Vrhovno Sodišče: Opinions issued on June 1995

June 29, 1995

Sodba nº II Ips 25/94 of Civilni oddelek, June 29, 1995

Pravilno je stališče sodišča druge stopnje, da privatizacijska določba 1. odst. 126. člena SZ upošteva le razmerje med lastnikom stanovanja in prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice - in da je zato ugotovljeno preselitev tožnice v stanovanje drugega lastnika treba šteti za izpraznitev stanovanja, ki je last tožene stranke, v smislu citirane zakonske določbe.

Sklep nº II Ips 443/94 of Civilni oddelek, June 29, 1995

V primerih, ko so bili podlaga za razpolaganje z nacionaliziranim premoženjem špekulativni ali fiktivni pravni akti ali posli, pravice denacionalizacijskih upravičencev, da se jim popravijo storjene krivice, ne morejo biti prizadete. Breme popravljanja krivic mora zato v primerih špekulativnih ali fiktivnih pravnih aktov ali poslov nositi tudi sicer znani titular lastninske pravice (tisti, ki je v času odločanja o zahtevi za denacionalizacijo lastnik takega premoženja - 1. odstavek 89. člena ...

Sodba nº II Ips 389/95 of Civilni oddelek, June 29, 1995

Po določbi 1. odst. 185. člena ZZZDR center za socialno delo lahko odloči, da osebi pod skrbništvom ne bo postavil skrbnika, ampak bo sam opravljal to dolžnost. S citirano zakonsko določbo tudi ni v nasprotju ugotovljena odločitev, da skrbništvo tega centra opravlja v imenu centra njegova socialna delavka. Po določbi 201. člena ZZZDR postavi center za socialno delo pod skrbništvo mladoletnika, ki nima staršev ali za katerega starši ne skrbijo. Pri ugotovljenih dejanskih okoliščinah tudi ni mo...

Sklep nº II Ips 339/95 of Civilni oddelek, June 29, 1995

V premoženjskopravnem sporu z nedenarnim zahtevkom (2. odst. 382. člena ZPP) je navedba vrednosti spornega predmeta kot posebna sestavina tožbe način, s katerim tožnik zagotovi pravico do revizije tako sebi (za primer svojega neuspeha v pravdi) kakor svojemu nasprotniku - toženi stranki (za primer svojega uspeha v pravdi). Tožeča stranka v tožbi ni navedla vrednosti spornega predmeta v skladu s citiranimi določbami ZPP. Na tožbi je namreč zapisala kot vrednost spora ("pcto") 2000 točk, ne pa ...

Sklep nº II Ips 528/94 of Civilni oddelek, June 29, 1995

V pravdni zadevi gre za premoženjskopravni spor iz tretjega in drugega odstavka 382. člena ZPP. Tožeča stranka v tožbi ni navedla vrednosti spornega predmeta v skladu s citiranimi določbami ZPP. Na poziv sodišča je sicer sporočila sodišču, da ocenjuje vrednost spornega predmeta na 7.500 točk. Toda v točkah (po analogiji taksne - ali odvetniške? - tarife) označena vrednost spora ne pomeni upoštevne navedbe vrednosti spora.

Sodba nº in sklep II Ips 92/95 of Civilni oddelek, June 29, 1995

Z verzijskim zahtevkom zahteva tožnica od toženca povrnitev tistega dela izdatkov, ki jih je pokrila namesto njega kot preživninskega zavezanca, in ki so bili za preživljanje ml. sina pravdnih strank potrebni (133. člen ZZZDR).

Sodba nº II Ips 789/94 of Civilni oddelek, June 29, 1995

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je s sklepom reviziji tožeče stranke ugodilo, sodbo sodišča druge stopnje razveljavilo, zadevo pa vrnilo sodišču druge stopnje v novo sojenje. V skladu z določbo 398. člena ZPP je revizijsko sodišče sklep poslalo sodišču druge stopnje, ki bi moralo opraviti vročitev. Da je potrebno tudi odločbo revizijskega sodišča vročiti strankam, izhaja iz 337. člena ZPP, zlasti pa že navedene določbo 398. člena ZPP in določbe 376. člena ZPP, ki se tudi v revizijskem pos...

Sodba nº II Ips 329/95 of Civilni oddelek, June 29, 1995

Glede na dejanske ugotovitve nižjih sodišč, na katere je revizijsko sodišče vezano, tožena stranka pa jih z revizijo ne more izpodbijati (3. odstavek 385. člena ZPP),tožena stranka v reviziji neutemeljeno očita tožeči stranki, da je vozila s premajhno skrbnostjo, zlasti pa je neutemeljen očitek, da je v premajhni meri upoštevala specifiko lokalnih razmer, geografsko lego ceste in letni čas (mesec december), v katerem je do škodnega dogodka prišlo. Kot sta materialno pravo pravilno presodili n...

Sodba nº U 719/94-9 of Upravni oddelek, June 29, 1995

Zakon o denacionalizaciji ne določa, da mora akt, s katerim je bilo premoženje podržavljeno, obstajati tudi v času vrnitve premoženja. V tem pogledu tudi razveljavitev 92. člena tega zakona ničesar ne spreminja, saj je s tem le odprta možnost, da upravičenci do vrnitve premoženja le-to uveljavljajo, bodisi po določbah zakona o denacionalizaciji, bodisi po določbah 145. člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij.

June 28, 1995

Sodba nº in sklep II Ips 7/95 of Civilni oddelek, June 28, 1995

Bistvo prodajne pogodbe je pridobitev lastninske pravice na kupljeni stvari, za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini na podlagi pravnega posla pa je potreben vpis v zemljiško knjigo, prodajna pogodba pa ne vsebuje zemljiškoknjižnega dovolila. Odločitev o tem po vsebini izključevalnem ugovoru tožene stranke je pomembna za presojo o utemeljenosti razdrtja sporne prodajne pogodbe. Kajti, na pravice iz 126. čl. ZOR se lahko sklicuje le tista stranka dvostranske pogodbe, ki je izpolnila s...

Sodba nº II Ips 983/94 of Civilni oddelek, June 28, 1995

Zamudne obresti so objektivna posledica zamude in civilna sankcija zanjo (277. čl. ZOR). Ker je izplačilo zavarovalne vsote oškodovancu, če je ta z direktno tožbo to od zavarovalnice zahteval, njena obveznost, mora sama nositi tudi breme zamudnih obresti. To pa pomeni, da jih ne sme vračunati v zavarovalno vsoto. S tem bi znižala zavarovalno kritje, s katerim jamči oškodovancu na podlagi zakona. Enako velja za pravdne stroške. Določilo 2. odst. 940. čl. ZOR ureja razmerje med zavarovancem in ...

Sodba nº II Ips 194/95 of Civilni oddelek, June 28, 1995

Če ni zatrjevane vzročne zveze, je pravilna presoja, da ni utemeljen tožbeni zahtevek, s katerim tožeča stranka uveljavlja povračilo stroškov zdravljenja svoje zavarovanke. Tožeča stranka kot regresna upravičenka ne more imeti več pravic, kot bi jih imel njen zavarovanec na podlagi določil Zakona o obligacijskih razmerjih o povračilu škode.

Sodba nº II Ips 377/95 of Civilni oddelek, June 28, 1995

Tožnikovo samovoljno ravnanje, ko po končanih obiskih pri njem v maju in juniju 1994 otrok ni več vrnil materi, sta sodišči ocenili kot neodgovorno in v škodo otrok. Otroka je na ta način iztrgal iz dotedanjega okolja, ju zaupal tujim ljudem in onemogočil njune stike z materjo. Ob upoštevanju vseh ugotovljenih okoliščin in starosti otrok sta sodišči ocenili, da je otrokoma mati nujno potrebna za zdrav fizični in psihični razvoj. Nobenih pomislekov ni bilo, da bi mati ne bila sposobna nuditi o...

Sodba nº II Ips 404/95 of Civilni oddelek, June 28, 1995

Ker je toženec zdrav in sposoben za gozdarska in kmetijska dela, bo moral poskrbeti, da si bo najmanj s priložnostnim delom zagotovil manjkajoča sredstva za preživljanje.

Sodba nº U 1094/93-9 of Upravni oddelek, June 28, 1995

Po 27., 28. in 31. členu zakona o socialnem varstvu se pri ugotavljanju višine denarnega dodatka štejejo vsi dohodki in prejemki, ki jih je v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka posameznik in njegov družinski član dejansko prejel. Sem štejejo ne le pokojnina, marveč tudi vsi morebitni poračuni povečanja pokojnine za pretekla obdobja, ki so bili izplačani v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge za denarni dodatek.

Sklep of Upravni oddelek, June 28, 1995

Davčni organ lahko zavezancu odpiše davčni dolg, če bi se z izterjavo spravilo v nevarnost nujno preživljanje zavezanca in njegovih družinskih članov. Če navedeni zakonski pogoj ni obrazložen v odločbi, je odločba nezakonita.

Sodba nº U 1465/93-4 of Upravni oddelek, June 28, 1995

Tožena stranka je s tem, ko je omejila uveljavljanje tožnikovih pravic na dokazovanje pravno pomembnih dejstev zgolj s pisnimi dokazili, bistveno kršila pravila postopka - 2. odstavek 159. člena ZUP, po katerem se kot dokazilo uporabi vse, kar je primerno za ugotavljanje stanja stvari in kar ustreza posameznemu primeru.

Sodba nº U 1286/93-6 of Upravni oddelek, June 28, 1995

Prevoznik, ki je prijavil blago za uvoz in tranzit, ni pa ga predal namembni carinarnici, ker je bilo blago med prevozom ukradeno, je zavezan k plačilu carinskih dajatev na podlagi dane garancijske izjave.

Sodba nº U 1251/93 of Upravni oddelek, June 28, 1995

Mnenje specialista - nevrokirurga služi za oceno o naravi bolezni, ki je podlaga za oceno o začasni nezmožnosti za delo, ki pa jo daje zdravniška komisija samostojno.

June 23, 1995

Sodba nº U 1144/93 of Upravni oddelek, June 23, 1995

Ko je garancijska izjava pravni temelj, na podlagi katerega je proti zavezancu uveden carinski postopek, ta pa s strani zavezanca ni podpisana, sodišče dejanskega stanja, kot ga glede bistvene okoliščine ugotavlja upravni organ, ne more presoditi, ker v upravnih spisih za to ni podlage.

June 21, 1995

Sodba nº U 1024/93-6 of Upravni oddelek, June 21, 1995

Predlog za izdajo začasne odredbe po 11. členu ZLPP, vložen 30.3.1993, je pravočasen. Z začasno odredbo se lahko kumulativno prepove razpolaganje in lastninjenje poslovnega prostora.

Sklep of Upravni oddelek, June 21, 1995

Zadružne organizacije oz. zadruge iz 1. in 2. alinee 1. odstavka 57. člena ZZad so aktivno legitimirane stranke, ki so upravičene za vlaganje zahtev po navedeni zakonski določbi. Po 2. odstavku 125. člena ZUP pa v primeru, kadar ni pogojev za uvedbo upravnega postopka, izda pristojni organ sklep. Tožeča stranka ni upravičenec po določbi 57. člena ZZad.

Sodba nº U 1172/93-5 of Upravni oddelek, June 21, 1995

Zadružne organizacije oziroma zadruge iz 1. oz. 2. alinee 1. odst. 57. člena ZZad so aktivno legitimirane stranke, ki so upravičene za vlaganje zahtev po navedeni zakonski določbi. Po 2. odstavku 125. člena ZUP pa v primeru, kadar ni pogojev za uvedbo upravnega postopka, izda pristojni organ o tem sklep. Tožeča stranka ni upravičenec po določbi 57. člena ZZad.

Sodba nº U 918/93-10 of Upravni oddelek, June 21, 1995

Zadružne organizacije oziroma zadruge iz 1. oz. 2. alinee 1. odstavka 57. člena ZZad so aktivno legitimirane stranke, ki so upravičene za vlaganje zahtev po navedeni zakonski določbi. Po 2. odstavku 125. člena ZUP pa v primeru, kadar ni pogojev za uvedbo upravnega postopka, izda pristojni organ o tem sklep. Tožeča stranka ni upravičenec po določbi 57. člena ZZad.

Sodba nº VIII Ips 133/95 of Delovno-socialni oddelek, June 21, 1995

Delavec huje krši delovne obveznosti, če opusti redni ali izredni zdravstveni pregled, naložen mu z zakonom ali podzakonskimi predpisi.

Sklep of Civilni oddelek, June 21, 1995

Za razsojo zadeve je odločilno, če je imel tožnik zakonit razlog za odstop od pogodbe in kakšne obveznosti ima v primeru razdrte pogodbe tožena stranka. Ob upoštevanju dogovorjene obveznosti tožene stranke, da bo izplačala kredit v čimkrajšem roku in tožnikovega ravnanja, ki je po petnajstih plačanih mesečnih obrokih nekajkrat ustno in pisno zahteval odobritev kredita, sta nižji sodišči upravičeno šteli, da tožena stranka svoje pogodbene obveznosti ni izpolnila in da je tožnik pustil toženi s...

Sodba nº in sklep II Ips 218/95 of Civilni oddelek, June 21, 1995

Ob upoštevanju dogovorjene obveznosti tožene stranke, da bo izplačala kredit v čimkrajšem roku, in tožnikovega ravnanja, ko je po preteku šestih mesecev vsak mesec brezuspešno zahteval odobritev kredita, sta sodišči prve in druge stopnje upravičeno šteli, da tožena stranka svoje obveznosti ni izpolnila in da je tožnik pustil toženi stranki primeren dodatni rok za izpolnitev, ko je odstopil od pogodbe po 12 mesecih od sklenitve pogodbe. Posledica takega ravnanja strank je, da je pogodba razdrt...

Sodba nº II Ips 58/94 of Civilni oddelek, June 21, 1995

Tudi če gre za pravno napako, samo zaradi tega pogodbe ni mogoče razdreti. Tudi prodaja tuje stvari zavezuje (460. člen ZOR). Kupec, ki ni vedel, da je stvar tuja in tega tudi ni bil dolžan vedeti, lahko razdre pogodbo le takrat, če ne more doseči njenega namena. Če je prodajalec pripravljen pravno napako odpraviti (510. člen ZOR), kupec tega ne more storiti.

Sodba nº II Ips 294/95 of Civilni oddelek, June 21, 1995

Zahtevek na plačilo preživnine ne obsega tudi zahtevka na delitev premoženja.

Sodba nº II Ips 334/95 of Civilni oddelek, June 21, 1995

Če se upoštevajo ugotovljene pridobitne zmožnosti staršev in njune obveznosti, je toženec v boljšem položaju kot tožnica. Pri doslej ugotovljenih prejemkih lahko tožnica za svoja dva otroka le v manjši meri prispeva v denarju. Večji del njenega prispevka obstaja v delu, ki ga ima z vzgojo in oskrbo otrok. Na prvi stopnji določena preživnina po 17.000,00 SIT mesečno je po mnenju revizijskega sodišča v skladu z določbo 79. čl. ZZZDR.

Sodba nº II Ips 271/95 of Civilni oddelek, June 21, 1995

Potem, ko je tožnik izpolnil svoje obveznosti, je bil upravičen zahtevati, da tudi tožena stranka izpolni pogodbo. Ker v postavljenem roku do izpolnitve ni prišlo, je na podlagi navedenih določil zakona o obligacijskih razmerjih pogodbo razdrl. Če je pogodba razdrta, ima stranka, ki je popolnoma ali delno izpolnila pogodbo, pravico do vrnitve tistega, kar je dala (2. odst. 132. čl. ZOR).

Sodba nº II Ips 57/94 of Civilni oddelek, June 21, 1995

Dedni dogovor ima učinek sodne poravnave (primerjaj načelno pravno mnenje občne seje Vrhovnega sodišča SRS, z dne 21. in 22.12.1983 - Poročilo o sodni praksi VS SRS, št. II/83, str. 31).

Sodba nº in sklep II Ips 214/95 of Civilni oddelek, June 21, 1995

(Ne)preskrbljenost zakonca kot dejstvo socialnega stanja nujno vsebuje tudi okoliščine, ki se nanašajo na prognozo socialne varnosti, torej dejstva, ki bodo v bodoče bolj ali manj gotovo obstajala. Za pravilno opredelitev tega pravnega standarda je potrebno upoštevati starost takšnega zakonca in dejstvo, da v sedanjih razmerah pač ne pomeni socialne varnosti izključno le redna zaposlitev za poln delovni čas, saj so možnosti za pridobivanje sredstev za preživljanje in za pridobitev pogojev za ...

Sodba nº II Ips 121/95 of Civilni oddelek, June 21, 1995

Podatki o stopnji invalidnosti po predpisih skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kakšne zavarovalnice ali kakšne druge institucije, pa tudi ne-odstotna ocenitev zmanjšanja življenjske aktivnosti, niso nujni za razsojanje o odškodnini za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti, so pa lahko sodišču v pomoč.

Sodba nº II Ips 960/94 of Civilni oddelek, June 21, 1995

Ugotovljena dejstva, ki se nanašajo na stopnjo tožnikovih telesnih bolečin, omogočajo ob upoštevanju v reviziji neizpodbijane pravnomočne odločitve o obsegu druge nepremoženjske škode, ki jo je tožnik prestal in jo še prestaja, pravno sklepanje, da je ugotovljeno škodo mogoče uvrstiti v rang izjemnih, katastrofalnih primerov. Ti pa narekujejo znatno denarno zadoščenje, da bi bila dosežena primerna satisfakcija.

Sodba nº II Ips 340/95 of Civilni oddelek, June 21, 1995

Zapis o prikazu neke lastnosti glede na lastna razumevanja je lahko le mnenje ali komentar, dokler ne vsebuje konkretnih obvestil in podatkov. Postopek po določbi 9. in 14. člena ZJG je omejen na izpodbijanje konkretnih navedb in informacij.

Sodba of Civilni oddelek, June 21, 1995

Kadar revident umakne revizijo, preden je o njej odločalo sodišče, le-to ugotovi njen umik.

Sklep nº II Ips 3/95 of Civilni oddelek, June 21, 1995

Po 2. odst. 145. čl. ZIKS je pravno odločilno za določitev zavezanca dejstvo, kdo je premoženje prevzel v upravljanje.

Sodba nº II Ips 73/94 of Civilni oddelek, June 21, 1995

Načelo enakosti pred zakonom po 14. členu ustave RS v zvezi s 128. členom SZ pomeni, da morajo sodišča zahtevke na sklenitev kupoprodajne pogodbe zavrniti vedno tedaj, ko ugotovijo, da obstoji kateri od uveljavljanih pogojev iz navedenega člena SZ.

Sklep nº II Ips 399/95 of Civilni oddelek, June 21, 1995

Pravica do revizije se zagotovi z navedbo vrednosti spornega predmeta v tožbi. Tožeča stranka v tožbi sicer ni označila vrednosti spornega predmeta, kasneje pa je na poziv sodišča to vrednost opredelila v točkah. Ker takšne označbe vrednosti spornega predmeta ZPP ne pozna, je sodišče samo še pred začetkom obravnavanja tako označeno vrednost opredelilo z zneskom 9.000,00 SIT. Do začetka obravnavanja glavne stvari (3. odstavek 40. člena ZPP) tudi tožena stranka v znesku 9.000,00 SIT označeni vr...

Sodba of Civilni oddelek, June 21, 1995

Sodni penali se lahko določijo tudi za izpolnitev nedenarne obveznosti, ugotovljene v pravnomočnem sklepu sodišča izdanem v postopku zaradi motenja posesti.

Sodba nº U 1450/93 of Upravni oddelek, June 21, 1995

Če v dopolnitvi postopka pri organu druge stopnje po 1. odstavku 242. člena ZUP pritožnik, ki pri organu prve stopnje ni bil zaslišan, ne navaja novot, ki bi utegnile vplivati na drugačno odločitev o stvari, takšna kršitev pravil postopka ni bistvena.

Sodba nº U 1627/93-5 of Upravni oddelek, June 21, 1995

Pod pogojem "zdravljenje" v 13. členu ZT ni mišljeno kakršnokoli zdravljenje, ampak le tako, za katero je z vidika narave bolezni potrebno, da tujec kot pacient preživi določen krajši čas v Sloveniji.

Sklep of Upravni oddelek, June 21, 1995

Ukrepa oblikovanja drobnoprodajnih cen kruha tržni inšpektor ne more opreti na določbe 70. in 73. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Ur.l. SRS, št24/90, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88), 5. člen zakona o cenah (Ur.l. RS, št. 1/91-I) in uredbo o določitvi najvišjih cen moke in kruha (Ur.l. RS, št. 34/93). Navedeni predpisi tržnega inšpektorja ne pooblaščajo, da stranki naloži vrnitev cen na določeno raven, če pri iz...

Sodba nº U 1648/93-6 of Upravni oddelek, June 21, 1995

Pravila za dodeljevanje zemljišč so za komasacije, začete pred uveljavitvijo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. SRS, št. 1/86) določena v 88. in 90. členu zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. SRS, št. 1/79 in 11/81).

June 20, 1995

Sodba nº VIII Ips 18/94 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 1995

Delavec lahko postane trajni presežek na delovnem mestu na katero je razporejen. Trajni presežek ne more postati v drugi organizaciji, v katero je bil začasno razporejen. Potrjeni sta bili določbi sodišča prve in druge stopnje, na podlagi katerih sta bila razveljavljena sklepa o trajnem presežku. Postopek lahko vodijo le organi organizacije v kateri je delavec v delovnem razmerju.

Sklep nº VIII Ips 25/94 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 1995

Sodišči prve in druge stopnje sta potrdili sklepa disciplinskih organov na podlagi katerih je delavcu prenehalo delovno razmerje, ker je zanemaril svoje delovne obveznosti. Revizijsko sodišče je ugodilo reviziji tožnika. Pogoj za izrek tega ukrepa po pravilniku pa je, da bi delavec s svojim ravnanjem lahko ogrozil svoje ali tuje življenje in zdravje ali bi lahko povzročil materialno škodo. Te okoliščine niso bile raziskane, čeprav spadajo v opis kršitve ter iz odločb ni razvidno, kako bi lahk...

Sodba nº VIII Ips 17/94 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 1995

Sodišče druge stopnje je odločitev oprlo na 19. člen splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo (SKPG), kar je kršitev materialnega prava, ker je glede na splošne določbe SKPG in kolektivnih pogodb panog (tudi kolektivne pogodbe med delavci in zasebnimi delodajalci, KPDZD), pri odločanju predvsem uporabiti določbe panožnih kolektivnih pogodb in le podrejeno SKPG. Vendar pa je kljub temu odločitev sodišča druge stopnje, da disciplinski postopek ni bil pravilno izveden, pravilna, ker je postope...

Sklep of Delovno-socialni oddelek, June 20, 1995

Za sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas je odločilnega pomena dejstvo, da je delodajalec prejel kapitalizirano denarno nadomestilo za zavarovanca, ki mu je na podlagi zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji - člen 93 - prenehalo pri prejšnjem delodajalcu delovno razmerje, in s tem sprejel zakonsko obveznost iz 28. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, da sklene z delavcem delovno razmerje za nedoločen čas. Kajti smisel in namen dodelitve sre...

Sodba nº VIII Ips 50/94 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 1995

Delavcu preneha delovno razmerje, če je bil neupravičeno odsoten z dela zaporedoma pet delovnih dni.

June 15, 1995

Sodba nº U 1634/93 of Upravni oddelek, June 15, 1995

Dovoljeno postavljanje turističnih prikolic je vezano na status zemljišča (organizirano taborjenje, camp, funkcionalno zemljišče stanovanjskih hiš) in ne na prebivališče lastnika zemljišča, zato z odločbo o odstranitvi turistične prikolice, postavljene izven z odlokom opredeljenih zemljišč, ni kršeno načelo enakopravnosti pred zakonom.

Sodba nº U 1651/93-4 of Upravni oddelek, June 15, 1995

Komasacijsko območje se določi z odločbo o uvedbi komasacije, zato v postopku nove razdelitve zemljišč ni mogoče več uspešno uveljavljati ugovorov o vključitvi zemljišč v komasacijski sklad.

Sodba nº U 135/94-6 of Upravni oddelek, June 15, 1995

Blago se carini na podlagi vložene carinske deklaracije, zato v primeru uvoza blaga za izvoz naknadno ni možno spreminjati namena oziroma pravne in dejanske podlage za uvoz.

Sklep of Upravni oddelek, June 15, 1995

Blago se carini na podlagi vložene carinske deklaracije, zato v primeru uvoza blaga za izvoz naknadno ni možno spreminjati namena oziroma pravne in dejanske podlage za uvoz.

Sklep nº U 13/94 of Upravni oddelek, June 15, 1995

Prepozno vloženo tožbo sodišče zavrže v kateremkoli stadiju postopka (1. točka 1. odstavka v zvezi z 2. odstavkom 30. člena zakona o upravnih sporih).

Sodba nº II Ips 64/94 of Civilni oddelek, June 15, 1995

Ni utemeljeno stališče tožene stranke, da bi ji dajala varstvo pred izpraznitvenim zahtevkom stanovanjska pogodba iz leta 1982. Stanovanjski zakon res ni razveljavil prejšnjih stanovanjskih pogodb, vendar je stanovanjska najemna razmerja uredil povsem na novo, drugače kot so bila urejena razmerja po zakonu o stanovanjskih razmerjih. Zato je določil šestmesečni rok za uskladitev stanovanjske pogodbe z določbami zakona (156. čl. stanovanjskega zakona). Ta določba zavezuje lastnika in najemnika,...

Sodba nº II Ips 65/94 of Civilni oddelek, June 15, 1995

Da bi privatizacija lahko zajela čim večji krog stanovanj, je zakonodajalec med upravičence za odkup uvrstil tudi ožje družinske člane. Imetniku stanovanjske pravice pa je dal prednost pri uveljavljanju pravice do odkupa. Ta določba ne varuje koristi zavezanca, pač pa imetnika nasproti drugim upravičencem. Med njimi gre za razmerje, ki je podobno razmerju med predkupnimi upravičenci. Prvi lahko pravico do odkupa uveljavlja imetnik. Če je ne uveljavlja sam, jo lahko ožji družinski član. Zanj p...

Sklep nº II Ips 69/94 of Civilni oddelek, June 15, 1995

Po osamosvojitvi RS poveljstvo garnizije bivše JLA ni bilo več upravičeno razpolagati z vojaškimi stanovanji.

Sklep nº II Ips 186/95 of Civilni oddelek, June 15, 1995

V sporu, ki se je začel po uveljavitvi Stanovanjskega zakona (v nadaljevanju SZ; tožba je bila vložena 30.6.1992), se toženca sklicujeta na upravičenja glede nadaljnje uporabe spornega stanovanja po bivšem Zakonu o stanovanjskih razmerjih. Od teh upravičenj pa je po SZ lahko odvisna le morebitna pravica tožene stranke do sklenitve najemne pogodbe po SZ. Spori o najemni pogodbi po SZ pa so premoženjski spori.

Sodba nº II Ips 70/94 of Civilni oddelek, June 15, 1995

Očitana kršitev 232. čl. ZPP ni revizijski razlog: uveljavljana relativna bistvena kršitev postopka iz 1. odst. 354. čl. ZPP se nanaša na postopek pred sodiščem prve stopnje (arg. a contrario 2. tč. 1. odst. 385. čl. ZPP).

Sodba nº II Ips 66/94 of Civilni oddelek, June 15, 1995

S pomembnimi lastnostmi stvari, ki niso očitne, mora prodajalec kupca seznaniti, kadar je verjetno, da jih kupec ne pričakuje. Pri skoraj novem avtomobilu dobrega izgleda je mogoče predpostavljati nekaramboliranost. Vendar pa v obravnavani stvari to ni odločilno, kajti tožnik je na vprašanje dobil izrečen odgovor in torej ne gre za molče, ampak za izrečno dogovorjene lastnosti avtomobila (3. tč. 479. čl. ZOR) Ker teh lastnosti avtomobil nima, je podana stvarna napaka, za katero toženka kot pr...

Sodba nº II Ips 67/94 of Civilni oddelek, June 15, 1995

Pravica do odpravnine po 126. čl. stanovanjskega zakona je vezana na izpraznitev stanovanja v dveh letih po uveljavitvi zakona. Razlogi za izgubo te pravice so določeni v 1. odst. 148. čl. in so podani, če je imetniku stanovanjske pravice mogoče odpovedati stanovanjsko razmerje brez zagotovitve najpotrebnejših prostorov. Če se imetnik stanovanjske pravice sam izseli in izroči stanovanje stanodajalcu v roku iz 1. odst. 126. čl. stanovanjskega zakona, s tem gotovo niso podane niti okoliščine po...

Sklep of Upravni oddelek, June 15, 1995

V predhodnem postopku preizkusa predloga za obnovo postopka ne gre za vprašanje pravilne ugotovitve dejanskega stanja, temveč za preizkus, ali je predlagan nov dokaz tak kvalificiran dokaz, da bi v obnovi carinskega postopka pripeljal do drugačne odločbe, če bi bil uporabljen v prejšnjem postopku (3. odstavek 256. člena ZUP).

Sodba nº U 1168/93-6 of Upravni oddelek, June 15, 1995

V upravnem sporu zaradi izvršitve ukrepa urbanističnega inšpektorja ni mogoče uspešno uveljavljati ugovorov zoper odločbo o ustavitvi gradnje in tudi ne ugovorov zoper odločbo o zavrnitvi zahteve o dovolitvi priglašenih del.

June 14, 1995

Sodba nº II Ips 1/94 of Civilni oddelek, June 14, 1995

Sodišče prve in druge stopnje sta po oceni izvedenih dokazov ugotovili, da je pokojni M. P. sicer hodil pravilno po levi strani ceste, vendar pa se zaradi visoke stopnje alkoholiziranosti ni gibal vzporedno z robom ceste. Hodil je cik-cak, motorno vozilo, ki mu je pripeljalo nasproti, pa ga je zadelo v trenutku, ko je bil izven meterskega območja ob robu ceste. Iz ugotovitev nadalje tudi izhaja, da je bila pokojnikova hoja nestabilna, posledica take hoje pa je tudi bila, da je pokojnega M. P....

Sklep of Upravni oddelek, June 14, 1995

Odločba o novi razdelitvi zemljišč iz komasacijskega sklada je izvršena s tem, da upravni organ komasacijske udeležence seznani z njim dodeljenimi zemljišči v naravi. S tem, ko so dodeljena zemljišča pokazana komasacijskim udeležencem, se po zakonu šteje, da so nastopili posest in imajo od tedaj dalje posestno varstvo nasproti prejšnjim lastnikom zemljišča.

Sklep of Upravni oddelek, June 14, 1995

Med splošnimi pogoji za napredovanje v naziv mentor-svetnik je tudi pogoj opravljen strokovni izpit, ki ga določata zakon in pravilnik.

Sklep of Upravni oddelek, June 14, 1995

Oceno o tujčevi nagnjenosti k izvrševanju kaznivih dejanj in prekrškov ni mogoče graditi na dogodkih, v katerih so bili kazenski postopki ustavljeni. Relevantni so le podatki v pravnomočnih obsodbah, ki še niso izbrisane iz kazenske evidence.

Sodba of Civilni oddelek, June 14, 1995

Iz podatkov spisa izhaja, da je predlagateljica neodplačno razpolagala z nepremičnim premoženjem, ki je obsegalo več kot 9 ha, od obdarjenca (občine) pa od pričakovanega (finančna pomoč pri preživljanju, oprostitev pri plačilu davkov) ni prejela praktično prav ničesar (le davčno oprostitev za eno leto in še to le za premoženje, ki ga je podarila). Zaradi navedenega je potrebno razjasniti vprašanja, ali da so predstavniki oblasti darovalki ob sklenitvi darilne pogodbe dejstva, da finančne pomo...

Sklep nº II Ips 915/94 of Civilni oddelek, June 14, 1995

Za presojo sile ali grožnje je potrebno presoditi vse okoliščine (subjektivne in objektivne), ki so po splošnih pravilih civilnega prava potrebne za ugotovitev, da je bila pogodba sklenjena s pravno upoštevno silo ali grožnjo (pravno pravilo par. 870 ODZ, vsebinsko povzeto v 60. členu ZOR). Določba 5. člena ZDen ureja izjemo od pravila, da se vrača premoženje, ki je bilo odvzeto s prisilnim ukrepom (odločbo) državnega organa. Zato je potrebno v vsakem primeru posebej presoditi vse okoliščine,...

Sklep of Upravni oddelek, June 14, 1995

Ugotavljanje lastništva poslovnega prostora ni predhodno vprašanje, zaradi česar je potrebno prekiniti upravni postopek za pridobitev obrtnega dovoljenja do meritorne rešitve sodnega postopka o delitvi dediščine.

June 08, 1995

Sodba nº U 1382/93-8 of Upravni oddelek, June 08, 1995

247. člen zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 12/92) ne določa, da so za dolžnost vrnitve neodplačano prenešenega premoženja pravno relevantni samo prenosi premoženja, do katerih je prišlo z akti državnih organov. To pomeni, da pogodbenega prenosa, utemeljenega na katerem od predpisov, navedenih v 247. členu tega zakona, zakon kot podlago za dolžnost vrnitve ne izključuje.

Sodba nº II Ips 913/94 of Civilni oddelek, June 08, 1995

V konkretnem primeru je edina nedovoljena posledica ravnanja tožencev, da ni bil plačan davek. To posledico je treba odpraviti na upravnopravnem področju. Sankcija ničnosti pri darilni pogodbi in eventuelno tudi pri prodajni pogodbi (če bi bila tudi ta navidezna) ne zagotavlja odprave škodljive posledice. Zato revizijsko sodišče zaključuje, da glede na vse navedene okoliščine ni pogojev za ugotovitev ničnosti darilne pogodbe iz razlogov po 52. in 53.čl. ZOR z vsemi posledicami, ki jih ima za ...

Sklep of Upravni oddelek, June 08, 1995

V postopku za izdajo delovnega dovoljenja na vlogo delodajalca ima tujec, ki ga delodajalec namerava zaposliti, lastnost stranke.

Sodba nº U 1312/93-10 of Upravni oddelek, June 08, 1995

Ker za ugotovitev državljanstva ni pristojno MNZ, tožena stranka ni bila dolžna razčiščevati, ali tožnica prvotni zahtevek za pridobitev državljanstva z redno naturalizacijo umika oz. spreminja in zahteva ugotovitev državljanstva. Stranka lahko spremeni zahtevek na prvi stopnji do odločitve le, če je za odločanje o spremenjenem zahtevku pristojen isti organ.

Sodba nº U 1601/93-8 of Upravni oddelek, June 08, 1995

Ob naknadnem obračunu carine zaradi neizpolnitve prevzete obveznosti izvoza po 5. členu odloka v zvezi s 50. členom CZ ni mogoče uveljavljati znižane carinske stopnje na drugi dejanski in pravni podlagi, saj mora uvoznik vse oprostitvene olajšave uveljavljati že ob uvozu.

Sodba nº II Ips 905/94 of Civilni oddelek, June 08, 1995

V tej zadevi nastopa kot tožeča stranka Republika Slovenija, ki je bila prikrajšana za neplačani davek. Zato je treba presoditi, če naj ima ravnanje toženih strank posledice le na upravnopravnem področju, ali pa gre za tako hud poseg v javni interes, da morajo biti posledice tudi na civilnopravnem področju v obliki neveljavnosti pravnega posla. Revizijsko sodišče zaključuje, da v konkretnem primeru glede na vse okoliščine ni pogojev za ugotovitev ničnosti darilne pogodbe zaradi nedopustne pra...

Sodba nº II Ips 170/95 of Civilni oddelek, June 08, 1995

Revizija je izredno pravno sredstvo, s katero se izpodbija drugostopna pravnomočna sodna odločba (1. odstavek 382. člena ZPP). To pomeni, da lahko toženka v reviziji napada le tisti del odločitve, s katerim na drugi stopnji ni uspela. Toženka pa v pritožbi odločitve, s katero je sodišče omejilo odločanje na čas do polnoletnosti hčerke, sploh ni izpodbijala. Ker je ni, je izgubila pravico do tega ugovora v revizijskem postopku.

Sodba nº II Ips 60/94 of Civilni oddelek, June 08, 1995

Če imetnik stanovanjske pravice umre pred uveljavitvijo zahteve za odkup stanovanja, stanodajalec proda stanovanje tistemu, ki v stanovanju ostane. Če ožji družinski člani v času smrti v stanovanju ne prebivajo, pomeni, da se s smrtjo imetnika stanovanje izprazni, da torej ni več zasedeno.

Sodba nº II Ips 52/94 of Civilni oddelek, June 08, 1995

Prejemnik avtorskega dela ne odgovarja za zamudo, če je ta nastala zaradi spremembe projektne naloge in povečanega obsega del.

Sklep nº II Ips 267/95 of Civilni oddelek, June 08, 1995

Za pravilno uporabo 81. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur.l. SRS, št. 14/89 - preč. b.) je pomembno tako stanje v času razveze zakonske zveze, kakor tudi stanje, ki ga že v času razveze znane okoliščine napovedujejo.

Sodba of Civilni oddelek, June 08, 1995

I.Za uspeh s predlogom za obnovo iz 9. t. 421. čl. ZPP je potrebno navesti takšna dejstva, ki so obstajala v času sojenja v prejšnjem postopku, pa zanje ne predlagatelj ne sodišče nista vedela.

Sklep nº II Ips 49/95 of Civilni oddelek, June 08, 1995

Predlog za obnovo postopka, v katerem je bila revizija zavržena zaradi novih dejstev in dokazov in njihova presoja.

Sklep nº II Ips 48/95 of Civilni oddelek, June 08, 1995

Dokazovanje pravočasnosti revizije s trditvami, da je bila poštna pošiljka (revizija) oddana po pošti priporočeno.

Sodba nº II Ips 12/94 of Civilni oddelek, June 08, 1995

Podlaga za določitev solastninskih deležev pri skupni gradnji je lahko tudi sporazumno izvršena fizična razdelitev zgradbe.

Sodba nº II Ips 54/94 of Civilni oddelek, June 08, 1995

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 53/94 of Civilni oddelek, June 08, 1995

Tožena stranka bi imetniku stanovanjske pravice oziroma tožnici kot družinskemu članu morala prodati stanovanje le tedaj, če ne bi bilo zakonitih razlogov, zaradi katerih je prodajo lahko odklonila. Ta zakoniti razlog je bil v dejstvu, da se je imetnik stanovanjske pravice odselil v novo hišo.

Sklep nº II Ips 91/95 of Civilni oddelek, June 08, 1995

Ker predpostavlja določba 5. čl. ZDen aktivno ravnanje državnega organa oziroma predstavnika oblasti, ki je pripravilo lastnika k sklenitvi pogodbe, sta sodišči prve in druge stopnje pravilno zaključili, da v konkretnem primeru takega ravnanja ni bilo in da zato ni zakonskih pogojev za vrnitev premoženja. Predlagatelja se v reviziji ne moreta uspešno sklicevati na okoliščine, da je bila menjalna pogodba sklenjena v času, ko je zaradi veljavnih predpisov lastnikom grozil odvzem premoženja, in ...

Sodba nº II Ips 981/94 of Civilni oddelek, June 08, 1995

Glede na ugotovljeni potek tožnikovega šolanja in ob upoštevanju njegovih kasnejših zaposlitev šteje revizijsko sodišče za pravilno odločitev sodišč prve in druge stopnje, da se pri ugotavljanju tožnikove izgube na osebnem dohodku upošteva povprečna plača oseb z visoko šolsko izobrazbo v Sloveniji. Spričo vseh navedenih okoliščin na tožnikovo pravico do odškodnine za materialno škodo ne more vplivati dejstvo, da tožnik ob nastopu kazni ni bil zaposlen.

Sklep nº I R 17/95 of Civilni oddelek, June 08, 1995

Okoliščina, da je tožnikova hči sodnica na sodišču, ki naj bi zadevo obravnavalo na prvi stopnji, njen mož pa je sodnik sodišča, ki naj bi zadevo obravnavalo na drugi stopnji, je tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners