Vrhovno Sodišče: Opinions issued on April 1995

April 25, 1995

Sodba nº II Ips 510/95 of Civilni oddelek, April 25, 1995

Izpadli prispevek za preživljanje mladoletnih tožnikov je njihova škoda in ne škoda njihovih staršev.

Sklep nº I R 15/95 of Civilni oddelek, April 25, 1995

Okoliščina, da je dolžnik zaposlen kot sodni izvršitelj na okrajnem sodišču, ki je krajevno pristojno za izvršbo, je tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča. Zato je predlog utemeljen.

Sklep of Civilni oddelek, April 25, 1995

V času, ko sta pravdni stranki sklenili razdružilno pogodbo (1.7.1990) je veljal zakon o začasnih ukrepih o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju (Ur.l. SFRJ št. 85/89), ki za razliko od prej veljavnih predpisov o deviznem poslovanju ni več prepovedoval valutne klavzule. To je kasnejši slovenski zakon o deviznem poslovanju (Ur.l. RS št. 1/91) v 5. členu celo izrecno dovolil. V času, ko sta stranki valutno klavzulo dogovorili, ta ni bila prepovedana, zato ni pravnih ovir za pr...

Sklep of Civilni oddelek, April 25, 1995

Sodišče odloča na podlagi dejanskega stanja, kakršno obstaja ob koncu glavne obravnave (1. odst. 326. čl. ZPP). Po izrečni ugotovitvi obeh sodb toženka tedaj ni imela ključa spornega stanovanja, pač pa sta ga imela tožnika. Tožbeni zahtevek na izročitev ključa torej ni bil utemeljen.

Sklep nº I R 14/95 of Civilni oddelek, April 25, 1995

Tožeča stranka je bila sodnica krajevno pristojnega sodišča.

April 20, 1995

Sodba nº U 1525/93-8 of Upravni oddelek, April 20, 1995

Ob ugotovitvi, da tožnik ne izpolnjuje pogoja za pridobitev državljanstva iz 1. odstavka 40. člena zakona o državljanstvu Republike Slovenije, tožnik ne more biti sprejet v državljanstvo Republike Slovenije po 40. členu tega zakona, četudi bi bilo ugotovljeno, da za njegov sprejem v državljanstvo ne obstajajo ovire iz 3. odstavka 40. člena tega zakona.

Sodba nº U 1359/93-6 of Upravni oddelek, April 20, 1995

Zapisnik o zaslišanju uradne osebe, ki je v kuverti z oznako "uradna tajnost", čeprav sam ni označen kot "zaupen", ne more biti podlaga za odločitev, dokler se nahaja v kuverti z oznako "uradna tajnost".

Sodba nº U 1579/93 of Upravni oddelek, April 20, 1995

Utemeljen razlog za prekoračitev roka za izdajo upravnega akta je podan zlasti v primerih, ko pride do prekoračitve roka iz postopkovnih razlogov. Tudi zelo povečano število upravnih zadev, ki jih mora reševati upravni organ, je lahko nekaj časa opravičeni razlog za molk. Toda ta opravičeni razlog pa preneha obstajati, ko poteče čas, ko je nujno potrebno za organizacijsko oz. kadrovsko prilagoditev organa spremenjenemu obsegu pristojnosti oz. številu zadev.

Sodba nº III Ips 51/94 of Gospodarski oddelek, April 20, 1995

Garant - tožeča stranka - se je v danih garancijah zavezal, da bo plačal carino, druge uvozne davščine in obresti za blago, ocarinjeno med veljavnostjo garancije, če tega v predpisanem roku ne bo storil carinski zavezanec ali podjetje, ki je v carinskem postopku pooblaščenec carinskega zavezanca (špedicija). Njegova garancija velja za plačilo vseh carinskih obveznosti, ki se nanašajo na naročnika garancije, nastanejo pa v času, za katerega je bančna garancija izdana. Časovna omejitev velja le...

Sklep nº II Ips 869/93 of Civilni oddelek, April 20, 1995

V temeljnih načelih ZPP je določeno, da odloči sodišče o tožbenem zahtevku praviloma na podlagi neposrednega obravnavanja (4. člen ZPP). Učinek tega načela je, da tudi sodišče druge stopnje ne sme spremeniti dejanskega stanja, kot je bilo ugotovljeno na prvi stopnji, razen če samo ponovi dokaze. Temu namenu služi pritožbena obravnava, na kateri pride sodišče v neposreden kontakt s strankami, pričami itd. Na interni seji sodišče druge stopnje dejanskega stanja, kakršno je bilo ugotovljeno pred...

Sodba nº II Ips 10/94 of Civilni oddelek, April 20, 1995

Stališče arbitražne komisije ni pravni vir. Zatrjevana ugotovitev te komisije se nanaša na razlago pomena razglasitve neodvisnosti RS za proces razdruževanja bivše SFRJ kot mednarodnopravnega subjekta in s tem na vprašanje mednarodnopravnega nasledstva bivše SFRJ, ne pa na sam postopek osamosvajanja RS. Le del slednjega pa je tudi v tej zadevi sporni prevzem upravljanja z vojaškimi stanovanju od organov bivše JLA.

Sodba nº II Ips 57/95 of Civilni oddelek, April 20, 1995

Glede na v postopku pred nižjima sodiščema ugotovljena pravnoodločilna dejstva (zaslužek staršev, starost otroka, premoženjsko stanje, šolanje, število preživninskih obveznosti itd.), sta nižji sodišči s tem, ko sta toženi stranki naložili, da mora od 1.4.1994 plačevati po 12.000 SIT mesečne preživnine, kriterije, ki so določeni v 79. členu ZZZDR, s tem pa tudi materialno pravo, pravilno uporabili. Revizijsko poudarjanje zneska 12.000 SIT, ki ga ml. otrok pravdnih strank prejema iz naslova št...

Sodba nº II Ips 5/94 of Civilni oddelek, April 20, 1995

Ker po ugotovitvah sodišč prve in druge stopnje, na katere se tudi revizijsko sodišče na podlagi že navedene določbe 3. odstavka 385. člena ZPP vezano, med pravdnima strankama ni bila sklenjena posojilna pogodba (1. odstavek 557. člena zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR) je neutemeljen tudi revizijski očitek, da sta nižji sodišči zmotno uporabili materialno pravo zato, ker nista uporabili določbe 562. člena ZOR. Ta določba se namreč nanaša na rok za vrnitev posojila, ki pa ga, kot sta ugo...

Sodba nº II Ips 908/94 of Civilni oddelek, April 20, 1995

Samo dejstvo, da sta zakonca v določenem časovnem obdobju živela pretežno od sredstev enega zakonca, na ugotovitev deleža na pozneje pridobljenem premoženju, v katerega sta vlagala oba, ne vpliva. Za pravilno odločitev je namreč pomembno, ali je bilo to premoženje vloženo tudi v tisto premoženje, ki je predmet tožbenega zahtevka.

Sodba nº II Ips 873/94 of Civilni oddelek, April 20, 1995

Revizijsko sodišče sme v revizijskem postopku presojati pravilnost odločitve sodišč prve in druge stopnje na podlagi tiste dejanske podlage, ki jo je lahko obravnavalo sodišče prve stopnje in nato preizkusilo sodišče druge stopnje. To pa so vsa tista dejstva, ki so nastala do konca glavne obravnave na prvi stopnji in so bila sodišču znana. Vsa dejstva, ki so nastala pozneje, niso predmet tega tožbenega zahtevka in so zato tudi v revizijskem postopku neupoštevna.

Sklep nº II Ips 968/94 of Civilni oddelek, April 20, 1995

Pomen želje otroka, pri katerem od staršev bi rad živel, urejata dva predpisa. V 105. členu zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR, Ur.l. SRS, št. 14/89, preč.b.), je določeno, da se v primeru, ko starši ne živijo skupaj, upoštevajo otrokove želje, če jih je otrok sposoben izraziti. V 12. členu konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah (Konvencija, Ur.l SFRJ - MP, št. 15/90, akt o notifikaciji nasledstva, Ur.l. RS, št. 35/92, MP 9/92), pa je določeno, da države podpisn...

Sklep nº III Ips 93/94 of Gospodarski oddelek, April 20, 1995

Ker ni izpolnjen pogoj, ki ga za dovoljenost revizije določa 1. odst. 497. člena ZPP, je revizijsko sodišče revizijo tožeče stranke zavrglo (392. člen v zvezi z 488. členom ZPP).

Sodba nº U 981/92-8 of Upravni oddelek, April 20, 1995

Če gre za ugotavljanje jugoslovanskega državljanstva kot pogoja aktivne legitimacije v postopku denacionalizacije (9. - 13. člen ZDen), zakon (3. odst. 63. člena ZDen) pri osebah, ki niso bile vpisane v evidenco državljanov zaradi razlogov iz 2. odstavka 35. člena zakona o državljanstvu FLRJ (2. odst. 9. člena ZDen), ne dopušča ugotavljanja obstoja nelojalnega ravnanja zoper interese narodov in države FLRJ.

April 19, 1995

Sodba nº U 449/93-5 of Upravni oddelek, April 19, 1995

Če predlog za obnovo postopka zaradi odmere davka od dobička iz kapitala vloži oseba, ki po zakonu o dohodnini ne more biti davčni zavezanec in torej ne more biti stranka v postopku, se tak predlog zavrže, ker ga ni vložila upravičena oseba.

Sodba nº U 578/93-7 of Upravni oddelek, April 19, 1995

Prvostopni organ in tožena stranka nista imela materialne podlage za ugotovitev v svojih odločbah, da gre pri predvideni gradnji objektov (garaže, skladišča v mansardi, nadstreška ter drvarnice in kokošnjaka) za pomožne objekte po PUP, saj ti objekti glede na tlorisne dimenzije in namene v konkretnem primeru presegajo tlorisne dimenzije in namene, določene v občinskem odloku o pomožnih objektih, ki je veljal v času veljavnosti PUP.

Sklep of Upravni oddelek, April 19, 1995

Ne izpolnjuje pogojev pravnega naslednika iz 15. člena ZDen oseba, ki z denacionalizacijskim upravičencem, ki mu je bilo premoženje, ki ga je dedoval na podlagi oporoke, podržavljeno, ni bila v sorodstvenem razmerju, sama pa je nujni delež na podlagi sklepa o dedovanju po prejšnjem lastniku iz tega premoženja od občine že prejela.

Sodba nº U 1275/93 of Upravni oddelek, April 19, 1995

Za ukrepe na področju cen mora imeti tržni inšpektor pooblastilo v materialnem predpisu oz. morajo biti v njem določene obveznosti subjektov, na katere se ta predpis nanaša.

Sodba nº U 1365/93-6 of Upravni oddelek, April 19, 1995

Odločba o podelitvi naziva mentor, izdana na podlagi 1. odstavka 5. člena pravilnika o napredovanju v nazive v osnovnem in srednjem šolstvu, je konstitutivna odločba in učinkuje od dneva, ko je bila izdana oziroma vročena stranki.

Sklep of Upravni oddelek, April 19, 1995

Odločba o podelitvi naziva mentor, izdana na podlagi 1. odstavka 5. člena pravilnika o napredovanju v nazive v osnovnem in srednjem šolstvu, je konstitutivna odločba in učinkuje od dneva, ko je bila izdana oziroma vročena stranki.

Sodba nº U 567/93-4 of Upravni oddelek, April 19, 1995

Dodelitev stanovanj je urejal samoupravni splošni akt, ki ga je predpisal stanodajalec, zato ne gre za upravno stvar in upravni organ za odločanje ni pristojen.

April 18, 1995

Sodba nº II Ips 972/93 of Civilni oddelek, April 18, 1995

Določbi 1. in 4. odst. 399. čl. ZOR sta kogentne narave. Pogodbeni stranki ne moreta določiti pogodbenih obresti po višji obrestni meri, kot jo v kraju izpolnitve plačajo banke za hranilne vloge na vpogled. Dogovor o višjih obrestih ni veljaven. Tudi plačil na račun dolga ni mogoče obračunati drugače, kot z upoštevanjem omejitve obrestne mere, ki jo uzakonja 1. odst. 399. čl. ZOR. Višjim obrestim od teh sodišče ne daje pravnega varstva in upošteva le obračun plačanih zneskov na račun dolga, n...

April 14, 1995

Sodba nº in sklep III Ips 75/94 of Gospodarski oddelek, April 14, 1995

I. Pod izrazom "obveznosti" v 1. odst. 139. člena ZOR je treba razumeti tiste obveznosti, ki kot zakoniti sestavni deli določene vrste pogodbe takšno pogodbo opredeljujejo.

Sodba nº in sklep III Ips 61/94 of Gospodarski oddelek, April 14, 1995

Neobjavljen sklep ne učinkuje navzven. Kot splošna ponudba po 33.čl. ZOR bi moral biti predstavljen nedoločenemu številu oseb, kot ponudba po 32. čl. pa bi veljal le, če bi jo organ tožene stranke, pooblaščen za njeno zastopanje, izrazil določeni osebi.

April 13, 1995

Sodba nº U 1091/93-4 of Upravni oddelek, April 13, 1995

Ob vsebinsko nespremenjeni zakonski ureditvi in dejanskem stanju lahko upravni organ pravno razmerje, urejeno z upravno odločbo, odpravi, razveljavi ali spremeni le v primerih v postopku določenih z zakonom (158. člen Ustave).

Sodba nº U 1069/93-6 of Upravni oddelek, April 13, 1995

Prosilec dovoljenja za nabavo orožja mora dokazati, da ima upravičen razlog za nabavo orožja.

Sodba nº U 920/93-6 of Upravni oddelek, April 13, 1995

Po določbi 46. člena ZUN je upravičen predlagati določitev funkcionalnega zemljišča le lastnik oziroma uporabnik zemljišča.

Sodba nº U 1056/93 of Upravni oddelek, April 13, 1995

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije mora ob izdaji odločbe o bolniškem staležu upoštevati tudi druge izvide (izdane po odločitvi zdravniške komisije druge stopnje), ne samo tiste, katerim zavarovanec ugovarja.

Sodba nº U 1349/93-4 of Upravni oddelek, April 13, 1995

Če davčni zavezanec predloži dokazila o višini dejanskih stroškov vzdrževanja in upravljanja, se mu priznajo dejanski stroški in enoletna amortizacija za oddane poslovne prostore, zato v načelu ni mogoče izključiti, da sama amortizacija, obračunana v skladu s predpisi, ne more presegati 40% prejete najemnine.

Sodba nº U 945/93-7 of Upravni oddelek, April 13, 1995

Odločba o zavrnitvi dovoljenja za poslovanje hranilnice je upravna odločba, kar pomeni, da mora imeti vsebino, določeno v 2. odstavku 209. člena ZUP.

Sklep of Civilni oddelek, April 13, 1995

I. Revizijsko sodišče nima pomislekov proti zaključku sodišč prve in druge stopnje, da je med tožnikovimi poškodbami v prometni nesreči in amputacijo noge pravno upoštevna vzročna zveza in da ta ni bila pretrgana. Končna posledica v konkretnem primeru ni bila taka, da bi z njo glede na vse okoliščine (dalj časa trajajoče zdravljenje in imobilizacijo) ne bilo mogoče računati.

Sodba nº II Ips 973/93 of Civilni oddelek, April 13, 1995

Če se upoštevajo vse ugotovljene težave, ki jih bo imel tožnik v bodočnosti pri šolanju, izbiri in opravljanju poklica ter v vsakdanjem življenju, zahtevana odškodnina za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti v znesku 600.000,00 SIT, kot je bila tožniku prisojena tudi na prvi stopnji, ni pretirana. Sodišče druge stopnje je s tem, da je to odškodnino znižalo na 300.000,00 SIT nepravilno uporabilo določbo 200.čl. Zakona o obligacijskih razmerjih. Znižana odškodnina je tudi i...

Sodba nº II Ips 43/95 of Civilni oddelek, April 13, 1995

Glede na to, da tožnica ni dokazovala, da je za delo nesposobna (razen ledvičnih težav, kar pa na delovno sposobnost ne vpliva), bo morala v dopoldanskem času, ko je otrok v vrtcu, poiskati delo.

Sodba of Civilni oddelek, April 13, 1995

Določilo 17. člena Zakona o stanovanjskih razmerjih ( ZSR, Uradni list SRS št. 35/82; uporaba na podlagi 158. člena Stanovanjskega zakona, Uradni list RS 18/91 in 21/94) je veljalo tudi v primeru, ko je šlo za solastna stanovanja (prim. 8. člen ZSR). Določalo je, da je treba pri odločanju o pravici uporabe upoštevati potrebe bivših zakoncev, njunih otrok in vse druge okoliščine primera. Ko gre za trditve o novi družini, so lahko relevantne le tiste okoliščine, ki so obstajale ob razvezi zakon...

Sodba nº II Ips 97/95 of Civilni oddelek, April 13, 1995

Ugotovitve obeh sodišč kažejo, da sta sicer oba starša osebnostno primerna za dodelitev otrok, vendar druge okoliščine na materini strani pokažejo, da koristi otrok pretehtajo na tožničino stran. Tako je bilo na nižjih stopnjah ugotovljeno, da tožnica dela le dopoldan, toženec pa v treh izmenah. Ob dejstvu, da gre za otroka v starosti le treh in dveh let, ko otroci zahtevajo veliko nege in pozornosti, je pomembno dejstvo, da se lahko mati z njima ukvarja ves čas, ko nista v vrtcu. Revizijsko ...

Sklep of Civilni oddelek, April 13, 1995

Družbenik, ki od drugega družbenika odkupi njegov denarni vložek z namenom, da bi preprečil likvidacijo družbe, se zgolj zaradi izjalovljenih pričakovanj o poslovanju družbe ne more sklicevati na prevaro po 65. čl. ZOR.

Sodba nº II Ips 918/93 of Civilni oddelek, April 13, 1995

Trditev izvedenca, da gre le za kozmetično okvaro, še ne pomeni, da skaženosti v pravnem pomenu ni. Ta oblika škode se presoja po objektivnih in subjektivnih merilih.

Sklep nº II Ips 921/93 of Civilni oddelek, April 13, 1995

Tisti, ki v stanovanju prebiva po pravnomočnosti odločbe o odpovedi stanovanjske pravice, ker mu še niso priskrbljeni najpotrebnejši prostori, ne prebiva v stanovanju nezakonito.

Sodba nº II Ips 923/93 of Civilni oddelek, April 13, 1995

I. Pravno odločilne okoliščine za veljavnost pisne oporoke pred pričami so naslednje:

Sodba nº II Ips 889/93 of Civilni oddelek, April 13, 1995

Stvarna služnost je lahko ustanovljena za določen letni čas (2. odstavek 49. člena ZTLR), kar pomeni, da je tudi njena utesnitev lahko časovno omejena.

Sklep nº II Ips 888/93 of Civilni oddelek, April 13, 1995

Zavarovanje odgovornosti po principu AO plus krije odgovornost za tisti del škode, ki jo povzroči voznik sam. Pri tem je voznikov zakonec izenačen z voznikom (imetnikom vozila) in v razmerju do drugega, v nesreči udeleženega vozila, nima položaja tretje osebe. To pa pomeni, da imetnik drugega udeleženega vozila (ali njegova zavarovalnica) za škodo ne odgovarja solidarno niti po določbi 206., niti po določbi 4. odstavka 177. ali 4. odstavka 178. člena ZOR. Odgovarja lahko le do tistega obsega ...

Sodba of Civilni oddelek, April 13, 1995

Funkcija sodnika sodišča, ki bi v tej zadevi sodil na pritožbeni stopnji, in ki dobro pozna vse sodnike na območju sodišča, ki naj bi sodilo na prvi stopnji, je tehten razlog za postopanje po navedeni določbi ZPP.

Sodba nº II Ips 978/93 of Civilni oddelek, April 13, 1995

Iz dejanskih ugotovitev sodišč prve in druge stopnje, na katere je revizijsko sodišče vezano, izhaja, da sta se stranki ob sklenitvi zakupne pogodbe za sporni poslovni prostor dogovorili za plačilo mesečne zakupnine v višini tolarske protivrednosti 240 DEM in da je tako zakupnino toženec v letu 1989 tudi plačeval. Toženec poslovnega prostora po poteku roka, za katerega je bila zakupna pogodba sklenjena (31.12.1989), ni izpraznil. Sodišči prve in druge stopnje sta pravilno odločili, da mora to...

Sodba nº in sklep II Ips 980/93 of Civilni oddelek, April 13, 1995

Sodišče druge stopnje s tem, da je v svoji sodbi navedlo pravilno firmo, ki izhaja iz izpiska iz registra, ni kršilo določb pravdnega postopka. Toženec nima prav, ko meni, da gre za spremembo stranke, pri kateri bi bilo treba upoštevati ustrezne določbe ZPP.

Sklep of Civilni oddelek, April 13, 1995

Ob upoštevanju vseh okoliščin, v katerih je bilo posojilo dano (zlasti toženčevega slabega premoženjskega stanja in njegovega odhoda na prestajanje daljše zaporne kazni), sta sodišči ugotovili, da so bila sredstva iz posojila porabljena za tekoče potrebe toženčeve družine.

Sodba nº U 520/93-11 of Upravni oddelek, April 13, 1995

Po določbi 3. odst. 62. čl. ZZad se lahko izloči iz lastninjenja po 59. členu tega zakona del premoženja podjetja s seznama, če se ugotovi, da to premoženje ne služi za izvajanje osnovne dejavnosti podjetja. Pravno nista pomembni strokovna in fizična ločenost oddelkov pri izvajanju osnovne dejavnosti, temveč je bistveno proizvodno in poslovno sodelovanje po določbah 1. odstavka 57. člena ZZad, ki pa je bilo v upravnem postopku pravilno ugotovljeno.

Sodba nº U 811/93-7 of Upravni oddelek, April 13, 1995

Po določbi 269. člena carinskega zakona se v primeru, kadar znesek carine in drugih uvoznih davščin, ki se zaračunavajo v carinskem postopku, ni plačan v predpisanem roku (v 8 dneh od prejema obračuna po določbi 268. člena carinskega zakona), pa vsak dan zamude zaračunajo predpisane zamudne obresti.

April 12, 1995

Sodba nº U 367/93 of Upravni oddelek, April 12, 1995

V denacionalizacijskem postopku ni možna začasna odredba v primeru, če je zoper zavezanca pred tem pričet stečajni postopek.

Sodba nº U 685/93-5 of Upravni oddelek, April 12, 1995

Kadar so prostori v zidanici opremljeni, da je v njih možno kuhati in prenočevati, izpolnjujejo pogoje za odmero davka od premoženja v zvezi s posestjo prostorov za počitek oz. rekreacijo.

Sklep of Upravni oddelek, April 12, 1995

V postopkih denacionalizacije ni treba sprožiti posebnega predhodnega postopka za ugotovitev državljanstva, če je iz vseh predloženih dokazov možno ugotoviti, kakšno je bilo državljanstvo denacionalizacijskega upravičena ob podržavljanju.

Sodba nº U 974/93 of Upravni oddelek, April 12, 1995

Legi oken, določeni z lokacijsko dokumentacijo, ki vsebuje predpisano soglasje, se tožnik ne more uspešno upirati.

Sodba nº U 554/93-6 of Upravni oddelek, April 12, 1995

Pristojni organ lahko odloči, da obratovalnica preneha zaradi kazni, izrečenih samostojnemu obrtniku zaradi prekrškov, vendar le, če je ugotovljeno, da so odločbe o izrečenih kaznih za prekrške pravnomočne. Datum prenehanja obratovalnice ne more biti določen pred izvršljivostjo odločbe.

April 06, 1995

Sodba nº U 525/93-5 of Upravni oddelek, April 06, 1995

Če tržni inšpektor v prostorih, v katerih se opravlja gostinska dejavnost, ugotovi, da prostori ali oprema ne ustrezajo pogojem, predpisanim s pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih poslovnih prostorov za gostinsko dejavnost in o storitvah v gostinskih obratih, utemeljeno izreče ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti. Tožnik ne more uspeti z ugovorom, da je po izdaji inšpekcijske odločbe odpravil pomanjkljivosti in se tudi ne more uspešno sklicevati na to, da mu je bilo ob enakih prostors...

Sodba nº U 1244/93-11 of Upravni oddelek, April 06, 1995

Ker carinski zakon niti zakon o obrestni meri zamudnih obresti ne določata nobenih izjem glede nastanka zamude in plačila zamudnih obresti, če pride do zamude plačila uvoznih dajatev, objektivne težave zavezanca ne morejo vplivati na nastanek zamude.

Sklep of Upravni oddelek, April 06, 1995

Carinarnica ni prekoračila svojih pooblastil, ko je ugotavljala, ali se podatki v UCD ujemajo tudi z dejanskim stanjem blaga in ne samo s priloženimi listinami UCD. Za opredelitev, ali določen izdelek predstavlja končni izdelek, je odločilno dejansko stanje ob uvozu.

Sodba nº U 565/93-4 of Upravni oddelek, April 06, 1995

Podjetje iz 57. člena ZZad je dolžno izdati zadružnim upravičencem za 45% vrednosti družbenega kapitala navadnih delnic, ne glede na obseg poslovanja z njimi.

Sodba nº U 797/93-6 of Upravni oddelek, April 06, 1995

Tudi pri parcelaciji se glede položaja strank uporablja 49. člen ZUP, zato v postopku parcelacije ni stranka oseba, če se ne posega v njene pravice, pa čeprav ima želje po pridobitvi parcele, ki se parcelira.

Sklep of Upravni oddelek, April 06, 1995

Obvezna sestavina odločbe, izdane po 73. členu zakona, so prepovedi iz 76.c člena, zato morejo biti v izreku odločbe konkretno navedene. Ker ZUN ne ureja izvršljivost odločbe in tudi nima drugih določb, ki bi urejale izvršitev odločbe, veljajo glede tega določbe ZUP.

Sodba nº U 1329/93-8 of Upravni oddelek, April 06, 1995

Nejasna in nepopolna lokacijska dokumentacija glede odmika od stanovanjske hiše ne more biti podlaga za izdano lokacijsko dovoljenje, saj je zazidalna situacija podlaga za zakoličenje novogradnje. Tožena stranka pritožbenega ugovora glede odmika od sosednjih stanovanjskih objektov ne more pavšalno zavrniti, ne da bi obrazložila, na podlagi česa ugotavlja ustreznost odmikov (55. člen ZUN in 209. v zvezi z 245. členom ZUP).

Sodba of Civilni oddelek, April 06, 1995

Posledice izostanka navedbe vrednosti spornega predmeta in izostanek postopanja po določilu 40. čl. ZPP glede dovoljenosti revizije zadevajo tudi toženo stranko.

Sodba nº II Ips 957/93 of Civilni oddelek, April 06, 1995

Presoja višine denarne odškodnine zaradi neupravičenega pripora.

Sodba nº II Ips 958/93 of Civilni oddelek, April 06, 1995

Posledica razveljavitve pogodbe je vrnitev že izpolnjenega (1. odstavek 113. člena ZOR), ne pa prilagoditev pogodbe pričakovanjem stranke, ki se na zmoto sklicuje.

Sklep nº I R 12/95 of Civilni oddelek, April 06, 1995

V predlogu za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča navedeno dejstvo, da je toženec kurjač na sodišču, ki bi bilo krajevno pristojno za odločanje v konkretni zadevi, je po presoji Vrhovnega sodišča RS takšen razlog, ki narekuje določitev drugega stvarno pristojnega sodišča za odločanje o tej pravdni zadevi.

Sklep nº II Ips 950/93 of Civilni oddelek, April 06, 1995

Določilo 3. odst. 97. čl. ZPP se nanaša tudi na pooblastila, dana odvetniku.

Sklep nº II Ips 946/93 of Civilni oddelek, April 06, 1995

V obravnavanem primeru tožeča stranka v tožbi ni označila vrednosti spornega predmeta. Označila ga je šele na naroku za glavno obravnavo dne 10.3.1993 in sicer z zneskom 81.000,00 SIT (l.št. 6). Tako navedene vrednosti spornega predmeta pa ni moč upoštevati za presojo o dovoljenosti revizije.

Sodba nº II Ips 951/93 of Civilni oddelek, April 06, 1995

Ker je tožena stranka tožeči plačala znesek, ki presega vplačano kupnino in zamudne obresti, je izpolnila svojo obveznost po sporazumni razvezi pogodbe.

Sodba nº II Ips 949/93 of Civilni oddelek, April 06, 1995

Tožnik je v tožbi zatrjeval, da je toženec na svoji parceli naredil izkop v dolžni 20 m vzdolž meje s tožnikovo parcelo, zaradi katerega je nevarno, da del tožnikove parcele zdrsne na toženčevo parcelo. Zato je predlagal, da se tožencu naloži postavitev podpornega zidu na meji med tožnikovo parcelo št. 2265 in toženčevo parcelo št. 2264/2. Takšen tožbeni predlog pa tudi po presoji revizijskega sodišča ni tako določen, da bi bil lahko utemeljen.

Sklep of Civilni oddelek, April 06, 1995

I. Presoja o porazdelitvi odškodninske odgovornosti voznikov vozil, ki sta trčili, ko je tožnikovo vozilo zavijalo levo, toženčevo vozilo pa je tožnikovo vozilo prehitevalo. Razmerje 1/3 proti 2/3 v korist tožnika. II. Presoja o višini odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº II Ips 965/93 of Civilni oddelek, April 06, 1995

Glede na to, da je bilo o višini odškodnine za nepremoženjsko škodo že pravnomočno odločeno in to glede nekaterih postavk s celotno ugoditvijo tožbenemu zahtevku, ni bila mogoča ponovna celovita določitev odškodnine - mogoča je bila le realna uskladitev z vrednostjo denarja tistega dela zahtevka, o katerem je bilo treba zaradi deleža odgovornosti ponovno odločati.

Sodba nº II Ips 968/93 of Civilni oddelek, April 06, 1995

V obravnavanem primeru gre za napako v lakiranju, ki je omejena na levi prednji blatnik. To napako je vsekakor mogoče odpraviti z ustreznim popravilom tako, da vrednost in funkcionalnost avtomobila ne bi bila okrnjena. Tožena stranka je napako priznala in ponudila popravilo, na kar pa tožnik ni pristal. V takem položaju vztrajanje na zahtevku za zamenjavo avtomobila ni utemeljeno. Namen jamčevalnih sankcij je varstvo kupca, ko gre za stvarne napake na kupljeni stvari. Varstvo se nanaša na zag...

Sodba nº II Ips 971/93 of Civilni oddelek, April 06, 1995

Pripoznava dolga, podana pred nastopom zastaranja, kot razlog za pretrganje zastaranja, ni vezana na nobeno obličnost. Da pa bi dolžnikovo dejanje ali izjava imelo veljavo pripoznave dolga z učinkom pretrganja zastaranja v smislu 387.čl. ZOR, mora na jasen način izražati dolžnikovo voljo, da pripoznava dejstva, iz katerih izhaja določeno pravno razmerje na podlagi katerega uveljavlja upnik terjatev zoper dolžnika. Sama po sebi torej ne zadostuje izjava dolžnika, da bo upniku nekaj plačal; izj...

Sodba nº III Ips 2/95 of Gospodarski oddelek, April 06, 1995

Iz stečajne mase je možno izločiti samo stvari, ki ne pripadajo stečajnemu dolžniku. Pogodbeno dogovorjena možnost odtujitve spornih nepremičnin iz premoženja tožene stranke (stečajnega dolžnika) samo s soglasjem tožeče stranke pa takšne pripadnosti ne izključuje.

Sodba nº U 1381/93-7 Sodba U 1444/93 of Upravni oddelek, April 06, 1995

Če je lokacijsko dovoljenje izdano na podlagi predpisa iz 1. odstavka 85. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, se vprašanje, kdaj je bila vložena popolna vloga za legalizacijo gradnje, presoja po določbi 22. člena zakona o urbanističnem planiranju.

Sodba nº U 1514/93-2 Sodba U 1531/93 of Upravni oddelek, April 06, 1995

Na podlagi 3. odstavka 93.a člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. SRS, št. 1/79, 11/81, 1/86 in Ur.l. RS, št. 9/90 in 5/91) se lahko poseže v del odločbe o novi dodelitvi zemljišč, ki se nanaša na drugega komasacijskega udeleženca, samo z odločbo, s katero se spremeni s pritožbo izpodbijana dodelitev zemljišč, ne pa tudi z odločbo, s katero se taka dodelitev odpravi.

Sodba nº U 922/93-6 of Upravni oddelek, April 06, 1995

Če upravni organ na podlagi storjenih kaznivih dejanj ugotavlja, da bi prosilčev sprejem v državljanstvo pomenil nevarnost za javni red, so lahko podlaga za tako ugotovitev le obsodbe, ki v času odločanja niso izbrisane iz kazenske evidence.

April 05, 1995

Sodba nº U 484/93-7 of Upravni oddelek, April 05, 1995

Ukrep odstranitve 4,5 m dolge ograje je utemeljen (3. odstavek 74. člena ZUN), saj se tožeča stranka ni ravnala po predhodni ustavitveni odločbi organa urbanistične inšpekcije in ni priglasila graditve (1. odstavek 62. člena ZUN) te ograje, kot ji je naložil ta organ, v predpisanem enomesečnem roku (1. in 2. odstavek 74. člena ZUN).

Sodba nº U 1020/93-5 of Upravni oddelek, April 05, 1995

Če ni določeno za verjetno, da so nastale spremembe, ki vplivajo na pravice, je možna zahteva za ugotavljanje novega odstotka vojaške invalidnosti.

Sodba nº U 1198/93-6 of Upravni oddelek, April 05, 1995

Če dejanske okoliščine v bistvenih točkah niso bile ugotovljene in so bila kršena pravila postopka, sodišče ne more rešiti spora in zato izpodbijano odločbo odpravi.

Sodba nº U 683/93-4 of Upravni oddelek, April 05, 1995

Glede na določbo 12. člena ZLPP je v upravnem sporu (presoja zakonitosti drugostopne odločbe, s katero je toženi upravni organ zavrnil pritožbo zoper prvostopni sklep o začasni odredbi) bistveno le vprašanje, ali je prvostopni organ na podlagi navedene zakonske določbe utemeljeno sprejel sklep o začasni odredbi ob zakonskem pogoju, da je dejanska in pravna podlaga predloga za začasno odredbo po vsebini in obsegu verjetno izkazana. Začasna odredba sama po sebi ne more prejudicirati denacionali...

Sodba nº U 1190/93 of Upravni oddelek, April 05, 1995

Upravni organ druge stopnje je kršil pravila upravnega postopka (2. odstavek 245. člena ZUP), če v izpodbijani odločbi ni odgovoril na navedbe, ki so pomembne za pravilno rešitev stvari.

Sodba nº U 1083/93-7 of Upravni oddelek, April 05, 1995

Pridobitev vseh ustreznih soglasij za končni brezcarinski uvoz blaga ni okoliščina, ki bi dovoljevala podaljšanje roka vrnitve začasno uvoženega blaga.

Sklep of Upravni oddelek, April 05, 1995

Upravni organ druge stopnje je dolžan meritorno obravnavati pravočasno pritožbo in v okviru pritožbenih navedb presoditi zakonitost in pravilnost izpodbijane odločbe in v odločbi tudi obrazložiti, zaradi česa jih šteje za neutemeljene.

Sodba nº U 1231/93 of Upravni oddelek, April 05, 1995

Tržni inšpektor ne more izreči ukrepa glede oblikovanja cen, če za to nima pooblastila v materialnem predpisu oz. niso v njem določene obveznosti subjektov, na katere se ta predpis nanaša.

Sodba nº U 1098/93 of Upravni oddelek, April 05, 1995

Za dokaz, da je tranzitno blago prestopilo mejo, je možno šteti le take dokaze, ki bi nedvomno izkazovali istovetnost blaga, ki je šlo čez carinsko črto, z blagom, ki je bilo prijavljeno vhodni carinarnici oz. carinsko listino tuje države, ki bi izkazovala, da je bilo prav to blago v tuji državi ocarinjeno.

April 04, 1995

Sklep nº VIII Ips 9/94 of Delovno-socialni oddelek, April 04, 1995

Sodišče druge stopnje je potrdilo sklep sodišča prve stopnje, ki je odločilo, da tožnik ne izpolnjuje pogojev za sodno varstvo, ker je zamudil rok za vložitev ugovora. Revizijsko sodišče glede na takšne odločitve in glede na obseg revizijskih razlogov iz 385. člena ZPP, lahko preizkusi izpodbijani sklep le v okviru procesnih razlogov. Tožnik se zato ne more uspešno sklicevati na zatrjevano nepopolno odločitev nižjih sodišč o tožbenem zahtevku, ker o njem nižji sodišči nista odločili.

April 03, 1995

Sodba nº in sklep II Ips 772/93 of Civilni oddelek, April 03, 1995

Izračunavanje cene za uporabo spornega stanovanja na podlagi prej veljavnih predpisov o stanovanjskem gospodarstvu oz. po uveljavitvi SZ po metodologiji, ki velja za oblikovanje neprofitnih najemnin, ne prihaja v poštev. Če pa je izhodišče za presojo o višini uporabnine v doseženi koristi oz. prikrajšanju, je materialnopravno pravilna tudi odločitev o višini tožbenega zahtevka, ki temelji na ugotavljanju "krajevno običajnih najemnin" za stanovanja, ki so podobna spornemu.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2019, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners