Vrhovno Sodišče: Opinions issued on March 1995

March 16, 1995

Sodba nº II Ips 882/93 of Civilni oddelek, March 16, 1995

Pogodba o prodaji stanovanjske pravice po ZSR je nična.

Sodba nº II Ips 856/93 of Civilni oddelek, March 16, 1995

Ugotovitve o tem, kdaj je tožnik prevzel avtomobil, kdaj je ugotovil napake, kdaj je s svojimi ugovori seznanil toženca in kakšna je bila kakovost opravljenega dela, so dejanske narave. Te ugotovitve so podlaga tudi za revizijsko odločanje, kajti zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja revizije ni (3. odst. 385. čl. ZPP). Teh vprašanj torej z revizijo ni mogoče znova načenjati in ne morejo biti predmet revizijskega obravnavanja.

Sodba nº II Ips 823/93 of Civilni oddelek, March 16, 1995

I. V reviziji pa ni mogoče načenjati dejanskih vprašanj, ki jih revident dotlej ni omenjal. Preizkus pravilne uporabe materialnega prava opravi revizijsko sodišče na podlagi dejanskih ugotovitev sodišč prve in druge stopnje.

Sodba nº U 71/94-4 of Upravni oddelek, March 16, 1995

Zakon o denacionalizaciji ne ureja lastninjenja stavbnih zemljišč, na katerih imajo pravico uporabe pravni nasledniki upravičenca, zato ti tudi ne morejo zahtevati odškodnine v postopku denacionalizacije. Upravni organ v takih primerih ni pristojen, da bi odločil z upravno odločbo, zahtevo bi moral zavreči na podlagi 66. člena v zvezi s 25. členom ZUP.

March 15, 1995

Sodba nº U 517/93-8 of Upravni oddelek, March 15, 1995

Po določbi 23. člena zakona o urbanističnem planiranju mora biti lokacijsko dovoljenje skladno z elementi urbanističnega reda. Če urbanistični red določa za nove objekte odmik 8 m od obstoječih objektov, je za presojo skladnosti lokacijskega dovoljenja z elementi urbanističnega reda potrebno ugotoviti, ali se z lokacijskim dovoljenjem dovoljuje gradnja novega objekta, ali pa gre le za adaptacijo.

Sodba nº U 358/93 of Upravni oddelek, March 15, 1995

Če je opcijska izjava potrjena z odločbo, ki je javna listina in ki velja dokler obstaja, to pomeni, da državljanstvo bivše Jugoslavije ali Slovenije ni bilo pridobljeno, ko je optant ostal italijanski državljan.

Sodba nº U 1415/93 of Upravni oddelek, March 15, 1995

Za napotitev na zdraviliško zdravljenje v skladu z 81. členom zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je pristojna zdravniška komisija, ki je izvedenski organ tožene stranke (Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije). Če je zdravniška komisija druge stopnje ugotovila, da pri tožniku kot zavarovancu ni podana medicinska indikacija za stacionarno zdraviliško zdravljenje, in je zaradi tega tožena stranka zavrnila zahtevo tožeče stranke za tako zdravljenje, je izpodbijana odl...

Sodba nº U 735/93 of Upravni oddelek, March 15, 1995

Pred izdajo odločbe je treba ugotoviti vsa dejstva in okoliščine, ki so za odločitev potrebne.

Sodba nº U 1015/93-7 of Upravni oddelek, March 15, 1995

Tožena stranka (Ministrstvo za notranje zadeve) ne more izdati sklepa o zavrženju strankine vloge za pridobitev slovenskega državljanstva po 68. členu ZUP, če iz upravnih spisov ne izhaja, da je bil v upravnem postopku stranki, ki živi v tujini, vročen poziv za dopolnitev njene vloge z dokazili v odrejenem roku prek Ministrstva za zunanje zadeve.

Sodba nº U 1367/93 of Upravni oddelek, March 15, 1995

Tožena stranka (Republiški urbanistični inšpektorat) je utemeljeno zavrnila pritožbo tožeče stranke zoper prvostopno odločbo urbanističnega inšpektorja o odstranitvi steklene stene in vhodnih vrat na skupnem hodniku po 3. odstavku 74. člena ZUN, ker tožeča stranka v predpisanem enomesečnem roku po prejemu ustavitvene odločbe ni zaprosila za izdajo lokacijskega dovoljenja.

Sodba nº U 1556/93 of Upravni oddelek, March 15, 1995

Ne glede na to, da je bila obnova ograje, ki jo je stranka opravila brez ustreznega dovoljenja, že končana, je urbanistični inšpektor še vedno dolžan in upravičen od stranke terjati, da v roku obnovo priglasi.

Sodba nº I Ips 137/94 of Kazenski oddelek, March 15, 1995

1) Kršitev kazenskega zakona v obravnavanem primeru ni podana, saj so v dejanju, opisanem v izreku sodbe sodišča prve stopnje, podani vsi znaki kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z mamili po I. odstavku 245. člena KZ SFRJ/1976. Glede na to, da je obsojenec zaradi prodaje prenašal kar 5.280 gramov heroina, pa seveda ni mogoče pritrditi obsojenčevemu izvajanju o neznatni družbeni nevarnosti dejanja. Po določilu II. odstavka 8. člena KZ SFRJ/1976 ni bilo kaznivo le tisto dejan...

Sodba nº I Ips 101/94 of Kazenski oddelek, March 15, 1995

Pri kaznivih dejanjih, pri katerih je protipravnost zakonski znak kaznivega dejanja, torej tudi pri kaznivem dejanju tatvine, se mora storilec zavedati protipravnosti svojega ravnanja.

Sklep nº Kp 2/95 of Kazenski oddelek, March 15, 1995

Zoper sklep, s katerim se zahteva za izločitev zavrže, ni pritožbe.

Sklep of Upravni oddelek, March 15, 1995

Skrbstveni organ odloča zakonito, če pri dodelitvi otroka in po dokaznem postopku upošteva osnovno zahtevo o zagotovitvi zdrave rasti, skladnega osebnostnega razvoja in usposobitvi za samostojno življenje in rast otroka.

Sodba nº U 1204/93-7 of Upravni oddelek, March 15, 1995

Za inšpekcijski ukrep, s katerim tržni inšpektor odredi vrnitev cen na določeno raven, ni pravne podlage.

March 10, 1995

Sklep nº III Ips 64/94 of Gospodarski oddelek, March 10, 1995

Pravdno sodišče ne more odreči pravnega varstva zaradi pomanjkanja pravnega interesa stranki, napoteni na pravdo, kajti napotitveni sklep tak interes predpostavlja. Sklep o napotitvi na pravdo ima pomen za odločitev v postopku, v katerem ni mogoče odločati o sporih, ki se rešujejo v pravdnem postopku. V obravnavanem primeru se napotitveni sklep sklicuje na drugi odst. 127. čl. ZPPSL, torej na posebni predpis, zaradi česar pravnega interesa ni treba posebej izkazovati (2. odst. 187. čl. ZPP).

Sklep of Gospodarski oddelek, March 10, 1995

Odškodninska odgovornost tožene stranke bi temeljila na določilu 274. čl. zakona o izvršilnem postopku, oziroma pravnem pravilu, vsebovanem v par. 343 prejšnjega izvršilnega postopnika, po katerem mora upnik dolžniku povrniti škodo, prizadejano z začasno odredbo, za katero je ugotovljeno, da je bila neutemeljena ali da je upnik ni opravičil.

Sklep nº III Ips 58/94 of Gospodarski oddelek, March 10, 1995

Po 2. odst. 186. čl. ZPP mora tožnik v primeru, ko je pravica do revizije odvisna od vrednosti spornega predmeta, pa predmet tožbenega zahtevka ni denarni znesek, navesti vrednost spornega predmeta v tožbi. To je potrebno zaradi določbe 1. odst. 497. čl. ZPP ter 3. odst. 382 v zvezi z 488. čl. ZPP. Po teh določbah namreč revizije ni v gospodarskih sporih, v katerih se tožbeni zahtevek ne nanaša na denarno terjatev, če vrednost spornega predmeta, ki jo je tožnik navedel v tožbi, ne presega zne...

Sklep of Gospodarski oddelek, March 10, 1995

Okoliščina, da je sporno pogodbo sklenil stečajni upravitelj, je za presojo te zadeve bistvena. Stečajni upravitelj je organ v stečajnem postopku (105. čl. zakona o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela). Kot tak se ne more sklicevati na neizkušenost, lahkomiselnost in druge okoliščine, ki tvorijo subjektivni dejanski stan oderuštva po 141. čl. ZOR.

Sodba of Gospodarski oddelek, March 10, 1995

Določba v pogodbi, po kateri si oseba od izkupička za blago, ki ji je bilo izročeno v prodajo, zadrži določen odstotek ter stroške, ki jih je imela s prodajo, preostali izkupiček pa izroči osebi, ki ji je blago izročila v prodajo, je mandatna pogodba. Takšna pogodba pa je tudi pogodba po 309. čl. ZOR.

Sodba nº III Ips 69/94 of Gospodarski oddelek, March 10, 1995

I. Če je v razpisu zahtevano dokazilo sestavni del ponudbe, je njegova predložitev eden od elementov za ocenitev, ali ponudba izpolnjuje razpisne pogoje. Naknadna predložitev manjkajočega dokazila je sprememba oddane ponudbe.

Sodba nº III Ips 74/94 of Gospodarski oddelek, March 10, 1995

I. Vsak, sicer običajen način izterjave (poplačila) obveznosti, lahko postane po stečajnem pravu neobičajen. Neobičajen način izterjave terjatve, ki je podlaga za domnevo iz 113. čl. ZPPSL je tisti način izterjave, katerega upnik pred izvršitvijo izpodbijanega pravnega dejanja ne bi mogel uveljaviti s tožbo.

Sodba nº III Ips 102/94 of Gospodarski oddelek, March 10, 1995

Posledica uspelega izpodbijanja pravnih dejanj v stečaju ni prenehanje veljavnosti pravnega posla, če je izpodbijano pravno dejanje nek pravni posel. Samo proti stečajni masi preneha učinkovati.

March 09, 1995

Sklep of Upravni oddelek, March 09, 1995

V postopku odpovedi prebivanja tujcu je zagotovljeno sodno varstvo v upravnem sporu. Zato ni mogoče zahtevati varstva te pravice še po 66. oz. 67. členu ZUS, ker je to zagotovljeno samo v primeru, če ni drugega sodnega varstva.

Sodba nº U 501/94-6 of Upravni oddelek, March 09, 1995

Če se premoženje, katerega vrnitev se zahteva v postopku denacionalizacije, nahaja v pravni osebi v mešani lastnini, s predlogom za izdajo začasne odredbe ni verjetno izkazano, da se bo premoženje lahko vrnilo upravičencu.

Sodba nº U 507/93 of Upravni oddelek, March 09, 1995

Potrditev pravnomočnosti odločbe po uradni osebi je potrdilo po 171. členu ZUP in ne upravni akt.

Sodba nº U 709/93-6 of Upravni oddelek, March 09, 1995

Tožnica ne more v postopku za izdajo lokacijskega dovoljenja kot prizadeta stranka uveljavljati izgradnje dovoza v korist tretje osebe in po zemljišču, s katerim ne razpolaga, zato to ne more biti razlog za zavrnitev lokacijskega dovoljenja.

Sodba of Civilni oddelek, March 09, 1995

Pravna podlaga za materialnopravni preskus izpodbijane pravnomočne odločbe so določbe ZSR, ki jih je treba uporabiti po določbi 158. člena SZ, ker se je nepravdni postopek v tej zadevi začel še pred uveljavitvijo SZ. Dejanska podlaga za ta preskus so edinole dejanske ugotovitve, ki so vsebovane v izpodbijanem sklepu - ne pa kakršni koli dokazni podatki v spisu, posebej ne tiste dokazne listine, ki jih je predlagatelj (v novih izvodih) priložil reviziji.

Sodba nº II Ips 783/93 of Civilni oddelek, March 09, 1995

Tožnik je v postopku na prvi stopnji navajal kot pravni temelj odškodninske odgovornosti prve tožene stranke protiustavno vmešavanje ZK v samostojnost dela sodišča. Posledica tega vmešavanja je bil po njegovih trditvah nezakonit postopek za uvedbo tožnikovega pripora. Vsa tožniku nastala škoda izvira po tožnikovih navedbah in izpovedbah iz nezakonitega in neupravičenega pripora v času od 2.12.1981 do 29.1.1982 in nezakonitega dela sodnikov v zvezi s tem. Tožnik je tako opredelil tudi posamezn...

Sodba nº II Ips 855/93 of Civilni oddelek, March 09, 1995

I. Tožnikovo (gostovo) ravnanje je treba ocenjevati po pravilih povprečne skrbnosti, medtem ko je ravnanje drugega toženca (redarja v diskoteki) treba ocenjevati s strožjimi pravili profesionalne skrbnosti, ker je šlo za ravnanje pri opravljanju poklica, katerega vsebina je mdr. tudi strogo obvladana uporaba telesne sile.

Sklep nº II Ips 853/93 of Civilni oddelek, March 09, 1995

Spor, v katerem je bilo odločeno z izpodbijano pravnomočno sodbo, se ni začel tedaj, ko je tožeča stranka dne 10.5.1989 vložila tožbo zaradi prepovedi uporabe poti in v njej označila vrednost spornega predmeta tedanjih 850.000 din. Začel se je tedaj, ko je tožeča stranka v pripravljalni vlogi spremenila tožbo z uveljavljanjem drugega zahtevka poleg obstoječega (1. odst. 191. člena ZPP) - in sicer zahtevka za prenehanje služnostne pravice. Tožeča stranka je s to spremembo tožbe določila uvelja...

Sodba nº II Ips 849/93 of Civilni oddelek, March 09, 1995

I. Revizijsko sodišče se sicer ne strinja s stališčem sodišča druge stopnje, da je treba zahtevek zavrniti že iz razloga, ker pozitivna zakonodaja ne ureja več stanovanjskega razmerja in stanovanjske pravice. Predmetna tožba je bila vložena dne 20.9.1989, ko je še veljal Zakon o stanovanjskih razmerjih (Ur.l. SRS, št. 35/82 in 14/84). Po 158.čl. Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS, št. 18/91 in 21/94) se spori, sproženi pred uveljavitvijo novega zakona, nadaljujejo po prejšnjih predpisih. Čeprav ...

Sodba nº II Ips 845/93 of Civilni oddelek, March 09, 1995

Po ugotovitvah sodišča prve stopnje so nepremične vl.št. 8 in 729 k.o. Z. in vl.št. 1839 k.o. C., katerih solastninski delež 1/3 je bil predmet izročilne pogodbe, zaščitena kmetija. Ker je J.B. izročil svoji hčeri L.P. svoj solastninski delež v celoti, sta obe sodišči zavzeli stališče, da ni bila kršena določba 3.odst. 22.čl. Zakona o kmetijskih zemljiščih (preč. b. Ur.l. SRS, št. 17/86 - 5/91 ), ki prepoveduje delitev kmetij s pravnimi posli med živimi. Tožnik zahteva ugotovitev ničnosti izr...

Sodba nº II Ips 842/93 of Civilni oddelek, March 09, 1995

Po splošnih zavarovalnih pogojih za zavarovanje avtomobilskega kaska AK 92, ki pridejo v poštev pri zavarovalni pogodbi med strankama, je kombinacija "D" (za katero je bil zavarovan tožnik) iz 4.čl. vsebovala škodo, ki nastane na motornem vozilu z neposrednim dotikom divjadi. Tožena stranka s sklicevanjem na to določbo pogojev odklanja plačilo škode, kolikor ta po njeni oceni presega škodo na mestu neposrednega stika divjadi z vozilom. Sodišče prve stopnje je v dokaznem postopku ugotovilo, da...

Sodba of Civilni oddelek, March 09, 1995

Po sodbi sodišča druge stopnje je tožniku pravnomočno naloženo plačilo zneska 2.092,00 SIT. Ker ta izpodbijani del pravnomočne sodbe ne presega 8.000,00 SIT (2. odst. 382. čl. ZPP, Ur.l. SFRJ 4/77 - 20/90), revizija proti temu delu sodbe sodišča druge stopnje ni dovoljena.

Sodba nº II Ips 838/93 of Civilni oddelek, March 09, 1995

I. Ker toženec ni ne v postopku pred sodiščem prve stopnje ne v pritožbenem postopku zatrjeval, da nastanek škode ni v vzročni zvezi z njegovo alkoholiziranostjo, je regresni zahtevek utemeljen.

Sklep nº II Ips 827/93 of Civilni oddelek, March 09, 1995

Iz zapisnika o drugem naroku za glavno obravnavo, ki je bila dne 23.7.1992, je razvidno, da sta stranki označili svoj pravdni interes z zneskom 20.000,00 SIT na tem naroku, ko sta se že spustili v obravnavanje glavne stvari (l.št. 12). Tako označena vrednost spornega predmeta pa ne more biti izhodišče za presojo o dovoljenosti revizije.

Sklep of Upravni oddelek, March 09, 1995

Odločbo o prepovedi javne prireditve mora upravni organ vročiti organizatorju javne prireditve najpozneje dva dni pred nameravano prireditvijo in se šteje, da ni ovire za javno prireditev, če tega v navedenem roku ne stori (18. člen ZJSJP), to velja tudi za sklep o zavrženju vloge. Poziv na odpravo pomanjkljivosti vloge mora upravni organ vročiti tako, da je organizator javne prireditve pravočasno obveščen o tem. Bistveno je, da je stranki dana možnost za odpravo pomanjkljivosti njene vloge, ...

Sodba nº U 63/94 of Upravni oddelek, March 09, 1995

Kadar o bolniškem staležu odloča zdravniška komisija prve stopnje, je delavec opravičeno zadržan od dela do prejema odločitve komisije, če komisija ni takoj odločila oz. je odločila z zamudo.

Sodba nº U 1394/93 of Upravni oddelek, March 09, 1995

Sodišče ob izpolnjenih pogojih iz 26. člena ZUS, na podlagi 5. odstavka 42. člena ZUS, s sodbo naloži drugostopnemu organu, da odloči o pritožbi.

March 08, 1995

Sodba nº U 341/93-6 of Upravni oddelek, March 08, 1995

Če je lokacijsko dovoljenje izdano v skladu z lokacijskim načrtom, ne more biti upoštevna trditev o nesprejemljivem soglasju KS, še posebej zato, ker to soglasje po veljavnih predpisih niti ni predvideno.

Sodba nº U 384/93-9 of Upravni oddelek, March 08, 1995

Če se zavezanca ne moreta sporazumeti, kdo bo uveljavljal posebno olajšavo za istega vzdrževanega otroka, potem davčni organ prizna vsakemu zavezancu sorazmerni del olajšave.

Sodba nº U 385/93-8 of Upravni oddelek, March 08, 1995

Če se zavezanca ne moreta sporazumeti, kdo bo uveljavljal posebno olajšavo za istega vzdrževanega otroka, potem davčni organ prizna vsakemu zavezancu sorazmerni del olajšave.

Sodba nº U 519/93-4 of Upravni oddelek, March 08, 1995

Upravni organ je ravnal prav, ko je ugodil pritožbi denacionalizacijske upravičenke in razveljavil svoj prejšnji sklep o zavrženju njenega zahtevka za vrnitev premoženja v naravi, o samem zahtevku pa še ni odločil, tožena stranka pa je ravnala prav, ko je zavrnila pritožbo zoper prvostopni sklep. V primeru, da je bil del premoženja glede na nekdanje predpise o zaplembi v letu 1950 vrnjen fizični osebi, denacionalizacijska upravičenka, ki ji je bil vrnjen drug del, v denacionalizacijskem posto...

Sodba nº U 1451/93-9 of Upravni oddelek, March 08, 1995

Sklicevanje upravnega organa v odločbi le na podatke in listine, ki so bili navedeni v deklaraciji, je pravilno in v skladu s carinskim zakonom. Upravni organ je ravnal v skladu z 274. členom CZ s tem, da je pozneje preverjal podatke o uvoženem blagu.

Sodba nº U 1452/93-5 of Upravni oddelek, March 08, 1995

Upravni organ je ravnal v skladu s carinskim zakonom (274. člen), ko je pozneje preverjal podatke o uvoženem blagu. Upravni organ se v odločbi pravilno sklicuje le na podatke in listine, ki so bili navedeni v deklaraciji.

Sodba nº U 1273/93-5 of Upravni oddelek, March 08, 1995

Tožbena navedba, da je najemodajalec lastnik določenih objektov (v zvezi z izrečenim ukrepom urbanističnega inšpektorja tožeči stranki kot najemnici teh objektov, ki je po ustavitveni odločbi nadaljevala z deli, za katera si ni pridobila lokacijskega dovoljenja), in s tem tudi kot lastnik investitor, v konkretnem upravnem sporu ni upoštevna, saj iz upravnih spisov to ne izhaja, pač pa, da je dejanski investitor tožeča stranka. Zato najemno razmerje med njima na ta ukrep ne more vplivati.

March 07, 1995

Sklep nº VIII Ips 26/95 of Delovno-socialni oddelek, March 07, 1995

V 2. odstavku 389. člena ZPP je določeno, da revizija ni dovoljena, če jo vloži nekdo, ki zanjo nima pravnega interesa. Če je sodišče reviziji ugodilo in razveljavilo odločbi, ki sta bili predmet obnovitvenega postopka, tožnik glede revizije v zvezi z obnovo postopka več nima pravnega interesa. Revizijo je treba zavreči (392. člen ZPP).

Sklep nº VIII Ips 5/94 of Delovno-socialni oddelek, March 07, 1995

Drugostopna odločba je postala pravnomočna dne 25.4.1994, ko je bila vročena toženi stranki (2. odstavek 334. člena ZPP). Po 1. odstavku 72. člena ZDSS so v zadevah, ki so bile pravnomočno končane do uveljavitve ZDSS, dovoljena pravna sredstva, ki so bila dovoljena do uveljavitve tega zakona. ZDSS ne dovoljuje revizije v tem primeru, zato jo je revizijsko sodišče zavrglo (392. člen ZPP).

Sodba nº VIII Ips 4/94 of Delovno-socialni oddelek, March 07, 1995

Revizijsko sodišče glede na določbo 386. člena ZPP obravnava le tiste bistvene kršitve določb pravdnega postopka, ki so v reviziji izrecno navedene in obrazložene.

Sklep nº VIII Ips 3/94 of Delovno-socialni oddelek, March 07, 1995

Obrazložitev drugostopne odločbe, ki se nanaša na izrek o razporeditvi, nima razlogov, kar je bistvena kršitev določb postopka po 13. točki 2. odstavka 354. člena ZPP.

March 03, 1995

Sodba nº II Uv 5/95 of Upravni oddelek, March 03, 1995

Ugovor zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora, ki ni vložen najkasneje naslednji dan po dnevu glasovanja, je vložen prepozno in ga občinska volilna komisija zato mora zavreči.

March 02, 1995

Sodba nº U 514/93-7 of Upravni oddelek, March 02, 1995

Vloge ni mogoče zavreči kot neprimerne, če stranki objektivno ni bila dana možnost, da odpravi pomanjkljivosti vloge.

Sodba nº U 1378/94-8 of Upravni oddelek, March 02, 1995

Glede na 106. člen ZZZDR se ne dokazujejo koristi, ki jih ima otrok od stikov s starši, ampak je treba dokazati negativni vpliv stikov med staršem in otrokom, če se zahteva prekinitev stikov.

Sklep of Upravni oddelek, March 02, 1995

Ni nezakonita odločba, s katero je zavržena zahteva za izdajo lokacijskega dovoljenja za postavitev kontejnerja za gostinsko dejavnost na območju, na katerem so dovoljena samo nujna vzdrževalna dela.

Sodba nº U 31/94-6 of Upravni oddelek, March 02, 1995

V primeru, da je bil osebni avtomobil dobavljen znatno po vplačilu, se pri ugotavljanju osnove za davek od dobička iz kapitala valorizira vrednost avtomobila, ki jo je imel ob nakupu (vplačilu).

Sklep of Civilni oddelek, March 02, 1995

Posebno težko invalidnost določa zakon kot predpostavko za priznanje denarne odškodnine za duševne bolečine svojcev. V okviru določbe 201. čl. ZOR brez te predpostavke nobene duševne bolečine niso podlaga za priznanje denarne odškodnine.

Sodba nº in sklep II Ips 831/93 of Civilni oddelek, March 02, 1995

Tožnikoma tožena stranka ni izročila dogovorjenih avtomobilov in jima sama tudi ni vrnila kupnine. Ni pa razjasnjeno, ali jima je izročila drug tip avtomobila, to je Lado Samaro kot nadomestno izpolnitev po 308. čl. ZOR, ali morda kot izročitev v prodajo po 309. čl. ZOR . Pravno stališče, da je šlo za razvezo pogodbe zaradi neizpolnitve, ne temelji na vseh potrebnih dejanskih predpostavkah. Zlasti manjka ugotovitev o tem, da sta tožnika tako morebitno odločitev ustrezno sporočila toženi stran...

Sklep of Upravni oddelek, March 02, 1995

Ker zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju ne ureja položaja prostih carinskih prodajaln, odprtih pred njegovo uveljavitvijo, se razmerje, ki je nastalo na podlagi odločbe o dovolitvi odprtja PCP lahko spremeni ali razveljavi le v primerih in postopku, določenih v zakonu.

March 01, 1995

Sodba nº U 1471/93-4 of Upravni oddelek, March 01, 1995

Odločba, s katero upravni organ zavrne vlogo prosilca za sprejem v državljanstvo RS po 3. odstavku 40. člena ZDRS je nezakonita, če organ v njej samo navaja, da je bil prosilec že večkrat pravnomočno obsojen zaradi storjenih kaznivih dejanj, ne da bi pri tem navedel, kdaj je bil obsojen oz. kdaj je kazniva dejanja storil, na kakšne kazni je bil obsojen ter dejstva, okoliščine in dokaze, na podlagi katerih ugotavlja obstoj nevarnosti za javni red (JR) ter razloge, zakaj je po prostem preudarku...

Sodba nº U 511/93 of Upravni oddelek, March 01, 1995

Finančna sredstva za intervencije v kmetijstvu so strogo namenska sredstva, zato so sredstva za kritje stroškov finančnega poslovanja, ki se lahko krijejo iz tega naslova, omejena in se stranke lahko dogovarjajo le v obsegu, določenem z odlokom o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1992.

Sklep of Upravni oddelek, March 01, 1995

Nesodelovanje posameznega organa v upravnem postopku ni zakoniti razlog za odpravo odločbe po nadzorstveni pravici, če materialni predpis posebej ne določa soglasja, potrditve dovoljenja ali mnenja drugega organa.

Sodba nº U 828/93-7 of Upravni oddelek, March 01, 1995

V osnovo za dohodnino se med drugim všteva tudi vsak posamezen prejemek za priložnostno opravljeno storitev v višini, od katere je bil obračunan davek po odbitku. V konkretnem primeru se je v osnovo za odmero dohodnine za leto 1991 všteval bruto prejemek, od katerega je bil plačan 20% davek od osebnih prejemkov. podlaga, da bi se od tega prejemka pred obračunom davka odšteli materialni (potni) stroški tožeče stranke, pa v ZDOH (Ur.l. RS, št. 48/90, 34/91 in 14/92 - p.b.) ni navedena, pa tudi ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2019, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners