Vrhovno Sodišče: Opinions issued on March 1994

March 31, 1994

Sodba nº U 1516/93-7 of Upravni oddelek, March 31, 1994

Če je zaradi dozidav, nadzidav ali drugih investicijskih vlaganj zunanjost, namembnost ali površina podržavljenega objekta bistveno spremenjena, objekta, po mnenju sodišča, ni mogoče vrniti v izključno last in posest. Takšno vračanje bi bilo v nasprotju z namenom zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I in 31/93).

Sodba nº U 11/93-6 of Upravni oddelek, March 31, 1994

Višjega upravnega delavca ni mogoče zakonito razrešiti ob smiselni uporabi 23. člena zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 9/91, 18/91, 22/91 in 2/91-I). Razlogi za razrešitev po 23. členu so v zakonu določeni taksativno. Prenehanje statusa višjega upravnega delavca po 23. členu pa je treba ločiti od prenehanja statusa višjega upravnega delavca zaradi prenehanja delovnega razmerja. Zakon v tem primeru ne predvideva posebnega akta o razrešitvi.

Sodba nº U 1101/92-4 of Upravni oddelek, March 31, 1994

Fizična oseba, ki je imela v posesti zemljišča agrarne skupnosti, ni denacionalizacijski upravičenec.

Sodba nº II Ips 441/93 of Civilni oddelek, March 31, 1994

Pogodbo o dosmrtnem preživljanju lahko skleneta tudi prednik in potomec, ki bi sicer bila v vlogi zapustnika in dediča. Pogodba o dosmrtnem preživljanju po 117. členu ZD se razlikuje od pogodbe o izročitvi in razdelitvi premoženja po 106. členu po tem, da je odplačna in da je izročitev premoženja odložena do preživljančeve smrti. Pogodba o dosmrtnem preživljanju in izročilna pogodba sta sorodni. V obeh primerih je možno ugotavljati, kolikšen obseg odsvojenega premoženja predstavlja darilo in ...

Sodba of Civilni oddelek, March 31, 1994

1. Funkcionalno zemljišče, ki naj zaokroži določeno stavbno zemljišče postane njegov sestavni del in ga potem ni več mogoče dodeljevati samostojno ali samo k delu nekdaj skupne parcele. Pogodba, s katero bi tožena stranka v nasprotju s svojo prejšnjo odločitvijo, in že po razdelitvi nekdaj enotne parcele razpolagala le v korist enega dela prej skupne parcele, tj. ne v korist parcele, za katero je bilo funkcionalno zemljišče določeno, bi bila nična. Šlo bi za razpolaganje s predmetom, ki ni ve...

Sodba nº II Ips 400/93 of Civilni oddelek, March 31, 1994

Sodišče mora v vsakem primeru posebej ugotavljati vse okoliščine primera in se pri tem izogibati takšnim ali drugačnim "tarifam".

Sodba nº U 78/93 of Upravni oddelek, March 31, 1994

Če je s pravnomočno sodbo ugotovljeno, da stranka stanovanja ne uporablja in je to odpovedni razlog, potem tudi v njem ne stanuje in ne more imeti v njem stalnega prebivališča.

Sodba nº U 626/93 of Upravni oddelek, March 31, 1994

Zgolj fizična odsotnost, čeprav daljša, sama zase nujno še ne pomeni, da tožnik ne živi v R Sloveniji, ampak so pomembni tudi razlogi za odsotnost.

Sodba nº U 60/93 of Upravni oddelek, March 31, 1994

Lastništvo stanovanjske hiše v RS in prijava stalnega prebivališča v RS ne pomeni, da prosilec dejansko živi v RS, pa četudi v tujini, kjer je na delu, nima stalnega prebivališča.

Sklep of Upravni oddelek, March 31, 1994

Neredno plačevanje prispevka za zaposlovanje ni razlog, da obrtnik, ki brez svoje krivde odjavi obrt, ne bi bil upravičen do denarnega nadomestila med brezposelnostjo.

Sodba nº U 1185/93 of Upravni oddelek, March 31, 1994

Oseba, ki opravlja poklic pomorščaka, zaradi česar ne more biti stalno fizično prisotna v Sloveniji, dejansko živi v Sloveniji, če se po vsakem povratku s plovbe vrača k svoji družini v Sloveniji in z njo živi.

Sodba nº U 707/93 of Upravni oddelek, March 31, 1994

Samostojni obrtnik, ki odpove opravljanje dejavnosti, ni upravičen do denarnega nadomestila med brezposelnostjo, če je z opravljanjem dejavnosti ustvarjal takšen dobiček, ki mu je zagotavljal socialno varnost.

Sodba nº U 916/92 of Upravni oddelek, March 31, 1994

Če zaradi kršitve 2. odstavka 245. člena zakona o splošnem upravnem postopku dejansko stanje ni popolno ugotovljeno, je to razlog za odpravo odločbe po 2. odstavku 39. člena zakona o upravnih sporih.

Sodba nº U 572/93-6 of Upravni oddelek, March 31, 1994

V naziv lahko napreduje tudi tisti, ki nima predpisane izobrazbe, če mu zakon dovoljuje opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela, zato je v postopku potrebno ugotoviti, ali je ta pogoj izpolnjen.

Sodba nº II Ips 201/94 of Civilni oddelek, March 31, 1994

Režim iz zakona velja od 1.1.1993 za vse tiste vloge, ki do tega dne niso bile izplačane. Zakon je s to določbo posegel v že obstoječa pogodbena razmerja tako, da je bankam omogočil postopno izpolnitev pogodb, vsem upnikom pa zagotovil, da bodo svoje vloge v enakomernih obrokih lahko dvignili. Gre za posebno ureditev spremenjenih okoliščin, ki so nastale zaradi začasne nezmožnosti izpolnitve na strani bank.

March 30, 1994

Sklep of Upravni oddelek, March 30, 1994

Po 287. členu ZUP se izvršba lahko opravi z neposredno prisilitvijo, če je ni bilo mogoče opraviti s sredstvi, ki so določena v 285. in 286. členu ZUP. Ker izvršba po 286. členu ZUP ni bila uspešna, je upravni organ na podlagi 287. člena ZUP in 10. člena zakona o tržni inšpekciji pravilno odločil o pečatenju poslovnih prostorov.

Sodba nº U 247/93 of Upravni oddelek, March 30, 1994

V postopku niso bili izvedeni dokazi, ali tožnik izpolnjuje pogoje 1. odstavka 40. člena zakona o državljanstvu za pridobitev državljanstva RS.

Sodba nº U 248/93-6 of Upravni oddelek, March 30, 1994

V postopku ni bilo ugotovljeno, ali obstajajo zadržki iz 3. odstavka 40. člena zakona o državljanstvu za pridobitev državljanstva RS.

Sodba nº U 830/93-4 of Upravni oddelek, March 30, 1994

Vloga tožnika za stalno bivanje ni bila popolna, ker je zatrjeval, da je Slovenec po rodu, zaradi česar bi bilo mogoče uporabiti določbo 2. odstavka 16. člena zakona o tujcih. Ker tožena stranka ni ugotovila, ali je tožnik predlagal izdajo dovoljenja po tej določbi, je bilo treba izpodbijano odločbo odpraviti.

Sodba nº U 1074/92-6 of Upravni oddelek, March 30, 1994

Splošni interes za rekonstrukcijo križišča je ugotovljen v skladu s prostorskimi vidiki družbenega plana po določbi 17. člena zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini, če je rekonstrukcija križišča predvidena z družbenim planom. Iz iz izvlečka družbenega plana ni razvidno oz. ni ugotovljeno, kje bo potekala gradnja - rekonstrukcija, skladnosti s prostorskimi vidiki družbenega plana ni mogoče presoditi.

Sklep nº U 249/93 of Upravni oddelek, March 30, 1994

V predhodnem postopku sodišče ni samo ugotavljalo dejanskega stanja, zato ni podan obnovitveni razlog 1. točke 1. odstavka 52. člena ZUS.

Sodba nº U 1014/92-4 of Upravni oddelek, March 30, 1994

Lastnik poslovnih prostorov, ki poslovne prostore oddaja v najem, ni oproščen plačila davka od premoženja.

Sodba nº in sklep II Ips 426/93 of Civilni oddelek, March 30, 1994

Vzrok za tožnikov padec je slaba oz. neustrezna kvaliteta ene izmed desk na spodnjem odru, na katerega je skočil tožnik.

Sodba nº II Ips 137/94 of Civilni oddelek, March 30, 1994

Ugotovitev, da 12 ha veliko toženčevo kmetijo sedaj obdeluje njegov brat, in nanjo oprta pravilna presoja sodišča druge stopnje, da je toženčeva kmetija sposobna dajati dohodke za toženčevo preživljanje in za plačevanje preživnine - dajeta tudi po presoji revizijskega sodišča podlago za oceno, da pri ugotovljenih toženčevih denarnih prejemkih (invalidski pokojnini 15.000,00 SIT in invalidskem dodatku 3.800,00 SIT na mesec) toženec zmore preživnino 8.000 SIT na mesec za ml. sina. Ugotovljena d...

Sodba nº II Ips 105/94 of Civilni oddelek, March 30, 1994

Tožeča stranka je zahtevala ugotovitev lastninske pravice na delu nepremičnine parc. št. 6164, pri tem pa je v tožbenem zahtevku navedla le površino zemljišča (390 m2), ki naj bi bilo njena last. Le s tako opredelitvijo dela nepremičnine parc. št. 6164, ki meri bistveno več kot 390 m2, pa tožeča stranka ni zahtevala dovolj individualno določene stvari (37. člen ZTLR), poleg tega, kot je pravilno zaključilo pritožbeno sodišče, pa tak tožbeni zahtevek tudi ni v skladu s pravnimi pravili zakona ...

Sklep of Civilni oddelek, March 30, 1994

1. Z ureditvijo medsebojnega notranjega razmerja sta toženi stranki že pred nastopom zavarovalnega dogodka zakonsko dolžnost obveznega zavarovanja potnikov sicer res izključili, vendar pa, kot sta materialnopravno pravilno zaključili tudi obe nižji sodišči, take izključitve ni mogoče upoštevati proti tretjim osebam. Pokojnik je bil tretja oseba. Zato zavarovalnica izključitvenih klavzul, ki si jih je s pogodbo dogovorila z zavarovalcem (v konkretnem primeru s prvotoženo stranko kot lastnikom ...

Sodba nº II Ips 891/93 of Civilni oddelek, March 30, 1994

1. Ker izvenzakonska skupnost ni obstajala, je bil tožbeni zahtevek tožeče stranke v izpodbijanem delu materialnopravno pravilno zavrnjen, saj tožeča stranka na stvareh, ki so zajete v zavrnilnem delu izpodbijane sodbe, zaradi neobstoja izvenzakonske skupnosti ni mogla pridobiti stvarnopravnih upravičenj iz naslova skupnega premoženja v smislu 2. odst. 51. člena ZZZDR v zvezi z 12. členom istega zakona. Da je tožeča stranka pridobila stvarnopravna upravičenja na stvareh, glede katerih je bil ...

Sklep of Kazenski oddelek, March 30, 1994

1. Sodba sodišča druge stopnje pravilno razlaga, da je v danem primeru, ko imenovana priča dvakrat ni prišla na glavno obravnavo, čeprav je bila v redu povabljena, ko je drugič celo vrnila vabilo s pripombo, da vztraja pri svojem že podanem pričevanju in ko sodišče glede na njeno bivanje v tujini ni moglo zagotoviti navzočnosti te priče na glavni obravnavi, podan tak položaj, kot je predviden v 2. točki 1. odstavka 333. člena ZKP, ko priča noče izpovedati na glavni obravnavi in se zato sme nj...

Sodba nº I Ips 33/94 of Kazenski oddelek, March 30, 1994

Sodišče je zapisnik o zaslišanju priče, ki je bila zaslišana v tujini, kjer je tudi v zaporu, lahko uporabilo kot dokazno sredstvo, saj ta priča ni mogla priti na glavno obravnavo.

Sodba nº IV Ips 70/93 of Kazenski oddelek, March 30, 1994

V zahtevi za sodno varstvo ni možno uveljavljati razlogov za omilitev kazni.

Sodba nº IV Ips 36/93 of Kazenski oddelek, March 30, 1994

Enostransko vrednotenje pomembnih dejstev organa druge stopnje in opiranje na obremenilna dejstva, ki niso podkrepljena z ustreznimi dokazi, neupoštevanje tudi drugih dejstev, ki so kaznovanim v prid, pomeni dvom v resničnost ugotovljenega dejanskega stanja.

Sodba nº IV Ips 15/94 of Kazenski oddelek, March 30, 1994

Po 35. členu zakona o prekrških se smejo varnostni ukrepi vseh vrst izrekati storilcu poleg kazni, predpisane za posamezen prekršek, ne da bi bili posebej predpisani za posamezni prekršek.

Sklep of Kazenski oddelek, March 30, 1994

Po gramatikalni razlagi določbe 16. člena carinskega zakona bi se lahko prišlo do sklepa, da je kaznovani z izjavo na vprašanje carinika "kaj ima za prijaviti", odgovoril "vse, kar je v vozilu", blago prijavil, kot se zahteva. Pri dajanju take izjave bi bil glede prijavljenega predmeta lahko tudi v dejanski zmoti.

March 25, 1994

Sodba nº Ur 17/93 of Gospodarski oddelek, March 25, 1994

Razčlenitev sintetičnih računov na analitične je prepuščena presoji organizacije. To izhaja iz 4. odst. 8. člena zakona o računovodstvu (Ur. list SFRJ štev. 12/89...61/90), pa tudi iz 2. odst. 1. člena odredbe o evidentiranju prihodkov, odhodkov, sredstev in virov sredstev proračunov družbenopolitičnih skupnosti ter o njihovem izkazovanju (Ur. list RS štev. 15/91-I). Obe navedeni določbi vežeta razčlenjevanje sintetičnih računov na analitične na potrebe subjekta, ki vodi knjigovodstvo. Kdaj p...

Sodba nº Ur 39/93 of Gospodarski oddelek, March 25, 1994

Tožeča stranka pobira članarino v zvezi z odobritvijo vsakokratnega posojila. Članarina torej pomeni plačilo za storitev. Osnova za davek na promet storitev je znesek plačila za opravljeno storitev.

Sklep of Gospodarski oddelek, March 25, 1994

1. Nemožnost realizacije terjatve v določenem roku ni podlaga za storniranje računa in v posledici tega tudi ne upravičenje za opustitev njegovega knjiženja. Predpostavka storniranja računa je napaka.

Sodba nº Ur 56/93 of Gospodarski oddelek, March 25, 1994

Če zakon ne določa izrecno, da se neka dejavnost, ki se sicer opravlja kot javna služba, lahko opravlja samo kot javna služba, jo lahko opravlja tudi zavod, ki ni javni zavod oz. zavod s pravico javnosti, vendar ne kot javno služba. Zato ne more uveljavljati ugodnosti, ki se lahko uveljavljajo pri opravljanju dejavnosti kot javne službe.

Sodba nº in sklep Ur 44/93 of Gospodarski oddelek, March 25, 1994

Uvoz knjig za javne knjižnice ne more biti obdavčen, kar velja tudi za davek na promet storitev.

Sodba nº Ur 50/93 of Gospodarski oddelek, March 25, 1994

Za oškodovanje družbenega premoženja se šteje tudi izplačilo regresa, ki presega bruto plačo zaposlenega.

March 24, 1994

Sodba nº II Ips 412/93 of Civilni oddelek, March 24, 1994

1. Presoja višine odškodnine za duševne bolečine zaradi smrti bližnjega.

Sodba nº U 50/93-4 of Upravni oddelek, March 24, 1994

Upravičenec do denacionalizacije, ki mu je bilo premoženje zaplenjeno s kazensko sodbo, ta pa je bila pozneje odpravljena, lahko zahteva vrnitev premoženja v nepravdnem postopku ali pa v postopku denacionalizacije, ali pa v obeh postopkih, vendar ne sočasno in ne isto premoženje.

Sodba nº U 133/93-5 of Upravni oddelek, March 24, 1994

Prodajalec nepremičnine je dolžan plačati davek od dobička iz kapitala od v odmernem postopku ugotovljene vrednosti, če je nepremičnino prodal ceneje, kot bi jo lahko.

Sodba nº U 40/93 of Upravni oddelek, March 24, 1994

Prekoračitev materialnega roka je dopustna samo iz razlogov, ki jih določa predpis, ki ureja pogoje za priznanje določene pravice. Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91 in 12/91) vsebuje glede uveljavljanja pravice do denarnega nadomestila med brezposelnostjo takšno določilo v 3. odstavku 31. člena.

Sodba nº U 13/93 of Upravni oddelek, March 24, 1994

Določba 1. odstavka 40. člena ZDS ne zahteva nepretrgane fizične navzočnosti osebe, ki želi pridobiti državljanstvo Republike Slovenije na območju Republike Slovenije. Nasprotno pa tudi ni šteti, da oseba dejansko živi v Republiki Sloveniji, že zato, ker ima tu prijavljeno stalno prebivališče in ker tukaj živi njena družina.

Sodba nº U 55/93 of Upravni oddelek, March 24, 1994

Če carinarnica stranke ni pozvala oz. ji ni dala možnosti, da se izjavi o bistveni okoliščini, ali je uvoz opravičila z izvozom, carinska uprava kot drugostopni organ ni mogla pritožbenega ugovora, da je bil izvoz izvršen, zavrniti, sklicujoč se le na svoje uradne evidence.

Sodba nº II Ips 365/93 of Civilni oddelek, March 24, 1994

Ob ohranjenih spominskih elementih je pogodbenik kupoprodajne pogodbe ob njenem sklepanju poslovno sposoben, čeprav se je njegovo psihično stanje od predhodnih dogovorov do sklenitve pogodbe poslabšalo.

Sodba nº II Ips 401/93 of Civilni oddelek, March 24, 1994

Serviser nevarnega stroja mora pri delu ravnati najmanj s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in ob predpostavki, da je seznanjen tudi z nevarnostjo nenaden vklopitve stroja v pogon; pred delom se je zato dolžan z odgovorno osebo dogovoriti o izklopu stroja iz električnega omrežja.

Sklep of Upravni oddelek, March 24, 1994

Davčni zavezanec lahko uveljavlja posebno davčno olajšavo za vzdrževanega družinskega člana le, če preživnino, ki jo je dolžan za njega plačevati, dejansko plačuje.

Sodba nº U 925/93-8 of Upravni oddelek, March 24, 1994

Podlaga za izdajo lokacijskega dovoljenja je lahko le popolna lokacijska dokumentacija, ki je izdelana v skladu s pogoji PUP. Pogoji, ki jih investitor mora upoštevati pri gradnji, pa morajo biti navedeni v izreku odločbe.

Sodba nº U 860/92-6 of Upravni oddelek, March 24, 1994

Če davčni organ davka od dobička iz kapitala ne odmeri po davčni napovedi, ugotavlja osnovo za davek po pravilih postopka, ki urejajo dokazovanje z izvedencem, davčnemu zavezancu pa mora dati možnost, da v postopku sodeluje.

Sodba nº U 992/93-4 of Upravni oddelek, March 24, 1994

Vzpostavitev lastninske pravice na podržavljenem stavbnem zemljišču je možna le v korist lastnika podržavljenega premoženja, če je le-ta še živ, ne pa tudi v korist njegovih pravnih naslednikov.

Sklep of Civilni oddelek, March 24, 1994

Po 25.6.1991 organi JLA niso bili več upravičeni izdajati aktov, s katerimi bi razpolagali s stanovanji iz vojaškega stanovanjskega sklada. Sporna odločba o dodelitvi stanovanja je zato nezakonita in ne more predstavljati pravnega naslova za prebivanje v spornem stanovanju.

Sklep nº II Ips 464/93, enako tudi sklepi II Ips 446/93, II Ips 524/93, II Ips 433/93, II Ips 537/93, II Ips 554/93, II Ips 513/93, II Ips 486/93, II Ips 473/93, II Ips 485/93, II Ips 366/93, II Ips 578/93, II Ips 395/94, II Ips 653/93, II Ips 727/93, II Ips 747/93, II Ips 734/93, II Ips 757/93, II Ips 871/93, II Ips 805/93, II Ips 671/93, II Ips ... of Civilni oddelek, March 24, 1994

Imetnik stanovanjske pravice je stanovanjsko pravico lahko pridobil in izgubil le na način in pod pogoji, ki jih je določal zakon. Če je toženec pridobil stanovanjsko pravico na garsonjeri v skladu s tedaj veljavnimi predpisi, in če je na podlagi te pravice pridobil pravico do drugega stanovanja, stanovanjske pravice na prejšnjem stanovanju ni mogel izgubiti, dokler ni pridobil pravice na drugem stanovanju. Zaradi kasnejše nezakonite dodelitve drugega stanovanja, mu stanovanjska pravica na pr...

Sodba nº II Ips 422/93 of Civilni oddelek, March 24, 1994

Zaradi okoliščin, če v zapisniku o pripravljalnem naroku ni razvidno, da je sodnica nastopala v vlogi predsednika senata in če je v pismenem odpravku sodbe zaradi izostanka nepravilno naveden sodnik posameznik namesto predsednik senata, ni mogoče šteti, da je šlo za nepravilno sestavo sodišča. Izdaja sodbe zaradi izostanka na pripravljalnem naroku ni v pristojnosti senata, čeprav bi o zadevi meritorno zaradi vrednosti spornega predmeta moral odločati senat.

Sklep of Civilni oddelek, March 24, 1994

Ob ugotovitvi, da tožnikova posest ni bila dobroverna, sta sodišči pravilno odločili, da po 4. odst. 28. člena zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih ni pogojev za priposestvovanje.

Sodba nº II Ips 413/93 of Civilni oddelek, March 24, 1994

Lastnik spornega vozila je bil znova tožnik, toženec pa ga je od njega odpeljal brez veljavne pravne podlage. Ker je toženec vozilo prodal v Srbijo, vrnitev ni več mogoča. Na podlagi takih ugotovitev sta sodišči prve stopnje pravilno presodili, da toženec tožniku odškodninsko odgovarja po 1.odst. 154.čl. Zakona o obligacijskih razmerjih in mu naložili plačilo zneska, ki ustreza ugotovljeni vrednosti spornega vozila.

Sklep nº II Ips 108/94 of Civilni oddelek, March 24, 1994

1. Priložene listine ne morejo biti podlaga za predlagani vpis že iz razloga, ker dovoljuje pogodbena stranka vpis druge pravice, kot jo je s pogodbo prenesla na predlagatelja.

March 23, 1994

Sodba nº U 1055/92 of Upravni oddelek, March 23, 1994

Uveljavljenih ugovorov o bistvenem povečanju vrednosti podržavljenih zemljišč ni mogoče zavrniti, če stranki ni dana možnost, da svoje trditve konkretizira in zanje predlaga dokaze.

Sodba nº U 241/93 of Upravni oddelek, March 23, 1994

Podan je obnovitveni razlog po 9. točki 249. člena ZUP, če predlagatelj obnove postopka ni bil stranka v postopku za spremembo namembnosti prostorov v stavbi, katerih solastnik je glede na zemljiškoknjižne podatke.

Sodba nº U 1042/92-6 of Upravni oddelek, March 23, 1994

Iz navedb tožeče stranke, da je nacionalizirana zemljišča meliorirala, jih obdala z melioracijskimi jarki in da so vlaganja v melioracijo celo presegala vrednost zemljišč, je treba šteti, da uveljavlja večjo vrednost zemljišča v smislu 25. člena ZDen.

Sodba nº U 482/93 of Upravni oddelek, March 23, 1994

Ko v zadevi iz 3. odstavka 40. člena ZDS upravni organ odloča po prostem preudarku, mora predhodno ugotoviti dejansko stanje in to stanje v obrazložitvi navesti. Obrazložena v smislu določb 3. odstavka 209. člena ZUP ni odločba, v kateri so le pavšalne navedbe, da je bila stranka obsojena zaradi kaznivega dejanja in več prekrškov, brez konkretnih navedb o tem, za katera kazniva dejanja in katere prekrške je bila pravnomočno obsojena in ne, da bi upravni organ navedel razloge za svojo odločite...

Sodba nº U 242/93-6 of Upravni oddelek, March 23, 1994

Davek od dobička iz kapitala je bil odmerjen po podatkih kupoprodajne pogodbe, ki je bila predložena pristojni davčni službi za odmero davka brez upoštevanja zatrjevanih dejstev, da je šlo obenem še za menjalno pogodbo.

Sodba nº U 392/93 of Upravni oddelek, March 23, 1994

Pripadnost stranke varnostni službi nekdanje JA (KOS) in narava delovanja te službe je predstavljala nevarnost za državo RS.

Sodba nº U 706/93-4 of Upravni oddelek, March 23, 1994

Določba 4. odstavka 107. člena ZTPVI pomeni, da mora upravni organ pridobiti strokovno mnenje, iz katerega je verjetno dokazano, da je pri invalidu nastala sprememba, ki vpliva na določeno pravico.

Sodba nº U 700/93-6 of Upravni oddelek, March 23, 1994

Tožnik v tožbi ne uveljavlja razlogov, ki bi se nanašali na presojo dopustnosti in ustreznosti gradbenega dovoljenja glede na zakon o graditvi objektov. Uveljavlja razloge, ki so po svoji naravi taki, da jih stranka lahko uveljavlja v postopku izdaje lokacijskega dovoljenja. Zato je bila tožba zavrnjena.

Sodba nº U 765/93 of Upravni oddelek, March 23, 1994

Tožena stranka ni navedla dokazov in tudi ne razlogov, ki utemeljujejo njeno odločitev (1. odstavek 259. člena ZUP) in tudi ne razlogov, ki glede na ugotovljeno dejansko stanje utemeljujejo odločitev, navedeno v izreku (2. odstavek 209. člena ZUP), zato je sodišče odločbo odpravilo.

Sklep nº II Ips 182/1994 of Civilni oddelek, March 23, 1994

Glede na način določanja preživnine v razveznem postopku pa bi bilo potrebno v pravdi za zvišanje preživnine bolj podrobno ugotoviti okoliščine, v katerih je bil med staršema sklenjen dogovor o višini preživnine in kakšna je bila dejansko njegova vsebina. Brez teh ugotovitev ni mogoče presoditi, koliko je za otroka ta dogovor obvezen, kako se je izpolnjeval, in če pomeni način izvrševanja dogovora spremenjene okoliščine, ki bi lahko vplivale na zvišanje preživnine. V konkretni zadevi je treba...

Sodba nº U 1044/92-6 of Upravni oddelek, March 23, 1994

Ker podatki v zemljiški knjigi in zemljiškem katastru niso redno usklajeni s stanjem v naravi, je odločujoče stanje v naravi glede zemljiškega kompleksa.

March 21, 1994

Sodba nº I Ips 222/93 of Kazenski oddelek, March 21, 1994

1.Sama obtožba s strani sodišča ni bila prekoračena s tem, ko je sodišče k opisu dejanja v tenorju obtožbe dodalo le abstraktni pravni del zakonskega besedila iz 1. in 2. odstavka 64. člena kazenskega zakona Republike Slovenije.

March 17, 1994

Sodba nº U 72/93-6 of Upravni oddelek, March 17, 1994

Zemljišča, podržavljena na podlagi zakona o prenehanju lastninske pravice in drugih pravic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno graditev, niso predmet denacionalizacije.

Sodba nº U 75/93 of Upravni oddelek, March 17, 1994

Polnoletni otrok, čeprav brez zaposlitve, se pri uveljavljanju pravice do denarne pomoči med brezposelnostjo, ne šteje za družinskega člana.

Sodba nº U 642/93-4 of Upravni oddelek, March 17, 1994

Vzpostavitve lastninske pravice na podržavljenem stavbnem zemljišču v korist pravnih naslednikov, ki so pravico uporabe tega zemljišča pridobili z dedovanjem ali drugim pravnim poslom, zakon o denacionalizaciji ni uredil kot upravno stvar.

Sodba nº U 79/93-6 of Upravni oddelek, March 17, 1994

Tujec mora praviloma najprej priti v Republiko Slovenijo, tu prebivati na podlagi veljavnega potnega lista in potem lahko zaprosi za dovoljenje za začasno prebivanje.

Sodba nº U 605/93 of Upravni oddelek, March 17, 1994

Zavarovanec, ki je zaradi opravljanja obrtne dejavnosti izgubil pravico do denarne pomoči med brezposelnostjo, ni upravičen v primeru odjave obrti do izplačevanja preostanka denarne pomoči.

Sodba nº U 694/93-6 of Upravni oddelek, March 17, 1994

Za upravičenca do denacionalizacije se ne šteje oseba, ki naj bi leta 1941 pod pritiskom okupacijskih oblastvenih organov, sklenila pogodbo o prodaji poslovne stavbe.

Sodba nº U 934/92 of Upravni oddelek, March 17, 1994

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pri izdaji odločbe na podlagi 83. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92) ni vezan na mnenje zdravniške komisije druge stopnje. Pri ugotavljanju dejanskega stanja velja zanj načelo proste presoje dokazov (9. člen zakona o splošnem upravnem postopku).

Sodba nº U 39/93-4 of Upravni oddelek, March 17, 1994

Lastninjenja stavbnih zemljišč, na katerih imajo pravico uporabe osebe, ki po zakonu o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I in 31/93) nimajo položaja upravičenca, zakon o denacionalizaciji ne ureja. Prav tako ne ureja lastninjenja kmetijskih zemljišč, na katerih imajo pravico uporabe prejšnji lastniki ali njihovi pravni nasledniki, saj njegov 27. člen ureja le vračanje kmetijskih zemljišč v last in posest, ne pa tudi vzpostavitve lastninske pravice na kmetijskih zemljiščih, na kater...

Sodba nº U 564/93-8 of Upravni oddelek, March 17, 1994

Za nacionalno pripadnost otroka iz nacionalno mešanega zakona so, poleg izvora, pomembne tudi druge okoliščine, ki kažejo na nacionalno opredelitev.

Sodba nº II Ips 562/93 of Civilni oddelek, March 17, 1994

Po 25.6.1991 JLA ni mogla več veljavno razpolagati s stanovanji iz vojaškega stanovanjskega fonda.

Sklep of Civilni oddelek, March 17, 1994

Poravnava, ki je bila v nepravdnem postopku sklenjena med pravdnima strankama na tak način, da sta se pravdni stranki na prvem naroku, ki je bil opravljen na sodišču in ne na kraju samem, dogovorili, "da naj meja poteka po mapi" ni le "vprašljiva", kot je v razlogih svoje odločbe zapisalo pritožbeno sodišče, ampak predstavlja poravnavo, s katero se meja med zemljišči udeležencev nepravdnega postopka ni uredila po postopku in na način, ki je predpisan v ZNP. Zato s to poravnavo meja ni bila ur...

Sodba of Civilni oddelek, March 17, 1994

Za razmejitev pristojnosti med sodiščem združenega dela in rednim sodiščem je pomembna vsebina razmerja in ne zgolj dejstvo, da je stanodajalec organizacija združenega dela.

Sodba nº II Ips 402/93 of Civilni oddelek, March 17, 1994

Pravilo o konvalidaciji pride v poštev, ko je pogodba sicer sklenjena, ni pa izpolnjena zahtevana pismena obličnost. O konvalidaciji ni mogoče razsojati, če obstoj pogodbe sploh ni dokazan.

Sodba nº II Ips 403/93 of Civilni oddelek, March 17, 1994

1. Za odločitev, da je loterijski zadetek skupno premoženje pravdnih strank, so odločilne ugotovitve, da je toženec redno igral loto in srečke kupoval s svojim zaslužkom, torej s skupnimi sredstvi. Izvor premoženja, čeprav posreden, so z delom pridobljena sredstva.

Sodba nº II Ips 410/93 of Civilni oddelek, March 17, 1994

1. Napačno je tožnikovo stališče, da je spremembe tožbe samo sprememba tožnikovega zahtevka; tudi spremembe dejanske podlage pomeni spremembo tožbe v smislu 1. odst. 191. čl. ZPP.

Sklep nº II Ips 384/93 of Civilni oddelek, March 17, 1994

Če je toženec pridobil stanovanjsko pravico pred sporno odločbo Poveljstva garnizije v skladu s tedaj veljavnimi predpisi in če je na podlagi te pravice pridobil pravico do drugega stanovanja, stanovanjske pravice na prejšnjem stanovanju ni mogel izgubiti, dokler ni pridobil pravice na drugem stanovanju.

Sklep nº II Ips 553/93 of Civilni oddelek, March 17, 1994

Če je ta pravica obstajala pred sporno odločbo Poveljstva garnizije v skladu s tedaj veljavnimi predpisi in je na podlagi te pravice toženec kot uporabnik prejšnjega stanovanja pridobil pravico do uporabe drugega stanovanja, te pravice ni mogel izgubiti, dokler ni pridobil ustrezne pravice na drugem stanovanju.

Sklep of Civilni oddelek, March 17, 1994

Če je toženec pridobil stanovanjsko pravico pred sporno odločbo. Poveljstva garnizije v skladu s tedaj veljavnimi predpisi in če je na podlagi te pravice pridobil pravico do drugega stanovanja, stanovanjske pravice na prejšnjem stanovanju ni mogel izgubiti, dokler ni pridobil pravice na drugem stanovanju.

Sklep of Civilni oddelek, March 17, 1994

V primeru utemeljene zahteve sodišče s sodbo naloži lastniku, da stanovanje proda. Vendar pa mora biti za to, da je obveznost veljavna, predmet obveznosti dopusten. Nedopustnost predmeta obveznosti v sklenitveni fazi ima za posledico ničnost pogodbe (47. člen ZOR), v izpolnitveni pa avtomatično razveljavitev pogodbe (137. in 354. člen ZOR). Zato tudi s sodbo ni mogoče naložiti obveznosti, katere predmet je nedopusten. Glede na povedano se izkaže, da v obravnavanem primeru ni odločilno, ali je...

Sodba of Civilni oddelek, March 17, 1994

Ob vložitvi tožbe (18.5.1992) je znašala vrednost iz 2. odstavka 382. člena ZPP 8.000 SIT (1. člen zakona o spremembah zakona o pravdnem postopku, Uradni list SFRJ, št. 20/90). Zakon o valorizaciji, ki je začel veljati po vložitvi tožbe (Uradni list RS, št. 55/92, z dne 20.11.1992), je mejno vrednost iz 2. odstavka 382. člena ZPP res zvišal na 80.000 SIT, vendar pa je v 3. odstavku 10. člena tudi določil, da se o reviziji zoper pravnomočno odločbo sodišča druge stopnje v postopku, ki je bil z...

Sklep nº I Pr 7/94 of Civilni oddelek, March 17, 1994

V pravdi za povrnitev stroškov zastopanja, ki jih je tožeča stranka imela kot substitut bivšega pooblaščenca toženk, dejstvo, da bivši pooblaščenec toženk prav tako vtožuje od slednjih stroške zastopanja in sicer pred drugim sodiščem, ni tehten razlog v smislu 68. čl. ZPP. Prav tako ni tehten razlog sklicevanje predlagateljice na prebivališče toženih strank.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners