Vrhovno Sodišče: Opinions issued on October 1995

October 26, 1995

Sklep nº II Ips 278/94 of Civilni oddelek, October 26, 1995

V slučaju zavarovanja avtomobilskega kaska lahko oškodovanec ob nastopu zavarovalnega primera prejme, če ni drugače dogovorjeno, le toliko zavarovalnine, da z njo lahko kupi enako vozilo. Pri izplačilu zavarovalnine z zamudo zavarovanec ne sme biti prikrajšan (897. in 919. člen ZOR).

Sklep of Civilni oddelek, October 26, 1995

Sodišči prve in druge stopnje sta na podlagi dejanskih ugotovitev, katerih z revizijo ni mogoče uspešno izpodbijati (3.odst.385.čl. ZPP), pravilno uporabili določbe Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki se nanašajo na ugotavljanje očetovstva in plačevanje preživnine. Toženec v reviziji ni navedel nobenih takih okoliščin, na podlagi katerih bi bilo mogoče dvomiti v pravilnost odločitve.

Sodba nº II Ips 140/95 of Civilni oddelek, October 26, 1995

Solastnik svojega idealnega deleža na solastni nepremičnini ne more povečati brez soglasja ostalih solastnikov. Zgolj pomoč pri gradnji, ki je lastnina tretjega, ne daje podlage za pridobitev solastnine, kadar o tem ni sporazuma.

Sklep nº I R 29/95 of Civilni oddelek, October 26, 1995

Temelj delegacije po 68. členu ZPP je smotrnost izvedbe postopka, ki se kaže v tem, da bo drugo sicer stvarno pristojno sodišče lažje opravilo postopek.

Sklep nº II Ips 645/95 of Civilni oddelek, October 26, 1995

Služnostni spori so premoženjskopravni spori, v katerih se tožbeni zahtevek ne nanaša na denarno terjatev, izročitev stvari ali izvršitev kakšne druge dajatve. Zato je pravica do revizije kot izrednega pravnega sredstva odvisna od vrednosti spornega predmeta, ki jo je tožnik navedel v tožbi (3. odstavek 382. člena zakona o pravdnem postopku - ZPP).

Sklep nº II Ips 653/95 of Civilni oddelek, October 26, 1995

Znesek, ki ga mora vrednost spornega predmeta presegati, da je revizija dovoljena, je določen v zakonu. Ob vložitvi tožbe je znašal znesek, ki ga je morala vrednost spornega predmeta presegati 80.000 SIT (382. člen zakona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi z 9. členom Zakona o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih denarnih zneskov, Uradni list RS, št. 55/92). Vrednost spornega predmeta, ki jo je tožnik navedel v tožbi, tega zneska ne presega.

Sklep nº II Ips 261/94 of Civilni oddelek, October 26, 1995

Z Zakonom o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih denarnih zneskov (Ur.l. RS, št. 55/92) je bil 1.odst. 458. čl. Zakona o pravdnem postopku tako spremenjen, da je bil spor, v katerem se tožbeni zahtevek tiče denarne terjatve, ki ne presega 8.000,00 SIT, spor majhne vrednosti. V času uveljavitve cit. spremembe ZPP dne 5.12.1992 je v tej pravdni zadevi zahtevala tožeča stranka plačilo zneska 6.051.50 SIT. Iz podatkov spisa izhaja, da se je postopek n...

Sodba nº II Ips 277/94 of Civilni oddelek, October 26, 1995

Služnost užitka stanovanja daje upravičencu dosmrtno pravico rabiti in uživati sporno stanovanje brez omejitev (s tem da se ohrani substanca stvari), ki ne preneha, če je ne more izvrševati iz objektivnih razlogov.

Sodba nº II Ips 279/94 of Civilni oddelek, October 26, 1995

Premoženje, ki ga zakonca pridobita z delom v času trajanja zakonske zveze je njuno skupno premoženje. Na nižjih stopnjah ugotovljena dejanska podlaga demantira revizijsko trditev, da je v času gradnje podstrešnega stanovanja zakonska zveza med pravdnima strankama le formalno obstojala in da ekonomske skupnosti med njima ni več. ugotovljeno dejansko stanje to trditev demantira in je zato pravilno dejansko in pravno sklepanje, da je med pravdnima strankama v času gradnje spornega stanovanja ob...

Sodba nº II Ips 275/94 of Civilni oddelek, October 26, 1995

Preužitkarska pogodba je vsebinsko podobna pogodbi o dosmrtnem preživljanju, zato je pravna praksa dopuščala, da se preužitkarske pogodbe razvezujejo po bistveno enakih pogojih, kot jih je določal 120. čl. ZD za pogodbe o dosmrtnem preživljanju (čl. 117 ZD).

Sodba of Civilni oddelek, October 26, 1995

Revident lahko umakne revizijo dokler o njej ni odločeno (člen 399 v zvezi s členom 349 ZPP).

Sodba nº II Ips 543/94 of Civilni oddelek, October 26, 1995

Po pravni teoriji in praksi ni potrebno, da bi dolžnik izrečno privolil v upnikov odpust dolga, ker zadostujejo konkludentna dejanja.

Sodba nº II Ips 570/95 of Civilni oddelek, October 26, 1995

Ugotovljeno dejansko stanje kaže, da se revidentkine premoženjske razmere, vključno s področjem preživljanja niso v ničemer spremenile zaradi formalne razveze zakonske zveze s tožnikom. Te razmere so, kolikor zadevajo toženkine odnose s tožnikom, nespremenjene in od tožnika neodvisne že od leta 1965 dalje. Pravdni stranki sta bili zaradi svojega samostojnega in druge od drugega neodvisnega življenje, tudi ekonomsko povsem neodvisni in samostojni že skoraj 30 let. Take ugotovitve potrjujejo za...

Sodba nº I Ips 30/95 of Kazenski oddelek, October 26, 1995

Zagovornik, čeprav v uvodu zahteve navaja, da jo vlaga iz razlogov po 1. točki I. odstavka 420. člena ZKP, torej zaradi kršitve kazenskega zakona, v njej uveljavlja le razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja, ko navaja, da je prometno nezgodo povzročil izključno E.Š., ki je pod vplivom alkohola zapeljal na prednostno cesto in se pred tem ni prepričal, če to lahko stori, ne da bi ogrožal druge udeležence v prometu. Po določilu II. odstavka 420. člena ZKP pa zahteve za varstvo zakonitosti ni...

Sodba nº U 318/94-6 of Upravni oddelek, October 26, 1995

Pri izdaji lokacijske dokumentacije in pri lokacijskem dovoljenju so bili upoštevani vsi pogoji, določeni v prostorskih ureditvenih pogojih.

Sodba nº U 605/94-6 of Upravni oddelek, October 26, 1995

Osebno delovno dovoljenje pod ugodnejšimi pogoji pridobi samo tisti, ki izpolnjuje vse tri pogoje, določene v 23. členu zakona, kar pomeni, da mora biti tudi vloga vložena v roku, določenem v zakonu.

Sodba nº U 1314/94-9 of Upravni oddelek, October 26, 1995

V postopku izdaje lokacijskega dovoljenja sosed kot prizadeta stranka lahko uspešno uveljavlja varstvo pravic v obsegu, kot mu jih zagotavlja prostorski izvedbeni akt, ki je podlaga za gradnjo.

Sodba nº U 963/94-7 of Upravni oddelek, October 26, 1995

V postopku izdaje lokacijskega dovoljenja je vprašanje dostopa do novogradnje del dejanskega stanja, od katerega je odvisna odločitev, zato sme upravni organ vprašanje dostopa reševati kot predhodno vprašanje.

Sklep nº II Ips 286/94 of Civilni oddelek, October 26, 1995

Sklicevanje lastnika stanovanja na okoliščine iz 3. odstavka 60. člena ZSR (v okviru uporabe 2. odst. 128. čl. SZ) terjajo ustrezno dejansko ugotovitev zaradi presoje, ali je imetniku stanovanjske pravice ob uveljavitvi SZ res bilo mogoče odpovedati stanovanjsko razmerje brez zagotovitve najpotrebnejših prostorov.

October 25, 1995

Sklep nº I R 28/95 of Civilni oddelek, October 25, 1995

Dejstvo, da je pooblaščenec predlagateljice sodnik sodišča, ki je pristojno za reševanje te zadeve, predstavlja tehten razlog za postopanje po 68. členu ZPP.

Sodba nº II Ips 296/94 of Civilni oddelek, October 25, 1995

Do vtoževane škode je prišlo zato, ker je na tožnikov avtomobil padel cvetlični lonček tožene stranke, ki je bil nameščen v koritu na balkonu stanovanja tožene stranke. Na podlagi tako ugotovljenega dejanskega stanja pa sta tudi po presoji revizijskega sodišča odločitvi sodišč materialnopravno pravilni (pravno pravilo 1318. paragrafa ODZ).

Sodba of Civilni oddelek, October 25, 1995

Tožeča stranka je v tožbi, ki jo je vložila 7.6.1994, označila vrednost spornega predmeta z zneskom 80.000,00 SIT. Zato revizija ni dovoljena proti odločitvi o tožbenem zahtevku iz tožbe.

Sodba nº U 332/94-6 of Upravni oddelek, October 25, 1995

V postopku za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje je kot upravičen razlog, zaradi katerega je tujcu potrebno daljše prebivanje v RS, treba šteti tudi dejstvo, da ima tujec družino (tudi, če živi v izvenzakonski skupnosti) in če jo ima, je potrebno ob upoštevanju dohodka na družinskega člana presoditi, ali ta dohodek zagotavlja preživljanje prosilcu za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje.

Sklep of Upravni oddelek, October 25, 1995

Ker so izpolnjeni pogoji za izdajo lokacijskega dovoljenja (za gradnjo 3 teniških igrišč v II. fazah) po občinskem PUP-u in ZUN(DPP), je sodišče tožbo zoper izpodbijano odločbo, s katero je bila zavrnjena pritožba sosed zoper to dovoljenje, zavrnilo.

Sodba nº U 1475/94-5 of Upravni oddelek, October 25, 1995

Kot sredstva za preživljanje, ki bi bila tujcu kako drugače zagotovljena, kar je eden od pogojev za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje tujca v državi, ne štejejo sredstva, pridobljena po pogodbi o delu, če za to delo tujec nima osebnega delovnega dovoljenja.

Sklep of Upravni oddelek, October 25, 1995

Po 156. členu zakona o davkih občanov plačujejo davek od premoženja fizične osebe, ki posedujejo stavbe, stanovanja. Zavezanec za plačilo davka od takšnega premoženja je lastnik oz. uživalec stanovanja (157. člen ZDO). Zakon o davkih občanov ni opredelil pojma uživalec stanovanja, pač pa pozna civilno pravo pravico stanovanja ali t.im. služnost stanovanja, ki je vrsta osebne služnostne pravice, ki gre usuarju ali uživalcu na tuji stvari. Zakaj tožničini materi tožena stranka ni priznala polož...

Sodba of Civilni oddelek, October 25, 1995

Po 2. odstavku 349. člena ZPP, ki se uporablja tudi v revizijskem postopku (399. člen v povezavi s 37. členom zakona o nepravdnem postopku), lahko stranka, dokler sodišče ne izda odločbe, umakne pravno sredstvo. Izjava o umiku učinkuje takoj, ko jo sodišče prejme. Privolitev nasprotne stranke ni potrebna.

Sklep nº II Ips 496/94 of Civilni oddelek, October 25, 1995

Soglasje za odtujitev stanovanja po 3. odstavku 51. člena ZNKD ni zgolj strokovno (izvedensko) mnenje. S tem, ko zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine izda ali ne izda soglasja, varuje javno korist. Čeprav ne gre za upravni akt, pa je to vendarle posamični akt, s katerim se izvršujejo javna pooblastila. Z odklonitvijo soglasja po 51. členu ZNKD so prizadeti prejšnji imetniki stanovanjske pravice, ker jim je z odklonitvijo soglasja odvzeta pravica po 117. členu stanovanjskega zakona (...

Sklep nº II Ips 291/94 of Civilni oddelek, October 25, 1995

Vrednost spornega predmeta mora tožnik v skladu z 2. odstavkom 186. člena ZPP navesti v denarni enoti. V točkah (po analogiji s taksno in odvetniško tarifo) označena vrednost spora pomeni, da tožnik vrednosti spornega predmeta ni navedel (primerjaj pravno mnenje Občne seje VS RS z dne 14.12.1994, Pravna mnenja, št. II/94, str. 5, 6).

Sklep of Upravni oddelek, October 25, 1995

Začasna odredba se po 9. in naslednjih členih ZLPP nanaša le na premoženje, glede katerega obstoji dolžnost vrnitve po predpisih o vračanju premoženja. Tožniki niso izkazali, da bi bilo premoženje, katerega vrnitev zahtevajo, podržavljeno po pravnem temelju, ki bi bil po določbah ZDen ali katerem drugem veljavnem predpisu, ki ureja vračanje premoženja, podlaga za denacionalizacijo. Dolžnost vračanja premoženja se po veljavnih predpisih o vračanju premoženja nanaša na premoženje, ki je bilo up...

October 24, 1995

Sodba nº VIII Ips 15/95 of Delovno-socialni oddelek, October 24, 1995

V tretjem odstavku 73. člena ZDSS je določeno, da v primeru, če je revizija vložena po prvem odstavku tega člena, revizijsko sodišče preizkusi izpodbijano odločbo samo v tistem delu, ki se izpodbija z revizijo in v mejah razlogov, ki so v njej navedeni. To pa pomeni, da sodišče po uradni dolžnosti ni dolžno paziti niti na bistvene kršitve določb pravdnega postopka niti na pravilno uporabo materialnega prava, kot sicer to zahteva določba 386. člena ZPP.

Sodba nº VIII Ips 22/95 of Delovno-socialni oddelek, October 24, 1995

Sprememba pojma v izreku ne pomeni vsebinske spremembe odločbe, saj je bil tako s prvostopenjsko odločbo kot tudi z drugostopenjsko odločbo potrjen sklep disciplinske komisije, s katero je bil drugotoženi stranki izrečen disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja, tudi ni mogoče govoriti o tem, da je bila odločba spremenjena v škodo stranki in da so bile zato s tem bistveno kršene določbe pravdnega postopka, kot jih uveljavlja revizija.

Sodba nº VIII Ips 20/95 of Delovno-socialni oddelek, October 24, 1995

V tretjem odstavku 73. člena ZDSS je namreč določeno, da v primeru, če je revizija vložena po prvem odstavku tega člena, revizijsko sodišče preizkusi izpodbijano odločbo samo v tistem delu, ki se izpodbija z revizijo in v mejah razlogov, ki so v njej navedeni. To pomeni, da sodišče samo ni dolžno paziti niti na bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 10. točke drugega odstavka 354. člena ZPP in na pravilno uporabo materialnega prava.

Sodba nº VIII Ips 21/94 of Delovno-socialni oddelek, October 24, 1995

Tožnik je zaradi udara električnega toka utrpel zoglenitev desne zgornje in spodnje okončine, podkožno opeklino desne pazduhe, desne kolenske jame in leve strani vratu, obraza in levega uhlja ter levega prstanca. Zaradi mladosti (rojen 24.1.1964) v času nesreče (4.3.1991) in hudih posledic, nevšečnosti in duševnih bolečin, je revizijsko sodišče spremenilo drugostopno odločbo tako, da je v njej prisojeno odškodnino v znesku 5,100.000,00 SIT zvišalo na 9,600.000,00 SIT.

Sodba nº VIII Ips 28/94 of Delovno-socialni oddelek, October 24, 1995

Če je sodišče druge stopnje odgovorilo na navedbe v pritožbi v zvezi z zaračunavanjem storitev gostom, ni podana bistvena kršitev določb postopka po 13. točki prvega odstavka 354. člena ZPP.

Sodba nº VIII Ips 42/95 of Delovno-socialni oddelek, October 24, 1995

Sodišče ni pooblaščeno za presojo primernosti disciplinskega ukrepa. Če sodišče ugotovi, da disciplinski organi niso odločili na podlagi zakona, kolektivne pogodbe oziroma splošnega akta ali če je ukrep v očitnem nesorazmerju s kršitvijo delovnih obveznosti, lahko spremeni sklep. V takem primeru pa gre za uporabo prava.

Sodba nº VIII Ips 27/95 of Delovno-socialni oddelek, October 24, 1995

Sodišče prve stopnje je delno ugodilo tožnikovemu zahtevku v zvezi s škodo, ki jo je utrpel v nesreči pri delu. Odločilo je, da je za škodo sam kriv do 1/3, zamudne obresti pa mu je priznalo od dneva odločitve sodišča. Sodišče je odločilo po preteku nekaj več kot 3 mesecev po končani obravnavi. Na njegovo pritožbo je sodišče druge stopnje odškodnino zvišalo, znižalo pa je njegovo sokrivdo za nesrečo na 10 % celotne škode.

Sodba nº VIII Ips 23/95 of Delovno-socialni oddelek, October 24, 1995

Pogojna odložitev izvršitve disciplinskega ukrepa je bila preklicana, ker je tožnik v času njenega trajanja storil hujšo kršitev delovnih obveznosti. Sodišče ne ponovi dokaznega postopka, ki je bil opravljen v organizaciji, če ne oceni, da je treba kakšno okoliščino, ki je pomembna za odločitev, natančneje ugotoviti. V takem primeru izvede dokaz, ki je potreben.

Sodba nº VIII Ips 2/95 of Delovno-socialni oddelek, October 24, 1995

Nepravilna sestava strokovne komisije, zadolžene za ugotavljanje delavčeve zmožnosti uspešno opravljati svoja dela - ki ni predpisana niti sankcionirana v zakonu - se ne domneva. Tožnik mora obstoj tega dejstva zatrjevati in dokazati predno je bil redni postopek pred sodiščem končan s pravnomočno sodno odločbo (2. odst. 422. čl. ZPP).

Sklep nº VIII Ips 47/94 of Delovno-socialni oddelek, October 24, 1995

Dejstva, ki niso bila ugotovljena v predhodnem postopku in na katera sodišče prve stopnje ni oprlo svoje odločitve, smejo biti podlaga za sojenje v drugostopnem postopku le, če se ugotovijo na podlagi obravnave pred sodiščem druge stopnje (2. odst. 362. čl. ZPP).

Sklep nº VIII Ips 64/95 of Delovno-socialni oddelek, October 24, 1995

V primeru, ko je za presojo veljavnosti oziroma zakonitosti pogodbe pristojno redno sodišče, sodišče združenega dela ni bilo pristojno za odločanje zakonitosti sklepa delavskega sveta na podlagi katerega je bila sklenjena poslovna pogodba. Gre za enoten spor, v katerem o vseh zahtevkih odloča redno sodišče.

Sodba nº in sklep VIII Ips 15/94 of Delovno-socialni oddelek, October 24, 1995

Če zakon ne zagotavlja vrnitev direktorja na prejšnje delovno mesto (reintegracija), temveč le varuje njegovo delovno razmerje, sodišče ugotovi nezakonitost sklepa o razrešitvi, torej ga ne more razveljaviti.

October 23, 1995

Sodba nº Ur 38/94 of Gospodarski oddelek, October 23, 1995

Izvozne storitve so tiste storitve, ki so opravljene med osebami s sedežem v Republiki Sloveniji in osebami s sedežem v tujini, na podlagi pogodb v skladu s predpisi Republike Slovenije in mednarodnimi pogodbami. Dodatnega pogoja, da mora biti storitev opravljena v tujini, da jo je mogoče opredeliti kot izvozno storitev, zakon ne vsebuje.

Sodba nº Ur 40/94 of Gospodarski oddelek, October 23, 1995

Dokler ne bo začela veljati drugačna zakonsko določena razvrstitev v vrste posebnih iger na srečo, je treba šteti kot zakonsko določbo, ki razvršča posebne igre na srečo v vrste, 38. člen ZIS.

Sodba nº Ur 34/94 of Gospodarski oddelek, October 23, 1995

Tožeča stranka nima družbenega kapitala v smislu ZLPP. Zato se prepoved iz 593. člena ZGD ne nanaša nanjo.

October 19, 1995

Sodba nº III Ips 22/95 of Civilni oddelek, October 19, 1995

V primeru, da je terjatev iskovina, upnik ni prišel k dolžniku po predmet obveznosti, ampak je predlagal izvršbo, ta ni nedovoljena, lahko pa je nepotrebna. To pa se lahko izrazi samo pri presoji potrebnosti izvršilnih stroškov.

Sklep nº II Ips 367/94 of Civilni oddelek, October 19, 1995

Kasnejše spremembe vrednosti spornega predmeta ne vplivajo na pravico do revizije, ker je odločilna vrednost, navedena v tožbi (3.odst.382.čl. ZPP v zvezi z 2.odst.186.čl. in 2.odst. 40.čl. ZPP). Na pravico do revizije bi vplivala samo tista sprememba vrednosti spornega predmeta, ki bi bila posledica zvišanja tožbenega zahtevka.

Sklep of Civilni oddelek, October 19, 1995

Revizija neutemeljeno zatrjuje, da je v izpodbijani pravnomočni sodbi pri odmeri odškodnin iz naslova duševnih bolečin zaradi zmanjšanja tožnikove življenjske sposobnosti in skaženosti, materialno pravo zmotno uporabljeno. V izpodbijani sodbi so upoštevana prav vsa pravnoodločilna dejstva, ki jih revizija omenja (tožnikova starost, obseg zmanjšanja splošne življenjske aktivnosti, dejstvo, da so prizadeti vidni deli tožnikovega telesa itd.). Iz ugotovitev nižjih sodišč izhaja, da je tožnikova ...

Sklep nº II Ips 567/95 of Civilni oddelek, October 19, 1995

Nasprotna tožba je samostojna tožba, ki jo vloži toženec (v obravnavanem primeru je bil to vlagatelj revizije) zoper tožnika pri sodišču, ki obravnava tožnikovo tožbo zoper toženca. Za nasprotno tožbo veljajo vsa pravila, ki jih določa zakon za tožbo. Po teh pravilih pa mora tožnik iz nasprotne tožbe, če si želi zagotoviti pravico do revizije kot izrednega pravnega sredstva, že v nasprotni tožbi navesti tudi vrednost spornega predmeta.

Sklep nº I R 22/95 of Civilni oddelek, October 19, 1995

Samo zaradi pomanjkanja sodnikov na krajevno pristojno sodišče ni mogoče postopati po 68. členu ZPP.

Sodba nº II Ips 245/94 of Civilni oddelek, October 19, 1995

Služnost je mogoče prepovedati ali jo ovirati, na aktivni strani pa se izvršuje ali ne izvršuje. Vsaka uporaba poti v okviru obsega obstoječe služnosti pa pomeni njeno izvrševanje.

Sodba nº II Ips 252/94 of Civilni oddelek, October 19, 1995

Sporno zemljišče je določno opredeljeno, ocena o posedovanju s stališča 28. člena ZTLR pa ni stvar geometrske odmere. Sodišče druge stopnje pa se je opredelilo odklonilno do znova postavljenega predloga na zaslišanje geometra tudi s stališča 2. odstavka 352. člena ZPP.

Sodba nº II Ips 244/94 of Civilni oddelek, October 19, 1995

Pri trčenju med tovornjakom in kolesom z motorjem je zaradi uporabe določila 178. člena ZOR (obojestranska krivda) bilo upoštevano, da je kolo z motorjem v podrejenem položaju v odnosu do tovornega vozila.

Sodba nº II Ips 251/94 of Civilni oddelek, October 19, 1995

Dolžnost izselitve s strani JLA po 25.6.1991 dodeljenega stanovanja v primeru prenehanja rabe prejšnjega stanovanja nastopi šele tedaj, ko bo omogočena preselitev v prejšnje stanovanje, na katerem stanovanjska pravica ni mogla prenehati.

Sklep nº II Ips 522/95 of Civilni oddelek, October 19, 1995

Razmerja, ki temeljijo na najemni pogodbi po stanovanjskem zakonu so premoženjskopravna razmerja, za katera veljajo določbe, kot za ostala premoženjskopravna razmerja. Izjema o dovoljenosti revizije po 2. odst. 111.čl. ZNP za najemna razmerja po stanovanjskem zakonu ne velja.

Sklep of Civilni oddelek, October 19, 1995

Tožena stranka ni banka na ozemlju Republike Slovenije, zato se zanjo zakon o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih hranilnih vlog ne uporablja.

Sklep nº I R 23/95 of Civilni oddelek, October 19, 1995

Ni mogoče odločiti, da določeno sodišče ne bo reševalo sporov, ki spadajo v njegovo pristojnost zato, ker je odšel sodnik, ki je doslej reševal take zadeve. Težave, ki nastanejo s tem, je treba reševati na drug način. Z delegacijo pristojnosti po 68. čl. ZPP to ni mogoče.

Sodba nº U 125/94-8 of Upravni oddelek, October 19, 1995

Pri naknadnem obračunu carine zaradi neizpolnitve obveznosti izvoza carinski zavezanec ne more uveljavljati znižane carinske stopnje na drugi dejanski in pravni podlagi. Carinske olajšave mora namreč uvoznik uveljavljati ob uvozu.

Sklep of Upravni oddelek, October 19, 1995

Pogodba o razdružitvi skupnega premoženja, čeprav podpisi strank na njej niso overovljeni, je dokaz o pravici razpolaganja za gradnjo, saj sta stranki tako pridobljeno premoženje prevzeli v posest, pravni prednik pa je s tako pridobljenim fizičnim delom premoženja razpolagal in je na tožnika in drugo pogodbeno stranko prenesel pravice, pridobljene s to pogodbo.

Sklep of Upravni oddelek, October 19, 1995

Po določbah 107. člena zakona o dohodnini oziroma 114. člena prečiščenega besedila tega zakona (Ur. l. RS, št. 48/90 in 31/91, prečiščeno besedilo št. 14/92) izvršni svet občinske skupščine lahko na obrazložen predlog davčnega organa odloči, da se zavezancu davčni dolg v celoti ali deloma odpiše, če bi se z izterjavo spravilo v nevarnost nujno preživljanje zavezanca in njegovih družinskih članov. Pri zavezancih, ki so lastniki nepremičnega premoženja, lahko predlaga, da se davčni dolg zavaruj...

Sodba nº U 933/94-6 of Upravni oddelek, October 19, 1995

Z odlokom OZN predpisano soglasje Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine za vsak poseg na območju ZN je soglasje iz 204. člena ZUP, saj gre za varovanje javne koristi.

Sodba nº U 1685/93-8 of Upravni oddelek, October 19, 1995

Vložena tožba zaradi lastništva zemljišča ni ovira za izdajo gradbenega dovoljenja. Zemljiškoknjižni izpisek z vpisano lastninsko pravico investitorja na zemljišču, na katerem namerava graditi, je dokaz o lastništvu, čeprav vsebuje zaznambo spora.

October 18, 1995

Sodba nº II Ips 406/95 of Civilni oddelek, October 18, 1995

Pravnomočnost odločbe sodišče ne preprečuje možnosti presoje o zatrjevani protipravnosti sodnikovega ravnanja v odškodninskem sporu. Pri presoji o protipravnosti sodnikovega ravnanja, ki je lahko podlaga za odškodninsko obveznost, je potrebno izhajati iz narave sodnikovega dela. Zato pojma protipravnosti sodnikovega ravnanja ni mogoče enačiti z (vsemi) razlogi, zaradi katerih bi bila izpodbijana sodna odločba lahko spremenjena ali razveljavljena v postopku z rednimi in izrednimi pravnimi sred...

Sodba nº II Ips 127/94 of Civilni oddelek, October 18, 1995

Zavarovalna vsota se pri prostovoljnem življenjskem zavarovanju ne valorizira, če to ni dogovorjeno v polici ali zavarovalnih pogojih.

Sklep nº II Ips 491/95 of Civilni oddelek, October 18, 1995

Nima prav revizija, ko se zavzema za to, da bi morali biti podani za ugotovitev pravno relevantne grožnje elementi iz 60. člena ZOR, ki šteje strah za utemeljen, če se iz okoliščin vidi, da je grozila resna nevarnost življenju ali pa telesni ali pa drugi pomembni dobrini pogodbene stranke ali koga drugega. V času sklenitve obravnavane pogodbe ZOR še ni veljal, vendar tudi takrat veljavnih pravil (paragrafa 870 in 871 ODZ) kot izključnih pogojev za veljavnost pogodbe ne gre uporabiti v denacio...

Sodba of Civilni oddelek, October 18, 1995

Ob umiku revizije je potrebno pri odločitvi o stroških odgovora na revizijo preizkusiti, ali so bili ti potrebni.

Sodba nº II Ips 51/95 of Civilni oddelek, October 18, 1995

Brzojavna revizija, dasiravno neobrazložena, je popolna, ker ima vse njene sestavine (prvi odstavek 351. člena v zvezi s 399. členom ZPP) in zato obrazložitev revizije, ki je bila vrhu tega vložena še po preteku 3-dnevnega roka iz tretjega odstavka 113. člena ZPP, ne podaljša revizijskega roka.

Sodba of Civilni oddelek, October 18, 1995

Revizija v zapuščinskem postopku ni dovoljena. V zapuščinskem postopku mora inštančno sodišče odločiti tudi o nepravočasni pritožbi proti sklepu o dedovanju pri čemer jo lahko zavrže, med drugim tudi kot prepozno, ji lahko ugodi ali pa jo zavrne kot neutemeljeno.

Sodba nº II Ips 143/94 of Civilni oddelek, October 18, 1995

Pravna presoja sodišča druge stopnje se opira na dejstvo, da oporočiteljica v času sestave obravnavane oporoke - po obličnosti pismene oporoke pred pričami v smislu 64.člena ZD - ni mogla brati, ker ni videla brati. Pravilna je razlaga sodišča druge stopnje, da je obravnavani pogoj za veljavnost pismene oporoke pred pričami - da namreč oporočitelj zna brati in pisati - treba razlagati tako, da oporočitelj lahko napravi pismeno oporoko pred pričami, če zna brati in pisati in tudi more to svoje...

Sodba nº II Ips 145/94 of Civilni oddelek, October 18, 1995

Po določbi 1. odst. 99. člena ZOR se določila pogodbe uporabljajo tako, kot se glasijo. To pravilo se lahko uporabi, kadar je pogodbena volja jasno in nedvomno izražena in zato razlaga pogodbe ni potrebna. Sporna določba dednega dogovora ni takšna, da razlage ne bi potrebovala. Torej je bilo materialno pravo pravilno uporabljeno, ko se izpodbijana sodba ne opira le na besedilo sporne pogodbene določbe dednega dogovora.

Sklep of Civilni oddelek, October 18, 1995

Ni utemeljena revizijska graja uporabe materialnega prava v izpodbijani sodbi, kar zadeva odločitev o podrejenem tožbenem zahtevku. Pri tem je treba ugotoviti, da trditveno gradivo tožeče stranke ni dajalo razlogov za uporabo določb 210. člena ZOR.

Sodba nº in sklep II Ips 537/95 of Civilni oddelek, October 18, 1995

Ni mogoče šteti, da se je tožnik v spornem obdobju (torej v času od 1.6. do 31.8.1994) redno šolal v smislu 1. odst. 123. člena ZZZDR - pri ugotovljenih okoliščinah o tem, kako in s kakšnim uspehom (tj. brez uspeha pri katerem koli izmed šestih izpitov) si je tožnik prizadeval, da bi izredno končal srednjo šolo, ki mu je v rednem četrtem letniku šolanja (ta se je po ugotovitvi sodišča druge stopnje iztekel 31.8.1992) ni uspelo končati.

Sodba nº I Ips 65/95 of Kazenski oddelek, October 18, 1995

S tem, ko zagovornik zatrjuje, da so v konkretnem primeru podani zakonski pogoji iz 50. in 51. člena KZ za izrek pogojne obsodbe, oziroma za odpustitev kazni po 45. členu KZ, po vsebini izpodbija le primernost oz. pravilnost izrečene kazenske sankcije, kar je lahko posebno pritožbeni razlog (1. odstavek 374. člena ZKP), ne pa tudi zakonski razlog za vloženo pravno sredstvo.

Sklep of Upravni oddelek, October 18, 1995

Osebe, ki so bile člani nemške politične organizacije Kulturbund (rdeča izkaznica), se pri ugotavljanju državljanstva kot predhodnem vprašanju v postopku denacionalizacije, če niso bile vpisane v evidenco državljanov po 2. odstavku 35. člena zakona o državljanstvu FLRJ, štejejo za osebe nemške narodnosti.

Sodba nº U 575/93-7 of Upravni oddelek, October 18, 1995

Osebe, ki so bile včlanjene v Koroško ljudsko zvezo kot "popolni člani" (rdeča izkaznica), se pri ugotavljanju državljanstva kot predhodnem vprašanju v postopku denacionalizacije, če niso bile vpisane v evidenco državljanov po 2. odst. 35. čl. zakona o državljanstvu FLRJ, štejejo za osebe nemške narodnosti.

Sodba nº U 1766/94-9 of Upravni oddelek, October 18, 1995

Z dovoznimi potmi v smislu 12. člena zakona o cestah upravljajo občine. Uporabo teh poti so urejale občinske skupščine primerno načelom zakona o cestah. Elemente za projektiranje cest s profili, ki jih kot zahtevo navaja tožnica (6 metrov cestišča in 2 x 2 m pločnika), se uporablja za regionalne ceste (64. člen zakona o cestah). Za urbanistično urejanje naselij, vključno s prometno ureditvijo v naselju, velja pravni režim, kot je predpisan s prostorskimi izvedbenimi akti, sprejetimi na podlag...

Sodba nº U 296/94-9 of Upravni oddelek, October 18, 1995

Ker je podana skladnost zahtevane lokacije z materialnimi predpisi (54. in 57. členom ZUN in 15. členom občinskega odloka sprememb in dopolnitev) glede sprememb namembnosti v širšem območju zazidalnega načrta in glede zagotovitve parkirnih mest, tožeča stranka ni mogla uspeti s tožbenimi ugovori v zvezi s tem.

Sklep of Upravni oddelek, October 18, 1995

Le izrecno navedena prepoved odmere davka na promet nepremičnin v izvršljivi odločbi, s katero je urbanistični inšpektor izrekel ukrep po 73. ali 75. členu ZUN, je lahko pravna podlaga za zavrnitev odmere davka pri kupoprodajni pogodbi, katere predmet je objekt, zoper katerega je tak ukrep izrečen, ali zemljišče, na katerem tak objekt stoji.

Sklep of Civilni oddelek, October 18, 1995

Ob dejanskih ugotovitvah nižjih sodišč, na katere je vezano revizijsko sodišče, da je toženčev pes gonil brejo srno, ki je zato dobila takšne poškodbe, da jo je bilo potrebno pokončati, toženec, ki odgovarja objektivno (drugi odstavek 74. člena ter prvi in drugi odstavek 17. člena ZVGLD), pa ni dokazal razlogov, ki bi ga razbremenili te odgovornosti (177. člen ZOR), je v materialnopravnem pogledu pravilno razsojeno, da mora povrniti škodo (prvi odstavek 74. člena ZVGLD).

Sodba nº U 476/94-9 of Upravni oddelek, October 18, 1995

Če je odmik od parcelne meje ugotovljen glede na parcelno mejo, določeno s sodno poravnavo, je neutemeljen ugovor, da odmika od parcelne meje ni mogoče ugotoviti, ker je meja sporna.

Sklep of Upravni oddelek, October 18, 1995

Pravila upravnega postopka so bistveno kršena, če v postopku za izdajo začasne odredbe (68. člen ZDen), kjer je zavezanec občina, upravni organ v postopek ne pritegne javnega pravobranilca, ki glede premoženjskih pravic in koristi zastopa občino že po samem zakonu.

October 12, 1995

Sodba nº II Ips 269/94 of Civilni oddelek, October 12, 1995

Ocena, da je igra običajna, ne pomeni, da je povsem nenevarna. Gibanje v igri, še zlasti, če je kolektivna, je vedno povezano z določenim tveganjem nastanka škode. Šola, ki je tudi vzgojni zavod, takšnega tveganja ne more in ne sme povsem izključiti. Pretiran nadzor in prepovedi tudi tistih iger, ki nosijo minimalna tveganja, bi bilo v nasprotju s cilji pedagoškega procesa.

Sodba nº II Ips 439/95 of Civilni oddelek, October 12, 1995

Za obstoj odpovednega razloga po 60. členu ZSR zadošča, da je imel imetnik stanovanjske pravice v času uveljavitve SZ razpoložljiva sredstva za dograditev hiše.

Sodba nº II Ips 271/94 of Civilni oddelek, October 12, 1995

Prepovedni zahtevek bi bil lahko utemeljen le, če bi sodišče ugotovilo, da je toženec prekoračil obseg pravice, ki mu jo služnost daje. Predmet presoje na prvi in drugi stopnji je bil zato lahko le obseg te služnosti in ne morebitne bodoče potrebe tožnika. Morebitna sprememba služnosti namreč ne more nastati z enostransko določitvijo datuma, do katerega vožnje niso dovoljene.

Sodba nº II Ips 372/95 of Civilni oddelek, October 12, 1995

Sodišče vzrokov za razvezo ne upošteva po uradni dolžnosti. Stranka, ki jih hoče uveljavljati, mora za to ponuditi ustrezne trditve in dokaze.

Sklep nº II Ips 499/95 of Civilni oddelek, October 12, 1995

Ker gre za revizijo proti sklepu sodišča druge stopnje, s katerim je bil potrjen sklep sodišča prve stopnje o zavrženju revizije, je ta dovoljena ne glede na vrednost spornega predmeta (3. odst. 400. čl. Zakona o pravdnem postopku).

Sodba of Civilni oddelek, October 12, 1995

Ker ni šlo za podržavljenje premoženja na podlagi pravnega posla, sta sodišči prve in druge stopnje zavzeli pravilno stališče, da ni pogojev za denacionalizacijo po 5. čl. ZDen.

Sodba nº I Ips 9/95 of Kazenski oddelek, October 12, 1995

1) Zavrnitev dokaznega predloga zagovornika, ki je predlagal zaslišanje drugega izvedenca medicinske stroke zaradi ugotovitve, ali je imel obsojenec obrambne poškodbe, ne predstavlja kršitve obsojenčeve pravice do obrambe, ker je sodišče na podlagi izvedenskega mnenja, ki ga je podal dr. R.K. ugotovilo, da obsojenec ni imel obrambnih poškodb, zavrnitev dokaznega predloga obrambe pa je v razlogih sodbe tudi podobno obrazložilo.

Sodba nº I Ips 15/95 of Kazenski oddelek, October 12, 1995

1) Pritrditi je potrebno obsojencu, da preiskovalni sodnik o naroku dne 4.10.1993, na katerem so bile zaslišane priče B.B., J.P., K.P. in E.B., ni obvestil zagovornika, čeprav je le-ta tako zahtevo podal. Po določilu IV. odstavka 168. člena ZKP/1976 je bilo potrebno (enako določa tudi sedaj veljavni zakon o kazenskem postopku v IV. odstavku 178. člena) v takem primeru obvestiti zagovornika o takih preiskovalnih dejanjih.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners