Vrhovno Sodišče: Opinions issued on December 1996

December 30, 1996

Sodba nº I Ips 270/96 of Kazenski oddelek, December 30, 1996

1) Zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja ni razlog za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti. 2) Ker je sodišče ugotovilo, da kršitve zakona, na katere se sklicuje vložnik niso podane, je zahtevo za varstvo zakonitosti kot neutemeljeno zavrnilo.

December 19, 1996

Sklep nº III Ips 51/96 of Gospodarski oddelek, December 19, 1996

Stečajni upravitelj v okviru svojih pravic in dolžnosti ne izdaja sodnih odločb in tako tudi ne odredb. Odredbo v stečajnem postopku izda le sodišče in to uradni osebi ali organu, ki opravlja stečajni postopek (to pa je tudi stečajni upravitelj po 72. členu ZPPSL) kot nalog za izvršitev posameznih dejanj, kot to določa drugi odstavek 12. člena ZPPSL. ZPPSL torej pozna le ugovor proti ravnanju (ne pa odredbi) stečajnega upravitelja.

Sodba of Gospodarski oddelek, December 19, 1996

Načelno pravno mnenje z obče seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 18.6.1996, da je mogoče uveljavljati morebitne nepravilnosti pri prodaji dolžnikovega premoženja v stečajnem postopku le v tožbi za neveljavnost prodajne pogodbe, velja tudi za prodajo dolžnika kot pravne osebe po 146. členu ZPPSL. Po prodaji dolžnika le-ta ohrani pravno osebnost, se pravi, da ostane vpisan v sodnem registru kot pravna oseba, ki tako tudi ostane lastnik premoženja, spremeni se nujno le ustanovitelj ...

December 16, 1996

Sodba nº Ru 40/96 of Gospodarski oddelek, December 16, 1996

Pravna in dejanska obrazložitev je vselej potrebna, kadar ni ugodeno kakšnemu zahtevku strank (2. odst. 209.čl. Zakona o splošnem upravnem postopku). V obravnavanem primeru je tako. Zavrnjena je bila pritožba, s katero ni bilo ugodeno zahtevku tožeče stranke na plačilo zamudnih obresti za zneske, ki so ji bili v izvršbi zaseženi. Odločba glede tega ni obrazložena, zato je ni mogoče preizkusiti. Gre za neupoštevanje določb postopka, zaradi katerih ima odločba take bistvene pomanjkljivosti, da ...

December 13, 1996

Sklep nº I R 37/96 of Civilni oddelek, December 13, 1996

Okoliščina, da je žena pooblaščenca tožeče stranke R. P. sodnica Okrajnega sodišča v N., je tehten razlog, da se v konkretnem primeru določi drugo stvarno pristojno sodišče, ki bo o zadevi odločalo namesto Okrajnega sodišča v N.

Sklep nº I R 39/96 of Gospodarski oddelek, December 13, 1996

Dejstvo, da je prva predlagateljica pri pristojnem okrajnem sodišču, pri katerem je bil vložen predlog za sodno določitev meje, zaposlena kot sodnica, je tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča.

December 12, 1996

Sodba nº U 1448/94-4 of Upravni oddelek, December 12, 1996

Vloga za denacionalizacijo mora biti popolna (62. člen ZDen). Če je pomanjkljiva, ker ji niso priložene vse listine po 62. členu ZDen, mora stranka na poziv upravnega organa v odrejenem roku dostaviti manjkajočo dokumentacijo, v nasprotnem primeru upravni organ vlogo zavrže.

Sodba nº U 728/94-4 of Upravni oddelek, December 12, 1996

Postopek v zvezi z zahtevo za ugotavljanje novega odstotka vojaške invalidnosti po določbi 1. odstavka 107. člena ZTPVI se po določbi 4. odstavka 107. člena ZTPVI začne, če vojaški invalid dokaže kot verjetno, da je nastala sprememba, ki vpliva na določeno pravico. Po določbi 5. odstavka 107. člena ZTPVI se šteje, da je dokazano kot verjetno, da je nastala navedena sprememba po 4. odstavku tega člena, če vojaški invalid o tem predloži mnenje zdravnika specialista in če posebna zdravniška komi...

Sodba nº U 327/94-8 of Upravni oddelek, December 12, 1996

Soglasje najemnika groba je pogoj za diskrecijsko odločanje upravnega organa o zahtevi za prekop in prenos posmrtnih ostankov. Ker najemnica groba ni dala soglasja za prekop pokojne, ni bil izpolnjen pogoj iz 9. člena zakona za odločanje po prostem preudarku (diskrecijski pravici), zato tudi ni pomemben razlog, zakaj mati ni mogla poskrbeti za pokop umrle. Le tedaj, če je dano soglasje najemnika groba, je upravni organ po navedeni določbi pooblaščen ugotavljati interes vlagatelja zahteve za p...

Sodba nº II Ips 518/95 of Civilni oddelek, December 12, 1996

Tretji lahko z ugovorom zoper sklep o dovolitvi izvršbe, uspešno uveljavlja svojo pravico le, če je kvaliteta njegove pravice takšna, da preprečuje izvršbo (56. člen Zakona o izvršilnem postopku). Tožnica bi zato lahko preprečila vpis lastninske pravice toženke na navedenih nepremičninah v zemljiško knjigo le, če bi bila tudi sama zemljiškoknjižna (so)lastnica, kar pa ni.

Sodba nº U 1053/94-13 Sodba U 1152/96-5 of Upravni oddelek, December 12, 1996

Opcija za nemški Reich in dejanska preselitev vanj je podlaga za sklep, da se takšne osebe štejejo za osebe nemške narodnosti, saj so za nemški Reich lahko optirale le osebe, ki so se opredelile za Nemce in jih je nemški okupator na podlagi meril in kriterijev, ki jih je sam sprejel, štel za osebe nemške narodnosti.

Sodba nº II Ips 493/95 of Civilni oddelek, December 12, 1996

Nepremičnine niso bile pridobljene s skupnim delom, temveč z denarjem toženkinega brata.

Sodba nº II Ips 576/95 of Civilni oddelek, December 12, 1996

Iz izpodbijane odločitve izhaja, da ima tožnik zaradi omejene gibljivosti desnega gležnja in nepravilno zaraščenega zloma golenice za 25% trajno zmanjšane splošne življenjske sposobnosti. Te se izkazujejo v nesposobnosti za tek in hitro hojo, v hitri utrudljivosti pri hoji po neravnem terenu in v nezmožnosti daljše stoje in hoje. Revizija pravilno poudarja, da sodišče druge stopnje navedenih omejitev ni pravilno vrednotilo z ozirom na konkretne okoliščine na strani oškodovanca oziroma tožnika...

Sodba nº II Ips 484/95 of Civilni oddelek, December 12, 1996

Upnik lahko zahteva pogodbeno kazen v času od zamude z izpolnitvijo glavne obveznosti do njene izpolnitve. Od zahtevanega plačila pogodbene kazni naprej je dolžnik v zamudi, zato je od takrat dalje upnik upravičen tudi do zamudnih obresti od denarnega zneska zahtevane pogodbene kazni (1. odstavek 277. člena ZOR).

Sodba nº in sklep II Ips 234/95 of Civilni oddelek, December 12, 1996

Ker gre v obravnavanem primeru za krivdno dejanje ponesrečenke, je potrebno tehtati v konkurenci njunih odgovornosti tudi krivdno ravnanje voznika nevarne stvari, pri tem pa seveda upoštevati njegovo strožjo objektivno odgovornost. Po opisanih merilih sta se nižji sodišči tudi ravnali, vendar pri tem premalo upoštevali prav strožjo naravo objektivne odgovornosti. Tako je potrebno imeti pred očmi, da je motorno vozilo že samo ob sebi nevarna stvar, ko pa gre še za avtobus z njegovo veliko maso...

Sodba nº U 616/94-8 of Upravni oddelek, December 12, 1996

Pri ugotavljanju obstoja ovir po 2. odstavku 21. člena ZDen se mora upoštevati celoten položaj zavezanca in ne samo obveznost, vezana na nepremičnino, ki je predmet konkretne denacionalizacijske zadeve.

Sodba nº II Ips 130/95, II Ips 130/95 of Civilni oddelek, December 12, 1996

V primerih, ki so navedeni v zadnjem odstavku 113. člena ZPP - mednje sodi obravnavana tožnikova terjatev, ker gre za terjatev, ki zastara - ni mogoče zagovarjati razlage, da naj bi za presojo pravočasnosti tožbe ali utemeljenosti morebitnega ugovora zastaranja veljal kot dan vložitve tožbe tisti dan, ko je bila tožba s priporočeno pošto poslana sodišču, za drugo presojo (npr. tudi za presojo, od katerega dne tečejo procesne zamudne obresti iz 2. odstavka 279. člena ZOR) pa naj bi veljal kot ...

Sodba nº II Ips 30/95 of Civilni oddelek, December 12, 1996

Avtomobilist je prost odgovornosti, če dokaže, da je škoda nastala izključno zaradi dejanja oškodovanca (ali koga tretjega), ki ga ni mogel pričakovati in se njegovim posledicam ne izogniti ali jih odstraniti (2. odstavek 177. člena ZOR). Pešec na prehodu za pešce v naselju seveda ni nepričakovan. Četudi gre za pešca, ki je stopil na prehod za pešce izza ovire (npr. avtobusa), pa nikakor ni mogoče šteti, da se avtomobilist ne bi mogel izogniti trčenju vanj v prometni situaciji, kakršna je bil...

Sklep nº II Ips 105/95 of Civilni oddelek, December 12, 1996

Toženčeva gradnja je bila opravljena v času, ko je bilo sporno zemljišče družbena lastnina. V sodni praksi iz časa, ko je bila družbena lastnina privilegirana oblika lastnine, je bilo sprejeto tudi stališče, ki je izhajalo iz časovne omejenosti vsakega gradbenega objekta (in na drugi strani iz takrat pričakovane časovne neomejenosti družbene lastnine). To je stališče: da v primeru gradnje na zemljišču v družbeni lastnini graditelj sicer ne more izposlovati pravice uporabe takega stavbišča po ...

Sodba of Civilni oddelek, December 12, 1996

Tožeča stranka je postavila dva zahtevka: ugotovitveni, da tožencu ne gre stvarna služnost na njenem zemljišču, in prepovedni, naj toženec opusti izvajanje služnosti. V prvem primeru gre za stvarnopravno negativno ugotovitveno tožbo, ki nima neposredne podlage v določbah zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (Ur. list SFRJ, št. 6/80 in 36/90 - ZTLR). Ta zakon pozna namreč le tako imenovano samostojno prejudicijalno konfesorno tožbo deklaratorne narave (56. člen), ki omogoča lastniku ...

Sklep nº II Ips 631/96 of Civilni oddelek, December 12, 1996

Sklep o kaznovanju stranke zaradi žalitve sodišča (prvi odstavek 110. člena ZPP) ni sklep, s katerim bi se končal pravdni postopek. Toženec je potemtakem vložil revizijo proti odločbi, proti kateri je po zakonu ni mogoče vložiti, kar pomeni, da je nedovoljena (drugi odstavek 389. člena v zvezi s četrtim odstavkom 400. člena ZPP), zaradi česar jo je bilo potrebno zavreči (prvi odstavek tega člena).

Sklep of Civilni oddelek, December 12, 1996

Darilo in njegov preklic nista pozitivnopravno urejena, zaradi česar je potrebno uporabiti bodisi pravna pravila občnega državljanskega zakonika (ODZ) bodisi analogijo predpisov dednega prava (zakon o dedovanju - ZD). Za hudo nehvaležnost se je po pravnih pravilih ODZ štelo dejanje, zaradi katerega je bil mogoč kazenski pregon (paragraf 948 ODZ). Tako opredelitev je kasnejša sodna praksa ožila po eni strani kakor po drugi strani tudi širila. Tako ni nujno, da je vsako storjeno kaznivo dejanje...

Sodba of Civilni oddelek, December 12, 1996

V reviziji sporna odločitev o tem, da mora toženec plačati tožniku nadomestilo za uporabo sporne garsonjere v višini prej dogovorjene najemnine, je pravilna in pravno pravilno utemeljena na določbi 219. člena zakona o obligacijskih razmerjih. Iz nje izhaja, kot pravilno ugotavlja sodišče, da gre pri imetniku stvari za prikrajšanca in pri uporabniku za okoriščenca. S stališča slednjega pomeni tuja stvar v bistvu le to, da do nje nima pravice, medtem ko ni pomembno, kakšno pravico ima na njej p...

Sodba nº II Ips 150/95 of Civilni oddelek, December 12, 1996

Pri nedokazanem pravnoposlovnem prenosu bi lahko tožnik uspel s svojim zahtevkom le, če bi dokazal priposestvovanje, na katerega se je tudi skliceval. Po ugotovitvah sodišč prve in druge stopnje je na kmetiji gospodarila tožnikova mati P. B. do leta 1986, ko je premoženje z izročilno pogodbo izročila tožniku. Od tedaj dalje tožnik do vložitve tožbe v letu 1992 zemljišča ni mogel priposestvovati, ker ni potekla doba, ki jo za priposestvovanje določa 4.odst. 28.čl. Zakona o temeljnih lastninsko...

Sodba nº II Ips 106/95 of Civilni oddelek, December 12, 1996

Nižjima sodiščema ni mogoče utemeljeno očitati napačne pravne presoje pri opredelitvi višine odškodnine iz naslova prestanih fizičnih bolečin in nevšečnosti med zdravljenjem ter prestanega strahu za izid zdravljenja. Uporaba določbe 200. člena ZOR o pravični denarni odškodnini za nepremoženjsko škodo ne zahteva le konkretizacije oškodovančevih prikrajšanj, ki imajo za posledico telesne in duševne bolečine, temveč tudi primerjavo z drugimi podobnimi primeri škod zaradi zagotovitve enakega obra...

December 11, 1996

Sklep nº II Ips 475/95 of Civilni oddelek, December 11, 1996

Vsakdo, ki zahteva sodno varstvo svojih pravic in pravnih interesov, mora izkazati pravni interes ; kot verjetno mora izkazati, da bo ugoditev njegovi zahtevi pomenila zanj določeno pravno korist, ki je brez tega ne bi mogel doseči. Tudi za vložitev ugotovitvene tožbe, s katero se zahteva, da sodišče ugotovi obstoj oziroma neobstoj kakšne pravice ali pravnega razmerja, ali pa pristnost oziroma nepristnost kakšne listine (1. odstavek 187.člena ZPP), je potrebno izkazati pravno korist, kar je v...

Sklep nº I Uv 22/95 of Upravni oddelek, December 11, 1996

Zaradi molka tožene stranke je dopusten upravni spor ob pogojih iz 26. člena ZUS, ta pasivnost upravnega organa pa ne pomeni dejanja, s katerim bi se posegalo v tožničino ustavno pravico v smislu 2. odstavka 157. člena Ustave RS.

Sklep of Upravni oddelek, December 11, 1996

Podlaga za ugotovitev, da bi prosilčev sprejem v državljanstvo Republike Slovenije pomenil nevarnost za pravni red zaradi storjenih kaznivih dejanj, so lahko le obsodbe, ki v času odločanja niso izbrisane iz kazenske evidence.

Sodba nº U 1090/94-4 of Upravni oddelek, December 11, 1996

Kot vojaški material je mogoče šteti le material, ki je neposredno namenjen za bojno delovanje, kar apno, ki se predvsem uporablja kot gradbeni material, ni. Zato statusa civilnega invalida vojne ni mogoče priznati osebi, ki se je poškodovala z apnom.

Sodba nº U 1009/94-7 of Upravni oddelek, December 11, 1996

Tožnik ne more uspešno izpodbijati odločitve o dodelitvi otroka v starosti treh let in pol materi, če ne obstoje utemeljeni razlogi, zaradi katerih mati ni sposobna skrbeti za varstvo in vzgojo otroka.

Sodba nº II Ips 240/95 of Civilni oddelek, December 11, 1996

Po določbah SZ so morali lastniki stanovanj prodati stanovanje le imetnikom stanovanjske pravice in še to le tistim, ki so na dan uveljavitve SZ to pravico še imeli (1. odstavek 117. člena SZ). Na dan uveljavitve SZ tožnika nista bila imetnika stanovanjske pravice (tudi sama v reviziji zatrjujeta da sta bila na dan uveljavitve SZ le podstanovalca), zato tudi pravice do odkupa spornega stanovanja nista mogla pridobiti. Pravno stališče sodišča druge stopnje, da se je moral rok iz 3. in 4. odsta...

Sodba nº II Ips 85/95 of Civilni oddelek, December 11, 1996

V 141.členu ZD je urejena t.i. dediščinska tožba, s katero se v rokih, ki jih določa zakon, lahko realizira pravica zahtevati zapuščino kot zapustnikov dedič. V obravnavanem primeru pa zaradi razpolaganja med živimi ( izročitev premoženja tožencu s pravnim poslom, ki je bil sklenjen 31.7.1956 ), po pok. N. Z., ki je mati pravdnih strank, premoženja, ki naj bi predstavljalo njeno zapuščino, sploh ni bilo. Tožeča stranka, ki zatrjuje, da je bil z ( po njenih trditvah neodplačnim ) razpolaganjem...

Sodba nº U 672/96 of Upravni oddelek, December 11, 1996

Upravni spor se sme sprožiti zoper upravni akt, ki je bil izdan na drugi stopnji, zoper akt prve stopnje pa le, če proti njemu ni pritožbe v upravnem postopku. Ker je tožnik vložil tožbo, ker je bil v aktu organa prve stopnje napačen pouk o pravnem sredstvu v nasprotju z 259. členom ZUP, je sodišče tožbo zavrglo, tožniku pa začne teči 15-dnevni rok za pritožbo prvega dne po vročitvi sklepa o zavrženju tožbe.

Sodba nº U 768/95-5 of Upravni oddelek, December 11, 1996

V postopku izvrševanja odločbe o določitvi osebnih stikov starša z mladoletnim otrokom lahko stranka uspešno izpodbija akt o izvršbi le z ugovorom, da izvršljivost odločbe še ni nastopila oz. da je bila obveznost, ki je predmet postopka, izpolnjena.

Sklep of Upravni oddelek, December 11, 1996

Določbe 1. odst. 324. čl. CZ, ki je podlaga za izdajo odločbe carinarnice o oprostitvi obveznosti vrnitve začasno uvoženega blaga v tujino in o vrnitvi varščine, če se začasno uvoženo blago brez krivde uvoznika uniči ali toliko poškoduje, da ni uporabno za namene, za katere je bilo začasno uvoženo, ni mogoče uporabiti v carinskem postopku za ocarinjenje začasno uvoženega avtomobila, ki je bil ukraden, saj gre v primeru kraje za drugačno pravno in dejansko situacijo, kot pri uničenju ali poško...

Sklep of Upravni oddelek, December 11, 1996

Tudi če gre za navodilo internega značaja, je upravni organ z zapovedjo enakega obravnavanja iz 14. in 22. člena ustave vezan na način odločanja v prejšnjih primerih in navodilo upoštevati v vseh primerih, kjer gre za takšno dejansko stanje, kot ga je interno navodilo imelo v mislih.

Sodba nº U 1048/94 of Upravni oddelek, December 11, 1996

Ukrep odstranitve objekta po 73. čl. ZUN se lahko izreče investitorju ali lastniku objekta, če tega ni mogoče odkriti, pa lastniku oz. uporabniku zemljišča, na katerem objekt stoji.

Sodba nº U 1349/94 of Upravni oddelek, December 11, 1996

Pri odločanju o spremembi osebnega imena (priimka) mladoletne osebe, katere starši živijo ločeno, mora imeti odločilen vpliv otrokova korist, izražena s čustveno povezavo med otrokom in staršem, ki z otrokom vzdržuje neposredne osebne stike.

Sodba nº U 1676/94-8 of Upravni oddelek, December 11, 1996

Na podlagi 211. čl. ZZZDR lahko postavi pristojni organ skrbnika za poseben primer ne le osebi, katere prebivališče ni znano ali neznanemu lastniku premoženja, če je potrebno, da kdo za to premoženje skrbi, marveč tudi v drugih primerih, kadar je to potrebno za varstvo pravic in koristi posameznika, v konkretnem primeru osebi, stari 90 let, zaradi varstva njegovih pravic in koristi za potrebe uresničevanja pravic iz ZDen, četudi mu opravilna sposobnost ni bila odvzeta.

Sodba nº U 1696/94-7 of Upravni oddelek, December 11, 1996

Po 2. odst. 33. čl. ZDen služnost, izbrisana s podržavljenjem, oživi, v povezavi s 1. odst. 33. čl. ZDen le ob vrnitvi podržavljene stvari, na kateri je pred podržavljenjem obstajala služnost, zato za uvedbo postopka o zahtevi za vrnitev (vzpostavitev) prejšnje služnosti, ne da bi se vračala gospodujoča stvar, ni podlage v ZDen.

Sklep of Upravni oddelek, December 11, 1996

Verodostojen dokaz po ZUP je lahko samo izvirnik ali overjena listina, fotokopija listine je sicer lahko dokaz, vendar mora upravni organ pri njegovi presoji upoštevati pravila postopka.

Sodba nº U 1389/94-5 of Upravni oddelek, December 11, 1996

Upravni organ je ravnal pravilno, ko je na predlog stranke za izredno razveljavitev pravnomočnih sklepov o izreku denarnih kazni po 266. členu ZUP stranko obvestil le z dopisom, da pogoji za predlagano razveljavitev navedenih sklepov niso izpolnjeni in zato njene pobude ni sprejel, saj se postopek za izredno razveljavitev začne in vodi le po uradni dolžnosti in le ob pogojih, določenih z zakonom.

Sodba nº U 1538/93 of Upravni oddelek, December 11, 1996

Z odločbo tožene stranke nekdanjega izvršnega sveta skupščine mesta so bile v zvezi z razrešitvijo višjega upravnega delavca kršene določbe ZUP, saj tožena stranka ni sprejela dokazne ocene glede nasprotujočih trditev predstojnika, ki je predlagal razrešitev, in tožeče stranke (višjega upravnega delavca) o okoliščinah, ki so podlaga za razrešitev (da ta delavec po svojih delovnih in strokovnih kvalitetah ni primeren za opravljanje dolžnosti).

Sklep nº II Ips 536/95 of Civilni oddelek, December 11, 1996

Zaradi zmotnih materialnopravnih izhodišč v postopkih pred drugostopnim in prvostopnim sodiščem niso bile ugotovljene vse odločilne okoliščine spora, ki so pogojevale pravilno uporabo materialnega prava to je v tem primeru določb 5. in 42. člena zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (naprej ZTLR). Po teh določilih so motnje kot so ropot, prah in podobno, če izvirajo iz nepremičnine ali iz dejanj pri uporabi nepremičnine, in če ne otežkočajo uporabe sosedove nepremičnine čez krajevno ...

Sodba nº II Ips 528/95 of Civilni oddelek, December 11, 1996

Revizijsko sodišče je smelo preizkusiti zgolj materialnopravno pravilnost sodb sodišč druge in prve stopnje, upoštevajoč pri tem dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v postopkih pred nižjema sodiščema. Iz dejanskih ugotovitev sodišč druge in prve stopnje izhaja, da je bil toženkin pes - ovčar popadljiv in neprivezan, da je že pred tem napadal druge ljudi, da je bil v zadnjem času jezljiv in agresiven do otrok, da je mladoletno tožnico kot petletnega otroka napadel le 10 m proč od toženkine...

Sodba nº II Ips 526/96 of Civilni oddelek, December 11, 1996

Kar zadeva materialnopravno plat spora je poudariti, da sta sodišči prve in druge stopnje pravilno izhajali iz stališča, da Poveljstvo garnizije, stanovanjski organ L. po 25.6.1991 ni bilo več upravičeno razpolagati s stanovanji iz stanovanjskega sklada bivše JLA, da je zato toženkina vselitev na podlagi odločbe vojaškega poveljstva z dne 16.8.1991 nezakonita ter dalje, da toženka zaradi sporne nezakonite dodelitve drugega stanovanja in vselitve vanj, ni mogla izgubiti stanovanjske pravice na...

Sklep of Civilni oddelek, December 11, 1996

Zavarovalni pogoji so sestavni del zavarovalne pogodbe. Ti lahko določajo, da izgubi zavarovanec (lastnik ali uporabnik motornega vozila) kritno pravico, če je v času prometne nezgode kot voznik zavarovanega vozila pod vplivom alkohola in povzroči prometno nezgodo oziroma škodo zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Zato ravna zavarovanec v nasprotju s pogodbo o obveznem zavarovanju proti odgovornosti za škodo, povzročeno drugim z motornim vozilom, če povzroči škodo z vožnjo pod vplivom alkohola...

Sklep nº I R 42/96, I R 43/96, I R 44/96, I R 45/96, I R 40/96, I R 47/96 of Civilni oddelek, December 11, 1996

Okoliščina, da je toženčeva žena sodnica Okrožnega sodišča v C., s katero se vsi sodniki Okrajnega sodišča v Ž. osebno poznajo, je tehten razlog, da se v konkretnem primeru določi drugo stvarno pristojno sodišče.

December 10, 1996

Sodba nº VIII Ips 58/96 of Delovno-socialni oddelek, December 10, 1996

Sodišče prve stopnje obnove postopka ni dovolilo, ker je bila listina, ki naj bi bila nov dokaz, priložena v spis že v času odločanja na prvi stopnji. Na pritožbo tožnice je pritožbeno sodišče vzdržalo odločbo sodišča prve stopnje v veljavi. Revizijsko sodišče je revizijo tožnice zavrnilo kot neutemeljeno, ker listina ni bila nov dokaz, odločitvi obeh nižjih sodišč pa temeljita na nekaterih drugih tehtnih dokazih, zato listina tudi če bi predstavljala nov dokaz, ne bi vplivala na izid postopka.

Sodba of Delovno-socialni oddelek, December 10, 1996

Program razreševanja presežnih delavcev ni v celoti nezakonit, če so v njem navedeni kriteriji o razreševanju presežnih delavcev drugačni od tistih določenih v splošnem aktu. V takem primeru se pač uporabi splošni akt.

Sklep nº VIII Ips 110/96 of Delovno-socialni oddelek, December 10, 1996

Revizija zoper sklep o stroških postopka ni dovoljena glede na določbe 400. člena ZPP.

Sodba nº VIII Ips 97/96 of Delovno-socialni oddelek, December 10, 1996

Glede na določbo 1. odstavka 68. čl. ZDSS in določbe 24. člena istega zakona je sodišče lahko ugotavljalo obstoj pogojev za izrek ukrepa prenehanja delovnega razmerja po 89. členu ZDR.

Sklep of Delovno-socialni oddelek, December 10, 1996

Sodišče prve stopnje je sklepa disciplinskih organov, s katerima je bil delavcu izrečen disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja tako spremenilo, da je izvršitev ukrepa pogojno odložilo za dobo enega leta. Na pritožbo tožene organizacije je sodišče druge stopnje izpodbijano odločbo tako spremenilo, da sta ostala v veljavi sklepa o nepogojnem izreku prenehanja delovnega razmerja. Na revizijo tožnika - delavca je revizijsko sodišče vzdržalo v veljavi odločbo sodišča druge stopnje, ki je...

Sodba nº VIII Ips 39/96 of Delovno-socialni oddelek, December 10, 1996

V reviziji očitane kršitve predstavljajo kršitve določb o materialnem procesnem vodstvu, ki so lahko kršene le na prvi stopnji. Te kršitve so lahko bistvene kršitve določb pravdnega postopka po 1. odstavku 354. člena ZPP. Po določbi 395. člena ZPP takšne kršitve, čeprav so bile na prvi stopnji res storjene, niso revizijski razlog. Zato se revizijsko sodišče z njimi ni smelo ukvarjati. Te kršitve bi bile lahko predmet obravnavanja na revizijski stopnji le v primeru, če bi bila njihova kršitev ...

Sodba nº VIII Ips 50/96 of Delovno-socialni oddelek, December 10, 1996

Okvir pravne presoje v sporni zadevi je odlok o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin. Ta je v svojem drugem členu določil kot enotni kriterij za prevzem izplačevanja pokojnin in drugih dajatev vojaškim zavarovancem izven kroga upravičencev po 18. členu ustavnega zakona za izvedbo temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izpolnitev predpisanega statusnega pogoja, ki ga je vezal na časovno obdobje od 18.7.1991 do 18.10.1991. Upoštevaj...

Sklep of Delovno-socialni oddelek, December 10, 1996

Bivša Republika Slovenija kot federalna enota ni imela nobenih obveznosti do vojaške skupnosti socialnega zavarovanja, zato vse pravice, ki jih sedaj zagotavlja vojaškim zavarovancev, Republika Slovenija zagotavlja prostovoljno in pod pogoji, ki jih je z odlokom določila.

Sklep nº VIII Ips 52/96 of Delovno-socialni oddelek, December 10, 1996

Ker so hujše kršitve dolžnosti in delovnih obveznosti naštete v 58. členu zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci v 5. točki 40. člena le še natančneje določa, katere kršitve so tiste hujše kršitve delovnih obveznosti, zaradi katerih zasebni delodajalec lahko odpove delavcu delovno razmerje. V primeru odpovedi delovnega razmerja gre za poseben disciplinski ukrep, ki je predviden samo v razmerju med delavcem in zasebnim delodaj...

Sodba nº VIII Ips 57/96 of Delovno-socialni oddelek, December 10, 1996

Sodišče prve stopnje je med drugim odločilo, da mora toženec povrniti tožnici tudi razliko nadomestila osebnega dohodka in osebni dohodek, ki bi ga prejemala, ni pa določilo zneska. Na pritožbo toženca je sodišče druge stopnje vzdržalo v veljavi odločbo sodišča prve stopnje. Revizijsko sodišče je revizijo toženca zavrnilo kot neutemeljeno, ker je odločitev izvršljiva, glede na to, da so znani podatki o višini osebnega dohodka. Če bi izvršilno sodišče menilo, da odločba ni izvršljiva, bi jo bi...

Sodba nº VIII Ips 64/96 of Delovno-socialni oddelek, December 10, 1996

Čeprav je bilo v postopku ugotovljeno, da razporeditev tožnice na drugo delovno mesto ni bila v skladu z zakonom, bi se ta po končanem bolniškem staležu kljub temu morala javiti na delo. To seveda še ne pomeni, da bi morala tudi dejansko opravljati dodeljena dela, če je sodila, da delo ni primerno njeni izobrazbi in (zaradi zdravja)

Sodba nº VIII Ips 70/96 of Delovno-socialni oddelek, December 10, 1996

Ker tožnik ne izpolnjuje pogojev zahtevanih v 2. alinei prvega odstavka 2. člena odloka, ker do 18.10.1991 ni niti vložil zahtevka, niti ni izpolnjeval pogojev za priznanje pravice do pokojnine, sta nižji sodišči ob pravilni uporabi določb citiranega odloka utemeljeno zavrnili njegov zahtevek za prevzem izplačevanja njegove vojaške pokojnine, ker za prevzem niso izpolnjeni zahtevani pogoji.

December 05, 1996

Sodba nº in sklep III Ips 10/95 of Gospodarski oddelek, December 05, 1996

Če sta se stranki dogovorili, da bo tretji vplačal določen znesek, pa tega ni storil, to ni postala obveznost tožeče stranke. Gre za situacijo iz 153. člena ZOR in bi tožeča stranka bila lahko le odškodninsko odgovorna, tožena stranka pa ni te v pobot uveljavljane terjatve nikoli temeljila na odškodninski dejanski podlagi.

Sodba nº U 1782/94 of Upravni oddelek, December 05, 1996

Upravni organ mora v negativni odločbi natančno navesti ugotovljeno dejansko stanje, to je, za kakšne okoliščine gre pri bolezni in negi mld. otroka tožeče stranke in zakaj teh okoliščin ni možno opredeliti kot enega izmed razlogov, na podlagi katerih je možna odložitev vojaških vaj.

Sodba nº U 1394/94-6 of Upravni oddelek, December 05, 1996

Rok za vložitev prošnje za odložitev vojaških vaj po 54. členu zakona je materialnopravni rok in zamuda tega roka pomeni, da pravica do odložitve vaj ugasne, zato ni pogojev za uvedbo postopka.

Sodba nº U 1454/94-6 of Upravni oddelek, December 05, 1996

Z določitvijo najemnine za poslovni prostor, ki se bivšemu lastniku vrača v last, je bilo odločeno o premoženjski pravici najemnika, zato v tem obsegu ima položaj stranke.

Sodba nº U 1623/94-5 of Upravni oddelek, December 05, 1996

Zavezanec, ki pri odmeri dohodnine uveljavlja olajšavo za vzdrževanega družinskega člana in gre za primer razvezanih zakoncev, je upravičen do olajšave le, če to preživnino dejansko plačuje.

Sodba nº II Ips 706/95 of Civilni oddelek, December 05, 1996

Za vročitev velja v primerih, ko ne gre za izvedbo dokaza z zaslišanjem strank po 268. členu ZPP, stranka pa ima pooblaščenca, specialna določba 138. člena ZPP. Zato z vročitvijo vabila pooblaščencu sodišče tožniku ni vzelo možnosti obravnavanja pred sodiščem, in s tem torej ni storilo kršitve po 7. točki drugega odstavka 354. člena ZPP.

Sodba nº U 1250/95-9 of Upravni oddelek, December 05, 1996

Sprejem v državljanstvo Republike Slovenije je možen, če to koristi državi, med drugim iz nacionalnih razlogov. Nacionalni razlogi so podani, če je prosilec slovenske narodnosti. Zato mora Vlada RS, če da negativno mnenje za sprejem v državljanstvo, navesti razloge, zakaj ne obstoji nacionalni interes države za sprejem prosilca v državljanstvo Republike Slovenije.

Sklep nº II Ips 162/95 of Civilni oddelek, December 05, 1996

Če razvezo preužitkarske pogodbe zahtevajo dediči, je to premoženjski zahtevek. Zato zanj velja 382/3 člen ZPP. Na takšno opredelitev zahtevka ne vpliva dejstvo, da sta dediča tožbeni zahtevek, kateremu je bilo ugodeno, postavila kot podrejeni zahtevek. Gre za nov zahtevek, ki ga je tožeča stranka postavila poleg obstoječega. S tem je tožbo spremenila (prvi odstavek 191. člena ZPP).

Sklep of Civilni oddelek, December 05, 1996

Za razsojo ni bistvenega pomena, ali prenova že teče in ali sedaj obnavljajo vso stavbo ali samo njen del. Bistveno je, da bo prenova zajela celo stavbo in s tem tudi sporno stanovanje.

Sodba of Civilni oddelek, December 05, 1996

Prvotna tožeča stranka je vložila tožbo na razveljavitev izročilne (preužitkarske) pogodbe. V tožbi ni navedla vrednosti spornega predmeta. Ker je šlo za spor o pogodbi, ki vsebuje med drugim tudi dogovor o preživljanju, je bila po izrecni določbi 1. točke četrtega odstavka 382. člena ZPP revizija dovoljena. Vendar pa je med postopkom tožeča stranka J. Z. umrla. Spor se je nato nadaljeval med dediči zapustnice.

Sodba nº II Ips 153/95 of Civilni oddelek, December 05, 1996

Zakon o prometnem davku, ki določa 5 % stopnjo tudi za rabljene avtomobile, je začel veljati 1.2.1992 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 4/92. Glede na to, da sta pravdni stranki sklenili pogodbo 10.8.1992, bi toženec ta pravni predpis moral poznati. Nepoznavanje prava bremeni tisto stranko, ki bi ga morala poznati.

Sodba nº U 1258/94-6 of Upravni oddelek, December 05, 1996

Če je priglašena vgraditev sistema za plin, ne gre za priglasitev del, temveč je potrebno za tak poseg pridobiti lokacijsko dovoljenje.

Sklep of Upravni oddelek, December 05, 1996

Kršitev pravice do regresa za letni dopust oz. neizplačilo te denarne obveznosti ni urejeno kot inšpekcijska stvar, zato delovni inšpektor ni bil pristojen za izrečeni ukrep izplačila regresa delavcem.

Sklep of Upravni oddelek, December 05, 1996

Po 2. odstavku 281. člena ZUP se upravna izvršba odloži le, če se ugotovi, da je za izpolnitev obveznosti dovoljen odlog ali da je namesto začasne odločbe, ki naj bi se izvršila, izdana odločba o glavni stvari, ki se loči od začasne odločbe. Druge razloge za odložitev izvršitve upravnega akta je mogoče uveljavljati samo, če je zoper upravni akt vložena tožba v upravnem sporu (17. člen zakona o upravnih sporih).

Sklep nº II Ips 109/95 of Civilni oddelek, December 05, 1996

Revizijsko sodišče je ugotovilo, da je sodišče prve stopnje s tem, da o bistveni okoliščini ni izvedlo nobenih dokazov, onemogočilo toženi stranki, da v dokaznem postopku sodeluje, in sicer, da se izvajajo dokazi, katere je predlagala, in da se sama izjavi o drugih dokazih, s katerimi sodišče ugotavlja sporno okoliščino. Zaradi takega ravnanja sodišča prve stopnje tožena stranka ni imela možnosti obravnavanja pred sodiščem in je podana bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 7.tč. 2.ods...

Sklep of Civilni oddelek, December 05, 1996

Tožnik bi prispevek, določen pod ugodnimi pogoji, veljavnimi do konca leta 1988, lahko plačal šele 12 mesecev po prejemu sklepa. Ta okoliščina pa vpliva na višino odškodnine, ki jo mora po pravnomočni sodbi sodišča druge stopnje plačati prva tožena stranka. Če se prispevek, ki bi ga v vsakem primeru moral plačati tožnik sam, valorizira za obdobje, ki se začne kasneje, je doba valorizacije krajša in zato valorizirani znesek nižji; zato je odbitek od sedanjega prispevka manjši in torej znesek, ...

Sodba nº II Ips 246/95 of Civilni oddelek, December 05, 1996

V času nesreče je imela tožnica 32 let, je mati dveh otrok in po poklicu administratorka. Za odločitev o odškodninskem zahtevku zaradi duševnih bolečin za zmanjšane življenjske aktivnosti so pomembne prav te ugotovitve. Tožnica je občutno prizadeta pri opravljanju domačih opravil, kjer se ni mogoče izogniti delu z vzročenimi rokami, občasnim težjim delom in v prisilni drži. Prizadeta pa je tudi pri poklicnem delu, saj kot administratorka opravlja svoje delo v drži, ki jo šteje izvedenec kot p...

Sodba nº II Ips 217/95 of Civilni oddelek, December 05, 1996

Po določbi 4. odst. 148.čl. Stanovanjskega zakona pa je breme uveljavljanja sklenitve najemne pogodbe na prejšnjem imetniku stanovanjske pravice. Kadar lastnik zavrne zahtevo imetnika stanovanjske pravice na sklenitev najemne pogodbe, si lahko imetnik stanovanjske pravice zagotovi položaj najemnika po Stanovanjskem zakonu tako, da sproži postopek po 4. odst. 148.čl. Stanovanjskega zakona. Če je tožen na izpraznitev stanovanja iz razloga, ker nima najemne pogodbe, se lahko izpraznitvenemu zaht...

Sodba nº in sklep II Ips 228/95 of Civilni oddelek, December 05, 1996

Ne glede na različno imenovanje stanovanjske pravice na hišniškem stanovanju, pa so vsakokrat veljavni stanovanjski predpisi vsebinsko enako opredeljevali to pravico in sicer tako, da je bila strogo vezana na osebo, ki je opravljala hišniška, kurjaška ali podobna dela. Bistvena značilnost je bila, da te pravice ni bilo mogoče prenesti na uporabnike in da zaradi tega, ker je hišnik morebiti prenehal opravljati hišniška oziroma kurjaška opravila, stanovanje ni spremenilo lastnosti hišniškega st...

Sklep nº II Ips 345/95 of Civilni oddelek, December 05, 1996

V tej zadevi je tožeča stranka v tožbi navedla vrednost spornega predmeta 24.000.00 SIT. Gre za premoženjskopravni spor, v katerem je bilo odločeno po predpisih Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS. št. 18/91, 21/94 in 23/96). Ker vrednost spornega predmeta, navedena v tožbi, ne zadošča za dovoljenost revizije, je revizijsko sodišče revizijo tožene stranke zavrglo kot nedovoljeno (392.čl. Zakona o pravdnem postopku).

Sodba nº II Ips 45/95 of Civilni oddelek, December 05, 1996

Revizijsko sodišče se strinja s stališčem sodišč prve in druge stopnje, da pri tožničinem posestnem predniku I. T. ni bilo pogojev za priposestvovanje, ker njegova posest ni bila dobroverna. Zato tožnica dobe njegove posesti ne more vštevati v svojo priposestvovalno dobo. Spričo ugotovitve, da je tožnica uživala sporne nepremičnine šele od leta 1978 dalje, ko je njen oče umrl, se sodišču niti ni bilo treba podrobneje ukvarjati z vprašanjem njene dobrovernosti. Ne glede na naravo njene posesti...

Sodba nº II Ips 206/95 of Civilni oddelek, December 05, 1996

Privolitev po 117. členu SZ vsebinsko ne predstavlja prenosa pravice do odkupa, kar nadalje pomeni, da lahko tisti, ki se svoji prednosti odreče, sam ne izpolnjuje pogojev za pridobitev lastninske pravice.

Sodba nº II Ips 134/95 of Civilni oddelek, December 05, 1996

Pritrditi je treba reviziji, da je sodišče druge stopnje pri zvišanju odškodnine očitno v premajhni meri upoštevalo okoliščino, da je bil tožnik že obsojen na daljšo zaporno kazen, katero je več kot tri leta prestajal. Poleg časa trajanja pripora, ki ga poudarja sodišče druge stopnje, je pri odmeri odškodnine odločilna intenzivnost tožnikovih duševnih bolečin zaradi samega prestajanja pripora in zaradi posledic, ki jih ima pripor na tožnikove odnose s svojci in drugimi v okolju, v katerem živ...

Sodba nº II Ips 70/95 of Civilni oddelek, December 05, 1996

Čeprav je v nasprotju z določili ZPP o zaslišanju stranke bila na glavni obravnavi zaslišana le ena stranka, to še ne predstavlja bistvene kršitve določb pravdnega postopka po 1. odstavku 354. člena ZPP v zvezi s členom 264-268 ZPP, če na zaslišanje te stranke sodišče ni oprlo sodbe.

Sodba nº II Ips 172/95 of Civilni oddelek, December 05, 1996

Navedene dejanske ugotovitve, ki se nanašajo na omenjene račune, korespondenco in osebne stike, predvsem pa na oceno okoliščin, v katerih je tožnik prejel obe delni plačili, so del dokazne ocene in kot take v reviziji glede na določbo tretjega odstavka 385. člena ZPP ne morejo biti izpodbijane.

Sodba nº II Ips 164/95 of Civilni oddelek, December 05, 1996

Golo zatrjevanje lastnika, da je stanovanje, glede katerega se zahteva privatizacija, predvideno za rušenje, še ni podlaga za odklonitev prodaje po 129. členu stanovanjskega zakona.

December 04, 1996

Sklep of Kazenski oddelek, December 04, 1996

Vendar pa je Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri preizkusu pravnomočnega sklepa o preiskavi ugotovilo, da je izrek pravnomočnega sklepa, v katerem je povzeta vsebina zahteve za preiskavo, nejasen, saj iz sklepa o preiskavi ne izhaja določno, katere so bile tiste lažne dejanske okoliščine, ki naj bi jih obdolženec v zvezi s svojim zahtevkom zatrjeval. Izrek pravnomočnega sklepa o preiskavi je torej nejasen glede subjektivne strani očitanega kaznivega dejanja, saj iz izreka ne izhaja, da je...

Sodba nº I Ips 30/96 of Kazenski oddelek, December 04, 1996

Sodni izvedenec prometne stroke si je sicer res ogledal kraj prometne nezgode, vendar pa ni šlo za ogled po 245. členu ZKP, torej za preiskovalno dejanje, zaradi česar ni bilo potrebno o ogledu obvestiti procesnih udeležencev, kot to določa 5. odstavek 178. člena ZKP.

Sodba nº III Ips 8/95 of Gospodarski oddelek, December 04, 1996

I. Nosilka modela se že po zakonu šteje za avtorico nove oblike telesa oziroma za pravno naslednico avtorja (2. odst. 85. člena ZVIT). Zato je samo ona upravičena s tožbo iz 117. člena ZVIT preprečiti drugim neupravičeno izkoriščanje zavarovane oblike telesa, neupravičeno dajanje v promet predmetov, izdelanih po zavarovani obliki telesa, oziroma drugačno zlorabo zavarovane oblike telesa.

Sklep of Upravni oddelek, December 04, 1996

V odločbi, s katero upravni organ zavrne zahtevo po vrnitvi premoženja v naravi zaradi obstoja ovire iz 1. točke 19. člena ZDen (ker nepremičnina služi za opravljanje dejavnosti javne službe), mora navesti tudi pravno podlago (veljavni predpis oz. akt), ki dejavnost opredeljuje kot dejavnost javne službe. Ovire iz 4. točke 19. člena ZDen ni mogoče uporabiti za gozdove.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners