Vrhovno Sodišče: Opinions issued on March 1995

March 30, 1995

Sodba nº U 465/94-10 of Upravni oddelek, March 30, 1995

O odškodnini zavezancu po 73. členu ZDen ni nujno sočasno odločiti z odločitvijo o denacionalizaciji.

Sodba nº U 111/94 of Upravni oddelek, March 30, 1995

Sodišče pri oceni zakonitosti izpodbijane odločbe ne upošteva novot. Trditev, da je bilo zemljišče prekategorizirano med postopkom, je novota, zato je sodišče ne more upoštevati.

Sodba nº II Ips 933/93 of Civilni oddelek, March 30, 1995

Tožena stranka trdi, da je ravnala v silobranu, ter da zato njeno ravnanje ni protipravno. Za presojo ali je šlo za silobran ali ne (161. člen ZOR), je pravno odločilno na nižjih stopnjah ugotovljeno dejstvo, da je tožnik sicer iz žepa res potegnil nož in z njim grozil, vendar z nožem ni zamahnil ali kako drugače pričel napada na tožnikovo mater.

Sklep of Civilni oddelek, March 30, 1995

Revizijsko sodišče ugotavlja, da je treba razmerje med strankama presojati po določbah pravil sklada, katerega ustanovni član je bil tudi tožnik. Že iz 1. člena pravil izhaja, da je namen tega sklada tudi združevanje sredstev v sklad z namenom, da člani zase in svojce zagotovijo med drugim tudi gmotno podporo za primer invalidnosti, starosti in smrti, v okviru teh pravil in po načelu vzajemnosti in solidarnosti. Ena temeljnih ekonomskih značilnosti organiziranja vsakega sklada po tem principu...

Sodba nº II Ips 909/93 of Civilni oddelek, March 30, 1995

I. Po 1. odstavku 133. člena ZOR lahko stranka, ki ji je izpolnitev obveznosti otežena, zahteva razvezo pogodbe. Ne more pa ta stranka zahtevati (sodno izsiliti) njene spremembe (v tem sporu zvišanja kupnine). Druga stranka (v obravnavanem primeru tožena) sicer lahko ponudi spremembo pogodbe (4. odstavek 133. člena ZOR), ni pa tega dolžna storiti.

Sodba of Civilni oddelek, March 30, 1995

Dejstvo, da naj bi do nastanka škode prišlo v prostorih sodišča, pri katerem je tožba vložena in dejstvo, da je tožnica pri sodišču zaposlena kot tajnica, zaradi česar jo vsi sodniki sodišča poznajo, predstavljata tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča.

Sodba nº II Ips 911/93 of Civilni oddelek, March 30, 1995

Že v času veljavnosti zakonov o denarni enoti Republike Slovenije in njeni uporabi, pa sta nižji sodišči v zvezi s plačilom tožeče stranke ugotovili naslednje:

Sodba of Civilni oddelek, March 30, 1995

I. Razmerje med pravdnima strankama, ki se nanaša na dovoljenje za opravljanje obrti, ni del spornega najemnega razmerja. Če pa je odpoved v skladu z ZPSP, tudi ni mogoče uporabiti splošnih določb zakona o obligacijskih razmerjih, ker je ZPSP v razmerju do ZOR specialni predpis.

Sklep nº II Ips 912/93 of Civilni oddelek, March 30, 1995

Trditev, da gre za falsifikat pomeni, da se listini, ki naj bi to bila, ne priznava njena avtentičnost. Izpodbijana sodna odločba ima torej po tej trditvi le videz sodne odločbe. Če bi to bilo res, bi tožnika njeno ničnost pod določenimi pogoji (eden od teh je tudi pravnomočna sodba o tem, da gre za ponaredek) res lahko uveljavljala. Vendar v tem primeru ne bi bila pasivno legitimirana država, temveč tisti, ki bi uveljavljal kakšno pravico na njeni podlagi.

Sodba nº II Ips 919/93 of Civilni oddelek, March 30, 1995

Napačen izračun višine deleža na skupnem premoženju sodi v domeno materialnega in ne procesnega prava.

Sklep nº II Ips 914/93 of Civilni oddelek, March 30, 1995

I. Po 2. odstavku 385. člena ZPP je prekoračitev tožbenega zahtevka revizijski razlog le, če je do prekoračitve prišlo šele v postopku pred sodiščem druge stopnje.

Sodba nº II Ips 903/93 of Civilni oddelek, March 30, 1995

Ker predstavlja priznana glavnica v znesku 176.394,00 Sit izračunane obresti od vnaprej plačane kupnine po obrestni meri, ki jo priznavajo banke varčevalcem za hranilne vloge na vpogled, je treba glede zamudnih obresti na ta znesek upoštevati določbo 1. in 2. odst. 279.čl. ZOR. Zamudne obresti torej tečejo od vložitve tožbe, to je od 18.6.1992 dalje.

Sklep of Civilni oddelek, March 30, 1995

Toženca bi se pravdi lahko izognila, če bi pristala na izstavitev zemljiškoknjižne listine. Ker tega nista storila in sta se tudi v pravdi upirala tožbenemu zahtevku, sta s svojim ravnanjem potrdila, da je bila pravdna pot potrebna.

Sklep of Civilni oddelek, March 30, 1995

Dejstvo, da je tožena stranka vseskozi izražala pripravljenost, da bo odpravila vzroke zamakanja in da je v ta namen opravila nekatera sanacijska dela, izključujejo uporabo določbe o enoletnem roku za tožbo po 1. odst. 500.čl. ZOR. Opravljanje sanacijskih del pomeni konkludentno priznanje utemeljenosti reklamacije. Predvsem pa je tožena stranka ponovno, tudi z navedbami v tej pravdi, zagotavljala svojo pripravljenost, da odpravi zamakanje strehe. Izrečno izražena namera o tem pomeni - v zvezi...

Sodba nº II Ips 926/93 of Civilni oddelek, March 30, 1995

Z uveljavitvijo stanovanjskega zakona se toženčev pravni položaj ni spremenil. Toženec bi imel pravico uveljavljati sklenitev najemne pogodbe z lastnikom, če bi bil imetnik stanovanjske pravice ( 147.čl. stanovanjskega zakona). Ker toženec ni bil imetnik stanovanjske pravice, lastnik z njim ni bil dolžan skleniti najemne pogodbe. Po 58.čl stanovanjskega zakona se šteje, da oseba, ki nima najemne pogodbe, uporablja stanovanje nezakonito. V tem primeru lahko lastnik kadarkoli vloži tožbo na izp...

Sodba nº II Ips 932/93, enako sodba II Ips 908/93 of Civilni oddelek, March 30, 1995

Ne glede na stališča, ki naj bi bila zavzeta v sodni praksi (vsa stališča, ki jih tožeča stranka omenja so bila sprejeta pred uveljavitvijo ZOR), je potrebno za odločitev v tej pravdni zadevi uporabiti določbe tistega zakona, ki je veljal v času, ko je med pravdnima strankama nastalo pravno razmerje, tedaj ZOR in njegov 133. člen, ki pa si ga tožeča stranka zmotno razlaga. Tožeča stranka namreč napačno trdi, da je upravičena na podlagi določbe 133. člena ZOR izsiliti spremembo sklenjene pogod...

Sklep of Civilni oddelek, March 30, 1995

Ne glede na stališča, ki naj bi bila po revizijskih trditvah zavzeta v sodni praksi (vsa stališča, na katera se revident sklicuje, so bila sprejeta pred uveljavitvijo ZOR), je potrebno za odločitev v tej pravdni zadevi uporabiti določbe tistega zakona, ki je veljal v času, ko je med pravdnima strankama nastalo pravno razmerja, tedaj določbe ZOR in njegov 133. člen. Določbe tega člena pa si tožeča stranka zmotno razlaga. Tožeča stranka namreč napačno trdi, da je upravičena na podlagi določbe 1...

Sklep of Civilni oddelek, March 30, 1995

I. Revizijsko sodišče je na dejansko ugotovitev iz izpodbijane sodbe, da dogovor o skupni gradnji ni bil sklenjen, vezano. Ob upoštevanju te odločilne dejanske ugotovitve, pa ne more biti nobenega dvoma, da je bil tožbeni zahtevek materialnopravno pravilno zavrnjen, saj tožeča stranka obstoja pravnega naslova, ki bi bil lahko podlaga za pridobitev solastninske pravice na hiši, ki je predmet tožbenega zahtevka, ni uspela dokazati.

Sodba nº II Ips 931/93 of Civilni oddelek, March 30, 1995

Pravica do odstopa od pogodbe in uveljavljanja odškodnine, ki jo daje zakon o obligacijskih razmerjih pogodbi zvesti stranki v primeru zamude druge pogodbene stranke, ni ovira, da si kupec izbere obresti kot drugo možnost, ki mu jo daje zakon o blagovnem prometu. Izbira je na strani kupca. Iz teh razlogov torej tožniku ni mogoče osporavati pravice, da uveljavlja obresti po 26.čl.

Sodba nº U 979/93 of Upravni oddelek, March 30, 1995

Po določbah 1. odstavka 9. člena samoupravnega sporazuma o uresničevanju socialnovarstvenih pravic (Ur.l. SRS, št. 27/89) lahko pristojni organ, ko ugotavlja upravičenost do socialnovarstvene pomoči, pomoč odkloni ali jo dodeli v nižjem znesku kot bi občanu šla po določbah tega sporazuma, če je kljub izkazanemu nizkemu dohodku ugotovljeno, da ni ogrožena najnižja socialna varnost občana oz. njegove družine; po določbah 3. odstavka tega člena pa lahko dodeli socialnovarstveno pomoč v višjem zn...

Sodba nº U 471/93 of Upravni oddelek, March 30, 1995

Vprašanje formalne in materialne zakonitosti odločbe se presoja po dejanskem in pravnem stanju ob izdaji odločbe na prvi stopnji, saj upravni organi odločajo neposredno uporabljajoč predpise in pred izdajo odločbe ugotavljajo dejstva in okoliščine, ki jih določa materialni predpis (člen 1/1 in 135/1 ZUP). Na morebitne kasnejše ugodnejše predpise upravni organ ne more čakati, saj ZUP prekinitve postopka iz takšnih razlogov ne določa. Razlikovanje med vrnitvijo in pridobitvijo premoženja po ZDe...

March 29, 1995

Sklep of Upravni oddelek, March 29, 1995

Organ tržne inšpekcije svoje odločitve ne more opreti samo na določbo 70. člena ZSDU (temu sedaj delno ustreza 94. člen zakona o upravi - Ur.l. RS, št. 67/94), če v materialnem zakonu (zakon o cenah, ZTI) nima pooblastila za določene ukrepe ali vsaj jasno predpisane obveznosti določenih subjektov, katerih izvajanje nadzoruje inšpektor.

Sodba nº U 1557/93 of Upravni oddelek, March 29, 1995

Sama sprožitev upravnega spora v zvezi z odločbo o dohodnini ne pomeni avtomatične odložitve izvršbe, glede na določbo 1. odstavka 17. člena ZUS, da tožba v upravnem sporu praviloma ne ovira izvršitve upravnega akta, zoper katerega je vložena. Po 2. in 3. odstavku tega člena o zahtevi tožeče stranke v upravnem sporu za odložitev izvršitve upravnega akta do dokončne sodne odločbe ne odloča sodišče, ampak organ, katerega akt se izvršuje s tem, da je zahtevi za odložitev treba priložiti dokaz, d...

Sodba nº U 1236/93 of Upravni oddelek, March 29, 1995

Organ tržne inšpekcije svoje odločitve ne more opreti samo na določbo 70. člena ZSDU (temu sedaj delno ustreza 94. člen zakona o upravi - Ur.l. RS, št. 67/94), če v materialnem zakonu (ZC, ZTI) nima pooblastila za določene ukrepe ali vsaj jasno predpisane obveznosti določenih subjektov, katerih izvajanje nadzoruje inšpektor.

Sodba nº U 1590/93-5 of Upravni oddelek, March 29, 1995

V upravnem sporu, katerega predmet so stroški postopka upravne izvršbe, stranka ugovorov, ki se nanašajo na komasacijski postopek, ne pa na odločbo, ki jo v upravnem sporu izpodbija, ne more uspešno uveljavljati.

Sodba nº U 1537/93-10 of Upravni oddelek, March 29, 1995

Stranka ima pravico zahtevati vročitev odločbe, ki je bila izdana v upravnem postopku, v katerem ni bila udeležena, sklicujoč se na pravico do obnove postopka po 9. točki 1. odstavka 249. člena ZUP v zvezi z določbo 5. točke 1. odstavka 252. člena ZUP, organ, ki o obnovi odloča, pa mora ugotoviti, ali stranka izkazuje pravni interes za vročitev odločbe - lokacijskega dovoljenja.

Sodba nº U 372/93-5 of Upravni oddelek, March 29, 1995

Stranka v upravnem postopku je oseba, ki se na njeno zahtevo uvede postopek, zoper katero teče postopek ali ki ima namesto svojih pravic in pravnih koristi pravico udeleževati se postopka.

Sodba nº U 375/93-7 of Upravni oddelek, March 29, 1995

Zoper sklep procesnega vodenja pritožba ni možna, kljub napačnemu pravnemu pouku o možnosti pritožbe.

Sodba nº U 337/93-6 of Upravni oddelek, March 29, 1995

Če se ugotovi nasprotje med listinami v spisu in obrazložitvijo odločbe, gre za tako kršitev postopka, ki lahko vpliva na rešitev zadeve.

Sodba nº U 1564/93-4 of Upravni oddelek, March 29, 1995

Če vrnitev premoženja ni verjetno izkazana, ker lastnine na nepremičninah tuji državljani ne morejo pridobiti, ni osnove za izdajo začasne odredbe s prepovedjo razpolaganja in lastninskega preoblikovanja podjetij.

Sodba nº U 1221/93 of Upravni oddelek, March 29, 1995

Organ tržne inšpekcije svoje odločitve ne more opreti samo na določbo 70. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Ur.l. SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88 - temu sedaj delno ustreza 94. člen zakona o upravi - Ur.l. RS, št. 67/94), če v materialnem zakonu (zakon o cenah - Ur.l. RS, št. 1/91-I - zakon o tržni inšpekciji - Ur.l. SRS, št. 27/74) nima pooblastila za določene ukrepe ali vsaj jasno predpisane obve...

Sodba nº U 1614/93-10 of Upravni oddelek, March 29, 1995

V določbah ZDen ni podlage za vrnitev premoženja, podržavljenega zaradi prisilne izterjave vojnega dobička v smislu zakona o odvzemu vojnega dobička, pridobljenega v dobi sovražnikove okupacije.

Sodba nº U 542/93-8 of Upravni oddelek, March 29, 1995

Posebna davčna olajšava se prizna davčnemu zavezancu, če vzdržuje družinske člane, med katere pa ni mogoče šteti izvenzakonskega partnerja, ker ta v 9. členu zakona o dohodnini ni naveden med vzdrževanimi družinskimi člani.

March 24, 1995

Sodba nº II Ips 900/93 of Civilni oddelek, March 24, 1995

Pri ugotavljanju krivde staršev prvega toženca je treba upoštevati, da je tožniku nastala škoda zaradi toženčeve vožnje z avtomobilom.

Sodba nº II Ips 893/93 of Civilni oddelek, March 24, 1995

Pomanjkanje pisne odločbe še ne dokazuje neobstoja stanovanjske pogodbe po določilih ZSR, če je pogodba bila realizirana z vselitvijo, uporabo in plačevanjem stanarine. Zahtevek na izselitev iz stanovanja po uveljavitvi SZ je zato utemeljen le ob pogoju iz dol. 54. čl. SZ (priskrbitev drugega primernega stanovanja).

Sodba nº II Ips 796/93 of Civilni oddelek, March 24, 1995

Kadar so toženci po materialnem pravu v takšni skupnosti, da so lahko le enotna pravdna stranka, združitev pravd proti tem tožencem ne pomeni združitve zahtevkov in subjektivne spremembe na pasivni strani (192/2 in 313. čl. ZPP).

Sklep nº I R 10/95 of Civilni oddelek, March 24, 1995

ZIP nima določb o tem, kako ravna sodišče, kadar meni, da ni krajevno pristojno. Zato je treba po 14.čl. uporabiti določbe Zakona o pravdnem postopku. V 2.odst. 20.čl. in v 1.odst. 453.čl. ZPP je določeno, do kdaj se lahko sodišče po uradni dolžnosti izreče za krajevno nepristojno. Smiselna uporaba teh določb privede do zaključka, da se po izdaji sklepa o izvršbi sodišče ne sme več po uradni dolžnosti izreči za krajevno nepristojno.

Sodba of Civilni oddelek, March 24, 1995

Utemeljenost predloga, ker sta tožeči stranki osebno znani vsem sodnikom civilnega oddelka okrožnega sodišča.

March 23, 1995

Sodba nº U 379/93-8 of Upravni oddelek, March 23, 1995

Pod pojmom prizadeti lastniki po 13. členu ZZK je razumeti vse mejaše parcele, ki se deli.

Sklep of Upravni oddelek, March 23, 1995

Pri presoji zakonitosti odločbe sodišče lahko upošteva le dejstva in okoliščine, ki so v odločbi navedene, ne pa dopolnitev, danih v odgovoru na tožbo.

Sodba nº U 370/93-8 of Upravni oddelek, March 23, 1995

Osnovni pogoji za bivanje so zagotovljeni, če je objekt v takem stanju, da je v njem možno prenočevati, kuhati in ga celo ogrevati, zato se od takega objekta plačuje davek, čeprav gradbeno še ni dokončan.

Sodba nº U 865/93-6 of Upravni oddelek, March 23, 1995

Druge osebe, razen denacionalizacijskih upravičencev, ne morejo vzpostaviti lastninske pravice na stavbnih zemljiščih, ker ta vzpostavitev ni zakonsko urejena.

Sodba nº U 376/93 of Upravni oddelek, March 23, 1995

Tožena stranka bi morala v pritožbenem postopku presoditi utemeljenost vseh pritožbenih navedb in zavzeti glede njih stališče.

Sodba nº II Ips 892/93 of Civilni oddelek, March 23, 1995

Pravnomočna odločitev o razdružitvi solastnine na nepremičnini (gozdu), ki upošteva stanje ob razdružitvi, onemogoča utemeljeno uveljavljanje odškodnine zaradi poseka lesa, ki ga je solastnik izvršil še pred razdružitvijo. Tožnik je prejel gozd v stanju, v kakršnem je bil ob razdružitvi solastnine. To stanje pa vsebuje tudi posledice izkoriščanja gozda do razdružitve, torej tudi poseka lesa spomladi 1988. Eventualni zahtevki iz tega naslova so zato spadali v razdružitveni postopek. Odveč je t...

Sodba nº II Ips 890/93 of Civilni oddelek, March 23, 1995

Vpis v zemljiško knjigo pri dokazovanju lastninske pravice na nepremičnini ni merodajen v absolutnem smislu tako, da bi bila izključena možnost dokazovanja nasprotnega.

Sodba nº II Ips 960/93 of Civilni oddelek, March 23, 1995

Pri presoji je tako potrebno izhajati iz že omenjenega dejstva, da se toženka v sporno stanovanje ni vselila pred avgustom 1989. Ker iz nadaljnjih dejanskih ugotovitev obeh sodišč sledi, da je bivša imetnica stanovanjske pravice umrla že 24.3.1990, toženka ni pridobila statusa uporabnice spornega stanovanja (5. čl. ZSR). Zato nima pravice do nadaljnje uporabe spornega stanovanja (2. odst. 18. čl. ZSR).

Sklep of Civilni oddelek, March 23, 1995

Iz dejanskih ugotovitev sodišč druge in prve stopnje sledi, da je bil osebni avtomobil Fiat "Tipo", kupljen iz tožnikovih prihrankov, ki jih je imel že ob sklenitvi zakonske zveze. Zato je pravilna presoja sodišč druge in prve stopnje, da sporni osebni avto ni del skupnega premoženja tožnika in toženke (prim. 2. odst. 51. čl. Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, v nadaljevanju ZZZDR). Zatrjevano pomanjkanje oblike pri darilni pogodbi za osebni avto pa tudi ne more preprečiti vrnit...

Sodba nº II Ips 839/93 of Civilni oddelek, March 23, 1995

Izročevalec zaščitene kmetije le-te (praviloma) ne sme s pogodbo razdeliti. Sicer pa mu ob izbiri prevzemnika kmetije ni potrebno upoštevati prednosti, ki jo ZDKZ uzakonja v 11. členu, ko opredeljuje prevzemnika kmetije med zakonitimi dediči. Zato so trditve, da je tožnica celo življenje delala na kmetiji, pravno nepomembne.

Sklep of Gospodarski oddelek, March 23, 1995

I. Ena od pravnih posledic začetka likvidacijskega postopka je prenehanje pravic poslovodnega organa.

Sodba nº II Ips 850/93 of Civilni oddelek, March 23, 1995

I. Med pravdnima strankama je bilo sporno, za katero nepremoženjsko škodo je bila v poravnavi dogovorjena "odškodnina zaradi pretrpljenih telesnih bolečin", zato je sodišče v dokaznem postopku ugotavljalo pravo voljo strank citirane poravnave in ni le razlagalo same poravnave. Za tak način ugotavljanja odločilnih dejstev je imelo materialnopravno podlago v določbi 2. odst. 99. člena ZOR. Kadar sodišče v skladu z materialnim pravom ugotovi pravo pogodbeno voljo strank, ki je izražena v sporni ...

Sklep of Civilni oddelek, March 23, 1995

I. Ker je tožena stranka ob vložitvi tožbe imela v Republiki Sloveniji svojo enoto, obveznost plačila protivrednosti 186.856.173.- Itl pa je tudi nastala na območju Republike Slovenije, je po 55. členu kolizijskega zakona sodišče Republike Slovenije pristojno za reševanje spora (primerjaj še: 81. člen kolizijskega zakona).

Sklep nº I R 9/95 of Civilni oddelek, March 23, 1995

Toženka ni ravnala v skladu z noveliranim 20.čl. ZPP. Tudi sodišče se ni izreklo za nepristojno tedaj, ko bi po navedeni določbi to še lahko storilo. Zato zdaj, ko sta stranki izbrali krajevno pristojnost in sta zamudili z ugovorom glede tega in ko je sodišče krajevno pristojnost sprejelo, ni mogoče tega popravljati na podlagi trditve, da je do izbire krajevne pristojnosti prišlo po pomoti. Razlogov, ki bi kazali, da bo postopek laže opravljen v Ljubljani, pa ni, kajti razlogi za pristojnost ...

Sklep nº III Ips 72/94 of Gospodarski oddelek, March 23, 1995

I. Glede na to, kako se določa višina plačila pri pogodbah o delu (1. in 2. odst. 623. člena ZOR), ni v skladu s pravilno uporabo materialnega prava, če sodišče tožbenemu zahtevku ugodi tako, kot zahteva tožeča stranka, ne da bi navedlo pravno podlago za takšno odločitev.

Sodba nº III Ips 68/94 of Gospodarski oddelek, March 23, 1995

I. Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij upošteva zatečeno stanje (zlasti: 3. in 4. člen ZLPP) in ne vzpostavlja ponovno pravnih razmerij, ki so že prenehala.

Sklep nº II Ips 898/93 of Civilni oddelek, March 23, 1995

Tožeča stranka je s tožbo z dne 23.12.1992 zahtevala, da toženca izpraznita in ji izročita določene prostore v njenem samskem domu. Ker gre za premoženjskopravni spor, bi bila revizija dovoljena le v primeru, če bi tožeča stranka v tožbi navedla vrednost spornega predmeta, ki bi v času vložitve tožbe presegla znesek 80.000,00 SIT (zadnja novela ZPP - Ur.l. RS, št. 55/92). Tožeča stranka svoje obveznosti, da določi vrednost spornega predmeta ( 2.odst. 186.čl. ZPP), ni izpolnila. Zato revizija ...

Sodba of Civilni oddelek, March 23, 1995

Tožeča stranka je s tožbo z dne 27.11.1992 zahtevala izpraznitev stanovanja v Ljubljani, ki je njena last. Zahtevek je oprla na 155. čl. Stanovanjskega zakona. Ker predmet obravnavanja ni stanovanjska pravica (omenjeni zakon take pravice ne vsebuje), gre za premoženjskopravni spor, pri katerem je pravica do revizije odvisna od vrednosti spornega predmeta.

Sodba nº U 761/93-10 of Upravni oddelek, March 23, 1995

Tožniku je bilo odklonjeno državljanstvo RS iz razloga, ker bi njegov sprejem v državljanstvo predstavljal nevarnost za javni red zaradi njegove kaznovanosti za prepovedano spravljanje drugih čez mejo iz koristoljubnosti, za kar je bil dvakrat kaznovan. Kaznovanost se obravnava v okviru izpolnjevanja pogojev in ocenjevanja nevarnosti za sprejem v državljanstvo po določbah 3. odstavka 40. člena ZDRS, ki med drugim določa, da se državljanstvo lahko odkloni osebi, če njen sprejem v državljanstvo...

March 22, 1995

Sodba nº U 931/93 of Upravni oddelek, March 22, 1995

Zavarovanec je oproščen na podlagi sklenjenega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, če jih uveljavlja po obsegu, standardih in postopkih v skladu s splošnimi akti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki urejajo področje obveznega zdravstvenega zavarovanja (26., 100. in 106. člen ZZVZZ in 11. člen splošnih pogojev za prostovoljno zdravstveno zavarovanje - 8.12.1992), kar pomeni v okviru pravic glede nabave zobnoprotetičnih pripomočkov v...

Sodba nº U 1673/93-4 of Upravni oddelek, March 22, 1995

Špediter, ki se je s poroštveno izjavo zavezal, da bo v primeru nepredaje blaga namembni carinarnici, in je pri tem izpolnil tudi rubriko 50 v carinski prijavi, plačal carinske dajatve, je tedaj, ko blago ni bilo do roka predano namembni carinarnici, dolžan te plačati, ne da bi carinarnica to plačilo prej zahtevala od prevoznika.

Sodba nº U 1599/93-8 of Upravni oddelek, March 22, 1995

Sklepa o plačilu denarne kazni, ki je bila stranki zagrožena s sklepom, ki je že postal pravnomočen, ni mogoče izpodbijati zaradi višine denarne kazni.

Sodba nº U 1624/93 of Upravni oddelek, March 22, 1995

Urbanistični inšpektor je odločil zakonito, ko je stranki, ki je gradila objekt brez lokacijskega dovoljenja na zemljišču, ki leži znotraj I. območja kmetijskih zemljišč naložil, da mora objekt odstraniti in vzpostaviti zemljišče v prejšnje stanje.

Sklep of Upravni oddelek, March 22, 1995

V osnovo za dohodnino se prejemki za priložnostno opravljene storitve štejejo v bruto znesku.

Sklep of Upravni oddelek, March 22, 1995

Stvar geodetskega organa v zvezi s komasacijsko odločbo je, da zamejniči meje komasacijskega območja ter odredi, da se ugotovljene spremembe izvedejo v zemljiškem katastru.

March 21, 1995

Sklep nº VIII Ips 8/94 of Delovno-socialni oddelek, March 21, 1995

Drugostopna odločba je postala pravnomočna dne 13. aprila 1994, torej pred začetkom veljavnosti ZDSS. Iz določbe 1. odstavka 73. člena ZDSS izhaja ne le omejena možnost zahtevati revizijo glede predmeta spora, temveč tudi glede osebe, ki lahko zahteva revizijo. Ker pogoji za revizijo po ZDSS niso podani (72. in 73. člen), jo je bilo treba zavreči (392. člen ZPP).

Sklep nº VIII Ips 6/94 of Delovno-socialni oddelek, March 21, 1995

Odločba sodišča druge stopnje je postala pravnomočna dne 30.3.1994, ko je bila vročena stranki (2. odst. 334. člena ZPP), torej pred začetkom veljavnosti ZDSS, kar pomeni, da bi bila revizija dovoljena le, če bi bil predmet spora kateri od v 1. odst. 73. člena izčrpno naštetih spornih predmetov. Ker tožnik uveljavlja odškodnino, torej ne prenehanja ali sklenitve delovnega razmerja oziroma razporeditve, njegova revizija ne more biti dovoljena (392. člen ZPP).

March 17, 1995

Sodba of Civilni oddelek, March 17, 1995

I. Ob upoštevanju med pravdnima strankama sklenjene zavarovalne pogodbe in splošnih pogojev A0-90, ki so njen sestavni del (to pa je tudi materialnopravna podlaga za odločitev v tej pravdni zadevi), je namreč toženec v razmerju do tožeče stranke kot zavarovalnice lahko regresni zavezanec le v tistem obsegu, ki je posledica njegovega protipogodbenega ravnanja in je obenem tudi v vzročni zvezi s škodnim dogodkom in v tem dogodku nastalo škodo (seveda ob upoštevanju nadaljnjih omejitev, določeni...

Sklep nº II Ips 829/93 of Civilni oddelek, March 17, 1995

Tožena stranka je v pritožbi med drugim navajala, da se pravice delavcev zaradi prenehanja delovnega razmerja in po zaposlitvi pri podjetju P. ne bodo spremenile ter, da je tožeča stranka delavcem ob podpisovanju sklepov o prenehanju delovnega razmerja le-tem obljubljala, da bodo obdržali tudi sobe, ki so jih dotlej uporabljali. Teh pritožbenih trditev, ki jih revident ponavlja tudi v reviziji in ki so za odločitev o tožbenem zahtevku (tožeča stranka zahteva izselitev iz sporne sobe zato, ker...

Sklep nº I R 7/95 of Civilni oddelek, March 17, 1995

Četrtotožeča stranka je sodnica pristojnega sodišča. Obstoji torej okoliščina, ki lahko vzbudi dvom o nepristranosti odločanja pri tem sodišču. To pa je tehten razlog, da to sodišče ne more voditi pravde in odločati o tožbenem zahtevku.

Sodba nº I Uv 8/95 of Upravni oddelek, March 17, 1995

Akt Državnega zbora o imenovanju notarja ne pomeni kršenja ustavne pravice posameznika, saj ustava ne varuje pravice posameznika, da zasede notarsko mesto.

Sodba nº I Uv 5/95 of Upravni oddelek, March 17, 1995

Umik predloga za imenovanje kandidata za notarja iz razloga, ker ta naj ne bi izpolnjeval zakonskega pogoja, da je vreden javnega zaupanja za opravljanje notariata, ker je že bil v kazenskem postopku, kazen pa mu je bila že brisana, se šteje za akt, s katerim je bila kandidatu kršena ustavna pravica, da je vsakomur pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto.

March 16, 1995

Sodba nº U 79/94-6 of Upravni oddelek, March 16, 1995

Odškodnina, dobljena v zvezi s prometno nesrečo za gmotno in negmotno škodo, se upošteva pri ugotavljanju pogojev za denarno pomoč.

Sodba nº U 1215/93-5 of Upravni oddelek, March 16, 1995

Prevoznik je bil oproščen plačila varščine za carino in druge uvozne davščine zaradi dane poroštvene izjave tožeče stranke, da bo plačala vse uvozne dajatve, če blago ne bo predano namembni carinarnici na carinjenje. Zato je na tej podlagi tožeča stranka neposredno zavezana za plačilo carine in drugih uvoznih davščin.

Sodba nº U 839/93-5 of Upravni oddelek, March 16, 1995

Obveznost obračuna prometnega davka nastane, ko je opravljen promet. Promet pa je po 2. odstavku 26. člena ZPD opravljen, ko je blago izročeno.

Sodba nº U 1163/93-7 of Upravni oddelek, March 16, 1995

Iz odločbe mora biti razvidno, katera druga strokovna dela so bila točkovana in s kakšnim številom točk.

Sodba nº U 550/93-9 of Upravni oddelek, March 16, 1995

V postopku za izdajo gradbenega dovoljenja se presoja le, ali so izpolnjeni pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja po zakonu o graditvi objektov (Ur.l. SRS, št. 34/84 in 29/86). Ugovorov, ki se nanašajo na lokacijsko dovoljenje, ni mogoče upoštevati. Ugovore v zvezi z nezakonito gradnjo je mogoče uveljavljati pri pristojni inšpekcijski službi in ne v postopku izdaje gradbenega dovoljenja.

Sklep of Civilni oddelek, March 16, 1995

Iz ugotovitev sodišč prve in druge stopnje izhaja, da toženi stranki F.Š. st. nudita pomoč in oskrbo le v prostorih, v katerih ima slednji služnostno pravico, v obsegu, ki je v III. točki izročilne pogodbe z dne 5.6.1991 dogovorjen in na način, ki ne odstopa od običajnega nudenja pomoči in oskrbe osebam, ki so zaradi starosti, bolezni, delovne nesposobnosti itd. nesposobne same skrbeti zase. Nudenja pomoči F.Š. st. na opisan način in s strani nižjih sodišč ugotovljenem obsegu zato, kot sta pr...

Sklep of Civilni oddelek, March 16, 1995

Temeljno načelo odškodninskega prava je, da lahko vsak zahteva povračilo povzročene škode ob naslednjih (splošnih) pogojih odškodninskega (civilnega) delikta:

Sodba nº II Ips 637/93 of Civilni oddelek, March 16, 1995

Revizijsko sodišče ugotavlja, da gre med tožniki in drugimi investitorji, ki so združili delo in sredstva za dosego skupnega cilja - oskrbe z vodo, za razmerje, ki je po svoji pravni vsebini in opredelitvi še najbližje družbeni pogodbi v pomenu splošnih načel civilnega prava (societas; par. 1175 in nasl. ODZ). Vendar pa ni mogoče spregledati tudi posebnih razmerij, ki nastanejo med pogodbeniki tako zaradi namena združevanja kot tudi zaradi trajnosti razmerij, ki nastanejo z izgradnjo teh naprav.

Sodba of Civilni oddelek, March 16, 1995

I. Ker gre za spor o pogodbi, ki vsebuje med drugim tudi dogovor o preživljanju, je po izrecni določbi 1. točke 4. odstavka 382. člena ZPP revizija vselej dovoljena. Zato je revizija v tem delu dovoljena. II. Navedba vrednosti v točkah (verjetno po analogiji taksne ali odvetniške tarife) v določbah ZPP ni predvidena in zaradi različnih kriterijev ni zanesljiva. Zato glede tega zahtevka tožnik nima pravice do revizije.

Sodba nº II Ips 346/94 of Civilni oddelek, March 16, 1995

Če je tožnica prenehala uporabljati sporno pot že leta 1972, gre za dejansko stanje, ki zahteva uporabo 3. odstavka 58. člena zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih. Po tej določbi služnost preneha, če se ne izvršuje v času, ki je potreben za njeno priposestvovanje.

Sodba nº II Ips 818/93 of Civilni oddelek, March 16, 1995

Solastnik, ki je pridobil solastninsko pravico izvenknjižno (v konkretnem primeru z dedovanjem), lahko zahteva od zemljiškoknjižnega lastnika, da mu izstavi zemljiškoknjižno listino vse dotlej, dokler svoje solastninske pravice ne izgubi.

Sodba nº II Ips 819/93 of Civilni oddelek, March 16, 1995

V 2. odstavku 1044. člena zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR) je določeno, da so vpisi v hranilno knjižico, ki so potrjeni s pečatom banke in podpisom pooblaščene osebe, v razmerju med banko in vlagateljem dokaz o vplačilih oziroma dvigih. To pomeni, da je banka tista, ki mora dokazati nasprotno. Ob zakonski domnevi o pravilnosti vpisa ni dovolj, da obstaja dvom o pravilnosti vpisa. Dvom je potrebno razlagati v korist vlagatelja, ker je banka strokovnjak in obenem tista stranka, ki narekuj...

Sodba nº II Ips 678/93 of Civilni oddelek, March 16, 1995

156. člen zavezuje lastnika, da uskladi določila obstoječe pogodbe z določili SZ. Že prej sklenjena stanovanjska pogodba torej z uveljavitvijo SZ ni prenehala, lastnik pa po tej določbi tudi ni pridobil nobenih posebnih ugodnosti. Zakon določa, da je dolžan pogodbeno razmerje prilagoditi novemu zakonu.

Sodba nº II Ips 878/93 of Civilni oddelek, March 16, 1995

Glede plačila v pravdi spornega zadnjega obroka kupnine sta obe sodišči ugotovili, da je bil dogovor med strankama, da ta znaša tolarsko protivrednost 5.000 DEM, obračunano po tečaju na dan plačila. Ugotovili sta tudi, da je tožena stranka ta znesek nakazala tožeči stranki 27.7.1991 po pošti, vendar ga je tožnica vrnila, ker je pričakovala plačilo kot za predhodne obroke, to je v DEM. Tožena stranka je nato denar imela doma.

Sodba nº II Ips 609/93 of Civilni oddelek, March 16, 1995

I. Šele v času tožnikove prevzemne zamude je tožena stranka, in to kot izhaja iz ugotovitev nižjih sodišč, na zahtevo inšpekcijskih služb in policije, odpeljala v hrambo dano stvar iz Seče, pri čemer ni nepomembno tudi dejstvo, ki je bilo v postopku pred nižjima sodiščema tudi ugotovljeno, da je o tem, da je potrebno v hrambo dano stvar iz Seče odstraniti zaradi zahtev inšpekcijskih služb in policije, tožnika obvestila. Ob takem poteku dogodkov pa ne more biti nobenega pomisleka glede zaključ...

Sodba nº II Ips 862/93 of Civilni oddelek, March 16, 1995

Iz navedenih dejanskih ugotovitev sta sodišči prve in druge stopnje utemeljeno naredili zaključek, da je izključno tožnica tista, ki toženi stranki onemogoča izpolnjevanje s pogodbo prevzetih obveznosti, s strani tožene stranke večkrat ponujeno ponovno skupno življenje pa brez predhodnega poizkusa že vnaprej odklanja (po ugotovitvah nižjih sodišč naj bi jo k temu podpihovali drugi ljudje), pri čemer svoje vnaprejšnje odklanjanje ponovnega skupnega življenja utemeljuje z obstojem v dosedanjih ...

Sodba nº II Ips 808/93 of Civilni oddelek, March 16, 1995

Po določbi 2. odstavka 59. člena ZZZDR (Uradni list SRS, št. 14/89 - prečiščeno besedilo) je namreč potrebno v sporu o tem, kolikšen je delež vsakega zakonca na skupnem premoženju, upoštevati ne le dohodek vsakega zakonca, temveč tudi druge okoliščine, kot npr. pomoč, ki jo zakonec daje drugemu zakoncu, varstvo in vzgojo otrok, opravljanje domačih del, skrb za ohranitev premoženja in vsako drugo obliko dela in sodelovanja pri upravi, ohranitvi in povečanju skupnega premoženja.

Sodba nº II Ips 719/93 of Civilni oddelek, March 16, 1995

Dohodek zakonca v času pridobivanja skupnega premoženja je pri ugotavljanju višine deležev na premoženju posebej upoštevan ob sicer enakih drugih prispevkih glede na določilo 2. odst. 59. čl. ZZZDR.

Sklep of Civilni oddelek, March 16, 1995

Sprememba pravne podlage tožbenega zahtevka (3. odst. 191. čl. ZPP) terja tudi presojo s stališča bistvenih sestavin vsebine tožbe (186. čl. ZPP). Tožnik mora namreč med drugim navesti tudi dejstva, na katera opira svoj zahtevek.

Sklep of Civilni oddelek, March 16, 1995

S postavitvijo skladovnice desk v neposredno bližino oken stanovanjske hiše tožnic je prizadetim prostorom odvzeta osvetlitev, kar terja presojo po 5. čl. ZTLR in ukrepanje po dol 42. čl. ZTLR.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners