Vrhovno Sodišče: Opinions issued on December 1995

December 28, 1995

Sodba nº U 155/94 of Upravni oddelek, December 28, 1995

Odločba o prenehanju skupne obratovalnice na podlagi odjave (1. točka 1. odstavka 95. člena obrtnega zakona) je ugotovitvena in ne konstitutivna odločba, zato čas prenehanja ni možno vezati na pravnomočnost odločbe.

December 25, 1995

Sodba nº II Ips 360/94 of Civilni oddelek, December 25, 1995

Potem, ko je na podlagi spremenjenega Zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino (preč.b. Ur.l. SFRJ, št. 17/84) stopil v veljavo Odlok o obrestovanju deviz, ki jih imajo občani na deviznem računu ali kot devizno hranilno vlogo (Ur.l. SFRJ št. 16/84), je tožena stranka po tem predpisu obrestovala vezana sredstva v dinarjih. Tožnik je s tožbo z dne 17.2.1993 in skrčitvi zahtevka dne 1.6.1993 (r.št. 6) zahteval še plačilo deviznih obresti za čas od 1.11.1984 do vključno 31.12.19...

December 21, 1995

Sklep nº II Ips 229/94 of Civilni oddelek, December 21, 1995

Ugotavljanje novih pravnoodločilnih dejstev v postopku pred sodiščem druge stopnje na način, ki je v nasprotju z določbo 373. člena ZPP, predstavlja v reviziji uveljavljeno bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 1. odstavka 354. člena ZPP, ki je vplivala na pravilnost in zakonitost izpodbijane sodbe.

Sklep of Civilni oddelek, December 21, 1995

Kadar postavi tožena stranka ugovor krajevne nepristojnosti in (nepravilno) predlaga, naj se zadeve odstopi krajevno pristojnemu sodišču v tuji državi, je potrebno šteti kot njen ugovor nepristojnosti slovenskega sodišča, ne pa kot sta šteli nižji sodišči, da gre zgolj za vprašanje krajevne pristojnosti (prvi odstavek 20. člena ZPP).

Sodba nº U 771/92 of Upravni oddelek, December 21, 1995

Tržni inšpektor ne more odrediti, da mora tožeča stranka kot prodajalec splošne pogoje prodaje in dobave na naročilnici (pogodbi) uskladiti z zakonskim predpisom (3. odst. 13. člena zakona o trgovini, ki je veljal v času prvostopne odločbe - Ur.l. SFRJ, št. 46/90 in Ur.l. RS, št. 4/91-II), ki določa rok za reklamacije, ker za to nima materialne podlage niti v zakonu o tržni inšpekciji, niti v zakonu o trgovini - 90, niti v zakonu o standardizaciji.

Sklep of Upravni oddelek, December 21, 1995

Po določbi 6. člena ZUS je upravni spor mogoč samo zoper upravni akt. Predmet odločanja z upravnim aktom v upravni stvari je vselej pravica, obveznost ali pravna korist posameznika v konkretni upravni stvari. Stališče ali strokovno mnenje tožene stranke o tožničini strokovni ali siceršnji usposobljenosti za opravljanje zasebne dejavnosti na področju zdravstvene nege, ne glede na to, v kakšni obliki je izraženo, ni upravni akt v smislu 6. člena ZUS, ker tožena stranka z izraženim mnenjem ni od...

Sodba nº in sklep II Ips 219/94 of Civilni oddelek, December 21, 1995

Zavezanec vsebinsko odkloni zahtevo za sklenitev pogodbe tudi tedaj, če sklene pogodbo z osebo, ki ni upravičenec po 117. členu SZ. Ob pomanjkanju izrecne določbe o sankciji za primer prodaje tretji osebi je potrebno kombinirati sankcijo iz 128. člena s pravico predkupnega upravičenca po 20. členu SZ. V obeh primerih gre za odklonitev prodaje tistemu, ki je upravičen do nakupa. Če ima upravičenec v primeru zavrnitve sklenitve pogodbe pravico sklenitev izsiliti s tožbo (128. člen), mora imeti ...

Sodba nº U 195/94-5 of Upravni oddelek, December 21, 1995

Po določbi 596. člena zakona o gospodarskih družbah, s katero so prenehale veljati določbe obrtnega zakona, ki se nanašajo na registracijo in število zaposlenih, ni bilo prepovedano izdajanje dovoljenj za razširitev obrtne dejavnosti. Ker so osebe, ki so bile registrirane za opravljanje obrtne dejavnosti po 584. členu imele na voljo rok za uskladitev dejavnosti do 31.5.1994, ta rok pa je bil podaljšan, tožena stranka v izpodbijani odločbi ni razložila, v čem je bila nezakonitost odpravljene o...

Sodba nº II Ips 358/94 of Civilni oddelek, December 21, 1995

Po ugotovitvi sodišča prve stopnje toženec z zaklepanjem železnih vrat neutemeljeno preprečuje tožeči stranki izvrševanje dogovorjene služnostne pravice voženj po pogodbi z dne 18.3.1971. Tožeča stranka, ki je prvotno zahtevala, da toženec železna vrata podre, je v teku postopka svoj zahtevek spremenila tako, da je zahtevala namesto tega izročitev ključev. Revizijsko sodišče nima pomislekov proti stališču sodišč prve in druge stopnje, da je zahtevek na izročitev ključev utemeljen, saj je tože...

Sklep nº II Ips 716/95 of Civilni oddelek, December 21, 1995

Po uveljavitvi stanovanjskega zakona, Uradni list RS, št. 18/91, so stanovanjski spori premoženjskopravni spori, v katerih je dovoljenost revizije kot izrednega pravnega sredstva odvisna od vrednosti spornega predmeta, ki jo tožnik navede v tožbi.

December 20, 1995

Sklep of Civilni oddelek, December 20, 1995

Odločitev o varstvu in vzgoji otrok mora biti v skladu s koristmi otrok (2. odst. 78.čl. zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih - ZZZDR). Zato lahko upošteva sodišče interese staršev samo v skladu s tem temeljnim pravilom.

Sklep nº II Ips 572/95 of Civilni oddelek, December 20, 1995

Kadar vlaga državni tožilec zahtevo za varstvo zakonitosti zoper odločbo, ki jo stranke izpodbijajo z revizijo, je rok za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti trideset dni od dneva, ko mu je bila vročena revizija tiste stranke, katere revizija mu je bila vročena prej (3. odst. 401.čl. ZPP). Razlog, da zakon v tem primeru določa krajši rok, je v tem, ker ima državni tožilec možnost, da se seznani z zadevo, v kateri so mu po 390.čl. ZPP vročene izpodbijane odločbe in revizija. Sodišču pa je ...

Sodba nº II Ips 177/94 of Civilni oddelek, December 20, 1995

Kadar se odškodninska terjatev spremeni v čisto denarno terjatev, ni mogoče opraviti valorizacije po dol. 2. odstavka 189. člena ZOR (opredelitev škode glede na razmere ob sojenju), saj to preprečuje načelo monetarnega nominalizma (394. člen ZOR).

Sodba nº II Ips 811/94 of Civilni oddelek, December 20, 1995

Morebitna bistvena kršitev določb pravdnega postopka po 13. točki 2. odstavka 354. člena ZPP v odločbi sodišča druge stopnje, ki je med postopkom že razveljavilo sodbo sodišča prve stopnje, v revizijskem postopku proti sodbi sodišča druge stopnje, s katero je v ponovljenem postopku izdana sodba sodišča prve stopnje potrjena, ni upoštevna.

Sklep nº II Ips 733/94 of Civilni oddelek, December 20, 1995

Nedovoljenost revizije zaradi izostanka navedbe vrednosti spornega predmeta.

Sodba nº II Ips 83/94 of Civilni oddelek, December 20, 1995

Pri preizkusu revizijskega razloga zmotne uporabe materialnega prava je revizijsko sodišče vezano na trditveno in dokazno podlago, ki jo je ugotovilo sodišče prve stopnje in preizkusilo sodišče druge stopnje. Po 3. odstavku 385. člena ZPP mora šteti, da je dejansko stanje popolno in pravilno ugotovljeno. Revidentkina navajanja kažejo, da ugovarja dejanskim ugotovitvam sodišč prve in druge stopnje in dokazni oceni, ki prav tako spada v okviru nedopustnega revizijskega razloga izpodbijanja deja...

Sklep nº II Ips 354/94 of Civilni oddelek, December 20, 1995

Hišniško stanovanje je po samem stanovanjskem zakonu postalo solast solastnikov ene ali več stanovanjskih hiš (četrti odstavek 8. člena SZ). Kot takšno se ne more še enkrat privatizirati po določilu 117. člena SZ oziroma ne more biti predmet obveznosti prodajne pogodbe sklenjene po tem določilu. Pogodba, katere predmet obveznosti je nedopusten, pa je nična (47. člen v zvezi s 1. odstavkom 103. člena ZOR).

Sklep of Kazenski oddelek, December 20, 1995

Sklep o uvedbi preiskave nima razlogov o dejstvih, iz katerih bi izhajal utemeljen sum, da sta obdolženki storili kaznivo dejanje, kar predstavlja bistveno kršitev kazenskega postopka po 11. točki 1.

Sodba nº I Ips 214/95 of Kazenski oddelek, December 20, 1995

Sklep o zavrnitvi zahteve za izločitev sodnika, ki je bil izdan po vložitvi obtožbe ni pravnomočna sodna odločba, saj ga je mogoče izpodbijati šele v pritožbi zoper sodbo, zato zoper njega tudi ni mogoče vložiti zahteve za varstvo zakonitosti.

Sodba nº II Ips 340/94 of Civilni oddelek, December 20, 1995

V zvezi s to presojo je opozoriti na določilo 158. člena stanovanjskega zakona (naprej SZ). Po tem določilu se spori, sproženi pred uveljavitvijo stanovanjskega zakona, nadaljujejo po predpisih, ki so veljali pred tem zakonom. Ti predpisi, ki so urejali razmerja kot je sporno, so bili: zakon o stanovanjskih razmerjih (ZSR), zakon o pravicah na delih stavb in zakon o stanovanjskem gospodarstvu. Po določilu 68. člena ZSR ni smel nihče brez dovoljenja stanovanjskega organa in soglasja hišnega sv...

Sklep nº I R 38/95 of Civilni oddelek, December 20, 1995

Po določilu 68. člena zakona o pravdnem postopku (naprej ZPP) najvišje sodišče v državi na predlog stranke ali pristojnega sodišča določi, da naj v posamezni zadevi postopa drugo stvarno pristojno sodišče z njegovega območja, če je očitno, da se bo tako laže opravil postopek ali če so za to drugi tehtni razlogi. Temelj take delegacije je smotrnost, ki se kaže v tem, da bo drugo sicer stvarno pristojno sodišče laže opravilo postopek.

Sklep of Civilni oddelek, December 20, 1995

Ker iz ugotovitev izhaja, da tožnik ni dokazal, da bi ga poškodoval toženec, ni dokazne podlage za njegovo odškodninsko odgovornost.

Sklep nº II Ips 350/94 of Civilni oddelek, December 20, 1995

ZDKZ je predpis prisilne narave, ki ga mora sodišče upoštevati v vseh primerih, kadar je predmet dedovanja zaščitena kmetija. Taka narava navedenega predpisa izhaja iz njegovega 1. člena (ki določa, da se s tem zakonom ureja dedovanje kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev), še posebej pa iz 25. člena, ki določa, da se ta zakon uporablja za vse dediščine, katerih predmet je kmetijsko zemljišče oziroma kmetija, če je dedovanje uvedeno po uveljavitvi ZDKZ. Po določbi 3. odstavk...

Sklep nº II Ips 711/95 of Civilni oddelek, December 20, 1995

Sodne poravnave imajo po prevladujočem mnenju materialnopravne in procesnopravne učinke. Materialnopravni se kažejo v sporazumni ureditvi spornega pravnega razmerja, po pravilih civilnega prava (sedaj člen 1089 in naslednji zakona o obligacijskih razmerjih, naprej ZOR, pred tem pa v paragrafu 1380 občega državljanskega zakonika - ODZ), procesnopravni pa le v procesnih učinkih take poravnave, ki so podobni pravnomočnim odločbam (člen 321 in naslednji zakona o pravdnem postopku, naprej ZPP). Iz...

Sodba nº II Ips 656/95 of Civilni oddelek, December 20, 1995

Po pozitivni zakonodaji (to je zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, naprej ZZZDR), pripada staršem pravica in dolžnost, da z neposredno skrbjo in svojim delom zagotavljajo uspešen telesni in duševni razvoj svojih otrok (4. člen ZZZDR) ter da ta upravičenja otrokovih staršev v razmerju do otrokovih starih staršev ne morejo biti sporna, kadar so starši sami sposobni skrbeti za varstvo in vzgojo svojih otrok. Po naravi stvari same - zaradi najtesnejšega odnosa med roditeljem in otrok...

Sklep of Civilni oddelek, December 20, 1995

Glede zakupnega razmerja, sklenjenega za stanovanje iz stanovanjskega fonda bivše JLA med JLA in civilnopravno osebo pred 25.6.1991, veljajo določbe ZOR o zakupu, torej tudi 1. odstavek 596. člena ZOR in 1. odstavek 597. člena istega zakona in sicer v razmerju do Republike Slovenije kot prejemnice stanovanjskega fonda JLA.

December 19, 1995

Sodba nº VIII Ips 62/95 of Delovno-socialni oddelek, December 19, 1995

Sodišče prve stopnje je zavrnilo zahtevek tožnika na razveljavitev sklepov pristojnih organov, na podlagi katerih je tožniku prenehalo delovno razmerje. Ugotovilo je, da tožnik naloženega dela ni opravil brez opravičenega razloga. Pritožbeno sodišče je izpodbijano odločbo spremenilo in zahtevku ugodilo. Ugotovilo je, da je tožnik analiziral in pregledoval dokumentacijo, dela pa ni opravil, ker za delo ni bil usposobljen in ne gre za prenehanje del. razmerja, saj razlogi niso dani. Revizijsko ...

Sodba of Delovno-socialni oddelek, December 19, 1995

Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožnikov zahtevek na razveljavitev sklepov disciplinskih organov, s katerima je bil tožniku izrečen ukrep prenehanja delovnega razmerja. Sodišče je ugotovilo, da je storil hujšo kršitev delovnih obveznosti zlorabe pravice do bolezenskega dopusta. Svojo odločitev je oprlo na izvedeniško mnenje, ni pa zaslišalo niti tožnika, niti ni imelo podatkov, kakšne napotke mu je dal zdravnik za čas bolniškega staleža. Pritožbeno sodišče je odločbo spremenilo in ugodilo za...

Sodba nº VIII Ips 34/95 of Delovno-socialni oddelek, December 19, 1995

Če je zavarovancu vojaška služba prenehala šele 31.12.1991, niso izpolnjeni pogoji za priznanje izplačevanja akontacije invalidske pokojnine po določbi 2. alinee 1. odst. 2. člena odloka o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin.

Sklep of Delovno-socialni oddelek, December 19, 1995

Obnovitveni razlog iz 2. točke 39. člena ZSZD je mogoče dokazati le s pravnomočno sodno odločbo, razlog iz 3. točke pa mora predlagatelj obnove dokazati. Tožnik kot revident tega ni storil, je bil njegov predlog za obnovo postopka utemeljeno zavrnjen.

Sodba nº VIII Ips 56/94 of Delovno-socialni oddelek, December 19, 1995

V reviziji, ki je vložena po prvem odstavku 73. člena ZDSS, mora revident, glede na vsebino tretjega odstavka navedenega člena, navesti revizijske razloge iz 385. člena ZPP in jih tudi utemeljiti. Ker tožnik vsebine revizije ni oblikoval tako, kot zahteva ZDSS, revizija ni utemeljena.

Sodba nº VIII Ips 86/95 of Delovno-socialni oddelek, December 19, 1995

Očitana kršitev določbe 1. odst. 254. čl. ZPP v zvezi s 5. tč. 1. odst. 71. čl. ZPP ni revizijski razlog: uveljavljana relativna bistvena kršitev postopka iz 1. odst. 354. čl. ZPP se nanaša na postopek pred sodiščem prve stopnje.

Sodba nº VIII Ips 58/95 of Delovno-socialni oddelek, December 19, 1995

Dejstvo, da tožnik od marca 1991 ni bil več zadolžen za delo referenta za operativno-učne posle ni pravno odločilno. Status razpolage se po določbi 2. alinee 1. odstavka 2. člena odloka prizna vojaški osebi, če ji je bila izdana ustrezna odločba pristojnega organa, sicer pa le na dokazih oprtem dejstvu, da v času, določenim z omenjenim odlokom, ni opravljal nobenih vojaških aktivnosti.

Sodba nº VIII Ips 55/94 of Delovno-socialni oddelek, December 19, 1995

Delavec je upravičen do odpravnine po tretjem odstavku 36. f člena ZDR le v primeru, če je bil izveden celoten postopek za ugotavljanje trajnih presežkov delavcev. Če postopek po krivdi delodajalca ni bil izveden in mu je delovno razmerje prenehalo zaradi stečaja podjetja, lahko uveljavlja škodo za katero misli, da mu je nastala, v odškodninskem postopku.

Sodba nº VIII Ips 111/95 of Delovno-socialni oddelek, December 19, 1995

Vodenje disciplinskega postopka se začne z uvedbo, in zaključi s pravnomočnostjo prvostopne odločbe, oziroma z dokončnostjo drugostopne odločbe. Zastaralni rok za vodenje začne teči od dneva, ko se je zvedelo za kršitev in storilca. Uvedba postopka je skrajni rok, od katerega teče zastaranje.

December 18, 1995

Sodba nº U 20/94 of Upravni oddelek, December 18, 1995

Po določbi 1. odstavka 105. člena zakona o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev mora biti revizija opravljena v treh mesecih od dneva, ko je organ druge stopnje prejel zadevo; če ni, se šteje, da je revizija opravljena in da je k odločbi dano soglasje. Če je revizijska odločba v upravnem sporu odpravljena, navedeni revizijski rok seveda ne začne ponovno teči, ker v zakonu za to ni podlage. Še celo pa v zakonu ni podlage, da za izdajo nove odločbe v revizijskem postopk...

Sodba nº U 68/94 of Upravni oddelek, December 18, 1995

Sodišče se sicer strinja s stališčem tožene stranke, da na parceli, na kateri je obstoječi objekt predviden za rušenje, ni mogoče dovoliti dopolnilne gradnje k takemu objektu. Vendar po proučitvi tožbe in podatkov iz poslanih upravnih spisov sodišče ugotavlja, da na podlagi v upravnem postopku ugotovljenih dejanskih okoliščin ne more rešiti spora (1.odstavek 39. člena zakona o upravnih sporih). Ni namreč mogoče preizkusiti v tožbi ponovno zatrjevanih pritožbenih ugovorov, da je zaradi spremem...

December 13, 1995

Sodba nº II Ips 310/94 of Civilni oddelek, December 13, 1995

Prodani avtomobil ni imel izrecno zagotovljene lastnosti - da je njegov motor generalno popravljen, generalno popravilo brez vseh neodpravljenih napak pa je očitno tudi pričakoval tožnik, kot je bilo tudi ugotovljeno in zapisano z dodatkom, da je avto prevozil po generalnem popravilu 4.000 kilometrov in torej ne le po "vzpostavitvi motorja v delovanje", za kar je dejansko šlo. Toženec pa ni opozoril tožnika, da ne gre za generalno popravilo. Kot rečeno sta bila za razlago pogodbe pravilno upo...

Sklep of Upravni oddelek, December 13, 1995

Podana sta ničnostna razloga po 1. in 3. točki 267. člena ZUP, ker je upravni organ z odločbo dodelil stanovanjsko pravico v času, ko je že veljal novi stanovanjski zakon, ki te pravice ne ureja.

Sodba nº U 94/94-4 of Upravni oddelek, December 13, 1995

Ni pogojev za uvedbo postopka denacionalizacije, če se v zahtevi za denacionalizacijo uveljavlja vrnitev podržavljenih hranilnih depozitov.

Sodba nº U 242/94 of Upravni oddelek, December 13, 1995

Če v konkretnem primeru ni pravnomočne odločbe o valorizaciji denarnega nadomestila med brezposelnostjo, potem tudi ne more iti za njeno spremembo v smislu določbe 415. člena prejšnje ustave iz leta 1974. Zato tudi ni pravne podlage, da se strankina zahteva zavrže kot prepozno vložena.

Sklep of Upravni oddelek, December 13, 1995

Če v konkretnem primeru ni pravnomočne odločbe o valorizaciji denarnega nadomestila med brezposelnostjo, potem tudi ne more iti za njeno spremembo v smislu določbe 415. člena prejšnje ustave iz leta 1974. Zato tudi ni pravne podlage, da se strankina zahteva zavrže kot prepozno vložena.

Sklep nº II Ips 494/95 of Civilni oddelek, December 13, 1995

Ko je o zahtevku enkrat pravnomočno odločeno, je ponovni postopek dopusten le v okviru, ki ga določajo procesna pravila. Ta pa ne poznajo tožbe, s katero bi se lahko ponovno uveljavljal enak zahtevek. Takšne tožbe na dovoljuje niti 92. člen ZZZDR, pa čeprav je bila prva tožba vložena, ko je bil tožnik še mladoleten.

Sklep of Civilni oddelek, December 13, 1995

Za opravljena, a neplačana, vendar dogovorjena dela, je tožnik upravičeno zahteval plačilo. Dolg obstaja ne glede na to, ali je bila pogodba pisno sklenjena ali ne. Tudi če pogodba ni bila veljavna (oblika), ali pa je bila pozneje razdrta, ima stranka, ki je neupravičeno prikrajšana, pravico zahtevati plačilo od tiste stranke, ki je neupravičeno obogatena (210. člen zakona o obligacijskih razmerjih).

Sodba nº U 14/94-6 of Upravni oddelek, December 13, 1995

V postopku za izrek ničnosti upravne odločbe se ponovno oz. na novo ne ugotavlja dejansko stanje in ne preizkuša pravilnosti vročitve odločbe, za katere ničnost gre.

Sklep of Upravni oddelek, December 13, 1995

Ob ugotovitvi, da je predložena pogodba o odstopu od pogodbe o prodaji stanovanja neveljaven pravni posel, je upravni organ utemeljeno zavrgel zahtevo za odmero oz. oprostitev davka na promet nepremičnin.

Sodba nº U 961/93-4 of Upravni oddelek, December 13, 1995

V postopku, ko za dovoljenje za stalno prebivanje prosi oseba, ki je postala tujec po 25.2.1992, je treba pri presoji, da ta izpolnjuje pogoj triletnega neprekinjenega prebivanja v Sloveniji, upoštevati kot čas zakonitega neprekinjenega prebivanja v Sloveniji tudi čas, ko je ta oseba imela v Sloveniji pred 25.2.1992 v skladu z zakonom prijavljeno stalno prebivališče.

Sodba nº U 438/94-6 of Upravni oddelek, December 13, 1995

Funkcionalno zemljišče k stavbi je mogoče določiti le v primeru, če je lastnik stavbe tudi lastnik ali uporabnik dela zemljišča, ki naj bi se v postopku določilo kot funkcionalno zemljišče in če je za to podlaga v prostorskih ureditvenih pogojih.

Sodba nº U 510/94 of Upravni oddelek, December 13, 1995

Mnenje zdravniške komisije kot izvedenskega organa, ki odloča o pravicah iz zdravstvenega zavarovanja, ki vsebuje le izvedenski sklep brez obrazložitve, je nepopolno, zato mora pristojni organ v postopku pred izdajo odločbe to pomanjkljivost odpraviti.

Sodba nº U 1283/94-7 of Upravni oddelek, December 13, 1995

Ker so bili podani pogoji za obnovo postopka, je prvostopni organ utemeljeno razveljavil prvotno lokacijsko dovoljenje in ga nadomestil z novim. Skladnost novega lokacijskega dovoljenja je pravilno presojal z občinskimi PUP-ji, ki so veljali že ob izdaji razveljavljenega lokacijskega dovoljenja.

Sodba nº U 387/94 of Upravni oddelek, December 13, 1995

Če v konkretnem primeru ni pravnomočne odločbe o valorizaciji denarnega nadomestila med brezposelnostjo, potem tudi ne more iti za njeno spremembo v smislu določbe 415. člena prejšnje ustave iz leta 1974. Zato tudi ni pravne podlage, da se strankina zahteva zavrže kot prepozno vložena.

Sodba nº U 369/94 of Upravni oddelek, December 13, 1995

Če v konkretnem primeru ni pravnomočne odločbe o valorizaciji denarnega nadomestila med brezposelnostjo, potem tudi ne more iti za njeno spremembo v smislu določbe 415. člena prejšnje ustave iz leta 1974. Zato tudi ni pravne podlage, da se strankina zahteva zavrže kot prepozno vložena.

Sodba nº U 276/94-10 of Upravni oddelek, December 13, 1995

Zakonodajalec je pristojnost za določanje in ugotavljanje odškodnine za odplačno pridobljene stvari, ki so v postopku denacionalizacije predmet vračanja, z določbo 2. odstavka 73. člena ZDen odkazal na uporabo zakona o razlastitvi. Po 49. členu in naslednjih členih ZR se odškodnina določi praviloma sporazumno, če sporazuma ni, pa v nepravdnem postopku.

Sodba nº II Ips 355/94 of Civilni oddelek, December 13, 1995

Izhodišče za odločitev o ugovoru zavarovalne vsote, ki ga je med postopkom postavila tožena stranka, tista vsota, ki je bila dogovorjena in ki je veljala ob škodnem dogodku, ne pa tista, ki je veljala ob sodnem odločanju o odškodnini na podlagi takrat veljavnega vladnega odloka. Seveda pa je potrebno poiskati sistem, kako uskladiti zavarovalno vsoto zaradi inflacije v primerih, ko preteče dalj časa med škodnim dogodkom in sodnim odločanjem o odškodnini, da ne bi bil prizadet oškodovanec in ne...

Sodba nº II Ips 748/95 of Civilni oddelek, December 13, 1995

Bistveno je ob tožbi za znižanje preživnine dognati, ali so se spremenile okoliščine, na podlagi katerih je bila poprej določena preživnina (peti odstavek 131. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Uradni list SRS 15/76 in 1/89 - ZZZDR). Pri tem pa je seveda potrebno raziskati in upoštevati vse okoliščine, ki so pomembne za to, da se ugotovijo tako potrebe preživninskega upravičenca, kakor tudi možnosti preživninskega zavezanca (129. člen ZZZDR). Sodišče mora nadalje imeti pr...

December 12, 1995

Sodba nº II Ips 947/94 of Civilni oddelek, December 12, 1995

Kadar je odločeno hkrati o glavni stvari in o stroških, izrek o stroških ni sklep, s katerim je postopek končan. V takih primerih izreka o stroških ni mogoče izpodbijati z revizijo.

Sklep nº VIII R 5/95 of Delovno-socialni oddelek, December 12, 1995

Iz določb zakona o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93, ZDP), zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, ZSV) in stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 21/94, SZ) izhaja, da so za dodelitev socialnega stanovanja v najem bistvena socialna merila in da so socialne razmere odločilna osnova za dodelitev stanovanja. Socialna stanovanja so torej socialne kategorije, ker so pri njihovem dodeljevanju kot bistvena uporabljajo socialna merila, ne pa druga npr. ekonoms...

Sodba of Delovno-socialni oddelek, December 12, 1995

Če je osnova za zahtevek delnica, pa čeprav temelji tudi na delu neizplačanih plač, katerih višina ni sporna, je to spor iz vrednostnega papirja (obligacijsko pravno razmerje) ne pa individualni delovni spor.

Sodba of Delovno-socialni oddelek, December 12, 1995

Če ima pogodba o premostitvenem posojilu, značaj posojilne pogodbe, sklenjene v skladu z določbami 557. in 558. člena zakona o obligacijskih razmerjih, spor, ki izvira iz te pogodbe, ni individualni delovni spor, ampak spor iz civilno pravnega razmerja med pravdnima strankama, v katerem je za odločanje stvarno pristojno sodišče, ki odloča v civilnih sporih, ne pa specializirano delovno sodišče, ki odloča v individualnih delovnih sporih.

Sklep nº VIII R 4/95 of Delovno-socialni oddelek, December 12, 1995

Za odločanje o sporu iz regresnega razmerja med izvajalcem in kooperantom (647. čl. ZOR) je stvarno pristojno sodišče splošne pristojnosti.

Sklep nº VIII R 8/95 of Delovno-socialni oddelek, December 12, 1995

Ker je torej po mnenju Vrhovnega sodišča pravica do dodelitve socialnega stanovanja po pravni naravi in po vsebini enaka socialno varstvenim dajatvam, ki jih določa ZSV, kar pomeni, da predstavljajo tudi socialni prejemek, je za spore, do katerih pride pri uveljavljanju te pravice v skladu z določbo 4. točke prvega odstavka 5. člena ZDSS podana pristojnost socialnega sodišča.

Sklep nº II Ips 468/94 of Civilni oddelek, December 12, 1995

Zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja je odpadla pravna podlaga, zaradi česar imajo obsojenec oziroma njegovi dediči pravico do satisfakcije. To pa jim je po določbah ZIKS dolžan dati le tisti subjekt, ki je zaplenjeno premoženje prevzel. Tudi presoja obstoja dejanskih ali pravnih ovir za vrnitev v naravi je zato, ob upoštevanju določb ZIKS, mogoča le v razmerju do tistega subjekta, ki je premoženje prevzel. To pa je bila lahko le družbenopolitična skupnost (142. člen ZIKS). Trgovsko...

Sklep nº VII R 13/95 of Delovno-socialni oddelek, December 12, 1995

Pritožbeno sodišče je po uradni dolžnosti razveljavilo odločbo sodišča združenega dela prve stopnje, s katerim je bil zavrnjen zahtevek na razveljavitev kandidacijskega postopka in volitev v delavski svet. Menilo je da je za rešitev spora pristojno redno sodišče glede na določilo 196. člena zakona o podjetjih, po katerem je prenehalo veljati določilo 552. člena zakona o združenem delu. S tem je nehalo veljati tudi določilo drugega odstavka 16. člena zveznega zakona o sodiščih združenega dela....

Sklep nº VIII R 11/95 of Delovno-socialni oddelek, December 12, 1995

Za stanovanjske spore je po uveljavitvi stanovanjskega zakona pristojno splošno sodišče in ne sodišče združenega dela oziroma delovno in socialno sodišče, in ne vrhovno sodišče v upravnem sporu.

Sodba of Delovno-socialni oddelek, December 12, 1995

Za reševanje spora iz kooperacijske pogodbe med organiziranim kmetom in kmetijsko zadrugo, ki so bili sproženi pred uveljavitvijo zakona o delovnih in socialnih sodiščih (13.5.1994), je pristojno delovno in socialno sodišče.

Sodba nº II Ips 750/95 of Civilni oddelek, December 12, 1995

Preživnino, določeno z dogovorom po 130. čl. zakona, sodišče spremeni, če se pozneje spremenijo okoliščine, na podlagi katerih je bila določena (5.odst. 132. čl. ZZZDR). Podlaga za novo določitev preživnine je celovita presoja sedanjih razmer na strani obeh pravdnih strank, podobno kot ob prvi določitvi preživnine. Zato ni pomembno, koliko bi zdaj znesla valorizirana prvotna preživnina, ampak so pomembne okoliščine ob ponovnem odločanju o preživnini.

December 07, 1995

Sodba nº II Ips 349/94 of Civilni oddelek, December 07, 1995

Prodajna pogodba, ki bi vsebovala vse bistvene sestavine, ni bila sklenjena. Toženi stranki tudi ni uspelo dokazati, da bi skulpturo plačala. Tožena stranka bi lahko pridobila lastninsko pravico na podlagi priposestvovanja, če bi bili izpolnjeni pogoji iz 28.čl. Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (Ur.l. SFRJ, št. 6/80 in 36/90 - ZTLR).

Sodba nº III Ips 14/95 of Civilni oddelek, December 07, 1995

Kdor ve, da v sodni register vpisani podatki niso pravi, se na vpis ne more sklicevati.

Sodba nº I Ips 47/95 of Kazenski oddelek, December 07, 1995

Iz obrazložitve sodbe sodišča prve stopnje je razvidno, da je sodišče sicer navedlo obsojenčev zagovor, da ga je zasebni tožilec napadel in da se je sam le branil, vendar sodišče tega zagovora sploh ni ocenilo ter navedlo razloge zakaj mu ni verjelo. Ta sodba tudi nima razlogov o obsojenčevi kazenski odgovornosti (krivdi) - ali je kaznivo dejanje storil z naklepom.

Sodba nº U 902/94-6 of Upravni oddelek, December 07, 1995

Če izvajanje določenih stikov lahko škoduje otroku, se v postopku za ukinitev stikov lahko z začasno odločbo odloči, da se stiki ne dovolijo, dokler ni odločeno o zahtevi.

Sodba nº U 477/95-5 of Upravni oddelek, December 07, 1995

Sodišče se strinja s tožbeno trditvijo, da je bilo obdobje šolanja nedl. tožnice do izdelave pedagoškega poročila vendarle še prekratko, da bi bilo pedagoško poročilo lahko že povsem zanesljiva podlaga za potrditev ocene strokovne komisije I. stopnje o tem, da je prešolanje otroka neizogibno potrebno.

Sklep nº Kp 5/95 of Kazenski oddelek, December 07, 1995

Omejitev časa, ki je zagovorniku na razpolago za pregled spisa, in zatrjevanje, da je sodnik z obdolžencem komuniciral v 'osebnem tonu', ne predstavlja izločitvenega razloga iz 6. točke 39. člena ZKP.

Sodba nº I Ips 57/95 of Kazenski oddelek, December 07, 1995

Iz razloga zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja po določilu 2. odst. 420. čl. ZKP ni mogoče vložiti zahteve za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 3/95 of Kazenski oddelek, December 07, 1995

Zmotno ali nepopolno ugotavljanje dejanskega stanja ni zakonski razlog za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 77/95 of Kazenski oddelek, December 07, 1995

Iz vsebine zahteve za varstvo zakonitosti je razvidno, da zagovornik obsojenca z izpodbijanjem dokazne ocene dejansko uveljavlja zmotno in nepopolno ugotovitev dejanskega stanja, kar ne more biti predmet zahteve za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 199/95 of Kazenski oddelek, December 07, 1995

Po določbi 1. odstavka 110. člena ZKP se lahko stvari vrnejo oškodovancu v vsaki fazi kazenskega postopka, torej tudi še pred uvedbo preiskave v predkazenskem postopku, saj bi bila nesmiselna hramba zaseženih stvari, ki niso potrebne kot dokaz v kazenskem postopku in ki nedvomno pripadajo oškodovancu.

Sodba nº U 5/94-9 of Upravni oddelek, December 07, 1995

Pogoje, pod katerimi se lahko prisilno izvrši odločba, ki še ni postala dokončna, določa ZUP v 2. odst. 231. čl. Tudi izvršljivost odločbe tržnega inšpektorja, ki je oprta na 3. odstavek 9. člena zakona o tržni inšpekciji (Ur.l. SRS, št. 27/74), je treba presojati po navedeni določbi ZUP, zato mora biti uporaba določbe 3. odstavka 9. člena zakona o tržni inšpekciji v odločbi ustrezno utemeljena. Ker se z uporabo 3. odstavka 9. člena navedenega zakona odloča o pogojih izvršljivosti odločbe, jo...

Sodba nº U 252/95-8 of Upravni oddelek, December 07, 1995

V primeru, ko gre za denacionalizacijski zahtevek na vrnitev nepremičnin (ali kapitala) podjetja, ki se lastninsko preoblikuje po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP, Ur.l. RS, št. 55/92 in 31/93), po uveljavitvi ZLPP ni več pogojev za vodenje postopka za izdajo začasne odredbe po 68. členu zakona o denacionalizaciji (ZDEN, Ur.l. RS, št. 27/91-I in 31/93).

Sklep of Gospodarski oddelek, December 07, 1995

1. Po 1. odst. 74. člena ZZad je vse premoženje (takrat) obstoječih zadrug postalo zadružno premoženje, z izjemo kmetijskih zemljišč in gozdov, ki so jih zadruge pridobile na neodplačen način.

Sodba of Gospodarski oddelek, December 07, 1995

Upniki stečajnega dolžnika morajo v stečajnem postopku prijaviti vse terjatve, glede katerih želijo, da bi bile upoštevane pri razdelitvi stečajne mase, tudi terjatve na plačilo obresti.

Sodba nº II Ips 348/94 of Civilni oddelek, December 07, 1995

Na podlagi dejanskih ugotovitev sodišč prve in druge stopnje, na katere je revizijsko sodišče vezano, sta sodišči s tem, da sta zahtevku ugodili, tudi pravilno uporabili materialno pravo. Toženec v postopku ni uspel dokazati svoje trditve, da je tožniku plačal dolgovani preostanek kupnine iz kupne pogodbe z dne 26.6.1990.

Sodba nº II Ips 749/95 of Civilni oddelek, December 07, 1995

Ob ugotovljenih spremenjenih razmerah, ki narekujejo zvišanje preživnine, je potrebno pri določanju višine preživnine upoštevati vse tiste okoliščine, ki so pomembne za vsako določitev preživnine, to je potrebe otrok in možnosti staršev (79.čl. ZZZDR).

Sodba nº II Ips 688/95 of Civilni oddelek, December 07, 1995

Iz ugotovitev sodišč prve in druge stopnje izhaja, da je toženka stara 63 let, da je vse življenje živela na kmetiji, kjer je skrbela za svojo družino in v letih 1961 do 1990 imela v reji tuje otroke, vendar ne v takem obsegu, da bi bila zavarovana. Glede na starost in bolehnost se ne more zaposliti. Bila je lastnica kmetije (4,5 ha zemlje), katero je z izročilno pogodbo dne 1.12.1991 izročila sinu F.K.. Da bi imela še kakšno drugo premoženje, ni dokazano. V izročilni pogodbi je izgovorila za...

Sklep nº II Ips 673/95 of Civilni oddelek, December 07, 1995

Ker se s sklepom postopek le prekinja in z njim ni pravnomočno končan, niti ne gre za primer iz 3. odstavka 400. člena ZPP, je revizija nedovoljena.

Sodba nº II Ips 349/95 of Civilni oddelek, December 07, 1995

Že s sklenitvijo same kupoprodajne pogodbe je tožnica kot kupovalka po določbah 118. člena SZ prevzela vse pravice in obveznosti, ki jih imajo lastniki stanovanj, kolikor te pravice s samim zakonom niso posebej omejene. Dogovorjen obročen način plačevanja kupnine torej na veljavnost pogodbe ne more vplivati, niti ne pomeni dogovor o takem načinu plačevanja kupnine, da je pogodba sklenjena z odložnim pogojem, kot zmotno meni revident. V členu 124 SZ predvidena možnost razveze pogodbe, ki je le...

Sklep of Civilni oddelek, December 07, 1995

Odločilnega pomena za to presojo je okolnost, da je prešlo sporno stanovanje v družbeno lastnino že 25.9.1963 na podlagi odplačne pogodbe (kakršnega značaja je menjalna pogodba, za katero veljajo bistvene značilnosti prodajne pogodbe - tako po paragrafu 1045 in naslednjih ODZ, kot po sedaj veljavnih določilih 552. in naslednjih členov ZOR) in ne na katerega od načinov, navedenih v 1. - 8. členu ZDen, ki določajo načine podržavljanja in le glede katerega obstaja dolžnost vrnitve. Po določilu 8...

Sodba nº II Ips 342/94 of Civilni oddelek, December 07, 1995

Po določilu 170. člena ZOR je za škodo, ki jo povzroči delavec tretji osebi pri delu ali v zvezi z njim (kar terja oceno delavčevega neravnanja v okviru poslovnega predmeta tožene stranke), odgovorna delovna organizacija, v kateri je delavec tedaj delal, ko je bila škoda povzročena, razen, če dokaže, da je delavec v danih okoliščinah ravnal tako kot je treba. Merilo, ali je ravnanje delavca pravilno, ustrezno oz. tako kot je treba, se presoja po stopnji skrbnosti, po kateri je delovna organiz...

December 06, 1995

Sodba nº II Ips 307/94 of Civilni oddelek, December 06, 1995

Pravilna je odločitev nižjih sodišč, da mora toženec vrniti dano tožniku (četrti odstavek 210. člena ZOR), ni pa prav, da je bilo odločeno ob alternativno postavljenem zahtevku, da mora toženec plačati znesek izražen v tuji valuti ali tolarsko vrednost takšnega zneska. Zakon o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) namreč določa, da se vse obveznosti in pravice ter posli, ki se glasijo na denar, sklenjeni pa so v Republiki Sloveniji med bankami in drugimi domačimi pravnimi osebami in ob...

Sodba nº U 267/94-5 of Upravni oddelek, December 06, 1995

Sklenitev delovnega razmerja za določen čas sama po sebi ne pomeni, da obstoji razlog za odklonitev pravice do denarnega nadomestila po 1. alinei 19. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Glede na to, da je tožnica kot solastnica skupne obratovalnice prenehala opravljati dejavnost in sklenila delovno razmerje za določen čas, je odločitev o priznanju denarnega nadomestila za primer brezposelnosti pomembno, ali je tožnica tako ravnala z namenom, da bi izigrala pre...

Sodba nº U 266/94-4 of Upravni oddelek, December 06, 1995

Če zavezanec za dohodnino umre med postopkom ugotavljanja dohodnine, torej mu odločba o dohodnini še ni bila vročena, zato tudi še ni postala pravnomočna, dediči ne morejo zahtevati vračila z akontacijami preveč plačane dohodnine.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners