Vrhovno Sodišče: Opinions issued on January 1996

January 31, 1996

Sodba nº II Ips 637/94 of Civilni oddelek, January 31, 1996

Po določbah 118. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju, so smeli rabljene avtomobile uvažati različne kategorije državljanov takratne SFRJ (med drugim tako imenovani zdomci, invalidi z določeno stopnjo invalidnosti ipd.). Iz tega izhaja zaključek, da uvoz rabljenih avtomobilov ni bil na splošno prepovedan. Sodna praksa pa je že zavzela stališče, da na pridobitev lastninske pravice ne vpliva dejstvo, da so stvari, ki so kupljene v tujini, uvožene zaradi carinskih ugodnosti na ime tretje...

Sodba nº II Ips 604/94 of Civilni oddelek, January 31, 1996

Toženka je prenehala uporabljati garsonjero zaradi preselitve v dodeljeno sporno stanovanje (kakršen primer je predvidevala 3. točka 7. člena zakupne pogodbe). Ker so bili pogodbeno dogovorjeni pogoji za prenehanje zakupnega razmerja, bi lahko to razmerje prenehalo le, če bi bila toženkina preselitev v sporno stanovanje pravno veljavna (ali če bi nastopil kakšen drug pogodbeno dogovorjen razlog za prenehanje zakupnega razmerja). Glede na to, da je toženka prenehala uporabljati garsonjero zara...

Sodba nº II Ips 595/94 of Civilni oddelek, January 31, 1996

Plačilo del, ki zadevajo skupne dele in naprave v objektu z več lokali ali stanovanji in ki so jih naročili lastniki, je obveznost vseh lastnikov objekta, v skladu z določili pogodbe o delu (člen 600-629 ZOR).

Sodba nº II Ips 571/94 of Civilni oddelek, January 31, 1996

Kakršenkoli nesporazum med strankama še ne pomeni, da je postalo njuno skupno življenje neznosno. Ta ocena je odvisna od oblike skupnosti, ki je dogovorjena, pa tudi od okoliščin, ki so objektivnega značaja (vrsta in število spornih dogodkov) ali pa so subjektivno pogojevane (kot so n. pr. osebne lastnosti strank). V obravnavanem primeru ugotovljene okolnosti pa niso utemeljevale zaključka, da je skupno življenje pravdnih strank omajano do take mere, da je postalo njuno skupno življenje nezno...

Sodba nº II Ips 526/94 of Civilni oddelek, January 31, 1996

Po določbah 124. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list bivše federacije, št. 84/89) in naslednjih členov navedenega predpisa, lahko upnik s tožbo zoper stečajnega dolžnika zahteva ugotovitev zgolj svoje terjatve, ta pa je potem predmet glavnega razdelitvenega naroka, ki se opravi v stečajnem postopku.

Sodba nº U 197/94-4 of Upravni oddelek, January 31, 1996

Po ZTLR, ZPN in ZPDS se je s prenosom lastninske pravice (v konkretnem primeru etažne lastnine) na objektu, ki je bil zgrajen na družbenem zemljišču, preneslo tudi stavbišče in funkcionalno zemljišče.

Sodba nº U 414/94-5 of Upravni oddelek, January 31, 1996

Če v stvari ni pravnomočne odločbe, potem tudi ne more iti za njeno spremembo v smislu določbe 415. člena prejšnje ustave in zato tudi ni pravne podlage, da se strankina zahteva zavrže kot prepozno vložena.

Sodba nº U 557/94-10 of Upravni oddelek, January 31, 1996

Upravni organ mora dejansko stanje in razloge, ki glede na dejansko stanje narekujejo odločitev, navedeno v izreku odločbe (2. odst. 209. člena ZUP) razložiti v obrazložitvi odločbe. Tožena stranka v izpodbijani odločbi o zavrnitvi zahteve za odpis dohodnine ni navedla dejstev, ki utemeljujejo njeno odločitev ter ni navedla, iz katerih dokazov sklepa, da s plačilom dohodnine ne bi bilo ogroženo preživljanje tožeče stranke in njenih družinskih članov. Pomanjkljiva obrazložitev izpodbijane odlo...

Sodba nº U 780/94-9 of Upravni oddelek, January 31, 1996

Stanovanje v stanovanjski hiši, ki je bila nacionalizirana, ki je bilo izvzeto iz nacionalizacije, ne more biti predmet denacionalizacije.

Sodba nº U 860/94-8 of Upravni oddelek, January 31, 1996

Če kupoprodajne pogodbe ni mogoče izpolniti, je stranka upravičena do vrnitve plačanega prometnega davka, vendar brez obresti.

Sodba nº U 610/94 of Upravni oddelek, January 31, 1996

Upravni organ je s tem, ko je zahtevo za priznanje modela oz. vzorca s sklepom vrnil vložniku, ker naj bi bila ta podana na neveljavnem obrazcu UVILM-1, kršil določbo 2. odstavka 55. člena zakona o industrijski lastnini, ker vložnika ni prej pozval, da odpravi pomanjkljivosti.

Sodba nº U 800/94-7 of Upravni oddelek, January 31, 1996

Pisna pogodba o prodaji rabljenega osebnega avtomobila ni pogoj za odmero davka od prometa proizvodov.

Sklep of Upravni oddelek, January 31, 1996

Za izračun zamudnih obresti za nepravočasno plačilo carine in drugih uvoznih davščin se uporablja konformna metoda kot jo predpisujeta zakon o obrestni meri zamudnih obresti in na njegovi podlagi izdana odredba.

Sodba nº I Ips 15/96 of Kazenski oddelek, January 31, 1996

1) Varnost ljudi ni ogrožena le v primeru, če je ogrožena njihova telesna integriteta, temveč tudi v primeru ogroženosti njihovega premoženja.

Sodba nº U 126/94-6 of Upravni oddelek, January 31, 1996

Zaradi neizpolnitve obveznosti, da bo blago izvoženo v roku enega leta v najmanj 30% večji vrednosti uvoženega blaga, je uvoznik dolžan poravnati carinske obveznosti v polnem znesku.

Sodba nº U 704/94-8 of Upravni oddelek, January 31, 1996

V obrazložitvi sklepa o stroških organ prve stopnje ni razložil, zakaj je organ ugotavljanje vrednosti premoženja z izvedencem sploh odredil (2. odst. 209. čl. ZUP), zaradi česar ni bilo mogoče preizkusiti zakonitosti izpodbijanega sklepa in so bila s tem bistveno kršena pravila postopka.

Sodba nº U 830/94-7 of Upravni oddelek, January 31, 1996

Upravni organ ni upošteval pravil postopka v odločbi o imenovanju v naziv, če se v njeni obrazložitvi sklicuje le na "predlog" ravnatelja o zavrnitvi zahteve stranke, ne da bi v njej konkretno navedel, katerih vsebin dela oz. meril, opredeljenih v pravilniku, stranka ne izpolnjuje oz. ne izpolnjuje v taki meri, da bi izpolnjevala pogoje za pridobitev zahtevanega naziva. "Predlog" ravnatelja kot vprašanje postopka, opredeljen le v podzakonskem aktu (pravilniku) brez podlage v zakonu, upravni o...

January 25, 1996

Sodba nº II Ips 423/94 of Civilni oddelek, January 25, 1996

Oškodovančeva dolžnost zmanjševanja škode je sicer eno od načel odškodninskega prava. Vendar pa tožnika kot oškodovanca proti njegovi volji ni mogoče siliti v medicinski poseg, katerega rezultat bi morda ne pomenil izboljšanja, prinesel pa bi vrsto neprijetnosti in bolečin, pa tudi tveganje, povezano z vsako operacijo v splošni anasteziji.

Sodba nº II Ips 334/94 of Civilni oddelek, January 25, 1996

Nestrinjanje s pravno in dejansko oceno ugotovljenih dejstev ne more biti utemeljena podlaga za uveljavljanje revizijskega razloga iz člena 385/1 tč. 1 v zvezi s 13. tč. 2. odst. 354. člena ZPP.

Sklep of Civilni oddelek, January 25, 1996

Sodišče druge stopnje je obe obliki nepremoženjske škode (za strah in za fizične bolečine ter nevšečnosti) obravnavalo v skladu z merili iz 1. in 2. odstavka 200. člena ZOR ter ugotovilo, da je sodišče prve stopnje obseg te škode precenilo. Pri tem je vsekakor odločilnega pomena dejanska ugotovitev, da je amputacija četrtega prsta desne noge zaradi njegove negibnosti in deformacije bila predvidena že po saniranju poškodbe, ki jo je tožnik utrpel kot otrok dne 15.8.1976. Poškodovani prst je na...

Sodba nº in sklep I Ips 508/94 of Civilni oddelek, January 25, 1996

Ko ima predkupni upravičenec pravico do izpodbojne tožbe, s katero obenem zahteva sklenitev prodajne pogodbe z njim (1. odst. 20. člena SZ), in ko ima privatizacijski upravičenec pravico do tožbe, s katero zahteva sklenitev prodajne pogodbe po privatizacijskih določbah SZ (3. odst. 128. člena SZ), je zato treba privatizacijskemu upravičencu (ob kombinaciji sankcij iz 128. in 20. člena SZ) priznati aktivno legitimacijo za izpodbijanje privatizacijske prodajne pogodbe, sklenjene med lastnikom s...

Sklep of Civilni oddelek, January 25, 1996

Po določbi 1. odst. 159. člena SZ je 19.10.1991 prenehal veljati ZSR. To pomeni, da nihče ni mogel od 19.10.1991 naprej pridobiti nobene pravice na podlagi določb ZSR. Nobene potrebe ni bilo, da bi zakonodajalec v 1. odst. 159. člen SZ še posebej navedel, da z uveljavitvijo SZ preneha teči rok za izpraznitveno tožbo iz določbe 50. člena ZSR. Določbe 2. odst. 159. člena SZ ni mogoče razlagati tako, da naj bi med tožencem in tožečo stranko v času veljavnosti SZ nastalo pravno razmerje, določeno...

Sklep of Upravni oddelek, January 25, 1996

Med pravne posle iz 5. člena zakona o denacionalizaciji ni mogoče šteti akta o podržavljenju, ki ga je izdal državni organ, in ne (sodne) poravnave, sklenjene v postopku določitve odškodnine za zemljišče, odvzeto na podlagi akta državnega organa.

Sklep of Civilni oddelek, January 25, 1996

Odklonitev sklenitve najemne pogodbe po 147. členu SZ ima za posledico izselitev iz stanovanja - 58. člen SZ.

Sklep nº II Ips 756/95 of Civilni oddelek, January 25, 1996

Ker prostori, ki sta jih uporabljala predlagateljica in J.K., niso predstavljali samostojnega stanovanja po 4.čl. prej veljavnega Zakona o stanovanjskih razmerjih (Ur.l. SRS, št. 35/82 in 14/84), sta sodišči prve in druge stopnje pravilno šteli, da ni bilo pogojev za določitev predlagateljice za imetnico pravice do uporabe stanovanja po 17.čl. v zvezi z 8.čl. omenjenega zakona, zaradi česar sta njen predlog utemeljeno zavrnili.

Sodba nº II Ips 477/94 of Civilni oddelek, January 25, 1996

Zaradi pravnomočne odločitve sodišča o tožničini izselitvi ni bilo mogoče v tem postopku znova ugotavljati, če so bili ob uveljavitvi Stanovanjskega zakona podani pogoji za prenehanje stanovanjskega razmerja. Tožnica se v tem postopku ne more uspešno sklicevati na okoliščine, do katerih je prišlo po pravnomočni sodbi o izpraznitvi stanovanja, saj zaradi njih ne more pridobiti pravice do odkupa stanovanja, katere ob uveljavitvi Stanovanjskega zakona ni imela.

Sodba nº II Ips 451/94 of Civilni oddelek, January 25, 1996

Toženec je s svojo ženo M. B.K. (tožnikovo hčerjo) in dvema otrokoma stanoval v tožnikovem stanovanju od leta 1984 do 14.7.1991. Tožnik od leta 1984 do konca leta 1990 ni zahteval ničesar iz naslova najemnine in drugih stroškov, povezanih z uporabo stanovanja, da bi tako pomagal hčerini družini. Pri takem položaju, ko je tožnik do konca leta 1990 pomagal hčerini družini, ne da bi imel v tem času namen toženca zadolžiti, sta sodišči zavzeli pravilno stališče, da za to obdobje nima vrnitvenega ...

Sklep nº II Ips 522/94 of Civilni oddelek, January 25, 1996

Da bi moglo sodišče v spornih primerih pravilno odločiti o vprašanju narave prostorov, mora raziskati vse relevantne dejanske in pravne okoliščine obravnavanega primera. V zvezi s prvim je tako potrebno dognati in upoštevati poleg tistega, kar je bilo že storjeno, še, kakšne so stanovanjske razmere (zasnova, način in obseg uporabe in spremembe, ki so nastajale v zvezi s tem, posebej pa še v zvezi z uporabo WC v pritličju hiše) drugih stanovanj v hiši, kjer je obravnavano stanovanje, ter zasno...

January 24, 1996

Sodba nº II Ips 485/94 of Civilni oddelek, January 24, 1996

V 2. odstavku 65. člena zakona o temeljih varnosti cestnega prometa, Ur. l. SFRJ 50/88 - v nadaljevanju ZTVCP - na katerega se revizija izrecno sklicuje in ki naj bi po njenih trditvah dokazoval pravilnost tožnikovega ravnanja, je res določeno, da sme voznik tik pred križiščem in na križišču prehitevati: vozilo, ki zavija na levo, prehiteva pa se z desne strani (drugi odstavek 59.člena); vozilo, ki zavija na desno, pri čemer pa ne sme s svojim vozilom na del vozišča namenjenega za promet iz n...

Sodba nº U 80/94-5 of Upravni oddelek, January 24, 1996

Če se na podlagi storjenih kaznivih dejanj in prekrškov ugotavlja, da bi sprejem prosilca v državljanstvo Republike Slovenije pomenil nevarnost za javni red, so lahko podlaga za tako ugotovitev le pravnomočne obsodbe, ki v času odločanja niso izbrisane iz kazenske evidence in pravnomočne odločbe sodnika za prekrške.

Sklep nº II Ips 441/94 of Civilni oddelek, January 24, 1996

Odškodnina za nepremoženjsko škodo predstavlja nečisto denarno terjatev. Zahtevek, s katerim tožeča stranka uveljavlja take vrste terjatev, je mogoče med pravdo zviševati. Vsako zvišanje pomeni spremembo vrednosti spornega predmeta. V takem postopku zato glede vprašanja dovoljenosti revizije ni mogoče izhajati iz prvotno vtoževanega zneska, ker ta ni več sporen in ne more predstavljati izpodbijanega dela pravnomočne sodbe ( 2. odst. 382.čl. ZPP). Za presojo dovoljenosti revizije je zato odloč...

Sklep of Civilni oddelek, January 24, 1996

Med pravdnima strankama je bila dne 9.7.1991 sklenjena pogodba o sofinanciranju novih delovnih mest z namenom zaposlovanja brezposelnih oseb. Na podlagi te pogodbe bi moral toženec v roku šestih mesecev po njenem podpisu, za nedoločen čas zaposliti dve osebi, ki sta bili kot brezposelni prijavljeni pri enoti tožeče stranke v Mariboru. Po ugotovitvah nižjih sodišč te pogodbene obveznosti ni izpolnil. Ob upoštevanju 4. člena pogodbe z dne 9.7.1991 sta obe sodišči materialnopravno pravilno odloč...

Sodba nº II Ips 632/94, enako tudi II Ips 671/94, II Ips 225/94, II Ips 230/94, II Ips 922/94. of Civilni oddelek, January 24, 1996

Sodišči prve in druge stopnje sta zavzeli pravilno stališče, da odločba Komande garnizona M. z dne 5.9. 1991 ni predstavljala veljavnega pravnega naslova za toženčevo vselitev v sporno stanovanje. Po 25.6.1991 komande garnizonov in drugi organi, ki so upravljali vojaški stanovanjski sklad, namreč niso bili več upravičeni razpolagati s stanovanji nekdanje JLA. Dne 25.6.1991 je bila sprejeta Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, po kateri je Republika Slo...

Sodba nº U 17/94-6 of Upravni oddelek, January 24, 1996

Iz upravnih spisov izhaja pravilna ugotovitev drugostopnega organa, da je tožeča stranka dala popolno vlogo za izdajo lokacijskega dovoljenja, ko je stranka predložila dokazilo o lastništvu in dokazilo o služnosti (30.4.1993) in ne kot navaja tožeča stranka (23.4.1992), ko je vložila zahtevo za izdajo lokacijskega dovoljenja in bi po navedbah tožeče stranke na ta dan (23.4.1992) moral prvostopni organ obračunati vrednost točke.

Sodba nº U 41/94-5 of Upravni oddelek, January 24, 1996

Podan je obnovitveni razlog (9. točka 249. člena ZUP) že s samim dejstvom, da organ, ki je vodil upravni postopek, ni sam vključil v ta postopek osebe (soseda), in je imela pravico udeleževati se upravnega postopka kot stranka. Taka oseba lahko po preteku roka za pritožbo - v razmerju do strank, ki so bile udeležene v upravnem postopku - zahteva obnovo končanega postopka iz navedenega obnovitvenega razloga, ne more pa vložiti pritožbe zoper dokončni akt.

Sodba nº U 760/94-7 of Upravni oddelek, January 24, 1996

S tožbenimi ugovori, ki se nanašajo na okoliščine, ki so predmet lokacijskega dovoljenja, ni mogoče uspešno izpodbijati gradbenega dovoljenja.

Sodba nº U 539/94-7 of Upravni oddelek, January 24, 1996

V carinskem postopku je jamstvo za prevoznikovo obveznost predaje blaga v tranzitu prevzel garant kot glavni zavezanec. S tem je zaradi možnosti dajanja v promet neocarinjenega blaga, deklariranega kot blago v tranzitu, prevzel rizik, da bo sam nosil breme plačila carine in drugih uvoznih dajatev, če tuj prevoznik blaga ne bi predal izhodni carinarnici. V postopku lahko dokazuje, da je blago prešlo carinsko črto, vendar ne more uspeti, če ne predloži ustreznega dokaza.

Sodba nº U 202/94-5 of Upravni oddelek, January 24, 1996

Zaradi nenavedenih dejanskih okoliščin, na podlagi katerih je tožena stranka zaključila, da pogoj uspešnosti pri delu ni izpolnjen, pomeni nepopolno ugotovljeno dejansko stanje in pomanjkljivo obrazloženo odločbo.

Sodba nº U 457/94 of Upravni oddelek, January 24, 1996

Če je v carinskem postopku jamstvo za prevoznikovo obveznost predaje blaga izhodni carinarnici prevzel tožnik, ki je v enotni carinski listini opredeljen kot glavni zavezanec, je zaradi možnosti dajanja v promet neocarinjenega blaga, deklariranega kot blago v tranzitu, s tem prevzel rizik, da bo sam nosil breme plačila carine in drugih uvoznih davščin, če tuj prevoznik blaga ne bi predal izhodni carinarnici. Ker po podatkih carinarnice blago tam ni bilo predano, carinarnica ni bila dolžna v p...

Sodba nº U 723/94-7 of Upravni oddelek, January 24, 1996

Šteje se, da invalid ni izkoristil pravice iz 14. točke 1. odstavka 18. člena zakona o prometnem davku (pravica nakupa novega osebnega avtomobila največ enkrat v treh letih brez plačila prometnega davka), če je v teku tega časa (3 let) avto, za katerega je bil oproščen navedenega davka, prodal in ob tej priliki plačal za ta avto navedeni prometni davek skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva nakupa tega avtomobila, do njegove prodaje.

Sodba nº U 743/94-8 of Upravni oddelek, January 24, 1996

Za odplačen prenos lastninske pravice na nepremičnini, od katere se plača davek na promet nepremičnin, gre tudi v primeru, ko vlagatelj, v zameno za vložena sredstva v podjetje, postane solastnik idealnega deleža poslovnega objekta, kjer je v zemljiški knjigi kot lastnik vknjiženo podjetje, v katero so bila sredstva vložena.

Sodba nº U 1333/94-11 of Upravni oddelek, January 24, 1996

Ne izpolnjuje pogojev za priznanje statusa begunca v Republiki Sloveniji, ob sicer nedokazanem preganjanju, tisti, ki je šel iz države, katere državljan je, v tretjo državo, skupaj z družino, na podlagi turistične vize in z veljavnimi potnimi listi, v tej državi ni zaprosil za zatočišče in status begunca, nato pa prišel z družino v Slovenijo, kjer je zaprosil za status begunca, in to šele takrat (in je počakal na to), da je Slovenija postala mednarodno priznana.

Sklep nº II Ips 417/94 of Civilni oddelek, January 24, 1996

Kolikor se odškodnina pokriva s katerim od jamčevalnih zahtevkov, veljajo zanjo roki kot za ostale jamčevalne zahtevke. Če gre torej za škodo na stvari, ki je predmet pogodbe, in ki jo je treba nadomestiti kot odpravo napake z delom, opravljenim v celoti znova, je povrnitev stroškov za odpravo napak en od jamčevalnih zahtevkov in nima narave samostojnega odškodninskega zahtevka (pravno mnenje občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v Poročilu o sodni praksi II/86 str.47). Drugače pa ...

Sodba nº in sklep II Ips 408/94 of Civilni oddelek, January 24, 1996

Ni se mogoče utemeljeno sklicevati na zemljiškoknjižno stanje, ki ni vsklajeno s sodno poravnavo.

Sodba of Civilni oddelek, January 24, 1996

V času sklenitve leasing pogodbe dne 23.5.1991 pogodbeni stranki nista mogli vezati obračuna cene leasinga, določenega v DEM, na borzni devizni tečaj, saj je bil ta uveden šele po sklenitvi pogodbe o leasingu in sicer z Zakonom o deviznem poslovanju (2. odstavek 14. člena, Ur. l. RS, št. 1/91), ki je začel veljati 25.6.1991.

Sklep nº II Ips 662/95 of Civilni oddelek, January 24, 1996

V času vložitve tožbe (4.11.1993) je že veljal Zakon o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih denarnih zneskov (Uradni list RS, št. 55/92), ki je s svojim 9. členom zvišal med drugim tudi v 2. odstavku 382. člena ZPP določeno vrednost denarne terjatve, do višine katere revizija kot izredno pravno sredstvo ni dopustna, na 80.000,00 SIT. Te vrednosti višina denarne terjatve, ki se uveljavlja s tožbo, ne presega, zato je bilo treba revizijo tožene stra...

Sklep nº II Ips 509/95 of Civilni oddelek, January 24, 1996

Iz izpodbijanih odločb sodišča prve in druge stopnje izhaja, da v obravnavanem primeru ni prišlo do podržavljenja na podlagi pravnega posla, temveč na podlagi upravnih odločb izdanih v razlastitvenem postopku. Odločanje o predlagateljičinem predlogu zato ne spada v sodno pristojnost ampak v upravno pristojnost.

Sodba nº II Ips 207/95 of Civilni oddelek, January 24, 1996

V postopkih na drugi in prvi stopnji je bilo v tem primeru ugotovljeno, da tožnica in pokojni A. nista živela skupaj, da je vsak živel na svojem domu, da je zapustnik odklanjal preselitev k tožnici, da sta bila skupaj le občasno, da sta bila oba zaposlena in da sta vsak razpolagala s svojo plačo, da nista imela skupnega gospodinjstva, ne skupnega živeljnja in ne ekonomske skupnosti. Na podlagi tako ugotovljenega dejanskega stanja sta sodišči prve in druge stopnje tudi po oceni revizijskega so...

Sodba nº II Ips 483/94 of Civilni oddelek, January 24, 1996

Pogodba o ari je akcesoren pravni posel, ki je bil v obravnavanem primeru veljavno sklenjen, ker je neposredni izročitvi are sledil pismeni zapis in podpis kupoprodajne pogodbe. Pogodba o kupoprodaji toženkinega stanovanja je bila podpisana s strani obeh pravdnih strank, v pogodbi pa sta bila določena tako cena kot predmet prodaje. Zato je bila veljavno sklenjena. Pravni pomen, ki ga vsebuje sporočilnost toženkinega ravnanja, ko je vse izvode pismene pogodbe uničila in zatem vrnila tožniku en...

Sklep nº II Ips 516/94 of Civilni oddelek, January 24, 1996

S pobijano sodbo, zoper katero je vložila revizijo le tožena stranka, je bila zavrnjena le pritožba tožeče stranke. Za izpodbijanje take, na drugi stopnji potrjene sodbe sodišča prve stopnje, zoper katero se toženec ni pritožil, glede na obstoječe procesno stanje toženec ne izpolnjuje predpostavk iz 2. odstavka 389. člena ZPP za uveljavljanje revizije. Namreč po prevladajočem stališču pravne prakse stranka, ki se ni pritožila zoper sodbo sodišča prve stopnje, nima pravice do revizije zoper pr...

Sodba nº U 712/94-6 of Upravni oddelek, January 24, 1996

V denacionalizacijskem postopku mora zavezanec sam predložiti dokaze, da se je vrednost nepremičnine, ki je predmet denacionalizacije, zaradi njegovih vlaganj bistveno povečala.

January 23, 1996

Sklep nº VIII Ips 70/95 of Delovno-socialni oddelek, January 23, 1996

Sodišče prve stopnje je potrdilo sklepa prvostopnih organov organizacije, na podlagi katerih je delavcu prenehalo delovno razmerje, zaradi neupravičenega izostanka z dela pet zaporednih delovnih dni. Bolniški stalež je bil zaključen. Specialist medicine dela je ugotovil, da je delavec sposoben za opravljanje dela, ki mu je bilo ponudeno. Delavec dela ni nastopil, ampak je šel k osebnemu zdravniku, ki ga je napotil na specialistične preglede, vendar mu ni naknadno odobril bolniškega staleža. P...

Sklep nº VIII Ips 36/94 of Delovno-socialni oddelek, January 23, 1996

Sodišče krši določbe 7. čl., 297., 298. in 299. čl. ZPP, če vzame za temelj svoje odločbe dejstva, ki jih v dokaznem postopku ni ugotovilo, in je svojo odločitev oprlo na odločilna dejstva, o katerih ni razpravljalo. To pomeni bistveno kršitev postopka po 1. tč. 1. odst. 385. čl. ZPP v zvezi s 7. tč. in 13. tč. 2. odst. 354. čl. ZPP.

Sodba nº VIII Ips 166/95 of Delovno-socialni oddelek, January 23, 1996

Po zaključkih, do katerih sta na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja prišli obe nižji sodišči, je v tožnikovem primeru šlo za takšne kršitve delovnih obveznosti, za katere je možno izreči najstrožji ukrep, še posebej ob upoštevanju dejstva, da ta postopek ni bil tožnikov prvi disciplinski postopek, zato tožnikovi revizijski očitki glede zmotne uporabe materialnega prava niso sprejemljivi.

Sodba nº VIII Ips 35/95 of Delovno-socialni oddelek, January 23, 1996

Ker je tožnik v predlogu za obnovo postopka ponovno predlagal zaslišanje prič, katerih zaslišanje je sodišče v postopku zavrnilo, prič, ki jim razmere pri toženi stranki niso bile poznane oziroma izvedbo dokazov, do katerih se je sodišče že opredelilo, za te priče oziroma dokaze pa je vedel ves čas postopka, je pravilen tudi zaključek, da v tožnikovem primeru niso podani obnovitveni razlogi, kot jih zahteva 7. točka 39. člena zakona o sodiščih združenega dela.

Sodba nº VIII Ips 134/95 of Delovno-socialni oddelek, January 23, 1996

Delavec je lahko razporejen, če so izpolnjeni ostali pogoji, na manj zahtevno delovno mesto, če to ustreza njegovi strokovni izobrazbi.

Sodba of Delovno-socialni oddelek, January 23, 1996

Revizija po 73. členu ZDSS v sporih zaradi vrednotenja del in nalog ni dovoljena.

January 22, 1996

Sodba nº VI Ips 6/95 of Upravni oddelek, January 22, 1996

56. člena zakona o industrijski lastnini, po katerem se prijava zavrže, če prijavitelj ne odpravi vseh pomanjkljivosti in zato ni mogoče ravnati po prijavi, ni mogoče razlagati tako, da se prijava, v kateri se zahteva varstvo blagovne znamke za več razredov, zavrže tudi za tiste razrede oz. v tistem delu, v katerem niso bile ugotovljene nikakršne pomanjkljivosti. Če je mogoče zahtevi za priznanje pravice tudi deloma ugoditi, je glede neugodenega dela zahteve nepomembno, ali je v tem delu bila...

January 18, 1996

Sodba nº U 337/94-4 of Upravni oddelek, January 18, 1996

Dokler dohodnina ni ugotovljena s pravnomočno odločbo, ne obstaja materialni pogoj za vračilo preveč plačanega davka oziroma dohodnine (1. odstavek 103. člena zakona o dohodnini).

Sodba nº U 346/94-8 of Upravni oddelek, January 18, 1996

2. odstavek 96. člena zakona o splošnem upravnem postopku organu, ki vodi postopek, ne nalaga poizvedovanja za novim naslovom stranke, ki med postopkom spremeni stalno prebivališče ali stanovanje. Vročevalec in organ, ki vodi postopek, namreč nista ista oseba.

Sodba nº U 1322/94 of Upravni oddelek, January 18, 1996

Prejšnji lastnik - italijanski državljan ni mogel izgubiti jugoslovanskega državljanstva po 2. odstavku 45. člena zakona o državljanstvu iz leta 1945, saj takšnega državljanstva ni nikoli pridobil, ker je bil ves čas državljan Kraljevine Italije. Ker tudi ni živel na območju bivše cone B, ne pride v poštev niti 1. odstavek 10. člena ZDen. Zato ni denacionalizacijski upravičenec.

Sodba nº U 1504/94-7 of Upravni oddelek, January 18, 1996

Ko se ugotovi, da pri starših ni pogojev, ki bi zagotavljali normalni fizični in psihični razvoj otroka, center za socialno delo sme otroka odvzeti in oddati v vzgojo in oskrbo drugi osebi. S tem ni kršena pravica do družinskega življenja, ki jo vsakomur zagotavlja konvencija o varstvu človekovih pravic in svoboščin, saj se v to pravico sme poseči, če tako določa zakon.

Sodba nº I Ips 144/95 of Kazenski oddelek, January 18, 1996

Določbe 2. odstavka 52. člena KZ ni moč razlagati tako, da se obsojencu, ki stori kaznivo dejanje v preizkusni dobi, ne sme preklicati prejšnja pogojna obsodba, če novo kaznivo dejanje ni iste vrste in teže, kot je kaznivo dejanje iz pogojne obsodbe.

Sodba nº I Ips 201/95 of Kazenski oddelek, January 18, 1996

Dejstvo, da odredba o postavitvi izvedenca psihiatrične stroke ni bila vročena obsojencu pred opravljenim pregledom, ni moglo vplivati na pravilnost sodbe.

Sodba nº U 173/94-12 of Upravni oddelek, January 18, 1996

Kontrola projekta po 31. členu zakona o graditvi objektov je glede skladnosti tehnične dokumentacije s pogoji iz izdanih soglasij mogoča šele potem, ko so soglasja izdana, saj pred izdajo soglasja niso znani pogoji, pod katerimi se soglasje daje.

Sodba nº II Ips 489/94 of Civilni oddelek, January 18, 1996

Pravilno je tudi stališče izpodbijane sodbe, da je s smrtjo pogodbenika - tožnikovega prednika prenehala prevzeta obveznost. Zakon o obligacijskih razmerjih določa v 359. členu, da s smrtjo dolžnika ali upnika preneha obveznost samo, če je nastala glede na osebne lastnosti katere izmed pogodbenih strank ali glede na osebne sposobnosti dolžnika. Prav za takšen primer pa gre pri obravnavani pogodbi, kjer so pogodbeniki nastopali hkrati v vlogi upnikov in dolžnikov. Pri tožnikovem predniku je šl...

Sklep of Civilni oddelek, January 18, 1996

Stanodajalec ni dolžan skleniti prodajne pogodbe po privatizacijskih določbah SZ, če je ob njegovi uveljavitvi ali ob vložitvi zahteve za odkup stanovanja, bil imetnik stanovanjske pravice solastnik večje družinske hiše skupaj z uporabnikom, pa čeprav je njegov solastninski delež manjši kot uporabnikov.

Sodba nº II Ips 458/94 of Civilni oddelek, January 18, 1996

Iz dejanskega stanja, ki sta ga ugotovili sodišči druge in prve stopnje, izhaja, da sta se oba toženca izselila iz spornega stanovanja in sicer toženka skupaj z obema otrokoma najpozneje avgusta 1991, toženec pa septembra 1991, da celotna družina tožencev živi od tedaj dalje v Beogradu v dvosobnem stanovanju, da toženka tam gospodinji možu in otrokoma ter da prihaja sama toženka v M. občasno in redko na obisk, z otrokoma pa v času šolskih počitnic, ter da je toženka pred preselitvijo v Beogra...

Sklep nº II Ips 475/94 of Civilni oddelek, January 18, 1996

Ugotovitev pogoja prodaje je odločilnega pomena za odločitev, ker predstavlja sestavino dejanskega stanja, potrebnega za uporabo spredaj citiranega določila 26. člena zakona o blagovnem prometu. Revizijsko sodišče ugotavlja, da sodba sodišča prve stopnje razlogov o obstoju navedenega pogoja sploh ne navaja, sodba sodišča druge stopnje pa je kljub pritožbenim trditvam, da obstoja pogoja sodba sodišča prve stopnje ne ugotavlja in da ga toženka tudi ni postavila, ker je imela dva načina prodaje ...

Sodba nº II Ips 433/94 of Civilni oddelek, January 18, 1996

Iz ugotovitev sodišč prve in druge stopnje izhaja, da sta tožničina starša kupila sporno nepremičnino leta 1939, da sta takoj tedaj nastopila posest na njej in na parc. št. k.o. zgradila tudi hišo v kateri sta živela do svoje smrti leta 1964 (mati) oziroma 1965 (oče), da je tožnica to nepremičnino podedovala leta 1964, da pa je nepremičnino na podlagi dednega sporazuma s tožnico užival vse do svoje smrti leta 1990 njen polbrat J. Č., da je bila njegova pravica dosmrtnega uživanja zapisana tud...

Sklep of Civilni oddelek, January 18, 1996

Že tožeča stranka, kot sodišče samo, sta tudi na podlagi toženčeve izjave, pojasnila, da gre v najemni pogodbi za napako v označbi etaže hiše, v kateri je obravnavano stanovanje. Za takšno napako ob dejstvu, da je med strankama nesporno, za katero stanovanje gre, ni potrebno izpeljati nobenega posebnega postopka za uskladitev navedb iz pogodbe z dejanskim stanjem. Ko gre za sodno odpovedovanje pogodbe iz krivdnih razlogov, ne gre le za uveljavljanje lastnikove pravice iz nje, marveč zlasti iz...

Sklep nº II Ips 758/95 of Civilni oddelek, January 18, 1996

Tožeča stranka je postavila še en zahtevek, gre za spremembo tožbe (prvi odstavek 191. člena ZPP). Ker je opredelila novega kot primarnega in prvotnega kot subsidiarnega, gre za tako imenovano eventualno kumulacijo zahtevkov (drugi odstavek 188. člena ZPP). Pri takšni kumulaciji zahtevkov gre za samostojne zahtevke, le da jih sodišče sme obravnavati združeno, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji (drugi in tretji odstavek 188. člena ZPP). Povedano velja tako za začetno, kakor tudi za naknadn...

January 17, 1996

Sodba nº II Ips 390/94 of Civilni oddelek, January 17, 1996

Tožnik ni bil pogodbena stranka, zaradi česar v materialnopravnem pogledu ni upravičen zahtevati sodbe, ki bi nadomestila pogodbo. V tem sporu nima aktivne ligitimacije in zato njegov tožbeni zahtevek ni utemeljen.

Sodba of Civilni oddelek, January 17, 1996

Zapuščinski postopek je posebna vrsta nepravdnega postopka. Zakon o dedovanju posebej ureja pravna sredstva v zapuščinskem postopku. Revizije kot izrednega pravnega sredstva ne predvideva. Po 34. čl. zakona o nepravdnem postopku (Ur.l. SRS št. 30/86 - v nadaljnjem ZNP) revizija v nepravdnem postopku ni dovoljena, razen če zakon določa drugače. Po 3. odst. 1. člena ZNP veljajo določbe splošnega dela tega zakona za vse nepravdne postopke, če s tem ali drugim zakonom ni drugače določeno. Zakon o...

Sodba nº II Ips 384/94 of Civilni oddelek, January 17, 1996

Ni ugotovljena nobena okoliščina, na podlagi katere bi bilo mogoče sklepati na tožnikov upoštevni prispevek k nastanku škode. Gre namreč za to, da prepir in medsebojni očitki v nobenem primeru ne morejo biti opravičilo za obračunavanje z nožem.

Sodba nº U 351/94-5 of Upravni oddelek, January 17, 1996

Določba 3. odstavka 40. člena ZDRS terja izpolnitev zakonskih pogojev po 1. odstavku tega člena, saj, če ne bi bili izpolnjeni zakonski pogoji po 1. odstavku (prijavljeno stalno prebivališče na dan 23.12.1990 in dejansko življenje v Republiki Sloveniji), upravni organ po 3. odstavku tega člena sploh ne bi mogel odločati in bi moral vlogo stranke za pridobitev slovenskega državljanstva zavrniti že po 1. odstavku.

Sodba nº U 566/94-13 of Upravni oddelek, January 17, 1996

Organ prve stopnje ni ravnal prav, ko je zavrgel tožnikov predlog za izdajo začasne odredbe v zavarovanje denacionalizacijskega zahtevka, ker je družbeni kapital podjetja zavezanca bil prenesen na Sklad za razvoj RS in ga zato ni štel za (anonimni) družbeni kapital. Odločitev je temeljila na napačnem sklepu o dejanskem stanju, kot posledici neupoštevanja predpisov, veljavnih v času sklenitve pogodbe med zavezancem in skladom - 88. člen ZDen. Navedena določba, po kateri ni dopustno nobeno razp...

Sodba nº U 110/94-8 of Upravni oddelek, January 17, 1996

Na podlagi ocene dejanskih okoliščin, da je tožnik kot aktivna vojaška oseba odšel s svojo enoto iz Slovenije v Črno Goro, kjer je ostal pet mesecev, vse do invalidske upokojitve, je izkazana ugotovitev, da tožnik ne izpolnjuje zakonskega pogoja dejanskega življenja v Sloveniji.

Sodba nº U 38/94-6 of Upravni oddelek, January 17, 1996

V postopku za ugotavljanje državljanstva osebe, ki je bila članica Kulturbunda in imetnica rdeče izkaznice, kar vse je izkazano na podlagi listinskih dokazov, je upravni organ utemeljeno ugotovil, da je bila določena oseba oseba nemške narodnosti.

Sodba nº U 419/94 of Upravni oddelek, January 17, 1996

Na podlagi dejanskih ugotovitev o legi predvidenega objekta, o višini in naklonu strehe, je upravni organ ugotovil skladnost že zgrajenega objekta s pogoji, ki jih določa odlok v prostorsko ureditvenih pogojih za konkretno območje.

Sodba nº U 658/94-6 of Upravni oddelek, January 17, 1996

Jugoslovanska državljanka, ki se je v obdobju od 6.4.1941 do 28.8.1945 poročila s tujim državljanom in do 5.7.1947 ni podala izjave, da si pridržuje jugoslovansko državljanstvo, ji je z dnem sklenitve zakonske zveze prenehalo jugoslovansko državljanstvo.

Sodba nº U 685/94-6 of Upravni oddelek, January 17, 1996

Vlogo za začasno prebivanje tujca v RS upravni organ zavrne lahko tudi, če obstajajo razlogi iz javnega reda za odpoved prebivanja tujcu (1. alinea 23. člena ZT).

Sklep of Upravni oddelek, January 17, 1996

Pri odmeri davka od dohodkov iz dejavnosti je odločilno dejstvo, kje zavezanec dejansko opravlja dejavnost, ne pa, kje ima prijavljen sedež obratovalnice.

Sklep of Upravni oddelek, January 17, 1996

Če je v obrtnem dovoljenju naveden le sedež dejavnosti brez navedbe poslovnih prostorov, pomeni, da je obrtniku dano dovoljenje za opravljanje dejavnosti izven poslovnega prostora (na terenu) oz. sedeža dejavnosti, saj v primeru, ko narava dela terja poslovne prostore, morajo ti izpolnjevati pogoje, določene v 1. odstavku 12. člena obrtnega zakona in mora biti to v obrtnem dovoljenju navedeno.

Sodba nº U 396/94-6 of Upravni oddelek, January 17, 1996

Zaradi zagotovitve javne varnosti in zavarovanja življenja in zdravja ljudi je v javnem interesu, da imajo posamezniki čim manj orožja v posesti. Dovoljenje za nabavo orožja pa se izda zaradi zasledovanja tega interesa in glede na določbo 20. člena ZO le osebi, ki v upravnem postopku dokaže, da ima opravičen razlog za nabavo in posest orožja. Pri tem mora upravni organ upoštevati objektivne okoliščine konkretnega primera, ne pa prosilčevo osebno presojo, da je toliko ogrožen, da na vsak način...

Sodba nº U 24/94-6 of Upravni oddelek, January 17, 1996

Predmet vrnitve v last denacionalizacijskemu upravičencu ne more biti nepremičnina, ki je z dnem uvedbe stečajnega postopka v podjetju zavezanca in še pred izdajo prvostopne denacionalizacijske odločbe postala del stečajne mase.

Sodba nº U 976/93 of Upravni oddelek, January 17, 1996

Ugotovitev dejstva, ali je bila določena oseba član protislovenske organizacije, zlasti, če je to dejstvo sporno, ne more biti oprto zgolj na dopis institucije, ki hrani ustrezne listine, pač pa na samo listino ali na overjeni faksimile, stranki pa je treba dati možnost, da se o njej opredeli. Niso pa sprejemljive tožbene trditve, da bi bili arhivski podatki zlagani ali neverodostojni zgolj zato, ker izvirajo od nacističnih oblasti.

Sodba nº U 8/94-4 of Upravni oddelek, January 17, 1996

Če upravni organ v postopku zaradi priglasitve del ugotovi, da je priglasitev del - legalizacija objekta, v nasprotju s prostorskimi ureditvenimi pogoji, mora v skladu z 62. členom zakona o urejanju naselja in drugih posegov v prostor zahtevo za izdajo odločbe o priglasitvi del zavrniti.

Sodba nº U 511/94-6 of Upravni oddelek, January 17, 1996

Če razlogi za odložitev vojaških vaj, ki jih je navajal tožnik v svoji vlogi, niso našteti v 53. členu zakona o vojaški dolžnosti, ki take razloge taksativno našteva, potem pristojni organ v zakonu ni imel podlage, da bi ugodil tožnikovi zahtevi.

Sklep of Civilni oddelek, January 17, 1996

Honorar se za vsakokratno izdano kaseto in ploščo deli v skladu s prispevkom posameznega člana k izidu kasete. O prispevku posameznega člana pa ne more odločati pooblaščeni predstavnik skupine, temveč le vsi izvajalci skupaj. Gre za bistven element pogodbe (ceno). Pooblaščeni predstavnik (zastopnik) skupine skupino predstavlja navzven in daje soglasja za izdajo oz. izvedbo dela. Brez soglasja ostalih članov skupine pa pogodbe ne sme spreminjati, posebej ne, če gre za njene bistvene sestavine....

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners