Vrhovno Sodišče: Opinions issued on September 1994

September 29, 1994

Sklep nº II Ips 715/94 of Civilni oddelek, September 29, 1994

Sodišče prve stopnje se je prepričalo, da je odvetnik, ki je tedaj prvič pristopil za tožečo stranko, njen generalni pooblaščenec. Res je, da Zakon o pravdnem postopku ne ureja inštituta generalnega pooblastila, vendar ta pojem tudi ni v nasprotju z ZPP. Predstavlja le eno od specifičnih oblik pravdnega pooblastila.

Sodba nº II Ips 387/93 of Civilni oddelek, September 29, 1994

I. Tožnik, ki je po ugotovitvah nižjih sodišč skupaj s tedanjo ženo N.M. sklenil s tožencema sporazum o skupni gradnji prizidka, je aktivno legitimiran, da proti toženima strankama, ki sta zemljiškoknjižna lastnika nepremičnine, zahteva ugotovitev, da je solastnik te nepremičnine.

Sklep nº II Ips 589/94 of Civilni oddelek, September 29, 1994

I. Med pravdnima strankama so v zapuščinskem postopku postala sporna dejstva, od katerih je odvisen odgovor na vprašanje, ali ima tožena stranka po pok. S.Z. dedno pravico. Tak spor pa je premoženjskopravni spor, v katerem je dovoljenost revizije odvisna od vrednosti spornega predmeta, ki jo je tožnik navedel v tožbi (3. odstavek 382. člena ZPP).

Sodba nº II Ips 597/93 of Civilni oddelek, September 29, 1994

Prodajalec, ki pogojuje prodajo blaga z vnaprejšnjim plačilom kupnine, mora plačati obresti po 26. členu zakona o blagovnem prometu tudi v primeru, ko kupcu zagotovi nespremenjeno ceno.

Sodba nº in sklep II Ips 63/94 of Civilni oddelek, September 29, 1994

Pomoč sorodnikov se praviloma šteje v korist obeh zakoncev.

Sklep nº II Ips 92/94 of Civilni oddelek, September 29, 1994

Javni pravobranilec nastopa kot stranka, ko gre za izpodbijanje pogodb samo v primerih, ki so posebej navedeni v zakonu. Teh pravic ni mogoče širiti na druge primere, tudi ne, ko gre za uveljavljanje ničnosti.

Sklep nº II Ips 91/94 of Civilni oddelek, September 29, 1994

I. V sodnem sporu, ki se nanaša na premoženjske pravice občine, ni pravilno zastopana, če je ne zastopa javni pravobranilec. Vendar zakon določa izjemo: ko bi prišlo do kolizije interesov zastopanih strank, zastopa občino organ, določen v statutu. To določbo je treba uporabiti tudi, ko javni pravobranilec sam nastopa kot stranka na podlagi posebnih zakonskih pooblastil.

Sodba nº II Ips 587/93 of Civilni oddelek, September 29, 1994

Dejansko stanje, ugotovljeno na nižjih stopnjah, ni omogočilo sklepanja, da gre za zasilne, nestanovanjske prostore, temveč za stanovanje, kakršnega predvideva določba 4. člena zakona o stanovanjskih razmerjih. V tem okviru pa gre predvsem za sklepe dejanske narave, za dejstva dejanskega stanja in s tem v zvezi za vezanost revizijskega sodišča na ugotovljeno dejansko podlago.

Sodba nº II Ips 567/93 of Civilni oddelek, September 29, 1994

Pogodbeni odnos pri igri na srečo (fair play) obstaja med igralcem in organizatorjem, soigralčeve izjave pa ne morejo odvezati igralca od potrebne skrbnosti. Soigralec kot 'tretji' mu zato odškodninsko ne odgovarja (3. odst. 65. čl. ZOR, 2. odst. 61. čl. ZOR).

Sodba nº II Ips 586/93 of Civilni oddelek, September 29, 1994

Obstoj oderuške pogodbe je izkazan le ob pogojih 1. odst. 131. čl. ZOR. Če v pritožbi v tej smeri prizadeta stranka ne ponudi dokazov, je zavrnitev pritožbe v skladu z določbo 352. čl. ZPP.

Sklep of Civilni oddelek, September 29, 1994

Ravnanje ponesrečenca, čeprav obremenjeno s hudimi kršitvami delovnih dolžnosti, ne more v celoti ekskulpirati tožene stranke, ki je objektivno odškodninsko odgovorna.

Sodba nº II Ips 589/93 of Civilni oddelek, September 29, 1994

Tožencu je stanovanjsko razmerje prenehalo po zakonu zaradi izselitve (19. čl. z. o stan. razmerjih). Stanovanjskega razmerja, ki ga ni, ni mogoče odpovedati. Tožeča stranka bi morala izselitev uveljavljati proti tistemu, ki je tedaj uporabljal stanovanje.

Sklep nº II Ips 588/93 of Civilni oddelek, September 29, 1994

Javni pravobranilec ne more nastopati kot stranka v postopku brez posebnega zakonskega pooblastila.

Sodba nº U 1107/93-4 of Upravni oddelek, September 29, 1994

Za zapuščen vojaški material ni mogoče šteti materiala, ki je bil med vojno skrit v domači hiši, tožniku pa je bilo to skrivališče znano.

Sodba nº U 2/94-13 of Upravni oddelek, September 29, 1994

V lokacijski dokumentaciji, ki je podlaga za izdajo lokacijskega dovoljenja, se morajo upoštevati vsi pogoji in merila PUP, ki urejajo območje konkretne lokacije.

Sodba nº U 168/93-8 of Upravni oddelek, September 29, 1994

Kaznivo dejanje, storjeno po izdaji odločbe o pridobitvi državljanstva, ne more biti razlog za obnovo postopka po uradni dolžnosti, enako tudi ne izrečen vzgojni ukrep pred izdajo odločbe.

Sodba nº U 908/93 of Upravni oddelek, September 29, 1994

Zavarovanec ni upravičen do povračila potnih stroškov, ki jih ima v zvezi s spremljanjem svojega otroka, ki se šola oziroma usposablja v Zavodu za usposabljanje slušno in govorno motenih.

Sodba nº U 621/93-6 of Upravni oddelek, September 29, 1994

Pri določitvi carinske osnove za uvoženi avtomobil se ne upošteva popust, ki ga je kupec dobil kot stalna stranka pri tujem prodajalcu.

Sodba nº U 857/93 of Upravni oddelek, September 29, 1994

Investitorju, ki gradi brez predpisanega lokacijskega dovoljenja, se lahko izreče inšpekcijski ukrep ustavitve gradnje tudi, če so dela že zaključena.

Sodba nº U 155/93-6 of Upravni oddelek, September 29, 1994

Carinske oprostitve na podlagi 50. člena CZ ni možno naknadno uveljavljati po 270. členu CZ.

Sklep nº I Pr 37/94 of Civilni oddelek, September 29, 1994

Ker je toženka hči vodje civilne pisarne Višjega sodišča, ki bi kot stvarno in krajevno pristojno sodišče moralo odločati o pritožbi tožeče stranke proti sodbi sodišča prve stopnje, predlogu Višjega sodišča za odločitev drugega stvarno pristojnega sodišča ni mogoče odreči utemeljenosti. Obstoji torej okoliščina, ki lahko vzbudi dvom o nepristranosti odločanja Višjega sodišča kot pritožbenega sodišča.

Sodba nº II Ips 568/93 of Civilni oddelek, September 29, 1994

Dejansko stanje pogojuje sklep, da pogodbene obresti od najetega posojila niso predmet spora med pravdnima strankama, ker so bile plačane. Tako pravno sklepanje ima svojo podlago v okoliščini, da je toženec do 31.5.1991 posojilno pogodbo, kolikor se je nanašala na pogodbene obresti, izpolnjeval. V postopku pred sodiščem prve stopnje to ni bilo sporno. Pravne razlage pa, ki je bila ponujena pritožbenemu sodišču, da je namreč s pogodbenimi obrestmi toženec plačeval tožniku že del glavnice, sodi...

Sklep nº II Ips 593/93 of Civilni oddelek, September 29, 1994

Po 2. odstavku 186. člena v zvezi z 2. odstavkom 40. člena ZPP mora tožnik v primeru, ko je pravica do revizije odvisna od vrednosti spornega predmeta, in predmet tožbenega zahtevka ni denarni znesek, navesti vrednost spornega predmeta v tožbi. Izjema velja le za tiste premoženjskopravne spore, v katerih je revizija dovoljena ne glede na vrednost spornega predmeta. Poleg tega načina za zagotovitev pravice do revizije (iz 2. odstavka 40. člena ZPP) je zakonsko predviden le še način iz 3. odsta...

Sklep of Civilni oddelek, September 29, 1994

Sodišči prve in druge stopnje sta ugotovili, da je bil nadvoz poledenel, in da cestišče ni bilo posuto. Tekom postopka toženima strankama tudi ni uspelo dokazati, da bi voznica vozila z neprimerno hitrostjo. Ob teh dejanskih okoliščinah dejstvo, da je bil postavljen prometni znak spolzka cesta, ne more tožene stranke razbremeniti odgovornosti. Zato s revizijo sodišče nima pomislekov glede uporabe materialnega prava obeh nižjih sodišč (1. odstavek 154. člena ZOR).

Sodba nº II Ips 612/94 of Civilni oddelek, September 29, 1994

Okoliščine, ki se nanašajo na vzročno zvezo, so dejansko stanje. Materialnopravno vprašanje pa je, ali iz vsebine pravne norme izhaja, kako daleč sega vzročnost (teorija o ratio legis vzročnosti), oziroma ali gre za normalne posledice povzročiteljevega ravnanja (teorija o adekvetni vzročnosti).

September 28, 1994

Sodba nº U 923/93-7 of Upravni oddelek, September 28, 1994

Preden upravni organ odloči po prostem preudarku, mora pravilno in popolno ugotoviti dejansko stanje z izvedbo vseh razpoložljivih dokazov. Šele na podlagi tako izvedenih dokazov lahko upravni organ odloči po prostem preudarku ali so podani razlogi iz 8. točke 1. odstavka 10. člena ZDRS. Vse to je v obrazložitvi odločbe upravni organ dolžan tudi obrazložiti.

Sodba nº U 1510/93-6 of Upravni oddelek, September 28, 1994

Določbe zakona o tujcih so za tožečo stranko, ki je državljanka druge republike nekdanje SFRJ, začele veljati dne 26.2.1992 (2. odstavek 81. člena). Zato je pri vlogi za dovoljenje za stalno prebivanje potrebno upoštevati zakonski pogoj (1. odstavek 16. člena) o triletnem neprekinjenem prebivanju na območju Republike Slovenije na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje po zakonu o tujcih in ne prijave začasnega prebivališča do 25.2.1992 po zakonu o evidenci nastanitve občanov in o registru p...

Sodba nº U 445/93-10 of Upravni oddelek, September 28, 1994

Dve pravnomočni obsodbi za storjene premoženjske delikte, za katere je bil tožnik obsojen na daljše prostostne kazni in je zadnjo kazen prestajal še v času odločanja o njegovi vlogi, sta podlaga za sklep, da je tožnik nevaren za javni red in da je tožena stranka ravnala v skladu z namenom pooblastila iz 3. odstavka 40. člena zakona o državljanstvu, ko je njegovo vlogo zavrnila.

Sodba nº U 853/93 of Upravni oddelek, September 28, 1994

Znesek, ki je potreben za kritje izvršilnih stroškov in ga je po sklepu o izvršbi zavezanec dolžan založiti, mora glasiti v tolarjih, ker se po zakonu o banki Slovenije (Ur.l. RS, št. 1/91) obveznosti in pravice v RS, ki glasijo na denar, izkazujejo v valuti RS in izvršujejo s plačilnimi sredstvi, ki glasijo na valuto RS, če zakon ne določa drugače.

Sodba nº U 1443/93-13 of Upravni oddelek, September 28, 1994

Tožba tožnikov (sosedov) je zavrnjena, ker so izpolnjeni pogoji za izdajo lokacijskega dovoljenja investitorjema po ZUN in po občinskem odloku o PUP.

Sodba nº U 319/93-7 of Upravni oddelek, September 28, 1994

Ker tožniki dejansko ne živijo v RS, jim ni mogoče priznati državljanstva RS, čeprav so na dan 23.12.1990 imeli prijavljeno stalno prebivališče v RS.

Sodba nº U 326/93 of Upravni oddelek, September 28, 1994

Ker za telefaks in telefonsko elektronsko centralo nista bila pridobljena atesta RSO in RUT, je tožena stranka pravilno postopala, ker je izdelke začasno prepovedala dajati v promet.

Sodba nº U 1358/93 of Upravni oddelek, September 28, 1994

Delovno razmerje za določen čas preneha s potekom časa. Zato le-tega ni mogoče izenačiti s prenehanjem delovnega razmerja po sporazumu z delodajalcem, ki ima za posledico izgubo pravice do denarnega nadomestila za čas brezposelnosti.

Sklep nº IV Ips 47/94 of Kazenski oddelek, September 28, 1994

Za vse zahteve za sodno varstvo, vložene po 27.3.1993 (Ur. l. RS št. 13/93) velja, da je zoper odločbo, izdano na drugi stopnji, po določbi čl. 202 točka 2 dovoljena zahteva za sodno varstvo le, če je bila kaznovanemu kot posamezniku, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, izrečena denarna kazen nad 30.000 SIT.

Sodba nº U 767/93-6 of Upravni oddelek, September 28, 1994

Če upravni organ v postopku ugotovi obstoj razlogov iz 8. točke 1. odstavka 10. člena zakona o državljanstvu RS, utemeljeno uporabi diskrecijsko pravico, ki mu jo daje določba 3. odstavka 40. člena zakona o državljanstvu RS tako, da zavrne vlogo za pridobitev državljanstva osebi, pri kateri te razloge ugotovi.

September 22, 1994

Sodba of Civilni oddelek, September 22, 1994

Glede na notranjo organizacijo Temeljnega sodišča ima predsednik sodišča v okviru svojih pooblastil možnost, da konkretno zadevo dodeli v obravnavanje drugi enoti sodišča in s tem odpravi ovire, da se o zadevi obravnava na enoti sodišča, kjer je zaposlena druga toženka.

Sodba nº in sklep III Ips 49/94 of Gospodarski oddelek, September 22, 1994

1. Z valutno klavzulo je bil posojeni znesek valoriziran na dovoljen način; ohranjena je bila njegova realna vrednost v primerjavi z nemško marko kot dogovorjeno valuto.

Sodba nº in sklep II Ips 158/94 of Civilni oddelek, September 22, 1994

1. Po presoji revizijskega sodišča je narava spora po nasprotnem tožbenem zahtevku - zahtevek na ugotovitev ničnosti odločbe o dodelitvi stanovanja z dne 2.8.1989 - premoženjskopravna. Ni namreč moč mimo premoženjskega interesa, ki ga nasprotna tožeča stranka (bivši stanodajalec) s svojim zahtevkom zasleduje, t.j. možnosti prostega nadaljnjega razpolaganja s spornim stanovanjem. Zato vsebine tega spora ni moč enačiti z vsebino spora tožeče stranke proti toženi, ko prva na podlagi trditev, da ...

Sklep of Civilni oddelek, September 22, 1994

Po ugotovitvah sodišč prve in druge stopnje je prva tožena stranka s pogodbo o oddaji nezazidanega stavbnega zemljišča v uporabo z dne 25.1.1985 zagotovila tožniku v okviru urejanja stavbnega zemljišča izgradnjo dovozne ceste do meje tožnikovega funkcionalnega zemljišča v makadamu. Takšna cesta je bila tudi zgrajena in to celo v asfaltni izvedbi. Revizijsko sodišče se strinja s stališčem sodišč prve in druge stopnje, da je bila pogodbena obveznost prve tožene stranke glede dovozne ceste tako ...

Sklep of Civilni oddelek, September 22, 1994

Pritrditi pa je treba tožencu, da obstaja glede na določbe 123.čl., 124.čl. in 127.čl. Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih zakonita preživninska obveznost tudi do polnoletnih otrok (če se redno šolajo), matere in pastorka, tako da je mogoče govoriti o moralni obveznosti le pri tisti toženčevi polnoletni hčeri, ki je s šolanjem že končala.

Sklep nº II Ips 438/94 of Civilni oddelek, September 22, 1994

Če je prišlo do uveljavitve novele ZPP in s tem zvišanja odločilne mejne vrednosti spornega predmeta do izdaje sodbe sodišča prve stopnje, mora to spremembo sodišče prve stopnje upoštevati in postopek nadaljevati po določbah spremenjenega ZPP.

Sodba nº II Ips 736/93 of Civilni oddelek, September 22, 1994

Pravna narava sporne "izročilne pogodbe" preprečuje uporabo 110. čl. ZD. Prevladujoči element odplačnosti namreč izključuje možnost presoje, da gre za situacijo, ki jo to določilo ureja.

Sklep nº II Ips 699/94 of Civilni oddelek, September 22, 1994

V 145.čl. Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij ( Ur.l. SRS, št. 17/78-8/90 in 12/92 ) je določeno, kako se vrne zaplenjeno premoženje, če je kazen zaplembe premoženja razveljavljena. Vrnitev zaplenjenega premoženja je tu urejena, ne glede na razlog razveljavitve kazni zaplembe premoženja. Zato nasprotna udeleženka nima prav, da gre v konkretnem primeru za škodo zaradi neupravičene obsodbe po Zakonu o kazenskem postopku, za katero odgovarja država.

Sodba nº II Ips 566/93 of Civilni oddelek, September 22, 1994

Način uporabe stanovanja po tem, ko je tožnici njen bivši izvenzakonski partner v septembru 1991 izročil ključe spornega stanovanja (po ugotovitvah sodišča druge stopnje je tožnica odtlej enkrat na mesec prespala v spornem stanovanju), ne predstavlja "trajne uporabe stanovanja" v smislu 1. čl. ZSR.

Sklep nº II Ips 690/94 of Civilni oddelek, September 22, 1994

Sodišči prve in druge stopnje imata prav, da je treba določbo 5. čl. Zakona o denacionalizaciji razlagati v povezavi z določbami 3. in 4. čl. istega zakona. Pogodba, katere razveljavitev zahteva predlagateljica, je bila sklenjena v letu 1973 in ni nadomestila prenosa nepremičnine v družbeno lastnino po nobenem od zakonov, ki jih vsebuje 3. člen. Zakon o razlastitvi in o prisilnem prenosu pravice uporabe in Zakon o razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem (Ur.l. SRS, št. 27/72), ki sta v...

Sodba nº U 947/93-7 of Upravni oddelek, September 22, 1994

Izrek lokacijskega dovoljenja ni nedoločen, če je določena smer dovozne poti do objekta, v lokacijski dokumentaciji, ki je sestavni del lokacijskega dovoljenja pa je ta pot tudi vrisana. Za izdajo lokacijskega dovoljenja zadošča pisno soglasje lastnika sosednje parcele, da gre prek njegovega zemljišča dovozna pot.

Sodba nº U 806/93-4 of Upravni oddelek, September 22, 1994

Državljan Republike Slovenije, ki okvare organizma ni dobil na ozemlju R Slovenije, ampak v tujini, po 1.1.1993 ne more več uveljavljati statusa in pravic civilnega invalida vojne.

Sodba nº U 149/93 of Upravni oddelek, September 22, 1994

Zemljiškoknjižni izpisek, ki je sicer izdan po izdaji upravne odločbe, izkazuje pa dejansko stanje, ki je obstojalo že ob izdaji odločbe, ni nov dokaz v smislu 1. točke 249. člena ZUP.

Sodba nº U 53/93 of Upravni oddelek, September 22, 1994

Stroške prisilnega privoda na prestajanje kazni plača obsojenec.

Sodba nº U 157/94 of Upravni oddelek, September 22, 1994

Odločanje o pravici do ortopedskega pripomočka pred iztekom trajnostne dobe ter o pravici do zahtevnejšega ortopedskega pripomočka v smislu 83. člena zakona o zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 9/92 in 13/93) je mogoče šele, ko je opravljen postopek, predviden v 81. in 82. členu tega zakona.

Sodba nº U 1598/93-5 of Upravni oddelek, September 22, 1994

Odločba o napredovanju v naziv mentorja je konstitutivna, zato učinkuje od dneva, ko je bila izdana in ne more imeti retroaktivnega učinka, tudi če ne bi bila izdana v predpisanem roku.

Sodba nº U 662/93-5 of Upravni oddelek, September 22, 1994

Po določbi zakona o dohodnini iz leta 1990 in sprememb in dopolnitev tega zakona iz leta 1991 (Ur.l. RS, št. 48/90 in 34/91), je zavezanec za plačilo davka od dobička iz kapitala fizična oseba, ki dosega dobiček s prodajo nepremičnin, če je prodaja izvršena pred potekom 10 let od dneva, ko je bilo nepremično premoženje pridobljeno. Na tej pravni podlagi davčni organ utemeljeno odmeri davek od dobička iz kapitala tudi, če gre za menjalno pogodbo, če v postopku ugotovi, da je ta le navidezna in...

Sodba nº U 1026/93 of Upravni oddelek, September 22, 1994

Vzpostavitev lastninske pravice na podržavljenem stavbnem zemljišču neposredno v korist pravnih naslednikov prejšnjega lastnika tega zemljišča, ki imajo na tem zemljišču pravico uporabe, ni možna, ker tega ZDen ne ureja.

Sodba nº U 1049/93-8 of Upravni oddelek, September 22, 1994

Podržavljena zazidana stavbna zemljišča se ne vračajo, razen če je na njih zgrajen trajni objekt v lasti upravičenca (2. odstavek 32. člena ZDen), zato niso izpolnjeni pogoji za izdajo začasne odredbe za zavarovanje zahtevka za vrnitev takšnih zemljišč.

Sklep nº II Ips 642/94 of Civilni oddelek, September 22, 1994

Zahtevek za povsem določeno spremembo stanja sosednje nepremičnine pri tožbi po 1. odst. 42. čl. ZTLR je možen le tedaj, kadar je po naravi stvari mogoče prekomerne imisije preprečiti le na en način. Sicer prizadeti lastnik sosednje nepremičnine lastniku ne more narekovati načina, kako naj ta spremeni stanje svoje nepremičnine. Tožnik mora tako v primeru, če narava zatrjevanih imisij dopušča več načinov za njihovo preprečitev, tožbeni zahtevek in s tem obveznost tožene stranke oblikovati tako...

September 21, 1994

Sodba nº U 1142/93-10 of Upravni oddelek, September 21, 1994

V postopku po 107. členu (114. členu prečiščenega besedila) ZDOH tožena stranka (izvršni svet SO) lahko odloča o odpisu davčnega dolga, ki izvira iz davkov, urejenih v navedenem zakonu. Za ostale davke (prometni davek) in prispevke za socialno varnost pa se uporabljajo predpisi, ki te davke oziroma prispevke urejajo.

Sodba nº U 663/93-5 of Upravni oddelek, September 21, 1994

Menjalna pogodba, sklenjena zato, da se dejansko prikrije kupoprodajna pogodba za stanovanje, kupljeno po stanovanjskem zakonu in le z namenom, da se izigrajo davčni predpisi in s tem doseže manjše plačilo davkov za ponovno prodano stanovanje, pridobljeno po stanovanjskem zakonu, ima vse znake navideznega pravnega posla, ki po zakonu ne velja, ker ni volje strank.

Sodba nº U 344/93-6 of Upravni oddelek, September 21, 1994

Tožnik naj 23.12.1990 ne bi imel prijavljenega stalnega prebivališča v RS, kar pa v postopku ni bilo zanesljivo ugotovljeno.

Sodba nº I Ips 95/94 of Kazenski oddelek, September 21, 1994

Zmota o osebi je za kazensko pravo brez pomena, saj je bil v konkretnem primeru podan obtoženčev naklep glede odvzema človekovega življenja in zato tudi njegova kazenska odgovornost za umor.

Sklep nº IV Ips 59/94 of Kazenski oddelek, September 21, 1994

Z zahtevo za sodno varstvo je mogoče izpodbijati odločbo o prekršku, izdano na drugi stopnje le, če je bila kaznovanemu izrečena denarna kazen nad 15.000 SIT.

Sodba nº IV Ips 51/94 of Kazenski oddelek, September 21, 1994

Ker napadena odločba, s katero je bil kaznovanemu izrečen varstveni ukrep - da se ga za določen čas pošlje v drug kraj - niti v izreku, niti v obrazložitvi ne vsebuje dejanskega stanu prekrška zoper javni red in mir (Ur. l. LRS št. 16/49 in 40/51), je bil kršen zakon (spremembe in dopolnitve temeljnega zakona o prekrških, Ur. l. FLRJ št. 46/51), v katerem je bilo določeno, da mora dispozitiv odločbe o prekršku obsegati med drugim dejanski stan prekrška, zaradi katerega se obdolženec kaznuje i...

Sklep of Kazenski oddelek, September 21, 1994

Za kaznivo dejanje nedovoljene špekulacije po 1. odstavku 4. člena ZTŠS je bilo mogoče izreči kazen zaplembe premoženja le, če je imelo dejanje hujše posledice za družbo.

Sodba nº I Ips 233/93 of Kazenski oddelek, September 21, 1994

Zamenjava instalacijskega materiala za tri stanovanjske hiše, ki je bil zamenjan za 15 ton kontingentiranega cementa za zidavo obsojenčeve zasebne hiše, ni bilo mogoče oceniti kot dejanje nedovoljene špekulacije s hujšimi posledicami za družbo. Take hujše posledice bi nastale šele tedaj, če bi zaradi prikrivanja in kopičenja ostal širši krog državljanov brez živil, tako da jim grozita pomanjkanje in lakota. Obrazložitev sodbe, ki govori o domnevno hujših posledicah za družbo, je v logičnem na...

Sodba nº I Ips 104/94 of Kazenski oddelek, September 21, 1994

S sklicevanjem na naknadno obdolženčevo pripravljenost podati svoj zagovor (obsojeni se je v preiskavi in na glavni obravnavi odpovedal zagovoru) se je pritožba pravzaprav sklicevala samo na nov razpoložljiv dokaz. Sodišče druge stopnje v pritožbenem postopku ocenjuje take nove dokaze v sklopu svoje presoje, ali se pritožba utemeljeno sklicuje na zmotno in nepopolno ugotovljeno dejansko stanje, sodišče druge stopnje torej novih dejstev in dokazov ni dolžno obvezno upoštevati na ta način, da b...

Sodba nº I Ips 281/93 of Kazenski oddelek, September 21, 1994

Ker iz opisa kaznivih dejanj ne izhaja, da je v obtoženčevem ravnanju šlo za agitacijo in propagando, ki vsebuje poziv za nasilno rušenje obstoječe družbene ureditve, temveč je šlo le za izjave, ki jih je mogoče po njihovi vsebini opredeliti kot prikazovanje stanja, torej v njem niso bili podani znaki očitanega kaznivega dejanja in je bil s tem kršen zakon.

Sodba nº IV Ips 40/94 of Kazenski oddelek, September 21, 1994

Dejstvo, da je kaznovani v RS osebni avto kupil na dovoljen način in ga nato celo (začasno) registriral, ne more imeti nobenega vpliva na uporabo določbe 6. točke 1. odstavka v zvezi z 2. odstavkom 13. člena zakona o izvajanju resolucije VS OZN, saj je prekršek lahko storjen tudi s takim ravnanjem posameznika, ko opravlja tranzit blaga in proizvodov, ne glede na izvor, prek meja Republike Srbije in Republike Črne gore, pa ne gre za izjeme iz 3. odstavka 6. člena.

Sklep of Upravni oddelek, September 21, 1994

Zdravniška komisija v postopku na drugi stopnji ni podrobno obrazložila, zakaj šteje za neustrezno oceno invalidnosti tožeče stranke, sprejeto v zdravniški komisiji v postopku na prvi stopnji glede uporabe 91. točke seznama odstotkov vojaške invalidnosti (Ur.l. SFRJ, št. 7/82) - v svoji oceni je namreč uporabila drugo točko tega seznama (96.a). Pavšalna navedba: "stanje po poškodbi ne povzroča funkcionalnih motenj" ne zadošča za tako obrazložitev.

Sodba nº U 339/93-7 of Upravni oddelek, September 21, 1994

Tožnika dejansko ne prebivata v R Sloveniji, zato ni izpolnjen eden od kumulativno določenih pogojev za pridobitev državljanstva RS.

Sodba nº U 347/93-6 of Upravni oddelek, September 21, 1994

Tožnik je bil večkrat obravnavan zaradi storjenih kaznivih dejanj in prekrškov, zato so podani razlogi za odklonitev vloge za sprejem v državljanstvo RS.

Sklep of Upravni oddelek, September 21, 1994

Iz lastninjenja premoženja po ZZ se v skladu s 3. odstavkom 62. člena ZZ izloči lahko premoženje, ki v obdobju iz 57. člena tega zakona ni služilo oz. ne služi podjetju za izvajanje njegove osnovne dejavnosti.

Sklep of Upravni oddelek, September 21, 1994

Tožbenega ugovora, ki se nanaša na ugotavljanje katastrskega dohodka in ne na samo odmero davka od dohodka iz kmetijstva, ni mogoče uspešno uveljavljati v odmernem postopku, ampak v postopku ugotavljanja katastrskega dohodka.

September 20, 1994

Sodba nº III Ips 36/94 of Gospodarski oddelek, September 20, 1994

I. Odškodninska odgovornost za škodo preneha, če je zaradi posega drugih vzrokov v prvotno vzročno zvezo ta prenehala obstajati. II. Pravico uporabe luke se lahko dokazuje z aktom občinske skupščine, ne pa s pogodbo, sklenjeno s Skladom stavbnih zemljišč občine.

Sklep nº III Ips 44/94 of Gospodarski oddelek, September 20, 1994

Garancija, ki jo da banka za izpolnjevanje obveznosti iz obveznic, je bančna garancija, katere koristniki so kupci obveznic.

Sklep nº III Ips 32/94 of Gospodarski oddelek, September 20, 1994

I. Pravno razmerje med tožečo stranko in tožencem ni bilo vzpostavljeno neposredno, ampak posredno preko bivše komanditne družbe glede na to, da odgovarja toženec za njene obveznosti že po zakonu samem kot komplementar. Zato je treba kot podlago za ocenitev značaja pravnega razmerja med tožečo stranko in tožencem vzeti pravno razmerje med tožečo stranko in bivšo komanditno družbo. To pa je bilo gospodarsko pravno razmerje. Zato je tudi spor med tožečo stranko in tožencem spor iz njunega medse...

Sodba nº III Ips 37/94 of Gospodarski oddelek, September 20, 1994

Komisionar, ki posle ne izvrši v skladu s komitentovim naročilom, odgovarja za škodo, ki je zaradi tega nastala.

Sklep nº III Ips 48/94 of Gospodarski oddelek, September 20, 1994

Po 1. odst. 546. člena ZOR razdre prodajalec pogodbo o prodaji na obroke brez sodne intervencije, z enostransko izjavo volje. Zato nima pravovarstvenega interesa za tožbo z oblikovalnim zahtevkom.

Sklep nº III Ips 46/94 of Gospodarski oddelek, September 20, 1994

Sporazum med izvajalcem Z. in podizvajalci, na katerega se tožeča stranka tudi sklicuje, daje oporo za stališče, da so tožene stranke zaradi svojih obveznosti do Z. prevzele nasproti investitorju samostojno obveznost, da odpravijo napake na spornih stavbah. Če se je to zgodilo, bi bile tožene stranke pasivno legitimirane na podlagi takega dogovora s tožečo stranko. Obstoj takega dogovora tožeča stranka zatrjuje in ga dokazuje, vendar zaradi drugačnega pravnega pristopa doslej ta trditev ni bi...

Sklep of Gospodarski oddelek, September 20, 1994

Uporabniki proračuna lahko prevzemajo obveznosti v imenu republike le v okviru sredstev, ki so predvidena v proračunu za posamezne namene (19. člen ZFJP), torej po posebnem zakonskem pooblastilu.

September 15, 1994

Sodba of Civilni oddelek, September 15, 1994

Tožnica v tožbi ni navedla nobene vrednosti spornega predmeta. To je storila šele v pripravljalni vlogi. Taka (prepozna) navedba vrednosti spornega predmeta ni upoštevana. Tudi ni pomembno, da sta sodišči prve in druge stopnje v uvodu svojih sodb to prepozno napoved vrednosti spornega predmeta upoštevali in to vrednost navedli v uvodu svojih sodb.

Sodba of Civilni oddelek, September 15, 1994

Spor v tej pravdni zadevi se je začel z vložitvijo tožbe dne 11.11.1980. Izpodbijana pravnomočna sodba sodišča druge stopnje ni bila izdana pred 26.11.1982 kot dnevom uveljavitve novele ZPP 69/82. Zato za presojo dovoljenosti revizije ni mogoče upoštevati dotedanjega mejnega zneska (več kot 5.000 din tedanje veljave), ampak je treba upoštevati z novelo ZPP69/82 dne 26.11.1982 uveljavljeni novi mejni znesek za dovoljenost revizije tj. več kot 50.000 din tedanje veljave (sedaj več kot 5,00 sit).

Sklep of Civilni oddelek, September 15, 1994

Temeljne dejanske ugotovitve glede toženk so: da je bila prva toženka podstanovalka imetnika stanovanjske pravice; da med njima ni bilo ekonomske skupnosti; in da je bila njena hči - ml. toženka rojena že po njeni vselitvi v sporno stanovanje. Pri tako ugotovljenih dejstvih je bilo v izpodbijani sodbi pravilno uporabljeno materialno pravo z oceno, da prva toženka ob smrti imetnika in ob uveljavitvi Stanovanjskega zakona ni imela statusa uporabnice spornega stanovanja po prej veljavnem Zakonu ...

Sklep nº II Ips 558/93 of Civilni oddelek, September 15, 1994

Tožeča stranka je sicer v tožbi navedla vse podatke, ki jih sodišče mora poznati za ugotovitev vrednosti spornega predmeta na podlagi 38. člena ZPP. Vendar pa to še ne pomeni, da je v tožbi navedla vrednost spornega predmeta. V pravdi zaradi izpraznitve poslovnega prostora je navedba najemnine, ki je bila pogodbeno dogovorjena in ki je najemnik ne plačuje, navedba dejstev, na katera tožnik opira zahtevek. Navedba dejstev je ena izmed obveznih sestavine tožbe po določbi 1. odst. 186. člena ZPP...

Sklep nº II Ips 680/94 of Civilni oddelek, September 15, 1994

Proti odločbi sodišča, izdani v nepravdnem postopku zaradi določitve najemnika stanovanja po SZ, revizija ni dovoljena (34. čl. ZNP).

Sodba nº II Ips 511/94 of Civilni oddelek, September 15, 1994

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 14/89, prečiščeno besedilo) v 76. členu izključuje izredna pravna sredstva proti sodbi, s katero je zakonska zveza pravnomočno razvezana. Našteva sicer le izredni pravni sredstvi, ki ju je poznal procesni zakon, ki je veljal v času uveljavitve ZZZDR, t.j. Zakon o pravdnem postopku iz leta 1957. Razveza je način prenehanja zakonske zveze (63. člen ZZZDR). Ob upoštevanju navedenega je potrebno določbo 76. člena ZZZDR razlagati...

Sklep nº II Ips 561/93 of Civilni oddelek, September 15, 1994

Kadar je revizija načelno dovoljena, vendar odvisna od navedbe vrednosti spornega predmeta, si mora pravico do revizije tožeča stranka zagotoviti sama. Pravni standard "vrednost spornega predmeta" terja razlago, da je vrednost mogoče izraziti le v denarni enoti. Nedenarno, komparativno ali analogno vrednotenje ne more dati rezultata, ki bi omogočal zanesljivo ugotovitev vrednosti. Navedba vrednosti v točkah, (verjetno po analogiji taksne ali odvetniške tarife), v določbah ZPP ni predvidena in...

Sklep nº II Ips 560/93 of Civilni oddelek, September 15, 1994

Kadar je revizija načelno dovoljena, vendar odvisna od navedbe vrednosti spornega predmeta, si mora pravico do revizije tožeča stranka zagotoviti sama. Pravni standard "vrednost spornega predmeta" terja razlago, da je vrednost mogoče izraziti le v denarni enoti. Nedenarno, komparavitno ali analogno vrednotenje ne more dati rezultata, ki bi omogočal zanesljivo ugotovitev vrednosti. Navedba vrednosti v točkah (verjetno po analogiji taksne ali odvetniške tarife) v določbah ZPP ni predvidena in z...

Sodba nº II Ips 636/94 of Civilni oddelek, September 15, 1994

Zaradi izostanka valorizacije realno znižana preživnina pa predstavlja tudi okoliščino, ki jo je mogoče šteti kot podlago za prilagoditev višine preživninskega prispevka spremenjenim razmeram.

Sklep nº II Ips 654/94 of Civilni oddelek, September 15, 1994

Revizija izpodbijani drugostopni sodbi utemeljeno očita nepravilnost, ko je z razveljavitvijo odločitve o preživnini preko 5.000,00 SIT zavrnila pritožbo tožeče stranke, kolikor je odločeno o preživnini preko 10.000,00 SIT. Če bi tako ostalo, bi tožeča stranka zaradi pravnomočnosti zavrnitve zahtevka preko 10.000,00 SIT v tej pravdi višine toženčevega preživninskega prispevka ne mogla prilagoditi drugačnim razmeram v premoženjski sferi toženca, ki bi se morda ugotovile v ponovljenem sojenju i...

Sklep of Civilni oddelek, September 15, 1994

I. Vezanost revizijskega sodišča na dejansko podlago, ugotovljeno na nižjih stopnjah, postavlja izhodiščni sklep, ki ga zajemajo tudi razlogi sodbe sodišča druge stopnje, da je tožnik ob trčenju udaril s trebuhom v kolo krmila traktorja in v armaturno ploščo in da na njegove poškodbe utesnjenost v kabini in navzočnost več oseb ni vplivala. Dokazna ocena o tem temelji predvsem na mnenju izvedenca prometne stroke. Taka izhodiščna ugotovitev pa ne omogoča razmisleka o eventualni soodogovornosti ...

Sodba nº II Ips 370/94 of Civilni oddelek, September 15, 1994

Nižji sodišči sta obstoj tega dejstva ugotavljali in pri tem ugotovili, da se premoženjske razmere matere mladoletnih tožnic, kljub začasni brezposelnosti (od 1.8.1992 do 31.12.1992), niso spremenile, saj je mati mladoletnih tožnic v tem obdobju prejela iz naslova nadomestila za bolniški stalež in na podlagi uspešno zaključenega postopka pred sodiščem združenega dela, v katerim ji je bilo za navedeno obdobje priznano delovno razmerje in izplačan osebni dohodek, ravno tolikšne mesečne zneske, ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners