Vrhovno Sodišče: Opinions issued on July 1995

July 26, 1995

Sklep of Upravni oddelek, July 26, 1995

Tožeča stranka na podlagi novega stanja, poočitenega v odločbi občinske geodetske uprave, ne more dokazovati tega, da je prizidek k stanovanjski hiši zgradila na prejšnjem funkcionalnem zemljišču te hiše (in da zato ni dolžna plačati odškodnine po 14. členu ZKZ), saj prejšnjega dejanskega stanja glede tega zemljišča v zvezi z navedeno odločbo ni mogoče več ugotoviti.

Sklep nº U 1603/93 of Upravni oddelek, July 26, 1995

Garancija ustvarja civilnopravno obveznost. Prizadete stranke v primeru spora iz tovrstnega jamčevanja lahko uveljavljajo svoje pravice v pravdi. Zato tožena stranka ni bila pristojna za odločanje o spornem civilnopravnem zahtevku ter je zato ravnala pravilno, ko upravne odločbe o tožnikovem zahtevku ni izdala, ker za to ni bilo pogojev. V stvari zato utemeljeni molk tožene stranke ne šteje za molk organa v smislu 8. člena ZUS in torej ni fiktivnega upravnega akta, zoper katerega bi bil mogoč...

Sodba nº U 885/93-10 of Upravni oddelek, July 26, 1995

Ker za meritorno odločanje o pritožbi ni pogojev, če pritožbe ni vložila upravičena oseba, to vprašanje pa pred odločitvijo ni bilo razčiščeno, pa tudi tožeča stranka (pritožnica) tega v pritožbi sploh ni navajala, so bila bistveno kršena pravila postopka, kar je lahko vplivalo na odločitev (1. odstavek 239. člena ZUP).

July 24, 1995

Sodba nº I Ips 105/95 of Kazenski oddelek, July 24, 1995

1.) Zahtevo za varstvo zakonitosti je mogoče vložiti zoper vsako pravnomočno sodno odločbo, saj v zakonu ni nikakršnih omejitev.

July 19, 1995

Sklep of Upravni oddelek, July 19, 1995

Mesto dostave blaga, označeno na fakturah, ni bistvena okoliščina, ki bi bila podlaga za zahtevek za spremembo podatkov v carinski deklaraciji v smislu 270 a. in 271. člena carinskega zakona.

Sodba nº U 1214/93-6 of Upravni oddelek, July 19, 1995

Tožeča stranka se je kot glavni zavezanec v ECL in z garancijsko izjavo zavezala, da bo plačala vse uvozne davščine, če prevoznik ne bo predal blaga namembni carinarnici.

Sodba nº U 1157/93-7 of Upravni oddelek, July 19, 1995

Če sanitarna inšpekcija odreče poprejšnje soglasje k lokacijskemu dovoljenju, ni možno izdati lokacijskega dovoljenja.

Sodba nº U 1409/93-7 of Upravni oddelek, July 19, 1995

Gre za zakonito lokacijsko dovoljenje, če je predlagana gradnja skladna s pogoji, ki jih določajo prostorsko - ureditveni pogoji.

Sodba nº U 950/93-6 of Upravni oddelek, July 19, 1995

Prevoznik, ki je bil pravnomočno spoznan za odgovornega za storitev prekrška, je prvi carinski zavezanec za plačilo carinskih dajatev.

Sklep of Upravni oddelek, July 19, 1995

Po 2. odstavku 19. člena ZUS lahko vloži stranka zahtevo za izredni preizkus sodbe, izdane v upravnem sporu le, če gre za pravnomočno odločbo sodišča, katerega pristojnost ni določena za vso republiko. Ker v RS odloča v upravnem sporu Vrhovno sodišče RS, to je sodišče, ki je določeno za vso republiko, zahteva za izredni preizkus sodbe ni dovoljena.

July 13, 1995

Sklep of Upravni oddelek, July 13, 1995

Sosedje kot tožniki lahko v postopku izdaje lokacijskega dovoljenja varujejo le svoje pravice in pravne koristi, lahko pa opozarjajo na kršitve javnih koristi oz. predpisov.

Sodba nº U 1145/93 of Upravni oddelek, July 13, 1995

V 90. členu zakona o prometnem davku (Ur.l. RS, št. 4/92) je določeno, da začne veljati 26.1.1992 in s tem dnem je po določbi 89. čl. tega zakona nehal veljati zakon o začasnih ukrepih o davku od prometa proizvodov in storitev (Ur.l. SFRJ, št. 4/91) ter ga zato dne 27.1.1992 ni bilo več mogoče uporabiti kljub temu, da se je zakon o prometnem davku začel uporabljati prvega februarja 1992 na podlagi določbe 90. čl. tega zakona. Ker tožena stranka tega ni upoštevala in je v celoti zavrnila prito...

Sodba nº U 1628/93-4 of Upravni oddelek, July 13, 1995

Po določbah 19. člena CZ nastane obveznost plačila carine za uvoženo blago z dnem, ko je šlo blago čez carinsko črto; ta dan se tudi šteje za dan uvoza, če ni v tem zakonu drugače določeno. Na podlagi 1. odstavka 22. člena CZ pa se znesek carine in drugih uvoznih davščin za blago, za katero je nastala obveznost plačila carine, ugotavlja po stanju blaga in po predpisih na dan vložitve carinske deklaracije. Upoštevajoč 4. odstavek 257. člena CZ se za dan vložitve deklaracije po določbah tega za...

July 12, 1995

Sodba of Civilni oddelek, July 12, 1995

Ko je pravica do revizije odvisna od vrednosti spornega predmeta, predmet tožbenega zahtevka pa ni denarni znesek - takšen je tudi obravnavani primer - mora tožnik navesti vrednost spornega predmeta v tožbi (2. odst. 186. člena ZPP in pravkar citirani 3. odst. 382. čl. ZPP). Če tožnik ne ravna tako, nima pravice do revizije (pravno mnenje Občne seje VS RS, ki je bila dne 16.12.1993, Poročilo VSS 2/93, str. 12). Za toženca položaj v zvezi s pravico do revizije ne more biti drugačen.

Sodba nº II Ips 75/94 of Civilni oddelek, July 12, 1995

Če pa sta se pravdni stranki, čeprav le ustno, dogovorili, da bo toženec tožniku mesečno plačeval tolarsko protivrednost 1000,00 DEM najemnine, sta odločitvi sodišč materialnopravno pravilni (prim. 2. odst. 12. čl. Zakona o poslovnih stavbah in prostorih in 73. čl. Zakona o obligacijskih razmerjih), saj mora tudi toženec izpolniti svojo obveznost - t.j. plačati najemnino (1. odst. 262. čl. in 567. čl. Zakona o obligacijskih razmerjih).

Sodba nº II Ips 74/94 of Civilni oddelek, July 12, 1995

Vsi trije oškodovanci so čutili težave zaradi poškodb pri vsakodnevnih opravilih le v času zdravljenja in določen (krajši) čas po zaključku zdravljenja. Težave tožnikov pa ne v času zdravljenja ne po njem po presoji revizijskega sodišča niso dosegle tiste stopnje intenzivnosti, da bi bili upravičeni tudi do odškodnine zaradi duševnih bolečin zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti.

Sodba nº II Ips 425/95 of Civilni oddelek, July 12, 1995

Preživninski upravičenec je v okviru svojih preživninskih potreb lahko upravičen do preživnine v taki višini, kolikor mu jo preživninski zavezanec lahko nudi glede na svoje zmožnosti.

Sklep nº II Ips 97/94 of Civilni oddelek, July 12, 1995

Po določbi 2. odstavka 186. člena ZPP mora v primeru, ko je pravica do revizije odvisna od vrednosti spornega predmeta, pa predmet tožbenega zahtevka ni denarni znesek, tožeča stranka navesti vrednost spornega predmeta v tožbi.

Sodba nº II Ips 98/94 of Civilni oddelek, July 12, 1995

Postavitev začasnega zastopnika tožencu, ki je v tujini in neznanega bivališča, pa je veljavno pooblastil drugo osebo za zastopanje, bi bila v nasprotju z določbo 4. in 5. tč. 2. odst. 84. čl. ZPP.

Sklep of Upravni oddelek, July 12, 1995

Bistvene okoliščine, ki jih tožeča stranka ni navajala v pritožbi zoper prvostopenjsko odločbo in jih zato tožena stranka ni mogla ocenjevati v dokaznem postopku, predstavljajo v tožbi novoto, ki je tožeča stranka ne more z uspehom uveljavljati v upravnem sporu.

Sodba nº U 1393/93-4 of Upravni oddelek, July 12, 1995

Tožnik in delodajalka sta se z dodatkom k pogodbi o sklenitvi delovnega razmerja za nedoločen čas sporazumela, da se delovno razmerje, sklenjeno za nedoločen čas, spremeni v delovno razmerje za določen čas do določenega dne, ko mu preneha delovno razmerje. Navedeni dodatek (aneks) k pogodbi je voljno ravnanje pogodbenih strank, katerega edini predmet dogovora je bil rok, do katerega bo tožnik v delovnem razmerju. Kako sta pogodbeni stranki poimenovali svoj sporazum, za odločitev o stvari ni p...

Sodba nº U 1606/93-8 of Upravni oddelek, July 12, 1995

Odločba o ugotovitvi splošnega interesa po Skupščini občine je bila izdana v skladu s prostorskimi vidiki družbenega plana občine. Vrsta upravičenj na zemljišču - (lastninska pravica, pravica uporabe) za ugotavljanje splošnega interesa ni pomembna. Pripombe, ki se nanašajo na sprejemanje družbenega plana bivše občine, niso upoštevne pri ugotavljanju splošnega interesa.

Sodba nº U 1196/93-8 of Upravni oddelek, July 12, 1995

Potem, ko je bilo blago dano v prosti promet, ker v roku ni bilo prijavljeno namembni carinarnici, ni več možno uveljavljati davčne oprostitve, ki bi jo lahko sicer uveljavljal carinski zavezanec s carinsko deklaracijo ob nastanku carinske obveznosti. Po 254. členu CZ je treba deklaraciji priložiti tudi listine, s katerimi se dokazuje dejstva, ki so bistvena za ocarinjenje blaga.

Sodba nº U 1333/93 of Upravni oddelek, July 12, 1995

Tržni inšpektor v zvezi z inšpekcijskimi ukrepi na področju cen svoje odločitve ne more opreti le na določbo ZSDU (70. člen), če v materialnem zakonu (zakonu o tržni inšpekciji) nima pooblastila za določene ukrepe ali v njem ni vsaj jasno predpisane obveznosti določenih subjektov, katerih izvajanje nadzoruje inšpektor.

Sodba nº U 1521/93-4 of Upravni oddelek, July 12, 1995

Družinski član osebe, ki je postala žrtev zaradi sovražnega sodelovanja JLA v RS v letu 1991 v času pred 27. junijem 1991 in po 18. juliju 1991, ima pravico do družinske invalidnine kot pripada družinskim članom padlega borca po predpisih o vojaških invalidih le tedaj, če je ta oseba postala žrtev pri opravljanju vojaške ali druge dolžnosti za obrambo in varnost RS v sestavi TO RS, organov za notranje zadeve, enot za zveze republike in občin ter narodne zaščite.

Sodba nº U 1276/93-6 of Upravni oddelek, July 12, 1995

Ne gre za neusklajene podatke med izvozno carinsko deklaracijo in njej priloženimi listinami, ker določena listina - pogodba, v času carinjenja ni bila priložena k izvozni carinski deklaraciji.

Sklep of Upravni oddelek, July 12, 1995

Za pridobitev lokacijskega dovoljenja za nadzidavo objekta, v katerem so poslovni prostori v etažni lastnini, mora investitor predložiti dokaz o pravici razpolaganja z objektom, kar pomeni, da mora predložiti vsaj soglasje vseh etažnih lastnikov, da se z nadzidavo strinjajo.

July 11, 1995

Sklep nº VIII Ips 30/94 of Delovno-socialni oddelek, July 11, 1995

Materialno pravo na prvi in drugi stopnji ni bilo pravilno uporabljeno, če ni bilo v dokaznem postopku ugotovljeno, ali je tožena stranka - delodajalec, pred sprejemom sklepa o prenehanju delovnega razmerja ugotovila, ali je v organizaciji ustrezno delovno mesto, na katerega bi lahko bil tožnik razporejen. Takšna ugotovitev mora biti navedena v izreku sklepa, s katerim je odločeno o prenehanju delovnega razmerja.

Sklep nº VIII Ips 37/94 of Delovno-socialni oddelek, July 11, 1995

Revizijo je treba kot prepozno zavreči, če ni bila vložena v zakonitem roku (358. čl. v zvezi s 399. čl. ZPP).

Sodba nº VIII Ips 49/94 of Delovno-socialni oddelek, July 11, 1995

Če je delavec vložil ugovor zoper odločbo prvostopnega organa, postane odločba dokončna, ko o ugovoru odloči ugovorni organ. Sodišče odloči na podlagi te ugotovitve. Če ugovorni organ o ugovoru ne odloči, odločba ne postane dokončna, pri čemer pravno niso pomembni razlogi, zaradi katerih ugovorni organ ni odločil.

Sodba nº VIII Ips 34/94 of Delovno-socialni oddelek, July 11, 1995

Sodišči prve in druge stopnje sta ugotovili, da sklep direktorja, na podlagi katerega je delavcu kot trajnemu presežku prenehalo delovno razmerje, ni postal dokončen in zato nima pravnih učinkov. Na revizijo tožene stranke je sodišče ugotovilo, da je bil ugovor pravočasno vložen in da delavski svet o ugovoru ni odločil. Kakšni so bili razlogi za to, za odločitev ni pravno pomembno. Revizija je bila zavrnjena.

Sklep nº VIII Ips 32/94 of Delovno-socialni oddelek, July 11, 1995

V pogodbi o zaposlitvi je bila določena konkurenčna prepoved. Ker ni bila opredeljena v pogodbi o zaposlitvi, jo je bilo treba razlagati po določilu 1. odstavka 7. člena ZDR. Sodišči sta ugotovili, da je tožnik v drugi organizaciji delal na svoj račun in da je delo, ki ga je opravljal, sodilo v delovno področje organizacije, v kateri je bil v delovnem razmerju, razveljavili pa sta sklepe disciplinskih organov, ker ni bilo izkazano, da so bili kršeni interesi organizacije. Reviziji je bilo ugo...

July 06, 1995

Sklep nº Cp 2/95 of Civilni oddelek, July 06, 1995

S potekom roka, ki ga je imel nasprotni udeleženec na razpolago za vložitev pravnega sredstva (ugovora) proti plačilnemu nalogu (izdanem v tuji državi), je ta postal pravnomočen, po preteku roka, ki ga je imel nasprotni udeleženec na razpolago za prostovoljno izpolnitev obveznosti, pa tudi izvršljiv. Izvršljivost plačilnega naloga pa je tuje sodišče potrdilo. Zato je tudi predpostavka za priznanje tuje sodne odločbe iz 87. člena zakona o ureditvi kolizije izpolnjena.

Sklep nº I R 19/95 of Civilni oddelek, July 06, 1995

Zakon o izvršilnem postopku - ZIP - nima določb o tem, kako ravna sodišče, kadar meni, da ni krajevno pristojno. Zato je treba po 14. členu ZIP uporabiti določbe zakona o pravdnem postopku - ZPP. V 2. odstavku 20. člena in v 1. odstavku 453. člena ZPP je določeno, do kdaj se lahko sodišče po uradni dolžnosti izreče za krajevno nepristojno. Smiselna uporaba teh določb privede do zaključka, da se po izdaji sklepa o izvršbi sodišče ne sme več po uradni dolžnosti izreči za krajevno nepristojno.

Sodba nº II Ips 86/94 of Civilni oddelek, July 06, 1995

Kadar je tolarska terjatev zavarovana z valutno klavzulo, od zamude dalje ni mogoče uveljavljati zakonitih zamudnih obresti (277. čl. ZOR), temveč v skladu z načelom enake vrednosti dajatev (15. čl. ZOR) le zamudne obresti za devizne vloge na vpogled.

Sodba nº II Ips 89/94 of Civilni oddelek, July 06, 1995

Če imetnik nevarne stvari, s katero je bila povzročena škoda, ne dokaže, da ravnanja oškodovanca ni mogel niti pričakovati, niti se ni mogel njegovim posledicam izogniti ali jih odstraniti (2. odst. 177. čl. ZOR), določba 3. odst. 177. čl. ZOR o delni odgovornosti oškodovanca ne pride v poštev.

Sodba nº II Ips 88/94 of Civilni oddelek, July 06, 1995

Okoliščina, da je tožena stranka civilno-pravna oseba, ki je postala po določbi 112. člena stanovanjskega zakona lastnica spornega stanovanja, je ne odvezuje dolžnosti, da ga po 117. členu SZ proda tožnici, ki je ob uveljavitvi stanovanjskega zakona bila na njem imetnica stanovanjske pravice.

Sodba nº II Ips 183/95 of Civilni oddelek, July 06, 1995

Tožeča stranka v reviziji povsem na novo načenja vprašanja v zvezi s pravdnim postopkom pri Temeljnem sodišču v Celju, enoti v Celju opr. št. P .... Iz razlogov, ki jih navaja v reviziji, tožnik doslej ni osporaval dopustnosti izvršbe pod opr. št. I .... S tem tožnik uveljavlja nepopolno ugotovitev dejanskega stanja, kar pa na revizijski stopnji ni več mogoče (3. odst. 385. čl. ZPP).

Sodba nº II Ips 749/94 of Civilni oddelek, July 06, 1995

Ker je bil tožnik skupaj z ženo lastnik primernega stanovanja, je obstajal odpovedni razlog po 60. členu zakona o stanovanjskih razmerjih. To pa je po določbi 2. odstavka 128. člena stanovanjskega zakona razlog, na podlagi katerega lahko lastnik stanovanja odkloni prodajo imetniku stanovanjske pravice.

Sodba nº II Ips 95/94 of Civilni oddelek, July 06, 1995

Določbe o privatizaciji stanovanj (117. čl. stanovanjskega zakona (Ur.l. RS št. 18/91 in 21/94) se ne uporabljajo za funkcijska stanovanja (3. odst. 129. čl. SZ), zato tožena stranka tožniku ni dolžna prodati spornega stanovanja. Dejstvo, da je tožnik prenehal biti član tožene stranke in da ne opravlja več obveznosti po pogodbi z dne 12.10.1972, ne spreminja opredelitve spornega stanovanja kot funkcijskega in ne ustvarja za tožnika pravice do odkupa, za toženo stranko pa obveznosti prodaje po...

Sodba nº II Ips 87/94 of Civilni oddelek, July 06, 1995

Za podstanovalca, ki ostane v stanovanju po izselitvi imetnika stanovanjske pravice, se namreč šteje, da nezakonito zaseda te prostore; zoper takega podstanovalca se lahko uvede postopek po 50. členu ZSR (2. odstavek 76. člena ZSR).

Sodba nº II Ips 37/94 of Civilni oddelek, July 06, 1995

I.Tudi nezakrivljeno oškodovančevo ravnanje lahko pripelje do delne oprostitve odgovornosti imetnika nevarne stvari.

Sklep of Civilni oddelek, July 06, 1995

Če je po HLA sistemu izključeno očetovstvo toženca, ni potrebno izvajati še preiskav po sistemu DNK (po dezoksiribonukleinski kislini) odtis, ki sicer ugotavlja očetovstvo z veliko stopnjo verjetnosti, toda v pozitivni smeri.

Sodba nº II Ips 93/94 of Civilni oddelek, July 06, 1995

Če je služnost, zaradi katere izvrševanja naj bi nastala škoda, pridobljena na zakonit način (s sodno odločbo - 51. čl. ZTLR) je pojmovno izključeno sklepanje o nedopustnosti ravnanja v okviru njenega izvrševanja.

Sklep nº II Ips 376/95 of Civilni oddelek, July 06, 1995

Če revident umakne revizijo, preden je o njej odločilo revizijsko sodišče, s sklepom ugotovi umik revizije.

Sklep nº II Ips 96/94 of Civilni oddelek, July 06, 1995

Čeprav ne gre za odločbo o dodelitvi stanovanja, kot jo je terjala prejšnja zakonodaja (10. čl. ZSR), lahko tudi ustno soglasje k dodelitvi stanovanja, ki ga je dal pooblaščeni organ Ministrstvu za obrambo RS in ki je bila dejansko izpeljana na podlagi sklepa organa JLA v času moratorija, ustvari pravne učinke, ki lahko pomenijo za toženca pravno veljavno pridobitev stanovanjske pravice.

Sodba nº I Ips 229/94 of Kazenski oddelek, July 06, 1995

S tem, ko obsojencu nista bili vročeni sodba sodišča prve stopnje in pritožba javnega tožilca, je bila kršena njegova pravica do obrambe oz. do pritožbe in do odgovora na pritožbo.

July 05, 1995

Sodba nº U 1680/93-6 of Upravni oddelek, July 05, 1995

Obračun dajatev za blago, ki ga nosijo potniki s seboj, izstavljen od carinskega organa tuje države, ni dokaz o plačilu carine naši namembni carinarnici.

Sodba nº U 1650/93-4 of Upravni oddelek, July 05, 1995

Niso kršena pravila postopka - načelo zaslišanja stranke, ker se tožnik ni mogel pred zdravniško komisijo izjasniti o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe. Zdravniški komisiji zavoda za zdravstveno zavarovanje nista upravna organa, ki bi vodila postopek in izdajala odločbe. Sta izvedenska organa in zato nista vezana na pravila postopka (ZUP).

Sodba nº U 1296/93 of Upravni oddelek, July 05, 1995

Zemljišča pod opuščenimi njivami, vrtovi, hmeljišči, sadovnjaki (v konkretnem primeru) in vinogradi, se uvrščajo v katastrsko kulturo glede na značilnosti, ki so jih imela, predno je bila opuščena njihova obdelava, in to vse dotlej, dokler ne pridobijo značilnosti druge katastrske kulture. Roki v 32. in 38. členu ZZKat so instrukcijski roki, ki vežejo geodetski organ, ne dajejo pa nikakršnih pravic lastnikom zemljišč. Zato v zvezi z njimi le-ti sami ne morejo doseči sprememb vrste rabe zemljišč.

Sodba nº U 799/93-4 of Upravni oddelek, July 05, 1995

Odločbe, ki je bila tako pravno kot dejansko že izvršena, ni mogoče izreči za nično zaradi razloga iz 3. točke 267. člena ZUP. Ničnostni razlog iz 3. točke 267. člena ZUP namreč predpostavlja, da odločba še ni bila izvršena.

Sodba nº U 1150/93-8 of Upravni oddelek, July 05, 1995

Predmet podržavljenja je bila celotna nepremičnina (stavbišče in dvorišče, ki v naravi predstavlja gostinski objekt, gospodarsko poslopje, prizidek in romarske sobe), zato se v denacionalizacijskem postopku na podlagi zahtevka vrne celotna nepremičnina.

Sodba nº U 1522/93-9 of Upravni oddelek, July 05, 1995

Po 2. členu pravilnika o napredovanju v nazive v osnovnem in srednjem šolstvu lahko v posamezni naziv napreduje, kdor ima z zakonom določeno strokovno izobrazbo, je opravil strokovni izpit, je uspešen pri delu, se strokovno izobražuje, izpopolnjuje in usposablja ter opravlja drugo strokovno delo ter je izpolnil določeno dobo dela v vzgoji in izobraževanju, kar vse je tožena stranka glede na tožnikovo delovno dobo upoštevala in tožnika pravilno uvrstila v ustrezni naziv.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners