Vrhovno Sodišče: Opinions issued on November 1995

November 30, 1995

Sklep of Civilni oddelek, November 30, 1995

S stališča pravilne uporabe materialnega prava terja odgovor tožnikova revizijska navedba, da predstavljata sporni parceli funkcionalno zemljišče stanovanjskih objektov, ki so v lasti vseh pravdnih strank, in da si tožnik želi v okviru zapuščinskega postopka (očitno s tem misli tudi v okviru tega pravdnega, iz zapuščinskega postopka izvirajočega postopka) zagotoviti ustrezno funkcionalno zemljišče v izogib sporu s toženimi strankami. Odgovoriti pa je tožniku mogoče le to, da v pravdi in to s ...

Sodba nº U 1524/94-9 of Upravni oddelek, November 30, 1995

Po uveljavitvi ZLPP določba 68. člena ZDen ne more biti pravni temelj za zavarovanje denacionalizacijskih zahtevkov v procesih lastninskega preoblikovanja podjetij.

Sodba nº II Ips 569/95 of Civilni oddelek, November 30, 1995

Zahtevek na izpraznitev stanovanja je izjemoma utemeljen tudi tedaj, ko najemna pogodba ni sklenjena, uporabnik stanovanja pa kljub zahtevku na plačilo uporabnine in kljub pravnomočni sodbi uporabnine noče plačati.

Sodba nº II Ips 274/94 of Civilni oddelek, November 30, 1995

Zgolj dejstvo, da je prva tožena stranka dopustila izvedbo prireditve v okviru občinskega praznika (izdala potrdilo z dne 21.8.1989), ob vseh ostalih dejstvih, na podlagi katerih sta sodišči prve in druge stopnje ugotovili, da je bil organizator prireditve Aeroklub S., ne omogoča uporabe 181. člena ZOR ne 173. in 174. člena ZOR.

November 29, 1995

Sodba nº in sklep II Ips 332/94 of Civilni oddelek, November 29, 1995

Iz ugotovljenega dejanskega stanja izhaja, da se je toženec vselil v sporno stanovanje, ki je od 25.6.1991 dalje v upravljanju Republike Slovenije, spomladi 1992 brez soglasja najemodajalca, to je brez naslova. Taka uporaba stanovanja pa je nezakonita in daje njegovemu lastniku pravico, da zahteva s tožbo izpraznitev stanovanja.

Sodba nº U 1367/94-4 of Upravni oddelek, November 29, 1995

Če tujec ne vloži zahteve za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje pred iztekom roka, za katerega mu je začasno dovoljenje veljalo, izgubi samo pravico do začasnega prebivanja.

Sodba nº U 657/94-6 of Upravni oddelek, November 29, 1995

Ni nezakonito lokacijsko dovoljenje, ki dopušča gradnjo delavnice za betonske izdelke, v kateri bodo stroji povzročali hrup in vibracije, vendar pod nivojem, predpisanem z normativi.

Sklep of Upravni oddelek, November 29, 1995

Gre za pomanjkljivo obrazloženo odločilno dejstvo, če v odločbi ni obrazložitve, zakaj se šteje predvidena kapnica med pomožne objekte.

Sklep of Upravni oddelek, November 29, 1995

Javni pravobranilec je tožnik, ne pa zastopnik državnega organa kot tožeče stranke v upravnem sporu, ki ga sproži, če je z upravnim aktom kršen zakon v škodo republike (5. odstavek 2. člena ZUS).

Sodba nº U 175/94 of Upravni oddelek, November 29, 1995

Za izrek ukrepa začasne prepovedi prometa ustekleničenega piva, deklariranega v angleškem jeziku, je pristojen republiški tržni inšpektor (3. odstavek 14. člena zakona o organizaciji in delovnem področju republiške uprave). Ukrep izreče proizvajalcu, ker je po zakonu o standardizaciji za deklaracije odgovoren proizvajalec.

Sodba nº U 1350/94-7 of Upravni oddelek, November 29, 1995

Po uveljavitvi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij določba 68. člena zakona o denacionalizaciji ne more biti pravni temelj za izdajo sklepa o začasni odredbi zaradi zavarovanja denacionalizacijskega zahtevka.

Sodba nº U 104/94 of Upravni oddelek, November 29, 1995

Ker je bilo v postopku ugotovljeno, da blago ni bilo predano namembni carinarnici, je carinarnica utemeljeno odmerila carino in druge uvozne davščine špediterju, ki se je z garancijsko izjavo in izpolnitvijo rubrike 50 - v enotni carinski listini - glavni zavezanec, zavezal, da bo v primeru nepredaje blaga namembni carinarnici plačal carino in druge uvozne davščine.

Sodba nº U 340/94 of Upravni oddelek, November 29, 1995

Po 5. točki 11. člena samoupravnega sporazuma je mogoče odobriti spremljevalca pacientu med stacionarno obravnavo v zdravilišču na račun sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja le za spremljanje slepega zavarovanca, če mu ne more njegovemu zdravstvenemu stanju primerne nege in oskrbe zagotoviti zdravilišče.

Sklep of Upravni oddelek, November 29, 1995

Sprememba namembnosti iz trgovine in skladišča v disko klub je na pretežno stanovanjskem in kmetijskem območju dopustna, če je v skladu z določbami občinskega odloka o PUP glede preureditve obstoječih objektov, če meritve hrupa po pooblaščeni instituciji, predvsem v nočnem času, ne presegajo dovoljene ravni in če je v zvezi s tem izdano poprejšnje soglasje pristojnega sanitarnega inšpektorja.

Sklep of Civilni oddelek, November 29, 1995

Pravni standard "pravična denarna odškodnina" pa razčlenjuje 2. odstavek 200. člena ZOR, ki nalaga sodišču, da pri odločanju o podlagi škode in višine odškodnine upošteva pomen prizadete dobrine in namen te odškodnine, pazeč pri tem, da ne bi šlo na roko težnjam, ki niso združljive z njeno naravo in družbenim namenom. Pri določanju odškodnin se mora na splošno upoštevati širše okvire, ki se na področju odškodninskega prava izražajo zlasti ob medsebojnem razmerju med posameznimi škodami in odš...

Sklep of Civilni oddelek, November 29, 1995

Odločitev o solidarni odgovornosti obeh tožencev temelji na ugotovitvi v skupnem ravnanju in ima podlago v določbi 1. odstavka 206. člena ZOR.

Sklep of Civilni oddelek, November 29, 1995

Pasivno legitimiran v sporu zaradi prenehanja služnostne pravice ali le njene premestitve (nadomestitve), je lastnik zemljišča, ki bo obremenjeno s služnostno pravico in ne pooblaščenec tega zemljišča.

November 23, 1995

Sodba nº U 99/94 of Upravni oddelek, November 23, 1995

Če leži parcela v območju, na katerem po prostorskih ureditvenih pogojih do sprejetja zazidalnega načrta ni dovoljena nobena gradnja, je upravni organ pravilno zavrnil zahtevek tožnika za gradnjo stanovanjske hiše.

Sodba nº U 183/94-7 of Upravni oddelek, November 23, 1995

Določba 3. odstavka 21. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ, Ur.l. SRS, št. 1/79, 11/81, 1/86 in Ur.l. RS, št. 9/90 in 5/91) je namenjena varovanju zaščitenih kmetij. Prav zaradi namena ohranjanja zaščitenih kmetij ZKZ v 5. odstavku 21. člena tudi določa, da so pravni posli, sklenjeni v nasprotju s 3. odstavkom tega člena, nični.

Sklep of Upravni oddelek, November 23, 1995

Tožena stranka je izpodbijano soglasje k razrešitvi in imenovanju sprejela na podlagi 32. člena zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91), očitno po določbi 3. odstavka tega člena in 7. člena sklepa o preoblikovanju v javni socialno varstveni zavod. V 3. odstavku navedenega 32. člena zakona o zavodih je določeno, da v primeru, če poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela nista ločeni, imenuje in razrešuje direktorja svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. V skladu s to določbo ter...

Sklep of Gospodarski oddelek, November 23, 1995

Poravnava terjatve na način, kakršnega upnik (bodočega) stečajnega dolžnika ni mogel uveljaviti s tožbo, ker za to ni imel pravne podlage, je izterjava terjatve na neobičajen način.

Sodba nº II Ips 586/95 of Civilni oddelek, November 23, 1995

Sodišče pri ugotavljanju dejanskega stanja sme izhajati iz splošno znanih dejstev (stanje na trgu delovne sile). Ker so splošno znana, jih ni dolžno posebej dokazovati. Pri presoji preživninske obveznosti je potrebno upoštevati tudi predvideni razvoj dogodkov v bodočnosti. Toženka, ki ni bila nikoli zaposlena, tudi če bi delo dobila, ne bi mogla delati toliko časa, da bi pridobila pravico do pokojnine. Zato bi, ne glede na morebitno trenutno zaposlitev, imela pravico vsaj do tim. simbolične p...

Sklep nº II Ips 527/95 of Civilni oddelek, November 23, 1995

Po 3. odstavku 400. člena zakona o pravdnem postopku (ZPP), ki se na podlagi 37. člena ZNP smiselno uporablja tudi v nepravdnem postopku, je revizija dovoljena, če je sodišče druge stopnje zavrglo vloženo pritožbo. Z dovoljenostjo revizije v takšnih primerih je zakonodajalec dosledno izpeljal ustavno načelo pravice do pritožbe. V nasprotnem primeru bi se lahko postopek pravnomočno končal že na prvi stopnji.

Sklep nº II Ips 56/94 of Civilni oddelek, November 23, 1995

Pri ugotavljanju deležev na skupnem premoženju je po določbi 2. odstavka 59. člena ZZZDR treba upoštevati vse premoženje, pridobljeno v zakonski zvezi. To pa pomeni, da tudi vlaganj pri nastajanju tega premoženja ni mogoče presojati ločeno po posameznih stvareh.

Sklep nº II Ips 727/95 of Civilni oddelek, November 23, 1995

Pravno odločilno za odločitev po 17. členu ZSR (v zvezi z 8. členom tega zakona) je, kdo od razvezanih zakoncev ima večje stanovanjske potrebe. Trditev, da bi si predlagatelj lahko priskrbel drugo stanovanje, na odločitev ne more vplivati.

Sklep nº II Ips 530/95 of Civilni oddelek, November 23, 1995

Pogoj iz 9. točke 421. člena ZPP predpostavlja ugodnejši rezultat za predlagatelja obnove.

Sodba of Civilni oddelek, November 23, 1995

Ko je bilo o vprašanju ničnosti iz razlogov po 141. členu ZOR že pravnomočno odločeno v drugi pravdi, ne more toženec sedaj spet načenjati tega problema v obliki ugovora ničnosti kot prejudicialnega vprašanja (arg. iz prvega odstavka 12. člena ZPP). Sam smisel valutne klavzule je zavarovati zaradi inflacije upnikovo terjatev tako, da dobi dogovorjeni ekvivalent ob izpolnitvi obveznosti, ne pa, da se ta klavzula upošteva le ob zapadlosti obveznosti. Stranki sta se torej lahko dogovorili za val...

Sklep nº II Ips 312/94 of Civilni oddelek, November 23, 1995

Med strankama ni sporno, da je prodajna pogodba med njima razdrta. Med učinke razdrte pogodbe pa uvršča zakon tudi pravico stranke, ki je popolnoma ali deloma izpolnila pogodbo, do vrnitve tistega, kar je dala (drugi odstavek 132. člena Zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR). Uveljavlja torej lahko kondikcijski zahtevek. Ta določba je potemtakem dispozitivne narave, kar pomeni, da se stranki lahko dogovorita tudi o različnih modalitetah vrnitve danega (20. člen ZOR). O odlogu vrnitve oz. pla...

November 22, 1995

Sklep of Upravni oddelek, November 22, 1995

Pravice do družbene pomoči otrokom nimajo otroci, ki ne živijo v Sloveniji in katerih starši, ki tudi ne živijo v Sloveniji, prejemajo v Sloveniji pokojnino (55. člen zakona o družbenem varstvu otrok).

Sodba nº U 1698/94-14 of Upravni oddelek, November 22, 1995

Nezakonita je lokacijska odločba, ki v svojem izreku ne vsebuje pogojev, ki jih je treba izpolniti pri nameravani gradnji. Le sklicevanje na pogoje, ki so navedeni v lokacijski dokumentaciji, ne zadošča.

Sklep nº U 1439/93-10 of Upravni oddelek, November 22, 1995

Povrnitev šolnine sama zase ni upravna stvar, v kateri bi bilo mogoče samostojno voditi upravni postopek in izdati odločbo.

Sodba nº U 754/94-6 of Upravni oddelek, November 22, 1995

Če lokacijsko dovoljenje ne vsebuje pogojev, pod katerimi se investitorju dovoljuje poseg v prostor, ni mogoča presoja skladnosti lokacijskega dovoljenja z lokacijsko dokumentacijo.

Sodba nº U 311/94 of Upravni oddelek, November 22, 1995

Če med upravnim sporom po 26. členu ZUS zaradi molka prvostopnega in drugostopnega organa prvostopni organ izda odločbo, pa tožnik, pozvan po 32. členu tega zakona izjavi, da s to odločbo ni zadovoljen, zoper njo pa se ni pritožil, sodišče tožbi na podlagi 5. odstavka 42. člena ZUS ugodi in naloži toženi stranki, da odloči o tožnikovi pritožbi. Pri tem mora upoštevati nov prvostopni upravni akt, čeprav se tožnik zoper njega ni posebej pritožil. Če tožena stranka ugotovi, da je pritožba pomanj...

Sodba nº U 1553/94-9 of Upravni oddelek, November 22, 1995

Ker je podana skladnost predvidene gradnje kot spremljajoče dejavnosti na območju individualne stanovanjske gradnje (dvorane za rekreacijo z igranjem squasha - skvoša) z določbami občinskega PUP-a, je sodišče zavrnilo tožbo sosedov zoper izpodbijano odločbo, s katero je bila zavrnjena njihova pritožba zoper prvostopno lokacijsko dovoljenje o dopustnosti te gradnje.

November 21, 1995

Sodba nº VIII Ips 26/94 of Delovno-socialni oddelek, November 21, 1995

Tožnik je vložil revizijo po 73. členu ZDSS, zato bi glede na določbo tretjega odstavka tega člena moral navesti revizijske razloge in jih tudi utemeljiti. Ker tega ni storil, ni mogoče upoštevati revizijski ugovor, da hujše posledice niso bile ugotovljene.

Sklep of Delovno-socialni oddelek, November 21, 1995

V organizaciji se lahko opravi nadomestna vročitev odločbe o delavčevi pravici ali obveznosti tako, da se nabije na oglasno desko le tedaj, če je kljub poizvedovanju ostal delavčev naslov neznan.

Sodba nº VIII Ips 80/95 of Delovno-socialni oddelek, November 21, 1995

Status invalida se za uveljavljanje pravice iz prvega odstavka 36. d člena ZDR dokazuje z ustrezno odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Sklep nº VIII Ips 85/95 of Delovno-socialni oddelek, November 21, 1995

Če je na vročilnici o vročitvi prvostopne sodbe napisan datum prejema, ki pade na nedeljo, je treba ugotoviti, ali je vročitev res bila opravljena v nedeljo. Šele, če se ugotovi, da je vročitev bila zakonito opravljena v nedeljo, se rok za vložitev pritožbe računa od naslednjega dne.

November 17, 1995

Sodba nº Ru 30/95 of Kazenski oddelek, November 17, 1995

Proizvajalec - prodajalec cigaret sme popust pri ceni proizvoda, ki ga da kupcu v obliki rabata, odšteti od davčne osnove prometnega davka, če so izpolnjeni pogoji iz 5. odstavka 12. člena ZZUDPPS.

November 16, 1995

Sodba nº II Ips 16/94 of Civilni oddelek, November 16, 1995

Pravilna je presoja pritožbenega sodišča, da samo dejstvo izstopa potnika na nedovoljenem mestu še ne zadošča za zaključek, da obstoji vzročna zveza med tem dejstvom in škodo, ki jo utrpi potnik v kasnejšem teku dogodkov. To velja zlasti v primerih kot je obravnavani, ko do nastanka škode sploh ni prišlo takoj ob izstopu in na mestu izstopa, potnik, ki se je po izstopu iz avtobusa odločil za prečkanje vozišča, ki je sicer namenjeno le za promet motornih vozil, pa je odrasla, normalne presoje ...

Sodba nº II Ips 325/94 of Civilni oddelek, November 16, 1995

Plačilo odškodnine za sporno škodo predstavlja neposlovno obveznost. Odmera odškodnine za nepremoženjsko škodo tuji osebi pa se vedno glasi v domači valuti (33. člen zakona o deviznem poslovanju).

Sodba nº II Ips 331/94 of Civilni oddelek, November 16, 1995

Kadar oškodovanec zahteva odškodnino za skaženost obraza, sme sodišče upoštevati pri odmeri te odškodnine zgolj škodo zaradi sprememb obraza, ne pa skaženost drugih delov telesa, za katere se odškodnina ni uveljavljala.

Sodba nº U 290/94 in U 650/94 of Upravni oddelek, November 16, 1995

Tožena stranka v določbi 1. odstavka 144. člena zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), po kateri je predhodno vprašanje tako vprašanje, da brez njegove rešitve ni mogoče rešiti same stvari in je samostojna pravna celota, ki spada v pristojnost sodišča ali kakšnega drugega organa, ni imela podlage za prekinitev postopka, ampak bi morala odločiti o pritožbi upoštevajoč ustrezne določbe zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. l. RS št. 5/91 in 12/93, v nadaljevanju...

Sklep of Upravni oddelek, November 16, 1995

Po 5. točki 267. člena ZUP se za nično izreče odločba, ki vsebuje takšno nepravilnost, ki je po izrecni zakonski določbi razlog za ničnost. Ničnostna posledica iz 2. odstavka 88. člena zakona o denacionalizaciji je v tem zakonu določena le za akte civilnega prava, navedene v 1. odstavku 88. člena, ne pa tudi za upravne akte v smislu 5. točke 267. člena ZUP.

Sodba nº U 1414/94-6 of Upravni oddelek, November 16, 1995

Če je premoženje zavezanca v mešani lastnini, ni mogoča vrnitev podržavljenega premoženja v last in posest, razen v primeru, če bi bil zasebni oz. tuji kapital udeležen le z bagatelnimi vložki.

Sodba nº II Ips 17/94 of Civilni oddelek, November 16, 1995

Obstoja v tožbi in drugih vlogah opisanega in vsebinsko ter časovno opredeljenega posojilnega razmerja s "pribitki" sodišči prve in druge stopnje sploh nista ugotovili. Že to pa bi zadoščalo za zavrnitev tožbenega zahtevka. Tudi ob predpostavki, da je bilo posojilo s "pribitkom" tožeči stranki res dano, pa je pravilna odločitev obeh sodišč glede materialnopravne razlage določb 211. in 104. člena zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR. Če bi tožnik tožencu res plačal "pribitek" na posojilo, če...

Sodba nº U 871/94 of Upravni oddelek, November 16, 1995

Pri zavračanju sprejema v državljanstvo zaradi razlogov iz 8. točke 1. odstavka 10. člena ZDRS (nevarnost za javni red, varnost ali obrambo države), je potrebno upoštevati institut izbrisa obsodbe, saj takšne sodbe pri ugotavljanju nevarnosti za javni red in mir ni več mogoče upoštevati, kar velja tudi za časovno odmaknjene kazni sodnika za prekrške.

Sodba nº U 690/94 of Upravni oddelek, November 16, 1995

Če osebni zdravnik in zdravniške komisije določijo začetek začasne nezmožnosti za delo z datumom, pomeni, da je nezmožnost nastopila z začetkom navedenega dne.

Sodba nº U 356/93-10 of Upravni oddelek, November 16, 1995

Določbe 2. odstavka 66. člena ZDen ni mogoče razlagati tako, kot da upravnim organom, pristojnim za denacionalizacijo, dopušča ali celo nalaga izdajanje odredb, ki se tičejo zemljiške knjige, torej zadeve iz sodne pristojnosti.

Sodba nº U 1086/94-6 of Upravni oddelek, November 16, 1995

Upravičeni vlagatelj zahteve za denacionalizacijo ima v primeru, ko je bil akt o podržavljenju (kazenska sodba) kasneje razveljavljen, pravico do izbire postopka oz. pravne podlage za uveljavljanje zahtevka za vrnitev premoženja. Uveljavljanje zahtevkov na podlagi 145. člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij je namreč v dispoziciji upravičencev.

Sodba nº II Ips 287/94 of Civilni oddelek, November 16, 1995

Tožbeni zahtevek na ugotovitev pravne neučinkovitosti pravnomočnosti sklepa nepravdnega sodišča (o razdružitvi solastnine) nima podlage v materialnem pravu.

Sklep nº II Ips 666/95 of Civilni oddelek, November 16, 1995

Stanovanjski spori imajo za podlago lastninskopravna ali najemna razmerja, ki pa imajo le premoženjskopravno naravo. Določilo 111. člena Zakona o nepravdnem postopku torej kot izjema za dovoljenost revizije ne prihaja v poštev.

Sklep nº II Ips 639/95 of Civilni oddelek, November 16, 1995

Odgovornost za ravnanje delavcev je objektivna, vendar pa mora škodno dejanje pomeniti prekršitev kakšne skrbnosti (razen v primerih, kadar je določena objektivna odgovornost zaradi posebnih okoliščin, za kar v tem primeru ne gre). Tako delovna organizacija ni odgovorna, če delavec opravi delo s skrbnostjo, ki jo mora organizacija nuditi kot profesionalec. Zato se organizacija reši odgovornosti, če dokaže, da je njen delavec ravnal kot je treba oz. kot bi organizacija ravnala kot oseba, ki se...

Sodba nº II Ips 237/94 of Civilni oddelek, November 16, 1995

Pretihotapljen avtomobil s ponarejeno identiteto in zasežen s strani carinarnice je stvar, katere namembna raba je izključena; kupec zato ob drugih pogojih uveljavlja razdrtje pogodbe o nakupu vozila (508. in 510. člen ZOR).

Sodba nº II Ips 281/94 of Civilni oddelek, November 16, 1995

Spor o soglasju glede cene pri sklenitvi prodajne pogodbe s posledično tožbo in dokazovanjem resnične pogodbene volje o ceni, v primeru dokazne ocene, kakšna cena je bila dogovorjena, ne omogoča sklepanja o izostanju pogodbene volje o bistvenih sestavinah pogodbe.

Sodba nº II Ips 303/94 of Civilni oddelek, November 16, 1995

Izven 3 letnega roka iz 376. člena ZOR vložen zahtevek iz pobota, ki mu je kasneje sledila nasprotna tožba onemogoča uporabo 388. člena ZOR.

Sklep of Civilni oddelek, November 16, 1995

Pri ocenjevanju ustreznosti vožnje nasprotnega vozila neposredno pred srečanjem (in nezgodo), je potrebno upoštevati splošne tedanje prometne razmere, med njimi širino ceste, na njej odvijajoč se promet ipd.

November 15, 1995

Sklep nº II Ips 161/95 of Civilni oddelek, November 15, 1995

Namen denacionalizacije je predvsem poprava krivic iz povojnega obdobja (1. odst. 1. čl. v zvezi s 3., 4. in 5. čl. ZDen) in sicer v prvi vrsti z vrnitvijo podržavljenega premoženja v naravi (1. odst. 2. čl., 16. in 42. čl. ter 43. čl. ZDen). Zato v postopku po ZDen ne more biti odločilno, kako je zavezanec, ki je družbeno pravna oseba, nepremičnino dobil med svoja sredstva (prim. 1. in 2. odst. 51. in 73. čl. ZDen). Pomemben je položaj osebe, ki ji je bilo premoženje podržavljeno na način iz...

Sklep nº II Ips 470/94 of Civilni oddelek, November 15, 1995

Pri presoji je potrebno izhajati iz dejanskega stanja, ki sta ga ugotovili sodišči prve in druge stopnje. Iz dejanskih ugotovitev sledi, da je sporna hiša "v izgradnji in še lep čas ne bo sposobna za bivanje".

Sodba nº I Ips 175/95 of Kazenski oddelek, November 15, 1995

Storilec, ki sklepa pogodbo z lažnimi navedbami o roku izpolnitve obveznosti, ne stori kaznivega dejanja goljufije, saj ni izkazan njegov namen pridobitve protipravne premoženjske koristi, lahko pa stori kaznivo dejanje preslepitve kupcev po 2. odstavku 237. člena KZ.

Sodba nº I Ips 48/95 of Kazenski oddelek, November 15, 1995

Za izvršitev kaznivega dejanja nasilniškega obnašanja po 1. odstavku 222. čl. KZ RS nagib ali motiv nista pomembna, saj ne predstavljata konstitutivnega znaka tega kaznivega dejanja.

Sklep of Upravni oddelek, November 15, 1995

Izdajo osebnega delovnega dovoljenja, ki ga zahteva tujec, zakon o zaposlovanju tujcev veže na pogoj, določen v 2. odstavku 5. člena, ki določa, da tujec lahko pridobi osebno delovno dovoljenje pod pogojem, da v evidenci Republiškega zavoda za zaposlovanje med brezposelnimi osebami na določenem območju ni ustreznega kandidata, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še posebne pogoje, ki jih delodajalec zahteva za sklenitev delovnega razmerja in je pripravljen sprejeti zaposlitev. Če ta pogoj ni...

Sklep of Upravni oddelek, November 15, 1995

Lokacijsko dovoljenje v obravnavani zadevi se nanaša na rekonstrukcijo obstoječega skladišča naftnih derivatov, ki pojmovno obsega kompleks obstoječih stavb in naprav na funkcionalno zaokroženih zemljiščih, ki se bodo v okviru rekonstrukcije posodobile, nadomestile ali dogradile, kolikor merijo tožbene pripombe na nadaljnji obstoj sedanjega skladišča, potem se te pripombe nanašajo v bistvu na družbeni plan mesta in na prostorski izvedbeni načrt, za katerih presojo ustavnosti je pristojno Usta...

Sodba nº U 1210/94-9 of Upravni oddelek, November 15, 1995

Sama lokacijska dokumentacija, ki vsebuje vse elemente iz 55. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, je lahko podlaga za izdajo lokacijskega dovoljenja.

Sodba nº U 762/94-13 of Upravni oddelek, November 15, 1995

Ne gre za predhodno vprašanje v postopku pridobitve lokacijskega dovoljenja (tožba sosede pred sodiščem splošne pristojnosti zoper investitorja, da je kršil dogovor med njima, da ne bo nadzidal garaže), če je investitor izkazal razpolagalno pravico na zemljišču, kjer je predvidena nadzidava; in če sta upravna organa (prvostopni organ in tožena stranka) presodila skladnost predvidene gradnje s pogoji po urbanističnem aktu (občinskem odloku o PUP-jih).

Sodba nº U 1575/94-8 of Upravni oddelek, November 15, 1995

Zatrjevane težke okoliščine in tožnikovo skupno bivanje s člani družine, ki so v Republiki Sloveniji kot begunci, niso drug upravičen razlog za tožnikovo daljše prebivanje v državi po zakonu o tujcih. Tožnik je imel status begunca in je kot tak imel začasno bivališče skupaj s člani svoje družine, vendar je ta položaj izgubil iz razlogov na njegovi strani.

Sklep of Upravni oddelek, November 15, 1995

Za osebe, ki na podlagi 2. odstavka 35. člena zakona o državljanstvu FLRJ niso bile vpisane v evidenco državljanov in za katere upravni organ v postopku dokaže, da so bile člani Kulturbunda oz. popolni člani Koroške ljudske zveze (rdeča izkaznica) se šteje, da so bile nemške narodnosti.

Sodba nº U 1517/93-7 of Upravni oddelek, November 15, 1995

Ker drugostopni upravni organ, ki je v izvršitvi sodbe izdal odločbo, ni ravnal v skladu z določbo 62. člena ZUS in ni upošteval pravnega mnenja in pripomb sodišča v sodbi, je odločba nezakonita.

Sodba nº U 1499/93-10 of Upravni oddelek, November 15, 1995

V postopku ugotavljanja državljanstva po 2. odstavku 9. člena ZDen je upravni organ kršil pravila postopka, če v postopku prizadetim osebam ni predočil dokazov, na katere opira svojo odločitev, da bi se stranke o njih lahko izjasnile.

Sodba nº U 1250/93-8 of Upravni oddelek, November 15, 1995

Oseba, ki je optirala za nemški rajh med II. svetovno vojno in se njena opcija nahaja v opcijskem spisu, ki so ga tedaj vodili Nemci, se šteje za osebo nemške narodnosti in če je ob uveljavitvi novele zakona o državljanstvu FLRJ (4.12.1948) živela v tujini, ni pridobila jugoslovanskega državljanstva po zakonu o državljanstvu FLRJ (2. odstavek 35. člena).

November 09, 1995

Sodba nº II Ips 190/94 of Civilni oddelek, November 09, 1995

Ob nespornem dejstvu, da je imetnik stanovanjske pravice prenehal uporabljati stanovanje, oddal pa ga je v podnajem tožencema, se pokaže, da ga ta uporabljata brez pravnega naslova tako v primeru, da bi bilo potrebno uporabiti določbe ZSR, kakor tudi v primeru uporabe SZ. Tako ni potrebno posebej ugotavljati, ali je imetniku stanovanjske pravice prenehalo stanovanjsko oziroma najemno razmerje.

Sklep nº II Ips 448/95 of Civilni oddelek, November 09, 1995

Nobene pravne podlage ni, da bi lahko tisti, ki mu je v primeru iz 5.čl. ZDen vrnjeno premoženje v naravi, obdržal tudi prejeto kupnino v višini 30 % vrednosti podržavljenega premoženja, če je prejel višjo odškodnino.

Sklep nº II Ips 532/95 of Civilni oddelek, November 09, 1995

Glede na tožbeni zahtevek, ki vsebuje popravek z dne 27.3.1995, sta sodišči prve in druge stopnje nepravilno ocenjevali pravočasnost tožbe v zvezi s tožnikovo prvo zahtevo za popravek z dne 10.2.1995, ki jo je tožena stranka zavrnila z dopisom z dne 14.2.1995. Če bi tožnik s tožbo z dne 3.5.1995 zahteval objavo popravka z dne 10.2.1995, ki bi moral biti objavljen najkasneje 17.2.1995, bi bila tožba nedvomno prepozna. Zavrnitev zahteve za objavo drugega popravka oziroma neobjava tega popravka ...

Sklep nº II Ips 643/95 of Civilni oddelek, November 09, 1995

Pogoj za uporabo 5. člena ZDen po eni strani ni v tem, da bi morala biti pogodbena stranka državni organ ali predstavnik oblasti, marveč je že dovolj, da gre za grožnjo, silo ali zvijačo omenjenih oseb, dasiravno nista pogodbenika.

Sodba nº II Ips 306/94 of Civilni oddelek, November 09, 1995

Tudi če so imeli JLA in njeni organi po osamosvojitvi naše republike (ne)posredno posest nad kakšnim stanovanjem iz svojega sklada, jim to dejstvo ni dajalo pravice razpolagati z njim, ker jim je bila odvzeta z osamosvojitvenimi akti.

Sodba nº U 1203/93-6 of Upravni oddelek, November 09, 1995

Določba 3. odstavka 63. člena zakona o denacionalizaciji (ZDen) v zvezi z določbo 2. odstavka 9. člena ZDen pomeni, da mora upravni organ pri ugotavljanju jugoslovanskega državljanstva upoštevati retroaktivni učinek 2. odstavka 35. člena zakona o državljanstvu FLRJ, pri tem pa je dolžan ugotavljati le, ali gre za osebo nemške narodnosti in ali je oseba ob uveljavitvi te določbe, to je 4.12.1948, živela v tujini.

Sodba nº U 27/94-9 of Upravni oddelek, November 09, 1995

Za presojo statusa upravičenca do vrnitve zadružnega premoženja je pomembna edinole sedanja oblika organiziranosti zadružništva. Zato je Zadružno zvezo Slovenije po določbi 2. odstavka 66. člena zakona o zadrugah šteti za upravičeno vlagateljico.

Sodba nº II Ips 262/94 of Civilni oddelek, November 09, 1995

Sodišči prve in druge stopnje sta svojo ugotovitev o zastaranju tožnikove terjatve oprli na objektivni rok petih let, ki je do vložitve tožbe že potekel. Pri tem sta šteli, da je tožniku nastala škoda ob škodnem dogodku in da mu je začel naslednji dan po škodnem dogodku teči objektivni zastaralni rok. Čeprav nastanek škode ni vedno sočasen s škodnim dogodkom, ampak lahko škoda, povzročena z določenim škodnim ravnanjem, nastane tudi kasneje, v konkretnem primeru tožnikovo trditveno gradivo ni ...

Sodba nº II Ips 624/95 of Civilni oddelek, November 09, 1995

Zakon o pravdnem postopku določa, da, kadar ima stranka pooblaščenca, se vročajo pisanja njemu, če ni v tem zakonu drugače določeno (prvi odstavek 138. člena). Tako bi bilo v tem primeru dovolj, da bi sodišče vabilo na narok za obravnavanje predloga za obnovo le toženčevega pooblaščenca. Sodišče namreč ni zahtevalo, naj se stranka sama izjavi o dejstvih, ki jih je potrebno ugotoviti, in dokaza z zaslišanjem strank ni predlagala nobena izmed njiju, na naroku za obravnavanje predloga pa se razp...

November 08, 1995

Sodba nº II Ips 323/94 of Civilni oddelek, November 08, 1995

Oškodovanka je zaradi preloma vratne hrbtenice in visoke poškodbe hrbtenjače tetrapleginja, hroma od vratu navzdol, z zgolj delno ohranitvijo funkcije desne roke in ne more hoditi, pa tudi ne kontrolirati odvajanja vode in blata. Ni sposobna opravljati niti najosnovnejših življenjskih funkcij (torej se hraniti sama), prizadeta je že dihalna muskulatura ter funkcija govora in požiranja. Čeprav je stara šele 33 let po taki poškodbi le vegetira, se zaveda svojega stanja, vendar fizična slabost p...

Sklep nº II Ips 626/95 of Civilni oddelek, November 08, 1995

Ker gre v obravnavanem primeru za razrešitev stanovanjskega spora na podlagi 155. člena stanovanjskega zakona (naprej: SZ), gre za premoženjsko pravni spor. Glede na tako naravo spora in ker njegova vrednost ne presega 80.000 SIT, revizija prve tožene stranke ni dovoljena.

Sklep nº I R 32/95 of Civilni oddelek, November 08, 1995

Okoliščina, da toženka dela kot sodnica pri sodišču, ki je krajevno pristojno za sojenje v tej zadevi, pomeni tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča (68. čl. zakona o pravdnem postopku).

Sklep of Civilni oddelek, November 08, 1995

Za veljavnost pravnega posla, ki ga sklene mladoletnik, zadostuje, da je odobritev izrazil eden od staršev.

Sodba nº II Ips 316/94 of Civilni oddelek, November 08, 1995

Trditveno breme je na strankah (2.odst.7.čl. ZPP). Sodišče ne raziskuje dejstev, ki jih stranke niso navedle, razen če ugotovi, da želijo stranke razpolagati z zahtevki, s katerimi ne morejo razpolagati (4.odst.7.čl. in 3. odst.3.čl. ZPP). Zato ni mogoče šteti kot napako v postopku dejstva, da ni bil zaslišan zapisovalec oporoke. Tožeča stranka namreč ni navedla, kdo naj bi to bil. Po uradni dolžnosti se sodišču s tem vprašanjem nikakor ni bilo treba ukvarjati.

Sklep nº II Ips 614/95 of Civilni oddelek, November 08, 1995

Izpodbijani sklep temelji na ugotovitvi, da sta od predlagateljeve nezakonite vselitve minili več kot dve leti, zato tožba po 50. členu zakona o stanovanjskih razmerjih ni več mogoča. V takem primeru pridobi nezakonito vseljeni stanovanjsko zaščito. Ker ni mogoče doseči njegove izselitve, se njegov pravni položaj izenači z imetnikom stanovanjske pravice.

Sodba nº II Ips 664/94 of Civilni oddelek, November 08, 1995

Na izpolnitev posojilne pogodbe ne morejo v ničemer vplivati zatrjevani nagibi, zaradi katerih naj bi se toženec odločil za nakup novega vozila. Namreč nagibi, iz katerih je bila pogodba sklenjena, ne vplivajo na njeno veljavnost (člen 53 ZOR).

Sodba nº II Ips 324/94 of Civilni oddelek, November 08, 1995

Pogodba ustvarja pravice in obveznosti le med pogodbeniki, kot to določa 148. člen zakona o obligacijskih razmerjih in ker tožnik ni eden od pogodbenikov, ni aktivno legitimiran k tožbi. V danem primeru, ko temelji tožnikov tožbeni zahtevek na obveznostnopravni pogodbi tretjih, nima sam zahtevka iz pogodbe zoper toženko in zato njegov tožbeni zahtevek ne more biti utemeljen. Zgolj v tožbi zatrjevan pravni interes, ki ga povezuje s problematiko tekočega denacionalizacijskega postopka, ni dovol...

Sodba nº II Ips 551/95 of Civilni oddelek, November 08, 1995

Objavljena informacija posredno opredeljuje oz. omejuje tudi vsebino odgovora v dveh pogledih. Prvič, odgovor se mora nanašati na informacijo, zaradi katere se zahteva objava odgovora. Zato odgovornemu uredniku odgovora ni potrebno objaviti, če se ne nanaša na objavljeno informacijo (1. alinea 13. čl. ZJG). In drugih, tako kot informacija mora biti tudi odgovor nanjo zgolj informativen. Odgovor na informacijo ne sme izražati mnenja prizadetega (t.j. prikaza nekega stanja glede na avtorjevo la...

Sklep of Kazenski oddelek, November 08, 1995

Po določilu I. odstavka 424. člena ZKP se vrhovno sodišče pri odločanju o zahtevi za varstvo zakonitosti omeji na preizkus tistih kršitev zakona, na katere se vložnik sklicuje v zahtevi. Zagovornik v zahtevi sicer uveljavlja kršitev kazenskega zakona, vendar pa ne pove, katera kršitev kazenskega zakona, določena v 365. členu ZKP/1976, naj bi bila v obravnavanem primeru podana. Tudi iz vsebine (obrazložitve) zahteve ne izhaja, da bi zagovornica uveljavljala katero izmed kršitev kazenskega zako...

Sodba nº U 365/93-6 of Upravni oddelek, November 08, 1995

Če gre za ugotavljanje jugoslovanskega državljanstva kot pogoja aktivne legitimacije v postopku denacionalizacije, za pravilno odločitev upravnega organa zadošča že ugotovitev nemške narodnosti in dejstvo prebivanja v tujini, saj v tem postopku niti ni mogoče ugotavljati obstoja nelojalnega ravnanja zoper interese narodov in države FLRJ.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners