelek, February 23, 1994

Ker je bil prekršek storjen leta 1986, organ 2. stopnje pa je šele leta 1991 izrekel zelo nizko kazen (0,80 din), je zaradi poteka časa dejanje kaznovane postalo majhnega pomena, zato ne gre več za prekršek.

Sodba nº I Ips 292/93 of Kazenski oddelek, February 23, 1994

Če sodišče v odločbi o varnostnem ukrepu odvzema predmetov ne navede, kateri predmeti se obsojencu vzamejo, to pomanjkljivost lahko odpravi predsednik senata sodišča prve stopnje s posebnim sklepom po 1. odstavku 136. člena ZKP.

Sodba nº I Ips 185/93 of Kazenski oddelek, February 23, 1994

Kaznivo dejanje po 1. odstavku 101. člena KZ RS ne more biti inkludirano v kaznivo dejanje nasilniškega obnašanja po 1. odstavku 222. člena KZ RS.

Sodba nº I Ips 231/93 of Kazenski oddelek, February 23, 1994

1. Kršen je bil kazenski zakon, ker je sodišče druge stopnje kaznivo dejanje tatvine opredelilo po 2. odstavku 165. člena KZS, ker v opisu dejanja tatvine ni naveden subjektivni znak storilcev, da jima je šlo za to, da si pridobita stvar v vrednosti do 5.000 SIT.

Sklep of Kazenski oddelek, February 23, 1994

Obrtnik, ki ima obrtno dovoljenje za določeno dejavnost, pa opravlja drugo dejavnost, ne ravna v nasprotju z obrtnim dovoljenjem, temveč v nasprotju z določbo 13. člena obrtnega zakona, saj opravlja dejavnost, za katero si ni pridobil obrtnega dovoljenja.

Sklep nº I Ips 1/94 of Kazenski oddelek, February 23, 1994

Enomesečni rok za vložitev zahteve za izreden preizkus pravnomočne sodbe se izteče s pretekom tistega dne v mesecu, ki se po številki ujema z dnem, ko je rok začel teči, teči pa začne naslednjega dne po vročitvi. Ker zadnji dan ni bil dela prost dan, zagovornik pa je zahtevo vložil priporočeno naslednji dan na pošto, je njegova zahteva prepozna.

February 18, 1994

Sodba nº U 731/93-3 of Upravni oddelek, February 18, 1994

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij je vprašanje zavarovanja zahtevkov za vračanje premoženja po predpisih o denacionalizaciji v procesih lastninskega preoblikovanja podjetij posebej uredil, zato za izdajo začasne odredbe zadostuje, da so izpoljeni pogoji tega zakona. Oblika lastnine zavezanca ne vpliva na vsebino začasne odredbe.

February 17, 1994

Sodba nº U 48/93-8 of Upravni oddelek, February 17, 1994

Vpis v rojstno matično knjigo lahko predlaga le oseba, katero zakon določa, popravo pa oseba, na katero se podatek nanaša.

Sodba nº U 52/93-3 of Upravni oddelek, February 17, 1994

Sam umik civilnega prebivalstva pred fronto, čeprav na ukaz vojaških oblasti, ni vojni dogodek v smislu 2. člena zakona o civilnih invalidih vojne.

Sodba nº U 955/92 of Upravni oddelek, February 17, 1994

Če organ druge stopnje ugotavlja dejstva v dopolnilnem postopku (1. odstavek 242. člena zakona o splošnem upravnem postopku), mora dokazovanje izvajati po določbah 159.-201. člena zakona o splošnem upravnem postopku.

Sodba nº U 11/92 of Upravni oddelek, February 17, 1994

Sodišče izda sklep na podlagi 64. člena zakona o upravnih sporih zato, da se doseže izvršitev sodbe, na podlagi katere bi moral upravni organ izdati namesto odpravljenega upravnega akta nov upravni akt, ali izdati akt, katerega izdaja mu je bila naložena s sodbo. Če je upravni organ izdal tak upravni akt med postopkom, ki teče na podlagi zahteve iz 64. člena navedenega zakona, zahtevi ni mogoče ugoditi.

Sodba nº U 628/93 of Upravni oddelek, February 17, 1994

Sprejem v državljanstvo osebe, ki je bila že večkrat obsojena za razna kazniva dejanja, med drugim tudi na kazen, ki se ne izbriše iz kazenske evidence, predstavlja nevarnost za javni red.

Sodba nº U 1024/92, U 1046/92 of Upravni oddelek, February 17, 1994

Vprašanje, ali je opravljena dela šteti za nove investicije in ali se je zaradi novih investicij povečala vrednost podržavljenega premoženja, je potrebno ugotoviti s pomočjo izvedenca. Brez tega ni možen sklep o tem ali gre za bistveno povečanje vrednosti.

Sodba nº U 951/93-6 of Upravni oddelek, February 17, 1994

Za izdajo začasne odredbe zadostuje, da je verjetnost zahtevka na vrnitev podržavljenih nepremičnin po vsebini in obsegu verjetno izkazana.

Sodba nº II Ips 817/93 of Civilni oddelek, February 17, 1994

1. Otrok v starosti 11 let težko pravilno oceni prometno situacijo na cesti, zlasti oddaljenost in hitrost vozila, ki se približuje prehodu za pešce. Vsak povprečno pazljiv šofer mora to upoštevati in lahko pričakuje, da bo otrok nepredvidljivo ravnal in da se bo tudi nepravilno odločil za prečkanje ceste. Otrokovega ravnanja zato ne moremo ocenjevati z enakimi merili kot ravnanje odraslega človeka, in tudi morebitne nepravilnosti v smislu 3. odst. 108. čl. ZTVCP, (Ur.l. SFRJ, št. 50/88), na ...

Sodba nº II Ips 319/93, enako tudi sodba II Ips 318/93 of Civilni oddelek, February 17, 1994

Pritožbeno sodišče je s svojo, sedaj v reviziji izpodbijano sodbo, ob odločanju o pritožbi tožene stranke ugotovilo, da je sodba sodišča prve stopnje materialnopravno pravilna in jo je potrdilo, ker temelji na ob izdaji prve sodbe veljavnih predpisih, ki so dovoljevali prosto razpolaganje občanov z njihovimi vlogami na deviznih računih in knjižicah. Ko revizijsko sodišče sedaj v reviziji preizkuša materialnopravno pravilnost sodbe pritožbenega sodišča, posredno tudi ocenjuje materialnopravno ...

Sklep of Civilni oddelek, February 17, 1994

Spor o veljavnosti postopka razrešitve predsednika politične stranke je spor iz civilnopravnega razmerja.

Sodba of Civilni oddelek, February 17, 1994

1. Pritožbeno sodišče celo na glavni obravnavi na drugi stopnji lahko le ponovi pred prvim sodiščem izvedene (in upoštevane) dokaze (čl. 362/2 ZPP). Ni pa dovoljeno, da pri svoji odločitvi upošteva nove dokaze in celo brez pritožbene obravnave. Poleg tega ne sme brez glavne obravnave na drugi stopnji spreminjati odločilnih dejanskih ugotovitev prvega sodišča (čl. 373, tč. 1 ZPP). Kot je bilo obrazloženo, je pritožbeno sodišče napravilo tudi to nepravilnost. Posledica tega je protislovnost med...

Sklep of Civilni oddelek, February 17, 1994

Določbe prvega odstavka 88. čl. Zakona o denacionalizaciji (ZDen, Ur.l. RS, št. 27/91 in 31/93) si tožnica nepravilno razlaga. "Obstoj dolžnosti vrnitve" je potrebno tolmačiti kot možnost vrnitve in ne kot konkretno ugotovljeno dolžnost vrnitve premoženja po tem zakonu. Namen tega predpisa je bil namreč v tem, da se začasno, do poteka roka za uveljavljanje zahtevkov za denacionalizacijo, oz. do odločitve o njih, ustavi pravni promet s premoženjem, ki je lahko predmet denacionalizacije. To izh...

Sodba nº II Ips 346/93 of Civilni oddelek, February 17, 1994

Ne glede na to ali je v poslovni stavbi ali v primerni oddaljenosti od nje, je sporno stanovanje neločljivo povezano z opravljanjem dela monterja nadzorništva v tamkajšnjem območju. Zagotovi naj nemoteno in učinkovito delo monterja. Ali se to delo opravlja v poslovni stavbi ali na terenu, ali v rednem delovnem času ali v okviru dežurstva, pa ni bistveno. Tudi revizijsko sodišče zato nima nobenih pomislekov o tem, da je sporno stanovanje službeno stanovanje.

Sodba nº II Ips 305/93 of Civilni oddelek, February 17, 1994

Zaradi neutemeljenega pripora ima oškodovanec pravico do povrnitve vse škode, gmotne in negmotne. Škoda mora biti dokazana in seveda v vzročni zvezi z neutemeljenim priporom. Toda obe nižji sodišči sta ugotovili, da zatrjevana tožničina gmotna škoda, izguba na dohodku zaradi prenehanja delovnega razmerja po disciplinski odločbi tožničine takratne delovne organizacije, ni v vzročni zvezi s tožničinim priporom sredi 1984. leta. Tožnica zato na tej dejanski in pravni podlagi (neutemeljeni pripor...

Sklep nº II Ips 981/93 of Civilni oddelek, February 17, 1994

Po 2. odstavku 145. člena ZIKS je zavezanec za plačilo vrednosti premoženja tista družbenopolitična skupnost, ki je premoženje prevzela. Zakon ne določa nobene dodatne okoliščine, ki bi v določenih primerih obveznost prevzemnika zmanjševala ali odpravljala.

Sklep nº II Ips 81/94 of Civilni oddelek, February 17, 1994

ZIKS izhaja zgolj iz dejstva, da je bilo premoženje prevzeto v upravljanje. Obveznost prevzemnika po 145. členu ZIKS ni odvisna od tega ali je bil v prevzem prisiljen ali ne.

Sklep nº II Ips 18/94 of Civilni oddelek, February 17, 1994

Po 2. odstavku 145. člena ZIKS je zavezanec za plačilo vrednosti premoženja tista družbenopolitična skupnost, ki je premoženje prevzela. Zakon ne določa nobene dodatne okoliščine, ki bi v določenih primerih obveznost prevzemnika zmanjševala ali odpravljala. Tako ugovor nasprotne udeleženke, da ni imela koristi od prevzetega premoženja, za razmerje med udeležencema v tem postopku ni pravno odločilen.

February 16, 1994

Sodba nº U 389/93 of Upravni oddelek, February 16, 1994

Zaradi pravnomočnega sklepa o zavrženju vloge investitorja za izdajo lokacijskega dovoljenja se šteje, da v roku 1 meseca ni zaprosil za izdajo lokacijskega dovoljenja in je uporaba ukrepa o odstranitvi objekta po 3. odstavku 74. člena ZUN utemeljena.

Sodba nº U 413/93 of Upravni oddelek, February 16, 1994

Inšpektor je odredil odstranitev objekta, ker je stranka po ustavitveni odločbi nadaljevala z gradnjo.

Sodba nº U 1113/92 of Upravni oddelek, February 16, 1994

Če davčni organ ugotovi davčno osnovo za davek od počitniške hišice po merilih za ugotavljanje vrednosti objekta, mora v obrazložitvi odločbe o odmeri davka navesti, po katerih merilih je bila ugotovljena vrednost objekta in kako so bila ta merila uporabljena. Če odločba take obrazložitve ne vsebuje, je s tem kršena določba 209. člena ZUP.

Sklep nº IV Ips 4/94 of Kazenski oddelek, February 16, 1994

Ni pogojev za sodno varstvo, ker kaznovanemu ni bila izdana odločba na drugi stopnji.

Sklep nº II Ips 327/93 of Civilni oddelek, February 16, 1994

Za upoštevanje določene listine kot veljavne oporoke morajo biti izpolnjeni trije pogoji:

Sodba nº IV Ips 48/93 of Kazenski oddelek, February 16, 1994

Zgolj namen ilegalno pobegniti v inozemstvo, ne da bi storilec podvzel kakršnokoli izvršitveno dejanje, nima znakov prekrška po 2. členu zakona o prekrških zoper javni red in mir.

Sodba nº I Ips 4/94 of Kazenski oddelek, February 16, 1994

1. Določba 1. odst. 220. člena KZ RS je blanketna v dveh delih - v neupravičenosti storilčevega ravnanja, ki ga je tukaj treba razlagati tako, da promet z orožjem ni absolutno protipraven in da storitev pride v poštev samo, kolikor protipravnost ni izključena zato, ker ima storilec za svoje ravnanje ustrezno dovoljenje, v drugem delu pa se blanketna kazenskopravna norma sklicuje na normo samo v vprašanju, kakšno strelno orožje, strelivo ali razstrelilne snovi so lahko predmet tega kaznivega d...

Sodba of Civilni oddelek, February 16, 1994

Pri pravnomočni sodbi o odpovedi stanovanjskega razmerja zaradi učinka razsojene stvari med pravdnima strankama ni več mogoč spor o stanovanjski pravici oziroma stanovanjskem razmerju glede spornega stanovanja. Toženec stanovanjske pravice, ki jo je že izgubil na podlagi sodbe o odpovedi stanovanjskega razmerja za sporno stanovanje, ni mogel še enkrat izgubiti zaradi neuporabe spornega stanovanja. Iz povedanega sledi, da v obravnavanem sporu ni šlo za stanovanjski spor v smislu določb ZSR, am...

Sodba of Civilni oddelek, February 16, 1994

Sodba sodišča prve stopnje je glede obveznosti plačila posameznih zapadlih zneskov zvišane rente s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za čas od vložitve tožbe do konca glavne obravnave postala pravnomočna s potekom pritožbenega roka (1. odst. 333. čl. in 1. odst. 348. čl. ZPP). V takšni situaciji pa tožeča stranka nima pravnega interesa za vložitev reviziji proti sodbi sodišča druge stopnje, ki tega dela sodbe sodišča I. stopnje ni preizkušalo, ker ni bil izpodbijan, saj že ima zanjo ugodno, pr...

Sklep nº II Ips 314/93 of Civilni oddelek, February 16, 1994

Da M. zaradi slabovidnosti ni mogla brati, je bilo znano že v prvotnem postopku in zato ta navedba v predlogu za obnovo postopka ne predstavlja novega dejstva. Revizijske navedbe o slepoti M. torej govorijo o dejstvu, ki je bilo vseskozi znano in ki ga je sodišče upoštevalo ter je zato ugotavljalo, ali je bila M. seznanjena z vsebino pogodbe.

Sklep nº II Ips 338/93 of Civilni oddelek, February 16, 1994

Zaradi kasnejše nezakonite dodelitve stanovanja tožencu stanovanjska pravica na prejšnjem stanovanju ni prenehala.

Sodba nº II Ips 84/94 of Civilni oddelek, February 16, 1994

Presoja, ali gre za obstoj izvenzakonske skupnosti med upravičenko do preživnine in v njeni hiši živečim V.P. Presoja o zmožnosti preživninskega zavezanca za plačevanje zelo nizke preživnine.

Sodba nº II Ips 304/93 of Civilni oddelek, February 16, 1994

Če med strankama ni bilo soglasja o povišanju najemnine, tudi zatrjevane spremembe najemne pogodbe ni bilo (26. čl. ZOR) in tožnik ni upravičen terjati plačila na njeni podlagi.

February 10, 1994

Sodba nº U 612/93 of Upravni oddelek, February 10, 1994

Oseba, ki je zaposlena v ZR Nemčiji, kjer je tudi njen zakonec, v Slovenijo pa prihaja le občasno, dejansko ne živi v Sloveniji.

Sodba nº U 65/93 of Upravni oddelek, February 10, 1994

Pri upravnem sporu o državljanstvu zakonca nista sospornika, zato zakonec ne more naknadno, po izteku roka za vložitev tožbe, pristopiti k sporu. Preživetje enega meseca na leto v Republiki Sloveniji ni mogoče šteti za dejansko bivanje v RS.

Sodba nº U 88/93 of Upravni oddelek, February 10, 1994

V odločbi o zavrnitvi vloge po členu 3. odstavku 40. člena ZDS je treba navesti dejstva in razloge, iz katerih se zaključuje, da bi pridobitev državljanstva pomenilo nevarnost za javni red, obrambo in varnost države.

Sodba nº U 590/93-6 of Upravni oddelek, February 10, 1994

Pri prodaji stanovanja je nabavna vrednost kapitala znesek, ki ga je davčni zavezanec pri nakupu tega stanovanja dejansko plačal prodajalcu.

Sodba nº U 23/93 of Upravni oddelek, February 10, 1994

Ni mogoče šteti, da oseba dejansko živi v Republiki Sloveniji (1. odstavek zakona o državljanstvu Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 1/91-I in 30/91-I), če je odšla na delo v tujino, v Slovenijo pa občasno prihaja na obisk k sorodnikom.

Sodba nº U 1096/92-3 of Upravni oddelek, February 10, 1994

Poznejše obračunavanje carine po 271. členu ni možno, če podatki, ki so vpisani v carinsko deklaracijo, ustrezajo stanju uvoženega blaga. Sodišče svoje odločbe ne more opreti na navodilo direktorja carinske uprave, ki ni bilo objavljeno v uradnem listu.

Sklep of Upravni oddelek, February 10, 1994

Če davčni zavezanec ne dokaže, da je bil v letu, na katero se nanaša odmera davka od dohodkov iz dejavnosti, izključni lastnik poslovnih prostorov, glede katerih uveljavlja amortizacijo, se mu le-ta prizna le v delu, glede katerega je zavezančevo lastništvo na poslovnem prostoru nesporno.

Sklep nº II Ips 306/93 of Civilni oddelek, February 10, 1994

Po 210. členu zakona o dedovanju odloči zapuščinsko sodišče v zapuščinskem postopku o pravnih vprašanjih v zvezi z veljavnostjo in vsebino oporoke. S tožbo v tej pravdni zadevi pa zahteva tožeča stranka ravno ugotovitev, o kateri je pristojno sodišče že pravnomočno odločilo. Zato je sodišče prve stopnje tožbo pravilno zavrglo, kar je sodišče druge stopnje potrdilo.

Sklep nº II Ips 336/93 of Civilni oddelek, February 10, 1994

Obnova postopka je izredno pravno sredstvo. Obnovil naj bi se s sodno odločbo pravnomočno končani postopek. Zato so pogoji za dopustnost obnovitvenega predloga načeloma strožji. Restriktivno tolmačenje dopustnosti predloga za obnovo (2. odstavek 424. člena ZPP) zato zahteva tudi strožje obravnavanje vsebine obnovitvene vloge, ki oži uporabo določbe 109. člena ZPP o poučevanju vložnika, "katerega vloga je nerazumljiva ali ne vsebuje vsega, kar je treba, da bi se lahko obravnavala". Predlog za ...

Sklep of Civilni oddelek, February 10, 1994

Ugotovljena dejanska podlaga je omogočila sklepanje, da je pok. M.G. ob podpisovanju pogodbe bila sicer fizično prizadeta zaradi možganske kapi (otežena možnost komuniciranja zaradi težav z govorom), da pa je psihično bila sposobna doumeti dogajanja v svoji okolici, predvsem pa je ob ustrezni predstavitvi bila sposobna, da se svobodno odloča in tudi izraža svojo voljo. Sporno pogodbo je torej sklenila kot poslovno sposobna oseba, (1. odstavek 56. člena ZOR).

Sklep nº II Ips 299/93 of Civilni oddelek, February 10, 1994

Kuhinja z dnevno sobo in hodnikom v sicer še nedograjenem prizidku v sklopu souporabe nekaterih pomožnih prostorov v stari hiši predstavlja stanovanje, na katerem je pravica do uporabe v času skupnega življenja strank že obstajala in lahko omejena na eno stranko (predlagateljico) obstoja še naprej.

Sodba nº II Ips 291/93 of Civilni oddelek, February 10, 1994

Po ugotovitvah obeh sodišč tožnik ni uspel dokazati svojih trditev, da je bila pogodba o nakupu spornih zemljišč uničena. Tožnik pa se tudi ne more uspešno sklicevati na dolgoletno uživanje zemljišč, saj so bila ta v družbeni lastnini, kjer pa s priposestvovanjem lastninske pravice ni bilo mogoče pridobiti (29. čl. zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih).

Sklep nº II Ips 378/93 of Civilni oddelek, February 10, 1994

Če pravni posel ni bil podlaga za nacionalizacijo nepremičnine, ni mogoče uporabiti določbe 5. in 56. čl. ZDen zaradi vrnitve v last; zahtevek se namreč obravnava v upravnem postopku.

Sodba nº II Ips 307/93 of Civilni oddelek, February 10, 1994

Sporna parcela ni bila nikoli del tožnikove parcele št. 1735. Ker tožnik ni dokazal, da bi bil lastnik spornega zemljišča, ki naj bi bilo po njegovih trditvah nepravilno vknjiženo na toženko, je bilo pravilno odločeno, da ni aktivno legitimiran za vložitev tožbe na izstavitev zemljiškoknjižne listine za vknjižbo nepremičnine na njegovo ime.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners