Vrhovno Sodišče: Opinions issued on September 1995

September 29, 1995

Sklep of Upravni oddelek, September 29, 1995

Ni izvršljiva odločba o odvzemu državljanstva FLRJ, ker se zaradi opcije za italijansko državljanstvo po samem zakonu šteje, da državljanstva FLRJ sploh ni pridobil.

Sodba nº U 37/94-4 of Upravni oddelek, September 29, 1995

Če izvid in mnenje zdravniške komisije druge stopnje nista popolna oz. če mnenje ni zadosti obrazloženo, mora Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pred izdajo odločbe zahtevati dopolnitev izvida oz. mnenja. Tudi za dokazovanje v postopku za izdajo odločbe po 1. odstavku 83. člena ZZVZZ namreč ustrezno veljajo določbe 183. do 192. člena zakona o splošnem upravnem postopku.

Sodba nº U 736/94-14 of Upravni oddelek, September 29, 1995

Pravico razpolaganja z zemljiščem, na katerem namerava graditi, investitor izkazuje z zemljiškoknjižnim izpiskom oziroma listino, na podlagi katere je mogoč vpis take pravice v zemljiško knjigo.

Sklep of Upravni oddelek, September 29, 1995

Ni v interesu otroka, da se ne bi nadaljevali nenasilno vzpostavljeni osebni stiki med otrokom in roditeljem, pri katerem ne živi, ne glede na neurejene medsebojne odnose roditeljev.

September 28, 1995

Sklep of Civilni oddelek, September 28, 1995

Toženec je med postopkom dokazal, da je škoda, ki jo tožnik iztožuje, nastala brez njegove krivde, ker je toženec poškodoval tožnika v silobranu, pri katerem pa ni prišlo do prekoračitve (po določilu 161. člena zakona o obligacijskih razmerjih, nadalje ZOR). Silobran predstavlja dovoljeno samopomoč, zato škode, ki pri tem nastane, povzročitelju ni potrebno povrniti.

Sklep nº II Ips 496/95 of Civilni oddelek, September 28, 1995

Pravico do revizije si mora zagotoviti stranka sama z ustrezno ocenitvijo vrednosti spornega predmeta (2. odstavek 186. člena ZPP in 2. odstavek 40. člena ZPP), ali pa to stori sodišče v okolnostih in na način, predviden v 3. odstavku 40. člena ZPP.

Sodba nº II Ips 99/95 of Civilni oddelek, September 28, 1995

Način vožnje obeh vozil, ko cestišče še ni bilo deljeno, in približevanje križišču, je narekovalo zavarovancu tožene stranke zmanjševanje hitrosti in uvrstitev na prometni pas za zavijanje v levo za tožnikom. Tožniku, ki prehitevanja drugega vozila pred križiščem ni mogel pričakovati, ni mogoče naložiti deljene odgovornosti po 192.čl. Zakona o obligacijskih razmerjih, ker ni ob spremljanju nepravilne vožnje vozila zavarovanca tožene stranke skušal rešiti nastale prometne situacije, pri čemer ...

Sodba nº II Ips 207/94 of Civilni oddelek, September 28, 1995

Ker pogodba nima pomanjkljivosti, zaradi katerih ne bi bila veljavna, mora nasprotna toženka izdati tožnikoma listino, sposobno za zemljiškoknjižni prenos nepremičnine na tožnika.

Sodba nº II Ips 231/94 of Civilni oddelek, September 28, 1995

Pravdni stranki sta med trajanjem življenjske skupnosti pridobili sporno premoženje. Ta pridobitev premoženja pa je po vseh ugotovljenih okoliščinah rezultat njunega skupnega dela in prispevka ter zato predstavlja skupno lastnino obeh pravdnih strank (v skladu z določilom 2. odstavka 51. člena ZZZDR). Značaja takega premoženja ne spremeni okolnost, ki se poudarja v reviziji, da sta pravdni stranki ločeno koristili denar, ker se je denar očitno tako uporabljal po medsebojnem dogovoru in v skla...

Sodba nº II Ips 139/94 of Civilni oddelek, September 28, 1995

Tožnik nesporno ni bil sopogodbenik kupoprodajne pogodbe z dne 2.7.1985, ki sta jo sklenila toženec in prodajalec za sporne nepremičnine. Na to pogodbo zato tožnik ne more opreti svojega tožbenega zahtevka na izstavitev listine, s katero bi pridobil lastninsko pravico do 1/2 na sporni nepremičnini. Obstoja kakšne druge ali ustne pogodbe, ki bi bila realizirana, pa tožnik prav tako ni dokazal. Vse okoliščine, ki jih je tožnik uveljavljal med postopkom in ki naj bi pojasnile pravno odločilno de...

Sodba nº II Ips 166/94 of Civilni oddelek, September 28, 1995

Revidenta pravilno ugotavljata, da je kazenski postopek zoper odgovorne delavce toženih strank zastaran (ker tožnika na poziv preiskovalnega sodnika nista vložila obtožnice ali predlagala preiskave - zaradi česar se po določbah 62. člena zakona o kazenskem postopku šteje, da sta odstopila od pregona) in da obsodilna sodba ni bila izrečena. Zato je treba presojati zastaranje odškodninske terjatve tožnikov po določbah 376. člena ZOR (po katerih zastara odškodninska terjatev v treh letih, odkar ...

Sodba nº II Ips 199/94 of Civilni oddelek, September 28, 1995

S podstanovalsko pogodbo je bilo toženi stranki oddano stanovanje v celoti. Sodišči prve in druge stopnje sta zavzeli pravilno stališče, da spričo ugotovljenih okoliščin vselitve tožene stranke, ta napram stanodajalcu po prej veljavnem Zakonu o stanovanjskih razmerjih (Ur.l. SRS, št. 35/82 in 14/84) ni pridobila zaščite. Tudi po sedaj veljavnem Stanovanjskem zakonu uporablja tožena stranka stanovanje nezakonito in zato je tožbeni zahtevek na izpraznitev stanovanja utemeljen (58.čl. SZ).

Sodba nº II Ips 178/94 of Civilni oddelek, September 28, 1995

Solastnik, ki ob soglasju solastnika zapre dvorišče z vrati, pri čemer ostane dostop nanj neoviran, solastnika ne ovira pri izvrševanju lastninske pravice.

Sklep nº II Ips 175/94 of Civilni oddelek, September 28, 1995

Po določbi 2. odstavka 17. člena zakona o stanovanjskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 35/82), ki je še uporabljiv v obravnavanem primeru, sodišče pri določitvi imetnika pravice uporabe skupnega stanovanja po razvezi zakonske zveze upošteva stanovanjske potrebe prejšnjih zakoncev, njunih otrok in drugih oseb, ki skupaj z njima stanujejo ter druge okoliščine primera.

Sodba nº II Ips 176/94 of Civilni oddelek, September 28, 1995

Obseg iz naslova trajnega zmanjšanja življenjskih aktivnosti nastale škode, zaradi katere tožnik duševno trpi, je bil ugotovljen. Gre za to, kar navaja tudi revizija, da ima zlom ključnice za posledico zmanjšano gibljivost telesa in v povezavi z zarastlino v pljučih 10 % invalidnost, vendar dejanski podatki, ki slede iz ocene izvedenskega mnenja, niso taki, da bi omogočili sklepanje o škodi v znatnem obsegu, ki bi opazno okrnila tožnikove življenjske aktivnosti.

Sklep nº I R 24/95 of Civilni oddelek, September 28, 1995

Ker Zakon o izvršilnem postopku nima določb o tem, kako ravna sodišče, kadar meni, da ni krajevno pristojno, je treba po 14.čl. uporabiti določbe Zakona o pravdnem postopku. V 2.odst. 20.čl. in v 1.odst. 453.čl. ZPP je določeno, do kdaj se lahko sodišče po uradni dolžnosti izreče za krajevno nepristojno. Smiselna uporaba teh določb privede do zaključka, da se po izdaji sklepa o izvršbi sodišče ne sme več po uradni dolžnosti izreči za krajevno nepristojno.

Sklep of Kazenski oddelek, September 28, 1995

Ker je javnost sojenja ena izmed temeljnih človekovih pravic (24. člen ustave), je po prejšnjem in sedaj veljavnem ZKP absolutna bistvena kršitev določb kazenskega postopka podana le, če je bila v nasprotju z zakonom izključena javnost glavne obravnave. Nezakonita neizključitev javnosti pa bi predstavljala zakonski razlog za zahtevo za varstvo zakonitosti le, če bi vplivala na zakonitost sodne odločbe (3. točka 1. odstavka 420. člena ZKP).

Sklep of Upravni oddelek, September 28, 1995

Za uveljavitev ugodnosti oprostitve plačila carine po 1. odstavku 30. b oziroma 32. členu prečiščenega besedila carinskega zakona (Ur. l. SFRJ, št. 34/90) morajo osebe, ki uvažajo opremo iz naslova vloge tuje osebe, po 2. odstavku tega člena carinskega zakona pristojni carinarnici predložiti poleg potrdila upravnega organa za ekonomske odnose s tujino, da so izpolnjeni pogoji iz 1. odstavka tega člena (da tuja oseba vlaga za več kot 5 let; da znaša vloga tuje osebe najmanj 20 % celotnega vlag...

Sodba nº U 60/94-4 of Upravni oddelek, September 28, 1995

Po določbah 12. člena zakona o nadzoru državne meje (Ur. l. RS št. 1/91-I) je za gradnjo ali postavitev objektov in naprav na mejnem prehodu potrebno dovoljenje republiškega organa za notranje zadeve, ki dovoljenja ne izda, če bi objekt ali naprava ovirala izvajanje mejne kontrole in varnostnih ukrepov na državni meji. Po presoji sodišča je tožena stranka utemeljeno zavrnila tožnikovo prošnjo za izdajo dovoljenja za postavitev gostinskega objekta na predvideni lokaciji v območju mejnega preho...

September 27, 1995

Sodba nº II Ips 186/94 of Civilni oddelek, September 27, 1995

Pravilna je valorizacija akontacij za negmotno škodo s faktorjem rasti cen življenjskih potrebščin.

Sodba nº in sklep II Ips 187/94 of Civilni oddelek, September 27, 1995

Stanovanjski zakon ima v poglavju o lastninjenju in privatizaciji stanovanj in stanovanjskih hiš ter stanovanjskih podjetij zapisane tudi izjeme, ko lastniki niso dolžni prodati stanovanja, in med temi je tudi primer, ko gre za stanovanje v stanovanjski hiši, ki je predvidena za rušenje (prvi odstavek 129. člena SZ). Predvidenost za rušenje se dokazuje, kot je to zapisano v razlagalni določbi drugega odstavka 40. člena SZ, s sprejetim prostorskim aktom. Med takšne vrste aktov, se pravi, prost...

Sodba nº II Ips 220/94 of Civilni oddelek, September 27, 1995

Pravica do nakupa stanovanja po pogojih iz 117. člena SZ gre tožniku ne glede na to, kdaj se je tožena stranka olastninila. Kajti lastninjenje stanovanj pred SZ samo po sebi ni moglo vplivati na obstoj stanovanjske pravice. Stanovanjsko pravico bi lahko tožnik izgubil le na način in pod pogoji, ki jih določa zakon. Tožnik bi lahko izgubil pravico do nakupa le, če bi obstajal kateri od pogojev iz SZ.

Sklep nº II Ips 227/94 of Civilni oddelek, September 27, 1995

Vrednost spornega predmeta mora tožnik v skladu z 2. odstavkom 186. člena ZPP navesti v denarni enoti. V točkah (po analogiji s taksno in odvetniško tarifo) označena vrednost spora pomeni, da tožnik vrednosti spornega predmeta ni navedel. Če pa je ni navedel, si ni zagotovil pravice do revizije. Revizija je zato nedovoljena (primerjaj pravno mnenje Občne seje VS RS z dne 14.12.1994, Pravna mnenja, št. II/94, str. 5, 6).

Sklep nº II Ips 362/95 of Civilni oddelek, September 27, 1995

Zakonec lahko zahteva od drugega zakonca, da ga preživlja samo, če tudi on izpolnjuje nasproti njemu dolžnosti, ki mu jih zakon daje. Le izjemoma, če zakonska skupnost razpade po izključni krivdi enega zakonca, lahko drugi kljub temu zahteva preživnino.

Sklep nº I R 25/95 of Civilni oddelek, September 27, 1995

Med razloge po 68. čl. ZPP ni mogoče uvrstiti primera, ko je stranka v pravdnem postopku zakonec sodnice na drugem sodišču, dasiravno v istem kraju, vendar prav tako na sodišču prve stopnje, za kar gre pri okrajnih in okrožnih sodiščih (99. in 101. člen zakona o sodiščih).

Sodba nº II Ips 180/94 of Civilni oddelek, September 27, 1995

Dokazi so ocenjeni in sodišči sta navedli razloge za svoje ugotovitve. Zato ni nobenih kršitev po 13. točki drugega odstavka 354. čl. ZPP.

Sodba nº II Ips 179/94 of Civilni oddelek, September 27, 1995

Z osebo, ki ni imetnik stanovanjske pravice, lastniku ni treba skleniti najemne pogodbe. 147. čl. SZ velja za osebe, ki so ob uveljavitvi stanovanjskega zakona imele stanovanjsko pravico.

Sodba nº II Ips 183/94 of Civilni oddelek, September 27, 1995

V okviru materialno pravnega preizkusa (386. čl. ZPP) revizijsko sodišče pritrjuje tudi odločitvi o višini krivdnega prispevka ene in druge stranke k nastanku škode. Delež tožene stranke pri tem je bistveno večji prav zato, ker za nadaljnji fizični obračun ni bilo nobenega opravičila, ker je šlo za sorazmerno grob obračun s tožnikom in ker sta bila toženca zaradi mladosti nedvomno v veliki premoči nad tožnikom.

Sodba nº II Ips 224/94 of Civilni oddelek, September 27, 1995

Tožeča stranka ne more imeti pravnega interesa za preselitev toženca nazaj v večje stanovanje. Tožeča stranka s toženčevo preselitvijo v manjše stanovanje ni ničesar izgubila.

Sodba of Civilni oddelek, September 27, 1995

Zagotovilo organa RS, da je z odločbo vse v redu, je lahko odločilna za odločitev o izpraznitvi stanovanja iz sklada nekdanje JLA. Če je toženec takšno izjavo dobil pri pristojnem občinskem organu za obrambo, lahko takšna izjava pomeni strinjanje tožeče stranke z nezakonito odločbo organa prejšnje JLA. Kajti občinski organ, pristojen za obrambo, izvršuje upravne naloge države na področju obrambe. To bi pa lahko pomenilo, da je tožeča stranka odobrila odločitev svoje pravne prednice.

Sodba nº U 33/94-6 of Upravni oddelek, September 27, 1995

Drugi upravičeni razlog za izdajo dovoljenja tujcu za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji po 2. odstavku 13. člena ZTuj ne more biti sklicevanje tujca, da so njegovi ožji sorodniki, pri katerih začasno prebiva v RS, slovenski državljani.

Sklep of Upravni oddelek, September 27, 1995

Sodišče ne more rešiti spora, ko je sporno dejansko stanje, ki pa ga sodišče ne more preveriti, ker ji tožena stranka ni poslala upravnih spisov.

Sodba nº U 702/94-7 of Upravni oddelek, September 27, 1995

Če obrazložitev odločbe nima razlogov o tem, ali se je spremenila pravna ali dejanska podlaga, ki je narekovala odločbo, s katero se ukinja pravica, je pomanjkljiva in sodišče ne more rešiti spora.

Sodba nº U 840/94-6 of Upravni oddelek, September 27, 1995

Pritožbo stranke, ki bi v postopku lokacije morala biti udeležena, pa ji upravni organ te možnosti ni dal, lokacijsko dovoljenje pa je že dokončno, je treba obravnavati kot predlog za obnovo postopka.

Sodba nº U 1191/94-4 of Upravni oddelek, September 27, 1995

Če je otrok pri šolanju na redni osnovni šoli pri kronološki starosti 10 let uspešno končal tri razrede in ob ugotovljeni diagnozi (mejna subnormalna intelektivna sposobnost in začetne vedenjske motnje), v katero sodišče ne dvomi, in otrok prešolanje v šolo s prilagojenim programom odklanja, je pri tako pomembni odločitvi za otrokov nadaljnji razvoj treba ponovno ugotoviti, v čem naj bi bila individualizacija pouka na šoli, ki jo obiskuje, v naslednjih letih drugačna in za šolo neizvedljiva o...

September 21, 1995

Sodba nº II Ips 130/94 of Civilni oddelek, September 21, 1995

Nasprotna tožba je dopustna med drugim v primeru, če je zahtevek iz nje v zvezi s tožbenim zahtevkom (prvi odstavek 189. člena ZPP). Tožnik uveljavlja vrnitev darila, toženka pa vrnitev svojega deleža skupnega vlaganja v njej darovano nepremičnino, ki jo mora zdaj vrniti. Ta povezava je torej več kot očitna (primerjaj četrti odstavek 38. člena in celo sedmi odstavek tega člena zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih - ZTLR in odločbo VSS v ZSO II/1/77). Ali gre za skupno načrtovanje de...

Sodba nº U 1503/93 of Upravni oddelek, September 21, 1995

Rok za priznanje prednostne pravice za patent v Republiki Sloveniji po določbah 48. člena zakona o industrijski lastnini, ki določa pogoje za priznanje prednostne pravice za patent pripadnikom Pariške unije in njihovim upravičencem za prvo veljavno prijavo določenega izuma za patent po nacionalni zakonodaji posamezne države unije ali po dvostranskih oziroma večstranskih pogodbah med državami unije po določbah 4. člena Pariške konvencije o varstvu industrijske lastnine, je prekluzivni material...

Sodba nº I Ips 26/95 of Kazenski oddelek, September 21, 1995

Po določbi 1. odstavka 424. člena ZKP se pri odločanju o zahtevi za varstvo zakonitosti vrhovno sodišče omeji na preizkus samo tistih kršitev zakona, na katere se sklicuje vložnik v svoje zahtevi. Da bi vrhovno sodišče lahko preizkusilo ali so podane zatrjevane kršitve zakona, ne zadošča, da vložnik samo navede, da uveljavlja kršitev kazenskega zakona in kršitev določb kazenskega postopka, temveč mora zatrjevane kršitve zakona konkretizirati oziroma obrazložiti, v čem naj bi bile podane.

Sodba nº I Ips 43/95 of Kazenski oddelek, September 21, 1995

Z izpodbijanima odločbama sodišči prve in druge stopnje nista kršili določbe 1. odstavka 137. člena ZKP, na katero sta oprli svojo odločitev. Obdolženčev zagovornik v obrazložitvi zahteve ni pojasnil, v čem naj bi bila bistvena kršitev določb kazenskega postopka oziroma takšna kršitev določb kazenskega postopka, da bi vplivala na zakonitost sodne odločbe. Iz vsebine zahteve obdolženčevega zagovornika izhaja, da pravnomočna sklepa izpodbija iz razloga zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega ...

Sodba nº U 1418/93-7 of Upravni oddelek, September 21, 1995

Predlog za obnovo postopka je pomanjkljiv, če v njem niso navedena dejstva in okoliščine, iz katerih se lahko ugotovi, kdo predlaga obnovo, pravočasnost predloga in verjetna izkazanost obnovitvenega razloga. Če je predlog pomanjkljiv, se z njim postopa kot s pomanjkljivo vlogo.

Sodba nº U 44/94 of Upravni oddelek, September 21, 1995

Pristojni občinski upravni organ lahko odloči, da obratovalnica preneha, če samostojni obrtnik, od katerega je davčni organ zahteval poroštvo za poravnavo davčnih obveznosti, v roku, ki mu je bil določen, ne predloži poroštvene izjave.

Sklep of Upravni oddelek, September 21, 1995

Občani iz drugih republik bivše SFRJ pred uveljavitvijo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS v Republiki Sloveniji niso imeli položaja tujca. Nanje se torej ne nanaša določba 3. odstavka 82. člena zakona o tujcih, saj ta ureja prebivanje oseb, ki so imele položaj tujca že pred uveljavitvijo navedenega ustavnega zakona.

Sodba nº U 69/94-5 of Upravni oddelek, September 21, 1995

Za promet eksplozivnih snovi je po 2. členu zakona o prometu eksplozivnih snovi (Uradni list SFRJ, št. 30/85 in 6/89) šteti tudi uporabo eksplozivnih snovi v proizvodnji izdelkov, ki jih po 2. odstavku 3. člena zakona o eksplozivnih snoveh (Uradni list SRS, št. 18/77) sicer ni šteti za eksplozivne snovi.

Sodba nº U 485/93-9 of Upravni oddelek, September 21, 1995

Čeprav tožena stranka v obrazložitvi izpodbijane odločbe ni navedla, na podlagi katerih predpisov je odpravila prvostopno odločbo in katere predpise mora prvostopni organ v ponovnem postopku upoštevati, ta pomanjkljivost ni vplivala na pravilnost odločitve tožene stranke v smislu 2. odstavka 39. člena Zakona o upravnih sporih.

Sklep of Upravni oddelek, September 21, 1995

Nepremičnina, ki je bila podržavljena kot celota, se kot celota tudi oceni po stanju ob podržavljenju in sedanjem stanju, če ni posebnih razlogov, ki bi narekovali drugačno (po delih) vrednotenje.

September 20, 1995

Sodba nº II Ips 467/95 of Civilni oddelek, September 20, 1995

Ugotovitve izvedenskih mnenj v očetovskih sporih je vselej potrebno povezovati še z drugimi dejanskimi ugotovitvami. Iz teh pa v konkretnem primeru sledi, da je toženec imel z materjo mld. tožnika spolni odnos, na podlagi katerega je lahko zanosila. Te za revidenta še vedno sporne dejanske ugotovitve v revizijskem postopku ni moč presojati, ker zmotna in nepopolna ugotovitev dejanskega stanja ni revizijski razlog (3. odst. 385. čl. ZPP). Prav ta dejanska ugotovitev je z izsledki krvne analize...

Sklep nº II Ips 169/94 of Civilni oddelek, September 20, 1995

Tožena stranka je ugovor ničnosti pogodbe o izobraževanju gradila na očitno previsoki ("oderuški") pogodbeni kazni glede na pogodbeno obveznost tožeče stranke (organizacija in delno financiranje toženčevega izobraževanja). Za presojo, da je pogodba oderuška, je med drugim relevantno očitno nesorazmerje med predmetoma izpolnitve pogodbenih strank iz dvostranske pogodbe (141. čl. ZOR). Ni tedaj relevantno očitno nesorazmerje med obveznostjo, ki nastopi zaradi neizpolnitve pogodbe ene pogodbene ...

Sklep nº II Ips 173/94 of Civilni oddelek, September 20, 1995

Ker SZ varuje pridobljene pravice bivših imetnikov stanovanjske pravice in imetnikov pravice uporabe glede upravičenja do nadaljnje uporabe stanovanja, ne bi bilo prav, da bi se obseg varstva v konkretnem primeru bistveno razlikoval za tožečo stranko in pravnega prednika tožene stranke: stanovanji sta zamenjala pod predpostavko enakovrednosti stanovanjske zaščite za obe pogodbeni stranki, t.j. trajna in neovirana uporaba stanovanja proti plačilu stanarine - najemnine, ki ni profitna.

Sklep nº II Ips 100/95 of Civilni oddelek, September 20, 1995

Ker vrednost spornega predmeta, označena v tožbi, ni bila spremenjena na način iz 3. odst. 40. čl. ZPP, je edinole ta lahko izhodišče za presojo o dovoljenosti revizije (prim. 2. odst. 40. čl. ZPP in 3. odst. 382. čl. ZPP).

Sodba nº II Ips 165/94 of Civilni oddelek, September 20, 1995

Kadar določena parcela ni bila predmet kupoprodajne pogodbe, taka pogodba ne predstavlja pravno veljavnega naslova za vpis lastnine na njej v zemljiški knjigi ter je morebiten vpis brez podlage zato neveljaven.

Sklep of Civilni oddelek, September 20, 1995

Pri odmeri odškodnine za strah se upošteva trajanje in intenzivnost strahu v času zdravljenja ter v zvezi s tem specifičnosti, ki jih je oškodovanec doživljal.

Sklep of Civilni oddelek, September 20, 1995

Računanje materialnega roka ureja 77. člen ZOR. Po določilu 3. odstavka navedenega člena se za zadnji dan roka šteje naslednji delovnik, če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko se po zakonu ne dela. Ker je v tem primeru padel zadnji dan 15 dnevnega roka zapadlosti na dan sobote 25.4.1992, je ta rok potekel (zaradi praznika 27.4.1992) šele 28.4.1992. Od tega dne dalje pa se računa 30 dnevni rok iz 3. odstavka 913. člena ZOR. Ta namreč določa, da zavarovalna pogodba preneha po samem zakonu po 30-...

Sodba nº U 629/94-8 of Upravni oddelek, September 20, 1995

Prizadeta stranka (mejaš), ki ji sodelovanje v lokacijskem postopku ni bilo omogočeno (pa čeprav le s tem, da ji ni bila vročena odločba, s katero je bil postopek končan), zaradi svojega položaja (postopek ni bil sprožen zato, da bi organ odločil o njenih pravicah in interesih), ne more več vložiti pritožbe zoper odločbo, ki je že postala dokončna, ampak ima v tem primeru le pravico, da zahteva obnovo postopka.

Sodba nº U 638/94-9 of Upravni oddelek, September 20, 1995

Izdaja odločbe o lokacijskem dovoljenju za objekt, ki bo služil v gostinske namene, je nezakonita, če upravni organ z vidika higiensko - zdravstvenih in požarnovarnostnih zahtev v obrazložitvi odločbe ni posebej utemeljil manjšega odmika od parcelne meje, kot ga določa odlok o urbanističnem redu, ki tak odmik dovoljuje le, če so te zahteve zavarovane.

Sodba nº U 1155/93-8 of Upravni oddelek, September 20, 1995

Pedagoški delavec, ki si v rokih, določenih v zakonu o usmerjenem izobraževanju, ni pridobil pedagoško - andragoške izobrazbe, ki je po navedenem zakonu pogoj za opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela, ne izpolnjuje pogoja strokovne izobrazbe, ki ga za napredovanje v naziv določata 2. in 9. člen pravilnika o napredovanju v naziv v osnovnem in srednjem šolstvu.

Sodba nº U 1233/94-8 of Upravni oddelek, September 20, 1995

Zaradi vsebine določb ZDRS (18/IV in 28. člena) sodišče ne more presojati, ali so podani ekonomski, socialni in nacionalni interesi države v zvezi z odpustom iz državljanstva. Te interese ugotavljajo pristojno ministrstvo in Vlada RS, ki je v tem primeru predstavnik države, pred odločitvijo Ministrstva za notranje zadeve (tožene stranke). Sodišče presoja le, ali je bil upravni postopek izveden v skladu z zakonom in ali so navedene ugotovitve podali pristojni organ in Vlada RS.

Sodba nº U 78/94-4 of Upravni oddelek, September 20, 1995

Podelitev naziva mentor ima konstitutivne učinke, kar pomeni, da je naslov podeljen z odločbo in ne s predpisom, ki je pravna podlaga tej odločbi.

Sodba nº U 54/94-6 of Upravni oddelek, September 20, 1995

V naziv svetovalec lahko napreduje delavec, ki izpolnjuje pogoje iz 6. člena pravilnika o napredovanju v nazive v osnovnem in srednjem šolstvu.

Sodba nº U 62/94-4 of Upravni oddelek, September 20, 1995

Če (določeni) zazidalni načrt ne predvideva nobenih dozidav ali nadzidav obstoječih objektov, je zahtevek stranke za gradnjo prizidka k obstoječi stanovanjski hiši neutemeljen.

Sodba nº U 86/94 of Upravni oddelek, September 20, 1995

O primernosti zakonske določbe, ki ne dovoljuje materi, ki je predčasno rodila dvojčka, podaljšane odsotnosti še za 6 mesecev, sodišče ne odloča.

Sodba nº U 339/94-7 of Upravni oddelek, September 20, 1995

Ko gre za zavarovanje zahtevkov za vračanje premoženja v procesih lastninskega preoblikovanja podjetij, se zahtevki vlagajo po ZLPP in ne po 68. členu ZDen in zanje velja prekluzivni rok, določen v ZLPP.

September 19, 1995

Sklep nº VIII Ips 19/95 of Delovno-socialni oddelek, September 19, 1995

Revizijsko sodišče je razveljavilo odločbi nižjih sodišč, ker ni bilo v zadostni meri razčiščeno, ali je bil poračun plače dejansko odpravnina, do katere so bile tožnice upravičene kot trajno presežne delavke, ali pa je šlo do poračuna plač po kolektivni pogodbi, ki so ga dobili tudi delavci, ki niso bili trajni presežek.

Sodba nº VIII Ips 44/94 of Delovno-socialni oddelek, September 19, 1995

Z odlokom o izplačevanju vojaških pokojnin je bil razširjen krog upravičencev iz 18. čl. ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije še na osebe, ki so - motivirane s podporo osamosvojitvenim procesom Republike Slovenije - bile po 18.7.1991 na razpolago, v suspenzu, na dopustu ali v bolniškem staležu. Njihova ev. prostovoljna odločitev za dosego tega statusa bi bila s strani JLA lahko opredeljena kot samovoljno ravnanje in torej pod...

Sodba nº VIII Ips 42/94 of Delovno-socialni oddelek, September 19, 1995

Tožniku je kot državljanu Republike Slovenije, pod pogoji določenimi z zakonom, po določilu 50. čl. Ustave R Slovenije zagotovljena pravica do socialne varnosti kot temeljna človekova pravica. Kot taka je določena v najpomembnejših mednarodnih aktih s področja človekovih pravic. Ker Ustava R Slovenije ne določa vsebine te pravice, je pri njenem interpretiranju potrebno ugotoviti opredelitev v mednarodnih aktih. Evropska socialna listina ureja pravico do socialne varnosti v 12. čl. tako, da na...

Sodba nº VIII Ips 3/95 of Delovno-socialni oddelek, September 19, 1995

Organizacija je najmanj soodgovorna za nesrečo in v zvezi s tem za škodo, ki jo je utrpel delavec pri delu, če je zanemarila nadzor nad delom delavca, čeprav je bil ta usposobljen za varno delo.

Sklep nº VIII Ips 62/94 of Delovno-socialni oddelek, September 19, 1995

Za pravilno in enotno razumevanje pojmov, kdaj je bil pripadnik JA, kar je tožnik takrat nesporno bil, na razpolago, v suspenzu, na dopustu ali v bolniškem staležu, pa je treba uporabljati določbe zakona o službi v oboroženih silah.

Sodba nº VIII Ips 5/95 of Delovno-socialni oddelek, September 19, 1995

Odpoved delovnega razmerja brez predhodnega pisnega opomina ni možna, če delavec hujše kršitve ni storil namenoma ali iz malomarnosti in s storitvijo ali opustitvijo dejanj povzročil ali pa bi utegnil povzročiti večjo škodo, ogrožal ali pa bi utegnil ogrožati življenje in zdravje sodelavcev ali drugih ljudi v zvezi z delom, bistveno oviral delovni proces obratovalnice obrtnika ali kako drugače bistveno otežkočal poslovanje dejavnosti obrtnika.

September 15, 1995

Sodba nº I Ips 121/95 of Kazenski oddelek, September 15, 1995

Dejstvo, da sta se obsojenca za storitev kaznivega dejanja odločila med drugim zaradi slabega zdravstvenega stanja svoje hčere, ne more izključiti protipravnosti njunega ravnanja.

Sodba nº I Ips 29/95 of Kazenski oddelek, September 15, 1995

Po določbi 2. odstavka 122. člena ZKP/1977 nadomestna vročitev ni dopustna, če gre za tako odsotnost naslovnika, da mu njegovi odrasli družinski člani pisanja ne bi mogli pravočasno izročiti Ali bi tisti, ki je pošiljko prejel, mogel to pošiljko še pravočasno izročiti naslovniku, se mora presojati glede na konkretne okoliščine primera. Pojma 'pravočasno' po mnenju vrhovnega sodišča ni moč razlagati tako, da bi moral imeti naslovnik na razpolago celoten zakonski rok za pritožbo, saj bi bile ob...

Sklep of Kazenski oddelek, September 15, 1995

Tudi za kaznivo dejanje poskusa posilstva po čl.100/I Kazenskega zakona Republike Slovenije (KZ RS/1977) v zvezi s čl.19 Kazenskega zakona SFRJ (KZ SFRJ/1976) ni dovolj, da je storilec hotel spolno občevati z žensko, temveč mora biti to storjeno z uporabo sile ali grožnje z neposrednim napadom na življenje in telo. Obdolženčevo nagovarjanje oškodovanke k spolnemu odnosu ne pomeni sile ali grožnje. Tudi otipavanje oškodovanke po prsih in pod oblačili po spolovilu, čeprav proti njeni volji, ne ...

September 14, 1995

Sklep of Civilni oddelek, September 14, 1995

Glede na postavljeni tožbeni zahtevek bi morala tožeča stranka dokazati, da je njena posest zakonita, dobroverna in da traja z zakonom določeno dobo. Vsi navedeni pogoji bi morali biti izpolnjeni kumulativno. Iz dejanskih ugotovitev nižjih sodišč pa izhaja, da tožeča stranka vsaj dveh pogojev za priposestvovanje v redni priposestvovalni dobi ni izpolnila (za zavrnitev celotnega zahtevka bi zadoščala že ugotovitev, da manjka eden od zahtevanih pogojev). Posest tožeče stranke (ki je bila v dolo...

Sodba nº II Ips 21/94 of Civilni oddelek, September 14, 1995

Do pravnoodločilnih ugotovitev, ki so navedene v razlogih izpodbijane sodbe, je sodišče prišlo na podlagi dokazne ocene vseh izvedenih dokazov (8. člen ZPP). S sklicevanjem na v prodajni pogodbi navedeno približno izmero zemljišča tožena stranka tako dokazno oceno izpodbija, kar pa v revizijskem postopku ni dovoljeno. Izrecno pa navaja v reviziji tudi, da je podana bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 13. točke 2. odstavka 354. člena ZPP zato, ker je "izrek sodbe v nasprotju z določb...

Sodba of Civilni oddelek, September 14, 1995

Spor o tem, ali je tožnik lastnik dela zgradbe ali ne, je premoženjskopravni spor iz 3. odstavka 382. člena ZPP, v katerem je dovoljenost revizije kot izrednega pravnega sredstva odvisna od vrednosti spornega predmeta, ki jo je tožnik navedel v tožbi.

Sodba nº II Ips 155/94 of Civilni oddelek, September 14, 1995

Ugotovitve, da je bilo sporno stanovanje v celoti oddano podnajemniku in da je toženčeva družina posedovala še eno stanovanje v Ljubljani, v katerem sta tako on kot njegova družina trajno zadovoljevali vse stanovanjske potrebe, sta dva samostojna razloga za prenehanje stanovanjskega razmerja po 58. členu ZSR v zvezi s 159. čl. SZ, zaradi česar je izpraznitveni zahtevek utemeljen.

Sodba nº II Ips 154/94 of Civilni oddelek, September 14, 1995

Dogovor pravdnih strank kot zunajzakonskih partnerjev v letih, ko še ni bil sprejet ZZZDR, ki je uvedel zunajzakonsko skupnost, da bosta gradili s skupnimi močmi in sta v gradnjo vlagali sredstva in delo, predstavlja pravno veljaven naslov za nastanek solastnine po pravilih ODZ (paragrafi 825, 839 in 1175).

Sodba nº II Ips 146/94 of Civilni oddelek, September 14, 1995

Odgovornost tožencev, da tožniku povrneta nastalo škodo, je krivdna (1. odstavek 154. člena ZOR), kar predpostavlja tudi uporabo določb ZOR o deljeni odgovornosti zaradi soprispevka oškodovanca (1. odstavek 192. člena v zvezi z 205. členom ZOR). Sodišče prve stopnje je ocenilo podatke kazenskega spisa v povezavi z dokazi, ki jih je izvedlo v pravdi in ocenilo, da tožnik ni soprispeval k nastanku škode. Pri tem je vprašanje ocene oškodovančevega ravnanja, koliko je verbalno prispeval k poteku ...

Sodba nº II Ips 433/95 of Civilni oddelek, September 14, 1995

Ob upoštevanju pravnoodločilnih dejstev, ki so bila ugotovljena v postopku pred sodiščem prve in druge stopnje (da tožnica in pok. R. nista imela skupnega gospodinjstva, da nista spala skupaj, da nista imela skupnega denarja, da pok. R. tožnice ni štel za svojo izvenzakonsko partnerico, da je bila v teku med tožnico in pok. R. kar desetletna pravda, v kateri so bila izkoriščena vsa redna in izredna pravna sredstva in ki ni mogla pozitivno vplivati na njuno razmerje, da je tožnica prostor v ka...

Sodba nº II Ips 148/94 of Civilni oddelek, September 14, 1995

Razlogi izpodbijane sodbe so usmerjeni v utemeljevanje dejanske in pravne presoje v smeri 56. člena ZOR (vsebinsko tudi 111. do 113. člena ZOR): "v času sklenitve predpogodbe je imel toženec zaradi bolezni hude duševne posledice (alkoholno psihozo), pa ga v tistem času ni bilo mogoče upoštevati kot poslovno popolnoma sposobnega, saj takrat ni zmogel ustrezno varovati svojih pravic in koristi".

Sodba nº in sklep II Ips 157/94 of Civilni oddelek, September 14, 1995

Kadar se pogodba sklicuje na leasing pogoje, v njih pa so dogovorjene obveznosti vezane na tujo valuto, gre za veljavno sklenjeno valutno klavzulo (čeprav samo pogodba tega dogovora ne vsebuje). Zamudne obresti na devizne terjatve se priznavajo v višini, v kakršni priznavajo poslovne banke v kraju izpolnitve za vpogledne devizne hranilne vloge.

Sodba nº II Ips 153/94 of Civilni oddelek, September 14, 1995

Ker sta pravdni stranki kot zakonca skupaj in sporazumno darovali polovico svojega skupnega premoženja sinu in je ta darilo sprejel, sta pravno-veljavno razpolagali s tem delom skupnega premoženja. Poznejše vlaganje enega izmed njiju v tako solastno premoženje, ne more vplivati na spremembo solastniških deležev (do katere lahko pride le na podlagi naslovov - po določbah ZTLR).

Sodba nº II Ips 487/95 of Civilni oddelek, September 14, 1995

Obstoj spremenjenih okoliščin, zaradi katerih je po 5. odstavku 132. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih mogoče znova odločiti o višini preživnine, je bil zanesljivo ugotovljen. Toženčevi mesečni dohodki so skoraj 5-krat višji od zakonite zastopnice, zaradi česar je ob ugotovljenih otrokovih potrebah v znesku 35.500,00 SIT mesečno dosojeno preživnino v znesku 25.000,00 SIT mesečno nemogoče zniževati.

Sodba nº II Ips 161/94 of Civilni oddelek, September 14, 1995

Zaradi predvidenega 60% popusta pri prodaji stanovanj, kadar je bila določena obveznost prodaje, ni podlage, da bi lahko pridobila tožnica na stanovanju solastninski delež do 18/30, ki ga s tožbo zahteva.

Sodba nº II Ips 112/94 of Civilni oddelek, September 14, 1995

Traktor je nevarna stvar in zato za škodo po 174. čl. Zakona o obligacijskih razmerjih odgovarja toženec kot njen lastnik. Poleg objektivne odgovornosti pa je na toženčevi strani podana tudi krivdna odgovornost. Upoštevati je treba okoliščine, da je toženec 12 letnemu tožniku dopuščal vožnje s traktorjem pod nadzorstvom in je tako vožnjo omogočil tudi v primeru, ko tožnika ni mogel neposredno nadzorovati (na dan nezgode), tožnik pa je traktor vzel tudi že brez toženčevega dovoljenja. Pri take...

Sodba nº II Ips 102/94 of Civilni oddelek, September 14, 1995

Kot sta pravilno poudarili, morata biti za oderuško pogodbo po 1. odst. 141. čl. Zakona o obligacijskih razmerjih kumulativno podana dva elementa in sicer očitno nesorazmerna izpolnitev in na strani tistega, ki se je okoristil, še subjektivni element, da je s svojim ravnanjem zlorabil neugoden položaj druge stranke.

Sodba nº II Ips 151/94 of Civilni oddelek, September 14, 1995

Sodišči sta šteli, da ni dokazano, da bi toženec povzročil tožniku katerokoli od zatrjevanih vrst škode, za nekatere vrste škode pa tožnik ni dokazal, da bi mu sploh nastale. Ker so že te ugotovitve dovolj za zavrnitev tožbenega zahtevka, se sodišču ni bilo treba ukvarjati z vprašanjem, koliko predstavlja posamezna vrsta zatrjevane škode tudi pravno priznano škodo.

Sklep nº II Ips 452/94 of Civilni oddelek, September 14, 1995

Tožeča stranka je s tožbo, ki je bila vložena dne 17.9.1992, zahtevala izpraznitev hišniškega stanovanja. Ker predmet obravnavanja ni stanovanjska pravica po prej veljavnem zakonu o stanovanjskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 35/82 in 14/84 - ZSR), saj je na hišniškem stanovanju po določbah ZSR obstajala le pravica do začasne uporabe, gre za premoženjskopravni spor, pri katerem je pravica do revizije kot izrednega pravnega sredstva odvisna od vrednosti spornega predmeta. Po 2. odstavku 186....

September 13, 1995

Sklep nº I R 21/95 of Civilni oddelek, September 13, 1995

Dejstvo, da zakonita zastopnica mladoletne tožeče stranke opravlja funkcijo sodnice na sodišču, ki je pristojno za reševanje tega spora, predstavlja tehten razlog za postopanje po 68. čl. ZPP.

Sodba nº II Ips 125/94 of Civilni oddelek, September 13, 1995

Sodišči prve in druge stopnje sta pravilno šteli, da je bila napaka, ko je bila upravna izvršba dovoljena brez formalnega predloga upravičenca (tretji odstavek 274. člena zakona o upravnem postopku - Uradni list SFRJ, št. 47/86 in 55/92, v nadaljnjem besedilu: ZUP) sanirana s tem, ko je upravičenec sodeloval pri izvršbi - deložaciji in tako izkazal interes za to, da se izvršba opravi. Res je sicer, da je upravna odločba, ki jo je izdal organ brez zahteve stranke, pa naj gre za uvedbo postopka...

Sodba nº II Ips 136/94 of Civilni oddelek, September 13, 1995

Prav ta okoliščina, da je bolezen z vsemi posledicami zadela njunega otroka v najzgodnejšem otroštvu in da je poleg invalidnosti otrok trpel telesne bolečine, strah in skaženost, kar vse skupaj opredeljuje invalidnost kot posebno težko, narekuje višjo odškodnino za duševne bolečine obeh tožnikov. Ob pravilni uporabi določbe 3. odst. 201.čl. ZOR je ustrezna odškodnina za to škodo 600.000,00 SIT za vsakega od tožnikov, torej 200.000,00 SIT več, kot je odločilo višje sodišče.

Sodba nº in sklep II Ips 135/94 of Civilni oddelek, September 13, 1995

Stanovanjski zakon v določbah o privatizaciji stanovanj in stanovanjskih hiš (117.člen in naslednji) ureja prodajo stanovanj in določa dolžnost prodaje le, ko gre za osebo, ki je imela stanovanjsko pravico na dan uveljavitve tega zakona.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners