Vrhovno Sodišče: Opinions issued on July 1994

July 27, 1994

Sodba nº U 446/93 of Upravni oddelek, July 27, 1994

V postopku izrečenega ukrepa ustavitve del ni mogoče uspešno uveljavljati, da gre za pomožen in začasen objekt, če je stranka priglasila dela v smislu 51. člena ZUN šele potem, ko je bil ukrep izrečen.

Sodba nº U 769/93-6 of Upravni oddelek, July 27, 1994

V obnovi upravnega postopka se kot novo dejstvo šteje le tisto dejstvo, glede na ugotovljeno stanje na dan izdaje prejšnje odločbe, ki je dejansko obstojalo v času vodenja prejšnjega upravnega postopka, vendar se tedaj zanj ni vedelo, odločba pa je bila izdana ne glede na to dejstvo. Zato je nepravilna ugotovitev tožene stranke v obnovi upravnega postopka, ki se nanaša tudi na dejansko stanje po izdaji prejšnje odločbe o tožnikovi pridobitvi slovenskega državljanstva.

Sodba nº U 492/93-6 of Upravni oddelek, July 27, 1994

Brez konkretnih navedb o tem, za katera kazniva dejanja in katere prekrške je bila stranka pravnomočno obsojena, kdaj in na kakšne kazni in brez, da bi organ navedel razloge za svojo odločitev, ni mogoče šteti, da je odločba, izdana na podlagi 3. odstavka 40. člena Zakona o državljanstvu, obrazložena v smislu 3. odstavka 209. člena ZUP. Odločba je nezakonita tudi zato, ker je dejansko stanje ostalo v bistvenih točkah nepopolno ugotovljeno in sodišče zato ni moglo rešiti spora.

Sklep of Upravni oddelek, July 27, 1994

Tožena stranka ni upoštevala razloga po 2. odstavku 13. člena zakona o tujcih, da tožeča stranka prejema mesečno denarno pomoč na zavodu za zaposlovanje, kar šteje za uživanje pravice, ki izvira iz dela v državi. Zato je bila izpodbijana odločba odpravljena in toženi stranki naloženo, da ponovno odloči o pritožbi proti prvostopni odločbi.

Sodba nº U 968/93 of Upravni oddelek, July 27, 1994

Tožnik ni upošteval prvega inšpekcijskega ukrepa in ni v enem mesecu zaprosil za lokacijsko dovoljenje za oporni zid, ki ga je gradil brez lokacijskega dovoljenja.

July 20, 1994

Sodba nº U 740/93 of Upravni oddelek, July 20, 1994

Oseba, ki je zaposlena v ZR Nemčiji ter občasno prihaja opravljat določena dela v R Slovenijo, kjer ima stanovanjsko hišo in stalno prebivališče, dejansko ne živi v Sloveniji.

Sodba nº U 1586/93-4 of Upravni oddelek, July 20, 1994

Naziv mentor se pridobi z dnevom izdaje odločbe, tudi če tožena stranka upravne odločbe ni izdala v zakonitem roku.

Sodba nº U 442/93 of Upravni oddelek, July 20, 1994

Brez konkretnih navedb o tem, za katera kazniva dejanja je bila stranka pravnomočno obsojena, kdaj in na kakšno kazen in za katere prekrške je bila pravnomočno kaznovana, in brez, da bi organ navedel razloge za svojo odločitev, ni mogoče šteti, da je odločba obrazložena v smislu 3. odstavka 209. člena ZUP. Odločba je nezakonita tudi zato, ker je dejansko stanje ostalo v bistvenih točkah nepopolno ugotovljeno in sodišče zato ni moglo rešiti spora.

Sodba nº U 913/93-4 of Upravni oddelek, July 20, 1994

Tožena stranka je odločitev o odpravi odločbe prvostopenjskega organa o odstotku civilne invalidnosti oprla na določbo 8. člena zakona o civilnih invalidih vojne. Nastanek invalidnosti je dopustno dokazovati le s pismenimi dokaznimi sredstvi. Ustavno sodišče RS je z odločbo z dne 31.3.1994 razveljavilo 8. in 9. člen navedenega zakona. Sodišče je zato glede na določbo 44. člena zakona o ustavnem sodišču tožbi ugodilo in izpodbijano odločbo odpravilo.

Sodba nº U 800/93 of Upravni oddelek, July 20, 1994

Tožena stranka v obrazložitvi odločbe ni navedla, katera kazniva dejanja in prekrške je storil tožnik, kdaj jih je storil, ni pa tudi utemeljila, v čem bi glede na ugotovljeno dejansko stanje sprejem tožnika v državljanstvo RS pomenil nevarnost za javni red. Sodišče je zato izpodbijano odločbo odpravilo.

Sodba nº U 1294/93-4 of Upravni oddelek, July 20, 1994

Če tožnik ni v delovnem razmerju za nedoločen čas, glede na določbo 2. odstavka 23. člena ZZZPB ne izpolnjuje enega od bistvenih pogojev za pridobitev osebnega delovnega dovoljenja za nedoločen čas.

Sodba nº U 808/93-7 of Upravni oddelek, July 20, 1994

Tožena stranka ni upoštevala ustavnega načela domneve nedolžnosti (27. člen ustave RS). Glede na to načelo bi lahko tožena stranka v konkretnem primeru prekinila upravni postopek, dokler ne bi bil pravnomočno končan kazenski postopek zoper tožečo stranko, in šele nato izdala odločbo (145. člen ZUP).

Sodba nº U 398/93-5 of Upravni oddelek, July 20, 1994

Če ima upravni organ zakonito podlago za odmero družbenih obveznosti od kmetijstva, stranka ne more uspeti s pritožbo, v kateri izraža svoje nestrinjanje z odmero teh obveznosti in ne navaja utemeljenih pritožbenih razlogov.

Sodba nº U 382/93-8 of Upravni oddelek, July 20, 1994

Če se zahteva dovolitev priglašenih del, mora investitor dokazati polno razpolaganje z zemljišči, brez bremen ev. služnosti.

Sodba nº U 457/93 of Upravni oddelek, July 20, 1994

Čeprav drugostopni organ v odločbi, s katero je odpravil prvostopno odločbo in vrnil zadevo v nov postopek, ni navedel, da je tako ravnal zaradi razloga ekonomičnosti, ni kršil določbe 2. odstavka 242. člena ZUP, če to očitno sicer izhaja iz pomanjkljivega prvostopnega akta in nepopolnih podatkov v spisih.

Sklep of Upravni oddelek, July 20, 1994

Ker je tožnikovo sporno zemljišče prešlo v družbeno lastnino po določbah zakona o prenehanju lastninske pravice in drugih pravic, namenjenih za stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev, ta pa ni naštet v 3. členu ZDen, ni pogojev za uvedbo postopka za denacionalizacijo nepremičnine.

Sodba nº U 254/93 of Upravni oddelek, July 20, 1994

Tožena stranka bo morala odločiti o pritožbi tožnika ob upoštevanju relevantnih določb ZUP.

Sodba nº U 316/93 of Upravni oddelek, July 20, 1994

V izvršilnem postopku ni več mogoče izpodbijati odločbe, ki se izvršuje.

Sodba nº U 860/93-6 of Upravni oddelek, July 20, 1994

Tožena stranka v obrazložitvi izpodbijane odločbe ni navedla dejanskega stanja, ugotovljenega v upravnem postopku. Ne zadošča namreč, da se tožena stranka v obrazložitvi izpodbijane odločbe sklicuje le na to, da je odločila na podlagi obrazloženega predloga občinske izpostave Republiške uprave za javne prihodke, pač pa bi morala, glede na 2. odstavek 209. člena v zvezi s 142. in 143. členom ZUP, v obrazložitvi navesti razloge, ki glede na ugotovljeno dejansko stanje narekujejo njeno odločitev.

July 14, 1994

Sodba nº U 477/92 of Upravni oddelek, July 14, 1994

Okoliščina, da investitor ne gradi objekta povsem v skladu s projektom, še ni pravna podlaga za inšpekcijski ukrep ustavitve gradnje, če niso izpolnjeni tudi drugi zakonski pogoji za tak ukrep.

Sklep of Upravni oddelek, July 14, 1994

Če je bilo lokacijsko dovoljenje izdano na ime več investitorjev, ki niso imeli skupnega pooblaščenca, sklep o dovolitvi obnove postopka ni postal izvršljiv, če ni bil pravilno vročen vsakemu investitorju. Upravni organ lahko v zvezi z upravnim sporom odpravi svojo odločbo le, če so izpolnjeni vsi kumulativno postavljeni pogoji iz 261. člena ZUP.

Sodba nº III Ips 10/94 of Gospodarski oddelek, July 14, 1994

Pogodba o poslovnem sodelovanju vsebuje nekatere elemente, značilne za monopolne sporazume. Vendar omejevanje konkurence ni v vsakem primeru prepovedano. V obravnavanem primeru nastopa tožena stranka kot distributer in se tako tudi opredeljuje v sporni pogodbi. Tožeča stranka, kot njen kupec, ki oskrbuje mrežo grosistov in detajlistov, ima položaj poddistributerja. V taki delitvi poslovne funkcije ene in druge stranke in glede na njuno vertikalno povezavo (distributer-prodajalec - poddistribu...

Sodba nº III Ips 23/94 of Gospodarski oddelek, July 14, 1994

Kadar ZOR za neko situacijo ne da pravne rešitve, dajo jo pa Splošne uzance za blagovni promet, uporabi sodišče za odločitev te. To velja tudi za vezanost na pogodbo, če te ni sklenila pooblaščena oseba, če so izpolnjeni pogoji iz 21. SU.

Sklep nº III Ips 54/94 of Gospodarski oddelek, July 14, 1994

"Vabilo za zbiranje ponudb", ki ne vsebuje cene kot bistvenega sestavnega dela prodajne pogodbe, ni ponudba, ampak vabilo k ponudbam, ki vabilca zavezuje k sklenitvi pogodbe, če ni te obveznosti izrecno izključil. Če obveznosti sklenitve pogodbe ni izključil, mora skleniti pogodbo o prodaji stečajnega dolžnika z najugodnejšim ponudnikom. Tisti, ki meni, da je najugodnejši ponudnik lahko zahteva sklenitev pogodbe s tožbo.

Sklep nº III Ips 24/94 of Gospodarski oddelek, July 14, 1994

Dvom, ali je tožena stranka s priporočeno pošiljko, ki je dokazano prispela na sodišče pred dnem izreka sodbe zaradi izostanka, res poslala sodišču odgovor na tožbo, ne more iti v škodo toženi stranki. Odločitev, kakršno je sprejelo pritožbeno sodišče, bi bila možna samo, če bi sodišče z gotovostjo ugotovilo, da tista priporočena pošiljka, ki je prišla 5.4.1993 na sodišče, ni vsebovala vloge, ki jo zatrjuje tožena stranka.

Sklep nº II Ips 620/94 of Civilni oddelek, July 14, 1994

V času vložitve tožbe je znašala mejna vrednost za dovoljenost revizije 80.000,00 SIT (2. odstavek 382. člena ZPP v zvezi z 9. členom Zakona o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih denarnih zneskov, Uradni list RS, št. 55/92). V tožbi navedenih 1.000 točk zahtevane vrednosti ne presega niti po izračunu z uporabo tarifne št. 1 Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 1/90 do 8/93), ko je bila vrednost točke 8,00 SIT, niti ob uporabi takratne tari...

Sklep nº II Ips 398/94 of Civilni oddelek, July 14, 1994

Glede na ugotovljeno dejansko stanje, zlasti ugotovitev, da je bilo za prodajalko odločujoče, da je OLO že uvedel arondacijski postopek, sta sodišči pravilno uporabili 5. člen Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91), ko sta ravnanje predstavnikov Kmetijske zadruge šteli za ravnanje predstavnikov tedanje oblasti.

Sklep nº II Ips 322/93 of Civilni oddelek, July 14, 1994

Namen solastnine, katera je nastala z družbeno pogodbo, je bil, da si občani zagotovijo vodo iz javnega vodovoda. Ker gre za komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena, je Zakon o komunalnih dejavnostih določil, da s komunalnimi dejavnostmi in napravami gospodarijo komunalne organizacije oziroma skupnosti (2. odstavek 7. člena). Gospodarjenje pa obsega: gospodarsko izkoriščanje naprav, vzdrževanje in rekonstrukcijo ter razvoj (1. odstavek 7. člena). Gre za omejitev lastninske pravice, ka...

Sodba nº II Ips 551/94 of Civilni oddelek, July 14, 1994

Sodišče druge stopnje je pravilno uporabilo 1. odstavek 305. člena ZOR, ko je štelo, da toženca nista pravilno izpolnila svoje obveznosti, to je plačila kupnine. V predmetni pravdi bi se lahko uspešno branila le, če bi dokazala, da je prijatelj B. imel tožničino pismeno pooblastilo za sprejem kupnine, česar pa nista dokazala.

Sodba nº II Ips 527/93 of Civilni oddelek, July 14, 1994

Po 3. odstavku 73. člena ZPP mora stranka predlagati izločitev sodnika pritožbenega sodišča, če to odloča na seji senata, v pritožbi.

Sklep nº II Ips 569/94 of Civilni oddelek, July 14, 1994

Časovne omejitve, navedene v 4. členu veljajo res tudi za 5. člen. Vendar pa se te omejitve ne nanašajo na akt podržavljenja (v tem primeru pogodbo), temveč na predpis, ki je bil podlaga takšnemu aktu. Zato ni pomembno, da je bila pogodba sklenjena 25.8.1964, temveč, da so bili predpisi, ki so urejali prehod gozdov v družbeno lastnino, sprejeti pred ustavo iz leta 1963.

Sodba nº II Ips 531/94 of Civilni oddelek, July 14, 1994

Popolna sprememba eksistenčnega položaja, ki ustvarja potrebo po urejanju življenja povsem na novo, zahteva čas, ki je glede na konkretne okoliščine lahko različno dolg in v času sojenja pogosto nedoločljiv. V tem času je razvezani zakonec lahko delno nepreskrbljen in njegova socialna varnost ogrožena, pa čeprav je sicer mlad, zdrav in delovno sposoben. Zato je pod določenimi pogoji tudi tak zakonec upravičen do preživnine.

Sklep nº II Ips 505/94 of Civilni oddelek, July 14, 1994

Zgolj dejstvo, da je zakonec skupni lastnik premoženja ali solastnik na posameznih stvareh skupnega premoženja, za ugotovitev njegove preskrbljenosti ne zadošča. Za pravilno uporabo materialnega prava (81. člen zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Ur.l. SRS, št. 14/89 - preč.b.) je bistvena ugotovitev, ali ima zakonec možnost to premoženje izkoriščati ali ne. Če se z njim brez lastne krivde ne more preživljati, je to eden od razlogov za njegovo nepreskrbljenost.

Sodba nº II Ips 383/93 of Civilni oddelek, July 14, 1994

S pridobitvijo stanovanjske pravice imetnik pridobi v uporabo tudi klet, ki nato kot pomožni prostor in sestavni del stanovanja deli njegovo pravno usodo (v času izdaje sporne odločbe veljavni 2. odstavek 2. člena stanovanjskega zakona, SZ, Ur.l. RS, št. 18/91 in 21/94).

Sodba nº II Ips 363/94 of Civilni oddelek, July 14, 1994

Sodba, s katero sodišče naloži toženi stranki, da mora skleniti prodajno pogodbo s tožečo stranko, ne spremeni narave pogodbe. Le čas njene sklenitve je pomaknjen v čas sojenja. Za razsojo je odločilen čas izdaje prvostopne sodbe. Tedaj je torej pomembno, ali je stanovanje v pravnem prometu ali ne. Če ni (pa čeprav je dotlej bilo), ali če je promet omejen, pa so pogoji za odklonitev prodaje izpolnjeni, sodišče ne more naložiti sklenitve prodajne pogodbe, ker bi bil predmet pogodbe nedopusten....

Sklep nº I Pr 33/94 of Civilni oddelek, July 14, 1994

Okoliščina, da je ena izmed toženih stranka enota sodišča, katero je sicer krajevno pristojno za odločanje, je tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča.

Sodba nº II Ips 470/93 of Civilni oddelek, July 14, 1994

Sodba II Ips 470/93 Evidenčna številka:

Sodba nº U 723/93 of Upravni oddelek, July 14, 1994

Za začetek upravnega postopka po 83. členu zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju mora biti izpolnjen zakonski pogoj, ki je v tem, da je izpeljan postopek pred obema zdravstvenima komisijama po 81. in 82. členu tega zakona.

Sodba nº U 143/93-10 of Upravni oddelek, July 14, 1994

Plačan prometni davek pri nakupu osebnega avtomobila se ne odšteje od osnove za odmero dohodnine.

July 13, 1994

Sodba nº U 632/93-8 of Upravni oddelek, July 13, 1994

Izvršni svet občinske skupščine ni stvarno pristojen za odpis prispevkov iz pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja, pač pa le za odpis davčnega dolga.

Sodba nº U 552/93 of Upravni oddelek, July 13, 1994

Zgolj pavšalne ugotovitve, da je bila stranka obsojena zaradi več premoženjskih kaznivih dejanj, brez konkretne navedbe posameznih dejanj, za katere je bila obsojena s pravnomočno sodbo, kdaj in na kakšno kazen, ni mogoče šteti, da je odločba obrazložena v smislu 3. odstavka 209. člena ZUP. Odločba je nezakonita tudi zato, ker je dejansko stanje ostalo v bistvenih točkah nepopolno ugotovljeno in zato sodišče ni moglo rešiti spora.

Sklep of Upravni oddelek, July 13, 1994

Tožena stranka ne more, ne da bi upoštevala načelo domneve nedolžnosti (27. člen ustave RS), sprejeti oceno, da bi sprejem tožeče stranke pomenil nevarnost za javni red države, če je ugotovila, da teče zoper tožečo stranko kazenski postopek za dve kaznivi dejanji, dokler ta postopek ni končan s pravnomočno sodbo o krivdi tožeče stranke za storjeni kaznivi dejanji oz. mora v takem primeru počakati na pravnomočno sodbo.

Sodba nº U 505/93-5 of Upravni oddelek, July 13, 1994

V postopku pridobitve državljanstva ni mogoče izdati odločbe po skrajšanem postopku, ampak je treba skrbno voditi postopek po zakonu o splošnem upravnem postopku in upoštevati določbe 135., 143. in 209. člena tega zakona.

Sodba nº U 715/93 of Upravni oddelek, July 13, 1994

V primeru, ko investitor gradi stanovanjski objekt na kmetijskem zemljišču, na katerem po PUP gradnja stanovanjskih objektov ni mogoča, je pravna podlaga za inšpekcijski ukrep odstranitve objekta 73. člen in ne 3. odstavek 74. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.

Sodba nº U 697/93-5 of Upravni oddelek, July 13, 1994

Na zvišanje odstotka invalidnosti lahko vpliva samo poslabšanje zdravstvenega stanja tistih okvar, za katere je bila invalidu priznana invalidnost, in okvar, ki so v vzročni zvezi s priznano poškodbo.

Sklep of Upravni oddelek, July 13, 1994

Po 147. členu zakona o podjetjih je potrebno dovoljenje za obratovanje tudi v primerih, ko gre v poslovnem prostoru za opravljanje enake dejavnosti po drugem gospodarskem subjektu, kot jo je opravljal prejšnji imetnik teh poslovnih prostorov in je ta tudi imel ustrezno odločbo po navedeni določbi zakona, ker zakon v tem členu veže odločbo na podjetje kot pravno osebo.

July 07, 1994

Sodba nº U 131/93 of Upravni oddelek, July 07, 1994

Stranka ne more zahtevati zaradi razloga iz 2. odstavka 263. člena ZUP razveljavitve odločbe po nadzorstveni pravici.

Sodba nº U 966/93-4 of Upravni oddelek, July 07, 1994

Izpodbijana odločba je pomanjkljiva, ker ne vsebuje ugotovljenega dejanskega stanja in ne ocene tožene stranke, ali je izpolnjen zakonski pogoj za odpis davka.

Sodba nº U 973/93-6 of Upravni oddelek, July 07, 1994

Dovolitev podaljšanja poslovnega časa je diskrecijska pravica upravnega organa, ki je uporabo te pravice ustrezno obrazložil. Za presojo zakonitosti pri uporabi diskrecijske pravice pa ni relevantno, da inšpekcijski organi ne preganjajo drugih.

Sodba of Civilni oddelek, July 07, 1994

Revizija ni dopustna, ker vrednost spornega predmeta ne presega 80.000,00 SIT.

Sklep nº II Ips 443/93 of Civilni oddelek, July 07, 1994

Ko sodišče odloči o prenehanju stvarne služnosti (58/2 čl. ZTLR), mora navesti, katera služnostna dejanja navedena služnost vsebuje (1. odst. 49. čl. ZTLR).

Sodba nº II Ips 524/94 of Civilni oddelek, July 07, 1994

Kadar so zaradi gradnje na tuji nepremičnini brez pravnega naslova izpolnjeni pogoji, da graditelj pridobi lastninsko pravico na celotni novi nepremičnini, pripada lastniku nepremičnine, na kateri je prišlo do gradnje, pravica do plačila prometne vrednosti nepremičnine v stanju pred gradnjo. Višina plačila po prometni vrednosti se v pravdi odreja po razmerah na dan zaključka glavne obravnave. Tako plačilo pa mora tudi ostati plačilo prometne vrednosti, torej mora biti naloženo na tak način, d...

Sodba nº II Ips 916/93 of Civilni oddelek, July 07, 1994

Edino odločilne za presojo, da toženec spornega stanovanja ne zaseda nezakonito, so trditve, da je bila pogodba o zamenjavi stanovanj sklenjena pred uveljavitvijo Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS in da je bilo dano tudi soglasje stanovanjskega organa Poveljstva garnizije v Ljubljani pred uveljavitvijo Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS.

Sklep nº II Ips 873/93 of Civilni oddelek, July 07, 1994

Po 2. odstavku 186. člena ZPP mora tožnik v primeru, ko je pravica do revizije odvisna od vrednosti spornega predmeta, kakršen je tudi obravnavani primer, pa predmet tožbenega zahtevka ni denarni znesek, navesti vrednost spornega predmeta v tožbi. Navedba vrednosti je potrebna (med drugim) zaradi določbe 382. člena ZPP. Po 3. odstavku tega člena namreč revizije ni v premoženjskih sporih, v katerih se tožbeni zahtevek ne nanaša na denarno terjatev, če vrednost spornega predmeta, ki jo je tožni...

Sklep nº II Ips 596/94 of Civilni oddelek, July 07, 1994

Tožena stranka sme zahtevati, da se zaradi zagotovitve pravice do revizije določi vrednost spornega predmeta, najkasneje na pripravljalnem naroku, če tega ni, pa na glavni obravnavi pred pričetkom obravnavanja glavne stvari.

Sodba nº II Ips 575/94 of Civilni oddelek, July 07, 1994

Iz dejanskih ugotovitev sodišč prve in druge stopnje sledi, da so bile tožnikove investicije v zapustnikovo premoženje bistveno manjše (207.316,00 SIT) kot koristi, ki jih je imel iz zapustnikovega premoženja (vsaj 3 X 225.811,00 SIT).

Sodba nº II Ips 394/94 of Civilni oddelek, July 07, 1994

ZPP ne predvideva, da bi sodišče moralo prekiniti postopek, če stranka, ki ima pooblaščenca, umre (prim. 1. tč. 212. čl. ZPP).

Sodba nº II Ips 516/93 of Civilni oddelek, July 07, 1994

V pripravljalni vlogi je toženec navedel, da je bil med dediči že pred zapuščinsko obravnavo dosežen dogovor, da dediči premoženje med seboj razdelijo tako, da dobi toženec sporne nepremičnine. Sodišče prve stopnje je takšno toženčevo trditev v svojo dokazno oceno povzelo tako, da je navedlo, da je šlo pri tem dogovoru za delitev zapuščine pokojnega očeta. Takšna navedba sodišča pa ni v nasprotju s toženčevo trditvijo v pripravljalni vlogi, saj je bilo predmet zapuščine pokojnikovo premoženje...

Sklep nº II Ips 538/94 of Civilni oddelek, July 07, 1994

Med zaključkoma sodišča druge stopnje, da je upravičenec živel pod psihičnim in ekonomskim pritiskom, da pa naj bi kljub temu svobodno sklenil pogodbo, ni nasprotja. Na svobodno voljo pri sklepanju pogodbe drugostopno sodišče nakazuje na podlagi predlagateljevih pritožbenih navedb, ugotovitev o psihičnih in ekonomskih pritiskih pa ne povezuje s samo sklenitvijo pogodbe.

Sodba nº II Ips 694/93 of Civilni oddelek, July 07, 1994

Pri prostovoljnem zavarovanju lahko oškodovanec zahteva neposredno od zavarovalnice povrnitev škode, za katero odgovarja zavarovanec, le do nominalnega zneska njene obveznosti. Nepravilno sta zato sodišči prve in druge stopnje pri obravnavanju toženkinega ugovora zavarovalne vsote upoštevali to vsoto v valorizirani vrednosti. Ko sta prisodili tožeči stranki odškodnino preko nominalnega zneska zavarovalne vsote, sta kršili načelo denarnega nominalizma uzakonjenega v 394. členu ZOR.

Sodba nº in sklep II Ips 518/93 of Civilni oddelek, July 07, 1994

Ker tožeča stranka poziva sodišča, naj navede v tožbenem zahtevku, katere predmete je tožena stranka dolžna odstraniti s stopnišča in izpod stopnic, ni upoštevala, je prvostopno sodišče tožbo v tem delu pravilno zavrglo.

Sodba nº II Ips 519/93 of Civilni oddelek, July 07, 1994

Sodišči prve in druge stopnje sta ugotovili, da je bila s prodajno pogodbo z dne 17.4.1973 tožnici prodana stavba in pravica uporabe zemljišča, na katerem stavba stoji (fundus). Revizijsko sodišče soglaša s pravno ugotovitvijo drugostopnega sodišča, da je bila le takšna prodaja stavbe v družbeni lastnini, ki je izključevala prenos pravice uporabe na zemljišču, potrebnem za njeno redno rabo (funkcionalno zemljišče), v skladu s takrat veljavnim določilom 2. odst. 6. člena Zakona o prometu z zem...

Sodba nº U 1093/93-7 of Upravni oddelek, July 07, 1994

S pridobitvijo državljanstva se vzpostavi določeno pravno razmerje med osebo, ki državljanstvo pridobi in državo, katere državljan ta oseba postane. Razmerje preneha, ko določena oseba umre. Ni ga mogoče vzpostavljati na podlagi predpisov, ki v času, ko je oseba še živela, še niso veljali, razen če bi predpis to izrecno določal.

Sodba nº U 147/93-4 of Upravni oddelek, July 07, 1994

Odločba mora imeti dejstva in razloge za sprejeto odločitev. Navedba le-teh v odgovoru na tožbo ne zadostuje.

Sklep of Upravni oddelek, July 07, 1994

Za gradnjo čebelnjaka, dimenzij 2,8 x 10 m in objekta 6 x 6 m, je potrebno lokacijsko dovoljenje (LD).

Sklep of Upravni oddelek, July 07, 1994

Konstitutivna odločba pravno učinkuje od tedaj, ko obstaja, to je od dneva, ko je bila izdana oziroma vročena stranki. Samo, če je posebej predpisano, takšna odločba lahko pravno učinkuje retroaktivno.

Sodba nº U 1315/93-4 of Upravni oddelek, July 07, 1994

Inšpekcijski organ svoje odločitve ne more opreti samo na določbo 70. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Ur.l. SRS, št. 24/79 - 18/88), če v materialnem zakonu nima pooblastila za določene ukrepe ali vsaj jasno predpisane obveznosti določenih subjektov, katerih izvajanje nadzoruje inšpektor.

Sodba nº U 1012/93 of Upravni oddelek, July 07, 1994

Irelevantno je, iz kakšnih razlogov je tožnik zamudil prekluzivni zakonski rok za vložitev zahteve za izdajo osebnega delovnega dovoljenja pod posebnimi pogoji, ki so veljali za državljane drugih republik nekdanje SFRJ.

Sklep nº U 1663/93 of Upravni oddelek, July 07, 1994

Tudi zoper odločbo, izdano na podlagi 3. odstavka 256. člena zakona o splošnem upravnem postopku, je dovoljena pritožba.

July 06, 1994

Sodba nº U 975/93 of Upravni oddelek, July 06, 1994

Prekinitev dejanskega življenja v R Sloveniji po 23.12.1990, pogojena s pripadništvom tuji armadi, pomeni, da oseba v R Sloveniji dejansko ni živela.

Sodba nº U 651/93 of Upravni oddelek, July 06, 1994

Kdor ne obvlada aktivno slovenskega jezika v pisni in ustni obliki, ne izpolnjuje pogoja za pridobitev državljanstva po 12. členu ZDS.

Sodba nº U 875/93 of Upravni oddelek, July 06, 1994

Tožena stranka ni odločila o pritožbi tožnice zoper odločbo, s katero je prvostopenjski upravni organ zavrnil njen zahtevek za priznanje pravice do denarnega nadomestila med brezposelnostjo. Sodišče je zato na podlagi 5. odstavka 42. v zvezi s 26. členom ZUS tožbi ugodilo.

Sodba nº U 1006/93-7 of Upravni oddelek, July 06, 1994

Davčni zavezanec ima pravico zahtevati vrnitev davka na promet nepremičnin le, če se pogodba o prenosu nepremičnine razdre po volji strank, preden je opravljen prenos na novega pridobitelja ali če jo sodišče z odločbo izreče za neveljavno in v primeru, če pogodba o prenosu nepremičnine ni mogoče izpolniti.

Sodba nº Ur 24/93 of Gospodarski oddelek, July 06, 1994

V kontrolnem postopku naloži služba družbenega knjigovodstva kontroliranemu subjektu, samo izvedbo dejanj, s katerimi bo ugotovljene nezakonitosti in nepravilnosti odpravil. Pri tem mu mora določiti tudi rok za njihovo izvedbo.

Sodba nº Ur 46/93 of Gospodarski oddelek, July 06, 1994

Za ugotovitev davčne osnove se upošteva prodajna cena, oblikovana na podlagi nivelirane nabavne cene. Storitev prometa proizvodov na debelo lahko vključuje tudi storitev izvoza. Kadar jo vključuje, storitev prometa proizvodov na debelo, ni predmet obdavčenja.

Sodba nº Ur 1/94 of Gospodarski oddelek, July 06, 1994

Zakon o računovodstvu veže revalorizacijo trajnega kapitala vedno izrecno samo na koeficient rasti cen (npr.: 4. odst. 78.a člena, 78.b člen). Revalorizacije trajnega kapitala, ki je predpisi ne omogočajo, tudi ni možno izvesti na podlagi sklepa skupščine pravne osebe.

Sodba nº Ur 47/93 of Gospodarski oddelek, July 06, 1994

Nepopolna dokumentacija in pomanjkljivo knjigovodstvo sta razlog za uporabo določbe 3. odstavka 84. člena zakona o prometnem davku.

Sodba nº Ur 45/93 of Gospodarski oddelek, July 06, 1994

Brezgotovinsko plačilo z virmanom je samostojen pogoj, ki ne nadomešča naročilnice kupca.

Sodba nº Ur 2/94 of Gospodarski oddelek, July 06, 1994

3. odstavek 16. člena pravilnika o uporabi zakona o prometnem davku ne odvezuje kupca, četudi je trgovec, ki nabavlja blago za nadaljnjo prodajo, da ne ravna po 2. odstavku 7. člena zakona.

Sklep nº Ur 49/93 of Gospodarski oddelek, July 06, 1994

Pravico do tožbe v računsko upravnem sporu ima samo pravna oseba.

Sodba nº U 500/93 of Upravni oddelek, July 06, 1994

Kršitev, ki izhaja iz nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja ni očitna kršitev materialnega zakona. Očitna kršitev materialnega zakona se presoja glede na dejansko stanje, ugotovljeno z dokončno odločbo. Pri odločanju po nadzorstveni pravici, pristojni organ ne ugotavlja dejanskega stanja, ne glede na to, ali je bilo v postopku na prvi stopnji pravilno ugotovljeno ali ne.

Sodba nº U 499/93-7 of Upravni oddelek, July 06, 1994

Ko odloča o pritožbi organ druge stopnje, ne more spremeniti odločbe prve stopnje v škodo pritožnika po 2. odstavku 244. člena ZUP v zvezi z 2. odstavkom 263. člena ZUP, če ugotovi, da prvostopni organ ni pravilno in popolno ugotovil dejanskega stanja v zadevi. Kršitev, ki izhaja iz nepravilno oz. nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja, namreč ni očitna kršitev materialnega zakona.

Sklep nº U 1040/93 of Upravni oddelek, July 06, 1994

O zahtevkih, vloženih za denacionalizacijo po 67. členu zakona o zadrugah, odločajo občinski upravni organi iz 54. člena zakona o denacionalizaciji.

Sodba nº Kp 1/94 of Kazenski oddelek, July 06, 1994

Rezanje tuje žive meje s porezanjem vej oziroma vrhov te meje predstavlja poškodovanje meje, s čemer so uresničeni vsi znaki poškodovanja tuje stvari po 1. odstavku 177. člena KZ RS. Pri tem ni pomembno, ali se bo ta živa meja ponovno zrasla in dosegla enako obliko kot pred rezanjem, kajti dejanje je treba ocenjevati v času storitve kaznivega dejanja. Za obstoj tega kaznivega dejanja torej ni pomembno, ali se poškodovana stvar kasneje popravi.

Sklep of Kazenski oddelek, July 06, 1994

Obsojencu je bila kazen ob uporabi omilitvenih določil izrečena v okviru predpisane kazni po 3. odstavku 166. člena KZ RS, tudi varnostni ukrep izgona tujca iz ozemlja republike za dobo 5 let je bil izrečen v skladu z zakonom, zato sodišče ni prekršilo materialnega prava.

Sodba nº U 1028/93 of Upravni oddelek, July 06, 1994

Od zapadlih občasnih denarnih dajatev denarne pomoči ne tečejo zamudne obresti, ker zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti tega ne določa.

Sklep of Kazenski oddelek, July 06, 1994

Ravnanje obtoženca, ki se je z ostalimi storilci vnaprej dogovoril, da bodo kradli avtomobile in si razdelili vloge, pri čemer je obtoženi priskrbel lažno dokumentacijo in kupce za avtomobile, pomeni pomoč h kaznivemu dejanju velike tatvine po 3. odstavku 166. člena KZ RS v zvezi s 24. členom KZ SFRJ.

Sodba nº I Ips 56/94 of Kazenski oddelek, July 06, 1994

Kaznivo dejanje po 246. členu KZ RS je v razmerju do kaznivega dejanja po 240. členu KZ RS specialno.

Sodba nº I Ips 287/93 of Kazenski oddelek, July 06, 1994

V določbi 8. točke 3. člena ZKLD je veljal za storilca kaznivega dejanja tisti, kdor je v državi ali zunaj nje organiziral društvo, ki mu je bil cilj vršiti zločine iz 2. člena ZKLD ali društvo s fašističnimi cilji zoper ustavni red v FLRJ ali kdor je postal član takega društva ali ga je na kakršenkoli način podprl. V konkretnem primeru je šlo za delovanje dveh kanalov, po katerih je več osebam uspelo pobegniti iz države v tujino, vendar pa iz opisa dejanja ni konkretnih dejstev, iz katerih b...

Sodba nº I Ips 291/93 of Kazenski oddelek, July 06, 1994

V opisu dejanja, ki naj bi ga storil obsojenec, je le delno ponavljanje zakonskega opisa kaznivega dejanja, da je obsojenec šel v službo k okupatorju, glede tega, da je tudi pomagal pri izvajanju rekvizicije, odvzemanja hrane in drugih dobrin ali pri izvajanju kakršnihkoli prisilnih ukrepov proti prebivalstvu FLRJ, pa ni navedeno nič konkretnega, zato obsojenčevo ravnanje ni mogoče opredeliti kot dejanje po 6. točki 3. člena ZKLD.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners