Vrhovno Sodišče: Opinions issued on October 1996

October 30, 1996

Sodba nº I Ips 10/96 of Kazenski oddelek, October 30, 1996

Dejstvo, da je obsojenec ta dejanja storil kot direktor podjetja P. iz D., katerega ustanovitelj je bil, oziroma kot lastnik trgovine F., še ne pomeni, da je očitana mu dejanja storil kot "pravna oseba" in da torej njegovo dejanja v času storitve niso bila kazniva dejanja.

Sodba nº I Ips 215/95 of Kazenski oddelek, October 30, 1996

Čeprav zagovornik obsojenca v zahtevi za varstvo zakonitosti uvodoma navaja, da uveljavlja razloge iz I. odstavka 420. člena ZKP, pa iz obrazložitve zahteve izhaja, da uveljavlja le razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja. Iz tega razloga pa po določilu II. odstavka 420. člena ZKP ni mogoče vložiti navedenega izrednega pravnega sredstva.

Sodba nº I Ips 130/96 of Kazenski oddelek, October 30, 1996

S tem, ko je prvostopno sodišče na podlagi 3. odst. 3. čl. KZ za soobsojenega Ž. uporabilo zakon, ki je milejši za storilca in dejanje pravno opredelilo po 1. odst. 250. čl. KZ in pri tem v nasprotju z obtožbo še ocenilo, da gre za neprimeren poskus in ne za dokončano dejanje, sodišče ni kršilo 1. odstavka navedenega člena v škodo obsojenca, saj bi ga, v kolikor bi uporabilo zakon, ki je veljal ob storitvi kaznivega dejanja, moralo obsoditi za hujše dejanje.

Sklep nº II Ips 387/95 of Civilni oddelek, October 30, 1996

Člen 510 ZOR uzakonja za pravne napake mimo odškodninske še dve možni sankciji: razdrtje pogodbe po sili zakona s posledicami iz 132. člena ZOR, kadar napaka ni odpravljena in je stvar kupcu odvzeta; ali po izbiri kupca razdrtje pogodbe ali pa sorazmerno znižanje kupnine, kadar je kupčeva pravica na stvari le zmanjšana ali omejena. Revident utemeljeno opozarja, da zaseg avtomobila ne pomeni tudi dokončnega odvzema ter da je med obema pojmoma vsebinska razlika. Gotovo pa je, da je možno razdrt...

Sodba nº II Ips 374/95 of Civilni oddelek, October 30, 1996

Utemeljen je zaključek, da tožnica ni dokazala dobroverne posesti, ki bi pripeljala do pridobitve lastninske pravice na parc. štev. 1221/3 k.o. I. na podlagi priposestvovanja po četrtem odstavku 28. člena ZTLR. Še manj pa je tožnica izpolnjevala pogoje za priposestvovanje lastninske pravice na navedeni nepremičnini po pravilu paragrafa 1460 ODZ (ki glede na čas izvajanja posesti predstavlja pravno relevantno podlago). Prav tako je utemeljen zaključek, da sta bila toženca glede na vse ugotovlj...

Sklep of Civilni oddelek, October 30, 1996

Revizija je delno utemeljena le v delu, ki se nanaša na odločitev o obrestni meri zamudnih obresti. V tem primeru so pogodbeniki dogovorili za posojilo v tuji valuti (DEM) 12 % obrestno mero. Sodna praksa je v podobnih primerih že zavzela stališče, da se za obveznosti, izražene v tuji valuti, ne uporablja zakon o obrestni meri zamudnih obresti, da gre za pravno praznino in da se ta zapolni z analogijo s predpisi, ki veljajo za pogodbeno obrestno mero (po tretjem odstavku 399. člena ZOR). Po t...

Sodba nº II Ips 701/94 of Civilni oddelek, October 30, 1996

Po ugotovitvah nižjih sodišč je pok. L. R. dne 15.8.1989 sklenil s toženima strankama pogodbo o dosmrtnem preživljanju (117. čl. in nasl. ZD), ki je bila v celoti odplačna (ugotovitev sodišča prve stopnje na 7. str. razlogov sodbe). Tožniku, ki ne sodi v krog nujnih dedičev pok. L. R. (25.člen ZD), sta zato sodišči druge in prve stopnje s sklicevanjem na določbo 119. člena ZD le pojasnili, da toženca kot preživljalca, po smrti L. R. kot preživljanca, nista odgovorna za njegove dolgove.

Sklep nº II Ips 528/96 of Civilni oddelek, October 30, 1996

V tožbi, ki je bila vložena dne 4.7.1995, je tožeča stranka vrednost spornega predmeta opredelila z zneskom 30.000 SIT. Ker navedeni znesek ne presega zneska iz 3. odstavka 382. člena ZPP (80.000 SIT), revizija ni dovoljena. Zato jo je revizijsko sodišče zavrglo (392. člen ZPP).

October 24, 1996

Sodba nº II Ips 895/94 of Civilni oddelek, October 24, 1996

Po ugotovitvah sodišč prve in druge stopnje je bila ob uveljavitvi stanovanjskega zakona na spornem stanovanju imetnica stanovanjske pravice tožnikova mati A. Š., ki je dala pisno privolitev, da stanovanje kupi tožnik.

Sodba nº II Ips 88/95 of Civilni oddelek, October 24, 1996

Tako stališče je posledica (pravilne) širše opredelitve pravnega inštituta službenega stanovanja, po kateri glede na okoliščine primera ni vedno nujno, da se stanovanje nahaja ravno v stavbi, v kateri se služba opravlja, nahaja pa se v gradbenem kompleksu v bližini delovnega mesta.

Sodba of Civilni oddelek, October 24, 1996

Iz podatkov spisa je razvidno, da tožeča stranka v tožbi vrednosti spornega predmeta ni opredelila. Tudi na prvem naroku o glavni obravnavi in še pred obravnavanjem glavne stvari ta vrednost ni bila opredeljena v skladu z določbo tretjega odstavka 40. člena ZPP. V okviru 186. člena in drugega odstavka 40. člena ZPP predpisano ravnanje stranke, ki vlaga tožbo, je v okviru dopustnosti revizije treba smatrati kot obvezno sestavino tožbe. Izostanek navedbe vrednosti spornega predmeta ima torej za...

Sodba nº II Ips 924/94 of Civilni oddelek, October 24, 1996

Obveznost lastnika, da proda stanovanje (1.odst. 117.čl. Stanovanjskega zakona) ni vezana le na osebo imetnika stanovanjske pravice, ampak vključuje tudi ožje družinske člane imetnika, kolikor obstaja pisna privolitev imetnika stanovanjske pravice. Pravica ožjih družinskih članov do privatizacije stanovanja temelji tako na samem zakonu in ne gre za prenos pravice imetnika stanovanjske pravice v obsegu, v kakršnem jo ima sam. Zakon je na omenjeni način uredil vrstni red upravičencev do privati...

Sklep nº II Ips 937/94 of Civilni oddelek, October 24, 1996

Sprememba sodbe sodišča prve stopnje na pritožbeni stopnji zaradi drugačnih dejanskih ugotovitev sodišča druge stopnje pomeni kršitev določila 4. točke 373. člena ZPP.

Sodba nº U 1077/94-8 of Upravni oddelek, October 24, 1996

Ni sporno, da je tožnik ob plebiscitu bil prijavljen v Sloveniji s stalnim prebivališčem, ni pa izpodbijal drugega pogoja, ker je v maju 1991 odšel v Bosno in se v Slovenijo ni več vrnil. Pravno ni relevanten tožnikov namen vrniti se v Slovenijo, temveč je odločujočega pomena okoliščina, da dejansko ne živi v Sloveniji.

Sodba nº U 1176/94-6 of Upravni oddelek, October 24, 1996

Upravni organ ni dolžan dajati stranki pomoči o pravici, ki stranki glede na vsebino njene vloge niti ni šla.

Sodba nº U 1234/94-5 of Upravni oddelek, October 24, 1996

Premoženje, podržavljeno na podlagi 7.a člena zakona o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij, se po izrečni določbi 8. tč. 1. odst. 3. čl. ZDen ne vrača.

Sklep of Upravni oddelek, October 24, 1996

Stroške preizkusa zdravstvene neoporečnosti predmetov splošne rabe je dolžan plačati tisti, ki daje kakšno blago v promet. Med takšne subjekte spada tudi trgovina na drobno.

Sodba nº U 1128/94-6 of Upravni oddelek, October 24, 1996

Tujec, ki želi dovoljenje za začasno prebivanje v RS, mora izpolnjevati enega izmed pogojev, določenih v 2. odstavku 13. člena zakona o tujcih, npr. zdravljenje, ugoden vpliv klime in z zakonom določen razlog po 2. odstavku 13. člena zakona.

Sodba nº U 897/94-6 of Upravni oddelek, October 24, 1996

Za pridobitev maloobmejne prepustnice sta potrebna dva pogoja in sicer: državljanstvo Republike Slovenije ali Republike Italije in stalno prebivališče na območju, določenem v sporazumu med SFRJ in Italijo o ureditvi osebnega prometa ter kopenskega in pomorskega prevoza med obmejnimi območji (Ur.l. SFRJ, MP št. 10/86 - Videmski sporazum), in v aktu o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Italijo (Ur.l. RS - MP št. 11-60/92), po katerem je Slovenija pravna naslednica.

Sodba nº II Ips 956/94 of Civilni oddelek, October 24, 1996

Ugotovitev višine že plačanega zneska odškodnine oziroma njegova valorizacija z uporabo indeksov rasti cen na drobno, je dejanska ugotovitev, do katere je prišlo sodišče samo, z enim od (v sodni praksi) uveljavljenih načinov. Zato poskuša z navedenim revizijskim očitkom toženec izpodbijati dejansko podlago odločitve. Da je tako, izhaja tudi iz njegovega mnenja v reviziji, da bi moral valorizacijo opraviti izvedenec. Vloga izvedenca v pravdnem postopku (gre za dokazno sredstvo) je namreč povez...

Sodba nº U 855/94-4 of Upravni oddelek, October 24, 1996

Splošna pravila obligacijskega prava se po določbi 1. odstavka 6. člena zakona o denacionalizaciji uporabljajo tudi glede pogodb, ki so s sodno odločbo razglašene za nične na podlagi 7. člena zakona o prenosu sovražnikovega premoženja v državno last in o sekvestraciji premoženja odsotnih oseb, saj zakon o denacionalizaciji glede pravnih posledic ničnosti pogodb nima nikakršne posebne določbe.

Sklep nº II Ips 569/96 of Civilni oddelek, October 24, 1996

Obstoj sile ob sklepanju pravnega posla v pogojih 5. člena ZDen je tudi dejansko vprašanje.

Sodba nº II Ips 80/95 of Civilni oddelek, October 24, 1996

Zavarovalnica jamči za škodo iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti le do predpisane zavarovalne vsote.

Sodba nº II Ips 881/94 of Civilni oddelek, October 24, 1996

Presoja višine denarne odškodnine za telesne bolečine in duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti.

Sklep nº II Ips 336/96 of Civilni oddelek, October 24, 1996

Ker predstavlja vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe v tem sporu denarni znesek v višini 26.824,24 SIT, ki zneska za dovoljenost revizije ne presega, je bilo treba revizijo tožene stranke na podlagi 392. člena ZPP zavreči.

Sklep of Civilni oddelek, October 24, 1996

Tožniku že njegov pravni položaj imetnika pravice do začasne uporabe stanovanja ne daje pravice do odkupa stanovanja po 117. členu SZ. Da tožnik nikoli ni postal imetnik stanovanjske pravice na spornem stanovanju, temveč mu je bilo stanovanje dodeljeno le v začasno uporabo, je iz odločbe tožene stranke z dne 10.10.1986 in pogodbe z istega dne, ki sta jo sklenili pravdni stranki, jasno razvidno. Tako v odločbi kot tudi v pogodbi je navedena podlaga dodelitve spornega stanovanja tožniku (2. ods...

October 23, 1996

Sodba nº II Ips 119/95 of Civilni oddelek, October 23, 1996

Čeprav gre za izročilno pogodbo, sta sodišči druge in prve stopnje pravilno presojali spor ob analogni uporabi 120. člena zakona o dedovanju, ki uzakonja razloge za razvezo pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Neizpolnjevanje obveznosti je sicer razlog za razvezo izročilne pogodbe po tretjem odstavku 120. člena zakona o dedovanju, vendar pa mora biti za neizpolnjevanje pogodbe na strani prevzemnika podana odgovornost. Take odgovornosti sodišči nižje stopnje na strani toženke nista ugotovili. Ker...

Sodba nº II Ips 233/96 of Civilni oddelek, October 23, 1996

V danem primeru je glede na vse okolnosti dogodka pravno pravilen zaključek, da je odgovornost za tožnikovo nezgodo porazdeljena to je, da je voznik M. C. zanjo odgovoren le delno. Velikost odgovornosti voznika mora biti v skladu s težo njegovih kršitev in težo kršitev tožnika kot pešca. Do tožnikove nezgode je prišlo 39 m od križišča (in ne v križišču), in v skladu s tem je potrebno oceniti pomen rdečih luči na semaforju, ko jih je voznik prevozil. Kraj trčenja na srednjem voznem pasu, po ka...

Sodba nº II Ips 545/95 of Civilni oddelek, October 23, 1996

Po določbi drugega odstavka 59. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih je potrebno v sporu o tem, kolikšen je delež vsakega zakonca na skupnem premoženju, upoštevati ne le dohodek vsakega zakonca, temveč tudi druge okoliščine kot na primer pomoč, ki jo zakonec daje drugemu zakoncu, opravljanje domačih del, skrb za ohranitev premoženja in vsako drugo obliko dela in sodelovanja pri upravi, ohranitvi in povečanju skupnega premoženja. Pri ugotavljanju obsega skupnega premoženja je ...

Sodba nº I Ips 227/96 of Kazenski oddelek, October 23, 1996

Okoliščina, da sodišče obdolženca ni vabilo oziroma mu skušalo vročati pisanj na naslov, ki je bil prijavljen kot naslov stalnega prebivališča, pa na njem obdolženec dejansko ni bival, ne more predstavljati odločilnega dejstva za ugotovitev obdolženčeve dosegljivosti oziroma begosumnosti.

Sodba nº I Ips 226/96 of Kazenski oddelek, October 23, 1996

Iz razloga zmotne ugotovitve dejanskega stanja ni mogoče vložiti zahteve za varstvo zakonitosti.

Sodba nº III Ips 29/95 of Gospodarski oddelek, October 23, 1996

Stranka mora sama predložiti listino, na katero se sklicuje v dokaz svojih navedb. Samo če je listina pri državnem organu ali pri osebi, ki ji je poverjeno izvrševanje javnega pooblastila, pa sama stranka ne more doseči, da se ji izroči ali pokaže, si jo sodišče preskrbi po uradni dolžnosti (1. in 3. odst. 232. člena ZPP).

Sklep nº III Ips 38/95 of Gospodarski oddelek, October 23, 1996

Če stranki v dogovor o reševanju spora pred priložnostno arbitražo nista vnesli tudi sestavin, določenih v 2. odstavku 38. člena Zakona o samoupravnih sodiščih, priložnostna arbitraža ni bila ustanovljena.

Sodba nº III Ips 36/95 of Gospodarski oddelek, October 23, 1996

Določbi 636. in 637. člena ZOR sta uporabljivi samo takrat, kadar med pogodbenima strankama ni sporazuma o spremembi cene.

Sodba nº U 849/94-10 of Upravni oddelek, October 23, 1996

Dejstvo, da je bila nepremičnina, ki je predmet vrnitve v denacionalizacijskem postopku, dodeljena zavezancu za vrnitev oz. njegovemu pravnemu predniku odplačno, ni ovira za vzpostavitev lastninske pravice na tej nepremičnini v korist denacionalizacijskega upravičenca. To dejstvo sicer daje zavezancu pravico do odškodnine, ki pa jo zavezanec ne more uveljavljati v denacionalizacijskem postopku, ampak v posebnem odškodninskem postopku po predpisih o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin...

Sodba nº U 942/94-8 of Upravni oddelek, October 23, 1996

Tožeča stranka v upravnem postopku ni dokazala, da gre pri uvozu za specifično opremo za slepe, ki se ne izdeluje v Sloveniji.

Sodba nº U 962/94-7 of Upravni oddelek, October 23, 1996

Če je neskladje med podatki po računu, uvozni carinski deklaraciji in zapisnikom carinarnice o netočni prijavi blaga za carinjenje glede tipa in stanja poškodb uvoženega osebnega avtomobila, pa tega neskladja ni odpravila že prvostopna carinarnica, je lahko tožena stranka (RCU) odpravila prvostopno odločbo in zadevo vrnila prvostopni carinarnici v ponoven postopek in odločitev (242. člen ZUP) v zvezi s ponovnim ugotavljanjem vrednosti vozila kot podlage za carinsko osnovo.

Sklep of Upravni oddelek, October 23, 1996

Če stranka zahteva razrešitev po 23. členu zakona o delavcih v državnih organih (ZDDO), to lahko pomeni le razrešitev naziva podsekretar, v katerega je bila stranka imenovana, ne pa le naziva direktor uprave, ki po sistemizaciji pomeni le naziv delovnega mesta, na katero je bila stranka kot podsekretar razporejena.

Sodba nº U 1119/94-6 of Upravni oddelek, October 23, 1996

V upravnem postopku za vračilo preveč plačanega prometnega davka upravni organ ne more presojati zakonitosti dokončnega upravnega akta, ki ga je stranka predložila kot dokaz, da jo je upravni organ z navedenim aktom tega davka oprostil.

Sodba nº U 1111/94-10 of Upravni oddelek, October 23, 1996

Stranka ne more uspeti v upravnem postopku z zahtevkom za parcelacijo parcele, ki je javno dobro, saj se lahko po 2. odst. 26. člena zakona o zemljiškem katastru parcelacija izvede v zemljiškem katastru le na zahtevo lastnika, po sklepu sodišča ali odločbi upravnega organa.

October 22, 1996

Sklep nº VIII Ips 21/96 of Delovno-socialni oddelek, October 22, 1996

Sodišče prve stopnje je razveljavilo sklepa pristojnih organov toženca, na podlagi katerih je tožniku prenehalo delovno razmerje, ker ni imel zahtevanega znanja in zmožnosti za opravljanje dela. Ker je sklep izdal direktor, je menilo, da za to ni bil pristojen glede na določilo drugega odstavka 23. člena ZDR. Sodišče druge stopnje je pritožbo toženca zoper odločbo sodišča prve stopnje zavrnilo iz razlogov sodišča prve stopnje. Revizijsko sodišče je reviziji ugodilo, saj omenjeno zakonsko dolo...

Sklep nº VIII Ips 53/96 of Delovno-socialni oddelek, October 22, 1996

Direktor je lahko s splošnim aktom določen kot pristojni organ za odločitev o prenehanju delovnega razmerja, če delavec ne dosega pričakovanih rezultatov oziroma, če nima potrebnega znanja.

Sodba nº VIII Ips 15/96 of Delovno-socialni oddelek, October 22, 1996

Sodišče prve stopnje je tožniku, v zvezi z nesrečo pri delu, odmerilo odškodnino za nepremoženjsko škodo v določenem znesku. Sodišče druge stopnje je pritožbo tožnika zaradi zvišanja odškodnine zavrnilo, delno pa je ugodilo pritožbi toženca in je odškodnino znižalo. Tožnik je vložil revizijo zaradi zmotne uporabe materialnega prava in je predlagal, naj mu sodišče prisodi odškodnino v celotnem zahtevanem znesku. Revizijsko sodišče je revizijo zavrnilo kot neutemeljeno. Odškodnina za tovrstno š...

Sodba nº VIII Ips 186/95 of Delovno-socialni oddelek, October 22, 1996

Pogoji za pridobitev predčasne starostne pokojnine vojaškega zavarovanca so po 16. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev (Ur.l. SFRJ, št. 7/85, 74/87 in 20/89) - na katerega uporabo napotuje 2. alineja 1. odstavka 2. člena odloka o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Ur. l. RS 4/92) - določeni z dopolnitvijo petintridesetih let pokojninske dobe ob dopolnitvi minimalne starosti petinpetdeset let. Znižanje starostne meje za pridobitev pravice do star...

Sklep nº VIII Ips 126/96 of Delovno-socialni oddelek, October 22, 1996

Ker je v prvem odstavku 113. člena ZPP določba, da velja vloga, ki je vezana na rok, za pravočasno, če je izročena pristojnemu sodišču, preden rok izteče, revizijsko sodišče ugotavlja, da je revizija vložena prepozno.

Sklep of Delovno-socialni oddelek, October 22, 1996

Ker je tožniku pravice kot vojaškemu zavarovancu že priznal hrvaški nosilec zavarovanja, ko je ta še imel stalno prebivališče v Republiki Hrvaški, ni nobene osnove, da bi mu kasneje, ko se je za stalno naselil v Republiki Sloveniji, te pravice še enkrat priznali slovenski organi. Republika Slovenija je s sklenitvijo sporazuma zagotovila socialno varnost tudi svojim državljanom, ki imajo ali so imeli stalno prebivališče v Republiki Hrvaški in zato pri uveljavljanju pravic iz vojaškega zavarova...

Sodba nº VIII Ips 161/95 of Delovno-socialni oddelek, October 22, 1996

Odprto je vprašanje, ki za ta sporen primer predstavlja dejansko vprašanje, ali so bili pri izračunu pokojninske osnove zajeti pravilni zneski osebnih dohodkov in nadomestil ali ne. To pa je vprašanje, ki se ga v reviziji ne more reševati.

Sodba nº VIII Ips 1/96 of Delovno-socialni oddelek, October 22, 1996

Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožnikov zahtevek na razveljavitev sklepov pristojnih organov toženca, na podlagi katerih je tožniku prenehalo delovno razmerje, zaradi neopravičenih izostankov z dela po 6. točki prvega odstavka 100. člena ZDR. Sodišče druge stopnje je njegovo pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijano odločbo.

Sklep nº in Sodba VIII Ips 60/96 of Delovno-socialni oddelek, October 22, 1996

Tudi če se pravica do invalidnine za telesno okvaro uveljavlja skupaj z drugimi pravicami iz invalidskega zavarovanja, revizija po 37. členu ZDSS zoper ta del zahtevka ni dovoljena, in se jo kot tako zavrže.

Sodba nº VIII Ips 49/96 of Delovno-socialni oddelek, October 22, 1996

Modifikacija opisa kršitve po prvostopnem sodišču in delna sprememba kvalifikacije kršitve (v lažjo) po drugostopnem sodišču ne pomeni prekoračitve zahtevka za razveljavitev sklepov disciplinskih organov.

October 17, 1996

Sodba of Upravni oddelek, October 17, 1996

Obnovitveni razlog sodnega postopka po 1. tč. 1. odst. 52. člena ZUS predpostavlja, da je sodišče v prejšnjem upravnem sporu samo ugotavljalo dejansko stanje in na tej podlagi meritorno odločilo o zadevi.

Sodba nº U 1715/94-6 of Upravni oddelek, October 17, 1996

Na podlagi dejstva, da do poškodbe organizma ni prišlo ob najdbi vojaške puške, ampak kasneje v domači hiši, še ni mogoče zaključiti, da nastala okvara organizma ni posledica zapuščenega vojaškega materiala, ne da bi bila upoštevana starost poškodovane osebe (otrok) in ugotovljeno, ali je puška bila ves čas v njegovi sferi ali ne.

October 16, 1996

Sodba nº II Ips 305/95 of Civilni oddelek, October 16, 1996

Čeprav izhaja iz ugotovitev nižjih sodišč, da je tožnik vozil nekoliko prehitro in na prekratko razdaljo za V., je vendar pravno odločilna njuna ugotovitev, da je primarni vzrok za nevarno situacijo ustvaril voznik kombija. Ta je namreč zapeljal na levi prometni pas nenadoma in nepravilno, ne da bi upošteval vožnjo po levem pasu vozečih voznikov in to takšno, kakršna je bila. Ta dva voznika sta morala nenadoma ukrepati zgolj zaradi nepravilne vožnje voznika B. Primarni vzrok za nezgodo ne gle...

Sodba nº II Ips 319/95 of Civilni oddelek, October 16, 1996

Silobran sicer v zakonu o obligacijskih razmerjih (ZOR) ni definiran. Toda kot razlog za razbremenitev odškodninske odgovornosti je prevzet iz kazenskega prava, ki definira silobran kot tisto obrambo, ki je neizogibno potrebna, da storilec odvrne od sebe ali od koga drugega istočasen protipraven napad. Silobran pa je prekoračen, če obstaja nesorazmerje med intenzivnostjo napada in obrambe oziroma nesorazmerje med napadeno in branjeno dobrino. Sodišči prve in druge stopnje sta ugotovili, kako ...

Sodba nº II Ips 315/95 of Civilni oddelek, October 16, 1996

Materialnopravni okvir odločanja zarisuje predvsem 117. člen stanovanjskega zakona z nekaterimi sledečimi določbami. Pravico do odkupa stanovanj so imeli (z nekaterimi izjemami) le imetniki stanovanjske pravice, ki so to pravico imeli na dan uveljavitve stanovanjskega zakona (prvi odstavek 117. člena). Ta pravica (uporabnikov stanovanja bodisi kot imetnikov stanovanjske pravice ali pa najemnikov v takih stanovanjih) ni smela prenehati do sklenitve kupoprodajne pogodbe oziroma niso smeli biti ...

Sklep nº II Ips 65/95 of Civilni oddelek, October 16, 1996

V premoženjskopravnih sporih, v katerih se tožbeni zahtevek nanaša na denarno terjatev, je dovoljenost revizije odvisna od vrednosti spornega predmeta izpodbijanega dela pravnomočne sodbe. Vrednost, ki mora biti za dovoljenost revizije presežena, določa zakon ( 2. odstavek 382. člena ZPP). Ob vložitvi tožbe ( 10.12.1993 ) je znašala ta vrednost 80.000 SIT ( 9.člen zakona o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih denarnih zneskov, Ur.l. RS, št. 55/92 ...

Sklep nº II Ips 615/94 of Civilni oddelek, October 16, 1996

Ob upoštevanju v postopku zatrjevanih dejanskih okoliščin, ki naj bi vse obstajale že pred uveljavitvijo SZ in ki bi lahko tudi bile pravnoodločilne ( tožnikova pobuda za zamenjavo stanovanja na V. 3 za dve manjši, vsaj delno že realizirana zamenjava stanovanj z dodelitvijo stanovanja v S. ulici tožnikovi razvezani ženi, tožnikova zahteva za odkup stanovanja na Z. s priloženo odločbo o dodelitvi tega stanovanja itd. ), je potrebno po presoji revizijskega sodišča v tej pravdni zadevi uporabiti...

Sodba nº III Ips 34/96 of Gospodarski oddelek, October 16, 1996

Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilskega kaska so sestavni del zavarovalne pogodbe. Stranki pogodbe se lahko dogovorita drugače, kot to določajo splošni pogoji. Drugačen dogovor pa mora izhajati iz zavarovalne police.

Sodba nº in sklep III Ips 15/95 of Gospodarski oddelek, October 16, 1996

Zakon o pomorski in notranji plovbi loči "postanek", "podaljšani postanek" in "izredni podaljšani postanek" ladje. Ladjarju gre posebno plačilo za podaljšani postanek in izredni podaljšani postanek, ne pa tudi za postanek. Plačilo zanj je vključeno v voznino.

Sklep nº G 5/96 of Gospodarski oddelek, October 16, 1996

Pritožbeno sodišče lahko odloča o utemeljenosti pritožbe z vidika pravilno in popolno ugotovljenega dejanskega stanja samo na podlagi dokazov, ki jih je na podlagi 2. odst. 68. člena ZTVP lahko v dokazne namene uporabila Agencija.

Sodba nº U 978/94-4 of Upravni oddelek, October 16, 1996

Ni nepopolno ugotovljeno dejansko stanje, če upravni organ v postopku pridobitve državljanstva pripadnika varnostne službe nekdanje JA (KOS) ni posebej ugotavljal in v obrazložitvi zavrnilne odločbe ni navedel konkretnih dejanj pripadnika KOS, uperjenih proti interesom samostojne Slovenije v času pred, med in po agresiji JA na Republiko Slovenijo.

Sodba nº U 1028/94-6 of Upravni oddelek, October 16, 1996

V postopku za napredovanje v naziv po pravilniku o napredovanju v nazive v osnovnem in srednjem šolstvu je "predlog ravnatelja", ki nima podlage v zakonu, enak dokazni vrednosti kot ostali dokazi, zbrani v tem postopku.

Sodba nº U 269/94-6 of Upravni oddelek, October 16, 1996

Če tožeča stranka med upravnim postopkom davčnemu organu ni prijavila spremembe velikosti javne površine, za katero ima dovoljenje za uporabo, in ji je davčni organ odmeril komunalno takso od prvotno prijavljene velikosti, se ne more v tožbi uspešno sklicevati na to, da dejansko uporablja manjšo javno površino.

Sodba nº U 958/94 of Upravni oddelek, October 16, 1996

Če stranka v pritožbenem postopku zoper sklep, s katerim je prvostopni upravni organ zavrgel njeno pritožbo kot prepozno, ni ugovarjala, da vročilnice, na katero se organ sklicuje, ni sama podpisala, ne more tega uspešno uveljavljati v upravnem postopku.

Sklep of Upravni oddelek, October 16, 1996

Investitor, ki priglasi delo na strehi objekta večstanovanjske hiše, izkazuje pravico razpolaganja z lastništvom na stanovanju ali poslovnem prostoru v objektu in s soglasjem vseh lastnikov posameznih delov večstanovanjske hiše, da se strinjajo s priglašenimi deli.

Sodba nº U 684/94-6 of Upravni oddelek, October 16, 1996

Pogoja iz 6. točke 5. odstavka 10. člena zakona o državljanstvu ne izpolnjuje oseba na pogojnem odpustu, ker sprejem v državljanstvo z naturalizacijo ni pravica, ki bi bila zagotovljena z ustavo in zakonom.

Sodba nº U 966/94-8 of Upravni oddelek, October 16, 1996

Določba 14. člena ZRPPN, po kateri mora upravni organ paziti na to, da priprav, če je to mogoče, ne dovoli v času, ki bi bil neprimeren za lastnika nepremičnine, ne pomeni, da je na ta pogoj upravni organ brezpogojno vezan, temveč pomeni, da mora ob določitvi roka upoštevati navedene okoliščine.

October 15, 1996

Sodba nº I Ips 209/96 of Kazenski oddelek, October 15, 1996

Po določbi 3. odstavka 9. člena ZKP mora sodišče obdolžencu, ki je v priporu, vročiti tudi prevod sklepa o priporu v jeziku, ki ga uporablja v postopku. Zakon sicer ne določa izrecno, da bi moral biti prevod sklepa vročen hkrati s samim sklepom, v sodni praksi pa je bilo takšno stališče sprejeto že pri uporabi podobne določbe v zakonu o kazenskem postopku iz leta 1977. Vrhovno sodišče meni, da - kljub določenim problemom s prevajanjem v nekatere tuje jezike - ni razlogov za drugačno razlago s...

Sklep of Kazenski oddelek, October 15, 1996

Neizvedba vsakega dokaza, ki ga predlaga obramba, namreč še ne pomeni kršitve pravice obrambe, če gre za dokaz, ki po oceni sodišča ne bi mogel pripeljati do drugačnega dejanskega stanja.

Sklep nº I Ips 117/96 of Kazenski oddelek, October 15, 1996

Iz določbe 1. odst. 421. čl. ZKP sledi, da oškodovanec ne sodi v krog oseb, ki imajo pravico vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 140/95 of Kazenski oddelek, October 15, 1996

1) Zagovornik obsojenca s tem, ko v zahtevi za varstvo zakonitosti navaja, da ni ugotovljeno oziroma obsojencu dokazano, da si je hotel protipravno prilastiti znesek, ki bi presegal polovico uradno objavljene povprečne mesečne plače, uveljavlja razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja. Iz tega razloga pa po določilu II. odstavka 420. člena ZKP ni mogoče vložiti zahteve za varstvo zakonitosti.

October 14, 1996

Sklep nº I R 34/96 of Civilni oddelek, October 14, 1996

Okoliščina, da je tožnica višja strokovna sodelavka pri sodišču, ki naj bi obravnavalo to pravdno zadevo, predstavlja tehten razlog, da se za obravnavanje določi drugo stvarno pristojno sodišče.

October 10, 1996

Sklep nº II Ips 530/96 of Civilni oddelek, October 10, 1996

Po uveljavitvi SZ vložena tožba ni več spor o stanovanjski pravici po določbah ZSR, razen če ni v SZ drugače določeno.

Sklep nº II Ips 506/96 of Civilni oddelek, October 10, 1996

Tožeča stranka je v tožbi postavila več zahtevkov: poleg dveh že opisanih še zahtevek za plačilo najemnine. S tem je posegla po zakonski možnosti združevanja zahtevkov po prvem odstavku 188. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP). Kadar gre za takšno združevanje zahtevkov (za njihovo objektivno kumulacijo), pomeni da gre za samostojne zahtevke, ki pa jih sme sodišče obravnavati združeno, kadar to dovoljuje zakon. Vendar gre za samostojne zahtevke in tako je tudi potrebno presojati dovoljenost...

Sklep nº II Ips 808/94 of Civilni oddelek, October 10, 1996

Pogoji, po katerih lahko prejšnji imetnik stanovanjske pravice odkupi stanovanje, so v stanovanjskem zakonu določeni v poglavju, ki se nanaša na privatizacijo stanovanj. Po 2.odst. 128.čl. lastnik ni dolžan prodati stanovanja, če je mogoče prejšnjemu imetniku stanovanjske pravice odpovedati stanovanjsko razmerje brez zagotovitve najpotrebnejših prostorov po zakonu o stanovanjskih razmerjih (ZSR - Ur.l. SRS, št. 35/82 in 14/84). V zvezi z lastnim praznim stanovanjem ali stanovanjsko hišo je pr...

Sodba nº in sklep II Ips 878/94 of Civilni oddelek, October 10, 1996

Tožnikov zahtevek je stvarnopravne in ne dednopravne narave. Kolikor bi za življenja zapustnika obstajala tožnikova lastninska pravica na določenih nepremičninah na samostojni pravni podlagi, ne bi bilo mogoče šteti, da se je tožnik uveljavljanju lastninske pravice odpovedal, če v zapuščinskem postopku ni ugovarjal obsegu zapuščine, pri katerem je bila upoštevana tudi sedaj sporna nepremičnina. Kot odpoved lastninski pravici tudi ni mogoče šteti njegove izjave o odstopu svojega dednega deleža...

Sklep nº II Ips 840/94 of Civilni oddelek, October 10, 1996

Pri uporabi določbe 3.odst. 126.čl. stanovanjskega zakona, po kateri lahko lastnik pri izpraznitvi stanovanja v dveletnem roku zavrne izplačilo 30% vrednosti stanovanja, je odločilno, kdaj morajo biti podani pogoji iz 1.odst. 148.čl. zakona. Sodišče druge stopnje nima prav, ko razlaga, da morajo biti pogoji iz 1.odst. 148.čl. SZ v zvezi s 60.čl. ZSR podani takrat, ko poda bivši imetnik stanovanjske pravice zahtevo za izplačilo. Pri osebah, ki so bile ob uveljavitvi stanovanjskega zakona imetn...

Sodba nº II Ips 133/95 of Civilni oddelek, October 10, 1996

Vtoževani znesek - obresti po 26. členu zakona o blagovnem prometu - predstavlja obračunane obresti, od katerih lahko tečejo zamudne obresti samo od dneva, ko je pri sodišču vložen zahtevek za njihovo plačilo.

Sodba nº II Ips 158/95 of Civilni oddelek, October 10, 1996

Za pravico podstanovalca, da uveljavi odkup stanovanja po določbah o privatizaciji, je upošteven čas podstanovalskega razmerja pred uveljavitvijo stanovanjskega zakona.

Sodba nº II Ips 149/95 of Civilni oddelek, October 10, 1996

Tožbeni zahtevek na sklenitev prodajne pogodbe po predpisih stanovanjskega zakona o privatizaciji, naperjen proti dvema solastnikoma, ni deljiv v tem smislu, da bi bilo mogoče zahtevku ugoditi proti enemu od solastnikov, proti drugemu pa ne. Za utemeljenost zahtevka morajo biti izpolnjeni z zakonom določeni pogoji v celoti.

Sodba nº II Ips 769/94 of Civilni oddelek, October 10, 1996

Zakonska domneva (59. člen ZZZDR) v enakih deležih na skupnem, v zakonski zvezi pridobljenem premoženju, dokazno ni bila izpodbita.

Sodba nº II Ips 53/95 of Civilni oddelek, October 10, 1996

Ob pogojih 26. člena ZBP mora prodajalec (avtomobila) kupcu priznati obresti od vnaprej plačane kupnine.

Sodba nº U 598/94 of Upravni oddelek, October 10, 1996

Tožnik ni upravičen do zdravljenja v naravnem zdravilišču, če zdravniški komisiji I. in II. stopnje za takšno zdravljenje nista ugotovili medicinskih indikacij.

Sodba nº II Ips 843/94 of Civilni oddelek, October 10, 1996

Poudarjena razvedrilna dejavnosti enega od zakoncev, zaradi katerih povečana skrb za ohranjanje skupnega premoženja in gospodinjstvo preide na drugega zakonca, zmanjšuje delež prvega zakonca na skupnem premoženju.

Sodba nº U 526/94 of Upravni oddelek, October 10, 1996

Solastništvo zemljišča je odločilna okoliščina za presojo, komu komunalni inšpektor ukrep odstranitve prikolice izreče.

Sodba nº U 1047/94-6 of Upravni oddelek, October 10, 1996

Upravni organ vpogleda v zaupne spise ne dovoli, če bi bilo to v nasprotju z javno koristjo.

Sodba nº U 535/94-6 of Upravni oddelek, October 10, 1996

Brezcarinski uvoz po listi C in D je namenjen le uporabnikom z obmejnih območij v okviru tržaškega sporazuma. Po določbi 1. člena tržaškega sporazuma je lokalna trgovinska izmenjava, na katero se nanašajo določbe tega sporazuma, tista, ki se opravlja med obmejnimi območji Trsta z ene strani in Buj, Kopra, Sežane in Nove Gorice z druge strani. Izpolnjen mora biti pogoj, da se blago izvozi in proda iz obmejne cone Trsta. Drugačna razlaga citirane določbe 1. člena tržaškega sporazuma bi pomenila...

Sodba nº U 163/94-4 of Upravni oddelek, October 10, 1996

Odločba o napredovanju v naziv je konstitutivna odločba, ker je šele z odločbo podeljen naziv, ne pa s predpisom. Konstitutivna odločba učinkuje od dneva vročitve stranki. Retroaktivno odločba učinkuje samo, če je tako določeno s predpisom.

Sodba nº U 234/94-4 of Upravni oddelek, October 10, 1996

Oseba, ki ob podržavljenju ni bila jugoslovanski državljan in ni živela na ozemlju Republike Slovenije, niti ji ni bilo priznano jugoslovansko državljanstvo po 15.9.1947, ne izpolnjuje pogoja iz 1. odst. 9. člena in 10. člena ZDen in ni denacionalizacijski upravičenec. Zato tudi ni upravičena do odškodnine.

Sklep of Upravni oddelek, October 10, 1996

Sosedje - mejaši ne morejo izpodbiti odločbe o priglasitvi gradbenih del, če je investitorju izdana v skladu s pogoji, ki jih določa prostorsko ureditveni akt (PUP).

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners