Vrhovno Sodišče: Opinions issued on March 1996

March 28, 1996

Sodba nº U 325/94-8 of Upravni oddelek, March 28, 1996

Zahteva za odlog prisilne izvršbe in plačilo depozita ne zadrži prisilne izvršbe za objekte, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje.

Sodba nº in sklep II Ips 523/94 of Civilni oddelek, March 28, 1996

V pravdi po nasprotni tožbi A.D. ni zastopal nasprotne toženke s pooblastilom, kakršno zahteva 1. odst. 98. člena ZPP. Nasprotna toženka tudi pozneje ni odobrila njegovega zastopanja oz. pravdnih dejanj, ki jih je zanjo opravil v tej pravdi (10. točka člena 354/2 ZPP).

Sodba nº Ru 66/95 of Gospodarski oddelek, March 28, 1996

Nagrada, ki jo sodišče določi stečajnemu upravitelju, je osebni prejemek iz 3. alinee 1. odst. 15. člena ZDoh. Njen prejemnik je zato zavezanec davka od osebnih prejemkov.

Sodba nº Ru 10/95 of Gospodarski oddelek, March 28, 1996

ZAPPNI ne opravlja samo davčnega nadzora, ampak tudi drugo v skladu z zakonom. Zato je pri izvrševanju nalogov stečajnega upravitelja za plačilo upravičena zahtevati soglasje predsednika senata.

Sodba nº Ur 52/94 of Gospodarski oddelek, March 28, 1996

Iz osnove davka od prometa storitev zakon ne izključuje odvisnih stroškov. To pa so tudi stroški drugih storitev, ki jih je imel izvajalec za to, da je lahko opravil svojo storitev.

Sodba of Civilni oddelek, March 28, 1996

Tožeča stranka zahteva ugotovitev besedila odločbe z dne 3.8.1948, to je dejstva, česar pa po 1.odst. 187.čl. ZPP z ugotovitveno tožbo ni mogoče zahtevati.

Sodba nº in sklep II Ips 670/94 of Civilni oddelek, March 28, 1996

Ni vsaka napaka v ugotavljanju dejstev posledica kršitev procesnih predpisov. Če naj bi šlo za slednje, je potrebno izkazati, za kateri določeni procesni predpis gre, katerega kršitev je povzročila nezakonitost in nepravilnost sodbe.

Sklep nº II Ips 572/94 of Civilni oddelek, March 28, 1996

Ker gre za premoženjsko pravni spor, pri katerem se tožbeni zahtevek ne nanaša na denarno terjatev, je pravica do revizije odvisna od vrednosti spornega predmeta, ki jo je navedel tožnik v tožbi (3. odstavek 382. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP). V konkretnem primeru tožnik ni ravnal po 2. odstavku 186. člena ZPP in v tožbi vrednosti spornega predmeta ni navedel. Ker si tožeča stranka ni na omenjeni način zagotovila pravice do revizije, ta ni dovoljena in jo je moralo revizijsko sodišč...

Sodba nº II Ips 621/94 of Civilni oddelek, March 28, 1996

Zaveza M., da je bilo najemno razmerje vezano na delovno razmerje pri njem, je prešla na novega lastnika stanovanja. Tožeča stranka bi bila upravičena zahtevati izselitev tožencev zaradi nepodpisane najemne pogodbe le v primeru, če bi jima ponudena pogodba zagotavljala enak položaj, kot sta ga imela pred prodajo stanovanja.

Sodba nº II Ips 614/94 of Civilni oddelek, March 28, 1996

Po ugotovitvah sodišč prve in druge stopnje sta stranki vse premoženje, kupljeno s kupno pogodbo dne 9.12.1985, pridobili v času trajanja zakonske skupnosti z njunimi sredstvi. Tožnik ni uspel dokazati, da je kupnino plačala njegova mati M. R. in da je svojo polovico hiše Č. 2 (parc.št. 82) dejansko podaril toženki s pogodbo z dne 3.2.1986. Kot je utemeljeno poudarilo sodišče druge stopnje, ni bilo mogoče prezreti določbe 4. točke darilne pogodbe, da je ta le formalnega značaja, in da služi z...

March 27, 1996

Sodba nº U 1361/94-8 of Upravni oddelek, March 27, 1996

Nedvomno gre za uporabo vozila v druge namene in ne za tiste, zaradi katerih je bil uvoznik oproščen plačila carine in drugih uvoznih dajatev (4. odst. 30b člena CZ), če je uvoznik vozilo, ki je bilo uvoženo za opravljanje rent-a-car dejavnosti s pogodbo oddal v trajni najem z mesečnimi obroki s tem, da se uredi prepis vozila po dogovoru.

Sodba nº U 1351/94-8 of Upravni oddelek, March 27, 1996

Nedvomno gre za uporabo vozila v druge namene in ne za tiste, zaradi katerih je bil uvoznik oproščen plačila carine (4. odstavek 30.b člena CZ), če je uvoznik vozilo, ki je bilo uvoženo za opravljanje rent-a-car dejavnosti, s pogodbo, brez časovne omejitve in za mesečno najemnino, oddal v najem.

Sodba nº U 1311/94-9 of Upravni oddelek, March 27, 1996

Okoliščine, ki so po svoji naravi predmet lokacijskega dovoljenja (določitev dovozne poti do objekta), ki je že postalo pravnomočno, ni možno izpodbijati v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja.

Sodba nº II Ips 660/94, enako tudi II Ips 86/95, II Ips 241/95, II Ips 156/95, II Ips 814/94, II Ips 860/94, II Ips 852/94, II Ips 934/94, II Ips 323/95, II Ips 151/95, III Ips 1/96, II Ips 5/95, II Ips 16/95, II Ips 297/95, II Ips 760/94, II Ips 732/94, II Ips 547/94, II Ips 987/94, II Ips 761/94, II Ips 962/94, II Ips 912/94, II Ips 773/94, II ... of Civilni oddelek, March 27, 1996

Dejstvo, da je tožena stranka tožeči stranki s predplačilom garantirala ceno na dan plačila, ni pravno odločilno. V obligacijskem pravu velja načelo sočasne izpolnitve (1. odstavek 122. člena zakona o obligacijskih razmerjih). Vnaprejšnje plačilo krši to načelo.

Sodba nº II Ips 627/94 of Civilni oddelek, March 27, 1996

Tožnik se je skliceval na zavarovalno polico, za katero pa je bilo ugotovljeno, da ni bila podpisana - ker je ni podpisal on. Po določbi 903. člena ZOR so v zavarovalnih pogojih lahko določeni primeri, pri katerih nastane pogodbeno razmerje iz zavarovanja s samim plačilom premije. V izpodbijani sodbi ni bilo ugotovljeno, da so zavarovalni pogoji, ki jih je prva tožena stranka določila, vsebovali tako določbo.

Sodba nº II Ips 609/94 of Civilni oddelek, March 27, 1996

Nezakonita vselitev v stanovanje je podlaga za izpraznitveni zahtevek. Ne prejšnji ZSR, ne v času vložitve tožbe že veljavni stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91 in 21/94, v nadaljevanju SZ) ne določata, da bi stanodajalec moral izpodbijati nezakonito odločbo nepristojnega organa o vselitvi v stanovanje. Oba zakona predvidevata zahtevek na izselitev oziroma izpraznitev stanovanja (50. člen ZSR in 58. člen SZ).

Sodba nº II Ips 643/94 of Civilni oddelek, March 27, 1996

Temelj tožbenega zahtevka izhaja iz garancije (501. do 507. člen zakona o obligacijskih razmerjih, v nadaljevanju ZOR). Tožeča stranka je imela pravico zahtevati odpravo napak, kar je tudi storila. Ker do odprave napak ni prišlo, je upravičeno zahtevala zamenjavo vozila. Ker pa ji tožena stranka vozila tudi zamenjati ni hotela, je upravičeno zahtevala protivrednost vozila enake znamke in enakega tipa, kakršnega je kupila. Če je namreč zahtevek na plačilo protivrednosti vozila garancijski, ga ...

Sklep of Civilni oddelek, March 27, 1996

Med pravdnima strankama je bila sklenjena mandatna pogodba. Prav zaradi tega zaupnega razmerja se je tožnik navedeni odvetnici tudi zavezal, da bo sam plačal stroške njenega zastopanja, če tega ne bo storil toženec. In prav zaradi tega razmerja je nato tožnik tudi plačal stroške, ki bi jih moral plačati toženec. Zato s tožbo od njega utemeljeno zahteva, da mu te stroške povrne.

Sodba nº II Ips 658/94 of Civilni oddelek, March 27, 1996

Odškodnino za nagrobni spomenik je mogoče naložiti odgovorni osebi v obsegu in višini, ki je krajevno običajen.

Sodba nº II Ips 594/94 of Civilni oddelek, March 27, 1996

Dokazne ocene nižjih sodišč revizijsko ni mogoče izpodbijati.

Sklep of Civilni oddelek, March 27, 1996

Kot podstanovalec je toženec glede na določbo 149. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) lahko užival zaščito kot imetnik stanovanjske pravice le ob v tej zakonski določbi izpolnjenem pogoju (stalnem prebivanju v stanovanju več kot dve leti).

Sodba nº II Ips 553/94 of Civilni oddelek, March 27, 1996

Dogodek, glede na katerega se sklene zavarovanje, mora biti bodoč, negotov in neodvisen od izključne volje pogodbenikov (1. odstavek 898. člena ZOR). Dejstvo, da je vendarle nastopil, pa samo po sebi še ne pomeni, da je bil ob podpisu zavarovalne police že v nastajanju, kar naj bi narekovalo uporabo 2. odstavka 898. člena ZOR o ničnosti zavarovalne pogodbe.

Sodba nº II Ips 623/94 of Civilni oddelek, March 27, 1996

Vlaganja v tuje nepremičnine so podlaga za pridobitev lastninske oziroma solastninske pravice tedaj, če o tem obstoji soglasje solastnikov, predvsem pa, če je izkazana volja investitorja, da vlaga z namenom pridobitve lastninske pravice.

Sodba nº II Ips 646/94 of Civilni oddelek, March 27, 1996

Revizijsko sodišče ne pritrjuje stališču, da je poseg za 5 cm v zračni prostor tuje parcele tako neznaten, da ne more biti deležen pravnega varstva. Prav v primeru, kot je obravnavani, ko gre za poseg v zračni prostor nad sosednjo stavbo, bi se utegnilo izkazati, da bi to oviralo morebitno nadzidavo; v tem primeru bi šlo za upošteven poseg, ki bi upravičeval zahtevek na odstranitev.

Sodba of Civilni oddelek, March 27, 1996

Od 5.12.1992 dalje velja zakon o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih denarnih zneskov (Ur.l. RS št.55/92), ki v 9. členu določa med drugim, da se za desetkrat zvišajo denarni zneski, ki se nanašajo na vrednost spornega predmeta v drugem in tretjem odstavku 382. člena zakona o pravdnem postopku ( Ur.l. SFRJ št. 4/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90 in 27/90). S tem zakonom je bilo torej določeno, da mora vrednost spornega predmeta v premo...

Sklep nº II Ips 84/96 of Civilni oddelek, March 27, 1996

Stanovanjski zakon (Ur.l. RS št.18/91 in 21/94) v 57. členu ureja postopek za odločanje o tem, kateri od prejšnjih zakoncev ostane ali postane po razvezi zakonske zveze najemnik stanovanja. O tem odloča sodišče v nepravdnem postopku. Vendar v zvezi s tem ni nobene določbe o reviziji. Zato glede na določbo 34.čl. zakona o nepravdnem postopku v postopkih za določitev najemnika stanovanja po razvezi zakonske zveze revizije ni.

March 21, 1996

Sklep of Upravni oddelek, March 21, 1996

Ker je z vidika davčnih predpisov mogoče upoštevati samo pismeno pogodbo za prenos lastninske pravice na nepremičnini, ni mogoče upoštevati zastaranja po predpisih, ki so veljali, ko naj bi bila pogodba sklenjena in izvršena.

Sodba nº U 633/94-7 of Upravni oddelek, March 21, 1996

Če blago v tranzitu ni prijavljeno namembni carinarnici, se predpostavlja, da je bilo dano v prost promet, preden je bil uveden carinski postopek. Dejstvo prestopa blaga v tranzitu čez carinsko črto se po zakonu dokazuje s potrdilom prevzemne carinarnice. Dokazovanje tega dejstva je dopustno tudi z drugimi dokazi, vendar v tem primeru dokazno breme v celoti nosi carinski zavezanec.

Sodba nº U 433/94-6 of Upravni oddelek, March 21, 1996

Ni pravne podlage za odločanje o plačilu zamudnih obresti od preveč plačane carine in drugih uvoznih davščin v upravnem postopku z upravno odločbo, ker CZ tega ne ureja kot upravno stvar in tudi po svoji naravi to ni.

Sodba nº I Ips 96/95 of Kazenski oddelek, March 21, 1996

1.) Sodišče ni ravnalo v skladu z določilom 2. odst. 249. člena ZKP-77, ker po končanem izvedenskem delu ni obvestilo strank, da je bilo to delo opravljeno in da lahko pregledajo pismeni izvid in mnenje. Med pripravami na glavno obravnavo je sodišče torej kršilo določbe kazenskega postopka, vendar pa ta kršitev ni vplivala in tudi ni mogla vplivati na zakonitost in pravilnost sodbe, saj je bilo izvedensko mnenje v soglasju s strankami prebrano na glavni obravnavi.

Sklep of Kazenski oddelek, March 21, 1996

Izpodbijana sodba ima vse razloge o odločilnem dejstvu, to je neprimerni hitrosti obsojenčeve vožnje, zato ni podana kršitev procesnega zakona iz 11. točke 1. odst. 371. člena ZKP.

Sodba nº II Ips 678/94 of Civilni oddelek, March 21, 1996

Podjetja kot "druge pravne osebe" so z uveljavitvijo SZ postala lastniki stanovanj, na katerih so imela poprej pravico uporabe.

Sodba nº II Ips 444/94 of Civilni oddelek, March 21, 1996

Vsako poseganje v lastninsko pravico na nepremičnini soseda še ne pomeni tudi protipravnega posega, ki bi opravičevalo sodno varstvo. Poseg postane protipraven, ko preseže določen tolerančni prag. Kriteriji za njegovo določitev so predpisani v 5. členu ZTLR. Tako gre lastniku nepremičnine sodno varstvo pred vznemirjanjem v primeru, ko je uporaba njegove nepremičnine otežkočena preko mere, ki je glede na naravo in namen nepremičnine ter glede na krajevne razmere običajna.

Sodba of Civilni oddelek, March 21, 1996

Po določbah SZ imajo stanovanjski spori za podlago lastninskopravna ali najemna razmerja, kar velja tudi za predmetni spor. Gre torej za premoženjskopravni spor, za katere je pravica do revizije omejena in odvisna od napovedane vrednosti spornega predmeta (3. odstavek 382. člena ZPP). Ta je zato v teh sporih tudi obvezna sestavina tožbe (2. odstavek 186. člena ZPP).

Sodba of Civilni oddelek, March 21, 1996

Zakon o dedovanju (Ur.l. SR, št. 15/76 in 23/78), v katerem je urejen zapuščinski postopek, ne določa, da je revizija dovoljena, zato zoper sklep o dedovanju, revizijski preizkus ni možen.

March 20, 1996

Sklep of Upravni oddelek, March 20, 1996

O izjemnem priznanju in odmeri višje starostne pokojnine odloča vlada na predlog pristojnega republiškega organa, zato samo sklicevanje vlade na negativni predlog ne zadošča, marveč mora biti njena odločba obrazložena tako kot vsaka druga pisna odločba v stvari, ki je predmet upravnega postopka.

Sodba nº U 392/94-5 of Upravni oddelek, March 20, 1996

Če ni bilo ugotovljeno, kdo ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti v poslovnih prostorih, kjer so igralni avtomati, ni mogoče ugotoviti, kdo je zavezanec za plačilo komunalne takse za te igralne avtomate.

Sodba nº U 98/95 of Upravni oddelek, March 20, 1996

Sama ugotovitev upravnega organa, ki ne odloča o denacionalizacijskem postopku, da obstaja javni interes, da se določena nepremičnina v denacionalizacijskem postopku ne vrne v naravi, za katero ni podlage v zakonu, nima značaja dokončnega posamičnega akta, s katerim bi organ odločil o pravici ali o obveznostih in pravnih koristih stranke, ampak je to le oblika internega akta organa drugemu organu, ki v upravnem postopku ugotavlja dejansko stanje v denacionalizacijskem postopku.

Sodba nº U 1010/94-9 of Upravni oddelek, March 20, 1996

Solastnik poslovnih prostorov, za katere upravni organ v postopku ugotavlja pogoje za opravljanje dejavnosti, ima položaj stranke (prizadete) v tem postopku.

Sodba nº U 221/94-8 of Upravni oddelek, March 20, 1996

Dejansko stanje je nepopolno ugotovljeno, če organ v postopku ne ugotovi vseh dejstev in okoliščin, ki jih določa 3. odst. 46. čl. ZVojD in so pomembne za odločitev. V tem primeru je taka okoliščina dejstvo, da je bila kršitev discipline v organizaciji, kjer se opravlja civilna služba, na način, ki je v očitnem nasprotju z razlogi, zaradi katerih je bila priznana pravica do civilne službe.

Sodba nº VI Ips 5/95-6 of Upravni oddelek, March 20, 1996

Izrek odločbe urbanističnega inšpektorja ni določen, če je v njem naveden le 76.c člen ZUN, ne pa tudi same prepovedi, ki jih v skladu s tem členom odredi urbanistični inšpektor. Določba 5. odstavka 76. člena ZUN, po kateri se upravna izvršba odločbe iz 2. odstavka tega člena, v kateri se določi tudi njen način, opravi na podlagi izvršljive odločbe, ne pomeni, da izključuje celoten izvršilni postopek, način izvršbe pa tudi ne vključuje datuma za izvršilno dejanje po tretji osebi.

Sklep of Upravni oddelek, March 20, 1996

Sodišče ne more rešiti upravnega spora, če v postopku ni bilo ugotovljeno pravno pomembno dejstvo, način hujše kršitve discipline v organizaciji, kjer je stranka opravljala civilno služenje vojaškega roka, ki je v očitnem nasprotju z razlogi, zaradi katerih mu je bila priznana pravica do ugovora vesti (2. odst. 46. čl. ZVojD).

Sodba nº U 423/94-6 of Upravni oddelek, March 20, 1996

Začasno odredbo ni mogoče izdati podjetju kot denacionalizacijskemu zavezancu in pravnemu nasledniku podjetja z družbenimi sredstvi, ki ga ni več, ki pa je bilo vpisano v zemljiško knjigo kot imetnik pravice uporabe nepremičnine, če obstaja še drugo podjetje kot pravni naslednik slednjega, tožena stranka pa pred izdajo začasne odredbe ni razčistila, v sredstvih katerega izmed obeh pravnih naslednikov je ta nepremičnina.

Sodba nº VI Ips 7/95-9 of Upravni oddelek, March 20, 1996

Za presojo, ali je krajevna skupnost lahko bila tožeča stranka (legitimirana za vložitev tožbe) je odločilen predpis, veljaven v času vložitve tožbe in ni pomembno, kako so kasnejše določbe zakona o lokalni samoupravi urejale organizacijo in pristojnosti lokalnih skupnosti.

Sodba nº II Ips 748/94 of Civilni oddelek, March 20, 1996

Iz ugotovitev sodišč druge in prve stopnje izhaja, da tožena stranka na dan uveljavitve stanovanjskega zakona - Uradni list RS, št. 18/91 - v nadaljevanju SZ, ni bila imetnik stanovanjske pravice. Po uveljavitvi SZ pa imetnik stanovanjske pravice ni mogla postati, saj SZ imetništva stanovanjske pravice več ne pozna. Le tiste osebe, ki so bile ob uveljavitvi SZ imetniki stanovanjske pravice, so lahko po določbah SZ stanovanje odkupili, ali pa sklenili z lastnikom najemno pogodbo. Sklicevanje t...

Sodba nº II Ips 684/94 of Civilni oddelek, March 20, 1996

Sodišči druge in prve stopnje sta tudi ugotovili, da je bila tožničina vožnja pod vplivom alkohola v neposredni vzročni zvezi s prometno nezgodo in v tej nezgodi nastalo škodo. Zato je materialnopravno pravilna odločitev obeh sodišč, da so izpolnjeni pogoji iz 10. člena splošnih pogojev za izgubo zavarovalnih pravic iz naslova zavarovanja avtomobilskega kaska.

Sodba nº II Ips 718/94 of Civilni oddelek, March 20, 1996

Silobran je tista obramba, ki je neogibno potrebna, da storilec odvrne od sebe ali koga drugega istočasen protipraven napad. Revizija pravilno zatrjuje, da je protipravni napad lahko usmerjen na življenje, prostost, premoženje, čast itd. in da je lahko protipraven tudi verbalni napad. Prezre pa dejstvo, da je za to, da je podan dejanski stan silobrana, potrebna poleg protipravnega istočasnega napada na pravno zavarovano dobrino tudi istočasna obramba, ki mora biti za odvrnitev protipravnega n...

Sodba nº II Ips 674/94 of Civilni oddelek, March 20, 1996

V pravdi ni bilo sporno, sodišče pa je na obravnavi dne 13.9.1993 to tudi izrecno ugotovilo, da je zaradi statusnih sprememb, do katerih je prišlo po vložitvi tožbe, pravni naslednik ZCD, TOZD ..., ki je v izvršilnem naslovu naveden kot upnik, sedanja tožena stranka. Ta pa je, kot je to materialnopravno pravilno navedeno tudi v izpodbijani sodbi, kljub temu, da je njeno premoženje prešlo na ustanovitelje (1. odstavek 65. člena zakona o zavodih, Uradni list RS, št. 12/91 - 8/96 - v nadaljevanj...

Sklep nº II Ips 62/96 of Civilni oddelek, March 20, 1996

Spor o obstoju ali neobstoju služnostne pravice je premoženjskopravni spor, v katerem je pravica do revizije kot izrednega pravnega sredstva proti pravnomočnim odločbam sodišča druge stopnje odvisna od vrednosti spornega predmeta, ki jo tožnik navede v tožbi (2. odstavek 186. člena ZPP). Navedba vrednosti spornega predmeta v tožbi je potrebna zaradi uporabe določbe 382. člena ZPP in predstavlja v okviru strankine zagotovitve pravice do revizije obvezno sestavino tožbe.

Sklep nº II Ips 903/94 of Civilni oddelek, March 20, 1996

Pravilna materialnopravna presoja obravnavanega obrestnega zahtevka, ki temelji na 2. odstavku 55. člena ZRPPN, je odvisna mimo od razumevanja te norme, predvsem od dejanskih, to je odločilnih okolnosti, ki so - vsebinsko gledano - količinske: višina glavnice, ki se obrestuje, čas njenega obrestovanja in obrestna mera. Prvi dve okoliščini sta ugotovljeni in nesporni, tretja pa je v posledici zmotnega materialnopravnega naziranja ostala neugotovljena, ker se je prezrlo dvoje, da gre za obresto...

Sklep nº II Ips 921/94 of Civilni oddelek, March 20, 1996

V sporu o višini škode, ki naj bi jo predstavljala "ekonomska" najemnina, se ni mogoče mehanično omejiti zgolj na pojem "ekonomska najemnina", ne da bi se pri tem upoštevala njegova vsebina, ki jo predstavlja določen znesek in ki terja oceno, kaj ta znesek na področju stanarin sploh pomeni. Škodo pa ima lahko kdo, ki stanovanja ne more uporabljati zaradi ravnanja tretjega, tudi v primeru, da zaradi tega spi na prostem (in torej nima denarnih izdatkov).

Sodba nº II Ips 958/94 of Civilni oddelek, March 20, 1996

Dogovor o predkupni pravici omejuje lastnikovo lastninsko pravico. Tako omejitev zakon (527. člen ZOR) sicer dopušča, vendar jo omejuje tako po obsegu (člen 529. ZOR, ki ne dopušča odtujitve ali dedovanja te pravice), kot tudi časovno (člen 531. ZOR, ki določa, da predkupna pravica preneha po 5 letih od sklenitve pogodbe, dogovorjeni daljši rok pa se skrajša na ta rok). Zato so navedena določila prisilnega značaja. V skladu s tako naravo določb ZOR-a o predkupni pravici je tudi spredaj navede...

Sklep nº II Ips 44/96 of Civilni oddelek, March 20, 1996

Trditve tožene stranke in priloženi dokaz pomenijo revizijsko novoto, kakršna pa je po 387.čl. ZPP dovoljena. Ker tako obstaja utemeljen dvom o pravilnosti vročitve sodbe zaradi izostanka, od česar je odvisna pravočasnost pritožbe, je revizijsko sodišče razveljavilo sklep sodišča druge stopnje, kolikor se nanaša na zavrženje pritožbe.

March 19, 1996

Sklep of Delovno-socialni oddelek, March 19, 1996

Hujšo kršitev delovne obveznosti - neupoštevanje navodil o delovnem postopku - se stori tudi, če se ne nosi PVC čelade, za katero je z odredbo določeno, da jo je treba obvezno nositi med delovnim procesom.

Sklep of Delovno-socialni oddelek, March 19, 1996

Ko je zastaranje uvedbe in vodenja disciplinskega postopka odvisno ali ima dejanje, s katerim je bila kršitev storjena, znake kaznivega dejanja, te znake ugotavljajo disciplinski organi, in zaradi tega ni nujno vložiti ovadbe. Pa tudi poznejša ustavitev kazenskega postopka (zaradi spremembe KZ), ne vpliva na potek zastaranja.

Sodba nº VIII Ips 24/95 of Delovno-socialni oddelek, March 19, 1996

Ker je tožena stranka s sklepoma delavskega sveta z dne 26.2.1990 in dopolnitvijo 26.7.1990 sprejela "konkurenčno klavzulo" in določila, da delavec, ki pri svojem delu uporablja podatke in dokumente, ki so poslovna tajna, ne sme med trajanjem delovnega razmerja in dve leti po prenehanju delovnega razmerja brez soglasja podjetja ustanoviti podjetja oziroma obrti z enako ali podobno dejavnostjo, kar je z dopolnitvijo razširilo še na družinske člane teh delavcev in da se ravnanje v nasprotju s t...

Sodba nº VIII Ips 74/95 of Delovno-socialni oddelek, March 19, 1996

Delavcu, ki ne izpolni uspešno zahtev poskusnega dela, preneha delovno razmerje z dnem, ko postane sklep o prenehanju delovnega razmerja na podlagi pisne ocene o uspehu poskusnega dela dokončen.

Sklep nº VIII Ips 126/95 of Delovno-socialni oddelek, March 19, 1996

Reviziji je bilo ugodeno. Pri nezakoniti sklenitvi delovnega razmerja za določen čas delavec ni mogel biti siguren, ali ne gre morda za sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas. Ko mu je prenehalo delovno razmerje, je že veljal ZDR iz leta 1990 in je bilo treba upoštevati prvi odstavek 18. člena in 102.a člen ter delavcu izdati odločbo o prenehanju delovnega razmerja.

Sklep nº VIII Ips 127/95 of Delovno-socialni oddelek, March 19, 1996

Revizija v postopku za obnovo ni dovoljena in se zavrže, če je tožnik v revizijskem postopku zoper prvotno odločbo uspel, saj na reviziji nima več pravnega interesa, čeprav ga je imel ob vložitvi revizije.

Sodba nº VIII Ips 81/95 of Delovno-socialni oddelek, March 19, 1996

Revizijsko sodišče presoja uporabo materialnega prava na podlagi dejanskega stanja, ki ga je ugotovilo sodišče prve stopnje in preizkušalo sodišče druge stopnje (3. odstavek 385. člena ZPP). Zato v reviziji ni dopustno izpodbijati dejanskih ugotovitev in so zato neupoštevne navedbe, ki se nanašajo na obstoj kvalifikatornih okoliščin oziroma hujših posledic, ki ali pogojujejo izrek najstrožjega ukrepa, ali vplivajo na pogojno odložitev njegove izvršitve ali na samo izbiro disciplinskega ukrepa...

Sklep of Delovno-socialni oddelek, March 19, 1996

Izraz "večje škode" iz 89. člena ZDR je nedoločen pravni pojem oziroma "nedoločena vrednostna količina", ki se šteje kot pravni standard. Pri pravnih standardih namreč v dispoziciji pravne norme ni uporabljen povsem določen pojem z natančno vsebino, zato je natančnejša določitev vsebine prepuščena sodišču. Sodišču je torej dano pooblastilo, da ovrednoti pravni standard premoženjske škode tako, da glede na konkretni primer oceni škodo kot majhno, večjo ali veliko. Zato pomeni ocena sodišča gle...

March 15, 1996

Sodba nº I Ips 49/96 of Kazenski oddelek, March 15, 1996

Izvršitveno dejanje kaznivega dejanja oškodovanja upnikov po 1. odst. 140. čl. KZ-77 (samo izvršitveno dejanje je enako tudi v 1. odst. 234. čl. KZ) predpostavlja le izplačilo dolga ali kak drug način, s katerim se namenoma spravi kakšnega upnika v ugodnejši položaj in tako zmotno oškoduje druge upnike. Za obstoj kaznivega dejanja torej ni pomembno, kakšne možnosti imajo oškodovani upniki za povrnitev škode. Storilec lahko stori dejanje na kakršenkoli način, lahko prednostno izplača nek dolg ...

Sklep of Kazenski oddelek, March 15, 1996

Zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoče vložiti zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ali odločbe o kazni.

Sodba nº I Ips 79/95 of Kazenski oddelek, March 15, 1996

Da je obdolženčev naslov znan lahko štejemo le, če je obdolženec na njem dejansko dosegljiv.

Sklep of Kazenski oddelek, March 15, 1996

Zunajobravnavni senat ni nižje sodišče, sodelovanje v njem, ko odloča o priporu, pa tudi ni opravljanje preiskovalnih dejanj iz 4. točke 39. člena ZKP 1976.

Sodba nº I Ips 68/95 of Kazenski oddelek, March 15, 1996

Če prepoznava obdolženca ni bila opravljena povsem v skladu s pravili kriminalistične taktike, to še ne pomeni, da je s tem podana bistvena kršitev določb kazenskega postopka.

March 14, 1996

Sodba nº II Ips 652/94 of Civilni oddelek, March 14, 1996

V primerih, ko so telesne bolečine le ena izmed prizadetosti, ki povzročajo duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti, pri tem pa se telesne bolečine pojavljajo le v izjemnih situacijah, in še to redko, ne gre odškodnina za bodoče telesne bolečine poleg odškodnine za bodoče duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti.

Sodba nº U 729/94-7 of Upravni oddelek, March 14, 1996

Vprašanje, ali obstajajo pogoji za vrnitev premoženja po 145. členu zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, v upravnem postopku denacionalizacije ni predhodno vprašanje v smislu 144. člena ZUP. Zakon o denacionalizaciji namreč vrnitve premoženja v postopku denacionalizacije ne veže na pogoj, da ni možna vrnitev premoženja po 145. členu ZIKS.

Sklep of Upravni oddelek, March 14, 1996

V denacionalizacijskem postopku se upravni organ ne more spuščati v zakonitost akta o podržavljenju, ker za to ni podlage v ZDen.

Sodba nº Ii Ips 570/94 of Civilni oddelek, March 14, 1996

Ničnost pravnega posla je skrajna sankcija. Določbe ZOR v 51. do 53. členu opredeljujejo podlago sklenjenih pravnih poslov s stališča dopustnosti, ničnosti in nagibov za sklenitev pogodbe. Ravnanje pogodbenih strank je treba presojati celovito, torej s stališča kršitve prisilnih predpisov, s stališča nemoralnosti, poleg tega pa tudi s stališča intenzivnosti posega v splošne in posamezne interese. Ugotovitev ničnosti ne more biti sama sebi namen, predvsem pa ne sme vzpostaviti stanja, ki bi na...

Sklep nº II Ips 507/94 of Civilni oddelek, March 14, 1996

Domneva dobrovernosti pravno privilegira posestnika (tožečo stranko) v tem smislu, da je dokazno breme o nasprotnem na strani tožene stranke. Možnost dokazovanja pa toženi stranki ne sme biti odvzeta in sicer ne glede na to, da posestnih dejanj tožeče stranke sicer ne zanika. Posestna dejanja in dobrovernost pri njih izvrševanju sta pojma, ki ju je treba presojati kumulativno.

Sodba nº II Ips 578/94 of Civilni oddelek, March 14, 1996

Kadar nastane škoda (telesna poškodba potnika med prevozom) zaradi civilnega delikta pri prevozniku zaposlene osebe (sprevodnika avtobusa), je treba presojati odškodninsko odgovornost prevoznika s stališča določbe 170. člena ZOR (odgovornost pravne osebe za ravnanja pri njej zaposlenega delavca), ne pa na podlagi dol. 2. odstavka 18. člena ZPCP, ker ne gre za ravnanje v nasprotju s sklenjeno prevozno pogodbo.

Sodba nº II Ips 566/95 of Civilni oddelek, March 14, 1996

Revizijsko sodišče je vezano na dejanske ugotovitve sodišč prve in druge stopnje. Po teh ugotovitvah ni dokazano, da bi imel pok. V. R. voljo in namen s podpisom listine z dne 22.6.1981 napraviti veljavno oporoko v korist K. H.

Sodba nº II Ips 515/94 of Civilni oddelek, March 14, 1996

Pravico do popusta po 119. členu SZ pridobi kupec, če plača pogodbeno ceno v enkratnem znesku v okviru 60 dni po sklenitvi pogodbe, torej katerega koli dne v navedenem roku. Zakon ne omejuje prodajalca in mu ne jemlje pravice, da lahko zahteva plačilo istočasno ali v kratkem roku po sklenitvi pogodbe.

March 13, 1996

Sodba nº U 1151/94-10 of Upravni oddelek, March 13, 1996

Slovenski odškodninski sklad ni stranka v postopku denacionalizacije, kjer je zahtevek denacionalizacijskega upravičenca vezan izključno na vrnitev podržavljenega premoženja v obliki nadomestnega premoženja.

Sodba nº U 277/94 of Upravni oddelek, March 13, 1996

Nezakonit je inšpekcijski ukrep kmetijskega inšpektorja, s katerim je ta podjetju, ki se ukvarja s prometom sredstev za varstvo rastlin, naložil, da sprejme v delovno razmerje delavca, ki bo skrbel za spravljanje, hrambo, izdajanje sredstev za varstvo rastlin potrošnikom in da prodajalno uredi tako, da bo imela delovni, prodajni in skladiščni del. Zakon o varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci, ki ogrožajo vso državo, sicer v 47. členu res določa, da morajo imeti podjetja, ki se ukvarja...

Sodba nº U 464/94-7 of Upravni oddelek, March 13, 1996

Odločba o podelitvi naziva mentor na podlagi 1. odstavka 5. člena pravilnika o napredovanju v nazive v osnovnem in srednjem šolstvu je po svoji vsebini konstitutivna odločba, ki učinkuje od svoje izdaje dalje.

Sodba nº U 437/94-6 of Upravni oddelek, March 13, 1996

Tožnikov ugovor, da so drugim zapornikom ugodno rešene vloge za sprejem v državljanstvo RS, ni relevantna okoliščina v tem upravnem sporu, ker sodišče odloča le na podlagi dejanskih okoliščin vsake konkretne zadeve.

Sodba nº U 1121/94-9 of Upravni oddelek, March 13, 1996

Gre za bistveno kršitev postopka, če organ v pritožbenem postopku odpravi prvostopno odločbo in na podlagi nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja sam odloči, da se denacionalizacijskemu upravičencu vrnejo nacionalizirani poslovni prostori v last, ne da bi pri tem sam v postopku ugotovil, ali obstajajo ovire po 19. členu ZDen, ki jih je denacionalizacijski zavezanec v postopku uveljavljal.

Sodba nº U 338/94-5 of Upravni oddelek, March 13, 1996

Za preračun netto zneskov dohodka družinskih članov v brutto znesek mora biti pravna podlaga v predpisih, ki urejajo denarno pomoč za primer brezposelnosti.

Sodba nº U 1261/94-7 of Upravni oddelek, March 13, 1996

V postopku denacionalizacije ni mogoče izpodbijati zakonitosti pravnomočnega akta, s katerim je bilo izvršeno podržavljenje.

Sklep nº II Ips 418/94 of Civilni oddelek, March 13, 1996

Absolutni zastaralni rok (kar velja tudi za relativnega) brez nastanka škode ne more začeti teči. Nastanek škode je namreč temeljna predpostavka odgovornosti za škodo. Če/dokler škoda ne nastane, tudi ne more biti zahtevka za njeno povrnitev.

Sodba nº II Ips 911/94 of Civilni oddelek, March 13, 1996

Ugotovitev nižjih sodišč, da sta tožnica in toženec S. oba izvrševala posest na parcelni številki 313/2 in da je tožnica sama izpovedala, da stranki nista vedeli, čigava je sploh sporna parcela, ni potrjevala tožničine dobroverne posesti, ki je eden od pogojev za priposestvovanje lastninske pravice po določilu 4. odstavka 28. člena zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (naprej ZTLR).

Sodba nº II Ips 712/94 of Civilni oddelek, March 13, 1996

Po določilu 1. odstavka 58. člena zakona o stanovanjskih razmerjih je stanovanjsko razmerje prenehalo, če je imetnik stanovanjske pravice v celoti oddal stanovanje podstanovalcem. Stanovanjsko razmerje je v takem primeru prenehalo po sili zakona neposredno po samem dejanju (oddaji stanovanja). V obravnavani zadevi je tako prenehalo pred uveljavitvijo stanovanjskega zakona (to je pred 19.10.1991). Toženka ob takem stanju ni imela več položaja imetnice stanovanjske pravice ob uveljavitvi stanov...

Sklep of Civilni oddelek, March 13, 1996

Iz ugotovljenega dejanskega stanja izhaja, da je bilo sporno stanovanje opredeljeno z najemno pogodbo kot službeno, da je bilo oddano tožniku le v začasno uporabo, da je bilo stanovanje kot službeno opredeljeno tudi s samoupravnim splošnim aktom toženke, da je bila najemna pogodba sklenjena na podlagi določb 40. člena zakona o stanovanjskih razmerjih (dalje ZSR) in da je bil tožnik z vsemi temi okolnostmi seznanjen že od podpisa najemne pogodbe 30.3.1989 dalje, to je od vsega začetka. Pogodba...

Sklep of Civilni oddelek, March 13, 1996

Dobroverni pridobitelj mora vrniti znesek, ki ga je dobil brez pravne podlage, z obrestmi od vložitve tožbe dalje.

Sodba nº II Ips 584/94 of Civilni oddelek, March 13, 1996

Sodišče odloča na podlagi zahtevka, ki ga je tožeča stranka postavila v tožbi. K temu jo zavezuje 2. člen zakona o pravdnem postopku. Tožeča stranka je v tožbi zahtevala podpis pogodbe z dne 12.11.1991 in ne ugotovitve, da je bila izjava z dne 20.10.1991 tista pravnoodločilna listina, na podlagi katere je pridobila sporni prostor. Če pa je tako, je potrebno presojati le dejstvo, ali je bila v pogodbi z dne 12.11.1991 tožena stranka lahko stranka pogodbe ali ne. Za prodajo nepremičnin veljajo ...

Sodba nº II Ips 600/94 of Civilni oddelek, March 13, 1996

Glede na to, da sta sodišči prve in druge stopnje ugotovili, da se je hiša gradila od leta 1978 dalje, to je v času življenja očeta tožene stranke, bi morala tožnica najprej dokazati, da je bilo zemljišče podarjeno ali kako drugače odstopljeno za gradnjo obema zakoncema, in šele nato bi lahko dokazovala, da sta oba zakonca hišo gradila s skupnim delom zase. Sodišči prve in druge stopnje sta zato pravilno ravnali, ko sta dokazno breme prevalili nanjo.

March 12, 1996

Sodba nº in sklep VIII Ips 36/95 of Delovno-socialni oddelek, March 12, 1996

Sodišče prve stopnje je med drugim odločilo, da so tožniki upravičeni tudi do plačila pavšalne odškodnine po 44. členu KPČBMLKEIS, čeprav so dobili izplačano nadomestilo plače zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja in do plačila regresa za letni dopust. Na pritožbo toženca je sodišče druge stopnje izpodbijano odločbo potrdilo. V reviziji je toženec navajal, da bi bilo treba pri odločitvi uporabiti tudi določila ZOR in ZTPD in da odločitev o regresu ni obrazložena. Revizijsko sodišč...

Sodba nº VIII Ips 55/95 of Delovno-socialni oddelek, March 12, 1996

Sodišče prve stopnje je potrdilo sklepe disciplinskih organov, na podlagi katerih je tožnici prenehalo delovno razmerje, ker je menilo, da je protipravna odsvojitev predmetov družbene lastnine in okoliščine, da je bil v kazenskem postopku izrečen sodni opomin, razlog za potrditev izpodbijanih sklepov. Sodišče druge stopnje je izvršitev pogojno odložilo, ker je menilo, da so za to dane bistvene olajševalne okoliščine, ki niso bile v dosedanjem postopku upoštevane. Revizijo tožene stranke je re...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners