Vrhovno Sodišče: Opinions issued on November 1996

November 28, 1996

Sodba nº II Ips 79/95 of Civilni oddelek, November 28, 1996

Stanovanjsko pravico je bilo tudi po predpisih (nekdanje zvezne države) o vojaških stanovanjih mogoče pridobiti z odločbo. Tako odločbo je pomenil le akt, v katerem je bilo navedeno konkretno stanovanje in konkreten imetnik stanovanjske pravice. Sklepa z dne 4.11.1988 sodišči prve in druge stopnje pravilno nista šteli za takšno odločbo. Prav tako pa tega sklepa ni mogoče šteti za fazo uvedenega in še ne končanega postopka za dodelitev (večjega)

Sodba nº U 682/94 of Upravni oddelek, November 28, 1996

Začasno obrtno dovoljenje ni dokaz o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti gospodarske družbe, saj za to ni podlage v ZGD.

Sklep of Upravni oddelek, November 28, 1996

Zahteva pedagoškega delavca za napredovanje v višji naziv v načelu po vsebini vključuje tudi zahtevo za nižji naziv. V pedagoški naziv mentor lahko napreduje pedagoški delavec, ki poleg pogojev, določenih v 5. členu pravilnika, izpolnjuje tudi splošni pogoj glede strokovne izobrazbe, določen v 2. členu in podrobneje opredeljen v 9. členu pravilnika. Ta splošni pogoj izpolnjuje tudi pedagoški delavec, ki nima strokovne izobrazbe v skladu z zakonom, pa mu zakon dovoljuje opravljanje vzgojnoizob...

Sklep of Civilni oddelek, November 28, 1996

Iz ugotovitev sodišč prve in druge stopnje izhaja, da je srnjak povzročil v lovišču škodo na človeku. Zato je materialnopravno pravilna odločitev sodišč prve in druge stopnje, da je za tožečima strankama povzročeno škodo odgovorna lovska družina, ki upravlja z loviščem (tožena stranka Lovska družina Č.), po načelu vzročnosti (objektivna odgovornost), ker je v takem primeru srnjak "živa nevarna stvar".

Sodba nº II Ips 967/94 of Civilni oddelek, November 28, 1996

Tožba na podpis pogodbe o spremembi družbene pogodbe nima utemeljitve v določbah ZGD. Stvar registrskega sodišča je, ali bo ustrezno spremembo vpisalo v register.

Sklep nº II Ips 114/95 of Civilni oddelek, November 28, 1996

Imetnik stanovanjske pravice, ki je tuj državljan, lahko veljavno privoli, da stanovanje po določilih 117. člena SZ odkupi ožji družinski član, ki izpolnjuje pogoj državljanstva RS.

Sklep nº II Ips 204/96 of Civilni oddelek, November 28, 1996

Poleg nekaterih odškodnin se osebni dohodki delavcev dolžnika v višini zajamčenih osebnih dohodkov do dneva, ko je bil začet stečajni postopek, "poravnajo kot stroški stečajnega postopka", kot to predpisuje drugi odstavek 140. člena ZPPSL/89. Pravna posledica slednjega je, kot pravilno ugotavlja izpodbijana instančna odločba, da je takšna terjatev privilegirana, kar pomeni, da se izplača v celoti (če je za to dovolj sredstev) pred glavno razdelitvijo (138. člen ZPPSL/89). Pri upnikovi glavnič...

Sodba nº U 1304/94 of Upravni oddelek, November 28, 1996

Inšpekcijsko nadzorstvo se opravlja v javnem interesu in samo v tem obsegu je inšpektor pooblaščen izreči inšpekcijski ukrep. To pomeni, da inšpektor naloži lastniku stanovanja odpravo tistih pomanjkljivosti, ki onemogočajo varno uporabo stanovanja.

Sklep nº II Ips 484/96 of Civilni oddelek, November 28, 1996

Po 9. členu zakona o izvršilnem postopku (v nadaljevanju ZIP) revizija zoper odločbe, izdane v izvršilnem postopku, ni dovoljena. Sklep, s katerim je bil zavrnjen predlog na izdajo začasne odredbe, je bil sicer izdan v pravdnem postopku, vendar, ko sodišče odloča o začasni odredbi, tudi v tem postopku uporablja določila ZIP. Določila pravdnega postopka se v izvršilnem postopku uporabljajo le, če v ZIP (ali v drugem zakonu) ni določeno drugače (14. člen ZIP).

Sodba nº II Ips 120/95 of Civilni oddelek, November 28, 1996

Tožnik ne izpodbija dejstva, da mu je bilo stanovanjsko razmerje odpovedano s pravnomočno sodbo in da na podlagi nje nima več statusa imetnika stanovanjske pravice. Takšen status tožnika pa je predpogoj za obveznost tožene stranke, da po 117. členu stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 18/91 in 21/94, v nadaljevanju SZ) tožniku proda sporno stanovanje. Če pa obveznosti tožene stranke ni, to je, če tožena stranka ni zavezanec po SZ, pa tožnik ne more izsiliti prodaje s tožbo.

Sodba nº II Ips 112/95 of Civilni oddelek, November 28, 1996

Za sum v veljavnost pogodbe ne zadošča le trditev osebe, ki ni stranka pogodbe, da je pogodba nična. Oseba, ki ni stranka pogodbe in ki uveljavlja ničnost te pogodbe, mora najprej izkazati pravni interes za ugotovitev ničnosti in nato zatrjevati pravno odločilne okoliščine, ki bi bile lahko podlaga za presojo sodišča, da je pogodba nična.

Sklep of Upravni oddelek, November 28, 1996

Niti Zakon o sodiščih niti Zakon o sodniški službi nimata določb, po katerih bi bilo treba pri uvrstitvi v plačilni razred upoštevati načelo ohranitve višine sodnikove plače, dosežene po prejšnjih predpisih. Določba 52. člena Zakona o sodniški službi velja le za plače, določene po tem zakonu, ne pa za prejšnje plače.

Sodba nº U 284/95-6 of Upravni oddelek, November 28, 1996

Po določbi 2. odst. 8. čl. zakona o plačah delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih (Ur.l. RS, št. 16/92) so psihologi, pedagogi, specialni pedagogi, socialni delavci in knjižničarji lahko napredovali le v naziv mentor oz. svetovalec. V naziv svetnik pa so navedeni strokovni delavci lahko napredovali šele na podlagi določbe 6. odstavka 13. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94).

Sodba nº U 1266/94-6 of Upravni oddelek, November 28, 1996

Podatki "Izpisa Nemcev iz ljudskega popisa od 31.7.1941" so arhivski podatki, kar pomeni, da jih upravni organ sicer lahko uporabi, vendar pa tudi stranka lahko dokazuje, da niso resnični. Zato pa ji mora dati organ med postopkom možnost, da se o njih izjavi (8. čl. ZUP).

Sodba nº II Ips 459/95 of Civilni oddelek, November 28, 1996

Z ugovorom pobota se lahko v pravdi uveljavlja le še vedno obstoječo terjatev oziroma še vedno nepobotano terjatev. To pomeni, da tožena stranka svoje terjatve, ki jo ima nasproti tožeči stranki, pred pravdo ali izven pravde, še ni pobotala in se šele v pravdi sklicuje na svojo nasprotno pravico. Ob takšnem izhodišču se izkaže ugotovitev sodišča druge stopnje, da sta se pravdni stranki ob sporazumnem razdrtju pogodbe dogovorili tudi, da znesek 2.000 DEM tožena stranka obdrži za poplačilo škod...

Sodba nº II Ips 501/95 of Civilni oddelek, November 28, 1996

Presoja nedopustnosti ravnanj obeh udeležencev prometne nesreče in njihov vpliv na nastanek škode (vzročna zveza) izkazuje, da prispevek mld. tožnika k nastanku škode ne more biti pravno relevanten.

Sklep nº II Ips 212/96 of Civilni oddelek, November 28, 1996

Tožeča stranka je 6.5.1988 vložila tožbo zaradi dosega dejanja in prenehanja vznemirjanja. Uveljavljala je torej nedenarno terjatev po citiranem 3. odstavku 382. člena ZPP, zato bi morala, da bi si zagotovila pravico do revizije, v tožbi navesti kot vrednost spornega predmeta znesek, ki je presegal v času vložitev tožbe veljavni revizijski znesek 800.000 din (ZPP, Uradni list SFRJ št. 4/77 - 74/87). Tožeča stranka je v tožbi navedla kot vrednost spornega predmeta znesek 25.000 din, s tem pa s...

Sklep of Civilni oddelek, November 28, 1996

Odškodnina za negmotno škodo po določbah ZOR se odmerja glede na konkretno, individualno prizadetost oškodovanca - po 200. členu za prestano škodo in po 203. členu za bodočo škodo. Ta je odvisna od vrste dejavnikov. Revizijsko sodišče ugotavlja, da je sodišče prve stopnje ugotovilo dejstva, ki so za individualizacijo odškodnine pomembna, in jih tudi pravilno upoštevalo. Ugotovljena dejstva so narekovala izpodbijano odločitev sodišča druge stopnje, to je zavrnitev neutemeljene pritožbe tožene ...

Sodba nº II Ips 917/94 of Civilni oddelek, November 28, 1996

Odškodnina za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti se ne prisoja glede na odstotek zmanjšanja življenjske aktivnosti. Tako ovrednotenje zmanjšanja življenjske aktivnosti, s katerim se nekateri izvedenci medicinske stroke sicer ukvarjajo, po določbah ZOR sploh ni nujno. Če je sodišče prve stopnje ugotovilo tudi odstotek zmanjšanja tožničine življenjske aktivnosti po oceni izvedenca medicinske stroke, je imelo le še dodaten koristen podatek, ki ga je lahko uporabilo pri odm...

November 27, 1996

Sodba nº U 740/94-8 of Upravni oddelek, November 27, 1996

Organ prve stopnje mora upoštevati opozorila, glede česa je treba dopolniti postopek, ki mu jih da drugostopni organ, če odpravi njegovo odločbo, vendar pri novem odločanju organ prve stopnje samostojno ugotavlja, katera dejstva in dokaze šteje za odločilne, da na njihovi podlagi odloči.

Sodba nº U 1798/94-4 of Upravni oddelek, November 27, 1996

Niso upravičenci do denacionalizacije osebe, ki jim je bilo premoženje podržavljeno po 7/a členu zakona o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij (Ur.l. FLRJ, št. 98/46 in 35/48).

Sodba nº U 1547/94-4 of Upravni oddelek, November 27, 1996

Ni pogojev za uvedbo postopka, če je tožnica vložila zahtevo za denacionalizacijo po 7.12.1993.

Sklep of Upravni oddelek, November 27, 1996

V zadevi, v kateri je tožnica zahtevala izdajo osebne izkaznice, ki je oblika potrdila v smislu 171. člena ZUP, pristojni organ pa o zahtevi ni odločil, gre za molk organa druge stopnje, zaradi katerega je dopusten upravni spor ob pogojih iz 26. člena ZUS. Ta pasivnost tožene stranke pa ne pomeni dejanja, s katerim bi se posegalo v tožničino ustavno pravico v smislu 2. odstavka 157. člena Ustave RS.

Sodba nº U 1565/94-9 of Upravni oddelek, November 27, 1996

Po 3. odstavku 414. člena ustave iz leta 1974 se izvršitev pravnomočnih posamičnih aktov, izdanih na podlagi predpisov, ki jih ni mogoče več uporabljati, ne more dovoliti ne izvesti, če pa se je izvrševanje že začelo, se izvrševanje ustavi. V obravnavani zadevi je Ustavno sodišče RS z odločbo V-I-105/91 z dne 23.4.1992 odločilo, da ima ta odločba pravni učinek po 414. členu Ustave SRS iz leta 1974.

Sodba nº I Uv 28/95 of Upravni oddelek, November 27, 1996

Če je stranka vložila zahtevo za podaljšanje vozniškega dovoljenja, ki je oblika upravne odločbe v smislu 1. odstavka 206. člena ZUP, pristojni organ prve stopnje in tožena stranka pa o zahtevi nista odločila, gre za molk organa, zaradi katerega je dovoljen ob pogojih iz 26. člena ZUS upravni spor, ne gre pa za dejanje, s katerim bi se posegalo v ustavne pravice posameznika, katerih varstvo je urejal prej 67. člen ZUS, sedaj pa 2. odstavek 157. člena Ustave RS.

Sodba nº II Ips 166/95 of Civilni oddelek, November 27, 1996

V postopku odstranitve nezakonito postavljenega objekta je vprašanje lastništva zemljišča pomembno le, če investitorja ni mogoče ugotoviti. Ker je bil v obravnavanem primeru investitor znan, je druga tožena stranka pravilno vodila postopek odstranitve objekta z njim.

Sklep nº I R 38/96 of Civilni oddelek, November 27, 1996

Okoliščina, da je tožnik sodnik Okrožnega sodišča v L., je sama zase dovolj tehten razlog, da se za odločanje določi drugo stvarno pristojno sodišče (68.čl. zakona o pravdnem postopku).

Sodba nº II Ips 199/95 of Civilni oddelek, November 27, 1996

Družbena pogodba se lahko pojavlja v zelo različnih okoliščinah. Bistven je vselej skupni namen in prispevki družbenikov. V obravnavanem primeru je družbena pogodba izkazana v tipični obliki:

Sodba nº II Ips 191/95 of Civilni oddelek, November 27, 1996

Za izpodbijanje pogodbe, sklenjene po 117. čl. stanovanjskega zakona, bi bil tožnik legitimiran le, če bi spadal v krog upravičencev za privatizacijo. Tožnik pa tega ne zatrjuje. Zato ne more imeti pravnega interesa za uveljavljanje ničnosti te pogodbe, kajti tudi če bi bila pogodba nična, ne bi mogel doseči, da bi prva tožena stranka stanovanje ponudila njemu v nakup.

Sodba of Civilni oddelek, November 27, 1996

Zakon o izvršilnem postopku nima določb o tem, kako ravna sodišče, kadar meni, da ni krajevno pristojno. V skladu z določilom 14. člena istega zakona je treba v takih primerih uporabiti določbe zakona o pravdnem postopku (naprej ZPP), ki vsebuje predpise o rešitvi kompetenčnega spora. Po določilu 23. člena ZPP odloči v sporu o pristojnosti med rednimi sodišči neposredno višje sodišče, ki je v tem primeru vrhovno sodišče glede na to, da se spor o krajevni pristojnosti nanaša na dve okrajni sod...

Sklep of Civilni oddelek, November 27, 1996

Pravno podlago, po kateri se priznava odškodnina za duševne bolečine zaradi smrti bližnjega, predstavljajo določila 200. člena, prvega odstavka 201. člena in 203. člena zakona o obligacijskih razmerjih (naprej ZOR). Če nekdo umre, lahko sodišče po določilu 201. člena ZOR prisodi njegovim ožjim družinskim članom (zakoncu, otrokom in staršem) pravično denarno odškodnino za njihove duševne bolečine. Tako odškodnino prisodi sodišče po prvem odstavku 200. člena ZOR, če spozna, da okoliščine primer...

Sklep nº II Ips 576/96 of Civilni oddelek, November 27, 1996

Po drugem odstavku 186. člena ZPP mora tožnik v primeru, ko je pravica do revizije odvisna od vrednosti spornega predmeta, predmet tožbenega zahtevka pa ni denarni znesek, navesti vrednost spornega predmeta v tožbi. Navedba vrednosti spora je potrebna zaradi določbe 382. člena ZPP. Po drugem in tretjem odstavku navedenega člena namreč revizije ni v premoženjsko pravnih sporih, v katerih se tožbeni zahtevek ne nanaša na denarno terjatev, če vrednost spornega predmeta, ki jo je tožnik navedel v...

Sklep nº II Ips 165/95 of Civilni oddelek, November 27, 1996

Sodišči prve in druge stopnje sta oprli odločitev predvsem na dve ugotovitvi: da je toženka v letih 1972 ali 1973 zahtevala postavitev prometnega znaka "divjad na cesti" ter da je v letu 1992 celo prekoračila plan odstrelitve jelenjadi za pet primerkov, zaradi česar da je storila vse kar je bila dolžna in da zato ni odškodninsko odgovorna za trčenje jelena z avtomobilom tožnice na cesti. Ti dve ugotovitvi pa nista zadostni za zaključek, da ni podana toženkina odgovornost: zahteva za postavite...

November 26, 1996

Sodba nº I Ips 134/96 of Kazenski oddelek, November 26, 1996

Nevarnost, da bi obdolženec na prostosti ponavljal kazniva dejanja, sodišče ni ugotovilo le glede na njegovo prejšnje življenje, pač pa tudi ob upoštevanju, da je utemeljeno sumljiv, da je v razmerno kratkem časovnem obdobju storil kaznivo dejanje, opisano v izreku sklepa o preiskavi, s katerim naj bi s soobdolžencem pridobila veliko premoženjsko korist, ki presega 17 milijonov SIT.

Sklep nº VIII R 9/96 of Delovno-socialni oddelek, November 26, 1996

V stanovanjskih sporih so od uveljavitve stanovanjskega zakona (19.10.1991) dalje pristojna sodišča splošne pristojnosti, in ne delovna sodišča oz. prej sodišča združenega dela.

Sklep nº VIII R 8/96 of Delovno-socialni oddelek, November 26, 1996

Ne glede na dejstvo, da v sporu zaradi ugotovitve obstoja prerekane terjatve formalno sicer ne gre za spor med delavcem in delodajalcem, ampak za spor med dvema stečajnima upnikoma, sama vsebina določb ZPPSL, po katerih je upnik, čigar terjatev je prerekana, napoten na postopek za ugotovitev prerekane terjatve, pove, da je bistvo spora drugo. V postopku se bo moralo ugotoviti, ali je stečajni dolžnik, ki neposredno ni stranka tega postopka, upniku dejansko dolžan izplačati kakšno obveznost iz...

November 22, 1996

Sodba nº U 924/94-6 of Upravni oddelek, November 22, 1996

Pristojni organ, ki opravlja izvršbo, opravi na dan poplačila tudi obračun z izvršljivo odločbo odmerjenih obveznosti in zamudnih obresti, saj te v absolutnem znesku naraščajo do dneva plačila in njihova denarna vrednost v naprej praviloma ni znana. Organ prve stopnje je o plačilu carine in drugih uvoznih dajatev ter o zamudnih obrestih že odločil in je izdal o tem odločbo v upravnem postopku. Izvršba te odločbe pa ni več stvar upravnega postopka, marveč izvršilnega postopka ter za izdajo nov...

November 21, 1996

Sodba nº U 644/94 of Upravni oddelek, November 21, 1996

Zavarovane osebe imajo pravico do povračila potnih stroškov, kadar uveljavljajo pravice do specialistično-ambulantne, bolnišnične in zdraviliške storitve kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja (2. alinea 40. člena ZZVZZ), če jih osebni zdravnik, zdravstveni zavod ali zdravniška komisija napoti ali pokliče v kraj zunaj stalnega prebivališča ali kraja zaposlitve, vendar morajo za svoje navedbe, da gre za nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja in navedbe, ki sicer kažejo na možno zdravljenje...

Sodba nº U 531/95 of Upravni oddelek, November 21, 1996

Pri odločanju o stikih roditelja z otrokom gre predvsem za uresničevanje otrokove koristi. Tisti od staršev, ki ne živi skupaj z otrokom, ima pravico do osebnih stikov z njim, razen če center za socialno delo glede na koristi otroka ne odloči drugače (106. člen ZZZDR). Otrokove koristi so tudi po konvenciji glavno vodilo vseh dejavnosti v zvezi z otroki (3., 9. in 18. člen konvencije). Mati načeloma ne more nasprotovati osebnim stikom očeta z otrokom in njenega odklonilnega stališča ni mogoče...

Sklep of Upravni oddelek, November 21, 1996

Pravno nepomembno za odmero dohodnine od prejemkov, doseženih s priložnostnim opravljanjem storitev, je vprašanje, ali je bila dejavnost plačnika storitev dovoljena ali ne. Zakon o dohodnini namreč ne vsebuje določbe, po kateri bi bili obdavčljivi samo prejemki od priložnostno opravljenih storitev, ki so povezane z dovoljeno dejavnostjo plačnika storitve.

Sklep of Upravni oddelek, November 21, 1996

Parcele, na katerih je prepovedano razpolaganje, morajo biti v izreku in obrazložitvi odločbe organa prve stopnje točno določene, tudi glede ovir v smislu 2. odstavka 32. člena ZDen (o zazidanosti oz. nezazidanosti, obliki vračanja parcel in zavezancih). Krajevna pristojnost organa prve stopnje za območje, kjer se parcele nahajajo, ostane pri organu, ki je začel postopek, čeprav je za nekatere parcele krajevno pristojen upravni organ v drugi občini.

Sodba nº U 1063/94-10 of Upravni oddelek, November 21, 1996

Če so ob nacionalizaciji bila iz nacionalizacije izvzeta vrednostno neenaka stanovanja oz. deli nepremičnine v korist bivših lastnikov, tega vprašanja ni mogoče reševati v denacionalizacijskem postopku, ker za to v zakonu ni podlage, če v tem ni izrecnega sporazuma med vsemi bivšimi solastniki.

Sklep nº II Ips 524/96 of Civilni oddelek, November 21, 1996

Trditev zahteve za varstvo zakonitosti, da je sodišče druge stopnje dne 23.10.1995 vloženo pritožbo tožeče stranke štelo za pritožbo drugotožene stranke, je točna. Zato sta tudi podani obe v zahtevi za varstvo zakonitosti zatrjevani bistveni kršitvi določb pravdnega postopka. Med tem, kar se v razlogih drugostopnega sklepa navaja glede vsebine s strani drugotožene stranke sploh nevložene pritožbe in vsebino listin, ki so v pravdnem spisu, obstaja nasprotje (13. točka 2. odstavka 354.člena ZPP...

Sklep nº II Ips 264/96 of Civilni oddelek, November 21, 1996

Tako ZUS kot tudi ZPP predpisujeta postopek, ki ga je potrebno izvesti v primerih, kadar sodišče prejme vlogo, ki ni razumljiva. Po določbi 29. člena ZUS (na katero se je sodišče prve stopnje res neutemeljeno sklicevalo) zahteva predsednik senata v primerih, kadar je vloga nerazumljiva, od tožnika, naj v odmerjenem roku odpravi pomanjkljivosti, obenem pa ga pouči, kaj in kako naj napravi, in ga opomni na posledice, če ne bi ustregel tej zahtevi. Če se v odmerjenem roku pomanjkljivosti ne odpr...

Sklep nº II Ips 18/95 of Civilni oddelek, November 21, 1996

S prenehanjem veljavnosti sodbe, s katero je bila izrečena kazen zaplembe premoženja, je treba vzpostaviti stanje, kot da takšne sodbe ni nikoli bilo. Gre za posebno situacijo vzpostavljanja prejšnjega stanja, za katero ni mogoče uporabiti obligacijskopravnih predpisov glede na to, da jo ureja poseben predpis - zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Ur. list SRS, št. 17/78 in RS 58/93 - v nadaljevanju ZIKS) v 145. členu. Zahteva za varstvo zakonitosti zato utemeljeno zatrjuje, da se je sodišč...

Sklep of Civilni oddelek, November 21, 1996

Ni mogoče upoštevati trditve, da toženec sam plačuje vse stroške v zvezi s hišo. Preživljanje otrok, sodna določitev preživnine, če ni sporazuma, in to v denarnem znesku (prvi odstavek 131. člena ZZZDR) imajo slej ko prej prednost pred drugimi obveznostmi, terjatvami ipd. Če toženec meni, da daje preveč za vzdrževanje hiše, bo to pač moral s tožnico urediti posebej, ne pa na račun preživnine za otroka.

Sklep nº II Ips 88/96 of Civilni oddelek, November 21, 1996

V konkretni izvršilni zadevi je upnik predlagal izvršbo na podlagi pravnomočnega sklepa Okrajnega sodišča v G. z dne 9.5.1995, opr.št. P 34/95-14, s katerim so bili upniku po umiku tožbe odmerjeni pravdni stroški in naloženi v plačilo dolžniku. Dolžnik je vložil tožbo v omenjeni pravdni zadevi že po uvedbi stečajnega postopka, do katere je po podatkih spisa prišlo dne 6.6.1994. Tako upnikova terjatev ob uvedbi stečajnega postopka ni obstajala. V 4.odst. 111.čl. ZPPSL je določena izjema od nač...

Sklep nº II Ips 531/96 of Civilni oddelek, November 21, 1996

Upoštevati je treba, da je bil izpodbijani sklep na drugi stopnji izdan v postopku za izdajo začasne odredbe in z njim je bil predlog zavrnjen. Dovoljenost revizije proti sklepu o začasni odredbi kot sredstvu zavarovanja je treba presojati po zakonu o izvršilnem postopku (ZIP), ne glede na to, v katerem postopku se predlog obravnava. Po 9.čl. ZIP revizija ni dovoljena.

Sklep of Upravni oddelek, November 21, 1996

Kadar organ odloča po prostem preudarku, mora biti odločba izdana v mejah pooblastila in v skladu z namenom zakona. Zato ni mogoče preizkusiti, ali je bilo materialno pravo pravilno uporabljeno, če diskrecijska odločitev ni obrazložena.

Sodba nº II Ips 37/95 of Civilni oddelek, November 21, 1996

Po ugotovitvah revizijskega sodišča so vse prisojene odškodninske postavke za negmotno škodo v okvirih, ki jih določata 200. člen in 203. člen Zakona o obligacijskih razmerjih ter obstoječa sodna praksa za tovrstne poškodbe.

Sklep nº II Ips 28/95 of Civilni oddelek, November 21, 1996

Tožeča stranka v tožbi števila točk ni navedla in tako sodišče ni moglo z izračunom ugotoviti, če v tožbenem zahtevku navedena kupnina ustreza predpisom, po katerih je bila tožena stranka dolžna prodati stanovanje. Ker tožbeni zahtevek v tem delu ni bil sklepčen, že iz tega razloga ni bilo pogojev za izdajo sodbe zaradi izostanka. Sodišče prve stopnje je s tem, da je sodbo izdalo, storilo bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 6.tč. 2.odst. 354.čl. ZPP.

Sodba nº II Ips 21/95 of Civilni oddelek, November 21, 1996

Višino pravične denarne odškodnine za posamezne odškodninske postavke mora sodišče določiti v skladu s pogoji, ki jih določata 200.čl. in 203.čl. Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR). Pri tem je treba upoštevati tudi razpone, v katerih se po uveljavljeni sodni praksi priznavajo odškodnine za posamezne vrste negmotne škode od najblažjih stopenj do katastrofalnih škod.

Sklep nº II Ips 162/96 of Civilni oddelek, November 21, 1996

Določitev funkcionalnega zemljišča k že obstoječi stavbi, če med (so)lastniki in uporabniki ni sporazuma, je stvar sodnega postopka. Ugovor lahko vloži tudi tretji (peto poglavje 1. razdelka drugega dela ZIP), vendar ne proti sklepu o izvršbi, marveč zoper izvršbo samo, in to le ob pogoju, da ima glede predmeta izvršbe tako pravico (stvarno ali obligacijsko), ki preprečuje izvršbo (prvi odstavek 56. člena ZIP). Tretji torej ne more uveljavljati razlogov, ki jih lahko z ugovorom uveljavlja dol...

Sodba of Civilni oddelek, November 21, 1996

Revizija proti odločbi sodišča druge stopnje ni dovoljena tisti stranki, ki ni vložila pritožbe proti prvostopni sodbi, če drugostopna sodba ni bila spremenjena v njeno škodo.

November 20, 1996

Sodba nº II Ips 208/95, enako tudi II Ips 738/95, II Ips 99/96, II Ips 794/95, II Ips 380/95, II Ips 328/95, II Ips 661/95, II Ips 275/95, II Ips 309/95, II Ips 310/95, II Ips 624/95, II Ips 744/95, II Ips 247/95, II Ips 242/95, II Ips 664/95, II Ips 322/95, II Ips 195/95, II Ips 383/95, II Ips 200/95, II Ips 128/95, II Ips 184/95, II Ips 324/95, ... of Civilni oddelek, November 20, 1996

Pobotni ugovor ni utemeljen. Tožena stranka je s pogodbo zagotovila nespremenjeno ceno, zato je zdaj ne more spreminjati. Obveznost, da obračuna in izplača obresti na plačani znesek, pa temelji na zakonu, ne na pogodbi. Zato plačilo obresti ni razlog za prenehanje pogodbenih obveznosti.

Sodba nº I Ips 242/96 of Kazenski oddelek, November 20, 1996

ZKP ne zahteva, da bi se morale vse okoliščine, iz katerih se sklepa na obstoj pripornega razloga, dokazovati z izvedbo posebnega dokaznega postopka in da bi morale biti te okoliščine tudi dokazane s takšno stopnjo gotovosti, kot se zahteva za izrek obsodilne sodbe.

Sodba nº U 1179/94-11 of Upravni oddelek, November 20, 1996

Tudi upravni organ, ko po prostem preudarku odloča o pridobitvi državljanstva po 3. odstavku 40. člena ZDRS, je vezan na načelo sorazmernosti kot splošno ustavno načelo, izvedeno iz načela pravne države.

Sodba nº U 1203/94-5 of Upravni oddelek, November 20, 1996

Zakon o zemljiškoknjižnih delitvah, odpisih in pripisih iz 1930. leta, katerega pravna pravila se v RS še uporabljajo v smislu določbe 4. člena zakona o razveljavljanju pravnih predpisov, izdanih pred 6.4.1941 in med sovražnikovo okupacijo, ne more biti pravna podlaga za podržavljenje po določbah ZDen (glej 3. odst. 8. člena ZDen), pač pa le pravna podlaga za vpise sprememb v zemljiški knjigi (glede zemljišč, ki so bila uporabljena za javno cesto) na podlagi naznanilnega lista.

Sodba nº U 1674/95-6 of Upravni oddelek, November 20, 1996

Ker tožena stranka ni sledila pravnemu mnenju in pripombam sodišča v prejšnji sodbi (ki se nanaša na ugotovitveni postopek, dokazovanje, sodelovanje stranke v postopku, na vsebino obrazložitve glede bistvenih dejstev, okoliščin in dokazov, na podlagi katerih je tožena stranka ugotovila, da razlogi obrambe terjajo odpoved prebivanja), kar velja tudi za nove razloge, ki jih je tožena stranka navedla v odločbi druge stopnje v primerjavi z odločbo prve stopnje in razlogov za svojo odločitev ni ob...

Sodba nº U 1525/94-6 of Upravni oddelek, November 20, 1996

Glede na določbo 8. točke 1. odstavka 3. člena ZDen osebe, ki jim je bilo premoženje podržavljeno po 7.a členu zakona o denacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij, niso upravičenci do denacionalizacije.

Sklep of Upravni oddelek, November 20, 1996

Določbe 31. in 32. člena ZDen se nanašajo na vračanje stavbnih zemljišč, ki so bila podržavljena po predpisih, navedenih v 3. členu, ter po predpisih, ki niso navedeni v 3. členu, bili pa so izdani pred uveljavitvijo ustave SFRJ iz leta 1963.

Sklep nº II Ips 127/95 of Civilni oddelek, November 20, 1996

Lastnik stanovanja, ki se privatizira, ne more enostransko opredeliti stanovanje za službeno, če takega statusa ni imelo v času dodelitve imetniku stanovanjske pravice.

Sklep of Civilni oddelek, November 20, 1996

V postopkih na drugi in prvi stopnji je bilo ugotovljeno, da je tožnica živela pred vselitvijo v sporno stanovanje v vojaškem hotelu P. v L.. Po ugotovitvah istih sodišč tožnica med postopkom ni dokazala, da bi v hotelski sobi navedenega hotela pridobila kakšne stanovanjske pravice. Zato sta sodišči nižje stopnje utemeljeno zavrnili tudi preostali del tožničinega zahtevka, da ji mora toženka predati v posest enosobno stanovanje na naslovu T., Ljubljana, podrejeno pa drugo primerno stanovanje....

Sodba nº II Ips 446/95 of Civilni oddelek, November 20, 1996

Po presoji revizijskega sodišča je pravilen tudi zaključek sodišč druge in prve stopnje, da tožnica ni imela statusa uporabnice stanovanja iz prvega odstavka 5. člena ZSR (ki je šel le zakoncu imetnika stanovanjske pravice oziroma njegovemu zunajzakonskemu partnerju, otrokom in dr. ter tistim, ki jih je bil imetnik stanovanjske pravice dolžan vzdrževati po zakonu ter tistim, ki so z njim najmanj dve leti živeli v ekonomski skupnosti). Vse tiste okolnosti, ki so bile potrebne za sprejem zaklju...

Sklep of Upravni oddelek, November 20, 1996

Srednjeročni družbeni plan po ZUN ni izvedbeni akt, ki bi lahko bil neposredna podlaga za izdajo lokacijskega dovoljenja.

Sodba nº II Ips 454/95 of Civilni oddelek, November 20, 1996

Po določilu drugega odstavka 59. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (naprej ZZZDR) mora sodišče pri reševanju spora o skupnem premoženju bivših zakoncev ugotoviti, kolikšen je delež vsakega izmed njiju na tem premoženju in ne zgolj delež tistega izmed njiju, ki je začel spor. Namreč skupno premoženje bivših zakoncev je pri ugotavljanju njunih deležev nedeljiv materialnopravni pojem. To pomeni, da mora sodišče deležno razmerje obeh strank na skupnem premoženju določiti le ta...

Sklep of Civilni oddelek, November 20, 1996

Bistveni poudarek revizije je torej v graji ugotovljenega dejanskega stanja in sprejete dokazne ocene, vendar pa to ne more biti revizijski razlog, saj po določbi tretjega odstavka 385. člena ZPP revizije ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sodba nº II Ips 131/95 of Civilni oddelek, November 20, 1996

Od vnaprej plačane kupnine pripadajo kupcu blaga obresti, če je vnaprejšnje plačilo kupnine bilo pogoj za prodajo (26.člen ZBP).

Sklep of Civilni oddelek, November 20, 1996

Ne glede na sicer nesprejemljivo stališče revizije tožene stranke, da bi tožnik kot močan moški in športnik moral bolečine in nevšečnosti lažje prenašati, le ni mogoče mimo dejstva, da trajanje bolečin in nevšečnosti - vključujoč tudi bodoče bolečine zaradi odstranitve osteosintetskega materiala - pa tudi njihova stopnja jakosti, ne omogočajo prisoje tako visoke odškodnine, da bi presegla sicer pravilno dosojeno odškodnino zaradi trpljenja ob telesni prikrajšavi. Na nižjih stopnjah ugotovljen...

Sodba nº U 1279/94-4 of Upravni oddelek, November 20, 1996

V denacionalizacijskem postopku se premoženje oz. nepremičnine praviloma vračajo v stanju, v kakršnem so ob izdaji prvostopne odločbe.

Sklep of Upravni oddelek, November 20, 1996

Ker tožena stranka v izpodbijani odločbi protislovno navaja, da je sporna parcela kot družbena lastnina po odloku občinske skupščine razglašena za naravno znamenitost, hkrati pa ugotavlja, da je bila parcela uporabljena za stanovanjsko gradnjo in da je v kompleksu stanovanjske soseske, bi morala preveriti, ali je pozidana parcela že opredeljena kot naravna znamenitost in ali je zato še podana njena pristojnost za odločanje o denacionalizaciji.

Sklep nº II Ips 361/96 of Civilni oddelek, November 20, 1996

Sodišče samo ne more popravljati tožbenega zahtevka. V okviru postopka po 109.čl. ZPP sodišče poskrbi za odpravo formalnih napak in pomanjkljivosti, ne more pa dajati vsebinskih napotkov strankam, ker bi s tem prekršilo načelo dispozitivnosti (2. in 3.čl. ZPP). Dolžnost poučevanja neuke stranke (11.čl. ZPP) ne pride v poštev glede na kvalificirano zastopstvo tožnice.

Sklep of Civilni oddelek, November 20, 1996

Obveznost priskrbeti drugo primerno stanovanje nalaga določba 2. odst. 155. člena SZ tistemu, ki je imetniku pravice do uporabe dodelil stanovanje in s tem pravico do uporabe.

November 19, 1996

Sodba nº VIII Ips 40/96 of Delovno-socialni oddelek, November 19, 1996

Sodišče prve stopnje je razveljavilo sklepa disciplinskih organov na podlagi katerih je tožniku prenehalo delovno razmerje, vzpostavilo in naložilo tožencu, da tožniku plača nadomestilo osebnega dohodka s pripadki in plača tudi vse prispevke na način, kot je določeno v sodbi. Na pritožbo toženca je sodišče druge stopnje odločilo, da ostane sodba sodišča prve stopnje v veljavi. Revizijsko sodišče je revizijo dveh organizacij toženca zavrnilo kot neutemeljeno. Zahteva za uvedbo disciplinskega p...

Sklep of Delovno-socialni oddelek, November 19, 1996

Ureditev stalnega prebivališča državljana nekdanje SFRJ oz. bivših republik je posledica spremenjenega državno-pravnega položaja Republike Slovenije po 25.6.1991, ki je glede na novo nastali položaj uredila pravice tujcev.

Sodba nº VIII Ips 18/96 of Delovno-socialni oddelek, November 19, 1996

S potrdilom pristojnega upravnega organa, da tožnik od 26.2.1992 nima več dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, je bilo rešeno predhodno vprašanje o obstoju v 1. členu odloka predpisanega pogoja, ki ga mora tujec izpolnjevati, da se ga šteje za upravičenca do prevzema izplačevanja vojaške pokojnine v Republiki Sloveniji.

Sklep nº VIII Ips 76/96 of Delovno-socialni oddelek, November 19, 1996

Na podlagi tretjega odstavka 185. člena ZPIZ se lahko uveljavlja ponovna odmera pokojnine, če se naknadno ugotovi, da niso bila upoštevana vsa izplačila, ki spadajo v pokojninsko osnovo.

Sklep of Delovno-socialni oddelek, November 19, 1996

Če delo direktorja presega njegove sposobnosti in nesprejem poročila o poslovanju podjetja po letnem obračunu, sta zakonita razloga za razrešitev direktorja pred potekom mandata.

Sodba of Delovno-socialni oddelek, November 19, 1996

Za presojo vprašanj o izpolnjenih predpostavkah za sklenitev pogodbe - volja strank in napake volje, obličnosti, možnosti in dopustnosti inštitutov sklepanja (ponudba, njen sprejem, konsenz, čas in kraj sklenitve) je zato uporabiti določbe Zakona o obligacijskih razmerjih (Ur. list SFRJ, št. 29/78, 39/85, 57/89).

Sklep of Delovno-socialni oddelek, November 19, 1996

Sodišče prve stopnje je razveljavilo sklepa pristojnih organov delodajalca, da je delavcu prenehalo delovno razmerje za določen čas, ker je delavec ostal na delu že v času, ko bi mu moralo delovno razmerje prenehati. Na pritožbo toženca je drugostopno sodišče potrdilo izpodbijano odločbo.

Sodba nº VIII Ips 35/96 of Delovno-socialni oddelek, November 19, 1996

V 169. členu (četrti del) ZPIZ določa, da posamezne kategorije zavarovancev lahko v primerih in na način, določen v zakonu, izjemoma pridobivajo pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji. Vendar to še ne pomeni, da gre za povsem posebne pravice, ki se priznavajo brez ustreznih postopkovnih določb in da zato postopki ne potekajo po vseh ostalih določbah ZPIZ. Kljub nekaterim drugače določenim pogojem za pridobitev pravic iz pokojninskega zavarovanja, so zato tudi njihove odločbe podvržene re...

Sodba nº VIII Ips 29/96 of Delovno-socialni oddelek, November 19, 1996

Ker je tožniku pravice kot vojaškemu zavarovancu medtem že priznal hrvaški nosilec zavarovanja, na podlagi zahteve z dne 23.3.1992, to je še pred vložitvijo zahteve pri slovenskem naslovu, kljub odločbi ustavnega sodišča ni bilo več pravne osnove, da bi mu bile te pravice še enkrat priznali slovenski organi.

November 14, 1996

Sklep of Gospodarski oddelek, November 14, 1996

Zastaranje se veže na obveznost, ne pa na posamične v postopku preoblikovane zahtevke v okviru iste obveznosti oziroma se lahko v zastaralnem roku, določenem za posamezno obveznost, postavijo različni zahtevki, ki izvirajo iz iste dejanske in pravne podlage.

Sklep of Upravni oddelek, November 14, 1996

Po presoji sodišča vlaganja v poslovne prostore, ki imajo značaj tekočega vzdrževanja nepremičnine, niso nove investicije v smislu 2. odstavka 25. člena ZDen. Ker ZDen ne določa, kdaj se šteje, da se je zaradi novih investicij vrednost nepremičnine bistveno povečala, gre za nedoločen pravni pojem, katerega vsebino mora določiti upravni organ v vsakem konkretnem primeru, ko ugotavlja, ali gre za nove investicije in da se vrednost ni oz. je bistveno povečala, saj gre za strokovna vprašanja, ki ...

Sklep nº I Uv 10/95 of Upravni oddelek, November 14, 1996

Kadar je stranki zagotovljeno sodno varstvo ustavnih pravic v upravnem sporu po 1. odstavku 157. člena ustave, ne more uveljavljati še sodnega varstva ustavnih pravic po 2. odstavku 157. člena ustave, saj pogoj odsotnosti drugega sodnega varstva ni izpolnjen.

Sklep of Upravni oddelek, November 14, 1996

Če tožnik ob vložitvi uvozne carinske deklaracije niti v pritožbi ni uveljavljal oprostitve po obliki "uvoz iz naslova vloge tuje osebe" na podlagi potrdila in specifikacije po 30.b členu CZ tudi za obveznost plačila posebne takse po uredbi o plačilu posebne takse za uvoz rabljenih vozil v letu 1993, ki nima nobenih določb o oprostitvah, v upravnem sporu ne more uveljavljati oprostitve na podlagi okoliščin, da je bila pogodba o tujem vlaganju sklenjena pred njeno uveljavitvijo in v roku vlože...

Sodba nº in sklep II Ips 145/95 of Civilni oddelek, November 14, 1996

Dveletni rok po 149. členu SZ mora poteči pred uveljavitvijo SZ. Novi SZ ne pozna instituta nastanka stanovanjskega razmerja s potekom časa. Zato dan vložitve tožbe (16.12.1993) nekdanjega stanodajalca (sedanjega lastnika) ni pravno odločilen.

Sodba nº II Ips 169/95 of Civilni oddelek, November 14, 1996

Pomen zakonske določbe prvega odstavka 32. člena ZD je v tem smislu, da je dovolj oziroma da je poudarek na tem, da so zapustniki in potomci delali oziroma pridobivali skupaj, pri čemer ni nujno, da je šlo za tesno skupnost med njimi, skupno gospodinjstvo, izrazito ekonomsko skupnost ipd. Namen obravnavane zakonske določbe je v tem, da ne bi prispevanja (v delu in sredstvih) oseb, opredeljenih v zakonu, in sadov tega pridobili tisti dediči, ki niso delali in prispevali.

Sklep nº II Ips 95/95 of Civilni oddelek, November 14, 1996

Res je sicer potrebno pri presoji narave ovir, ki jih hote ali nehote postavi lastnik služne stvari, upoštevati merila iz 50. člena ZTLR, ki vsebujejo tudi načelo restrikcije (ne ekonomičnosti), ki izhaja iz določbe prvega odstavka tega člena. Ta določa, naj se stvarna služnost izvršuje tako, da se najmanj obremenjuje služna stvar. Tako nalaga lastniku gospodujoče stvari izvrševati služnost (civiliter) kar se da obzirno, previdno, primerno, skratka tako, da je breme čim manjše glede na potreb...

Sodba nº II Ips 529/96 of Civilni oddelek, November 14, 1996

V postopku je bilo ugotovljeno, da so se razmere za mladoletna tožnika spremenile. Stroški za njuno preživljanje so se zvečali predvsem zaradi preselitve iz hiše, ki je solastna njunim staršem, v najemniško stanovanje, pa tudi zaradi ukvarjanja s športom in učenja angleščine. Z izpodbijano sodbo pa so bili izrečno upoštevani tudi toženčevi skromni osebni dohodki.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners