Vrhovno Sodišče: Opinions issued on February 1996

February 29, 1996

Sklep nº VIII R 2/96 of Delovno-socialni oddelek, February 29, 1996

Spor zaradi terjatve iz vrednostnega papirja, ki je bil tožnici izrečen namesto razlike v plači, je spor, ki izvira iz civilnopravnega razmerja. Za odločanje o tem sporu je stvarno pristojno sodišče splošne pristojnosti.

Sklep nº VIII R 1/96 of Delovno-socialni oddelek, February 29, 1996

Terjatev iz komercialnega zapisa ni terjatev iz delovnega razmerja, čeprav je zapis bil izdan za neizplačano plačo. Za take spore ni pristojno delovno sodišče.

Sklep nº VIII R 15/95 of Delovno-socialni oddelek, February 29, 1996

Tožnik je vložil pri okrajnem sodišču zoper podjetje, v katerem je bil v delovnem razmerju tožbo zaradi plačila določenega zneska. Podjetje je delavcem namesto celotne plače izdalo komercialne zapise. Zneski so zapadli v plačilo in jih je tožnik iztoževal s tožbo. Okrajno sodišče je menilo, da gre za znesek iz delovnega razmerja, zato se je izreklo za stvarno nepristojno in je zadevo odstopilo delovnemu sodišču. To sodišče je sprožilo spor o pristojnosti. Vrhovno sodišče je odločilo, da je za...

Sodba nº U 1624/94-11 of Upravni oddelek, February 29, 1996

Tudi če je tožeča stranka pred zadnjo statusno spremembo bila organizirana kot enovita KZ, to še ne pomeni, da je že iz tega razloga njeno premoženje predstavljalo zadružno lastnino v smislu znanih lastnikov. Po prejšnjih predpisih namreč družbena sredstva, vložena v zadrugo, s tem niso spremenila svoje pravne narave.

Sodba nº II Ips 402/94, enako tudi II Ips 353/94, II Ips 378/94. of Civilni oddelek, February 29, 1996

Ker toženec pred sporno dodelitvijo sploh ni bival v stanovanju, temveč v prostorih Hotela T. nima nikakršnega stanovanjskega varstva. Imel bi ga le v primeru imetništva stanovanjske pravice. Te pa toženec ni imel. Stanovanjsko pravico je bilo namreč mogoče pridobiti le na stanovanju, kar pa hotelski prostori niso (4. člen ZSR). Prav tako ni utemeljeno revizijsko izvajanje, da naj bi mu šlo stanovanjsko varstvo v obsegu pravic, ki naj bi jih pridobil na hotelskih prostorih iz kakšnega drugega...

Sodba nº U 436/94-6 of Upravni oddelek, February 29, 1996

Namen sanacije banke je predvsem zaščita upnikov banke in ne morebitnih interesov delniškega kapitala (11., 12. in 13. člen zakona o predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic, Ur.l. RS, št. 1/91-I in 46/93).

Sodba nº I Ips 44/96 of Kazenski oddelek, February 29, 1996

Oškodovanec kot tožilec ni oseba, ki bi imela po zakonu pravico vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 164/95 of Kazenski oddelek, February 29, 1996

Namen varnostnega ukrepa odvzema predmetov se ne nanaša le na nevarnost samih predmetov, temveč se lahko z njegovim izrekom odpravi tudi ena od okoliščin, ki bi lahko vplivala na to, da bi storilec ponovil dejanje.

Sklep nº II Ips 628/94 of Civilni oddelek, February 29, 1996

Položaj prejšnjega imetnika stanovanjske pravice po 1. odstavku 117. člena SZ ima tudi uporabnik stanovanja, ki je ob pogojih 18. člena ZSR po smrti predhodnega imetnika stanovanjske pravice ohranil svoj status, čeprav ni bil izveden postopek po 20. členu ZSR.

Sklep nº II Ips 645/94 of Civilni oddelek, February 29, 1996

Za presojo dovoljenosti obravnavane revizije je torej treba upoštevati mejno vrednost spornega predmeta v znesku 80.000,00 SIT. Ker te vrednosti vrednost spornega predmeta, navedena v tožbi ne presega (kar je bil po tedaj veljavnih določbah ZPP pogoj za dovoljenost revizije v premoženjskopravnih sporih), je bilo treba revizijo tožene stranke na podlagi določbe 392. člena ZPP kot nedovoljeno zavreči.

Sodba nº II Ips 488/94 of Civilni oddelek, February 29, 1996

Če sodišče ne ustanavlja javnega dobra, za kar sodišče res ni pristojno, temveč ugotavlja ali je sporni del nepremičnine javno dobro (že od prej) in odloča o dajatvenem zahtevku, s katerim upravljalec javnega dobra zahteva del javnega dobra nazaj od tiste osebe, ki si ga neupravičeno lasti, je za takšen zahtevek po 1. členu ZPP pristojno sodišče.

Sodba nº in sklep II Ips 463/94 of Civilni oddelek, February 29, 1996

Vrednost spornega predmeta mora tožnik na podlagi 2. odstavka 186. člena navesti že v tožbi. Če tega ne stori, si ne zagotovi pravice do revizije. Nasprotna tožnika vrednosti spornega predmeta v nasprotnem tožbenem zahtevku nista navedla, zato njuna revizija v tem delu ni dovoljena.

Sodba nº II Ips 480/94 of Civilni oddelek, February 29, 1996

Določbe o zamudi ne urejajo prenehanja obveznosti, temveč urejajo le posledice upnikove zamude. V takšnem primeru preide nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja stvari na upnika, od dneva upnikove zamude nehajo teči obresti in končno, upnik v zamudi je dolžan povrniti dolžniku škodo, ki jo ima zaradi zamude, za katero je on kriv, kakor tudi stroške v zvezi z nadaljnjo hrambo stvari.

Sklep nº I R 4/96 of Civilni oddelek, February 29, 1996

Dejstvo, da je snaha predlagateljev zaposlena pri sedaj stvarno pristojnem Okrajnem sodišču v Grosupljem, predstavlja tehten razlog za postopanje po 68. členu ZPP.

Sklep nº II Ips 542/94 of Civilni oddelek, February 29, 1996

Za opredelitev službenega stanovanja po 40. členu ZSR ni nujno, da se stanovanje nahaja ravno v stavbi, v kateri se služba opravlja.

February 28, 1996

Sodba nº U 428/94 of Upravni oddelek, February 28, 1996

Ob ugotovljenih bistvenih okoliščinah, da se tožnici zdravstveno stanje ni poslabšalo, da je bila na zdravljenju leta 1992, od takrat pa je preteklo šele nekaj več kot leto dni do ponovne predstavitve zdravniški komisiji, je tožena stranka utemeljeno zavrnila zahtevo za ponovno napotitev na zdraviliško zdravljenje.

Sodba nº U 858/93-13 of Upravni oddelek, February 28, 1996

Če je drugostopni upravni organ med upravnim sporom izdal novo odločbo, s katero ni ugodil tožbi, je ta odločba nezakonita. Po določbi 261. člena ZUP namreč lahko drugostopni organ odločbo, zoper katero je sprožen upravni spor, odpravi ali spremeni in izda novo odločbo le, če tožbi ugodi.

Sodba nº U 347/94-4 of Upravni oddelek, February 28, 1996

Če se tožnik ni izkazal ali s soglasjem hišnega sveta, da bi smel preurediti skupne dele v stanovanjski hiši ali z gradbenim dovoljenjem oz. odločbo o dovolitvi priglašenih del za posege na skupnih delih, nima pravnega interesa za tožbo prizadete stranke v denacionalizacijskem postopku.

Sodba nº U 193/94-7 of Upravni oddelek, February 28, 1996

Ni izpolnjen zakonski pogoj enoletnega dejanskega življenja v Sloveniji, če tožnica že nekaj let živi v tujini.

Sodba nº U 329/94 of Upravni oddelek, February 28, 1996

Zdravniški pregledi, opravljeni po datumu izpodbijane odločbe, predstavljajo novoto, na katero se tožnik ne more uspešno sklicevati v upravnem sporu.

Sklep nº I R 5/96 of Civilni oddelek, February 28, 1996

Po določilu 68. člena zakona o pravdnem postopku (naprej ZPP), najvišje sodišče v državi na predlog stranke, ali pristojnega sodišča določi, da naj postopa v posamezni zadevi drugo stvarno pristojno sodišče z njegovega območja, če je očitno, da se bo tako lažje opravil postopek, ali če so za to podani drugi tehtni razlogi. Temelj take delegacije je smotrnost, ki se kaže v tem, da bo drugo sicer stvarno pristojno sodišče lažje opravilo postopek. Ker v predlogu predlagajočega sodišča navedeni r...

Sodba nº U 1091/94-5 of Upravni oddelek, February 28, 1996

Zahtevek za odškodnino v obliki nadomestnega premoženja je pravno upravičen le nasproti zavezancu, v katerega premoženju so nepremičnine, ki se po ZDen vrnejo upravičencu (51. člen), zato je upravni organ pravilno odločil, ko je zavrnil zahtevek upravičenca, da se mu v obliki nadomestnega premoženja vrnejo podržavljene nepremičnine, ki so v lasti fizičnih oseb.

Sodba nº U 1050/94-8 of Upravni oddelek, February 28, 1996

V postopku ugotavljanja pogojev za opravljanje dejavnosti (4. člen zakona o gospodarskih družbah) trgovanje na drobno ter gostinske storitve z zabavnimi aparati, sosedje nimajo položaja stranke, saj materialni predpisi, ki so podlaga izdani odločbi, v takem postopku ne zahtevajo soglasja sosedov, niti njihovega sodelovanja v takem postopku.

Sodba nº U 342/94-7 of Upravni oddelek, February 28, 1996

Ker je tožeča stranka v napovedi za odmero dohodnine vpisala kot čas vzdrževanja za tri nedoletne otroke 6 mesecev in ker sta posebno olajšavo uveljavljali tudi obe materi otrok, je bila tožeči stranki glede na določbe ZDoh (8. in 9. člen) priznana le razlika do polne olajšave za tri vzdrževane družinske člane.

Sodba nº II Ips 517/94 of Civilni oddelek, February 28, 1996

Revizijsko sodišče nima pomislekov proti zaključkom sodišč o veljavnosti sklenjene darilne pogodbe. Ker je bila pogodba tudi izvedena v zemljiški knjigi (pridobitni način), za nastanek toženkine lastninske pravice ni bistveno, če je imela zemljišče v posesti. Tožnik, ki je sklenil z A. G. darilno pogodbo za primer smrti šele dne 9.1.1985, z njo ni mogel pridobiti zemljišča, ki ni bilo več last darovalke.

Sklep nº II Ips 812/94 of Civilni oddelek, February 28, 1996

S pravnomočnim sklepom o dedovanju je bilo ugotovljeno, da je tožnik kot nezakonski otrok zapustnika dedič po njem. Učinki pravnomočnega sklepa se raztezajo le na stranke, ki so se udeleževale zapuščinskega postopka po pok. A. M. (člen 220 ZD). Ne nanašajo pa se ti učinki na stranke, ki se zapuščinskega postopka niso udeleževale. Toženca se zapuščinskega postopka po pok. A. M. nista udeleževala (po njem tudi nista dediča) in zato se učinki citiranega sklepa o dedovanju nanju ne nanašajo. Iz t...

Sklep nº II Ips 467/94 of Civilni oddelek, February 28, 1996

Sodišče druge stopnje pa je zmotno uporabilo materialno pravo, ko je presojalo utemeljenost zahtevka po 1. odstavku 30. člena Zakona o zemljiščih izolirano od ostalih določb tega člena, zlasti 5. odstavka, na katerega se je sklicevala tožeča stranka. Prezreti ni mogoče, da je bil z Zakonom o začasni prepovedi sečnje v gozdovih v družbeni lastnini in začasni prepovedi prometa z nepremičninami v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 26/90, 43/90 in 2/91) med drugim prepovedan promet s kmetijsk...

Sodba nº II Ips 510/94 of Civilni oddelek, February 28, 1996

Tožnik je s tem, da je zapeljal na prednostno cesto v situaciji, ko se je križišču približeval osebni avtomobil, ne da bi se prepričal, da lahko varno prečka križišče, kršil določbo 4. odstavka 50. člena tedaj veljavnega Zakona o temeljih varnosti cestnega prometa (Ur.l. SFRJ, št. 50/88 - ZTVCP). S tem je nedvomno v določeni meri prispeval k nastanku škode in v tem obsegu je zavarovanec tožene stranke prost svoje odgovornosti. Zavarovančeva bistveno prevelika hitrost pomeni kršitev 1. odstavk...

February 27, 1996

Sodba nº VIII Ips 12/95 of Delovno-socialni oddelek, February 27, 1996

Hoja po stopnicah sama po sebi res ne velja za nevarno in ne predstavlja nevarne dejavnosti, ki bi imela za posledico objektivno odškodninsko odgovornost tožene stranke. Tudi v obravnavanem primeru objektivna odškodninska odgovornost tožene stranke ni podana zato, ker ni imela organiziran delovni proces v dveh etažah, povezanih s stopniščem, ampak zato, ker je bilo stanje teh stopnic takšno, da je brez dvoma predstavljalo povečano nevarnost nastanka škode. Nevarnost spodrsnjenja je bila podan...

Sodba nº VIII Ips 45/94 of Delovno-socialni oddelek, February 27, 1996

Sodišče prve stopnje je odločilo, da sta sklepa disciplinskih organov, na podlagi katerih je tožniku prenehalo delovno razmerje pravilna kar zadeva ugotovljeno dejansko stanje in izbiro ukrepa, vendar je izvršitev ukrepa pogojno odložilo. Na pritožbo toženca je sodišče druge stopnje odločbo spremenilo in vzdržalo sklepa v veljavi. Na revizijo tožnika, v kateri je navajal, da pred disciplinsko komisijo ni bil zaslišan, kar je bistvena kršitev določil postopka in da je večina kršitev zastarala,...

Sodba nº VIII Ips 57/95 of Delovno-socialni oddelek, February 27, 1996

Ker sta nižji sodišči na podlagi izvedenih dokazov ugotovili, da tožnik ne izpolnjuje pogojev, zahtevanih v 2. alinei prvega odstavka 2. člena odloka, saj je opravljal aktivno vojaško službo do 29.7.1991, sta ob pravilni uporabi določb citiranega odloka utemeljeno zavrnili njegov zahtevek za prevzem izplačevanja njegove vojaške pokojnine, ker za prevzem niso izpolnjeni zahtevani pogoji.

Sodba nº VIII Ips 59/95 of Delovno-socialni oddelek, February 27, 1996

Glede na to, da je bilo v postopku ugotovljeno, da revident za opravljanje svojega dela ni več sposoben, da pa še vedno lahko v polnem delovnem času, brez neposredne nevarnosti za poslabšanje invalidnosti, opravlja razna fizična dela, ki jih opravlja pretežno sede ali izmenoma sede in stoje, pri čemer ni zmožen za dela, kjer bi moral prenašati bremena težja od 8-10 kg, kar pomeni, da je še vedno invalid III. kategorije invalidnosti, so mu bile pravice, kot zavarovancu s preostalo delovno zmož...

Sklep nº VIII Ips 79/95 of Delovno-socialni oddelek, February 27, 1996

Če gre za revizijo postopka, ki se je končal z ustavitvijo postopka in ne z zavrnitvijo zahtevka, revizija po 73. členu ZDSS ni dovoljena.

Sklep of Delovno-socialni oddelek, February 27, 1996

Zastaranje v disciplinskih zadevah je institut, ki zagotavlja pravno varnost s tem, da preprečuje uvedbo, vodenje in izvršitev izrečenega disciplinskega ukrepa po preteku v zakonu določenega roka. Disciplinski organi, pa tudi sodišče, so dolžni po uradni dolžnosti paziti na morebiten potek zastaralnih rokov.

Sklep nº VIII Ips 31/95 of Delovno-socialni oddelek, February 27, 1996

Sodišče prve stopnje je ugodilo tožnikovemu zahtevku na razveljavitev sklepa o prenehanju delovnega razmerja tako, da je ugotovilo, da delavcu delovno razmerje ni prenehalo, ker odpoved ni postala dokončna in je vzpostavilo delovno razmerje. Na pritožbo toženca je pritožbeno sodišče spremenilo odločbo sodišča prve stopnje tako, da je sklenilo, da tožnik ne izpolnjuje pogojev za sodno varstvo. Sodišče prve stopnje je spregledalo, da je bil v času odpovedi dovoljen zoper odpoved sodni postopek....

Sodba nº VIII Ips 17/95 of Delovno-socialni oddelek, February 27, 1996

Če sodišče ne zasliši vseh predlaganih prič, s tem ne stori nobene od bistvenih kršitev določb pravdnega postopka, zaradi katerih je dovoljena revizija (385. člen ZPP).

Sodba nº VIII Ips 149/95 of Delovno-socialni oddelek, February 27, 1996

Sama ukinitev delovnega mesta ne more biti razlog za prenehanje delovnega razmerja delavcu, ki je delal na tem delovnem mestu, če približno enaka dela opravljajo trije delavci. V takem primeru je treba delavca, katerega delo trajno ni potrebno, določiti ob upoštevanju določb 36. b člena ZDR.

February 23, 1996

Sodba nº Ur 44/94 of Gospodarski oddelek, February 23, 1996

Boniteta, ki se všteje v davek od osebnih prejemkov, tudi plačila delodajalca za "druga osebna zavarovanja". To pa so (tudi) zavarovanja, ki jih je tožeča stranka sklenila za svoje delavce in zanje plačevala premije, torej tudi zavarovanje doživetij.

Sodba nº Ur 48/94 of Gospodarski oddelek, February 23, 1996

Davčni zavezanec pri komisijski prodaji rabljenih avtomobilov je komisionar.

Sodba nº Ur 50/94 of Gospodarski oddelek, February 23, 1996

Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje ni dolžna nositi stroškov revizijskega postopka po ZLPP, niti zalagati predujma za njihovo kritje.

Sodba nº Ur 54/94 of Gospodarski oddelek, February 23, 1996

V okviru svojih pristojnosti je APPNI lahko zahtevala od stečajnega upravitelja predložitev soglasja predsednika stečajnega senata iz člena 107/I ZPPSL, predno je izvršila naloge za plačila po pogodbah o delu.

Sodba nº Ru 39/95 of Gospodarski oddelek, February 23, 1996

Regres za letni dopust je odhodek za neposredno skupno porabo v okviru vkalkuliranih brutto osebnih dohodkov. Zato ni dopustno, da bi se regres nadomestil iz brutto osebnega dohodka razporejenega kot ostanek dobička za predhodnje leto. Po določilu 3. odstavka 75. člena zakona o računovodstvu se ostanek dobička razporedi le na akumulacijo, investicijsko skupno porabo in brutto osebne dohodke, ki regresa torej ne morejo zajemati.

Sodba nº Ru 53/95 of Gospodarski oddelek, February 23, 1996

Po določilu 1. odstavka 114. člena zakona o splošnem upravnem postopku vsaka stranka praviloma sama trpi svoje stroške, ki jih ima zaradi postopka, med katerimi zakon posebej omenja stroške tudi za pravno zastopanje in strokovno pomoč. Stroški za pravno zastopanje se povrnejo samo, če je bilo tako zastopanje potrebno in upravičeno.

Sodba of Gospodarski oddelek, February 23, 1996

Od davčne osnove za davek od dobička pravnih oseb ni dopustno odbiti stroškov v zvezi z gradbeno dejavnostjo, če ti ne izhajajo iz verodostojne knjigovodske listine, temelječe na odgovarjajoči materialni dokumentaciji, ki se mora voditi po Pravilniku o vsebini in načinu vodenja dnevnika, o izvajanju del in knjige računskih izmer, vrsti dokumentacije, ki jo mora imeti izvajalska organizacija na gradbišču, ter o načinu označitve gradbišča in objekta (Ur. l. SRS št. 30/86).

Sodba nº Ru 41/95 of Gospodarski oddelek, February 23, 1996

Za avtorsko delo se po 3. členu zakona o avtorski pravici ne zahteva posebna oblika. Toda knjiženje poslovnega dogodka mora temeljiti na verodostojni knjigovodski listini, se pravi listini, ki ima med drugim materialno in s tem pravno podlago. Če delavci niso predložili nobenega poročila o opravljenem delu, ki mu je tožeča stranka priznala avtorstvo, potem bi bila morala tožeča stranka pribaviti kakršenkoli drug materialni dokaz o avtorskem delu, s čimer bi se opravičilo sporno knjiženje. Ker...

February 22, 1996

Sodba of Civilni oddelek, February 22, 1996

V pravdi zaradi zvišanja preživnine za otroka so odločilne tri dejanske okoliščine: potrebe otroka, preživninske možnosti matere in preživninske možnosti očeta. Najprej mora sodišče ugotoviti, ali je glede katere (ali glede več, lahko tudi vseh) izmed teh dejanskih okoliščin prišlo do spremembe, ki narekuje spremembo višine preživnine (po 79. členu ali po 5. odst. 132. člena ZZZDR). Nato pa mora sodišče ugotoviti vsa tri dejanska izhodišča za določitev nove višine preživnine in sicer na tak n...

Sklep nº II Ips 498/94 of Civilni oddelek, February 22, 1996

Kakor se pripravljalni narok lahko konča, ne da bi toženec podal odgovor na tožbo (najbolj izrazito v primeru iz 291. člena ZPP), tako se tudi prvi narok za glavno obravnavo lahko konča, ne da bi se toženec z odgovorom na tožbo spustil v obravnavanje glavne stvari (5. odst. 297. člena ZPP). V vsakem primeru nastopi prekluzija iz 3. odst. 40. člena ZPP s trenutkom sklenitve prvega naroka - pripravljalnega naroka, če tega ni bilo pa (najpozneje s sklenitvijo) prvega naroka za glavno obravnavo.

Sodba nº II Ips 577/94 of Civilni oddelek, February 22, 1996

Estetske napake stopnic niso "napaka v izdelavi gradbe, ki zadeva njeno solidnost" v smislu 1. odst. 644. člena ZOR. Vprašanje, kolikšni so stroški odprave napake, ki je izvajalec del po gradbeni pogodbi ni odpravil (641. člen v zvezi s 3. odst. 620. člena ZOR), je dejansko vprašanje. Prav tako je dejansko vprašanje višina škode, ki je zaradi napake nastala naročniku (641. člen v zvezi s 5. odst. 620. člena ZOR).

Sodba nº II Ips 447/94 of Civilni oddelek, February 22, 1996

Revizijske utemeljitve očitka, da je bilo materialno pravo zmotno uporabljeno, so v resnici poskus nedovoljenega izpodbijanja dejanske podlage izpodbijane pravnomočne sodbe.

Sodba nº I Ips 101/95 of Kazenski oddelek, February 22, 1996

Obsojenčevo dejanje je tudi po novem zakonu kaznivo dejanje, predpisana kazen pa ni milejša, zato novi zakon ni milejši za obsojenca in ni dopustna njegova retroaktivna uporaba po 3. členu KZ.

Sodba nº I Ips 98/95 of Kazenski oddelek, February 22, 1996

S svojimi navedbami o pomanjkljivostih pravnomočne sodbe ter s trditvijo, da obsojenec ni imel namena s sekiro vzeti življenja oškodovancu, zagovornik po vsebini izpodbija dokazno presojo izvedenih dokazov ter pravilnost in popolnost v sodbi ugotovljenega dejanskega stanja, kar ne more biti predmet zahteve za varstvo zakonitosti (3. odstavek 420. člena ZKP).

Sodba nº I Ips 64/95 of Kazenski oddelek, February 22, 1996

Vse zatrjevanje obsojenčevih zagovornikov glede vprašanj nenadnega dogodka, primerne hitrosti in vinjenosti predstavlja uveljavljanje zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Glede na posebno določbo 2. odstavka 420. člena ZKP zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sklep nº II Ips 519/94 of Civilni oddelek, February 22, 1996

Po 2. odst. 349.čl. zakona o pravdnem postopku (v nadaljnjem ZPP), ki se uporablja tudi v revizijskem postopku (399. čl. ZPP), lahko stranka umakne pravno sredstvo, dokler sodišče ne odloči o njem. Privolitev nasprotne stranke ni potrebna.

Sodba nº II Ips 794/94 of Civilni oddelek, February 22, 1996

Tožnica je bila v posesti sporne parcele več kot 20 let (po svojih najemnikih in z upoštevanjem posesti svojih prednikov) in prepričana, da je parcela last prednikov in po nakupu njena. Take ugotovitve pa so utemeljevale zaključek, da je bila tožnica v dobroverni posesti sporne parcele več kot 20 let in da je zato lastninsko pravico na njej priposestvovala na podlagi določila 4. odstavka 28. člena zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih.

Sodba nº II Ips 755/94 of Civilni oddelek, February 22, 1996

Pravno podlago, ki naj bi bila delno zmotno uporabljena po izvajanjih revizij obeh pravdnih strank, prestavljajo v takih primerih kot je predmeten, prva točka 1. odstavka 545. člena zakona o kazenskem postopku (naprej ZKP), ki določa, da ima pravico do povrnitve škode, kdor je bil v priporu, a je bil postopek zoper njega ustavljen s pravnomočnim sklepom, 4. odstavek istega člena, ki določa, da se v postopku za povrnitev take škode smiselno uporabljajo določbe celotnega 22. poglavja, to je čle...

Sodba nº II Ips 672/94 of Civilni oddelek, February 22, 1996

Iz ugotovitev sodišč prve in druge stopnje izhaja, da tožnik ni dokazal, da se je toženka zavezala, da bo zanj skrbela in ga negovala, niti ne, da bi se zoper njega v čem pregrešila in da bi to moglo imeti pomen kršitve tožnikovih osebnih ali pa premoženjskih pravic. Take ugotovitve so dajale podlago za zaključek sodišč nižjih stopenj, da tožnikov zahtevek za vrnitev podarjene nepremičnine ni utemeljen po nobeni pravni podlagi (to je po določilu 115. člena zakona o dedovanju ali pa po pravilu...

Sodba nº II Ips 745/93 of Civilni oddelek, February 22, 1996

Iz dejanskih ugotovitev sodišč prve in druge stopnje izhaja, da je tožničin oče, ki je odstopil njej kot hčerki pravico do odkupa spornega stanovanja, lastnik povsem dograjene, vseljive in za prebivanje primerne stanovanjske hiše v M.. Ta ugotovitev in nadaljnje, ki se nanašajo na okoliščine tako imetnika stanovanjske pravice kot uporabnikov stanovanja, (glede krajevne oddaljenosti mesta zaposlitve vseh uporabnikov, prostornosti in bivalnega udobja v hiši i.p.), potrjujejo tudi po presoji rev...

February 21, 1996

Sodba nº U 283/94-7 of Upravni oddelek, February 21, 1996

Če upravni organ ni ugotovil, ali stranka izpolnjuje vse zakonske pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti, med njimi tudi, ali ima poslovni prostor, je dejansko stanje nepopolno ugotovljeno.

Sodba nº U 980/94 of Upravni oddelek, February 21, 1996

Če stranka na poziv upravnega organa v roku ne predloži dokaza, da je v celoti vplačala depozit iz 11. člena ZUN, mora upravni organ o stvari meritorno odločiti na podlagi obstoječih dokazov.

Sodba nº U 930/94 of Upravni oddelek, February 21, 1996

Drugostopna odločba, ki ni odpravila pomanjkljivosti prvostopne odločbe, ki je pomanjkljivo ugotovila dejansko stanje in ni navedla predpisov, na katere opira svojo odločitev, je nezakonita.

February 15, 1996

Sklep nº I R 3/96 of Civilni oddelek, February 15, 1996

Zakon o izvršilnem postopku - ZIP - nima posebnih določb o tem, do kdaj se sme sodišče, pred vložitvijo morebitnega ugovora, po uradni dolžnosti izreči, da za odločanje v določeni zadevi ni krajevno pristojno (glede procesnega položaja po vloženem ugovoru glej 55 a člen ZIP). Zato je potrebno za procesni položaj, ki nastane po izdaji sklepa in pred vložitvijo ugovora, v skladu z določbo 14. člena ZIP uporabiti določbe zakona o pravdnem postopku - ZPP. Ta v 2. odstavku 20. člena in v 1. odstav...

Sklep of Civilni oddelek, February 15, 1996

Na prvi in drugi stopnji ugotovljeno dejansko stanje ni utemeljevalo zaključka, da bi tožnica živela z drugim moškim v taki skupnosti, ki bi jo bilo mogoče določiti kot dalj časa trajajočo življenjsko skupnost moškega in ženske, ki nista sklenila zakonske zveze in ki bi imela zanju enake pravne posledice kot če bi sklenila zakonsko zvezo (v smislu 12. člena ZZZDR). Tak pravni zaključek pa je utemeljeval nadaljnjega, da toženčeva preživninska obveznost ni mogla prenehati na podlagi določila 83...

Sodba nº U 445/94-6 of Upravni oddelek, February 15, 1996

2. odstavek 28. člena zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 1/91-I) in 2. odstavek 185. člena ZKP (sedaj 2. odstavek 195. člena ZKP) predstavljata dve samostojni podlagi za začasni odvzem potne listine, povezan s kazenskim postopkom.

Sodba nº U 1805/94-10 of Upravni oddelek, February 15, 1996

Po uveljavitvi ZLPP 68. člen ZDen ne more biti več podlaga za zavarovanje denacionalizacijskih zahtevkov v procesih lastninskega preoblikovanja podjetij, ne glede na vrsto oz. obliko denacionalizacijskega zahtevka.

Sodba of Civilni oddelek, February 15, 1996

Po določilu 1. odstavka 400. člena zakona o pravdnem postopku (naprej ZPP), lahko stranke vložijo revizijo tudi zoper sklep sodišča druge stopnje, s katerim je bil postopek pravnomočno končan. Pravnomočno končan postopek (v smislu 1. odstavka 400. člena ZPP) pa je le tedaj, če je s sklepom popolnoma prenehala litispendenca v določenem sporu. Z izpodbijanim sklepom litispendenca ni prenehala, ker se je sodišče določene vrste zgolj izreklo za nepristojno, s tem da bo po pravnomočnosti sklepa od...

Sklep of Civilni oddelek, February 15, 1996

Na podlagi svojih ugotovitev sta sodišči prve in druge stopnje tudi po presoji revizijskega sodišča pravilno zaključili, da sta pravdni stranki s pogodbo z dne 29.10.1984 v celoti uredili medsebojna premoženjskopravna razmerja glede sporne nepremičnine in da tožnika nista uspela dokazati podlage za utemeljenost v tožbi postavljenega zahtevka. Prav tako sta pravilno zaključili, da sta tožnika sporazumno s toženko in njenim možem pridobila kot protivrednost za svoja vlaganja v nepremičnino sina...

Sodba nº II Ips 536/94 of Civilni oddelek, February 15, 1996

Revizijsko sodišče nima pomislekov proti stališču sodišč, da je toženka v tej pravdni zadevi pasivno legitimirana, čeprav je stanovanje trajno prenehala uporabljati, saj ima na spornem stanovanju še vedno prijavljeno stalno prebivališče, ima ključ stanovanja in občasno tja prihaja, na vhodnih vratih stanovanja pa je še vedno njeno ime. Toženka, ki ustvarja videz, da v stanovanju še vedno živi, ni izpolnila svoje obveznosti po 33. členu prej veljavnega Zakona o stanovanjskih razmerjih (Ur. l. ...

Sodba nº II Ips 784/95 of Civilni oddelek, February 15, 1996

Dolžnost staršev, da preživljajo otroka ni le moralna, marveč tudi zakonsko utemeljena (prvi odstavek 123. člena ZZZDR). Res je sicer obveznost staršev za preživljanje polnoletnega otroka, ki študira, manj stroga, saj je podana le v primeru, če se redno šola in res mora mladoletnik, ki je dopolnil 15 let in ki je zaposlen, prispevati za svoje preživljanje in izobraževanje (112. člen ZZZDR). Vendar v obravnavanem primeru tožnik ni zaposlen, marveč si s priložnostnimi deli očitno na račun svoje...

Sodba nº II Ips 375/94 of Civilni oddelek, February 15, 1996

Sodišči prve in druge stopnje sta zavzeli pravilno stališče, da sta stvarno pristojni za reševanje te pravdne zadeve. Tožeča stranka je zahtevala od toženca izročitev osebnega avtomobila, za katerega je imela z njim sklenjeno posodbeno pogodbo, iz razloga, da je v skladu s pogodbeno določbo o predčasnem prenehanju veljavnosti pogodbe brezuspešno zahtevala od toženca vrnitev vozila.

Sodba nº II Ips 382/94 of Civilni oddelek, February 15, 1996

Upoštevati je treba ugotovitev sodišča prve stopnje, da toženec ni dokazal, da je vikend, kupljen v času trajanja zakonske zveze, v celoti ali v določenem deležu njegovo posebno premoženje. Zato je pravilno štelo, da gre tudi pri tem vikendu za skupno premoženje. Vse prispevke strank iz posebnega premoženja pa je pravilno upoštevalo pri višini deležev na celotnem skupnem premoženju.

Sodba nº II Ips 598/94 of Civilni oddelek, February 15, 1996

V 10. členu splošnih pogojev je v točki 2 d določeno, da se šteje, da je voznik pod vplivom alkohola, če se po nesreči izmakne preiskavi oziroma možnosti ugotavljanja njegove alkoholiziranosti. Kot pravilno ugotavlja pritožbeno sodišče, gre za domnevo o obstoju nedovoljene alkoholiziranosti, ki pa je izpodbojna. Zavarovanec lahko vselej dokaže tudi nasprotno. Tožeči stranki pa je ta dokaz uspel, saj sta sodišči prve in druge stopnje na podlagi ocene izvedenih dokazov ugotovili, da tožnik v ča...

Sodba nº II Ips 767/94 of Civilni oddelek, February 15, 1996

Med pravdnima strankama je bila sklenjena pogodba o dosmrtnem preživljanju s takojšnjo izročitvijo premoženja. To pogodbo je sodišče prve stopnje zmotno opredelilo kot pogodbo o dosmrtnem preživljanju dednega prava, vendar pa je kljub temu ni obravnavalo le na podlagi določb zakona o dedovanju - ZD, ampak tudi ob upoštevanju določb zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR - (čezmerno prikrajšanje, oderuštvo, spremenjene razmere). Kljub pomotni pravni opredelitvi sklenjene pogodbe, je tedaj pri ...

Sodba nº II Ips 546/94 of Civilni oddelek, February 15, 1996

Ker je bil tožbeni zahtevek tožeče stranke odškodninske narave, bi morala tožeča stranka, če bi hotela s svojim odškodninskim tožbenim zahtevkom uspeti, dokazati obstoj vseh pogojev odškodninskega delikta, ki morajo biti izpolnjeni kumulativno. Eden od teh pogojev pa je tudi ta, da mora škoda izvirati iz nedopustnega ravnanja tistega, ki naj bi bil zavezanec za povrnitev škode. Tega pogoja pa tožeča stranka ni dokazala, saj se ravnanje toženih strank v že zaključenem pravdnem in izvršilnem po...

Sklep nº II Ips 20/96 of Civilni oddelek, February 15, 1996

Spor o tem, ali tožena stranka res uporablja brez pravne podlage prejšnje skupno stanovanje pravdnih strank, je po svoji naravi premoženjskopravni spor, kot sta to pravilno odločili tudi sodišči druge in prve stopnje. V teh sporih pa je revizija, ki je izredno pravno sredstvo, odvisna od vrednosti spornega predmeta, ki jo je tožnik navedel v tožbi.

Sklep of Civilni oddelek, February 15, 1996

Pravilno je obravnavati ob razdelitvi premoženja zakoncev zaradi razveze enotno. Vendar se delež posebnega premoženja na enem izmed njegovih delov ne more v polnem obsegu razširiti na celotno skupno premoženje. Zato je potrebno ustrezno znižati povečani delež zakonca na vsem premoženju, v katerega je prispeval svojo zasebno premoženje.

Sklep nº II Ips 10/96 of Civilni oddelek, February 15, 1996

Tožba v tej zadevi je bila vložena v času veljavnosti stanovanjskega zakona (po 19.10.1991 - 160. člen SZ), podlaga tega zakona pa so lastninska in obligacijska, oziroma ožje, najemna razmerja (prvi odstavek 1. člena, 39. in drugi členi SZ), kar pomeni, da gre za premoženjskopravni spor, ali drugače povedano, po uveljavitvi SZ vložena tožba ni več spor o stanovanjski pravici po določbah iz bivšega zakona o stanovanjskih razmerjih (ZSR), razen če ni v SZ drugače določeno. Ta sicer določa v dru...

February 14, 1996

Sklep of Upravni oddelek, February 14, 1996

Po 39. členu ZDRS velja za državljana RS, kdor je po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo ZDRS imel državljanstvo RS in SFRJ, kar pomeni, da je treba pri ugotavljanju državljanstva za konkretno osebo upoštevati predpise, ki so veljali od njenega rojstva pa do njene smrti. Med te predpise spada tudi zakon o državljanstvu FLRJ, ki je noveliran v 2. odstavku 35. člena določal, da se za državljane FLRJ ne štejejo osebe nemške narodnosti, ki živijo v tujini in ki so se med ali pred vojno s ...

Sodba nº U 900/94 of Upravni oddelek, February 14, 1996

Tržni inšpektor začasno prepove trgovcu opravljati trgovinsko dejavnost, če mu ta pri kontroli trgovskega lokala ne omogoči pregleda evidence o nakupu in prodaji blaga v trgovini na drobno.

Sodba nº U 105/94 of Upravni oddelek, February 14, 1996

Upravni organ (komunalni inšpektor) ne more lastniku naložiti ukrepa porušitve neestetskega in popolnoma dotrajanega provizorija z zunanjim straniščem, če ta ukrep, ki je bil predpisan v občinskem odloku o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v občini iz leta 1985 v tistem času ni imel zakonske podlage za ureditev v občinskem predpisu niti glede na takratne določbe ustave (324. člen takratne ustave SRS iz leta 1974), niti v zakonu o komunalnih dejavnostih (Ur.l. SRS, št. 8/82), ki je...

Sklep nº II Ips 710/95 of Civilni oddelek, February 14, 1996

Stališče, da je že dejstvo, da je prednica predlagatelja sklenila pogodbo namesto razlastitve, pomenilo silo in grožnjo, je zmotna. Grožnja z odvzemom nepremičnine v razlastitvenem postopku zaradi gradnje objekta, ki je v splošnem interesu, obstaja tudi danes in ob sedaj veljavni ustavi in zakonodaji ostaja brez sankcij (plačilo odškodnine ni sankcija za grožnjo odvzema). Kar zadeva tedanje razmere, pa bi grožnja z razlastitvijo lahko zadoščala le v primeru, če bi grozila razlastitev po kater...

Sklep of Civilni oddelek, February 14, 1996

Priposestvovanje družbene lastnine ni bilo dovoljeno. Tudi gradnja na tujem svetu se je kot inštitut uporabljal samo za prehod lastninske pravice na zemljišču, ki je bilo v lasti fizične ali pravne osebe. Družbena lastnina tega inštituta ni poznala.

Sodba nº II Ips 445/94 of Civilni oddelek, February 14, 1996

Če toženec v sporni sobi ne spi (prenočuje pri prijateljici ali materi), si tam ne pere in ne hrani (kuha), v sobo prihaja le redko (po njegovi izpovedi enkrat na teden, po izpovedi ostalih pa enkrat v enem ali dveh mesecih), svojih stanovanjskih potreb več ne zadovoljuje v sporni sobi prej skupnega stanovanja, temveč drugje. Če pa toženec živi drugje, potreb po najpotrebnejših prostorih nima več. Bistvo najpotrebnejših prostorov po 3. odstavku prejšnjega 7. člena zakona o stanovanjskih razme...

Sodba nº II Ips 453/94 of Civilni oddelek, February 14, 1996

Revizijski razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja, ki ga tožeča stranka izrečno uveljavlja, ni dovoljen.

Sklep of Civilni oddelek, February 14, 1996

Zakon o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja (Ur.l. SFRJ, št. 24/76) je nadomestil zakon o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja (Ur.l. SFRJ, št. 17/90), ki se je v Republiki Sloveniji uporabljal na podlagi 4. čl. Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 1/91) do sprejema novega zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Ur.l. RS, št. 70/90). S tem je izkazana kontinuiteta predpi...

Sodba nº II Ips 459/94 of Civilni oddelek, February 14, 1996

Kadar so izpolnjeni pogoji iz 149. čl. stanovanjskega zakona, sklicevanje na nezakonitost oddaje celega stanovanja v podnajem ne more biti uspešno. Revizijsko stališče, da oddaja opremljenega stanovanja ne pomeni oddaje celega stanovanja, ni utemeljeno. Pojem "celo stanovanje" se nanaša na vse prostore stanovanja in ni v zvezi z okoliščino, ali je bilo stanovanje opremljeno s pohištvom imetnika stanovanjske pravice ali podstanovalca.

Sodba nº II Ips 486/94 of Civilni oddelek, February 14, 1996

Stanovanjska pravica je bistvena predpostavka za uveljavljanje privatizacije in za odkup drugega primernega stanovanja.

Sklep of Civilni oddelek, February 14, 1996

Zahtevek na vrnitev v zakup dane stvari po logiki vsebuje tudi odpoved zakupa.

Sklep nº II Ips 24/96 of Civilni oddelek, February 14, 1996

Dopustnost revizije kot izrednega pravnega sredstva zoper pravnomočno sodbo je zato v tem primeru odvisna - ker se zahtevek ne nanaša na denarno terjatev - od navedbe vrednosti spornega predmeta (1. in 3. odstavek 382. člena ZPP). Pravico do revizije si mora torej zagotoviti stranka z ustrezno ocenitvijo vrednosti spornega predmeta že v tožbi (2. odstavek 186. člena ZPP in 2. odstavek 40. člena ZPP), ali pa to stori sodišče v okolnostih in na način, predviden v 3. odstavku 40. člena ZPP.

Sodba of Civilni oddelek, February 14, 1996

Dopustnost revizije kot izrednega pravnega sredstva zoper pravnomočno sodbo je tako v tem primeru odvisna - ker se zahtevek ne nanaša na denarno terjatev - od navedbe vrednosti spornega predmeta (1. in 3. odstavek 382. člena ZPP). Revizija je izredno pravno sredstvo, zaradi česar si mora pravico do nje zagotoviti stranka sama že z ustrezno ocenitvijo vrednosti spornega predmeta v tožbi (2. odstavek 186. člena ZPP in 2. odstavek 40. člena ZPP), ali pa to stori sodišče v okolnostih in na način ...

February 13, 1996

Sklep nº VIII Ips 57/94 of Delovno-socialni oddelek, February 13, 1996

Sodišče prve stopnje je zavrnilo zahtevek tožnikov na razveljavitev sklepa disciplinskih organov na podlagi katerih je tožnikoma prenehalo delovno razmerje. Nastale so motnje v delovnem procesu in v samoupravnih odnosih, zaradi česar jima je bilo mogoče izreči ukrep prenehanja delovnega razmerja. Sodišče druge stopnje je zavrnilo pritožbo tožnikov in potrdilo izpodbijano odločbo sodišča prve stopnje. Revizijsko sodišče je obe odločbi nižjih sodišč razveljavilo in vrnilo zadevo sodišču prve st...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners