Vrhovno Sodišče: Opinions issued on January 1995

January 27, 1995

Sodba of Civilni oddelek, January 27, 1995

Tuja sodna odločba je sposobna za obravnavanje, če je predložena v izvirniku ali prepisu, ki je enakovreden izvirniku. Fotokopija ima po zakonu o overitvi podpisov, pisave in prepisov (Ur.l. SRS, št. 29/72) status prepisa. Prepis pa, če naj bo enakovreden izvirniku, mora biti overjen.

Sodba nº II Ips 724/93 of Civilni oddelek, January 27, 1995

Revizijske trditve o neverodostojnosti izpovedb prič Z.J. in K.Š., ki izpodbijajo odločilne dejanske ugotovitve, ne morejo biti predmet presoje v revizijskem postopku, ker zmotna in nepopolna ugotovitev dejanskega stanja ni revizijski razlog (3. odst. 385. čl. ZPP).

Sodba nº II Ips 733/93 of Civilni oddelek, January 27, 1995

Tožena stranka uveljavlja plačilo 4000,00 DEM na podlagi izvensodne poravnave.

Sklep nº II Ips 843/93 of Civilni oddelek, January 27, 1995

Pritožbeno sodišče prezre, da je toženec v odgovoru na tožbo navajal, da se mu je ponudila priložnost za zamenjavo svojega dotedanjega stanovanja, ki ga je dobil od bivše JLA 2.10.1989, ko je JLA po koncu vojne odhajala iz RS ter da je stanovanje s T.G. zamenjal, ker je slednji moral predati - vrniti svoje stanovanje, zato ker se je odselil.

Sklep nº II Ips 723/93 of Civilni oddelek, January 27, 1995

Revizija je dovoljena, kadar so izpolnjeni z zakonom določeni pogoji (2. odst. 389. čl. ZPP). Ko je pravica do revizije odvisna od vrednosti spornega predmeta, predmet tožbenega zahtevka pa ni denarni znesek mora tožnik navesti vrednost spornega predmeta v tožbi (2. odst. 186. člena ZPP). Navedba vrednosti spornega predmeta je potrebna zaradi določbe 382. čl. ZPP. Po 3. odst. tega člena namreč ni revizije v premoženjskih sporih, v katerih se tožbeni zahtevek ne nanaša na denarno terjatev, če ...

Sodba nº II Ips 722/93 of Civilni oddelek, January 27, 1995

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo zaradi 18 dni pripora.

January 26, 1995

Sklep nº U 1037/93 of Upravni oddelek, January 26, 1995

Kadar tožeča stranka umakne tožbo, ravna sodišče v skladu z določbo 28. člena ZUS ter postopek ustavi.

Sodba nº U 862/93-15 of Upravni oddelek, January 26, 1995

Lastninjenje zadruge je na podlagi določb zakona o zadrugah in zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij opraviti glede na število članov dedovanja in obseg medsebojnega sodelovanja med zadrugo in zadružnikom (količina oddanih pridelkov). Tožena stranka je v izpodbijani odločbi upoštevala navedena merila, zato tožba ni utemeljena.

Sodba nº U 1362/94-11 of Upravni oddelek, January 26, 1995

Bistvo vseh pravnih norm, ki urejajo razmerja med starši in otroki je, da se pri varstvu, vzgoji, vzdrževanju in izobraževanju predvsem varujejo pravice in koristi otrok. Kljub bolezni matere, je ta popolnoma sposobna skrbeti za mladoletno hčerko, diagnoza bolezni, ki jo je prebolela, ni v zvezi s sposobnostjo izvrševanja roditeljske pravice in njenih obveznosti do otroka.

Sodba nº U 206/93-4 of Upravni oddelek, January 26, 1995

Pri ugotavljanju dobička od prodaje stanovanja, kupljenega pod ugodnostnimi pogoji, se valorizira nabavna vrednost (plačana kupnina).

Sodba nº U 208/93-10 of Upravni oddelek, January 26, 1995

Po 261. členu ZUP se lahko izda nova odločba le, če se z njo zahtevku ugodi, ne more pa se z novo odločbo ponovno zavrniti zahtevek.

Sodba nº U 203/93 of Upravni oddelek, January 26, 1995

Privoljenje k dednemu dogovoru na podlagi 111. člena ZZZDR se ne daje v obliki upravne odločbe, odločbo je treba izdati le, če se privoljenje odkloni.

Sodba nº U 210/93 of Upravni oddelek, January 26, 1995

Od kandidata za zaposlitev se lahko zahteva izpolnjevanje le tistih pogojev, ki jih je delodajalec navedel v prijavi prostega delovnega mesta pri Zavodu za zaposlovanje.

Sklep of Civilni oddelek, January 26, 1995

Toženec je sicer veliko delal na kmetiji Z., pri tem pa ni šlo za "skupno pridobivanje in gospodarjenje s pridobljenim premoženjem oziroma dohodkom in skupno življenje iz pridobljenega dohodka".

Sodba nº II Ips 639/93 of Civilni oddelek, January 26, 1995

Kadar ima kupec možnost izbire med več načini prodaje, ni podan element pogojevanja vnaprejšnjega plačila za sklenitev pogodbe in nima pravice do obresti po 26. čl. zakona o blagovnem prometu.

Sodba nº U 470/93 of Upravni oddelek, January 26, 1995

Pisna potrjena izjava delavca med poskusnim delom, da ne želi več delati, ima enake učinke kot pisna izjava delavca po 1. alinei 1. odstavka 19. člena zakona. Zato ni upravičen do izplačila preostanka nadomestila po 33. členu zakona, ker mu je delovno razmerje prenehalo na njegovo željo in ne zaradi poteka časa.

Sodba nº II Ips 688/93, enako sodba II Ips 763/93 of Civilni oddelek, January 26, 1995

Nespremenjena cena predstavlja le navidezno ugodnost za kupca, saj kupljeni avtomobil s časovnim zamikom po enaki ceni, kot bi ga praviloma moral prejeti takoj. V času čakanja nima ne avtomobila, ne denarja. Zato s priznanjem vpoglednih obresti ni porušeno načelo enake vrednosti dajatev v škodo prodajalca.

Sodba nº II Ips 668/93, enako sodba II Ips 642/93, II Ips 664/93, II Ips 848/93, II Ips 847/93, II Ips 858/93, II Ips 59/94, II Ips 45/94, II Ips 3/94, II Ips 2/94, II Ips 4/94. of Civilni oddelek, January 26, 1995

Nespremenjena cena predstavlja le navidezno ugodnost za kupca, saj dobi kupljeni avtomobil s časovnim zamikom po enaki ceni, kot bi ga praviloma moral prejeti takoj. V času čakanja nima ne avtomobila, ne denarja. Zato s priznanjem vpoglednih obresti ni porušeno načelo enake vrednosti dajatev v škodo prodajalca.

Sodba nº II Ips 739/93 of Civilni oddelek, January 26, 1995

Dokazni sklep o verodostojnosti izpovedi geometra Z. je bil podlaga za izključitev bistvene zmote tožnice pri sklepanju poravnave. Na trasirano mejno linijo, pri kateri je izvedenec upošteval vsa pravila stroke in jo pred sklepanjem poravnave tudi primerno označil, je tožnica pristala po "medsebojnem popuščanju", kot je označeno v poravnavi.

Sklep of Civilni oddelek, January 26, 1995

Pisni sporazum o odpovedi še neuvedenemu dedovanju, ki ni overjen po dol. 3. odst. 137 čl. ZD, je glede na vsebino mogoče upoštevati le s stališča uporabe določb III. pogl. ZD o vračunanju daril v dedni delež.

Sodba nº U 861/93-16 of Upravni oddelek, January 26, 1995

Pri obsegu sodelovanja članov zadruge z zavezancem je odločilno stanje na dan 26.9.1992, to je zadnji dan za vložitev zahtevka po 57. členu Zakona o zadrugah.

Sklep nº II Ips 264/94 of Civilni oddelek, January 26, 1995

Vrednost spornega predmeta mora tožnik v skladu z 2. odstavkom 186. člena ZPP navesti v denarni enoti. V točkah (po analogiji s taksno in odvetniško tarifo) označena vrednost spora pomeni, da tožnik vrednosti spornega predmeta ni navedel. Če pa je ni navedel, si ni zagotovil pravice do revizije. Revizija je zato nedovoljena (primerjaj pravno mnenje Občne seje VS RS z dne 14.12.1994, Pravna mnenja, št. II/94, str. 5, 6).

Sodba nº II Ips 676/93 of Civilni oddelek, January 26, 1995

Stanovanjski zakon (SZ, Ur.l. RS, št. 18/91 in 21/94) je pravico do odkupa priznal le tistim, ki so stanovanjsko pravico imeli, in ne tistim, ki so v stanovanju prebivali na podlagi drugačnega pravnega temelja.

Sklep nº II Ips 713/93 of Civilni oddelek, January 26, 1995

Ker gre pri toženi stranki za odgovornost za krivdno ravnanje delavcev, je treba to ravnanje v vsakem primeru ugotoviti. Zaradi okoliščine, da je bil nekdo v kazenskem postopku oproščen obtožbe, še ni mogoče sklepati, da so bila vsa dejanja tistih, ki so vodili postopek nepravilna in nezakonita, kar bi imelo za posledico odškodninsko odgovornost države. Sodišči prve in druge stopnje sta kršili določbe materialnega prava, ker sta naložili toženi stranki plačilo tožniku nastale gmotne škode, ne...

Sodba nº II Ips 741/93 of Civilni oddelek, January 26, 1995

Spričo vseh okoliščin, v katerih je prišlo do poškodovanja S.K., revizijsko sodišče šteje, da toženčev delež odgovornosti v višini 50% ni bil previsoko ocenjen. Sodišči sta presojali utemeljenost regresnega zahtevka tožeče stranke tudi po višini. Zneska odškodnine za duševne bolečine zaradi sinove smrti, ki jih je tožeča stranka izplačala staršema umrlega poškodovanca J.K. in J.K. (po odbitku 50%) tudi po mnenju revizijskega sodišča ustrezata pravični denarni odškodnini po 201. čl. Zakona o o...

Sklep of Civilni oddelek, January 26, 1995

Od obresti po 26. čl. zakona o blagovnem prometu je mogoče zahtevati zamudne obresti od dneva vložitve tožbe dalje.

Sodba nº U 461/93-7 of Upravni oddelek, January 26, 1995

Davčni zavezanec se ne more sklicevati na navideznost pogodbe zato, da bi se delno ali v celoti izognil davčnim obveznostim.

January 25, 1995

Sodba nº U 527/93-8 of Upravni oddelek, January 25, 1995

Dolgotrajna prekinitev življenja v Republiki Sloveniji in s tem neizpolnitev zakonskega pogoja dejanskega življenja tožeče stranke v RS po 1. odstavku 40. člena ZDS je podana, povzročena z odločitvijo tožeče stranke v zvezi z urejanjem osebnih zadev v BiH in v Srbiji, če je tožeča stranka (tožnik je živel nekaj mesecev - od poletja 1992 do pomladi 1993 - in se je vrnil v Slovenijo; tožnica - njegova žena - pa še vedno tam živi) odšla v BiH in Srbijo zaradi navedenih okoliščin, ki so na njeni ...

Sodba nº U 361/93-7 of Upravni oddelek, January 25, 1995

Ni mogoče šteti, da gre za pisno napako, če je bila napaka storjena že pri vložitvi davčne napovedi, zato jo je možno eventuelno odpraviti samo v pritožbenem postopku.

Sodba nº U 556/93-6 of Upravni oddelek, January 25, 1995

Ustavno sodišče RS je z odločbo z dne 10.12.1992 (Ur.l. RS, št. 61/92) določbo 13.a člena ZDS razveljavilo. Odločilo je tudi, da razveljavitev začne učinkovati dne 1.6.1993 s pravnim učinkom po 1. in 2. odst. 414. čl. ustave iz leta 1974. Ker odločitev o pridobitvi državljanstva tožeče stranke še ni bila pravnomočno rešena do objave odločbe ustavnega sodišča (24.12.1992), je sodišče moralo tožbi ugoditi in izpodbijano odločbo tožene stranke odpraviti.

Sodba nº U 368/93, enako tudi sodba U 371/93 of Upravni oddelek, January 25, 1995

Če se odločba opira na dejstva in okoliščine, glede katerih stranka ni bila zaslišana, je že zato nezakonita. V konkretnem primeru je zaradi navedene pomanjkljivosti v nadaljevanju moralo priti tudi do kršitve določb 2. odstavka 209. člena zakona o splošnem upravnem postopku, saj iz obrazložitve izpodbijane odločbe niso razvidni dokazi, na podlagi katerih je bilo ugotovljeno dejansko stanje in razlogi, ki so bili odločilni za presojo dokazov.

Sodba nº U 354/93-6 of Upravni oddelek, January 25, 1995

Zgraditev poti po gozdnih parcelah še ne pomeni bistvene povečane vrednosti gozda, ampak je treba ocenjevati njegovo povečanje vrednosti v celoti.

Sodba nº U 360/93-6 of Upravni oddelek, January 25, 1995

Ker zakon o denacionalizaciji ne ureja vzpostavitve lastninske pravice na stavbnih zemljiščih tistim, ki niso denacionalizacijski upravičenci, je bil tožbeni zahtevek pravilno zavržen, ker ne gre za upravno stvar.

January 24, 1995

Sklep nº VIII Ips 23/94 of Delovno-socialni oddelek, January 24, 1995

S sklepom, s katerim je sodišče druge stopnje razveljavilo sklep o začasni odredbi in s katerim je določilo, da je za odločanje v tem sporu pristojno redno sodišče, postopek ni bil pravnomočno končan. Zato je bilo treba na podlagi 2. odstavka 389. člena v zvezi s 4. odstavkom 400. člena ZPP revizijo zavreči.

January 19, 1995

Sodba nº U 1016/93-5 of Upravni oddelek, January 19, 1995

S plačilom uvoznih dajatev in prevzemom blaga izpod carinskega nadzorstva je skrajšani carinski postopek predviden v določbah 9. in 10. člena pravilnika o carinskem postopku v potniškem prometu končan. V takem primeru naknadna uvedba rednega carinskega postopka ni mogoča, ker ga zakon ne predvideva.

Sklep of Upravni oddelek, January 19, 1995

Državljanstvo Republike Slovenije je mogoče pridobiti samo pod pogoji, ki jih določa zakon o državljanstvu, po katerem se le-to lahko odkloni osebi, če njen sprejem v državljanstvo predstavlja nevarnost za javni red. Pravnomočno obsojena oseba za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prodaje mamil, pa glede na družbeno nevarnost takšnih dejanj, predstavlja nevarnost za javni red.

Sodba nº in sklep U 202/93 of Upravni oddelek, January 19, 1995

Obrazložitev odločbe je bistvena sestavina odločbe. Samo ugotovitev, da tožnik z otroki ne živi v Sloveniji, ne pomeni, da je odločba obrazložena v skladu z 206. in 2. odstavkom 209. člena ZUP.

Sodba nº U 686/93-7 of Upravni oddelek, January 19, 1995

Določbe 50. člena CZ ni mogoče razlagati, da se v primeru, če izvozna obveznost, nastala na podlagi uvoženega reprodukcijskega materiala, ni v celoti izpolnjena, zaračuna carina za celotno uvoženo blago.

Sodba nº U 205/93-4 of Upravni oddelek, January 19, 1995

Denacionalizacijski upravičenec je tisti, ki mu je bilo premoženje podržavljeno, zato po 31. členu ZDen pravni naslednik upravičenca ne more dobiti vrnjenega stavbnega zemljišča.

Sodba nº U 201/93-4 of Upravni oddelek, January 19, 1995

Po ZDen se ne more zahtevati denacionalizacija vrednostnih papirjev (delnic) oziroma njihovo izplačilo, ker se vrača premoženje opredeljeno v 8. členu ZDen.

Sklep nº II Ips 202/94 of Civilni oddelek, January 19, 1995

Tožba je bila vložena 29.1.1993, to je po uveljavitvi Stanovanjskega zakona. Tožena stranka se v pravdi sklicuje na upravičenja nezakonito vseljenih oseb iz 50. člena ZSR. Po uveljavitvi SZ pa so od upravičenj iz prejšnjega ZSR lahko odvisna le tista pravna razmerja, ki so po določbah SZ iz prej veljavnega ZSR izrecno prenešena v sedaj veljavni SZ. Revizijsko sodišče zato ugotavlja, da so vsi ostali spori iz razmerij, ki jih sedaj ureja SZ, premoženjskopravni spori, za katere velja glede prav...

Sklep of Civilni oddelek, January 19, 1995

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sklep of Civilni oddelek, January 19, 1995

Ob ugotovitvi, da se je tožnica izselila iz spornega stanovanja zaradi ravnanja bivšega moža - stranskega intervenienta in zato prenehala uporabljati to stanovanje, je pravilna pravna presoja, da zaradi neuporabe stanovanja ni izgubila stanovanjske pravice, ko je:

Sodba nº II Ips 716/93 of Civilni oddelek, January 19, 1995

Stališče, da oškodovanec praviloma nima pravice do denarne odškodnine za telesne bolečine, povzročene z lahko telesno poškodbo, nima opore v sodni praksi, ki se je izoblikovala ob uporabi 200. člena in drugih ZOR. Teža oz. kvalifikacija poškodbe ni okoliščina, od katere bi bilo odvisno vprašanje upravičenosti do odškodnine. Torej tudi ni pravilno nadaljnje stališče sodišča, da ima pri lahki telesni poškodbi oškodovanec le izjemoma pravico do denarne odškodnine, če so fizične bolečine močne al...

Sodba nº U 1497/93-6 of Upravni oddelek, January 19, 1995

Tudi ko upravni organ odloči po prostem preudarku, mora predhodno popolnoma ugotoviti dejansko stanje in navesti razloge, ki so bili odločilni za presojo posameznih dokazov, zlasti če gre za negativno odločbo.

January 18, 1995

Sodba nº U 1257/93 of Upravni oddelek, January 18, 1995

Sodišče ne more rešiti upravnega spora, če upravni organ v postopku ni zbral dokazov, na katere opira svojo odločbo in sicer, da stranka opravlja registrirano gostinsko dejavnost brez ustrezne odločbe po 147. členu ZP.

Sklep of Upravni oddelek, January 18, 1995

Davčnemu zavezancu, ki uveljavlja znižanje osnove za dohodnino za sredstva, vložena v zakup obveznic, mora biti dana možnost, da izkaže utemeljenost davčne olajšave, pri čemer je dokaz o sredstvih, vloženih v obveznice, sam vrednostni papir.

Sodba nº U 1022/93-5 of Upravni oddelek, January 18, 1995

Na zvišanje odstotka vojaške invalidnosti lahko vplivajo le tiste spremembe zdravstvenega stanja, ki so v vzročni zvezi z že priznano invalidnostjo in ne tudi druge zdravstvene težave.

Sodba nº U 315/93-6 of Upravni oddelek, January 18, 1995

Potek dovozne in dostopne poti ne predstavlja predhodnega vprašanja po določbi 144. člena ZUP.

Sklep of Upravni oddelek, January 18, 1995

Čeprav zakon določa, da urbanistični inšpektor odloča v skrajšanem postopku brez zaslišanja strank, morajo biti tudi v teku postopka ugotovljena pomembna dejstva in okoliščine.

Sodba nº U 625/93-4 of Upravni oddelek, January 18, 1995

Gradbenega dovoljenja ni mogoče izreči za ničnega po 88. členu ZDen, če je investitor (krajevna skupnost) po 78. členu ZGO ob njegovi izdaji izpolnil vse zakonske pogoje in med drugim izkazal pravico uporabe na zemljišču v družbeni lastnini, v zvezi s katero je bil vknjižen v zemljiški knjigi še pred uveljavitvijo ZDen (7.12.1991). Razlog ničnosti (5. točka 267. člena ZUP) ni podan glede na določbo 2. odstavka 88. člena ZDen, saj gradbeno dovoljenje ni pravni posel in tudi ne enostranska izja...

Sodba nº U 1013/93-8 of Upravni oddelek, January 18, 1995

Utemeljeno je zavrnjena vloga za pridobitev državljanstva prosilcu, za katerega je v postopku ugotovljeno, da je zaradi storjenih kaznivih dejanj prosilčev sprejem v državljanstvo pomenil nevarnost za javni red.

Sodba nº U 1087/93-8 of Upravni oddelek, January 18, 1995

Če iz odločbe ni razvidno niti dejansko stanje, niti niso razvidni razlogi, ki so bili odločilni za presojo dokazov, sodišče ne more presoditi zakonitosti odločbe, naknadna obrazložitev odločbe v odgovoru na tožbo pa navedene pomanjkljivosti ne more odpraviti.

Sodba nº U 1287/93 of Upravni oddelek, January 18, 1995

Inšpekcijski organ lahko ukrepa v zvezi s cenami samo, če ima za to pooblastilo v materialnem predpisu oz. če so v tem predpisu določene obveznosti za subjekte, na katere se ta predpis nanaša.

Sklep of Upravni oddelek, January 18, 1995

Zahtevek za denacionalizacijo stavbnega zemljišča po 32. členu ZDen mora upravni organ s sklepom zavreči, če stavbno zemljišče ni bilo podržavljeno na podlagi predpisov, naštetih v 3. členu ZDen.

January 17, 1995

Sklep nº Ur 16/94 of Gospodarski oddelek, January 17, 1995

Računsko upravni spor lahko začno osebe iz 2. oz. 3. odst. 65. čl. ZSDK.

Sodba nº Ur 10/94 of Gospodarski oddelek, January 17, 1995

Podlaga za določitev davčne osnove pri prodaji lastnega trgovskega blaga je 1. odst. 15. člena zakona o prometnem davku, pri prodaji novih uvoženih osebnih avtomobilov pa še 6. odst. 16. čl. ZPD.

Sodba nº Ur 14/94 of Gospodarski oddelek, January 17, 1995

Zneski, ki jih je tožeča stranka izplačala delavcem kot odmeno za neizkoriščeni letni dopust so njihovi prejemki iz delovnega razmerja, od katerih je treba plačati prispevke.

Sklep of Gospodarski oddelek, January 17, 1995

Davek na promet storitev se plačuje od vseh storitev, če ni v zakonu o prometnem davku drugače določeno. Storitve, ki med izjemami niso določene, so obdavčene in torej ne gre za pravno praznino.

Sklep of Gospodarski oddelek, January 17, 1995

Regres je mišljen kot enkratno izplačilo in je izenačen s plačo kot osnova za obračun davka v znesku, ki odpade na posamezen mesec.

Sodba nº Ur 17/94 of Gospodarski oddelek, January 17, 1995

Značilnost konsignacije je, da se prodaja opravi v imenu in za račun konsignenta. Prodaja za druge pa pomeni storitev, ki se obdavčuje po 20. čl. zakona o prometnem davku.

January 14, 1995

Sodba nº in sklep III Ips 99/94 of Gospodarski oddelek, January 14, 1995

1. ZLPP ne omejuje družbenega pravobranilca samo na zahtevke iz čl. 50/II ZLPP.

January 13, 1995

Sklep nº II Ips 704/93 of Civilni oddelek, January 13, 1995

1. Iz dejanskih ugotovitev izhaja, da sta trčila tožnik kot motorist in drugi toženec kot voznik osebnega avtomobila tretjega toženca. Do trčenja, iz katerega izvira obravnavana škoda, je prišlo na levi strani ceste gledano iz smeri vožnje drugega toženca. Iz dejanskih ugotovitev izhaja še, da je tožnik pred trčenjem vozil po svoji levi strani, t.j. po delu cestišča, ki je namenjen za promet v nasprotni smeri, ter da je drugi toženec zato zavil na levo stran ceste.

Sklep of Civilni oddelek, January 13, 1995

Za sklepanje o upravičenosti odklonitve izplačila odpravnine po 3. odst. 126. čl. SZ so relevantne okoliščine, ki so bile podane ob uveljavitvi SZ, ne pa morda ob izpraznitvi stanovanja.

Sklep nº II Cp 5/94 of Civilni oddelek, January 13, 1995

Po 87. čl. zakona mora biti tuji sodni odločbi priloženo tudi potrdilo pristojnega tujega sodišča o pravnomočnosti odločbe po pravu države, v kateri je bila izdana. Prevod odločbe zaznamka o pravnomočnosti teh točk izreka ne vsebuje. Sodišče prve stopnje je glede tega upoštevalo izvod sodbe v tujem jeziku, ki vsebuje o tem tako slabo viden zaznamek, da ga prevajalec ni mogel prevesti. Po 2. odst. 232. čl. Zakona o pravdnem postopku mora biti listini, sestavljeni v tujem jeziku, priložen overj...

Sodba of Civilni oddelek, January 13, 1995

Iz priloženega izvoda poravnave, ki je bila sklenjena med strankama dne 16.6.1993 pred družinskim sodiščem v Boblingenu, izhaja, da sta bila poleg strank navzoča tudi njuna odvetnika. Poravnava o višini preživnine za sina D. in tožnico (predlagateljico) je bila sklenjena za primer pravnomočne razveze zakona. Potem, ko je sodišče ugotovilo, da je bila zakonska zveza med strankama pravnomočno razvezana dne 16.6.1993, je izročilo tožnici izvod poravnave zaradi prisilne izvršbe (zaznamek z dne 17...

January 12, 1995

Sodba nº U 199/93-4 of Upravni oddelek, January 12, 1995

Za odločitev o odstranitvi objekta, grajenega brez lokacijskega dovoljenja, so pravno nepomembni razlogi, s katerimi se opravičuje nadaljevanje gradnje, po izdaji odločbe o ustavitvi del.

Sodba nº U 194/93-6 of Upravni oddelek, January 12, 1995

Ob prodaji stanovanja se ne more spreminjati njegova vrednost, ki je bila dogovorjena ob predhodnem nakupu stanovanja.

Sodba of Upravni oddelek, January 12, 1995

Ne gre za molk organa, če se stranka z zahtevo na vrnitev plačanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča sploh ni obrnila na pristojni upravni organ.

Sodba nº U 1044/93-5 of Upravni oddelek, January 12, 1995

Nevarnost za javni red je potrebno popreje pred odločitvijo po 3. odstavku 40. člena ZDRS ugotoviti v dokaznem postopku ter v obrazložitvi odločbe navesti, katera dejstva so bila ugotovljena in kateri dokazi so bili odločilni za sklep o dejanskem stanju; samo s sklicevanjem na dejstvo izrečene zaporne kazni, brez ugotovitve stanja glede pravnih posledic in izbrisa obsodbe, ni podana zadostna dejanska podlaga za oceno, ali so še podani razlogi nevarnosti za javni red (4. in 209. člen ZUP ter 2...

Sklep nº II Cp 6/94 of Civilni oddelek, January 12, 1995

Pritožbeni razlogi se ne ukvarjajo z vprašanji, ki so lahko predmet presoje v postopku za priznanje tuje sodne odločbe, temveč le z vprašanji, ki se nanašajo na pripravljenost nasprotnega udeleženca, da svoje pravno razmerje do predlagatelja kljub temu, da obstaja pravnomočna sodna odločba, s sklenitvijo pogodbe o načinu poplačila dolga, na novo uredi. Nasprotni udeleženec je imel možnost sodelovati v postopku pred tujim sodiščem, kar izhaja tudi iz samih pritožbenih trditev, dejstvo, da mu j...

Sodba nº II Ips 689/93 of Civilni oddelek, January 12, 1995

Kot pogoj za odklonitev prodaje stanovanja oziroma njegovega najema stanovanjski zakon ne predvideva obstoja pravnomočne sodne odločbe o prenehanju stanovanjskega razmerja. Po določbi 2. odstavka 128. člena stanovanjskega zakona namreč lastnik ni dolžan prodati stanovanja (kar velja tudi za odklonitev sklenitve najemne pogodbe po določbi 1. odstavka 148. člena stanovanjskega zakona) že tedaj, če je imetniku stanovanjske pravice mogoče odpovedati stanovanjsko razmerje brez zagotovitve najpotre...

Sodba nº II Ips 978/94 of Civilni oddelek, January 12, 1995

Dejstva dejanskega stanja, ki so utemeljevala znižanje preživnine, so v izpodbijani sodbi pravno pravilno ocenjena. Tako so v zadostni meri prišle do izraza okoliščine, ki se nanašajo na otrokove spremenjene potrebe in na spremenjen socialni položaj tožnika. Pri tem je v zadostni meri bila upoštevana nezaposlenost matere tožnikovega drugega otroka, v okviru toženčevih povečanih potreb pa je bilo treba poleg dejstva, da je začel obiskovati osnovno šolo, upoštevati tudi njegovo poslabšano zdrav...

Sodba nº U 1166/93-5 of Upravni oddelek, January 12, 1995

Ker zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja nima posebnih procesnih določb, se v postopku izdaje odločbe za napredovanje pedagoških in drugih strokovnih delavcev v nazive uporabljajo določbe ZUP.

Sklep of Upravni oddelek, January 12, 1995

Fotoosvetljevalne enote AGFA PROSET 9800 ni mogoče uvrstiti med stroje za obdelavo papirne kaše in papirja, stroje za tiskanje in vezavo knjig, zato za uvoz navedene opreme ni mogoča oprostitev plačila carine po prilogi H protokola.

Sodba nº U 198/93 of Upravni oddelek, January 12, 1995

Vročitev oz. prejem odločbe se lahko dokazuje tudi z drugimi dokazi, ne le z vročilnico, s tem, da se šteje, da je vročitev opravljena, ko je stranka odločbo dejansko prejela.

Sodba nº U 1121/93 of Upravni oddelek, January 12, 1995

Tržni inšpektor ni stvarno pristojen za izdajo odločbe, da so izpolnjeni pogoji za opravljanje dejavnosti po 147. členu zakona o podjetjih (ZPod).

Sodba nº II Ips 690/93 of Civilni oddelek, January 12, 1995

Opredelitev sodišča druge stopnje, da se osredotoči na bistvo tožbene trditvene podlage, ne predstavlja obstoja bistvenih kršitev določb pravdnega postopka po 1. odstavku 354. člena ZPP v zvezi s procesnimi določbami o izvajanju dokazov.

Sklep nº I Pr 50/94 of Civilni oddelek, January 12, 1995

V tem primeru je upnica bila do 31.7.1994 sodnica Višjega sodišča v Ljubljani, torej tistega sodišča, ki bi o pritožbi dolžnika proti sklepu sodišča prve stopnje moralo odločiti v pritožbenem postopku. Obstoji torej okoliščina, ki lahko vzbudi dvom o nepristranosti odločanja na pritožbeni stopnji.

Sodba nº II Ips 879/94 of Civilni oddelek, January 12, 1995

I. Revizijsko sodišče preizkusi izpodbijano sodbo samo v tistem delu, v katerem se izpodbija z revizijo, in v mejah razlogov, ki so v njej navedeni (386. člen ZPP). Ker gre za izredno pravno sredstvo, ki je vloženo proti pravnomočni sodbi sodišča druge stopnje, se vlagatelj revizije na razloge, ki jih je navedel v pritožbi vloženi proti sodbi sodišča prve stopnje, v reviziji ne more uspešno sklicevati. zato revidentov predlog, da naj revizijsko sodišče upošteva vse, kar je bilo navedeno v pri...

Sklep nº II Ips 969/94 of Civilni oddelek, January 12, 1995

Po uveljavitvi stanovanjskega zakona vložena tožba na izselitev iz stanovanja pa ni več spor o stanovanjski pravici (če v stanovanjskem zakonu ni drugače določeno), temveč spor premoženjskopravne narave. V takšnem sporu pa je po 3. odstavku 382. člena ZPP pravica do revizije omejena in je odvisna od (napovedane) vrednosti spornega predmeta, v tej pravdni zadevi predpisane glede na začetek spora - 23.4.1992 - v prehodnih določbah novel ZPP - Uradni list SFRJ, št. 4/77 do 20/90 in Uradni list R...

Sklep nº II Ips 701/93 of Civilni oddelek, January 12, 1995

Pravočasno in dovoljeno pritožbo proti sodbi sodišča prve stopnje je vložila le tožeča stranka, pritožbeno sodišče pa je njeno pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in v izpodbijanem (zavrnilnem) delu potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. S pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje, ki jo tožena stranka z revizijo izpodbija, je bila tedaj zavrnjena le pritožba tožeče stranke. Za izpodbijanje te sodbe sodišča druge stopnje zato tožena stranka nima pravnega interesa.

Sodba nº II Ips 691/93 of Civilni oddelek, January 12, 1995

S katerimi dokazi, ki jih je sodišče izvedlo, naj bi bila v nasprotju ugotovitve, da je pokojna žena tožene stranke gospodinjska dela opravljala, tožena stranka v reviziji ni navedla. Postavila je le pavšalno trditev, da naj bi nasprotje obstajalo, zaradi česar naj bi bila podana bistvena kršitev določb pravdnega postopka. Taka pavšalna in nekonkretizirana trditev o obstoju bistvene kršitve določb postopka, ne zadošča. Sicer pa ima ugotovitev sodišča o opravljanju gospodinjskih del v izvedeni...

Sodba nº II Ips 935/94 of Civilni oddelek, January 12, 1995

I. Pri odločanju o določitvi mesečnega prispevka za preživljanje otrok upošteva sodišče okoliščine, ki obstajajo ob zaključku glavne obravnave. Zato sodišče prve stopnje kasnejšega zvišanja preživnine (za okoli 1.000 SIT, kot se zatrjuje v reviziji), ki jo mora toženec plačevati ml. sinu G., ni moglo upoštevati. Na pritožbeno trditev, da za približno 1.000 SIT zvišana preživnina, ki jo je toženec dolžan plačevati drugemu otroku, onemogoča zvišanje preživnine za ml. tožnico na znesek, ki prese...

Sodba nº II Ips 942/94 of Civilni oddelek, January 12, 1995

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo.

Sklep nº II Ips 871/94 of Civilni oddelek, January 12, 1995

Z 8. členom Zakona o zaplembi/46, ki je veljal v času obravnavane zaplembe, je bilo določeno, da dobi država lastninsko pravico na zaplenjenem premoženju s pravnomočno sodbo, s katero je bila izrečena zaplemba (spremenjeno in prečiščeno besedilo Zakona o zaplembi premoženja in o izvrševanju zaplembe, uveljavljeno z Zakonom o potrditvi, spremembah in dopolnitvah Zakona o konfiskaciji imovine in o izvrševanju konfiskacije z dne 9.6.1945, Ur. l. FLRJ 61/46).

Sodba nº II Ips 703/93 of Civilni oddelek, January 12, 1995

Tožnikovo ravnanje, zlasti odhod v dom za starejše občane brez obvestila toženca in odklanjanje ponujenega finančnega prispevka k oskrbnini za bivanje v domu starejših občanov, kaže na pomanjkanje tožnikovega nujno potrebnega sodelovanja pri izpolnjevanju in s tem ohranjanju pogodbenega razmerja. Če pa bi bila glede na druge ugotovljene dejanske okoliščine najustreznejša prilagoditev pogodbe po 2. odst. 121. čl. ZD, tožbeni zahtevek na razvezo pogodbe ne more biti utemeljen.

Sodba nº II Ips 702/93 of Civilni oddelek, January 12, 1995

Tožena stranka je 1. aprila 1991 na podlagi 1. odst. 62. čl. Zakona o zavodih (Ur.l. RS 12/91) postala zavod. Premoženje, ki je bilo družbena lastnina v upravljanju takšne delovne organizacije, pa je na podlagi 1. odst. 65. čl. istega zakona istega dne postalo lastnina njenega ustanovitelja (izjeme iz 66. čl. Zakona o zavodih za konkretni primer niso pomembne).

Sodba nº II Ips 712/93 of Civilni oddelek, January 12, 1995

Sodišče prve stopnje je pravilno ugotavljalo, če je bila tožnica ob uveljavitvi Stanovanjskega zakona imetnica stanovanjske pravice na stanovanju v sporni hiši in kdo je bil ev. uporabnik. V sodbi ugotavlja, da je tožena stranka očitno poslovala bolj "po domače" in s sklepom IO dodelila stanovanje v uporabo takratnemu tožničinemu možu kot funkcionarju kluba, ne da bi mu izdala o tem kakšno pisno odločbo. Tožnica je bila s svojim statusom seznanjena, saj je v vlogi za dodelitev stanovanja v C....

Sodba nº II Ips 711/93 of Civilni oddelek, January 12, 1995

Na podlagi obsežnih dejanskih ugotovitev sodišča prve stopnje sta sodišči prve in druge stopnje zavzeli stališče, da med imetnico stanovanjske pravice in toženci ni obstajala ekonomska skupnost ampak podstanovalsko razmerje. Proti stališču sodišč o naravi pravnega razmerja med imetnico stanovanjske pravice in toženci pa revizijsko sodišče nima pomislekov. Tožena stranka se ne more sklicevati na okoliščino, da v stanovanju prebiva 12 let. Odkar je bila proti njej vložena tožba, na stanovanju n...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners