Vrhovno Sodišče: Opinions issued on August 1995

August 31, 1995

Sodba nº II Ips 118/94 of Civilni oddelek, August 31, 1995

V obravnavani pogodbi je tožnikova obveznost izražena v dinarjih. Zakon o deviznem poslovanju v svojem 5. členu izrecno dovoljuje uporabo deviz kot vrednostne podlage v pogodbah med domačimi osebami. Izkazovanje in izvrševanje denarnih obveznosti in pravic v domači valuti v pogodbah med določenimi osebami, ne pomeni prepovedi dogovora in uporabe devizne klavzule v njih.

Sodba nº II Ips 119/94 of Civilni oddelek, August 31, 1995

V času sklenitve obravnavane pogodbe 20.9.1990 takrat veljavni predpisi niso več prepovedovali uporabe devizne klavzule, zaradi česar sta se stranki lahko zanjo veljavno dogovorili. Dogovorjena devizna klavzula pa pride do svoje veljave pri vrnitveni obveznosti danega kot učinku razdrte pogodbe (drugi odstavek 132. člena) skupaj z zamudnimi obrestmi (peti odstavek tega člena). Revizijske trditve o tem, da je v treh identičnih zadevah sodišče druge stopnje potrdilo zavrnitvene sodbe sodišča pr...

Sklep of Civilni oddelek, August 31, 1995

Ker se je uporabnik stanovanja (iz 1. odst. 5. člena ZSR) vselil v sporno stanovanje potem, ko ga je imetnik stanovanjske pravice izpraznil in vrnil ključ stanodajalcu, uporablja stanovanje nezakonito ter ga mora izprazniti v skladu z določili 50. člena ZSR.

Sodba nº II Ips 438/95 of Civilni oddelek, August 31, 1995

Načelno je mogoče pritrditi toženčevim trditvam, da ima pravico do stikov z mladoletno tožnico. Vendar mora vprašanje stikov urediti na centru za socialno delo in ne na sodišču (106. člen v zvezi z drugim odstavkom 105. člena ZZZDR) in seveda, ne sme tega vprašanja povezovati s svojo dolžnostjo plačevanja preživnine, ki torej ni odvisna ne od pripravljenosti roditelja, pri katerem živi otrok, za omogočanje stikov, ne od samega otroka, ko že nekoliko odraste, ali želi imeti stike ali ne.

Sodba nº in sklep II Ips 111/94 of Civilni oddelek, August 31, 1995

Služnostna pravica ni mogla prenehati na podlagi 1. odst. 58. člena ZTLR, čeprav je bila trasa zaprta z ene strani več kot tri leta (in ki je preprečevala izvrševanje služnosti), ker je zapora stala na javnem dobru, postopek za odstranitev ovire pa je tekel po uradni dolžnosti in v javnem (s tem pa tudi toženčevem) interesu ter je bila ovira nato tudi odstranjena.

Sklep nº II Ips 110/94 of Civilni oddelek, August 31, 1995

Ker je zakon o zadrugah (81. člen) določil moratorij za razpolaganje s premoženjem, za katera obstaja dolžnost vrnitve, razdružitve ali lastninjenja, ni dopustna prodaja stanovanja po določbi 117. člena SZ, dokler ni ugotovljeno, da v konkretnem primeru ni prodaja nedopustna. Predmet obveznosti mora biti dopusten tudi v trenutku odločanja (oz. sklenitve pogodbe) in ne le v trenutku uveljavitve zakona o zadrugah.

Sklep nº II Ips 343/95 of Civilni oddelek, August 31, 1995

Zaključek sodišča druge stopnje, da pri tožnici ne gre za povsem nepreskrbljeno osebo po 81.čl. Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, bi bil možen le, kolikor bi bilo konkretno ugotovljeno, če in v kakšni višini lahko pridobiva tožnica redno na druge načine sredstva za svoje preživljanje.

Sklep nº II Ips 74/95 of Civilni oddelek, August 31, 1995

Pri odločanju je bila pravilno uporabljena določba 2. odst. 145. čl. Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Ur.l. SRS, št. 17/78 - 58/93), po kateri mora v primeru, če vrnitev zaplenjenega premoženja stvarno ali pravno ni več mogoča, povrniti dejansko vrednost tega premoženja družbeno politična skupnost, ki je premoženje prevzela. Občina K. svojih revizijskih navedb o nadaljnjem razpolaganju z zaplenjenim premoženjem tudi na ravni republike ni precizirala, sicer pa tako razpolaganje spričo n...

Sodba nº II Ips 707/94 of Civilni oddelek, August 31, 1995

Toženčeva neupravičeno pridobljena korist zaradi uporabe solastnega deleža tožnikov ni bila dokazana. Tožnika pa tudi nista dokazala, da jima je zaradi neuporabe nepremičnin v obsegu njunega solastninskega deleža nastajala škoda.

Sodba nº U 1260/93-4 of Upravni oddelek, August 31, 1995

Upravni organ je pravilno odločil, ko je zavrgel zahtevo po vrnitvi stavbnega zemljišča, na katerem je prenehala lastninska pravica na podlagi občinskega odloka, izdanega v skladu z zakonom o prenehanju lastninske pravice in drugih pravic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno graditev in ne po zakonu o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini, po katerega določbi (26. člen) je bil podan zahtevek.

Sodba nº U 949/93 of Upravni oddelek, August 31, 1995

Niso kršene določbe 236., 240. in 242. člena ZUP, ko pritožbeni organ ni upošteval novih dejstev in dokazov v pritožbi v primeru, ko je bilo blago s carinsko spremnico napoteno na carinjenje prevzemni carinarnici in ko na vhodni carinarnici ni bila predložena carinska deklaracija in varščina, ampak namesto nje garancijska izjava špediterja, in ko carinski upravičenec ni uveljavljal oprostitve in ugodnosti, povezanih s prometnim davkom v rednem carinskem postopku. Take ugodnosti lahko upraviče...

August 30, 1995

Sodba nº U 1063/93-6 of Upravni oddelek, August 30, 1995

Preden začne upravni organ izvršbo, mora ugotoviti, da je odločba izvršljiva in šele s tem aktom, torej aktom o dovolitvi izvršbe, določi datum, ko bo tretja oseba opravila v odločbi naloženo dejanje, če ga stranka do odrejenega roka ne bo opravila sama.

Sodba nº U 1491/93-4 of Upravni oddelek, August 30, 1995

Ker gre za podatke iz deklaracije, od katerih je odvisen obračun carine in drugih davščin, potrjujejo pa jih listine, ki so deklaraciji priložene, bi po mnenju sodišča tožena stranka v postopku morala, glede na to, da mora sama poznati pravno podlago za odločitev, ne glede na pravno obrazložitev zahtevka tožeče stranke, ki pa je vsebinsko vsekakor zahtevek za vrnitev preveč plačanih uvoznih davščin, sama ugotoviti v skladu z določbo 1. točke 1. odstavka 270. člena carinskega zakona, da gre za...

Sklep of Upravni oddelek, August 30, 1995

Gradbeno dovoljenje, izdano na podlagi odločbe o spremembi lokacijskega dovoljenja, ki ob izdaji gradbenega dovoljenje ni bila pravnomočna, je nezakonito.

Sklep of Upravni oddelek, August 30, 1995

V postopku spremembe vrste rabe zemljišča ne more priti do prikrajšanja v velikosti parcel, saj se v njem ne spreminjajo posestne meje parcel, ki mejijo na druge lastnike.

Sodba nº U 400/93-12 of Upravni oddelek, August 30, 1995

Pri razdelitvi zemljišč iz komasacijskega sklada je odločilno, ali vsa dodeljena zemljišča skupaj ustrezajo merilom iz 89. člena zakona o kmetijskih zemljiščih, in če jim, komasacijski udeleženec ne more uspeti z ugovorom, da je ena od dodeljenih parcel slabše kvalitete.

Sodba nº U 1623/93-8 of Upravni oddelek, August 30, 1995

Odločba upravnega organa ni zakonita, če ne vsebuje ugotovitev dejanskega stanja in navedbe pravnih predpisov, ki odločbo narekujejo.

Sodba nº U 1681/93-6 of Upravni oddelek, August 30, 1995

Upravičenci za uveljavljanje pravic iz zakona o denacionalizaciji so lahko le pravni nasledniki lastnikov premoženja, ki jim je bilo to podržavljeno, te lastnosti pa nimajo pravni nasledniki osebe, na katero je bivši lastnik to podržavljeno premoženje prenesel s kupoprodajno ali drugo pogodbo.

August 29, 1995

Sklep nº III R 18/96 of Gospodarski oddelek, August 29, 1995

Izvršilno sodišče se lahko izreče za krajevno nepristojno po uradni dolžnosti samo do izdaje sklepa o izvršbi, po izdaji sklepa o izvršbi pa samo še na ugovor dolžnika.

August 24, 1995

Sodba nº II Ips 94/94 of Civilni oddelek, August 24, 1995

Pravilnosti dejanskih ugotovitev, ki so rezultat dokaznega postopka, revizijsko sodišče ne more presojati.

Sodba nº II Ips 109/94 of Civilni oddelek, August 24, 1995

Odškodnina za posamezne oblike nepremoženjske škode (strah, zmanjšanje življenjske aktivnosti) je odmerjena v skladu z določili 2. odst. 200. člena ZOR, kadar so pri tem upoštevane vse specifičnosti posameznega primera.

Sodba nº II Ips 107/94 of Civilni oddelek, August 24, 1995

Veljavnost ponudbe po 25. členu zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81, nadalje ZKZ) ni odvisna od tega ali vsebuje mimo obveznih sestavin kot sta označba zemljišča in njegova cena, še morebitne druge prodajne pogoje, ki sta jih lahko, a ne morali, podati le onidve in ki niso bistvena sestavina prodajne pogodbe (saj nastopajo le izjemoma oziroma po volji ponudnika). Na tako oblikovano pisno ponudbo, ki ni imela kakih pomanjkljivosti, sta bili toženi stranki vezani. N...

August 09, 1995

Sklep of Upravni oddelek, August 09, 1995

Načelo zakonitosti, izraženo v 4. členu ZUP, zahteva, da smejo pristojni organi z upravnimi določbami nalagati strankam le takšne ukrepe, ki jih določa materialni zakon ali na podlagi zakona izdani predpis. To načelo pa tudi pomeni, da mora obrazložitev odločbe obsegati med drugim tudi navedbo predpisov in razloge, ki glede na ugotovljeno dejansko stanje narekujejo odločbo, navedeno v dispozitivu. Ker izrek izpodbijane odločbe nima opore v materialnem predpisu, obrazložitev odločbe pa ni v sk...

Sodba nº U 944/93-9 of Upravni oddelek, August 09, 1995

Ukvarjanje z založniško dejavnostjo ali s samozaložništvom, kot tudi z grafično dejavnostjo, ni ustrezno pojmu časopisno - založniška dejavnost, ki je eden od pogojev za carinsko oprostitev.

Sklep of Upravni oddelek, August 09, 1995

Organ druge stopnje bi moral pri reševanju pritožbe rešiti nasprotje med izrekom in obrazložitvijo odločbe ali sklepa organa prve stopnje v smislu 3. odst. 240. čl. ali 1. odst. 242. čl. ZUP.

Sodba nº U 1580/93-6 of Upravni oddelek, August 09, 1995

Če davčni organ ugotovi prihodke, ki jih zavezanec ni napovedal, te dohodke prišteje k napovedanim prihodkom. V primeru povečanih prihodkov se upoštevajo povečani odhodki, če jih je zavezanec predložil. Davčni organ zavezanca ni dolžan posebej obveščati in ga pozivati na predložitev povečanih odhodkov.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners