Vrhovno Sodišče: Opinions issued on February 1995

February 23, 1995

Sodba nº U 15/94-6 of Upravni oddelek, February 23, 1995

Sodišče meni, da bi zdravstveni razlogi lahko bili drug upravičen razlog za daljše bivanje v RS.

Sklep of Upravni oddelek, February 23, 1995

Za izdajo začasne odredbe ni potrebno, da je obseg zahtevka že v celoti dokazan oz. ugotovljen, saj se bo to ugotavljalo in o tem odločilo v nadaljnjem postopku.

Sodba nº II Ips 928/93 of Civilni oddelek, February 23, 1995

I.Ugotovitve nižjih sodišč so: za sporno garažo je že tožnikov pravni prednik imel posebno odločbo, ki ni bila vezana na stanovanje; garaža je bila točkovana s posebnim zapisnikom in ne skupaj s stanovanjem in v tem objektu je približno 70 stanovanj in le 16 garaž. Zato ni mogoče sklepati, da gre za pomožni del stanovanja.

Sklep nº II Ips 299/94 of Civilni oddelek, February 23, 1995

Nesporno pa je, da je revizija prispela na sodišče po preteku prekluzivnega roka iz 382.člena ZPP. Določilo 1.odstavka 113.člena pravi, da je vloga, ki je vezana na rok, vložena pravočasno, če je izročena pristojnemu sodišču preden rok izteče. Izjema je določena le za vloge, ki so poslane priporočeno po pošti ali brzojavno, s tem da se šteje tedaj dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču (2. odstavek 113.člena ZPP). Gre za taksativno določeni izjemi, ki ne dopuščata razlage, da se domneva...

Sklep of Civilni oddelek, February 23, 1995

Službenih stanovanj ni mogoče odkupiti po določbah SZ, pa čeprav gre za stanovanje, na katerem je bila uporabniku dodeljena stanovanjska pravica.

Sklep nº II Ips 549/94 of Civilni oddelek, February 23, 1995

Drugi odstavek 148. člena SZ, na katerega se sklicuje sodišče druge stopnje, je namenjen tistim imetnikom stanovanjske pravice, ki z nakupom ali gradnjo sami rešujejo svoj stanovanjski problem in lastnikom stanovanj, da tem imetnikom ponudijo sklenitev najemne pogodbe za določen čas. Gre torej za čas prehoda od uveljavitve SZ do dograditve oz. nakupa stanovanja. Zato je ta določba uvrščena med prehodne in končne določbe SZ. Poglavje, v katerem je določilo 128. člena SZ, pa ureja lastninjenje ...

Sodba nº II Ips 799/93 of Civilni oddelek, February 23, 1995

I. Revizijsko sodišče nima pomislekov proti stališču sodišč prve in druge stopnje, da bi preselitev iz stanovanja v hišo v vasi K. pomenila bistveno poslabšanje stanovanjskih razmer uporabnikov. Tako ob uveljavitvi Stanovanjskega zakona ni bilo pogojev za odpoved stanovanjskega razmerja po 60.čl. prej veljavnega Zakona o stanovanjskih razmerjih (Ur.l. SRS, št. 35/82 in 14/84). Zato tožena stranka ni upravičena odkloniti prodaje po 2.odst. 128.čl. Stanovanjskega zakona.

Sklep of Civilni oddelek, February 23, 1995

Iz ugotovitev nižjih sodišč (pa tudi iz samih trditev tožene stranke tekom postopka pred nižjimi sodišči in v reviziji) izhaja, da je tožeča stranka obveznost, ki ji je bila naložena s pravnomočno sodno odločbo, izpolnila in toženo stranko uvrstila na prednostno listo za dodelitev stanovanjskih posojil (na kateri pred začetkom postopka pred sodiščem združenega dela ni bila, zato je bila njena zahteva za sodno varstvo pred sodiščem združenega dela tudi utemeljena). S tem je, kot materialnoprav...

Sklep of Civilni oddelek, February 23, 1995

V postopku pred nižjima sodiščema je bilo z zadostno stopnjo gotovosti ugotovljeno, da je toženec vsaj mesec dni pred smrtjo P.C., s katero je sicer živel v izvenzakonski skupnosti, s svojim celotnim ravnanjem in odnosom do svoje izvenzakonske partnerke izrazil voljo, da z njo ne želi več živeti v taki skupnosti. Odločitev nižjih sodišč, da je sicer obstoječa izvenzakonska skupnost prenehala, je zato materialnopravno pravilna, kot je materialnopravno pravilen tudi nadaljnji zaključek nižjih s...

Sodba nº II Ips 809/93 of Civilni oddelek, February 23, 1995

Presoja uveljavljane bistvene kršitve določb pravdnega postopka po 13.tč 2.odst 354. člena ZPP.

Sklep nº II Ips 294/94 of Civilni oddelek, February 23, 1995

Ni sporno, da je bil predlog za obnovo postopka vložen na pošto z navadno pošiljko v roku iz 423. člena ZPP, na sodišče pa je prispel po izteku tega roka. Ob takem poteku dogodkov pa sta nižji sodišči določbo 113. člena ZPP pravilno uporabili. Če je vloga vezana na rok, velja, da je vložena pravočasno, če je izročena pristojnemu sodišču, preden rok izteče (1. odstavek 113. člena ZPP). Le v primerih, če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, se šteje dan oddaje na pošto za dan izr...

Sodba nº II Ips 976/93 of Civilni oddelek, February 23, 1995

Pravilno je izhodišče nižjih sodišč, da je za odločitev v tej pravdni zadevi odločilnega pomena dejstvo, da je bilo prvemu tožniku, ki je bil na spornem stanovanju imetnik stanovanjske pravice, s sodbo, ki je postala pravnomočna dne 27.6.1990, na podlagi 60. člena takrat veljavnega ZSR, stanovanjsko razmerje odpovedano. V izpraznitvenem roku štirih mesecev, ki je do uveljavitve stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91 in 21/94 - v nadaljevanju SZ) že potekel, pa bi se moral iz stanova...

Sodba nº II Ips 846/93 of Civilni oddelek, February 23, 1995

Nezakonita uporaba stanovanja po 58. členu SZ ne nastane z odklonitvijo sklenitve najemne pogodbe, če je imetnik zahteval takojšen odkup stanovanja.

Sodba nº II Ips 776/93 of Civilni oddelek, February 23, 1995

Če sta zakonca imela pred sklenitvijo zakonske zveze vsak svoje stanovanje, sta se po 14. členu ZSR morala odločiti, katero stanovanje bosta še naprej uporabljala, razen če nobeno od stanovanj zanju ni bilo primerno. To je veljalo tudi v primeru, če je bil en zakonec na enem stanovanju samo uporabnik stanovanja. Dosledno temu izhodišču je sodna praksa razlagala tudi določbe o odpovedi stanovanjskega razmerja. Imetniku stanovanjske pravice je bilo mogoče odpovedati stanovanjsko razmerje na pod...

Sodba nº II Ips 983/93 of Civilni oddelek, February 23, 1995

Ob ravnanju zapustnika in veliki odtujenosti med njim in toženci, sta sodišči prve in druge stopnje zavzeli pravilno stališče, da toženci s tem, če zapustnika niso obiskovali in mu skušali v bolezni pomagati, niso kršili kakšne zakonite ali moralne dolžnosti in se s tem huje pregrešili nad zapustnikom, kar bi predstavljalo razlog za razdedinjenje po 1. tč. 1. odst. 42. čl. Zakona o dedovanju.

Sodba nº II Ips 963/93 of Civilni oddelek, February 23, 1995

Po dejanskih ugotovitvah sodišč prve in druge stopnje je bila tožnica ob uveljavitvi Stanovanjskega zakona dne 19.10.1991 imetnica stanovanjske pravice na stanovanju v M. V skladu s 1. odst. 117. čl. tega zakona je pisno privolila, da uveljavlja pravico do odkupa njen mož - tožnik. V času uveljavitve zakona ni obstajal noben razlog, zaradi katerega bi lahko tožena stranka po zakonu prodajo odklonila. Tožnik je pridobil najemno pravico na službenem stanovanju šele v avgustu 1992. Na podlagi ta...

Sklep nº I R 5/95 of Civilni oddelek, February 23, 1995

V predlogu za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča navedeno dejstvo, da je toženec kurjač na sodišču, ki bi bilo krajevno pristojno za odločanje v konkretni zadevi, je po presoji Vrhovnega sodišča RS takšen razlog, ki narekuje določitev drugega stvarno pristojnega sodišča za odločanje o tej pravdni zadevi.

Sodba nº II Ips 832/93 of Civilni oddelek, February 23, 1995

I. Tožnica ne uveljavlja razveljavitve sporne pogodbe zaradi kršitve svoje predkupne pravice, saj ne uveljavlja, da mora druga tožena stranka z njo skleniti enako prodajno pogodbo, kot je izpodbijana. Zato je seveda izključena presoja o morebitni tožničini pravici do nakupa stanovanja in njeni pravici do razveljavitve sporne pogodbe iz tega naslova (prim. 20. čl. SZ in pravno mnenje občne seje VS RS, ki je bila 22. in 23.6.1993, Poročilo VSS 1/93, str. 28).

Sklep nº II Ips 761/93 of Civilni oddelek, February 23, 1995

Okoliščina, da je po uveljavitvi SZ pretekel šest mesečni rok neuporabe stanovanja iz 1. odst. 58. čl. ZSR, zaradi česar naj bi tožnici po uveljavitvi SZ prenehalo stanovanjsko razmerje po prej veljavnem ZSR, ni relevantna. Na tej podlagi odklonjena zahtevana prodaja stanovanja, na katerem naj bi tožnica ob uveljavitvi SZ še imela stanovanjsko pravico, je tako nepravilna.

Sklep nº II Ips 954/93 of Civilni oddelek, February 23, 1995

Kadar med razvezanima zakoncema ni spora, prevzame stanovanjsko pravico po sporazumu eden od njiju. Če se eden odseli, drugi pa ostane, je položaj enak, čeprav se je odseljeni zakonec do tedaj na vse načine trudil onemogočiti drugemu zakoncu pridobitev stanovanjske pravice.

Sklep nº II Ips 797/93 of Civilni oddelek, February 23, 1995

V primeru izigravanja določb o privatizaciji je omogočeno upravičencu po 117. čl. SZ, da izpodbija pogodbo, ki jo je zavezanec sklenil s tretjo osebo.

Sodba nº II Ips 717/93 of Civilni oddelek, February 23, 1995

Ob ugotovljeni omejeni delovni sposobnosti ni mogoče priznati odškodnine zaradi izgubljenega zaslužka oškodovancu - kemijskemu tehniku, ki pa uveljavlja le izgubo zaslužka pri 'kakršnemkoli' delu.

Sklep nº II Ips 807/93 of Civilni oddelek, February 23, 1995

Po 2. odstavku 128. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS št. 18/91 in 21/94) dolžnost prodaje stanovanja ne obstaja le v tistih primerih, ko je imetniku stanovanjske pravice prenehalo stanovanjsko razmerje oziroma mu je mogoče odpovedati stanovanjsko razmerje brez zagotovitve najpotrebnejših prostorov, skladno z določbami ZSR. Za tak primer pa v obravnavanem primeru ne gre, saj je pravica do najpotrebnejših prostorov, ki tožeči stranki pripadajo, ugotovljena celo že s sodno odločbo.

Sodba nº II Ips 753/93 of Civilni oddelek, February 23, 1995

Po razvezi zakonske zveze tožnik ni bil določen za imetnika stanovanjske pravice. Iz ugotovitev sodišč prve in druge stopnje (te pa so oprte na pravnomočen sklep opr. št. N 92/85) izhaja ravno nasprotno. Za imetnico stanovanjske pravice je bila določena tožnikova razvezana žena, tožniku pa je bilo naloženo, da se mora iz stanovanja izseliti, čim mu bodo preskrbljeni najpotrebnejši prostori.

Sklep of Civilni oddelek, February 23, 1995

I. Pravilno je stališče, da tožena stranka ni mogla enostransko spremeniti spornega stanovanja v službeno stanovanje, ko to ni imelo takega statusa v času dodelitve tožničinemu očetu. To stališče je povsem v skladu s sodno prakso po 1. in po 40. členu ZSR.

Sodba nº II Ips 784/93 of Civilni oddelek, February 23, 1995

Sodišče prve stopnje je ugotovilo ne samo, da imetnik stanovanjske pravice stanovanja več kot šest mesecev ni uporabljal, ampak poleg tega še, da stanovanja tudi nihče drug ni uporabljal za zadovoljevanje stanovanjskih potreb - ter šele na to dvojno ugotovitev oprlo presojo, da je stanovanjsko razmerje imetniku prenehalo. Sodišče druge stopnje je te dejanske ugotovitve sprejelo kot pravilne in jih torej vzelo kot podlago svoje pravne presoje. To pa pomeni, da je bila uporaba 1. odst. 58. člen...

February 22, 1995

Sodba nº U 512/93-6 of Upravni oddelek, February 22, 1995

Šteje se, da ni ovire za javno prireditev, če pristojni organ (za notranje zadeve pristojni upravni organ občine, na območju katere je nameravana javna prireditev), v roku dveh dni pred napovedano prireditvijo ne vroči organizatorju javne prireditve odločbe o prepovedi javne prireditve oz. odločbe o zavrnitvi zahteve za dovolitev javne prireditve (2. odstavek 18. člena ZJSJP), kot tudi ne sklepa o zavrženju priglasitve take prireditve iz razlogov 68. člena ZUP.

Sodba nº U 1216/93 of Upravni oddelek, February 22, 1995

Zakon ne pooblašča tržnega inšpektorja, da stranki naloži vrnitev cen na prejšnjo (določeno) raven, če pri nadzoru ugotovi, da so cene določene v nasprotju s predpisi o cenah.

Sodba nº U 377/93-5 of Upravni oddelek, February 22, 1995

Če gozdna zemljišča niso bila nacionalizirana po določbah 3., 4. oziroma 5. člena ZDen, je zato skladno s predpisi upravni organ tožnikovo zahtevo utemeljeno zavrgel.

Sodba nº U 555/94-8 of Upravni oddelek, February 22, 1995

Sosed v postopku izdaje lokacijskega dovoljenja za gradnjo zobne ordinacije s svojimi ugovori ne more uspeti, če je ugotovljeno, da so za tako gradnjo izpolnjeni vsi zakoniti pogoji.

Sodba nº I Ips 229/93 of Kazenski oddelek, February 22, 1995

Po mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah, ki ga je sprejela generalna skupščina ZN in ratificirala tudi nekdanja SFRJ, imajo vsi narodi pravico do samoodločbe in do svobodnega razpolaganja s svojimi naravnimi bogastvi, noben narod pa v nobenem primeru ne more biti prikrajšan za svoja lastna sredstva za obstoj. Zavzemanje obsojenca za načelo samoodločbe ter za pravico Slovenije in Slovencev, da razpolagajo s svojimi bogastvi, torej ni kaznivo po splošnih, od civiliziranih na...

Sodba nº I Ips 238/94 of Kazenski oddelek, February 22, 1995

Ker je s pravnomočno sodbo ugotovljeno, da je obsojenec kaznivo dejanje storil v prištevnem stanju, ni podana v zagovorničini zahtevi uveljavljana kršitev kazenskega zakona po 2. točki 365. člena ZKP/1976. Ta kršitev bi namreč bila podana le, če bi sodišče ugotovilo, da je obsojenec storil kaznivo dejanje v neprištevnem stanju in bi ga kljub temu spoznala za krivega in mu izreklo kazen. Ni pa moč o tej kršitvi govoriti, če sodišče - v nasprotju z obsojenčevim zagovorom - ugotovi, da niso poda...

Sodba nº I Ips 236/95 of Kazenski oddelek, February 22, 1995

Kršitev kazenskega zakona po 5. tč. 365. čl. ZKP 1977 je podana le v primeru, ko sodišče z odločbo o kazni oz. o varnostnem ukrepu prekorači pravico, ki jo ima po zakonu.

Sodba nº U 373/93 of Upravni oddelek, February 22, 1995

Sečišče je dolžan urediti lastnik gozda, ne glede na to, da je sklenil civilno pogodbo o prodaji lesa na panju.

Sodba nº U 1376/93 of Upravni oddelek, February 22, 1995

Družba ne sme začeti opravljati svoje dejavnosti, preden ne izpolni z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti (147. člen ZP), zato je tržni inšpektor ravnal zakonito, ko je potem, ko je ugotovil, da nima dovoljenja po 147. členu ZP, odločil, da mora prenehati z opravljanjem registrirane dejavnosti.

Sklep of Upravni oddelek, February 22, 1995

Dejanski stan je pomanjkljivo ugotovljen, če iz njega ni jasno razvidno, kdaj je postal upravni akt, ki naj bi bil izvršilni naslov za izvršbo, izvršljiv.

Sklep of Upravni oddelek, February 22, 1995

Upravni organ ni kršil pravil postopka (diskrecijske pravice iz 54. člena zakona o vojaški dolžnosti), ko je glede na ugotovljeno dejansko stanje presodil, da kljub utemeljenosti neodložljivih službenih potreb, le-te ne presegajo pomena prisotnosti vojaškega obveznika na vojaški vaji, saj so v spornem obdobju potrebe teritorialne obrambe zahtevale določeno stopnjo pripravljenosti rezervnega sestava.

February 16, 1995

Sklep of Upravni oddelek, February 16, 1995

Delovna nezmožnost za delo zaradi bolezni se ugotavlja glede na delo, ki ga delavec opravlja.

Sodba nº U 615/93-4 of Upravni oddelek, February 16, 1995

Pri ugotavljanju trajnega vira preživljanja je treba upoštevati tudi katastrski dohodek in to v skladu z metodologijo, ki jo določa pravilnik o metodologiji za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti (Ur.l. RS, št. 57/94).

Sodba nº U 540/93-7 of Upravni oddelek, February 16, 1995

Vrnitev kmetijskih zemljišč v posest, na katerih so vzpostavljeni trajni nasadi, je odvisna od izteka rodnosti nasada, kar pomeni, da je v vsakem primeru potrebno ugotoviti, kdaj se rodnost nasada izteče in na tej podlagi odločiti o nadaljnji uporabi zemljišča, saj je 10 let zgornja meja, do katere zavezanec sme uporabljati zemljišče.

Sodba nº II Ips 792/93 of Civilni oddelek, February 16, 1995

I. Presoja višine odškodnine za negmotno škodo. II. Ker je sodišče druge stopnje pri odmeri višine odškodnine iz naslova fizičnih bolečin in iz naslova duševnih bolečin zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti upoštevalo tudi gotovo bodočo škodo, je smiselno uporabilo 203.člen ZOR. Vsa ostala negmotna škoda pa je po ugotovitvah nižjih sodišč že zapadla do konca glavne obravnave.

Sodba nº II Ips 790/93 of Civilni oddelek, February 16, 1995

I. Ker je bilo ugotovljeno, da je toženec naročil, da mu tožnik nakaže denar na račun firme V., in se zavezal ta denar vrniti, ni dvoma, da gre za posojilno pogodbo.

Sklep of Civilni oddelek, February 16, 1995

Po Zakonu o obdavčenju proizvodov in storitev v prometu, ki je veljal v času plačila opravljene storitve (Uradni list SFRJ št. 33/72-31/88), je bil davčni zavezanec tisti, ki je opravil storitev za plačilo (12.člen citiranega zakona). Če pa je tožnik med delom ugotovil, da je prekoračitev dogovorjenega plačila zaradi davka neogibna, bi moral tožnico o tem nemudoma obvestiti, saj sicer po določilu 3.odstavka 624.člena ZOR izgubi terjatev zaradi večjih stroškov. Takega dejstva pa tožnik v pravd...

Sklep nº II Ips 786/93 of Civilni oddelek, February 16, 1995

Po uveljavitvi SZ vložena tožba na izselitev iz stanovanja ni več spor o stanovanjski pravici po določbah zakona o stanovanjskih razmerjih (če v stanovanjskem zakonu ni drugače določeno). Tudi v takšnem sporu je torej po 3. odstavku 382. člena ZPP pravica do revizije omejena in je odvisna od (napovedane) vrednosti spornega predmeta.

Sklep of Civilni oddelek, February 16, 1995

Tožnik, na katerega zemljišču je tožena občina že v l. 1960 z opravljanjem komunalnih del povzročila škodo, pa je za to vedel, ob podanem ugovoru zastaranja ne more več utemeljeno uveljavljati odškodninske terjatve.

Sklep nº II Ips 357/94 of Civilni oddelek, February 16, 1995

Sklep o ločenem obravnavanju nasprotne tožbe je sklep procesnega vodstva po 3. odstavku 313. člena ZPP. Sklepi procesnega vodstva niso sklepi, s katerimi se postopek konča. O tožbenem zahtevku v obravnavani zadevi še sploh ni bilo odločeno. Postopek se bo šele začel oz. nadaljeval, pa čeprav ne skupaj z že razsojeno zadevo. Zoper takšen sklep zato revizija po 400. členu ZPP v nobenem primeru (čeprav bi vrednost spornega predmeta v znesku 85.000,00 SIT zadoščala za dovoljenost revizije in čepr...

Sklep of Civilni oddelek, February 16, 1995

I. Nepremoženjska škoda, ki se izraža trajno ali trajnejše v določeni obliki, pomeni isto škodo in zato sodišče določi en znesek odškodnine, upoštevajoč trajanje te škode do izdaje sodbe in njeno trajanje v bodoče (sklep št. 3 posvetovanja o nepremoženjski škodi, Ljubljana, 15. in 16.10.1986, Poročilo o sodni praksi 1986/II, str. 5).

Sklep nº II Ips 756/93 of Civilni oddelek, February 16, 1995

Sodišče prve stopnje mora opraviti narok na kraju samem (134. in 135. člen ZNP) in v skladu s pravili iz 136. člena, določiti mejo. S pomočjo izvedenca geodetske stroke je treba opraviti potrebne izmere in nato napraviti skico, iz katere bo razviden sporni prostor ter meja, ki jo je sodišče določilo. Tako določeno mejo bo sodišče nato moralo natančno opisati v sklepu ter označiti v skici, ki bo sestavni del sklepa. Javni tožilec se pravilno sklicuje na 2. odstavek 138. člena ZNP, po katerem m...

Sklep nº II Ips 815/93 of Civilni oddelek, February 16, 1995

Z izjemo posebnosti, ki so navedene v 189. členu ZPP, ima nasprotna tožba enak procesnopravni položaj kot (samostojna) tožba. Zato veljajo zanjo enake predpostavke za dovoljenost revizije kot za vsako drugo tožbo.

Sklep of Civilni oddelek, February 16, 1995

Na glavni obravnavi dne 20.5.1992 je tožnica popravila tožbeni zahtevek in je tedaj izrečno zahtevala plačilo zakonitih zamudnih obresti od tolarske protivrednosti 10.000 DEM. Tožena stranka je tedaj na istem naroku pripoznala ugotovitveni obrestni zahtevek od 70.000,00 Sit od 20.7.1990 do plačila. To pripoznavo je sodišče upoštevalo in v sodbi opr.št. VIII P 1659/91 z dne 20.5.1992 med drugim izreklo, da obstoji terjatev tožeče stranke do tožene stranke za zakonite zamudne obresti od glavnic...

Sklep nº III Ips 100/94 of Gospodarski oddelek, February 16, 1995

Nobena od listin, ki jih jemljeta za podlago svoji odločitvi sodišči prve in druge stopnje, ne daje podlage za ugotovitev, da je upnik izdal akceptni nalog v zavarovanje kredita, ki bi ga posredoval dolžnik družbam hčeram v sistemu B. neposredno. Zato zahteva za varstvo zakonitosti utemeljeno uveljavlja nasprotje med pravo vsebino listin in tem, kar je o njihovi vsebini navedeno v izpodbijanih sklepih.

Sodba nº II Ips 795/93 of Civilni oddelek, February 16, 1995

Stanovanjska pravica lahko obstoji le na enem stanovanju (12. čl. ZSR, 1. odst). Če je nekdo tudi uporabnik na drugem stanovanju (18. čl. ZSR), pa je ugotovljeno, da je stanovanjsko pravico na prvem (zaradi neuporabe) izgubil, ga ni mogoče izseliti iz drugega stanovanja samo zato, ker ni bil izpeljan postopek po 13. čl. ZSR.

Sodba nº II Ips 666/93 of Civilni oddelek, February 16, 1995

Neuresničitev pogodbenega namena in neizpolnitev obveznosti ima za posledico razvezo pogodbe z vsemi posledicami (124. in 132. čl. ZOR).

Sodba nº II Ips 681/93 of Civilni oddelek, February 16, 1995

1. Tožnik je odločilno prispeval k nesreči in nosi del odgovornosti za škodo. Vendar se ta zmanjša zaradi krivdnih opustitev tožene stranke, ki poostrujejo njeno odgovornost in povečujejo delež njene sicer objektivne odgovornosti. 2. Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 680/93 of Civilni oddelek, February 16, 1995

1. Tožničina neprevidnost pri opravljanju dela (poseg z roko v stroj, da bi odstranila motnjo) glede na krivdno opustitev potrebnega in tehnično možnega zavarovanja stroja, nima takega pomena, da bi ji bilo mogoče pripisati odškodninsko soodgovornost.

Sodba nº U 558/93-9 of Upravni oddelek, February 16, 1995

Ker ZLPP izrecno določa, da se ta zakon ne uporablja za banke in zavarovalnice, ni pogojev za uvedbo postopka za izdajo začasne odredbe za zavarovanje zahtevka na vrnitev vrednostnih papirjev v postopku lastninskega preoblikovanja podjetij.

February 15, 1995

Sodba nº U 544/93-8 of Upravni oddelek, February 15, 1995

Za zavrnitev prošnje za sprejem v državljanstvo RS po 3. odstavku 40. člena ZDRS ni dovolj le sklicevanje na predkaznovanost brez navedbe razlogov, zakaj je prosilec nevaren za javni red, ampak je potrebno najprej pravilno in popolno ugotoviti dejansko stanje ter navesti vsa bistvena dejstva in okoliščine ter dokaze, na podlagi katerih organ ugotavlja nevarnost za javni red.

Sklep of Upravni oddelek, February 15, 1995

Ker je bilo premoženje staršev tožeče stranke prodano na javni dražbi na podlagi izvršilnega sklepa nekdanjega okrajnega sodišča o prisilni dražbi zaradi plačila zapadlih davčnih dolgov, ni pravne podlage za vrnitev tega premoženja tožeči stranki kot pravnemu nasledniku po določbah 3., 4. in 5. člena ZDen.

Sodba nº U 362/93-7 of Upravni oddelek, February 15, 1995

Zaradi nadaljevanja gradnje po izdaji ustavitvene odločbe je ne glede na razloge in gradbeno fazo možno izdati odločbo o odstranitvi objekta.

Sodba nº U 538/93-5 of Upravni oddelek, February 15, 1995

Tožena stranka (Vlada RS) in prvostopni organ (Ministrstvo za notranje zadeve) sta se v obrazložitvi svojih odločb (prvostopni organ je tožeči stranki zavrnil vlogo za priznanje statusa begunca, tožena stranka pa zavrnila njeno pritožbo zoper prvostopno odločbo) ukvarjala le z razlogom pobega tožeče stranke iz takratne JLA (januar 1992), nista pa razčistila vseh relevantnih okoliščin, po navedbah tožeče stranke med upravnim postopkom, ki se nanašajo na preganjanje tožeče stranke in njene druž...

Sodba nº U 888/94-9 of Upravni oddelek, February 15, 1995

V lokacijskem dovoljenju ni mogoče dovoljevati posegov na zemljišču, ki ni investitorjevo (javna površina) in ne urejati režima parkiranja na javnih površinah. Sklicevanje tožene stranke na obrazložitev odločbe prve stopnje (245. člen ZUP) ni v celoti utemeljeno, ker ne pove, kako so upoštevana skupna merila in pogoji, da se ne smejo poslabšati pogoji dostopa do sosednjih objektov.

Sodba nº U 364/93 of Upravni oddelek, February 15, 1995

V primeru nezakonitega poseganja v prostor je možno vedno zahtevati odstranitev objekta, če ni možna izdaja lokacijskega dovoljenja.

Sodba nº U 456/93-9 of Upravni oddelek, February 15, 1995

Če deklarant v uvozni carinski deklaraciji ni prijavil uporabe 50. čl. CZ, ne more po 270. čl. zahtevati spremembe podatkov v deklaraciji s tem, da bi se upošteval čl. 50 CZ - povračilo carine in drugih uvoznih davščin.

Sklep of Upravni oddelek, February 15, 1995

Ker je tožeča stranka zamudila petletni prekluzivni zakonski rok za zahtevo za priznanje statusa mirnodobnega vojaškega invalida, ki je posledica bolezni, je sodišče tožbo zavrnilo.

Sodba nº U 490/93-6 of Upravni oddelek, February 15, 1995

Stranka ne more uspeti z obnovo postopka, če v postopku vložitve carinske deklaracije po svoji krivdi ni predložila izjave Gospodarske zbornice, da se uvoženo blago ne proizvaja v Sloveniji.

Sodba nº U 537/93-5 of Upravni oddelek, February 15, 1995

Izvedensko mnenje zdravniške komisije mora biti še posebej natančno obrazloženo takrat, kadar ob uporabi iste medicinske dokumentacije in ob uporabi istih predpisov sprejme drugačen sklep, kot ga je sprejela komisija prve stopnje oz. celo drugačen sklep, kot ga je ta ista komisija sprejela par mesecev prej.

February 14, 1995

Sklep nº VIII Ips 1/94 of Delovno-socialni oddelek, February 14, 1995

Drugostopno sodišče je v zvezi s pritožbeno trditvijo tožnice, da sta bila z nezakonitim vstopom organov za notranje zadeve v stanovanje, kršena ustava in zakon, navedlo le, da ni pristojno odločati o ustavnosti posamičnih ukrepov upravnih organov, ni pa se ukvarjalo z vprašanjem dokazne vrednosti v hišni preiskavi pridobljenih dokazov in tudi ne s tem, ali je bil izveden popoln dokazni postopek v zvezi z zakonitostjo hišne preiskave. Drugostopno sodišče je zato zmotno uporabilo oziroma ni up...

February 09, 1995

Sklep of Upravni oddelek, February 09, 1995

Potrdili Gospodarske zbornice in Ministrstva za varstvo okolja, izdani na podlagi odloka o merilih, ki se bodo uporabljala pri znižanju carinske stopnje pri uvozu blaga v letu 1992, ki sta bili izdani po opravljenem carinjenju, se ne štejejo za nov dokaz.

Sklep of Upravni oddelek, February 09, 1995

V naziv svetovalec lahko napreduje pedagoški delavec, ki poleg pogojev iz 1. odstavka 20. člena pravilnika izpolnjuje tudi pogoj strokovne in pedagoško-andragoške izobrazbe, ki se ugotavlja v skladu z zakonom o usmerjenem izobraževanju.

Sodba nº U 476/93-6 of Upravni oddelek, February 09, 1995

Če je bila kmetija določena kot zaščitena kmetija še pred uveljavitvijo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (Ur.l. SRS, št. 1/86), je mogoče njen status spremeniti na predlog lastnika oziroma, če je ta umrl, na predlog vseh dedičev.

Sklep of Civilni oddelek, February 09, 1995

Sodišče druge stopnje je ocenilo v sodbi sodišča prve stopnje zapisani datum o tem, od kdaj najkasneje je živela toženka s pokojnikom v izvenzakonski skupnosti s stališča, da je datum prijave stalnega prebivališča toženke v spornem stanovanju bil upoštevan le kot eden od dokazov, da je ta skupnost res obstajala, ki pa ni sam zase utemeljil časovnega obdobja obstoja skupnosti, ki je brez dvoma trajala dalj časa (več kot dve leti).

Sodba nº II Ips 581/93 of Civilni oddelek, February 09, 1995

I. Dejanske ugotovitve opredeljujejo življenjsko skupnost med pravdnima strankama kot zakonsko zvezo, ker se je kot takšna manifestirala navzen že pred nakupom spornega stanovanja, predvsem pa je bila potrjena z rojstvom skupnega otroka. Elementi izvenzakonske skupnosti so opredeljeni tako določno, da je uporaba 12. člena ZZZDR na mestu.

Sodba nº II Ips 782/93 of Civilni oddelek, February 09, 1995

O obstoju pritožbene novote, ki bi lahko povzročila dvom v pravilnost prvostopne odločitve, sodišče druge stopnje praviloma odloči po pomenu zatrjevanega dejstva, ki naj bi bilo novo in po oceni, sprejeti ob primerjavi z že izvedenimi dokazi.

Sklep nº II Ips 283/94 of Civilni oddelek, February 09, 1995

Tožeča stranka bi morala dokazati, da izvirajo motnje, ki otežkočajo uporabo njene nepremičnine iz uporabe zemljišča tožene stranke, da to presega krajevno običajno mero, ali pa da povzroča znatnejšo škodo. Doslej je bilo v postopku ugotovljeno dejansko stanje le glede odvajanja odpadne vode po ceveh na tožničino zemljišče v taki meri, da je nudilo podlago za ugoditev temu delu zahtevka. Ker sodišče na podlagi izvedenih dokazov ni moglo zanesljivo ugotoviti, da toženka svojih nepremičnin ne u...

Sodba nº II Ips 868/93 of Civilni oddelek, February 09, 1995

Trajna opustitev rabe spornega stanovanja že v letu 1985 je podlaga za presojo po določbi 1. odstavka 58. člena ZSR o prenehanju stanovanjskega razmerja zaradi več kot 6 mesečne neuporabe. To pa je okoliščina, zaradi katere je tožena stranka utemeljeno ravnala po določbi 2. odstavka 128. člena stanovanjskega zakona.

Sodba nº II Ips 305/94 of Civilni oddelek, February 09, 1995

Ker se je v teku zapuščinskega postopka med zakonitimi dediči pojavil spor o dejstvih glede prave volje pok. R.Č., izražene v oporoki, je zapuščinsko sodišče pravilno prekinilo zapuščinski postopek in napotilo tožnike na pravdo (1. odst. 210. čl. Zakona o dedovanju). Kot je pravilno poudarilo sodišče druge stopnje, je bila v postopku ugotovljena zapustničina volja in zato ni prišla v poštev določba 2. odst. 84. čl. Zakona o dedovanju, ki rešuje primer, ko obstaja glede oporočiteljevega namena...

Sodba nº II Ips 785/93 of Civilni oddelek, February 09, 1995

Po dejanskih ugotovitvah sodišč prve in druge stopnje je bil znesek 9.870 DEM posojen za tekočo proizvodnjo podjetja A. Na zadolžnici s podpisom pok. L., je tudi žig podjetja. Na drugi zadolžnici, ki vsebuje dolg 28.442 DEM, sta v glavi navedena firma W. in L. kot njen predstavnik. Tako si je L. izposojal pri tožniku denar v imenu omenjenih firm. Ker ne gre za dolg zapustnika L., sta sodišči odločili pravilno, da za dolg ne odgovarjata toženca kot njegova dediča (1.odst. 142.čl. Zakona o dedo...

Sodba of Civilni oddelek, February 09, 1995

Po 3.odst. 382.čl. Zakona o pravdnem postopku ni revizije v premoženjskopravnih sporih, če vrednost spornega predmeta, ki jo je navedel tožnik v tožbi, ne presega določenega zneska. V tej pravdni zadevi tožnik v tožbi ni navedel vrednosti spornega predmeta. Ker ni ravnal po 2.odst. 186.čl. ZPP in si na ta način zagotovil pravice do revizije, ta ni dovoljena. Sklepa sodišč prve in druge stopnje o zavrženju revizije sta iz navedenega razloga pravilna.

Sodba of Civilni oddelek, February 09, 1995

Predlagateljici je bila v zvezi s podpisom pogodbe izrečena le grožnja, da ji bodo nepremičnine vzeli, če pogodbe ne podpiše. Del parcele št. 404/5, ki je bila poleg parcele št. 404/7 predmet pogodbe, je bil razlaščen že v letu 1951. Predlagateljica se je morala v zvezi s temi nepremičninami večkrat zglasiti na notranji upravi, kjer so ji povedali, da bodo zemljišče potrebovali za izgradnjo garaž. Zemljišča so bila dejansko odvzeta predlagateljici že pred podpisom pogodbe in je bila tako skle...

Sodba nº II Ips 766/93 of Civilni oddelek, February 09, 1995

1. Pri presoji odškodninske odgovornosti prve in druge tožene stranke je potrebno izhajati iz ugotovljenega dejstva, da tretji toženec v času obravnavane prometne nesreče ni opravil preizkusa znanja iz predpisov o varnosti cestnega prometa.

Sodba of Civilni oddelek, February 09, 1995

Zastaranje terjatve (odškodninske) opravilno nesposobne osebe ne more nastopiti, preden ne pretečeta dve leti, odkar je taka oseba dobila zastopnika; pri tem ni bistveno, ali je bila taka oseba preklicana oziroma ali ji je bila opravilna sposobnost formalno odvzeta.

Sodba nº II Ips 778/93 of Civilni oddelek, February 09, 1995

Tožencu svobodna gospodarska pobuda po prenehanju delovnega razmerja ni bila posebej prepovedana. Prepovedana bi bila tako le, če konkuriranje ne bi bilo pošteno oz. bi njegovo ravnanje na trgu pomenilo nelojalno konkurenco. Prepovedi nelojalne konkurence pa ne ureja ZOR. Zato uveljavljanega tožbenega zahtevka ni moč presojati po splošnih načelih odškodninskega prava.

Sodba nº II Ips 765/93 of Civilni oddelek, February 09, 1995

Zahtevek za razveljavitev pogodbe zaradi napak volje je oblikovalen in ne ugotovitven. Če je namreč med strankama spor o tem, ali so podani razlogi za razveljavitev pogodbe zaradi napak volje - takšen je tudi konkreteni primer, zgolj enostranska zahteva prizadete stranke, naj se pogodba razveljavi, še ne zadostuje za razveljavitev pogodbe (1. odst. 112. čl. ZOR). Oblikovalna tožba pa ni vsebovana v dajatveni, saj s prvo tožnik uveljavlja spremembo in ne zgolj ugotovitev obstoječega pravnega r...

Sklep nº II Ips 764/93 of Civilni oddelek, February 09, 1995

Tožencu gre podobna stanovanjska zaščita kot imetniku stanovanjske pravice. To pa pomeni, da je potrebno toženčev položaj glede pravice do nadaljnje uporabe spornega stanovanja po uveljavitvi SZ primerjati s položajem imetnika stanovanjske pravice. Toženec bi imel zato pravico do sklenitve najemne pogodbe za nedoločen čas za neprofitno najemnino, tožnik pa dolžnost skleniti z njim takšno najemno pogodbo (anal. s 1. in 2. odst. 147. čl. in 150. čl. SZ). Le odklonitev ponudbe za sklenitev najem...

Sodba nº U 508/93 of Upravni oddelek, February 09, 1995

Za izrek inšpekcijskega ukrepa prepovedi opravljanja dejavnosti po 2. odstavku 4. člena zakona o tržni inšpekciji (Uradni list SRS, št. 27/74) je pomembno le, da se gospodarska dejavnost opravlja brez predpisanega dovoljenja, ne pa tudi, koliko časa se opravlja.

February 03, 1995

Sodba nº Ur 11/94 of Gospodarski oddelek, February 03, 1995

Določbe ZOR o zavarovanju so pretežno kogentne narave, vendar je kogentnost določena zaradi varstva pravic zavarovanca. Zato so odmiki v korist zavarovanca dovoljeni (odložitev zapadlosti premije).

Sodba nº Ur 20/94 of Gospodarski oddelek, February 03, 1995

Za presojo, ali tožeča stranka izpolnjuje pogoje za prirejanje posebnih iger na srečo po 2. odst. 2. člena in 3. odst. 4. člena ZIS služba družbenega knjigovodstva ni pristojna.

Sodba nº Ur 12/94 of Gospodarski oddelek, February 03, 1995

S sklenitvijo posojilnih pogodb so posojilojemalci pridobili proti tožeči stranki terjatve na izročitev v pogodbah določenih zneskov denarja (557. člen ZOR).

Sodba nº in sklep Ur 18/94 of Gospodarski oddelek, February 03, 1995

Računski upravni spor je dovoljen samo zoper tiste odločbe iz 1. odst. 65. člena ZSDK, s katerimi je bilo odločeno o predmetu kontrole.

Sodba nº Ur 33/94, enako sodba Ur 19/94 of Gospodarski oddelek, February 03, 1995

Za ugotavljanje davčne osnove je smiselna razvrstitev posebnih iger na srečo, kot jo določa 38. čl. zakona o igrah na srečo. Z vidika obdavčenja je najpomembnejša značilnost posamezne igre dohodek, ki ga prinaša igralnici.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners