Vrhovno Sodišče: Opinions issued on June 1994

June 30, 1994

Sodba nº U 863/93 of Upravni oddelek, June 30, 1994

Obrazložitev odločbe o zavrnitvi prošnje za pridobitev državljanstva je pomanjkljivo, če v njej ni konkretno navedeno, za kakšna kazniva dejanja in prekrške je bil prosilec obsojen, kdaj in kakšna kazen mu je bila izrečena.

Sodba nº U 792/93-4 of Upravni oddelek, June 30, 1994

Statusa civilnega invalida vojne ni mogoče priznati osebi, ki je bila med drugo svetovno vojno prisilno izseljena v Nemčijo in je pri delu s strojem v tovarni, kjer je bila na prisilnem delu, utrpela telesno poškodbo, ker ta poškodba ni posledica konkretnega vojnega dogodka.

Sodba nº II Ips 507/93 of Civilni oddelek, June 30, 1994

Da bi zastaranje zahtevka iz neupravičene pridobitve lahko začelo teči mora postati jasno, da je pogodbeno ali kakšno drugo razmerje dokončno prenehalo. Vse dokler obstaja kakršnakoli pogodbena podlaga za medsebojne zahtevke strank, obogatitve oz. prikrajšanja ni.

Sodba nº II Ips 509/93 of Civilni oddelek, June 30, 1994

Silobran v ZOR ni definiran. Kot razlog za razbremenitev odškodninske odgovornosti je prevzet iz kazenskega prava. Po 2. odstavku 9. člena KZ SFRJ je silobran tista obramba, ki je neizogibno potrebna, da storilec odvrne od sebe ali od koga drugega istočasen protipraven napad. Silobran je prekoračen, če obstaja nesorazmerje med intenzivnostjo napada in obrambe oz. nesorazmerje med napadeno in branjeno dobrino. Vendar pa sorazmerja med napadom in obrambo ne gre pojmovati tako, da tisti, ki se b...

Sklep nº II Ips 510/93 of Civilni oddelek, June 30, 1994

Ko pogodbene določbe niso dovolj jasne, je treba uporabiti pravila razlage (2. odstavek 99. člena, 100. in 101. člen ZOR, v katerih so povzeta prejšnja pravna pravila razlage vsebovana v par. 914 ODZ in načelih, ki sta jih izoblikovali sodna praksa in teorija).

Sklep nº I Pr 31/94 of Civilni oddelek, June 30, 1994

Funkcija sodnika, ki jo opravlja ena od dedinj pokojne upravičenke na sodišču, ki je pristojno za reševanje te zadeve, predstavlja tehten razlog za postopanje po navedeni določbi ZPP.

Sklep nº II Ips 27/94 of Civilni oddelek, June 30, 1994

Ena izmed predpostavk za obnovo postopka je, da stranka predlaga obnovo v predpisanem roku. Subjektivni rok znaša 30 dni in se v primeru iz 9. točke 421. člena ZPP računa od dne, ko je stranka zvedela za obnovitveni razlog, oziroma od dne, ko ga je mogla uveljavljati (6. točka 1. odstavka 423. člena ZPP).

Sklep nº II Ips 534/94 of Civilni oddelek, June 30, 1994

Z izpodbijano sodbo je bilo odločeno o premoženjskopravnem sporu z nedenarnim zahtevkom (2. odstavek 382. člena ZPP). V takšnih sporih revizije ni, če v času vložitve tožbe v tožbi navedena vrednost spornega predmeta (2. odstavek 40. člena in 1. odstavek 35. člena ZPP) ni presegala tedaj določene mejne vrednosti za dovoljenost revizije.

Sodba of Civilni oddelek, June 30, 1994

Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91) ne pozna več stanovanjske pravice, ki jo je opredeljeval prejšnji Zakon o stanovanjskih razmerjih. Tudi tožena stranka se med pravdo ni sklicevala na stanovanjsko pravico, ampak na pravico do odkupa v skladu z določilom 149. člena SZ. Spori o razmerjih, ki jih ureja Stanovanjski zakon, so premoženjskopravni spori, za katere velja glede pravice do revizije določba 2. odstavka 382. člena ZPP.

Sklep of Upravni oddelek, June 30, 1994

Za pripadnika bivše JA, ki je bil od 25.6.1991 dalje izven Republike Slovenije, ni mogoče šteti, da se je v tujini nahajal zaradi delovne obveznosti. Ta odsotnost iz kraja stalnega prebivališča ni posledica delovne obveznosti v RS.

Sodba nº U 136/93 of Upravni oddelek, June 30, 1994

S pritožbo zoper sklep o dovolitvi izvršbe se lahko uveljavljajo le razlogi, ki se nanašajo na izvršljivost odločbe in na določen način izvršbe.

Sodba nº I Ips 90/94 of Kazenski oddelek, June 30, 1994

Okoliščina, da ni mogoče ugotoviti pravega imena osebe glavnega storilca, ki se je izdajala pod drugim imenom, na dokazno vrednost dokazov, na podlagi katerih je sodišče prve stopnje spoznalo za krivega pomagača, ne vpliva.

Sklep of Kazenski oddelek, June 30, 1994

Po preteku petnajstdnevnega roka dopolnitev pritožbe ni dopustna, če se z njo uveljavljajo novi pritožbeni razlogi.

Sodba nº I Ips 103/94 of Kazenski oddelek, June 30, 1994

Vprašanje odgovorne osebe je dejansko in pravno vprašanje. Vodja finančno-računovodskega poslovanja je odgovorna oseba družbeno pravne osebe po a. točki 3. odstavka 45. člena KZ RS; ali je nekdo v konkretnem primeru odgovorna oseba, pa je tudi dejansko vprašanje, v katero pa vrhovno sodišče v postopku za izreden preizkus pravnomočne sodbe ne more posegati.

Sklep of Kazenski oddelek, June 30, 1994

Nepravilna uporaba določb 5. odstavka 292. člena in 7. odstavka 357. člena ZKP v tem postopku pomeni kršitev pravic obrambe na glavni obravnavi, pomanjkljiva obrazložitev sodbe sodišča druge stopnje, ki ni v skladu z določbo 1. odstavka 388. člena ZKP, pa kršitev določb kazenskega postopka v pritožbenem postopku.

Sklep nº IV Ips 43/94 of Kazenski oddelek, June 30, 1994

Po zakonu je kaznovani upravičen do zahteve za sodno varstvo samo takrat, kadar je bila zoper odločbo organa prve stopnje v njegovo korist ali škodo vložena pritožba. Kaznovani ni vložil pritožbe zoper odločbo organa 1. stopnje, zato je ta odločba postala pravnomočna. Glede na to, da z odločbo organa druge stopnje ni bilo v ničemer odločeno v zvezi s kaznovanim, saj je bilo odločeno le o pritožbi zagovornika obd. pravne osebe in druge odgovorne osebe, je šteti, da kaznovani do vložitve zahtev...

Sodba of Kazenski oddelek, June 30, 1994

Odločbo o prekršku, izdano na drugi stopnji, je mogoče po določbi čl. 202 točka 2 zakona o prekrških izpodbijati le, če je bila kaznovanemu izrečena denarna kazen nad 15.000,00 SIT. Ker je bila kaznovanemu izrečena denarna kazen 6.000,00 SIT, kar je nižja denarna kazen, kot je znesek nad 15.000,00 SIT denarne kazni, pri katerem bi kaznovani šele lahko vložil zahtevo za sodno varstvo, je moral senat Vrhovnega sodišča RS po čl. 204/II zakona o prekrških njegovo zahtevo zavreči kot nedovoljeno.

Sodba nº IV Ips 35/94 of Kazenski oddelek, June 30, 1994

Republiški senat za prekrške ni prekršil zakona, ker je kaznovanemu izrekel varnostni ukrep prepovedi vožnje motornega vozila, saj je izrek tega ukrepa utemeljil s stopnjo alkohola v organizmu in glede na naravo kršitve. Primernosti izreka tega varnostnega ukrepa v zahtevi za sodno varstvo ni mogoče uveljavljati.

Sodba nº IV Ips 44/94 in sodba IV Ips 45/94 of Kazenski oddelek, June 30, 1994

Ali je elektrošok hladno orožje, je dejansko vprašanje, ki se lahko ugotavlja z vsemi dokaznimi sredstvi, ne le s strokovnim mnenjem. Čeprav zagovornik vlaga zahtevo za sodno varstvo iz razloga po 1. točki 203. člena ZPR, pa s tem, da ni bilo pribavljeno strokovno mnenje, izpodbija ugotovljeno dejansko stanje, iz tega razloga pa zahteve za sodno varstvo ni mogoče vložiti.

Sodba nº IV Ips 37/94 of Kazenski oddelek, June 30, 1994

V 2. odstavku 72. člena zakona o prometnem davku je določen obvezen odvzem motornega vozila, s katerim je bil storjen prekršek po 3. točki 1. odstavka istega člena. Varstveni ukrep je torej možno izreči tudi v primeru, ko motorno vozilo ni last fizične osebe, ki je storila prekršek.

Sodba nº IV Ips 36/94 of Kazenski oddelek, June 30, 1994

Ali je neko površino šteti glede na določilo 10. člena ZTVCP kot nekategorizirano cesto, je dejansko vprašanje, zahteve za sodno varstvo pa po določbi člena 203 ni možno uveljavljati zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sodba nº IV Ips 32/94 of Kazenski oddelek, June 30, 1994

Dejanski stan prekrška po 6. točki 1. odstavka 68. člena zakona o prometnem davku je podan tudi v primeru, ko je kaznovani natočil ekstra lahko kurilno olje v rezervar svojega tovornega vozila v tuji državi, uporabil pa ga je v Sloveniji v namene, za katere se po tem zakonu ekstra lahko kurilno olje ne sme uporabljati.

Sklep of Kazenski oddelek, June 30, 1994

Prekršek po 7. točki 69. člena zakona o prometnem davku je mogoče storiti tudi z malomarnostjo.

Sklep of Kazenski oddelek, June 30, 1994

V zahtevi za sodno varstvo ni možno izpodbijati dejanskega stanja.

Sklep nº IV Ips 17/94 of Kazenski oddelek, June 30, 1994

Zahteva za sodno varstvo ni dovoljena, če je bil kaznovanemu izrečen varstveni ukrep odvzema predmetov.

Sklep of Upravni oddelek, June 30, 1994

Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I) ne daje podlage za denacionalizacijo premoženja, ki je bilo podržavljeno po 7.a členu zakona o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij (Uradni list FLRJ, št. 98/46 in 35/48).

Sodba nº U 140/93 of Upravni oddelek, June 30, 1994

Zakonitost in pravilnost prvostopne odločbe se presoja po dejanskem in pravnem stanju, kakršno je bilo ob izdaji odločbe. Spremembe v dejanskem in pravnem stanju, ki so nastale po izdaji prvostopne odločbe, ne morejo vplivati na njeno zakonitost ob izdaji.

Sodba nº U 1411/93-5 of Upravni oddelek, June 30, 1994

Zakon o denacionalizaciji (Ur.l. RS, št. 27/91-1 in 31/93) upošteva kot dejansko podlago denacionalizacijske akte o podržavljenju, ki jih navaja v 3. in 4. členu, pri tem pa se ne spušča v njihovo utemeljenost in zakonitost. Upravni organ odloča v postopku denacionalizacije po dejanskem stanju, kakor izhaja iz javnih listin o podržavljenju.

Sodba nº U 999/93-7 of Upravni oddelek, June 30, 1994

Ni pravne podlage za izdajo začasne odredbe po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij glede kmetijskih zemljišč, ki so v postopku denacionalizacije in ki jih ima kmetijska organizacija še naprej v uporabi.

June 29, 1994

Sodba nº U 522/93 of Upravni oddelek, June 29, 1994

Državljanstvo oseb, ki so bile ob uveljavitvi zakona o državljanstvu RS dne 25.6.1991 državljani drugih republik nekdanje SFRJ, urejajo prehodne določbe 39. in 40. člena tega zakona, zato se taka oseba ne more uspešno sklicevati na določbe 5. člena ZDS, ki velja od navedenega datuma dalje. Pridobitev državljanstva take osebe je stvar posebnega postopka po 40. členu ZDS.

Sodba nº U 1266/93 of Upravni oddelek, June 29, 1994

Tožeča stranka ne izpolnjuje pogojev za pridobitev državljanstva R Slovenije po redni naturalizaciji (6. točka 1. odstavka 10. člena ZDS).

Sodba nº U 426/93 of Upravni oddelek, June 29, 1994

Če je bil otrok ob vložitvi vloge za sprejem v državljanstvo po 4. odstavku 40. člena ZDS mladoleten, tožena stranka pa ni rešila vloge v 60 dneh, temveč šele po preteku tega roka, ko je postal polnoleten in je njegovo vlogo zavrnila, ker ni izpolnjeval enega pogoja iz 1. odstavka 40. člena, so bile kršene ustavne pravice otroka in določbe Konvencije združenih narodov o pravicah otrok, da je v postopkih treba upoštevati predvsem pravice otrok, če sta oba starša pridobila državljanstvo RS. Dol...

Sklep of Upravni oddelek, June 29, 1994

Tožeča stranka ne izpolnjuje pogojev po 13. členu Zakona o državljanstvu R Slovenije za izredno naturalizacijo.

Sodba nº U 1071/93-6 of Upravni oddelek, June 29, 1994

Tisti, ki mu je prenehalo delovno razmerje v JA, ni upravičen do denarnega nadomestila med brezposelnostjo, ker po zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti nima statusa zavarovanca. JA namreč ni navedena med osebami, ki zagotavljajo sredstva za dejavnost zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti.

Sodba nº U 244/93-8 of Upravni oddelek, June 29, 1994

V postopku ni bilo ugotovljeno, ali ima investitor dogovorjeno služnost v takšnem obsegu, da se šteje, da razpolaga z zemljiščem za pridobitev lokacijskega dovoljenja.

Sodba of Upravni oddelek, June 29, 1994

Obnova sodnega postopka ni možna, ker je sodišče v postopku, ki se obnavlja, odločalo samo na podlagi dejanskega stanja, ki je bilo ugotovljeno že v upravnem postopku.

Sodba nº U 600/93 of Upravni oddelek, June 29, 1994

Urbanistični inšpektor je ravnal v skladu s 73. členom ZUN, ko je odredil odstranitev objekta, ki se gradi brez lokacijskega dovoljenja, ker se sporni objekt nahaja na območju kmetijskih zemljišč, na katerem po odloku o prostorskih ureditvenih pogojih gradnja novih stanovanjskih objektov ni dovoljena.

Sodba nº U 585/93-6 of Upravni oddelek, June 29, 1994

Okrepčevalnice v stanovanjskem naselju izven ožjega središča mesta Ljubljane lahko v dogovoru s krajevno skupnostjo določijo tudi daljši čas poslovanja, pri čemer pa morajo tak dogovor s krajevno skupnostjo skleniti v pisni obliki in ga priložiti k priglasitvi poslovnega časa.

Sodba nº U 739/93-4 of Upravni oddelek, June 29, 1994

Iz medicinske dokumentacije in mnenj zdravnikov specialistov, ki jih je predložil tožnik, ni verjetno, da je pri tožniku nastala sprememba, ki bi vplivala na ugotovljeni odstotek invalidnosti. Zato tožba ne more biti utemeljena.

Sodba nº U 817/93 of Upravni oddelek, June 29, 1994

Tožena stranka ni odločila o pritožbi tožnice zoper odločbo, s katero je prvostopenjski upravni organ odločil o odvzemu otroka. Sodišče je zato na podlagi 26. člena v zvezi s 5. odstavkom 42. člena ZUS tožbi ugodilo.

Sodba nº U 849/93 of Upravni oddelek, June 29, 1994

Devetdesetdnevni rok iz 3. odstavka 23. člena zakona o zaposlovanju tujcev je materialni prekluzivni rok. Če je tožnik zamudil ta rok za pridobitev delovnega dovoljenja, ne more uspeti s tožbo.

June 24, 1994

Sodba nº VI Ips 7/94 of Upravni oddelek, June 24, 1994

Svet krajevne skupnosti (SKS) ni pristojen za razpis posvetovalnega referenduma o preimenovanju naselja.

June 23, 1994

Sklep of Upravni oddelek, June 23, 1994

Odločba o zavrnitvi pridobitve državljanstva je pomanjkljiva, če je v njej samo pavšalno navedeno, da je bil prosilec že večkrat obravnavan in obsojen zaradi kaznivih dejanj in prekrškov zoper javni red in mir.

Sodba nº U 779/93-8 of Upravni oddelek, June 23, 1994

Drugostopni organ je kršil pravila postopka, ker je meritorno odločil o pritožbi zoper odločbo prvostopnega organa, ne da bi predhodno odločil o pritožbi zoper odločbo, s katero je prvostopni organ zavrgel pritožbo kot nedovoljeno.

Sklep nº II Cp 2/93 of Civilni oddelek, June 23, 1994

Domačemu javnemu redu nasprotuje tuja sodna odločba, če višina in način obračuna zamudnih obresti od priznane glavnice v domači valuti ni v skladu s pravnim redom Republike Slovenije (91. čl. ZUKZ).

Sklep nº II Ips 474/94 of Civilni oddelek, June 23, 1994

Revizija v nepravdnem postopku načeloma ni dovoljena.

Sklep nº II Ips 318/94 of Civilni oddelek, June 23, 1994

Ni revizije v pravdah zaradi motenja posesti.

Sklep nº I Pr 30/94 of Civilni oddelek, June 23, 1994

Dejstvo, da je tožeča stranka vodja zemljiške knjige pri temeljnem sodišču ..., enoti v ... ni tehten razlog v smislu 68. člena ZPP. Omenjeno okoliščino je predsednik temeljnega sodišča že ustrezno upošteval, ko je v okviru svojih pooblastil dodelil prvo zadevo na drugo enoto tega temeljnega sodišča. Nobenih ovir ni za dodelitev tudi druge zadeve drugi enoti v okviru istega temeljnega sodišča.

Sodba nº II Ips 416/93 of Civilni oddelek, June 23, 1994

1. Iz preizkusa ustreznosti grajane valorizacije, ki jo je napravilo pritožbeno sodišče s pomočjo primerjave uradnega tečaja za DEM, ki je veljal ob prvi in drugi sodbi prvostopenjskega sodišča (takšno metodo je predlagal pritožnik), in s pomočjo izračuna zakonitih zamudnih obresti za isto obdobje, ni razvidno, da bi sodišče preseglo "pravnomočno linijo" iz prve sodbe sodišča prve stopnje.

Sodba nº II Ips 417/93 of Civilni oddelek, June 23, 1994

Bistvena značilnost posesti je neposredna dejanska oblast nad stvarjo. Zato za priposestvovanje ne more biti edino odločilno stanje, ki bi izhajalo iz katastrskega načrta. Ali drugače, čeprav je po katastrskem načrtu javna pot - sedaj parc.št. 3239/1 - potekala po spornem delu zemljišča, to priposestvovanja le-tega ni avtomatično izključilo. Ko sporni del zemljišča po ugotovitvah izpodbijanih sodb v naravi nikoli ni bil del javne poti, njegovo priposestvovanje zaradi drugačnega katastrskega s...

Sklep of Civilni oddelek, June 23, 1994

Namen 60. čl. ZSR (ki ga je v konkretnem primeru potrebno uporabiti za presojo o utemeljenosti odklonitve zahteve za nakup stanovanja - 2. odst. 128. čl. SZ) je bil, da imetnik stanovanjske pravice skupaj z uporabniki ne zaseda tujega stanovanja, če ima na razpolago primerno lastno stanovanje. Zato so bili podani pogoji za odpoved stanovanjskega razmerja ne le, če je bila stanovanjska hiša v lasti imetnika stanovanjske pravice, ampak tudi tedaj, če je bila v lasti uporabnika stanovanja.

Sklep of Upravni oddelek, June 23, 1994

Sklep Sekretariata za urejanje prostora in varstvo okolja o dodelitvi socialnega stanovanja ni upravni akt.

Sklep of Upravni oddelek, June 23, 1994

V postopku denacionalizacije se ne more preizkušati zakonitosti pravnomočnega upravnega akta, s katerim je bilo izvršeno podržavljenje.

Sodba nº U 1629/93-11 of Upravni oddelek, June 23, 1994

Vprašanje, ali ima določena oseba v upravnem postopku za izdajo lokacijskega dovoljenja položaj stranke, je treba - kolikor gre za pritožbeni del postopka - presojati glede na njen pravni položaj, ki ga ima po materialnem pravu v trenutku vložitve pritožbe. V pritožbenem postopku se namreč odloča o pravilnosti postopka pred izdajo odločbe ter o pravilnosti in zakonitosti le-te.

Sklep of Upravni oddelek, June 23, 1994

Ni dovolj, da se odločba sklicuje na dejstva, ki naj bi izhajala iz spisu priloženih listin, ta dejstva morajo biti v odločbi navedena in obrazložena, ker sicer obrazložitev ni skladna z 209. členom ZUP.

Sodba nº U 27/93 of Upravni oddelek, June 23, 1994

Dejstva in okoliščine, ki jih tožena stranka navaja (šele) v odgovoru na tožbo, so za odločanje o zakonitosti izpodbijane odločbe pravno irelevantna, saj upravnega ugotovitvenega postopka ni mogoče dopolnjevati z odgovorom na tožbo v upravnem sporu.

June 16, 1994

Sodba nº U 1001/92 of Upravni oddelek, June 16, 1994

Tožbeni ugovori, ki se nanašajo na novo razdelitev zemljišč, ne morejo biti predmet upravnega spora, sproženega zoper odločbo o uvedbi komasacije.

Sodba nº U 679/93 of Upravni oddelek, June 16, 1994

Otrok, katerega starši so se odpovedali roditeljskim pravicam in obveznostim, je pravno brez staršev. Ker tudi posvojen ni bil, ga je za pridobitev državljanstva po 40. členu zakona potrebno obravnavati kot samostojno osebo, ker bi drugačno obravnavanje bilo v nasprotju s Konvencijo združenih narodov o otrokovih pravicah.

Sodba nº U 124/93-4 of Upravni oddelek, June 16, 1994

Požig hiše, ki ga je storil okupator, je vojni dogodek, enako čakanje ob požigu zunaj na mokrem in mrazu.

Sklep of Upravni oddelek, June 16, 1994

V obrazložitvi odločbe o zavrnitvi vloge za sprejem v državljanstvo RS je treba navesti dejstva in razloge, s katerimi se zaključuje, da bi pridobitev državljanstva pomenila nevarnost za varnost in obrambo države.

Sklep of Upravni oddelek, June 16, 1994

Sklep, ki ga je sprejel organ občine, da je občina kot lastnica stanovanja dolžna po stanovanjskem zakonu skleniti najemno pogodbo, je akt poslovanja in ne upravni akt.

Sklep nº II Ips 460/94 of Civilni oddelek, June 16, 1994

Ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe z dne 19.4.1966 je veljal Zakon o razlastitvi (Ur.l. SFRJ št. 12/57, 53/62 in 13/65). Z ustavno določbo o pravični odškodnini je bil ta Zakon o razlastitvi vsklajen šele s spremembo, objavljeno dne 7.2.1968 v št. 5/68. Pri takem položaju je bila pogodba z dne 19.4.1966 sklenjena v času, ki ga pokriva določba 4.čl.

Sodba nº U 888/93-5 of Upravni oddelek, June 16, 1994

Ministrstvo za kulturo je pristojno za denacionalizacijo tudi tistega dela zgradbe, ki je kot celota razglašena za kulturni spomenik, v katerem so bili poslovni prostori podržavljenega zasebnega podjetja. Republiški upravni organ, ki v denacionalizacijskem postopku odloča na prvi stopnji, ni dolžan po končanem ugotovitvenem postopku pripraviti poročila.

Sklep nº II Ips 512/93 of Civilni oddelek, June 16, 1994

Podredni zahtevek na plačilo denarnega zneska temelji na drugi dejanski in pravni podlagi kot primarni zahtevek na izstavitev zemljiškoknjižne listine. Gre za samostojen zahtevek, katerega usoda je različna od primarnega zahtevka. Zato vrednost podrejenega zahtevka nima vpliva na vrednost spornega predmeta, na katerega se nanaša glavni zahtevek.

Sodba nº II Ips 514/93 of Civilni oddelek, June 16, 1994

Če vrednost prevzetih in izvršenih obveznosti po izročilni pogodbi dosega ali celo presega vrednost izročenega premoženja, darila ni, s tem pa tudi ne nujnega deleža.

Sodba nº II Ips 665/93 of Civilni oddelek, June 16, 1994

1. Neupoštevane so tudi tiste revizijske navedbe, ki se nanašajo na po mnenju tožene stranke podobne primere in nižje odškodnine. Vsak oškodovanec zase je poseben primer, ki mu gre odškodnina za njegovo prestano negmotno škodo v mejah kot jih (v danem primeru) določa 200.člen ZOR. Gre torej za zadoščenje, ki mora biti individualizirano v okvire t.j. medsebojna razmerja med manjšimi, večjimi in katastrofalnimi škodami in odškodninami zanje, kar res oblikuje sodna praksa. Vendar to ne pomeni, d...

Sklep nº II Ips 670/93 of Civilni oddelek, June 16, 1994

Tožeča stranka ni navedla vrednosti spornega predmeta ob vložitvi tožbe. Naknadna navedba vrednosti spornega predmeta nima vpliva na pravico do revizije.

Sklep nº I Pr 27/94 of Civilni oddelek, June 16, 1994

V sporu gre torej za problem v zvezi z izplačilom nadomestila zaradi prepovedi konkurence, oziroma za izpolnitev pogodbe o zaposlitvi. Ni pravilno predlagateljevo stališče, da je zaradi vsebine spora, to je izpolnitev pogodbe, stvarno pristojno redno sodišče. Vprašanje plače in nadomestila je ena izmed bistvenih sestavin pogodbe o zaposlitvi. Zato gre med strankama za delovni spor.

Sodba of Civilni oddelek, June 16, 1994

Vse okoliščine konkretnega primera kažejo, da sta sodišči upravičeno ocenjevali ravnanja predstavnikov kmetijske zadruge enako, kot bi šlo za ravnanje državnih organov oziroma predstavnikov oblasti, saj so delovali pod videzom izvrševanja pooblastil državnega organa. Tako ni mogoče pritrditi reviziji, da sta sodišči preširoko razlagali določbo 5. člena Zakona o denacionalizaciji.

Sodba nº II Ips 419/94 of Civilni oddelek, June 16, 1994

Tolar je v R Sloveniji uveden kot zakonito plačilno sredstvo z zakonom o uporabi denarne enote RS (Uradni list RS, št. 17/91). Zakon bi bil kršen, če sodišče v tem primeru ne bi izreklo sodbe v tolarjih.

Sodba nº II Ips 475/93 of Civilni oddelek, June 16, 1994

Dobroverni posestnik nepremične stvari, na kateri ima nekdo drug lastninsko pravico, pridobi lastninsko pravico s priposestvovanjem po preteku dvajsetih let (4. odstavek 28. člena ZTLR). Sodišči prve in druge stopnje sta ugotovili za to pravdo odločilna dejstva: pravni prednik tožeče stranke je pričel sporno parcelo uživati 1961. leta; po njegovi smrti so vinograd naprej nemoteno uživali tožniki; leta 1982 je potekla 20 letna priposestvovalna doba; pravni prednik in tožniki so ves čas menili,...

Sodba nº II Ips 500/94 of Civilni oddelek, June 16, 1994

Ob ugotovitvi sodišča prve stopnje, da mladoletni sin prejema štipendijo 4.354,00 SIT mesečno, in da občasno dela v gostilni, je sodišče druge stopnje pri določitvi zneska preživnine pravilno upoštevalo tudi otrokove dohodke, kar ima za posledico ustrezno nižjo preživninsko obveznost staršev.

Sodba nº II Ips 487/93 of Civilni oddelek, June 16, 1994

Podnajemna pogodba, ki jo je sklenila toženka s prejšnjo imetnico pravice uporabe na spornem stanovanju MM dne 20.1.1992, je bila sklenjena - brez soglasja tožnika - lastnika stanovanja (ugotovitve sodišča prve in druge stopnje) in zato v nasprotju z določbo 49. člena Stanovanjskega zakona. Najemna pogodba, ki jo je tožnik sklenil s toženko dne 6.5.1992, pa je bila po nadaljnjih dejanskih ugotovitvah obeh sodišč sklenjena za določen čas - do 30.6.1992. Zato se ob dejanskih ugotovitvah sodišč,...

Sodba nº II Ips 484/93 of Civilni oddelek, June 16, 1994

Toženca sta se pred sklenitvijo pogodbe o zamenjavi stanovanj pozanimala pri NN, pristojnem delavcu za vojaška stanovanja pri občini ..., ali lahko zamenjata svoje prejšnje stanovanje za sporno stanovanje. Navedeni delavec je od vodje oddelka za stanovanjske zadeve pri Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije izvedel, da ni nobenih ovir za zamenjavo stanovanj, če toženca sama najdeta enakovrstno stanovanje; ker sta bili obe stanovanji iz vojaškega stanovanjskega sklada sta toženca na podlag...

Sklep nº II Ips 469/94 of Civilni oddelek, June 16, 1994

Sodišči prve in druge stopnje sta zavzeli zmotno materialnopravno izhodišče, ko sta zaključili, da je v spornem primeru pomembno le to, da je odločba Komande garnizona ... oz. pogodba o zamenjavi stanovanj z dne 8.8.1991 nezakonita in da ne more predstavljati ustreznega pravnega naslova za bivanje toženca v spornem stanovanju; zato nista upoštevali okoliščin, ki so po toženčevem zatrjevanju nastopile že pred 25.6.1991. V ponovljenem postopku bosta sodišči zlasti morali oceniti sklep Komande g...

Sklep nº II Ips 401/94 of Civilni oddelek, June 16, 1994

Stališče prvostopnega in drugostopnega sodišča, da so podlaga za denacionalizacijo po 5. členu Zakona o denacionalizaciji (Ur.l. RS 27/91; v nadaljevanju ZDen) lahko le tisti pravni posli, ki so bili sklenjeni v času veljavnosti predpisov, zajetih v 3. in 4. členu ZDen, je materialnopravno pravilno. V spornem primeru je bila sklenjena pogodba namesto razlastitve dne 20.5.1975, ko je veljal Zakon o razlastitvi in prisilnem prenosu pravice uporabe - Ur.l.SRS 27/72 in 29/72. Tega predpisa pa po ...

Sodba nº II Ips 435/94 of Civilni oddelek, June 16, 1994

1. Obrazložitev k brzojavni reviziji je tožena stranka vložila že po poteku revizijskega roka. Zato revizijsko sodišče obrazložitve k brzojavni reviziji ni moglo upoštevati. Brzojavna revizija tožene stranke namreč vsebuje vse, kar je potrebno za njeno obravnavanje in torej ni nepopolna revizija (350. člen in 1. odst. 351. člena ZPP v zvezi z 399. členom ZPP).

Sklep nº U 1297/93 of Upravni oddelek, June 16, 1994

Ker se v postopku delitve zemljišč iz komasacijskega sklada odloča le o pravicah in obveznostih komasacijskih udeležencev in se z odločitvijo ne posega v nobeno samoupravno pravico občine, občina ni aktivno legitimirana za sprožitev upravnega spora zoper odločbo o razdelitvi.

June 15, 1994

Sodba nº U 251/93 of Upravni oddelek, June 15, 1994

Ker je bil tožnik v času od 1981 - 1991 večkrat pravnomočno obsojen, je utemeljeno predvidevanje, da lahko predstavlja nevarnost za javni red. Zato ne izpolnjuje pogojev za sprejem v državljanstvo RS.

Sodba nº U 255/93-5 of Upravni oddelek, June 15, 1994

Ker je pojem pravnega prednika širši od pojma dediča, je možno, da kot pravni naslednik v postopku denacionalizacije nastopa tudi fideikomisarični substitut.

Sodba nº U 793/93-5 of Upravni oddelek, June 15, 1994

Aktivne vojaške osebe po prenehanju službe v JLA nimajo statusa zavarovanca po zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in zato nimajo pravice do denarnega nadomestila med brezposelnostjo po tem zakonu.

Sodba nº U 747/93 of Upravni oddelek, June 15, 1994

Aktivne vojaške osebe po prenehanju službe v JLA nimajo statusa zavarovanca po zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in zato nimajo pravice do denarnega nadomestila med brezposelnostjo.

Sodba nº U 624/93-9 of Upravni oddelek, June 15, 1994

Sanitarni pogoji, med katere spadata tudi osončenje in približevanje k meji s sosedo, sta kriterija, ki sta sestavni in konstitutivni del lokacijske odločbe, če sta kot taka opredeljena v odloku o prostorskih ureditvenih pogojih.

Sodba nº U 562/93 of Upravni oddelek, June 15, 1994

Pogoj "in tukaj tudi dejansko živi" po 1. odstavku 40. člena zakona o državljanstvu Republike Slovenije izpolnjuje oseba, ki je v času po plebiscitu brez daljših prekinitev, zaradi okoliščin na njeni strani, ves čas živela v Republiki Sloveniji.

Sodba nº U 939/93-6 of Upravni oddelek, June 15, 1994

Tožeča stranka se je ob uvozu blaga, ki je bilo prijavljeno za uvoz in tranzit, zavezala kot porok. Tožeča stranka ni predložila listin o prijavi blaga, namenjenega carinarnici, zato je dolžna plačati carinske davščine.

Sodba nº U 926/93 of Upravni oddelek, June 15, 1994

Tožnik, ki je v daljšem časovnem obdobju storil več kaznivih dejanj in prekrškov, glede na vrsto, značaj in okoliščine, v katerih so bila storjena kazniva dejanja in prekrški, ne izpolnjuje pogojev za sprejem v državljanstvo po 3. odstavku 40. člena ZDS.

Sodba nº U 1156/93 of Upravni oddelek, June 15, 1994

Pomanjkljivost v odločbi, v kateri se delovni inšpektor direktno ne sklicuje na predpis, na podlagi katerega je podjetje dolžno pripravniku kriti razliko do polnega pripravniškega osebnega dohodka (kolektivna pogodba za gospodarstvo), ampak se nanj sklicuje posredno (preko pogodbe - ta pa se sklicuje na kolektivno pogodbo), iz vsebinskega vidika ne pomeni takšne kršitve zakona, zaradi katere bi moralo sodišče odločbo odpraviti.

Sklep of Upravni oddelek, June 15, 1994

Po 31. členu ZDen ni mogoče vzpostaviti lastninske pravice v korist osebe, ki je nepremičnino pridobila na podlagi pravnega posla.

Sodba nº U 1088/93 of Upravni oddelek, June 15, 1994

Priznavalnine iz 18. člena zakona o varstvu udeležencev vojne ni možno valorizirati, ker zakon to pravico veže na višino, v kateri se je izplačevalo do uveljavitve tega zakona.

Sodba nº U 416/93-13 of Upravni oddelek, June 15, 1994

Lokacijska dokumentacija, ki nima obrazložitve nameravane gradnje in rešitev v zvezi z vplivi na okolje ter ostalih obveznih sestavin iz 55. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, ne more biti podlaga za izdajo lokacijskega dovoljenja.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners