Vrhovno Sodišče: Opinions issued on August 1994

August 31, 1994

Sklep nº III Ips 39/94 of Gospodarski oddelek, August 31, 1994

Po določilu 6. odst. 467. člena ZPP v sporih majhne vrednosti proti odločbi sodišča druge stopnje revizija ni dovoljena. Med postopkom je namreč ta spor postal spor majhne vrednosti, na kar so bile stranke opozorjene tako na naroku za glavno obravnavo kot v pravnem pouku o pravici do pritožbe.

Sodba nº II Ips 534/93 of Civilni oddelek, August 31, 1994

Nadaljnja uporaba stanovanja po pravnomočnosti odpovedne sodbe ima lahko za posledico, da te sodbe ni več mogoče prisilno izvršiti, kar pa ne pomeni, da je s tem tožnica pridobila stanovanjsko pravico s pravnimi posledicami, ki jih določa 117. čl. stanovanjskega zakona.

Sklep of Gospodarski oddelek, August 31, 1994

2. odst. 7. čl. ZPP določa razpravno načelo kot posledico načela dispozitivnosti in nalaga strankam trditveno breme.

Sodba nº III Ips 55/94 of Gospodarski oddelek, August 31, 1994

Obličnost pogodbe o odstopu terjatve ni predpisana, zato okoliščina, da pogodba ni bila zapisana, ni ovira za njeno veljavnost.

Sodba nº in sklep III Ips 19/94 of Gospodarski oddelek, August 31, 1994

I. Ker je bila izpolnitev obveznosti tožene stranke do 28.11.1991 bistvena sestavine pogodbe, je prišlo do razdrtja pogodbe po samem zakonu.

Sodba nº II Ips 414/94 of Civilni oddelek, August 31, 1994

Gre za odgovornost tožene stranke za nevarno stvar (določilo 173. člena ZOR), ki je objektivna. Ker pa je toženi stranki uspelo dokazati, da je tudi tožnik krivdno pripomogel za nastalo nesrečo, saj je z roko posegel v delovni prostor stroja, kljub temu da so ga poučili, da mora to narediti s kavljem, je tožena stranka deloma prosta odgovornosti (3. odstavek 177. člena ZOR). V ugotovljenih okoliščinah sta sodišči prve in druge stopnje pravilno razmejili obe odgovornosti tako, da tožena strank...

Sodba nº II Ips 313/94 of Civilni oddelek, August 31, 1994

Ob upoštevanju pravnoodločilnih ugotovitev nižjih sodišč je bilo tudi materialno pravo pravilno uporabljeno. Tožeči stranki namreč ni uspelo dokazati, da je bil oporočitelj prisiljen napraviti oporoko, kakor tudi ne da je bil v zmoti o dejstvih, ki so ga nagnila k takim razpolaganjem (60.člen ZD).

Sodba nº II Ips 546/93 of Civilni oddelek, August 31, 1994

Odškodninska odgovornost drugega toženca je objektivna, ker je škoda nastala v zvezi z uporabo avtomobila, katerega lastnik je (174. čl. ZOR). Zato ima ugotavljanje njegove krivde pomen samo toliko, kolikor to lahko vpliva na obstoj razbremenitvenih razlogov po 3. odst. 177. čl. ZOR.

Sodba nº III Ips 26/94 of Gospodarski oddelek, August 31, 1994

Izraz "pravna dejanja" (to so tudi opustitve - 2. odst. 112. člena ZPPSL) zajema tudi procesna dejanja. Opustitev nekega procesnega dejanja pa je predmet izpodbijanja v stečaju samo, če je tako poslabšala dolžnikov procesni položaj, da je imelo to za posledico takšno zmanjšanje stečajne mase, ki ga lahko opredelimo z oškodovanjem upnikov oz. naklanjanjem ugodnosti upnikom.

Sodba nº III Ips 34/94 of Gospodarski oddelek, August 31, 1994

Določbe drugih pogodb, v katerih ne nastopata obe pravdni stranki tudi kot pogodbeni stranki, ju zavezujejo samo v obsegu, v katerem se pogodba z dne 3.8.1984 sklicuje nanje. S tem so namreč postale tudi določbe omenjene pogodbe.

Sodba nº III Ips 60/94 of Gospodarski oddelek, August 31, 1994

Banka svoje obveznosti, nakazati na žiro račun svojega komitenta tolarsko protivrednost v njegovo korist prispelih deviznih prilivov, ne more pobotati s svojimi terjatvami do komitenta iz naslova kreditov z enostransko izjavo.

Sodba nº III Ips 40/94 of Gospodarski oddelek, August 31, 1994

Pri nakupni komisiji mora komitent plačati komisionarju zaradi kritja nakupne cene, določene v tuji valuti tolikšen znesek domače valute, da bo komisionar z njim kril v tuji valuti določeno ceno.

Sodba nº II Ips 562/94 of Civilni oddelek, August 31, 1994

Sodba II Ips 562/94 Evidenčna številka:

Sodba nº III Ips 59/94 of Gospodarski oddelek, August 31, 1994

Sodišči sta pravilno ugotovili, da so bili izpolnjeni vsi pogoji za izdajo sodbe zaradi izostanka. Iz dejstev, navedenih v tožbi, namreč ne izhaja, da tožbeni zahtevek ni utemeljen (4. točka 1. odst. 332. člena ZPP). Če bi to izhajalo iz tožbe, bi bilo potrebno tožbeni zahtevek zavrniti (4. odst. 332. člena ZPP). Podlage za takšno odločitev pa v dejstvih, navedenih v tožbi, ni. Ker sodba zaradi izostanka temelji na navedbah tožeče stranke in odsotnost tožene predpostavlja pripoznanje, sodišče...

Sodba nº III Ips 25/94 of Gospodarski oddelek, August 31, 1994

Zakon dopušča možnost prevalitve davka od prometa, kar izhaja iz posameznih členov citiranega zakona in Pravilnika o uporabi zakona o prometnem davku (Uradni list RS št 6/92). Tako 53. člen citiranega zakona govori o prodajni ceni, v kateri je vsebovan oziroma vračunan davek od prometa proizvodov, prav tako 1. odst. 59. člena. Iz 3. odst. 66. člena (vračilo davka) pa je razvidna razlika med kupcem oziroma naročnikom storitve, ki je plačal davek, in davčnim zavezancem, kateremu je bil napačno ...

August 25, 1994

Sodba nº U 768/93-8 of Upravni oddelek, August 25, 1994

V upravnem postopku mora upravni organ pri tem, ko zavrne pridobitev državljanstva po 3. odstavku 40. člena iz razlogov nevarnosti za javni red (JR), pravilno in popolno ugotoviti dejansko stanje ter v obrazložitvi odločbe navesti vsa bistvena dejstva in okoliščine ter dokaze, na podlagi katerih ugotavlja obstoj nevarnosti za javni red.

Sklep of Upravni oddelek, August 25, 1994

Tožnik, ki je bil v času po plebiscitu in v času, ko je zaprosil za državljanstvo RS, ca 7 mesecev odsoten iz teritorija RS, ker naj bi koristil podaljšani dopust, ne izpolnjuje pogoja "dejanskega prebivanja v RS" po določbi 1. odstavka 40. člena ZDRS.

Sodba nº U 569/93-7 of Upravni oddelek, August 25, 1994

Pravica do napredovanja v naziv je omejena le na določene kategorije delavcev v osnovnem in srednjem šolstvu in je zakon ne zagotavlja vsem strokovnim delavcem, ki so zaposleni v osnovnem in srednjem izobraževanju.

Sodba nº U 1467/93 of Upravni oddelek, August 25, 1994

Na podlagi 1. odstavka 219. člena zakona o splošnem upravnem postopku je mogoče popraviti le pomote tehničnega značaja, ne pa tudi zmot v izjavi volje, do katerih je prišlo pri izdaji odločbe.

Sklep of Upravni oddelek, August 25, 1994

Če ima oseba, ki prosi za državljanstvo v Republiki Sloveniji samo prijavljeno stalno prebivališče in ima tu nepremično premoženje, v Slovenijo pa prihaja le občasno, sicer pa z družino živi v tujini in je tam tudi zaposlena, ne izpolnjuje dejanskega pogoja življenja v Sloveniji po določbi 1. odstavka 40. člena ZDS.

Sklep of Upravni oddelek, August 25, 1994

Postopek prisilne izterjave denarne kazni za prekršek ureja zakon o davkih občanov. Po določbi 3. odstavka 77. člena navedenega zakona v pritožbi zoper sklep o prisilni izterjavi ni mogoče izpodbijati pravilnosti odločbe, ki se izvršuje.

Sklep of Upravni oddelek, August 25, 1994

Po 73. členu ZDen odločitev o odškodnini ni stvar, o kateri bi bil pristojen odločiti upravni organ. Določitev odškodnine po tej določbi ni predmet upravnega postopka o denacionalizaciji.

Sodba nº U 998/93-6 of Upravni oddelek, August 25, 1994

Podatki v uvozni carinski deklaraciji so ustrezali vsebini priloženih listin. Tožeča stranka ni predložila listin, iz katerih bi izhajalo, da podatki v carinski deklaraciji niso točni. Tožena stranka je zato pravilno odločila na podlagi 270.a člena carinskega zakona.

August 18, 1994

Sodba nº U 1470/93-5 of Upravni oddelek, August 18, 1994

Tožeča stranka je dala ob tranzitnem uvozu blaga izjavo, da bo v primeru, če blago ne bo predano prevzemni carinarnici, poravnala vse carinske in druge obveznosti. Blago v roku ni bilo predano, zato je tožena stranka na podlagi 191., 200., 202. in 249. člena CZ pravilno odločila in naložila tožeči stranki plačilo carinskih dajatev.

Sodba nº U 1102/93-8 of Upravni oddelek, August 18, 1994

Odhod častnika nekdanje JLA iz RS pomeni prekinitev dejanskega življenja v Sloveniji, vrnitev pa ni nadaljevanje prejšnjega dejanskega življenja. Zato ni pogojev za pridobitev državljanstva po 1. odstavku 40. člena ZDRS.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners