Vrhovno Sodišče: Opinions issued on April 1996

April 25, 1996

Sodba nº II Ips 770/94 of Civilni oddelek, April 25, 1996

Odhod s kraja prometne nesreče res lahko včasih pomeni, da se povzročitelj škode hoče izogniti ugotovitvi alkoholiziranosti, vendar pa je za takšno ugotovitev potrebna vsaj trditev, da je bilo dejanje storjeno pod vplivom alkohola. V prvostopnem postopku kaj takega tožeča stranka niti zatrjevala ni. Že samo dejstvo, da je toženec odšel s kraja prometne nesreče, za tožečo stranko zadošča za izgubo pravic iz zavarovalne pogodbe. Revizijsko sodišče ugotavlja, da odhod s kraja prometne nesreče sa...

Sodba nº II Ips 741/94 of Civilni oddelek, April 25, 1996

Ni res, da je lahko veljavna le sodna odpoved stanovanjskega razmerja. Po ZSR je bila sodna odpoved potrebna le v primeru spora (65. člen). Ko sta se torej šola kot stanodajalec in tožnik dne 2.9.1991 sporazumela o izpraznitvi stanovanja in sicer, da bo do izpraznitve prišlo 25.6.1992, sta sklenila veljavni sporazum.

Sodba nº II Ips 729/94 of Civilni oddelek, April 25, 1996

Poznejša reorganizacija tožene zavarovalnice ne more imeti vpliva na pravico tožnika, da zahteva odškodnino od Zavarovalnice Triglav d.d. kot ene od prej solidarno zavezanih območnih skupnosti prejšnje Zavarovalne skupnosti Triglav. 124. člen zakona o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 17/90 in 82/90) ne ureja obveznosti več pravnih naslednic prej ene zavarovalne skupnosti. Odgovornost za obveznosti pravnih naslednic nasproti tretjim ureja tedaj vel...

Sklep nº II Ips 21/96 of Civilni oddelek, April 25, 1996

V 1. odstavku 72. člena ZDen je določeno, da se odškodnine, dane na podlagi predpisov iz 3. in 4. člena tega zakona ter odškodnine, dane za premoženje, ki je bilo podržavljeno na način, določen v 5. členu tega zakona, pri odločanju o denacionalizaciji po tem zakonu ne upoštevajo, razen če so presegle 30% vrednosti podržavljenega premoženja. Navedena določba ureja le merila za vštevanje oz. nevštevanje prisojene odškodnine, ne ureja pa pogojev za denacionalizacijo.

Sklep nº I R 10/96 of Civilni oddelek, April 25, 1996

Okoliščine, da je pri Okrajnem sodišču v C. zaposlena toženčeva sorodnica, da sta tudi pravdni stranki v medsebojnem sorodstvu in da gre za manjše sodišče, predstavljajo tehten razlog, da se v konkretnem primeru določi drugo stvarno pristojno sodišče, ki bo o zadevi odločalo.

Sklep nº I R 6/96 of Civilni oddelek, April 25, 1996

Delovno razmerje toženca s sodiščem, ki naj bi vodilo postopek, lahko pri pravdnih strankah vzbudi dvom o nepristranosti sojenja, zaradi česar je to tako tehten razlog, da je na tej podlagi mogoče določiti za sojenje drugo stvarno pristojno sodišče.

Sklep nº II Ips 564/94 of Civilni oddelek, April 25, 1996

Na podlagi ugotovitve, da je stroške plačal tožnik, je bilo njegovemu zahtevku, da je naročnik telefona, ugodeno. Pritrditi je treba reviziji, da je bilo pri tem zmotno uporabljeno materialno pravo. Sodišči nista upoštevali določb Zakona o poštnih, telegrafskih in telefonskih storitvah (Uradni list SFRJ, št. 2/86 in 26/90) ter na njegovi podlagi izdanih splošnih pogojev (Samoupravni sporazum o splošnih pogojih za opravljanje poštnih, telegrafskih in telefonskih storitev - Uradni list SFRJ, št...

Sklep nº II Ips 432/94 of Civilni oddelek, April 25, 1996

Ob sklenitvi pogodbe in ob zemljiškoknjižnem vpisu dne 15.11.1993 v Republiki Sloveniji še ni bilo izvedeno lastninjenje stavbnih zemljišč v družbeni lastnini. Tako je še vedno v veljavi 4. člen Zakona o prometu z nepremičninami (Uradni list SRS, št. 19/76 in 42/86), po katerem na teh zemljiščih ni mogoče pridobiti lastninske pravice temveč samo pravice, ki jih določa zakon (pravico uporabe). Prenos pravice uporabe na zazidanih stavbnih zemljiščih ureja 7. člen tega zakona. Tudi v 12. členu Z...

Sodba nº II Ips 64/95 of Civilni oddelek, April 25, 1996

Tožeča stranka v obsežnem dokaznem postopku ni dokazala, da bi bilo psihično stanje darovalke E. G. ob sklenitvi darilne pogodbe takšno, da ne bi razumela pomena in posledic svojega dejanja. Ob taki ugotovitvi pa je odločitev sodišč o zavrnitvi tožničinega zahtevka na razveljavitev darilne pogodbe materialnopravno pravilna.

Sklep nº II Ips 145/96 of Civilni oddelek, April 25, 1996

Glede dopustnosti revizije zakon o dedovanju ne vsebuje posebne določbe. Zato je treba uporabiti pravilo 34. člena zakona o nepravdnem postopku, po katerem revizija ni dovoljena, če zakon ne določa drugače.

Sklep nº II Ips 134/96 of Civilni oddelek, April 25, 1996

Ker vrednost spornega predmeta, navedena v tožbenem zahtevku, podrejenem tožbenem zahtevku in nasprotni tožbi ne presega mejne vrednosti (kar je bil po tedaj veljavnih in sedanjih določbah ZPP pogoj za dovoljenost revizije v premoženjskopravnih sporih), je bilo treba revizijo tožeče stranke na podlagi določbe 392. člena ZPP kot nedovoljeno zavreči.

Sodba nº II Ips 713/94 of Civilni oddelek, April 25, 1996

Odpravnino po 126. členu SZ plača imetniku stanovanjske pravice lastnik iz 112. člena SZ.

Sodba nº II Ips 663/94 of Civilni oddelek, April 25, 1996

Po zakonu o varstvu terjatev v postopkih preoblikovanja podjetij in drugih pravnih oseb (Uradni list RS, št. 7/93) lahko upnik, ki do 25.6.1991 ni mogel izterjati svoje dospele terjatve do podjetja, uveljavi to terjatev od druge pravne osebe, na katero je to podjetje preneslo kapital ali poslovanje (1. člen). Pri tem se za prenos poslovanja šteje ustanovitev podjetja za opravljanje enake ali podobne dejavnosti, za katero je podjetje vpisano v sodni register (2. odstavek 2. člena).

April 24, 1996

Sklep of Upravni oddelek, April 24, 1996

Od uveljavitve podzakonskega predpisa dalje je dana zakonita podlaga za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča z v njem določeno vrednostjo točke v določenem obdobju.

Sodba nº U 158/94-6 of Upravni oddelek, April 24, 1996

Ugotovitev vrednosti nepremičnine po podržavljenju je ena od bistvenih točk za odločitev o načinu vračanja, ker lahko upravičenec namesto vračila v naravi z doplačilom odškodnine zahteva polno odškodnino. Zato je odločitev o vrnitvi v naravi preuranjena, če v bistvenih točkah ni bila ugotovljena dejanska podlaga za poznejšo odločitev o odškodnini.

Sodba nº U 1612/94-4 of Upravni oddelek, April 24, 1996

Okvare (izpah kolka), ki jo ima stranka že od rojstva leta 1942, zanjo pa se je začela zdraviti šele devet let po končani vojni in je ob začetku tega zdravljenja zdravniku izjavila, da je v redu hodila do letošnje zime, ni mogoče šteti za trajno in funkcionalno okvaro organizma, zadobljeno zaradi vojnih dogodkov.

Sodba nº U 550/94 of Upravni oddelek, April 24, 1996

Ni podana pravna podlaga za denacionalizacijo po 3. in 4. členu ZDen, saj je bil zakon o razlastitvi in o prisilnem prenosu pravice uporabe (Ur.l. SRS, št. 27/72), ki je bil podlaga za razlastitev zemljišč, sprejet in uveljavljen v letu 1972 (1.7.1972), torej po uveljavitvi ustave SFRJ iz leta 1963.

Sklep of Upravni oddelek, April 24, 1996

Po določbi 26. člena, v zvezi s 6. in 7. členom ZPD (Ur.l. RS, št. 4/92), nastane obveznost plačila prometnega davka pri uvozu takrat, ko nastane obveznost plačila carine.

Sodba nº U 1662/94 of Upravni oddelek, April 24, 1996

V upravnem sporu sodišče presoja le zakonitost izpodbijanega akta in vprašanje, ali ta vsebuje tako nepravilnost, ki ima za posledico ničnost, ne more pa presojati, ali je ničen tudi akt, katerega ničnost je stranka uveljavljala v upravnem postopku, v katerem je bil tak izpodbijani akt izdan.

Sklep nº I R 16/96 of Civilni oddelek, April 24, 1996

Poznanstvo, ki izvira iz dela pri istem sodišču, lahko pri nasprotni stranki vzbudi nezaupanje v nepristranost sodišča.

Sodba nº I Ips 177/95 of Kazenski oddelek, April 24, 1996

3. odst. 110. čl. KZ določa, da se v primeru preklica pogojnega odpusta pri izteku enotne kazni vzame kot določen tisti del prej izrečene kazni, ki je obsojenec še ni prestal. Zato sodišče ni kršilo zakona s tem, ko ni izreklo obsojencu enotne kazni z upoštevanjem celotne prej izrečene kazni.

Sklep of Kazenski oddelek, April 24, 1996

Podatek, kdaj je zasebni tožilec izvedel za kaznivo dejanje in storilca ni potreben za natančno določitev kaznivega dejanja, temveč gre za procesno predpostavko, ki jo bo sodišče razčistilo na glavni obravnavi.

Sodba nº II Ips 15/95 of Civilni oddelek, April 24, 1996

Delno zmotno sta materialno pravo uporabili sodišči prve in druge stopnje le v odločbi o obrestih na dosojeno glavnico. Pri tem sta prezrli določilo 2. odstavka 279. člena zakona o obligacijskih razmerjih, ki določa, da je mogoče zahtevati zamudne obresti od neplačanih obresti samo od dneva, ko je pri sodišču vložen zahtevek za njihovo plačilo. To pa je bilo v tem primeru storjeno z vložitvijo tožbe 2.7.1992. Tožnici gre zato obrestni zahtevek šele od navedenega datuma in ne že od 14.4.1992, ...

Sodba nº II Ips 6/95 of Civilni oddelek, April 24, 1996

Po določilu 1. odstavka 200. člena mora povzročitelj škode povrniti oškodovancu pravično denarno odškodnino. Pravni standard "pravična denarna odškodnina" razčlenjuje 2. odstavek istega člena, ki nalaga sodišču, da pri odločanju o podlagi škode in višini odškodnine upošteva pomen prizadete dobrine in namen te odškodnine, pri čemer mora paziti, da ne bi šlo na roko težnjam, ki niso združljive z njeno naravo in družbenim namenom odškodnine. Glede na tako materialno- pravno podlago zaključuje re...

Sodba nº II Ips 46/95 of Civilni oddelek, April 24, 1996

Imetnik stanovanjske pravice je lahko dobil ali pa izgubil stanovanjsko pravico le na način in pod pogoji, ki jih je določal zakon. Ker je toženec pridobil stanovanjsko pravico na garsonjeri v skladu s tedaj veljavnimi predpisi, te pravice zaradi kasnejše nezakonite dodelitve drugega, to je spornega stanovanja, ni mogel izgubiti. Stanovanjska pravica na garsonjeri je tako v prejšnjem obsegu obstajala še naprej. Toženec je med postopkom vsaj v obliki ugovora uveljavljal svoje pravice do garson...

Sodba nº III Ips 51/95 of Gospodarski oddelek, April 24, 1996

Pogodba o prevzemu izpolnitve, s katero se prevzemnik zaveže dolžniku, da bo izpolnil njegov dolg v tuji valuti do upnika v tujini, je dopustna.

Sklep nº II Ips 750/94 of Civilni oddelek, April 24, 1996

Po določbi 50.člena zakona o stanovanjskih razmerjih, je bilo mogoče zahtevati izselitev nezakonito vseljene osebe bodisi v upravnem postopku, bodisi s tožbo v roku dveh let od vselitve. Po preteku tega roka je nezakonito vseljena oseba pridobila stanovanjsko pravico. Zaradi pasivnosti upravičenca in poteka prekluzivnega roka se je na ta način uredilo pravno razmerje med stanodajalcem in nezakonito vseljeno osebo.

Sodba nº II Ips 825/94 of Civilni oddelek, April 24, 1996

Določba 4. odst. 80.čl. ZOR, po kateri sme sodišče na zahtevo zainteresirane stranke znižati pretirano veliko aro, pomeni, da sodišče na ugovor stranke presoja predvsem sorazmerje med pogodbeno vrednostjo in višino are in ocenjuje zatrjevano pretiranost s te strani. Poleg tega pa upošteva tudi druge okoliščine primera.

Sodba nº II Ips 784/94 of Civilni oddelek, April 24, 1996

Določba 3. odst. 201.čl. zakona o obligacijskih razmerjih je podlaga za prisojo denarne odškodnine za duševne bolečine bližnjih svojcev posebno hudega invalida. Ta določba se nanaša tudi na duševne bolečine, ker oškodovanec zaradi invalidnosti ožjega družinskega člana ne more v polnem obsegu uresničevati pravic svoje osebnosti.

Sodba nº II Ips 813/94 of Civilni oddelek, April 24, 1996

Zemljišču, ki je potrebno za redno rabo posameznega dela stavbe, se etažni lastnik ni mogel odreči ločeno od svoje pravice na etažnem stanovanju.

April 23, 1996

Sodba nº VIII Ips 94/95 of Delovno-socialni oddelek, April 23, 1996

Delavec stori hujšo kršitev delovne obveznosti, če spi na delovnem mestu, čeprav je kršitev storjena v delovnem času, ki je daljši od 12 ur, če je bil neenakomeren delovni čas zakonito odrejen in se je delalo v turnusu.

Sklep nº VIII Ips 105/95 of Delovno-socialni oddelek, April 23, 1996

Revizijsko sodišče je zavrglo revizijo kot prepozno, ker je bila naslovljena in poslana na Vrhovno sodišče Republike Slovenije, s sodišča prve stopnje pa je bila vrnjena po izteku roka. Revizijo je vložil odvetnik, zato ni mogoče uporabiti določila sedmega odstavka 113. člena ZPP.

Sodba nº VIII Ips 95/95 of Delovno-socialni oddelek, April 23, 1996

Ne gre za novo dejstvo, če se v predlogu za obnovo postopka ugovarja verodostojnost dokaza, ki ni bil upoštevan v odločbah nižjih sodišč, s katerima je bila ugotovljena disciplinska odgovornost tožnika, zato revizija ni uspešna.

Sklep nº VIII Ips 173/95 of Delovno-socialni oddelek, April 23, 1996

Če je razlog za prenehanje delovnega razmerja nastal pred prenehanjem delovnega razmerja zaradi nekega drugega razloga, se lahko izda sklep o prenehanju delovnega razmerja. Ugovorni ali sodni postopek za to nista ovira.

Sodba of Delovno-socialni oddelek, April 23, 1996

Podan je revizijski razlog zmotne uporabe materialnega prava, če sodišče ni uporabilo pri sojenju splošnega akta, ki je veljal v času storitve hujše kršitve delovne obveznosti, če se ta v ureditvi vprašanja, na katerega sodišče opira svojo odločitev, razlikuje od uporabljenega splošnega akta.

Sklep nº VIII Ips 132/95 of Delovno-socialni oddelek, April 23, 1996

Zakon o delovnih in socialnih sodiščih je v 73. čl. omejil obseg dovoljenosti revizije le na delovne spore, pravnomočno končane do uveljavitve tega zakona - t.j. do 13.5.1994 - ki zajemajo sklenitev, razporeditev in prenehanje delovnega razmerja; ne dopušča pa je v socialnih sporih.

Sodba nº VIII Ips 118/95 of Delovno-socialni oddelek, April 23, 1996

Kot nevestno je treba šteti vsako ravnanje, ki je v nasprotju s predpisanimi ali nepredpisanimi, toda v praksi utrjenimi pravili o opravljanju obveznosti iz delovnega področja delavca.

Sodba nº VIII Ips 120/95 of Delovno-socialni oddelek, April 23, 1996

O upravičenosti začasne zadržanosti z dela zaradi bolezni, poškodb pri delu ali izven dela, medicinskih preiskav, nege obolelega družinskega člana, ne more odločati delavec sam, marveč takšno stanje ugotavlja pristojna zdravstvena služba.

Sodba nº in sklep VIII Ips 35/94 of Delovno-socialni oddelek, April 23, 1996

Sodišče druge stopnje sicer ni izrecno navedlo uporabe določbe 3. točke 373. člena ZPP, vendar je iz vsebine utemeljitve razvidna uporaba te določbe, zato revizija v tem delu ni utemeljena.

Sodba nº VIII Ips 110/95 of Delovno-socialni oddelek, April 23, 1996

Delavec ima pravico biti navzoč, ko se obravnava njegova zahteva oziroma ugovor, ter se izjaviti o dejstvih, pomembnih za odločanje. Kršenje te pravice je vedno absolutna bistvena kršitev določb pri vodenju predhodnega postopka z vsemi posledicami.

Sodba nº VIII Ips 107/95 of Delovno-socialni oddelek, April 23, 1996

Na veljavnost izjave o prenehanju delovnega razmerja bi lahko vplivala samo taka zmota, ki vsebuje elemente 61. člena ZOR.

Sodba nº VIII Ips 58/94 of Delovno-socialni oddelek, April 23, 1996

Disciplinski organi tožene stranke so ugotovili, da je bilo z ravnanjem tožnice na oddelku onemogočeno normalno izvajanje delovnega procesa in da je do izpadov tožnice prihajalo tudi ob prisotnosti pacientov. Da je bil delovni proces oviran, sta ugotovili tudi sodišče prve stopnje in sodišče druge stopnje, ki se je izrecno sklicevalo na 89. člen ZDR. Materialno pravo torej ni bilo zmotno uporabljeno, zaradi česar revizija ni utemeljena.

April 18, 1996

Sodba nº U 785/94-10 of Upravni oddelek, April 18, 1996

Določbo 4. točke 1. odstavka 19. člena zakona o denacionalizaciji je treba razlagati tudi na neurbane primere prostorske kompleksnosti oz. namene izrabe prostora in nepremičnin. Navedena določba pa se ne uporablja, kadar gre za vračanje kmetijskih zemljišč (2. odstavek 19. člena v zvezi s 27. členom ZDen).

Sodba nº U 716/94-6 of Upravni oddelek, April 18, 1996

V ustrezni pedagoški naziv lahko napreduje pedagoški delavec, ki izpolnjuje pogoje predpisane strokovne izobrazbe za delo, ki ga opravlja v času, ko želi napredovati v naziv oziroma če mu zakon dovoljuje opravljanje tega dela.

Sklep of Upravni oddelek, April 18, 1996

Oviro za vrnitev nepremičnin iz 4. točke 1. odstavka 19. člena zakona o denacionalizaciji je treba upoštevati tudi, kadar gre za vračanje premoženja podržavljenega podjetja in upravičenec zahteva, da se premoženje vrne z vrnitvijo nepremičnine (1. in 2. odstavek 38. člena cit. zakona). Pri tem je treba pojem prostorske kompleksnosti oz. namena izrabe prostora in nepremičnin razlagati, ne samo v smislu predpisov, ki urejajo posege v prostor, temveč tudi v smislu dejanske sopovezanosti konkretn...

Sodba nº U 905/94-8 of Upravni oddelek, April 18, 1996

Pogoji iz 1. odstavka 211. člena carinskega zakona so materialni pogoji za dovolitev carinske shrambe in morajo biti podani kumulativno. Če eden od njih ni podan, je mogoče izdati negativno odločbo, ne da bi se upravni organ spuščal v ugotavljanje obstoja ostalih pogojev.

Sklep nº II Ips 742/94 of Civilni oddelek, April 18, 1996

Zakon o pravdnem postopku ne predpisuje, na kakšen način se v primeru iz 6. odstavka 149. člena ugotavlja, katerega dne je bilo pisanje vročeno v resnici (ne pa tistega dne, ki ga je zapisal prejemnik). Stroga presoja pogojev za uporabo določbe 6. odstavka 149. člena ZPP, ki gre v korist pritožnika, je v primeru, ko gre za vprašanje vročitve sodbe in teka pritožbenega roka, nujna glede na pomen dvostopnega sojenja, saj pravico do pritožbe zagotavlja že ustava.

Sodba nº II Ips 653/94 of Civilni oddelek, April 18, 1996

Glede na odločilna dejstva je treba pritrditi sodiščema prve in druge stopnje, da bi toženec kot najemnik tožnikove hiše moral s premičninami, ki niso bile predmet najema (pohištvom spalnice, policami v kleti in hladilnikom), ravnati s takšno skrbnostjo, kakršno je v takem primeru treba pričakovati od najemnika nepremičnine v enakem položaju. Pritrditi pa je treba tudi presoji, da toženec ni ravnal s takšno skrbnostjo in da je zato odškodninsko odgovoren za "izginotje teh predmetov".

Sklep nº II Ips 495/94 of Civilni oddelek, April 18, 1996

Navedba vrednosti spornega predmeta v tožbi in v znesku, ki presega 80.000,00 SIT je način, da tožeča stranka sebi (v primeru svojega uspeha v pravdi pa tudi toženi stranki) zagotovi pravico do revizije. Poleg tega načina za zagotovitev pravice do revizije je možen le še način iz 3. odstavka 40. člena ZPP in po katerem se lahko sodišče samo prepriča o pravilnosti navedene vrednosti, kar pa lahko stori najpozneje na pripravljalnem naroku, če tega naroka ni, pa na glavni obravnavi pred začetkom...

Sklep nº II Ips 558/94 of Civilni oddelek, April 18, 1996

Tožena stranka se upira le višini kupnine za sporno stanovanje, oziroma sklenitvi pogodbe o prodaji stanovanja po ceni, določeni na podlagi vrednosti točke v višini 104,15 SIT, namesto po vrednosti v višini 104,20 SIT, ki jo je upoštevala sama v predlogu pogodbe št. 83 z dne 21.12.1992. Izpodbijani del odločitev sodišč prve in druge stopnje tako predstavlja razliko med kupninama za sporno stanovanje obračunanima po navedenima vrednostima točke, oziroma razliko med zneskom 733.754,59 SIT, ki j...

Sodba nº U 1007/94 of Upravni oddelek, April 18, 1996

Reklama za alkoholne pijače ni namenjena vsem ampak le uporabnikom teh pijač v lokalih, zato nameščanje svetlobnih napisov na zunanjih stenah lokalov ni dopustno. Na to ne more vplivati niti vsebina reklame, čeprav bi pomenila obvestilo o kvaliteti in lastnosti izdelka.

Sodba nº II Ips 377/94 of Civilni oddelek, April 18, 1996

Izpodbijani sodbi sodišč prve in druge stopnje pravilno temeljita na določilu 1. odstavka 59. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 15/76 in 14/89 - v nadaljevanju ZZZDR). Po navedenem določilu je treba pri delitvi skupnega premoženja najprej ugotoviti njegov obseg, nato pa še idealne deleže vsakega od zakoncev na tem premoženju. Pri tem je treba izhajati iz zakonske domneve, da sta deleža zakoncev na skupnem premoženju enaka, vendar pa lahko zakonca doka...

Sodba of Civilni oddelek, April 18, 1996

ZDen določa v 2. členu, da je denacionalizacija vrnitev premoženja, v primeru pa, ko vrnitev ni možna, obsega denacionalizacija plačilo odškodnine v obliki nadomestnega premoženja, vrednostnih papirjev ali v denarju. Z določitvijo oblike denacionalizacije se določi tudi njenega zavezanca (51. člen ZDen).

Sodba nº II Ips 730/94 of Civilni oddelek, April 18, 1996

Do sklenitve nove pogodbe za spremenjeno naročilo ni prišlo, saj se o tem stranki nista zedinili (26. člen ZOR). Dejstvo, da je tožena stranka pisala tožnici, naj se izjasni o tem, kateri komplet želi imeti, nikakor ne pomeni, da je bila s tem sklenjena pogodba za novi komplet. Tožena stranka je namreč na tožničino ponudbo za spremembo naročila z večjega na manjši komplet, pri čemer bi se vštela večja ara v končni saldo odgovorila, da slednjega pogoja ne more izpolniti, je pa pripravljena izp...

Sklep nº II Ips 703/94 of Civilni oddelek, April 18, 1996

Pravilna je sicer pravna opredelitev obravnavane darilne pogodbe kot pogodbe o dosmrtnem preživljanju s takojšnjo izročitvijo premoženja, se pravi kot preužitarske. Potrebno pa je dognati, ali je v celoti takšne narave in to tako v njenem sklenitvenem kot tudi spolnitvenem delu. Skratka, ni je mogoče samo spričo dejstva, da je z njo darovalka sebi in svojemu zakoncu izgovorila dosmrtno preživljanje in da gre za tvegan posel, razglasiti za odplačen posel ne oziraje se tudi na njeno izpolnjevan...

Sodba nº I Ips 78/96 of Kazenski oddelek, April 18, 1996

Glede na to, da gre za izredno obsežno kazensko zadevo, pri kateri postopek poteka dokaj kontinuirano vsaj od januarja 1996, trajanje postopka ne predstavlja kršitve določb kazenskega postopka, ki bi lahko vplivale na zakonitost sklepa sodišča prve stopnje o podaljšanju pripora.

Sklep of Civilni oddelek, April 18, 1996

Na podlagi ugotovitve, da je zapustnik F. L. podal na sodni zapisnik v sporu zaradi ugotovitve očetovstva in plačevanja preživnine, pred sodnikom in pričami, izjavo, da se zaveže kot oče ml. tožnice D. L., ki jo je 9.2.1951 rodila S.L., prispevati za preživljanje otroka od 1.3.1951 dalje preživnino, sta sodišči druge in prve stopnje pravilno zaključili, da pomeni taka izjava priznanje očetovstva v javni listini. Tak način priznanja je poznal 24. člen tedaj veljavnega temeljnega zakona o razme...

Sklep nº II Ips 687/94 of Civilni oddelek, April 18, 1996

Vrednost spornega predmeta, navedena v točkah, ne zagotavlja pravice do revizije. Navedbe vrednosti spornega predmeta ob subjektivni spremembi tožbe po začetku obravnavanja glavne stvari je prepozna.

Sklep nº I R 9/96 of Civilni oddelek, April 18, 1996

Ob nespornem temelju v odškodninskem sporu je smotrna delegacija, če sta pooblaščenca obeh strank z območja predlaganega sodišča, pri čemer je tožena stranka tuja zavarovalnica, tožnik, ki je tuja oseba, pa se zvečine nahaja na zdravljenju v bližini sodišča sicer v tuji državi.

Sklep nº II ips 771/94, II Ips 772/94 of Civilni oddelek, April 18, 1996

Na uporabo tretjega odstavka 401. člena ZPP ne vpliva okoliščina, ali je vročena revizija dovoljena, pravočasna in popolna (dovoljena v širšem pomenu) in torej ali je predsednik senata sploh lahko odredil, da se revizija vroči javnemu tožilcu ali ne. Končna presoja o dovoljenosti revizije v širšem pomenu je namreč prepuščena vrhovnemu sodišču (tretji odstavek 400. člena in 392. člen ZPP), ne pa predsedniku senata sodišča prve stopnje. Krajši tridesetdnevni rok za vložitev zahteve za varstvo z...

April 17, 1996

Sodba nº U 1461/94-5 of Upravni oddelek, April 17, 1996

Znesek carine in drugih uvoznih davščin se obračuna po predpisih, ki so veljali na dan vložitve carinske deklaracije oz. na dan, ko je bilo blago dvignjeno izpod carinskega nadzora in dano v prost promet. Carinski zavezanec lahko uveljavlja le ugodnosti, ki jih je uveljavljal v carinski deklaraciji.

Sodba nº U 854/94-4 of Upravni oddelek, April 17, 1996

Pravilno je ravnala tožena stranka, ko je zaradi nepristojnosti zavrgla tožnikovo vlogo, ker je pravilno ugotovila, da za reševanje take vloge "za izdajo odredbe motenja posesti" ni pristojna in da tudi sicer ni podlage za odstop vloge kakemu drugemu organu.

Sodba nº U 404/94-7 of Upravni oddelek, April 17, 1996

Po določbi 3. odstavka 286. člena zakona o splošnem upravnem postopku znesek prve denarne kazni ne sme presegati 100.000,00 SIT, zato ni v nasprotju z navedeno določbo sklep o dovolitvi izvršbe, s katerim je bila tožniku zagrožena denarna kazen v navedenem znesku.

Sodba nº U 576/94-5 of Upravni oddelek, April 17, 1996

Zakonsko zvezo je po določbah zakona o tujcih šteti kot razlog za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje tujca le, če jo je ta sklenil z državljanom Republike Slovenije ali z osebo, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.

Sodba nº U 408/94 in U 884/95-17 of Upravni oddelek, April 17, 1996

Če razlogi v obrazložitvi odločbe narekujejo drugačno odločitev kot je odločeno z izrekom, sta si izrek ter obrazložitev v nasprotju, kar pomeni bistveno kršitev postopka in razlog za odpravo odločbe.

Sklep of Upravni oddelek, April 17, 1996

Če denacionalizacijski upravičenec svojega zahtevka po vrnitvi nepremičnine v naravi tudi po opozorilu upravnega organa, da ni zakonskih pogojev za vrnitev v naravi, ne spremeni v zahtevek za odškodnino v obliki delnic ali obveznic do izdaje prvostopne odločbe, je upravni organ ravnal pravilno, ko je zavrnil zahtevek kot neutemeljen.

Sklep of Upravni oddelek, April 17, 1996

Ker se nadomestilo odmerja za tekoče leto, se podjetje oprosti plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v tekočem koledarskem letu, če je z zaključnim računom izkazalo izgubo za preteklo leto.

Sodba nº U 441/94-6 of Upravni oddelek, April 17, 1996

Tožena stranka je utemeljeno razveljavila odločbo o dovolitvi priglašenih del (za gradnjo teniškega igrišča) po nadzorstveni pravici, ker je prvostopni organ očitno prekršil materialni zakon (ZUN), saj je štel nov objekt za pomožni objekt, čeprav ta po odloku o pomožnih objektih to ni bil in je zanj materialni zakon predpisal izdajo lokacijskega dovoljenja (50. člen ZUN).

Sodba nº U 1431/94-7 of Upravni oddelek, April 17, 1996

Zakon, ki ga je ustavno sodišče razveljavilo, ne more biti več pravna podlaga pri odločanju o zadevi, ki na dan, ko je razveljavitev začela učinkovati, o njej še ni bilo pravnomočno odločeno.

Sodba nº U 1451/94-5 of Upravni oddelek, April 17, 1996

Institut odprave odločbe po nadzorstveni pravici (5. tč. 1. odst. 263. čl. ZUP) je izredno pravno sredstvo, ki se v upravnem postopku uporablja pod zakonsko določenimi pogoji predvsem v takih primerih, ko se težke posledice ne dajo odpraviti po drugi poti, zato je treba to določbo zakona razlagati restriktivno glede na okoliščine vsakega posameznega primera posebej.

Sodba nº in sklep III Ips 43/95 of Civilni oddelek, April 17, 1996

Za odpravljanje oškodovanj družbene lastnine predvideva ZLPP od izdaje revizijskega poročila dalje dvoje različnih postopkov. Izbira postopka zavisi od okoliščine, kako je prišlo do oškodovanja družbene lastnine. Če izhaja iz revizijskega poročila, da je prišlo do oškodovanja družbene lastnine na kakšnega od načinov, navedenih v 48.a členu ZLPP, vodi nadaljnji postopek revizijski organ sam po 1. in 2. odst. 48.b člena ZLPP. Če pa do oškodovanja družbene lastnine ni prišlo na kakšnega od način...

Sklep nº I R 13/96 of Civilni oddelek, April 17, 1996

Po določilu 68. člena zakona o pravdnem postopku (naprej ZPP) najvišje sodišče v državi, na predlog stranke ali pristojnega sodišča določi, da naj postopa v posamezni zadevi drugo stvarno pristojno sodišče z njegovega območja, če je očitno, da se bo tako lažje opravil postopek ali če so za to podani drugi tehtni razlogi. Glede na tako vsebino navedene pravne podlage je predlog za delegacijo drugega sodišča utemeljen, če je delegacija smotrna (ker se bo na drugem sodišču očitno postopek laže o...

Sklep of Civilni oddelek, April 17, 1996

Davčni zavezanec za plačilo davka na promet nepremičnin je po določbah zakona o davku na promet nepremičnin (Uradni list SRS, št. 47/90) sicer prodajalec, vendar pa to ne onemogoča pogodbenikoma kupoprodajne pogodbe, da prevzame obveznost plačila davka kupec (zaradi česar ima lahko kupec celo položaj stranke v postopku za odmero davka). Kadar se pogodbenika s kupoprodajno pogodbo dogovorita, da bo prometni davek na nepremičnine plačal kupec, postane ta del obveznosti del kupnine. Če v takem p...

Sodba nº II Ips 970/94 of Civilni oddelek, April 17, 1996

Na tako imenovanih službenih stanovanjih, dobljenih po določilu 40. člena ZSR, so pridobile osebe, ki so opravljale določene službene dolžnosti, le pravico do začasne uporabe stanovanja in ne stanovanjske pravice. Pravico do nakupa drugega primernega stanovanja v smislu 2. odstavka 129. člena SZ pa so na podlagi določila 3. odstavka istega člena pridobile le osebe, ki jim je bila na službenih stanovanjih dodeljena stanovanjska pravica.

Sodba nº II Ips 719/95 of Civilni oddelek, April 17, 1996

Revizijsko sodišče ugotavlja, da sta sodišči prve in druge stopnje pravilno uporabili zakon, ko sta odločili, da mora toženec izplačevati za študirajočo hčerko še nadaljnjo preživnino 11.000,00 SIT (tako, da znaša skupna njegova preživninska obveznost do tožnice 26.000,00 SIT mesečno od 1.9.1993 dalje). Tako določena preživnina je v skladu z ugotovljenimi potrebami tožnice na eni strani ter možnostmi toženca, med katerimi so upoštevane tako njegove premoženjske možnosti (dohodki iz delovnega ...

Sklep nº III R 5/96 of Civilni oddelek, April 17, 1996

O ugovoru zoper sklep o izvršbi (zavarovanju) odloča tisto sodišče, ki je sklep izdalo, čeprav bi sicer bilo krajevno pristojno za izdajo začasne odredbe neko drugo sodišče in ne tisto, ki jo je v konkretnem primeru izdalo. Zato krajevne pristojnosti sodišča po izdaji sklepa o zavarovanju ni mogoče spreminjati.

Sodba nº II Ips 667/94 of Civilni oddelek, April 17, 1996

Materialnopravno pravilno je stališče sodišča druge in prve stopnje, da je treba kljub temu, da ZDKZ ne ureja vstopne pravice in v 15. čl. našteva skrčen krog zakonitih dedičev, v primerih, ko je zapustnikov otrok ali posvojenec umrl pred zapustnikom - lastnikom zaščitene kmetije - uporabiti 9. čl. ZDKZ, ki napotuje na splošne predpise o dedovanju in priznati dedno pravico tudi vnukom oziroma pravnukom zapustnika po vstopni pravici na podlagi 12. člena zakona o dedovanju, Ur. l. SRS, št. 15/7...

Sodba nº II Ips 965/94 of Civilni oddelek, April 17, 1996

Iz ugotovitev nižjih sodišč, na katere je revizijsko sodišče vezano, tožeča stranka pa jih z revizijo ne more izpodbiti (3. odst. 385.čl. ZPP) izhaja, da ima tožnik v lasti prazno družinsko stanovanjsko hišo, ki jo je mogoče s sorazmerno majhnimi izdatki usposobiti za preselitev. S preselitvijo v stanovanjsko hišo se bodo stanovanjske razmere tožnika izboljšale. Ob upoštevanju teh ugotovitev sta sodišči druge in prve stopnje materialnopravno pravilno odločili, da tožena stranka tožeči stranki...

Sklep of Civilni oddelek, April 17, 1996

Iz ugotovitev sodišč druge in prve stopnje izhaja, da pravdni stranki pri sklenitvi pogodbe z dne 18.8.1992 nista spoštovali določbe 2. odstavka 62. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. l. SRS, št. 14/89 - v nadaljevanju ZZZDR), čeprav sta bili ob sklenitvi pogodbe na citirano določbo ZZZDR izrecno opozorjeni. Sklenjene pogodbe tudi nista realizirali. Zato ni utemeljena revizijska trditev, da sta sodišči prve in druge stopnje materialno pravo zmotno uporabili.

Sodba nº III Ips 11/96 of Gospodarski oddelek, April 17, 1996

Najemodajalec lahko odstopi od najemne pogodbe za poslovni prostor, če najemnik v dveh mesecih po prejemu opomina ne izpolni svojih obveznosti iz najemne pogodbe (ne plača zaostale najemnine). Če ima nasprotno terjatev lahko najemnik izpolni svojo obveznost s pobotom samo, če je dal pobotno izjavo pred potekom dvomesečnega roka od prejema opomina.

Sodba nº III Ips 6/95 of Gospodarski oddelek, April 17, 1996

Dolžnik lahko predčasno izpolni denarno obveznost. Ničen je vsak dogovor, s katerim bi se dolžnik odrekel tej pravici.

April 12, 1996

Sklep of Kazenski oddelek, April 12, 1996

Zagovornikove trditve, da obdolženka ni izrekla inkriminiranih besed z namenom razžalitve, temveč v obrambi svojih pravic iz zakonske zveze ter brez namena zaničevanja zasebne tožilke, pomenijo po vsebini izpodbijanje v pravnomočni sodbi ugotovljenega dejanskega stanja, kar ne more biti predmet zahteve za varstvo zakonitosti.

Sklep of Kazenski oddelek, April 12, 1996

Vse obtoženčeve obširne navedbe, s katerimi izpodbija ugotovitve sodišča glede obstoja pripornega razloga ponovitvene nevarnosti, vključno s predloženim novim dokazom, da ima možnost redne zaposlitve, pomenijo po vsebini izpodbijanje dejanskih zaključkov sodišča, kar ni zakonski razlog za zahtevo za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 181/95 of Kazenski oddelek, April 12, 1996

S trditvijo, da so bile premalo upoštevane olajševalne okoliščine in tudi okoliščine, zaradi katerih naj bi kaznivi dejanji storil, obsojenec izpodbija primernost izrečene kazni, iz tega razloga pa zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoče vložiti.

Sodba nº I Ips 67/96 of Kazenski oddelek, April 12, 1996

1) Obdolženkina zagovornica v zahtevi sicer ni določno povedala, katere kršitve kazenskega postopka uveljavlja, smiselno pa lahko ugotovimo, da naj bi senat z izpodbijanim sklepom kršil 4. točko 1. odstavka 277. člena ZKP, ker naj bi moral ugotoviti, da ni zadostnih dokazov za obtožbo. Gre za oceno zbranih dokazov, torej za ugotavljanje dejanskega stanja, kar pa v postopku za varstvo zakonitosti glede na določbo 2. odstavka 420. člena ZKP ni možno uveljavljati.

April 11, 1996

Sodba nº U 279/94-14 of Upravni oddelek, April 11, 1996

R Slovenija po zakonu sicer jamči za hipotekarna bremena, s katerimi so obremenjene nepremičnine, ki se vračajo proste bremen, vendar v ZDen ni podlage, da bi upravni organ lahko v denacionalizacijskem postopku odločal o navedenem jamstvu. Po svoji naravi pa to tudi ni upravna stvar.

Sodba nº U 1574/94-9 of Upravni oddelek, April 11, 1996

Pri vrednotenju podržavljenega premoženja, ki se vrača po ZDen, t.i. goodwilla podjetja, ni mogoče upoštevati kot samostojnega elementa vrednotenja podjetja.

Sodba nº II Ips 694/94 of Civilni oddelek, April 11, 1996

Sodišče prve stopnje ni dolžno počakati na konec kazenskega postopka, ker je sodišče vezano le na obsodilno kazensko sodbo, tj. na ugotovitev, da je bilo storjeno kaznivo dejanje in da je zanj storilec kazensko odgovoren (3. odstavek 12. člena ZPP), medtem ko mora samo ugotavljati dejansko stanje civilnega delikta. Čeprav gre za isti dogodek, mora sodišče za ugotovitev civilne odškodninske odgovornosti pogosto ugotavljati tudi dejstva, ki niso del dejanskega stanja kaznivega dejanja. To pa po...

Sodba nº U 825/94-6 of Upravni oddelek, April 11, 1996

Z dopolnilno odločbo, izdano na podlagi 216. člena ZUP, lahko upravni organ odloča le o vprašanjih, ki v že izdani odločbi niso bila zajeta.

Sklep nº II Ips 711/94 of Civilni oddelek, April 11, 1996

Za presojo višine deleža na premoženju je potrebno upoštevati celotno obdobje skupnega življenja pravdnih strank. Izločitev le enega časovnega obdobja utegne imeti za posledico napačno razsojo, čeprav gre za obdobje, ko sta stranki pridobivali najpomembnejši del skupnega premoženja (stanovanjsko hišo).

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners