Vrhovno Sodišče: Opinions issued on May 1994

May 26, 1994

Sodba nº U 1063/92-9 of Upravni oddelek, May 26, 1994

Lokacijsko dovoljenje ni v skladu z lokacijsko dokumentacijo, ker se dovoljenje nanaša na obnovo stanovanjske hiše, dokumentacija pa na nadomestno gradnjo stanovanjske hiše.

Sodba nº U 876/93 of Upravni oddelek, May 26, 1994

Sprejem v državljanstvo osebe, ki je na prestajanju večletne zaporne kazni za kaznivo dejanje umora, predstavlja nevarnost za javni red.

Sodba nº U 958/93-4 of Upravni oddelek, May 26, 1994

Inšpekcijski postopek se vedno uvede po uradni dolžnosti zaradi javnega interesa, ne pa interesa posameznika. Sosed zato v inšpekcijskem postopku nima položaja stranke, čeprav je predlagal uvedbo postopka, takšno vlogo inšpekcijski organ upošteva le kot opozorilo.

Sodba nº U 84/93-6 of Upravni oddelek, May 26, 1994

Ugovor o mejnem sporu ne more biti upoštevan pri izdaji gradbenega dovoljenja, ker se nanaša na lego objekta, ki pa je že določena s pravnomočnim lokacijskim dovoljenjem.

Sklep nº U 37/93 of Upravni oddelek, May 26, 1994

V upravnem sporu, v katerem se izpodbija upravna odločba, izdana v upravnem postopku, v katerem tožnik ni imel niti položaja stranke, niti položaja stranskega udeleženca, tožnik nima aktivne legitimacije, če z izpodbijano odločbo ni kršena niti kakšna njegova pravica niti na zakon oprta neposredna korist.

Sodba nº U 47/93 of Upravni oddelek, May 26, 1994

Napaka volje pri sklenitvi poravnave v upravnem postopku ne more biti predmet presoje pri odločanju o zakonitosti sklepa o ustavitvi postopka zaradi sklenjene poravnave.

Sodba nº U 1300/93 of Upravni oddelek, May 26, 1994

Tožnik kot aktivna vojaška oseba JA po svojem odhodu v Srbijo ni mogel prosto odločati, kje bo služboval, niti kje bo bival. Njegov odhod iz Slovenije zato pomeni prekinitev tožnikovega dejanskega življenja v Republiki Sloveniji. To pomeni, da tožnik ne izpolnjuje pogoja iz 1. odstavka 40. člena zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I, 30/91-I in 38/92), da prosilec tukaj tudi dejansko živi.

May 25, 1994

Sklep of Upravni oddelek, May 25, 1994

Ker je glede na nejasne vloge tožeče stranke nejasno, kakšen je bil njen zahtevek v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za registrirano dejavnost, prvostopni upravni organ ni odločil o celotnem zahtevku, kar je kršitev 1. odstavka 208. člena ZUP. Tožena stranka bi morala ravnati po 246. členu ZUP. Ker tega ni storila, je sodišče izpodbijano odločbo odpravilo.

Sodba nº U 607/93 of Upravni oddelek, May 25, 1994

Stranka ne more uspešno ugovarjati sklepu o dovolitvi izvršbe s prisilitvijo z denarno kaznijo, če ni izpolnila obveznosti v roku in na način, določen z izvršljivo odločbo in jo ni izpolnila niti po izdaji sklepa, s katerim ji je bil določen nov rok in zagroženo z denarno kaznijo.

Sodba nº U 250/93 of Upravni oddelek, May 25, 1994

Pri posegu v prostor, ki spreminja njegovo namensko rabo in posega še v vodnogospodarsko ureditev, je potrebno pridobiti lokacijsko dovoljenje, zato je bilo zakonito ukrepanje urbanističnega inšpektorja, ki je po ugotovitvi gradnje brez lokacijskega dovoljenja zahteval ustavitev gradnje.

Sodba nº U 630/93-11 of Upravni oddelek, May 25, 1994

Pri ugotavljanju osnove za odmero davka od dobička iz kapitala, doseženega s prodajo stanovanj, pridobljenih na podlagi prodaje družbenih stanovanj, davčni organ ne more upoštevati pogodbene prodajne cene, če je ta nižja od valorizirane vrednosti stanovanja v času pridobitve brez upoštevanja popusta.

Sodba nº I Ips 92/94 of Kazenski oddelek, May 25, 1994

Izrednega preizkusa pravnomočne sodbe ni mogoče uveljavljati zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sodba nº I Ips 70/93 of Kazenski oddelek, May 25, 1994

Navedba, da je bila obsojenka "zagrizena nemčurka", je lahko le označevanje notranje privrženosti obtoženke ideji o majorizaciji nemštva nad slovenskim, ne pa sestavina kaznivega dejanja. Tudi samo članstvo v kulturbundu ne pomeni kaznivo dejanje po 14. členu uredbe o vojaških sodiščih.

Sklep of Upravni oddelek, May 25, 1994

Organ urbanistične inšpekcije je zakonito odredil odstranitev objekta potem, ko je bila zavrnjena zahteva za izdajo ustreznega lokacijskega dovoljenja.

Sklep of Upravni oddelek, May 25, 1994

Tožeča stranka se je za blago, ki je bilo prijavljeno za uvoz in tranzit, zavezala kot porok (garant). Ker ni dokazala, da je bilo blago izvoženo in tega tudi ne zatrjuje, so dani pogoji za odmero uvoznih carinskih davščin. Zato tožba ni utemeljena.

Sodba nº U 1178/92-6 of Upravni oddelek, May 25, 1994

Če je kmetija zaščitena z odlokom občinske skupščine, se postopek za preveritev pogojev za njeno zaščito vodi po 11. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev - kmetij, kar pomeni, da se postopek lahko uvede le na predlog z zakonom pooblaščenih oseb (lastnika, kmetijske zemljiške skupnosti ali krajevne skupnosti), ne pa tudi po uradni dolžnosti.

Sodba nº U 911/93 of Upravni oddelek, May 25, 1994

Tožba je bila zavrnjena, ker je tožeča stranka prekinila dejansko življenje v Republiki Sloveniji in že dalj časa ne živi v Republiki Sloveniji (od 2.4.1992 naprej). V konkretnem postopku ni bistveno, da se tožeča stranka ne more vrniti iz Bosne in Hercegovine v Republiko Slovenijo. Bistveno je, da gre za dalj časa trajajočo prekinitev (od 2.4.1992) dejanskega življenja v Republiki Sloveniji.

May 19, 1994

Sodba nº U 1262/93 of Upravni oddelek, May 19, 1994

Inšpekcijski organ svoje odločbe ne more opreti samo na določbo 70. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79 - 18/88), če v materialnem predpisu nima pooblastila za določene ukrepe ali vsaj jasno predpisane obveznosti določenih subjektov, katerih izvajanje nadzoruje inšpektor.

Sodba nº U 105/93 of Upravni oddelek, May 19, 1994

Bivanja v Sloveniji med letnim dopustom in ob večjih praznikih ni mogoče šteti za dejansko življenje v Sloveniji.

Sodba nº U 1569/93-4 of Upravni oddelek, May 19, 1994

V denacionalizacijskem postopku upravni organ ne preizkuša zakonitosti zaplembe premoženja. Če premoženje ni bilo zaplenjeno pravnemu predniku tožeče stranke, le-ta ni upravičena uveljavljati denacionalizacijo tega premoženja.

Sodba nº U 581/93 of Upravni oddelek, May 19, 1994

Dovoljenja za stalno prebivanje ne more dobiti tujec, ki v Sloveniji ne prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje.

Sodba nº U 629/93-4 of Upravni oddelek, May 19, 1994

Obrtnik, ki ne vodi knjige osnovnih sredstev na predpisanih obrazcih, ni upravičen do znižanja davčne osnove.

Sodba nº II Ips 498/93 of Civilni oddelek, May 19, 1994

Po 5.odst. 117. čl. SZ je moral "lastnik" stanovanja skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 30 dni po vložitvi zahteve. Zaradi tako določene "lastnikove" obveznosti imetnik stanovanjske pravice, ki uspe s tožbo na sklenitev prodajne pogodbe, ker je "lastnik" neutemeljeno odklonil njeno sklenitev, ne sme biti prikrajšan. To pa mu je mogoče zagotoviti le na način, da kupi stanovanje pod pogoji, ki bi jih imel, če "lastnik" z izpolnitvijo svoje obveznosti ne bi odlašal. Zato mora "lastnik" ...

Sodba nº II Ips 497/93 of Civilni oddelek, May 19, 1994

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo, ki jo je utrpel 23 let star moški.

Sodba nº U 76/93 of Upravni oddelek, May 19, 1994

Po določbi 74. člena ZUN se lahko izda odločba o prepovedi nadaljnjih posegov v prostor, čeprav je objekt že zgrajen.

Sodba nº U 104/93 of Upravni oddelek, May 19, 1994

Drugostopni organ mora v odločbi presoditi vse pravno relevantne pritožbene navedbe, ker drugače krši določbo 245. člena ZUP.

Sodba nº U 113/93 of Upravni oddelek, May 19, 1994

Sodišče ne more odločati o utemeljenosti naknadno postavljenega zahtevka po redni denarni pomoči. Postavljeni zahtevek se lahko spremeni le do izdaje odločbe na prvi stopnji.

Sklep nº I Pr 23/94 of Civilni oddelek, May 19, 1994

Dejstvo, da je toženec mož sodnice krajevno pristojnega temeljnega sodišča, je po presoji Vrhovnega sodišča RS takšen razlog, ki narekuje določitev drugega stvarno pristojnega sodišča.

Sodba nº II Ips 424/93 of Civilni oddelek, May 19, 1994

Zakonska skupnost ni skupnost, v kateri se obračunava vsak prispevek v denarju ali po vrednosti na trgu, spor o deležih pa ne obračunska pravda. V sporu je treba upoštevati vsako prizadevanje, ki omogoča dobro funkcioniranje družine, pa čeprav ni materialne narave.

Sodba nº II Ips 319/94 of Civilni oddelek, May 19, 1994

Dejstvo, da je toženec razvezan, bi bilo v tej pravdi lahko pravno odločilno le, če bi bilo vabilo poslano na naslov njegove nekdanje žene, toženec pa tam ne bi več prebival (1. odstavek 141. člena ZPP) in zato vabila ne bi prejel.

Sodba nº II Ips 477/93 of Civilni oddelek, May 19, 1994

Iz dejanskih ugotovitev prvostopenjskega sodišča izhaja, da je do toženčeve obljube dobave traktorja iz Beograda prišlo na prijateljski liniji. Iz nadaljnjih dejanskih ugotovitev izhaja še, da je toženec delal uslugo brezplačno. Te ugotovitve je sprejelo tudi pritožbeno sodišče. Slednje toženčevo obljubo šteje kot prevzem obveznosti, da bo v imenu in na račun tožnikov v Beogradu kupil in jima pripeljal vtoževani traktor. Na podlagi takšne obljube usluge pa po presoji revizijskega sodišča tožn...

Sodba nº in sklep II Ips 499/93 of Civilni oddelek, May 19, 1994

Ker druga tožena stranka ni označila vrednosti spornega predmeta v tožbi, s katero zahteva sklenitev prodajne pogodbe, po presoji revizijskega sodišča, nima pravice do revizije.

Sodba nº II Ips 478/93 of Civilni oddelek, May 19, 1994

Presoja izključitve odgovornosti železnice za prtljago, ki je bila ukradena iz avtomobila med prevozom le-tega po železnici.

Sodba nº II Ips 13/94 of Civilni oddelek, May 19, 1994

Po določbi 4. odst. 50. čl. ZSR ne more vložiti tožbe tisti, ki je predlagal uvedbo upravnega postopka. Zato je odločilno samo vprašanje, ali je tožeča stranka predlagala uvedbo upravnega postopka zoper toženo stranko.

Sodba nº III Ips 12/94 of Gospodarski oddelek, May 19, 1994

Ničnost obstaja že po zakonu, zato ni treba, da je ugotovljena v izreku sodbe. Je pa to mogoče ob izpolnjenih predpostavkah za ugotovitveno sodbo.

Sodba nº II Ips 479/93 of Civilni oddelek, May 19, 1994

Toženec svoje pogodbene obveznosti, da bo preskrbel vse potrebno za prepis avtomobila na tožnika, ni izpolnil. Po predhodnem opominu z dne 13.5.1990, je tožnik zaradi razdora pogodbe upravičeno zahteval povračilo plačane kupnine v višini, ki je bila ugotovljena na podlagi izvedenega dokaznega postopka. Odločitev sodišč, ki sta tožbenemu zahtevku ugodili temelji na določbah 126.čl. in 132.čl. Zakona o obligacijskih razmerjih.

Sodba nº II Ips 482/93 of Civilni oddelek, May 19, 1994

Zaradi načela, izraženega v 1.odst. 50.člena, da se stvarna služnost izvršuje na način, ki najmanj obremenjuje služno stvar, lahko lastnik služečega zemljišča iz opravičenih razlogov zahteva tudi prestavitev služnosti. Sodišče druge stopnje je v svoji sodbi pravilno poudarilo, da mora lastnik služečega zemljišča pri zahtevku na prestavitev služnosti zagotoviti enakovredno traso praviloma na svojem zemljišču. Kolikor zahteva prestavitev na tuje zemljišče, mora dokazati tudi pravno upoštevano s...

Sklep nº I Pr 22/94 of Civilni oddelek, May 19, 1994

V predlogu za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča navedeno dejstvo, da je toženec mož sodnice Temeljnega sodišča v ..., je po presoji Vrhovnega sodišča RS takšen razlog, ki narekuje določitev drugega stvarno pristojnega sodišča za odločanje o tej pravdni zadevi.

Sodba nº U 874/93-6 of Upravni oddelek, May 19, 1994

Lokacijskega dovoljenja ni mogoče izdati, če za območje, na katerem investitor želi graditi, ni veljavnega prostorsko izvedbenega akta.

Sodba nº U 1100/93 of Upravni oddelek, May 19, 1994

Pogoji za pridobitev delovnega dovoljenja so v zakonu o zaposlovanju tujcev (Uradni list RS, št. 33/92) določeni kumulativno. Tožnik nima prav, ko meni, da za pridobitev delovnega dovoljenja za nedoločen čas zadošča že to, da ima v Sloveniji več kot 23 let delovne dobe.

May 18, 1994

Sodba nº U 1159/92-8 of Upravni oddelek, May 18, 1994

5. člen ZDen se uporabi tudi v primerih, ko je bil pravni naslov za prehod premoženja v družbeno lastnino sicer akt državnega organa (odločba), vendar pa je bil podlaga za izdajo te odločbe poprej sklenjen veljaven pravni posel.

Sodba nº U 691/93-6 of Upravni oddelek, May 18, 1994

Upravni organ ne more v obrazložitvi svoje odločbe ugotavljati, da tožeča stranka pomeni nevarnost za javni red države (3. odstavek 40. člena ZDS), hkrati pa ugotavljati, da ne živi v RS, s čemer ne izpolnjuje zakonskega pogoja po 1. odstavku tega člena. Tretji odstavek lahko upravni organ uporabi le v primeru, če kandidat za pridobitev slovenskega državljanstva izpolnjuje vse pogoje za tako pridobitev po 1. odstavku tega člena. Če namreč upravni organ ugotovi, da tak kandidat ne izpolnjuje z...

Sklep of Upravni oddelek, May 18, 1994

Sodba za kaznivo dejanje ogrožanja varnosti po 2. odstavku 64. člena KZ RS, storjeno z uporabo orožja, dela osebo, ki je tako dejanje storila, za neprimerno, da bi orožje imela in nosila, ker je od nje mogoče pričakovati, da ga bo uporabila.

Sodba nº U 259/93 of Upravni oddelek, May 18, 1994

Ker je tožeča stranka gradnjo izvajala v nasprotju z gradbenim dovoljenjem, je bila pravilna odločitev tožene stranke, da je treba gradnjo ustaviti do izdaje novega ustreznega gradbenega dovoljenja.

Sodba nº U 636/93 of Upravni oddelek, May 18, 1994

Ni mogoče dovoliti vrnitve v prejšnje stanje stranki, ki za zamudo nekega procesnega dejanja nima opravičenega razloga, pri čemer mora stranka že v predlogu verjetno izkazati okoliščine, zaradi katerih je prišlo do zamude, če jih ne, je to lahko stranki v škodo, ker upravni organ pri verjetnem izkazu okoliščin ni vezan na pravila upravnega postopka o izvajanju dokazov.

Sodba nº U 784/93-6 of Upravni oddelek, May 18, 1994

Doba dela po pravilniku o napredovanju v nazive v osnovnem in srednjem šolstvu od stranke, ki odloča o nazivu svetnika, zahteva, da naj ta pojem pomeni: Ali vsako dobo dela ali le delovno razmerje. Tožena stranka tega ni storila, kršila pa je tudi ZUP v vsebini utemeljitve odločbe.

Sodba nº U 617/93 of Upravni oddelek, May 18, 1994

V denacionalizacijskem postopku najemniki stanovanjskih in poslovnih prostorov ne morejo biti stranka, ker jim ZDen kot materialni predpis tega ne zagotavlja.

Sodba nº U 258/93 of Upravni oddelek, May 18, 1994

Tožeča stranka je kljub odločbi o ustavitvi gradnje z deli nadaljevala. Zato je bil ukrep odstranitve objekta v skladu z veljavnimi predpisi.

Sodba nº U 690/93 of Upravni oddelek, May 18, 1994

Sodišče je tožbi ugodilo, ker prvostopni organ in tožena stranka, kljub tožnikovim navedbam, nista ugotovila dejanskega stanja v zvezi z okoliščino, ali ima tožnik zagotovljeno preživljanje v Sloveniji.

Sodba nº U 1185/92 of Upravni oddelek, May 18, 1994

Upravni organ ravna v skladu in v mejah pooblastila, ki mu ga daje določba 3. odstavka 40. člena zakona o državljanstvu RS, če zavrne prošnjo za sprejem v državljanstvo RS zato, ker bi prosilčev sprejem v državljanstvo, glede na njegovo ugotovljeno predkaznovanost, predstavljal nevarnost za javni red države.

Sodba nº U 758/93-7 of Upravni oddelek, May 18, 1994

Služba častnika v tujih oboroženih silah po osamosvojitvi Republike Slovenije, to je po 25.6.1991, je že po njeni naravi takšna, da lahko pomeni nevarnost za obrambo Republike Slovenije. Ni sporno, da je tožnik služboval v tujih oboroženih silah. Zato so dani pogoji za zavrnitev vloge po 8. točki 1. odstavka 10. člena ZDRS.

Sodba nº U 560/93-4 of Upravni oddelek, May 18, 1994

Upravni organ je dolžan uvesti in izvesti poseben ugotovitveni postopek le, če so podani pogoji za uvedbo postopka.

Sklep of Upravni oddelek, May 18, 1994

Ne gre za primer prenehanja delovnega razmerja na podlagi sporazuma oz. pisne izjave v primerih, kadar je delavcu prenehalo delovno razmerje za določen čas s potekom tega časa, čeprav mu je prejšnje delovno razmerje prenehalo na podlagi sporazuma.

Sklep of Upravni oddelek, May 18, 1994

Ne gre za primer prenehanja delovnega razmerja na podlagi sporazuma oz. pisne izjave v primerih, kadar je delavcu prenehalo delovno razmerje za določen čas s potekom tega časa, čeprav mu je prejšnje delovno razmerje prenehalo na podlagi sporazuma.

Sodba nº I Ips 18/94 of Kazenski oddelek, May 18, 1994

Kršena je bila določba 4. odstavka 123. člena ZKP, ker je sodišče prve stopnje sodbo vročilo obsojencu pred t.im. "sodnimi počitnicami", odvetniku pa po tem času, zato takšno vročanje ne more imeti škodljivih posledic za obsojenca, ki je bil s tem prikrajšan za pravico do obrambe, saj se je zagovornik kot odvetnik upravičeno zanašal na to, da glede na obvestilo Ministrstva za pravosodje, sodišče ne bo vročalo pošiljk, glede katerih bi v tem času začeli teči roki za pritožbo, saj ta zadeva tud...

Sodba nº IV Ips 73/93 of Kazenski oddelek, May 18, 1994

Dejansko stanje je bilo zmotno in nepopolno ugotovljeno, ker iz predloženega spisa ni razvidno, kakšno količino in težo blaga je ugotovila vstopna carinarnica oz. ali je ta carinarnica sploh pregledala vozilo in blago tako, kot to predvideva določba 1. odstavka 191. člena CZ.

Sodba nº I Ips 29/94 of Kazenski oddelek, May 18, 1994

Vrhovno sodišče lahko v zahtevi za izreden preizkus pravnomočne sodbe obravnava le tiste razloge, ki so navedeni v zahtevi, ne pa tistih, ki jih je obsojenec ali njegov zagovornik uveljavljal v pritožbi.

Sodba nº I Ips 25/94 of Kazenski oddelek, May 18, 1994

Obsojenčeva pravica do obrambe na glavni obravnavi bi bila kršena le tedaj, če sodišče obtožencu sploh ne bi dopustilo predlagati izvedbe nekega dokaza, ne pa v primeru, ko je obtoženec predlagal izvedbo dokaza, pa je sodišče izvedbo tega dokaza zavrnilo.

Sodba nº I Ips 50/94 of Kazenski oddelek, May 18, 1994

Možnost, da se v primeru, ko je bilo kaznivo dejanje storjeno v bistveno zmanjšani prištevnosti, storilcu izreče omiljena kazen, je po zakonu le fakultativna (člen 12/II KZ SFRJ), torej prepuščena presoji sodišča, ali naj tako omiljeno kazen izreče ali ne. Nadaljnji okoliščini, na katere se še sklicuje zahteva, to je, da je obsojenec storil kaznivo dejanje v hudi razdraženosti in izzivanju oškodovanca, pa sta znaka kaznivega dejanja uboja na mah in zato načelno niti ne prihajata v poštev še k...

Sodba nº I Ips 64/94 of Kazenski oddelek, May 18, 1994

Nenavzočnost strank na pritožbeni seji, ker sta bila obs. in zagovornik v redu obveščena, čeprav je zagovornik predlagal preložitev seje, ne predstavlja kršitve določb kazenskega postopka v pritožbenem postopku, ker je pritožbeno sodišče ravnalo v skladu z določbami čl. 371 ZKP.

Sodba nº I Ips 241/93 of Kazenski oddelek, May 18, 1994

Ni podana kršitev zakona v škodo obsojenca, če sodišče druge stopnje pri izreku kazni za obravnavano kaznivo dejanje ni v izreku sodbe določilo, da pogojna obsodba iz prejšnje pravnomočne sodbe ni preklicana, ker je v obrazložitvi sodbe navedlo, da ni preklicana in tudi zakaj ne.

May 12, 1994

Sodba nº U 1255/93 of Upravni oddelek, May 12, 1994

Po 2. odstavku 209. člena zakona o splošnem upravnem postopku mora obrazložitev odločbe, ki je ni mogoče šteti za odločbo v enostavni stvari, obsegati med drugim tudi ugotovljeno dejansko stanje. Le-to mora biti ugotovljeno tako, da je možno presoditi, ali so razlogi, ki glede na ugotovljeno dejansko stanje narekujejo odločbo, navedeno v izreku, utemeljeni ali ne.

Sodba nº U 1225/93 of Upravni oddelek, May 12, 1994

Zakon o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79 - 18/88) in zakon o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) tržnega inšpektorja ne pooblaščata, da stranki naloži vrnitev cen na določeno raven, če pri izvajanju nadzora ugotovi, da so cene oblikovane v nasprotju s predpisi o cenah.

Sodba nº U 101/93 of Upravni oddelek, May 12, 1994

Obsodba za kaznivo dejanje umora je utemeljen razlog za zaključek, da bi sprejem v državljanstvo RS pomenil nevarnost za javni red.

Sodba nº U 103/93 of Upravni oddelek, May 12, 1994

Uvod je obvezni sestavni del odločbe, zato je kršen 206. člen ZUP, če se uvod ne nanaša na stranke in zadevo, na katero se nanašajo ostali deli odločbe.

Sklep nº III Ips 9/94 of Gospodarski oddelek, May 12, 1994

Nastanek škode preko normalne meje upravičuje odškodnino samo za škodo, ki to presega.

Sklep nº III Ips 4/94 of Gospodarski oddelek, May 12, 1994

1. Sodišče 2. stopnje, ki v razlogih svoje odločbe ugotovi, da je sodišče 1. stopnje ugotovilo neko odločilno dejstvo, čeprav to tega ni storilo, stori bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 13. tč. 2. odst. 354. čl. ZPP.

Sodba nº II Ips 292/94 of Civilni oddelek, May 12, 1994

Nobenega dvoma ni, da za nobenega otroka, še najmanj pa za šestnajstletno dekle v srednji šoli, očetova preživnina 1.000,00 sit na mesec po razmerah v času sojenja (konec oktobra 1993) ne pomeni kaj več kot simboličen preživninski prispevek. Nobenega dvoma tudi ni, da preživninska obveznost staršev po določbi 1. odst. 123. člena ZZZDR ni simbolična obveznost. Kljub temu pa ni mogoče izključiti možnosti, da se znesek preživnine za otroka, ki ga sodišče določi ob upoštevanju določb ZZZDR - zlas...

Sklep of Upravni oddelek, May 12, 1994

Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I) veže upravičenost razloga za daljše prebivanje tujca v Republiki Sloveniji na pogoj, da je daljše prebivanje tujca v državi potrebno (1. alinea 3. odstavka 19. člena zakona).

Sodba nº II Ips 467/93 of Civilni oddelek, May 12, 1994

Tožnici sporni prostor ni bil dodeljen kot imetnici stanovanjske pravice, ampak v skladu s pravilnikom o nastanitvi delavcev tožene stranke v personalnih prostorih. Za uporabo prostora je po pravilniku plačevala najemnino in ne stanarine. Ob dejstvu, da tožnica nima odločbe o dodelitvi stanovanja, kar določa za pridobitev stanovanjske pravice 10.člen ZSR, bi tožnica moralo dokazati, da sta pogodbeni stranki izvrševali pogodbo tako, da sta spremenili namembnost prostora iz prostora za nastanit...

Sklep nº II Ips 468/93 of Civilni oddelek, May 12, 1994

Po določilu 2. odstavka 58. člena ZTLR je eden izmed razlogov za prenehanje stvarne služnosti tudi, če postane nepotrebna za uporabo gospodujoče stvari. Za oceno, ali je do takih sprememb dejansko prišlo, pa je potrebno ugotoviti in upoštevati način izvrševanja oz. vsebino priposestvovane služnostne pravice pravnega prednika, nato ugotoviti, kako je novi lastnik (toženec) izkoriščal kupljeno parcelo in šele nato, kako je vplivala fizična združitev njegovih drugih dveh parcel na to izkoriščanje.

Sodba nº III Ips 90/93 of Gospodarski oddelek, May 12, 1994

Zastopnikovi pravni posli, sklenjeni v imenu zastopanega in v mejah pooblastil, imajo pravni učinek neposredno nasproti zastopanemu, torej zavezujejo zastopanega in drugo pogodbeno stranko.

Sodba nº III Ips 8/94 of Gospodarski oddelek, May 12, 1994

Glede na ugotovitev, da sta stranki podpisali vsaka tisto pogodbo, ki jo je sama sestavila, in da sta obe pogodbi vsebinsko skladni, je izpolnjena zahteva po pismeni obliki.

Sklep of Upravni oddelek, May 12, 1994

Dokler niso razčiščene vse okoliščine, v katerih prosilec dovoljenja za nabavo orožja živi in opravlja dejavnost, ni mogoče zaključiti, da prosilec nima opravičenih razlogov za nabavo orožja.

Sodba nº U 848/93-4 of Upravni oddelek, May 12, 1994

Ustanovitev podjetja sama zase še ne pomeni, da bi bil prosilec varnostnega orožja bolj izpostavljen konkretnim nevarnostim kot ostali občani, proti katerim bi se najprimerneje zavaroval z orožjem. Samokres ne spada med lovsko orožje, divjad pa je dovoljeno loviti samo z lovskim orožjem, zato pokončanje ranjene živali s samokresom ni opravičljiv razlog za nabavo takšnega orožja.

Sodba nº III Ips 15/94 of Gospodarski oddelek, May 12, 1994

Zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja ni revizijski razlog. Zato morajo biti dejstva, iz katerih izhaja, da materialno pravo stranki (pri sodbi zaradi izostanka toženi stranki) ne priznava prostega razpolaganja z zahtevki (3. odst. 3. člena ZPP), razvidna iz tožbenih navedb ali iz dokazov, ki jih je tožbi priložil tožnik, ali pa morajo biti splošno znana (4. in 5. točka 2. odst. 332. člena ZPP), da lahko sodišče na podlagi 2. odst. 332. člena ZPP odkloni izdajo sodbe zaradi izosta...

Sklep of Gospodarski oddelek, May 12, 1994

1. Cesija je neobičajen način izterjave terjatve po 113. čl. ZPPSL, zato se obstoj subjektivne predpostavke izpodbijanja domneva.

May 11, 1994

Sodba nº U 256/93-6 of Upravni oddelek, May 11, 1994

Stranki v postopku ni bila dana možnost, da bi se izjavila o dejstvih in okoliščinah, na katere je tožena stranka oprla svojo odločitev.

Sodba nº U 246/93 of Upravni oddelek, May 11, 1994

Ker je tožeča stranka še po prejemu odločbe o ustavitvi gradnje z deli nadaljevala, je zakonita odločba tožene stranke o odstranitvi objekta. Obseg nadaljevanih del za tako odločitev ni bistven.

Sodba of Civilni oddelek, May 11, 1994

Zakon o dedovanju (Ur.l. SRS, št. 15/76 in 23/78), ki ureja zapuščinski postopek, ne predvideva izrednega pravnega sredstva revizije. V 224.čl. vsebuje le določbo o obnovi postopka, ki je ne dopušča, ampak napotuje stranke, da uveljavljajo svojo pravico v pravdi. V nepravdnih postopkih, kamor po svoji naravi spada tudi zapuščinski postopek, pa revizija ni dovoljena, razen če zakon določa drugače (34. čl. Zakona o nepravdnem postopku). Sodišče druge stopnje nima prav, ko meni, da je revizija v...

Sodba nº II Ips 493/93 of Civilni oddelek, May 11, 1994

Po ugotovitvah sodišč prve in druge stopnje je tožnik lastnik sporne parcele št. 59, katero ima v posesti toženec. Zato je odločitev sodišč, ki sta ugodili zahtevku na izročitev zemljišča, v skladu z določbo 37.čl. Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih. Nepremičnina parc.št. 59 je bila identificirana na kraju samem s pomočjo sodnega izvedenca. Toženčeve revizijske navedbe, da gre dejansko za parcelo št. 58, pomenijo izpodbijanje dejanske ugotovitve.

Sodba nº II Ips 333/94 of Civilni oddelek, May 11, 1994

Kolikor je toženec štel, da so na njegovi strani podane take okoliščine, da svojih zakonitih obveznosti do tožnice ne more izpolnjevati, bi moral o tem predložiti sodišču zanesljive dokaze. Zaradi njegovega stališča, da je dokazno breme le na strani tožeče stranke, in zaradi menjavanja zaposlitve, je bilo izvajanje dokazov otežkočeno in dolgotrajno, tako da je postopek trajal več let. Sodišči prve in druge stopnje sta končno splošne toženčeve premoženjske razmere toliko ugotovili, da je bilo ...

Sklep of Upravni oddelek, May 11, 1994

Za samo odpoved prebivanja v RS zaradi razlogov varnosti ali obrambe države (1. odstavek 23. člena ZT), je potreben dokaz, da je oseba, ki je bila v tem času aktivna vojaška oseba JA, tudi dejansko sodelovala v agresiji na R Slovenijo.

Sodba nº U 717/94-2 of Upravni oddelek, May 11, 1994

Tožena stranka v utemeljitvi izpodbijane odločbe ni navedla, kako je s pomočjo valorizacijskega indeksa izračunala vrednost prodane hiše v letu 1992 glede na leto 1990. Sodišče je zato izpodbijano odločbo na podlagi 2. odstavka 209. člena ZUP odpravilo.

Sodba nº U 269/93 of Upravni oddelek, May 11, 1994

Zahtevek tožnika za pridobitev državljanstva Republike Slovenije je bil zavrnjen, ker ni bilo izkazano, da ves čas dejansko prebiva v Sloveniji.

Sodba nº U 840/92-4 of Upravni oddelek, May 11, 1994

Izterjave davčnih zaostankov z javno dražbo ni mogoče šteti med ukrepe za denacionalizacijo premoženja po 3., 4. in 5. členu ZDen.

Sodba nº U 660/93-8 of Upravni oddelek, May 11, 1994

Tožena stranka v utemeljitvi odločbe ni navedla, kako je s pomočjo valorizacijskega indeksa obračunala vrednost prodane hiše v letu 1992 glede na leto 1990. Sodišče je zato izpodbijano odločbo na podlagi 2. odstavka 209. člena ZUP odpravilo.

Sklep of Upravni oddelek, May 11, 1994

Pravni naslednik prejšnjega lastnika nacionaliziranega stavbnega zemljišča ne more zahtevati vzpostavitve lastninske pravice na podržavljenem stavbnem zemljišču, ker ni upravičenec po določbah zakona o denacionalizaciji.

Sodba nº U 580/93-9 of Upravni oddelek, May 11, 1994

Odločba o ugotovitvi splošnega interesa mora v izreku vsebovati podatke o osebi, zemljiškoknjižne podatke o nepremičninah, njihovo kulturo in površino (2. odstavek 208. člena ZUP). Če upravni spisi nimajo vseh podatkov iz 16. in 17. člena ZR, sodišče ne more ugotoviti, ali je splošni interes res podan.

Sodba nº U 988/92 of Upravni oddelek, May 11, 1994

Pristojnost tržne inšpekcije pri komisijskem ogledu poslovnih prostorov je le, da ugotovi, ali ti prostori, oprema in naprave, s katerimi se opravljajo blagovni promet in storitve v blagovnem prometu, izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo minimalne tehnične pogoje, predpisane za opravljanje dejavnosti. Izdaja konkretnega upravnega akta po prejemu komisijskega zapisnika pa sodi v pristojnost pristojnega občinskega upravnega organa za gospodarstvo.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners