Vrhovno Sodišče: Opinions issued on April 1994

April 28, 1994

Sodba nº U 96/93-2 of Upravni oddelek, April 28, 1994

Carinarnica ne more ugovora, da je blago odšlo iz države, zavrniti, sklicujoč se le na svojo uradno evidenco, ne da bi stranko pozvala, da predloži dokaze o izhodu blaga iz države. Tako postopanje pomeni kršitev 143. člena ZUP.

Sodba nº U 144/93 of Upravni oddelek, April 28, 1994

Če stranka ni imela možnosti, da se izjasni o dejstvih, na podlagi katerih je bil po uradni dolžnosti obnovljen postopek, in zavrnjena vloga stranke za sprejem v državljanstvo RS, so kršena pravila postopka (143. člen ZUP).

Sklep of Upravni oddelek, April 28, 1994

Pri ureditvi stikov otroka z očetom se upoštevajo predvsem koristi otroka.

Sodba nº U 98/93 of Upravni oddelek, April 28, 1994

Lastništvo hiše v Republiki Sloveniji in devizna hranilna vloga pri banki v Republiki Sloveniji ne pomeni, da lastnik dejansko živi v Republiki Sloveniji.

Sodba nº U 1202/93 of Upravni oddelek, April 28, 1994

V korist otroka, ki je dodeljen materi, je, da vzdržuje stike z očetom tudi v času počitnic in praznikov.

Sodba nº U 746/93-6 of Upravni oddelek, April 28, 1994

Pri ureditvi stikov otroka z očetom ne more biti odločilnega pomena to, ali si otrok stike želi, temveč ali so mu v korist. Ne gre za kršitev pravil postopka, če drugostopni organ o vseh pritožbah ne odloči z eno odločbo.

Sodba nº U 1321/93-6 of Upravni oddelek, April 28, 1994

Ni podana kršitev pravil postopka, če tožena stranka ni odgovorila na tiste pritožbene navedbe, ki niso pomembne za pravilno odločitev v upravni stvari.

Sodba nº U 405/93 of Upravni oddelek, April 28, 1994

V postopku pred izdajo odločbe o odstranitvi objekta po 3. odstavku 74. člena ZUN, ki je bil zgrajen brez lokacijskega dovoljenja, je bilo ugotovljeno, da investitor v postavljenem roku ni zaprosil za izdajo lokacijskega dovoljenja oz. da ni zaprosil za izdajo dovoljenja do izdaje te odločbe, zato je bil ukrep po navedeni določbi utemeljen.

Sodba nº U 452/93-6 of Upravni oddelek, April 28, 1994

Okoliščina, da tožnica v R Sloveniji preživlja le prosti čas, ni odločilnega pomena za opredelitev kraja tožničinega dejanskega življenja v smislu 1. odstavka 40. člena ZDS.

Sodba nº U 1518/93-6 of Upravni oddelek, April 28, 1994

Po določbi 31. člena ZDen je upravičen vložiti zahtevo za denacionalizacijo stavbnega zemljišča le prejšnji lastnik zemljišča, ki mu je bilo to zemljišče z odločbo podržavljeno in ne njegov dedič.

April 22, 1994

Sodba nº III Ips 20/93 of Gospodarski oddelek, April 22, 1994

1. Če so sicer izpolnjene predpostavke za izpodbijanje pravnih dejanj v stečaju, se po ZSPOZD šteje, da je prišlo do naklanjanja ugodnosti upnikom oz. oškodovanja upnikov, čim ob začetku stečajnega postopka stečajna masa ni zadoščala za popolno poplačilo terjatev (prenehanje obrestovanja in učinki inflacije).

April 21, 1994

Sodba nº II Ips 372/93 of Civilni oddelek, April 21, 1994

Javnemu redu Republike Slovenije nasprotuje stališče, po katerem bi bilo mogoče zahtevati izpolnitev obveznosti v tuji valuti proti domači fizični osebi.

Sklep nº II Ips 411/93 of Civilni oddelek, April 21, 1994

Dedni dogovor, sklenjen po smrti izvrševalke, ki se na izročeno premoženje, o katerem teče pravda, ne nanaša, velja le glede v njem omenjenega obsega zapuščine; zato glede izročenega premoženja ni mogoče kasneje uporabiti določila 221. čl. ZD o pozneje najdenem premoženju.

Sodba nº U 620/93 of Upravni oddelek, April 21, 1994

Za izrek ukrepa prepovedi uporabe gostinskega lokala za toliko časa, dokler si lastnik lokala ne uredi v njem sanitarnih prostorov za goste, ni pristojna sanitarna, ampak tržna inšpekcija.

Sodba nº U 1186/93-5 of Upravni oddelek, April 21, 1994

Če je strankina vloga o umiku zahteve nejasna oz. nepopolna, mora upravni organ s takšno vlogo ravnati v smislu določbe 1. odstavka 68. člena zakona o splošnem upravnem postopku.

Sodba nº U 1285/93-4 of Upravni oddelek, April 21, 1994

Določba 31. člena zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I in 31/93) je jasna in je ni mogoče tolmačiti tako, da dopušča vzpostavitev lastninske pravice tudi v primerih, ko ima pravico uporabe na podržavljenem stavbnem zemljišču oseba, ki ni upravičenec po tem zakonu.

Sodba nº U 21/93 of Upravni oddelek, April 21, 1994

Pri uporabi 8. točke 1. odstavka 10. člena zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I in 30/1-I) ni pravno pomembno, ali je prosilec za sprejem v državljanstvo po 40. členu tega zakona storil kazniva dejanja v bivši SFRJ ali v Republiki Sloveniji po njeni osamosvojitvi.

Sodba nº U 1284/93-6 of Upravni oddelek, April 21, 1994

Vzpostavitev lastninske pravice na podržavljenem stavbnem zemljišču je mogoča le v korist prejšnjega lastnika, če je le-ta še živ.

Sodba nº in sklep II Ips 282/94 of Civilni oddelek, April 21, 1994

Stranke so v obligacijskih razmerjih dolžne izpolnjevati svoje obveznosti (17.člen ZOR) in le zakon lahko določi, kdaj se utemeljeno brani izpolniti s pogodbo prevzeto obveznost. Ker je po ugotovitvah nižjih sodišč tožena stranka z neizpolnitvijo dednega dogovora povzročila, da je najemnik strojev odstopil od pogodbe s tožnico, je sodišče pravilno obsodilo toženo stranko na plačilo odškodnine (189.člen ZOR v zvezi z 269.členom ZOR).

Sodba nº U 181/93 of Upravni oddelek, April 21, 1994

Če v odločbi o državljanstvu ni navedeno, na podlagi katerih dejstev in dokazov je tožena stranka ugotovila, da tožnik dejansko ne živi v R Sloveniji, tožena stranka pa sodišču ni dostavila upravnih spisov, sodišče ne more presoditi, ali je odločba tožene stranke zakonita.

Sodba nº U 171/93 of Upravni oddelek, April 21, 1994

Odplačna pridobitev poslovnih prostorov ni ovira za izdajo začasne odredbe po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij.

Sklep nº II Ips 258/94 of Civilni oddelek, April 21, 1994

Nedopustnost revizije zoper sklep o razveljavitvi odločbe sodišča prve stopnje.

Sklep nº II Ips 364/93 of Civilni oddelek, April 21, 1994

Kadar je dogovorjeno plačilo dolga s posredovanjem denarne ustanove (318. čl. ZOR), je plačilo izvršeno, ko na upnikov račun nakazilo prispe; ob dogovorjeni valutni klavzuli se tedaj upošteva tečaj, ki je veljal ob prispetju nakazila.

Sodba nº U 1626/93 of Upravni oddelek, April 21, 1994

Ker vozniško dovoljenje izda oz. podaljša občinski upravni organ za notranje zadeve, na območju katerega ima upravičenec stalno prebivališče oz. začasno več kot 6 mesecev, če v Sloveniji nima stalnega prebivališča, tujcu, ki si v Sloveniji ni uredil stalnega oz. začasnega prebivanja, ni mogoče podaljšati vozniškega dovoljenja.

Sodba of Civilni oddelek, April 21, 1994

Ker si v konkretnem primeru tožeča stranka iz nasprotne tožbe z oceno vrednosti spornega predmeta ni zagotovila pravice do revizije, ta ni dovoljena in jo je moralo revizijsko sodišče zavreči (392.čl. ZPP).

Sklep nº II Ips 953/93 of Civilni oddelek, April 21, 1994

Predlagateljica je prenesla na nasprotnega udeleženca pravico uporabe na poslovnih prostorih na podlagi tedaj veljavnega 37.čl. Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur.l.SRS, št. 18/74). Odškodnina za prenos pravice uporabe je bila pravilno določena v višini ugotovljenih neamortiziranih investicij. Uveljavljeni revizijski razlog zmotne uporabe materialnega prava tako ni podan.

Sodba nº II Ips 375/93 of Civilni oddelek, April 21, 1994

Sama okoliščina, da obstaja možnost, da bi lahko tožnici kot toženkini sestri po njeni smrti postali dedinji, ne zadošča, da bi kot zainteresirani osebi uveljavljali ničnost pogodbe, ki jo je sklenila toženka. Tožena stranka ima tako prav, ko trdi, da tožeča stranka v tej zadevi ni aktivno legitimirana.

Sklep nº II Ips 448/93 of Civilni oddelek, April 21, 1994

Po 2.odst. 382.čl. Zakona o pravdnem postopku ni revizije v premoženjskopravnih sporih, v katerih se tožbeni zahtevek nanaša na denarno terjatev, če vrednost spornega predmeta izpodbijanega dela pravnomočne sodbe ne presega določenega zneska. Ta znesek je po zadnji noveli ZPP od 5.12.1992 dalje 80.000,00 SIT. Tožeča stranka je tožbeni zahtevek dokončno oblikovala na obravnavi dne 7.12.1992. Ker zneski, ki so bili naloženi posameznim tožencem v plačilo s pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje...

Sklep nº II Ips 298/94 of Civilni oddelek, April 21, 1994

Zakon o denacionalizaciji (1. člen ZDen, Uradni list RS št. 27/91) ureja denacionalizacijo premoženja, ki je bilo podržavljeno s predpisi o agrarni reformi, nacionalizaciji in o zaplembah ter z drugimi predpisi in načini, navedenimi v tem zakonu. Premoženje, ki ga zahteva predlagateljica, ni prišlo v državno last na podlagi nobenega predpisa oz. načina, ki ga predvideva ZDen. Prehod premoženja oz. pridobitev premoženja, ki ima pravni naslov v pravnomočni sodbi, katera ni bila razveljavljena, ...

Sklep nº I R 18/94 of Civilni oddelek, April 21, 1994

Strankino nezadovoljstvo z vodenjem zadeve predsednice senata in izražanje suma o nepristranosti, ne predstavljata tehtnih razlogov za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča. Če tožeča stranka izločuje predsednico senata, bo o tem odločil predsednik sodišča v mejah svojih pooblastil. Če pa meni, da so bile kršene določbe ZPP, pa bo to lahko uveljavljala v pravnem sredstvu.

Sklep nº I Pr 17/94 of Civilni oddelek, April 21, 1994

V 68. členu ZPP je določeno, da lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije na predlog stranke ali pristojnega sodišča določi, da naj postopa v posamezni zadevi drugo stvarno pristojno sodišče z njegovega območja, če je očitno, da se bo tako laže opravil postopek, ali če so za to drugi tehtni razlogi. Dejstvo, da je predlog vložen tudi proti v.d. vodji Temeljnega sodišča v X., enote v ... pa je tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča v smislu 68. člena ZPP. Zato je vrhovn...

Sklep nº II Ips 218/94 of Civilni oddelek, April 21, 1994

Tožnik v tožbi vrednosti spornega predmeta ni navedel. S sklepom je sodišče prve stopnje tožeči stranki vloženo tožbo vrnilo v popravo in v navedenem sklepu med ostalim tudi navedlo, da naj tožnik v popravljeni tožbi opredeli tudi vrednost spornega predmeta. V popravljeni tožbi tožnik vrednosti spornega predmeta ni navedel. Revizija zato ni dovoljena.

Sklep nº II Ips 948/93 of Civilni oddelek, April 21, 1994

Utemeljenost revizije pa dokazuje tožena stranka v revizijskem postopku le še s trditvijo, da je bil zemljiškoknjižni izpisek za nepremičnino parc. št. 240, ki je vpisana pri vl. št. 8, ki naj bi dokazoval, da je ta nepremičnina v zasebni lasti, sodišču predložen šele v obnovitvenem postopku. Kot sta ugotovili nižji sodišči, pa ta trditev tožene stranke ni točna. Da je nepremičnina parc. št. 240, vl. št. 8 v zasebni lasti, je tožena stranka zatrjevala že na obravnavi dne 23.8.1991 (list. št. ...

Sodba nº U 701/93 of Upravni oddelek, April 21, 1994

Do denarnega nadomestila med brezposelnostjo ni upravičen obrtnik, ki je odjavil opravljanje obrtne dejavnosti, čeprav je dosegal dobiček, ki mu je zagotavljal socialno varnost.

April 20, 1994

Sodba nº U 967/93 of Upravni oddelek, April 20, 1994

Če tujec, ki prosi za dovoljenje za stalno prebivanje, v vlogi zatrjuje, da 3 leta živi v R Sloveniji, ni pa imel v RS prijavljenega niti stalnega niti začasnega prebivališča, ni mogoče šteti da izpolnjuje pogoj 3-letnega neprekinjenega prebivanja v R Sloveniji, ki ga za izdajo dovoljenja določa zakon.

Sodba nº U 245/93-4 of Upravni oddelek, April 20, 1994

Ob arondaciji je tožnica prejela za arondirana zemljišča ustrezna nadomestna zemljišča, zato ji zahtevana zemljišča niso mogla biti vrnjena.

Sklep of Upravni oddelek, April 20, 1994

Če je stranka kljub pravilnemu pravnemu pouku v odločbi vložila pritožbo na napačen naslov pri organizaciji, ki ni upravni organ in je zato ni izročil pristojnemu upravnemu organu, se šteje, da je bila pritožba vložena takrat, ko je dejansko prispela k pristojnemu upravnemu organu.

Sklep of Upravni oddelek, April 20, 1994

Upravni organ ni razpisal glavne obravnave in tudi ni ugotavljal zatrjevanih velikih vlaganj tožene stranke. Ni bil naveden izračun vrednosti nepremičnin. Zato je sodišče izpodbijano odločbo odpravilo, ker dejanske okoliščine niso bile popolno ugotovljene in ker niso bila upoštevana pravila postopka.

Sodba nº U 867/93 of Upravni oddelek, April 20, 1994

Obnovitveni razlog - novo dejstvo (pravnomočna obsodba za kaznivo dejanje) po 1. točki 249. člena ZUP je podan, če je to dejstvo obstajalo na dan izdaje prejšnje odločbe o pridobitvi slovenskega državljanstva in bi lahko privedlo do odločitve po 3. odstavku 40. člena ZDS, pa upravnemu organu to ni bilo sporočeno oz. ni vedel zanj. Sama storitev kaznivega dejanja pred izdajo prejšnje odločbe o pridobitvi slovenskega državljanstva, glede na ustavno domnevo nedolžnosti do pravnomočne obsodbe (27...

Sodba nº U 938/92-9 of Upravni oddelek, April 20, 1994

Za obračun odškodnine velja višina, ki velja na dan, ko je bila vložena popolna vloga za gradnje, za katere se vloži vloga za lokacijsko dovoljenje (1. alinea 8. odstavka 14. člena ZKZ).

Sodba nº U 778/93 of Upravni oddelek, April 20, 1994

Če okrepčevalnica ni sklenila dogovora za drugačen poslovni čas, kot je določen v občinskem odloku, upravni organ utemeljeno zavrne drugačen poslovni čas, kot je določen v odloku.

Sodba nº II Ips 459/93 of Civilni oddelek, April 20, 1994

Revizijskih trditev o drugačnih izmerah in položaju jarkov revizijsko sodišče ne more upoštevati, ker se nanašajo na dejansko stanje.

Sodba nº II Ips 457/93 of Civilni oddelek, April 20, 1994

Ko je tožeča stranka v tej zadevi vložila tožbo na odpoved najemnega razmerja zaradi delnega neplačevanja najemnine brez predhodnega opomina, je tvegala, da bo njen zahtevek zavrnjen, če bi toženka tedaj poravnala neplačano majemnino. Ker se to ni zgodilo in je sodišče ob koncu sojenja ugotovilo, da je toženka v daljšem obdobju plačevala najemnino vsakokrat z zamudo in v nepopolnem znesku, je pravilno ugotovilo na toženkini strani kršitve pogodbe, zaradi katerih je tožnica pogodbo odpovedala ...

Sklep nº II Ips 257/94 of Civilni oddelek, April 20, 1994

Po določbi 2. odst. 55. čl. zakona o razlastitvi pripadajo razlaščencu kot nadomestilo za predčasen odvzem nepremičnin iz posesti obresti, ki veljajo v poslovnih bankah za hranilne vloge na vpogled, za čas odvzema iz posesti do dneva, ko je postala odločba o razlastitvi pravnomočna.

Sodba nº III Ips 89/93 of Gospodarski oddelek, April 20, 1994

Tožena stranka je kot porok in plačnik tožeči strani neposredno dolžna poravnati račune za storitve po hotelski pogodbi. Izguba finančnega kritja s strani principala ni razlog za prenehanje njenih obveznosti. Namen poroštva je namreč prav v tem, da utrdi upnikov položaj in zmanjša njegovo tveganje v zvezi z morebitno plačilno nesposobnostjo glavnega dolžnika.

Sodba nº U 465/93 of Upravni oddelek, April 20, 1994

Upravni organ je diskrecijsko pravico uporabil v skladu z namenom in v mejah pooblastila iz 3. odstavka 40. člena ZD, ker je v postopku ugotovil, da je bil tožnik za več kaznivih dejanj pravnomočno obsojen na daljše prostostne kazni. Glede na to je zaradi nevarnosti tožnika za javni red njegovo vlogo za pridobitev državljanstva utemeljeno zavrnil.

Sklep nº III Ips 28/91 of Gospodarski oddelek, April 20, 1994

Povratnica je javna listina, ki dokazuje resničnost tistega, kar je na njej navedeno. Dovoljeno je sicer dokazovati nasprotno, vendar toženi stranki to ni uspelo.

Sklep of Gospodarski oddelek, April 20, 1994

Pomanjkljivi dokazi, ki sami zase ne bi zadostovali za utemeljenost zahtevka, ki pa tožbenim navedbam ne nasprotujejo, niso razlog, zaradi katerega bi bilo mogoče šteti, da niso izpolnjeni pogoji po 5. tč. 1. odst. 332. čl. ZPP.

Sodba nº II Ips 240/94 of Civilni oddelek, April 20, 1994

Na podlagi določbe 1. odst. 193. člena ZOR je mogoče priznati povračilo stroškov v zvezi s pogrebom (žalna obleka, venec, cvetje) vsem tistim osebam, za katere je glede na njihovo razmerje do pokojnika običajno, da jim ti stroški nastanejo - in v obsegu, ki je običajen. Med te osebe je glede na način izražanja pietete do pokojnega, ki je v Sloveniji običajen, treba šteti tudi brate in sestre pokojnega - neglede na to, ali je med njimi in umrlim obstajala trajnejša življenjska skupnost (v smis...

Sodba nº I Ips 49/94 of Kazenski oddelek, April 20, 1994

Ni podana kršitev zakona, ker je bil tujcu v dveh različnih kazenskih sodbah dvakrat izrečen varnostni ukrep izgon tujca po 70. členu KZ SFRJ.

Sklep of Kazenski oddelek, April 20, 1994

V postopku za izreden preizkus pravnomočne sodbe ni mogoče izpodbijati izrečene kazni, če je ta izrečena v zakonskih okvirih.

Sodba nº I Ips 65/94 of Kazenski oddelek, April 20, 1994

V postopku za izreden preizkus pravnomočne sodbe ni mogoče predlagati izrek milejše kazenske sankcije, saj je za to predvideno posebno izredno pravno sredstvo - izredna omilitev kazni.

April 19, 1994

Sklep of Upravni oddelek, April 19, 1994

Republiška volilna komisija ni pristojna za odločanje o ugovoru zaradi nepravilnosti na referendumu, ki ga razpiše svet krajevne skupnosti.

April 18, 1994

Sodba nº II Ips 436/93 of Civilni oddelek, April 18, 1994

V konkretnem primeru so izpolnjeni vsi pogoji za priposestvovanje (pravna pravila 1460. in nasl. paragrafov ODZ).

Sodba nº II Ips 692/93 of Civilni oddelek, April 18, 1994

Zakonita domneva o enakosti deležev pravdnih strank je bila ovržena. Pri določanju deležev bivših zakoncev je potrebno izhajati iz celovite presoje razmerij med zakoncema v času trajanja zakonske zveze.

April 14, 1994

Sodba nº U 906/93-8 of Upravni oddelek, April 14, 1994

Sporazum bivših solastnikov o izločitvi stanovanj in poslovnega prostora iz nacionalizacije bi bilo mogoče šteti kot pooblastilo za vložitev zahteve za denacionalizacijo glede celotnega poslovnega prostora tistega bivšega solastnika, v korist katerega je bil sklenjen. Zato bi organ prve stopnje moral predlagatelja pozvati, da predloži pooblastilo vseh bivših solastnikov ali pa da se sami izjavijo, če zahtevajo vrnitev nepremičnine.

Sklep nº R 5/94 of Gospodarski oddelek, April 14, 1994

Uporaba obrestne mere zamudnih obresti, določene samo za obrestovanje obveznosti, izraženih v neki določeni valuti, za določitev obrestne obveznosti od obveznosti, izražene v neki drugi valuti ni v skladu z javnim redom Republike Slovenije, če ima za posledico pridobitev premoženjske koristi, ki nima podlage v kakšnem predpisu in nasprotuje tudi načelu pravičnosti.

Sklep nº U 1154/93 of Upravni oddelek, April 14, 1994

Urgence tožničinih pooblaščencev za čimprejšnje reševanje zadeve ni mogoče šteti za izjavo stranke v smislu zadnjega stavka 1. odstavka 32. člena zakona o upravnih sporih, saj gre pri tožničinih pooblaščencih za odvetnike, torej pravno kvalificirane osebe, ki jim zakon nalaga vestno in skrbno ravnanje (2. odstavek 11. člena zakona o odvetništvu, Uradni list RS, št. 18/93).

Sodba nº U 648/93 of Upravni oddelek, April 14, 1994

Zavarovana oseba, kateri je zdravniška komisija prve stopnje zaključila bolniški stalež in ni zahtevala presoje tega mnenja pri zdravniški komisiji druge stopnje, se ne more sklicevati na to, da je bila zaradi nadaljnjega zdravljenja še vedno v bolniškem staležu in opravičeno odsotna z dela.

Sodba nº U 613/93-9 of Upravni oddelek, April 14, 1994

Odločba upravnega organa tuje države o dodelitvi otroka, ki je državljan Republike Slovenije, ne predstavlja "res iudicata". Otrok v starosti treh let se dodeli v vzgojo in varstvo očetu le, če so podane posebne okoliščine, da se ga ne dodeli materi.

Sodba nº U 94/93-5 of Upravni oddelek, April 14, 1994

Za cigarete, uvožene 29.1.1992 se zakon o začasnih ukrepih o davku od prometa proizvodov in storitev (Uradni list SFRJ, št. 4/91) ne more več uporabiti, ker je 25.1.1992 nehal veljati, glede na določbo 89. člena zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92).

Sodba nº U 92/93-4 of Upravni oddelek, April 14, 1994

Za cigarete, uvožene iz R Hrvatske se za čas veljavnosti zakona o začasnih ukrepih o davku od prometa proizvodov in storitev (Uradni list SFRJ, št. 4/91) plačuje 65% temeljni prometni davek.

Sodba nº II Ips 374/93 of Civilni oddelek, April 14, 1994

Ugotovitev višine tožeči stranki nastale škode je dejanska ugotovitev, katere z revizijo ni mogoče izpodbijati, ker zmotna ali nepopolne ugotovitev dejanskega stanja ni revizijski razlog (3.odst. 385.čl. ZPP). Zato revizijsko sodišče revizijskih navedb, s katerimi se izpodbijajo dejanske ugotovitve, ni upoštevalo. Določbe Zakona o obligacijskih razmerjih, ki se nanašajo na način povračila nastale škode (185.čl. in 189.čl.) pa s sodbami sodišč prve in druge stopnje niso bile kršene.

Sodba nº II Ips 460/93 of Civilni oddelek, April 14, 1994

Vložitev obrazložitve brzojavne revizije v roku iz 113. čl. ZPP, a po preteku revizijskega roka, ne more imeti za posledico podaljšanja roka iz 1. odst. 382. čl. ZPP (arg. a contrario 351. čl. v zvezi s 399. čl. ZPP).

Sodba nº II Ips 247/94 of Civilni oddelek, April 14, 1994

Sodba II Ips 247/94 Evidenčna številka:

Sodba nº II Ips 415/93 of Civilni oddelek, April 14, 1994

Tožena stranka ne more uspešno ugovarjati, da sodišče ni upoštevalo pogodbenih določb, ampak je določalo za prodane nepremičnine odškodnino. Prezreti ni mogoče, da med pravnim prednikom tožnikov in toženo stranko ni bila sklenjena običajna prodajna pogodba, ampak pogodba, ki je nadomeščala razlastitev (tč. VI). V primeru razlastitve pa je Zakon o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini (Ur.l. SRS, št. 5/80 in 30/87) zagotavljal razlaščencem v 9.čl. pravico do pravič...

Sodba nº II Ips 800/93 of Civilni oddelek, April 14, 1994

Po ugotovitvi sodišč prve in druge stopnje toženca za gradnjo nista pridobila tožničinega soglasja. Gradila sta brez lokacijskega dovoljenja in z gradnjo nadaljevala kljub odločbama urbanističnega inšpektorja o ustavitvi gradnje in odstranitvi prizidka. Toženca pa sta z gradnjo nadaljevala tudi še po izdaji začasne odredbe. Okoliščine konkretnega primera in obnašanje strank med gradnjo so bili nedvomno taki, da onemogočajo uporabo določbe 2.odst. 25.čl. Zakona o temeljnih lastninskopravnih ra...

Sodba of Civilni oddelek, April 14, 1994

Skupno premoženje bivših zakoncev oz. izvenzakonskih partnerjev je pri ugotavljanju njunih deležev nedeljiv materialnopravni pojem. Ločeno obravnavanje posameznih premoženjskih enot, ki tvorijo skupno premoženje bivših zakoncev oz. izvenzakonskih partnerjev, bi namreč zaradi morebitnega različnega prispevka k nastajanju posameznega segmenta skupnega premoženja lahko imelo za posledico različne deleže pravdnih strank. Takšno izhodišče pa praviloma ne more biti pravilno, saj se o deležih na sku...

Sklep nº II Ips 243/94 of Civilni oddelek, April 14, 1994

Pravočasnost revizije, če je ta poslana po pošti priporočeno.

Sklep nº II Ips 235/94 of Civilni oddelek, April 14, 1994

Zgolj povezanost predlagateljeve ponudbe, ki ji je sledilo sporno razpolaganje z gozdnim zemljiščem, z izvršilnim postopkom še ne zadošča za sklepanje, da v konkretnem primeru ne prihaja v poštev 5. čl. ZDen. Ali drugače, ni pravilno sklepanje, da prisilni značaj izvršilnega postopka, ki je bil v teku proti predlagatelju kot dolžniku zapadlih davčnih obveznosti, v obravnavanem primeru sam zase že izključuje "grožnjo, silo ali zvijačo" državnega organa iz 5. čl. ZDen.

Sodba nº II Ips 285/94 of Civilni oddelek, April 14, 1994

Ker ima preživninska upravičenka - razvezana žena lastno premoženje, ki ga je izročila ob dogovorjeni protidajatvi, so podani pogoji za občutno znižanje preživnine celo do višine "simbolične preživnine".

Sklep nº II Ips 445/93 of Civilni oddelek, April 14, 1994

Po določbi 122. člena ZNP mora sodišče odločiti tudi o izplačilu drugega solastnika, ki je zaradi načina delitve upravičen do razlike med vrednostjo dodeljenega dela stvari in vrednostjo višine solastninskega deleža. V obravnavanem primeru torej ne gre za pravico do povrnitve škode v nepravdnem postopku (9. poglavje). Samo v tem primeru bi namreč po določbi 103. člena ZNP zoper odločbo sodišča druge stopnje bila revizija dovoljena, ob pogojih določbe 382. člena ZPP.

Sodba nº II Ips 444/93 of Civilni oddelek, April 14, 1994

Ob iztrošenosti avtomobila zaradi starosti kot objektivizirani postavki, na katero je kupec vozila lahko računal, ni mogoče uporabiti določb ZOR (čl. 482/1) o skriti napaki, ker je kmalu po nakupu bilo treba avto generalno popraviti.

Sklep nº U 245/94 of Upravni oddelek, April 14, 1994

Kandidat za ravnatelja osnovne šole ne more uveljavljati zahteve za sodno varstvo svojih pravic v upravnem sporu, temveč pri sodišču, pristojnem za delovne spore.

Sklep of Upravni oddelek, April 14, 1994

V naziv lahko napreduje tudi pedagoški delavec, ki nima z zakonom predpisane izobrazbe, če glede na določbo 226. člena zakona lahko opravlja vzgojno izobraževalno delo.

April 13, 1994

Sklep of Upravni oddelek, April 13, 1994

Kolikor je tožeča stranka v času od dneva plebiscita (23.12.1990) do izdaje izpodbijane odločbe bila določen čas na začasnem delu v tujini (4 mesece in pol) in se je občasno vračala v Slovenijo, v kraj stalnega prebivališča, sicer pa ves drug čas živela v Sloveniji, je ugotovitev v izpodbijani odločbi, da tožeča stranka v Sloveniji dejansko ne živi, premalo obrazložena. V ponovnem postopku naj tožena stranka konkretno ugotovi, kje so potekale temeljne življenjske dejavnosti tožeče stranke ozi...

Sodba nº U 226/93 of Upravni oddelek, April 13, 1994

Tožbi je bilo ugodeno, ker niso bila dovolj upoštevana pravila ZUP.

Sklep nº II Ips 454/93 of Civilni oddelek, April 13, 1994

Če je stranka napotena na pravdo na podlagi 210. čl. ZD, je pravni interes za ugotovitveno tožbo izkazan že z napotitvenim sklepom.

Sodba nº U 213/93 of Upravni oddelek, April 13, 1994

Tožba je bila zavrnjena, ker je tožena stranka pravilno ugotovila, da tožnik dejansko živi v tujini in zakonito zavrnila njegov zahtevek za pridobitev državljanstva.

Sodba nº U 220/93 of Upravni oddelek, April 13, 1994

Občinski upravni organ, ki je v upravni stvari odločil na prvi stopnji ni legitimiran za vložitev tožbe v upravnem sporu zato, ker je drugostopni organ spremenil njegovo obrazložitev.

Sodba nº U 1338/93 of Upravni oddelek, April 13, 1994

V ZDen ni podlage za to, da bi najemnik poslovnega prostora v postopku za denacionalizacijo uveljavljal pravice, ki mu gredo iz najemnega razmerja (najemne pogodbe). Po določbi 24. člena ZDen namreč vrnitev nepremičnin ne vpliva na obstoječa najemna razmerja.

Sodba nº U 713/93-6 of Upravni oddelek, April 13, 1994

Ker zemljišče, na katerem stoji novogradnja, sodi v I. območje kmetijskih zemljišč, na njem gradnja ni dovoljena.

Sodba nº U 823/93 of Upravni oddelek, April 13, 1994

Tožena stranka v odločbi ni navedla, iz česa sklepa, da je pisanje zapisnikov in strogo zaupnih dokumentih nevarno za javni red in mir. Niso tudi navedene okoliščine, ki bi kazale na takšno nevarnost. V izpodbijani odločbi tudi niso ocenjeni dokazi.

Sodba nº U 235/93 of Upravni oddelek, April 13, 1994

Čeprav je tožena stranka kršila določbo 2. odstavka 209. člena ZUP, ker v obrazložitvi izpodbijane odločbe ni navedla v celoti ugotovljenega dejanskega stanja o pravnomočnih obsodbah tožnika za kazniva dejanja, pa ta kršitev ni bistvena, kolikor je tožnik med upravnim postopkom in v tožbi navedel, da je storil nekatera izmed kaznivih dejanj, ki so podlaga za oceno, da pomeni tožnik nevarnost za javni red države (3. odstavek 40. člena ZDS).

Sodba nº U 698/93 of Upravni oddelek, April 13, 1994

Državljanstva Republike Slovenije po 2. odstavku 12. člena ZDS ne more pridobiti oseba, ki je poročena z državljanom RS, ki že od leta 1962 živi in dela v tujini, ker ne izpolnjuje pogoja dejanskega, vsaj enoletnega neprekinjenega življenja v Sloveniji.

Sodba nº U 548/93-9 of Upravni oddelek, April 13, 1994

Dejanska in pravna podlaga za vrnitev nepremičnine je verjetno izkazana, če nepremičnina, ki je bila podržavljena jugoslovanskemu državljanu na podlagi predpisov iz 3. člena oz. na način iz 4. in 5. člena ZDen še obstoji in spada v premoženje zavezanca.

Sodba nº II Ips 396/93 of Civilni oddelek, April 13, 1994

Presoja uveljavljenih bistvenih kršitev določb pravdnega postopka.

Sklep of Civilni oddelek, April 13, 1994

Shranjevalec ni odgovoren za škodo, ki nastane z uničenjem shranjenih stvari, če je hrambena pogodba prenehala zaradi opustitve stvari.

Sodba nº II Ips 439/93 of Civilni oddelek, April 13, 1994

1. Sodišče je moralo odločati o obstoju lastninske pravice na nepremičnini. Če sodišče ugotovi, da stranka svoje pravice ni uspela dokazati, tožbeni zahtevek zavrne. Pri tovrstnem odločanju prostega preudarka sploh ni. Prosta ocena dokazov ni prosti preudarek. 2. Če je bila nepremičnina kupljena iz skupnih sredstev in v času obstoja ekonomske skupnosti, gre za skupno premoženje. Ni pomembno, da je bila plačana po prenehanju ekonomske skupnosti.

Sklep nº II Ips 452/93 of Civilni oddelek, April 13, 1994

Če predlagatelj ne dokaže skupnega bivanja z imetnikom, ne izpolnjuje pogoja iz 20. čl. ZSR.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners