Vrhovno Sodišče: Opinions issued on May 1996

May 30, 1996

Sodba nº U 785/93-11 of Upravni oddelek, May 30, 1996

Pri ugotavljanju jugoslovanskega državljanstva v zvezi s postopkom denacionalizacije se obstoj tretjega pogoja kot razloga, da določena oseba ni bila vpisana v evidenco državljanov na podlagi 2. odstavka 35. člena zakona o državljanstvu FLRJ, ne ugotavlja.

Sklep of Kazenski oddelek, May 30, 1996

Skrivanje obsojenca ter nameravani pobeg v tujino, kot tudi pomoč ostalih soobsojencev pri tem skrivanju ter njihovi inkriminirani pogovori, s katerimi so izražali svoje politično prepričanje in kritiko takratnih oblastnih, političnih in gospodarskih ukrepov, še ni pomenilo organiziranja društva iz 2. člena ZKLD oziroma članstva v tem društvu.

Sklep nº II Ips 918/94 of Civilni oddelek, May 30, 1996

Tožeča stranka zmotno trdi, da bi toženec moral postaviti nasprotni tožbeni zahtevek zato, da bi lahko dosegel vrnitev v prejšnje stanje. Zmotno pa je tudi stališče sodišč, da bi morala tožeča stranka zahtevek tako prilagoditi, da bi bila vrnitev v prejšnje stanje mogoča. Revizijsko sodišče ugotavlja, da bi sodišče v takšnem primeru moralo v okviru postavljenega tožbenega zahtevka odločiti tudi o tem, ali je vrnitev v prejšnje stanje upravičena ali ne. S tem sodišče ne bi odločalo preko meja ...

Sodba nº II Ips 599/95 of Civilni oddelek, May 30, 1996

Ne drži revizijska procesna trditev, češ da nižji sodišči nista obrazložili v smislu petega odstavka 233. člena ZPP dejstva, da tožnica nima več dokumentacije o donosnosti L. mlina. Že prvo sodišče je pojasnilo (na 19. strani sodbe), zakaj tej okoliščini ni pripisalo kakšnega pomena. Če pa naj se razume, da revizija uveljavlja procesno kršitev prav tega procesnega predpisa, velja opozoriti revidentke, da takšne relativne kršitve niso uveljavljale v pritožbi in je zato ne morejo uspešno zdaj v...

Sklep nº II Ips 797/94, II Ips 798/94 of Civilni oddelek, May 30, 1996

Postopek v zapuščinskih zadevah je vrsta nepravdnega postopka. Zato revizija proti sklepu o dedovanju glede na določbo 34. člena ZNP in ker v zakonu o dedovanju, ni posebej predvidena, ni dovoljena. Zato jo je revizijsko sodišče zavrglo (392. člen ZPP v zvezi s 400. členom ZPP in 37. členom ZNP).

Sklep nº II Ips 386/95 of Civilni oddelek, May 30, 1996

V 1. odstavku 21. člena zakona o izvršilnem postopku, - v nadaljevanju ZIP, je določeno, da se izvršba za uveljavitev denarne terjatve pravne osebe dovoljuje tudi na podlagi verodostojne listine. Iz jasne zakonske določbe tako izhaja, da je mogoče dovoliti izvršbo na podlagi verodostojne listine le za uveljavljanje denarnih terjatev pravnih oseb. Ker upnik A. M. ni oseba iz 1. odstavka 21. člena ZIP, sodišče prve stopnje njegovemu predlogu, da se zaradi izterjave njegove denarne terjatve dovo...

Sklep nº II Ips 265/96 of Civilni oddelek, May 30, 1996

Sklep o pristojnosti je bil izdan v postopku, za katerega se uporabljajo določbe ZNP o določitvi odškodnine (100. do 104. člen). Po 103. členu ZNP je revizija dovoljena samo zoper odločbo sodišča druge stopnje o odškodnini (v tem postopku vrnitvi premoženja) in sicer pod pogoji, ki veljajo za premoženjske spore po ZPP. Obravnavani sklep ni odločba o glavni stvari. Sklep, s katerim sodišče odloči, da je stvarno pristojno za odločanje o zahtevku, ni sklep, s katerim se postopek pravnomočno konč...

Sklep nº II Ips 164/96 of Civilni oddelek, May 30, 1996

Pojem pravnomočne odločbe, na podlagi katere se lahko vloži zahteva za določitev sodnih penalov, je potrebno razumeti v najširšem smislu (sodba, sklep, sodna poravnava itd.). Zajema tedaj vse odločbe, ki so izvršilni naslov, na podlagi določila 16. člena ZIP. Pred sodiščem sklenjena poravnava ni le sporazum med strankama, kot zmotno zatrjuje drugostopno sodišče, ampak pomeni tudi konec postopka, ki je bil v teku (konec litispendence in procesnopravnega razmerja), ima moč pravnomočne sodbe, pr...

Sklep nº II Ips 726/94 of Civilni oddelek, May 30, 1996

Po določbi 401.a čl. ZPP je mogoče v roku iz tega člena vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti le zoper pravnomočno sodno odločbo izdano v sporu, ki se nanaša na pogodbo o prometu nepremičnine in le iz razlogov, ker ta pogodba po svoji vsebini ali namenu nasprotuje z ustavo določenim načelom družbene ureditve, prisilnim predpisom ali morali socialistične samoupravne družbe. Obravnavana zahteva za varstvo zakonitosti pa ne izpodbija v letu 1965 sklenjenega pravnega posla (pogodbe) na podlagi k...

Sklep nº II Ips 928/94 of Civilni oddelek, May 30, 1996

Zadnja možnost, ko lahko tožnik še na glavni obravnavi navede vrednost spornega predmeta in si zagotovi revizijo, je trenutek, preden se začne obravnavanje glavne stvari, ker je sicer prekludiran v tej svoji pravici (argument iz tretjega odstavka 40. člena ZPP).

Sklep nº II Ips 985/94 of Civilni oddelek, May 30, 1996

Pritožba proti sklepu o mirovanju postopka (četrti odstavek 217. člena ZPP) ne zadrži njegove izvršitve (prvi odstavek 218. člena ZPP) in če postopek miruje, ne prenehajo teči z zakonom določeni roki (prvi odstavek 217. člena ZPP) in tako tudi ne rok 4 mesecev, znotraj katerega mora stranka predlagati nadaljevanje postopka (tretji odstavek 217. člena ZPP), če pač želi, da pravda teče naprej.

Sklep of Civilni oddelek, May 30, 1996

Na podlagi ugotovitev sodišč prve in druge stopnje, da so tožničine zmerne bolečine trajale od junija 1990 do 23.10.1990, ko je bila po operaciji odpuščena iz bolnišnice, je bila pri določanju višine odškodnine v okviru tožničinega zahtevka pravilno uporabljena določba 200. člena Zakona o obligacijskih razmerjih.

Sodba nº I Ips 102/95 of Kazenski oddelek, May 30, 1996

Iz razloga zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ni mogoče vložiti zahteve za varstvo zakonitosti.

Sklep of Civilni oddelek, May 30, 1996

Tudi po presoji revizijskega sodišča je za oceno reakcije stranskega intervenienta na nevarno prometno situacijo - torej za oceno njegove spremembe (dotlej nedvomno povsem pravilne) vožnje, s katero se je hotel izogniti trčenju s tožnikovim vozilom - odločilna ocena, da je bila to reakcija, kakršno bi bilo treba pričakovati od povprečno izkušenega in povprečno skrbnega voznika motornega vozila v takšni prometni situaciji.

May 29, 1996

Sklep nº II Ips 125/96 of Civilni oddelek, May 29, 1996

Dohodkov, ki jih zakonec pridobiva iz naslova upravljanja s skupnim premoženjem (npr. iz naslova najemnine za poslovni prostor, ki je del skupnega premoženja) v času zakonske zveze, ni mogoče brezpogojno šteti za dohodke, s katerimi bo razpolagal po razvezi zakonske zveze in katere je treba upoštevati pri oceni, ali bo po razvezi (popolnoma) preskrbljen in ali ima zato pravico do preživnine od razvezanega zakona (81. člen ZZZDR). Za take dohodke jih je mogoče šteti le pod pogojem, da je ugoto...

Sklep nº II Ips 175/96 of Civilni oddelek, May 29, 1996

Tožeča stranka je s tožbo v tej pravdi uveljavljala dva tožbena zahtevka: prvi zahtevek iz naslova jamčevanja za stvarne napake - in drugi zahtevek za plačilo odškodnine (za škodo, ki je nastala kot posledica stvarnih napak). Prvi zahtevek je imel po svojih značilnostih naravo nedenarnega zahtevka, drugi pa naravo denarnega zahtevka. Višina drugega, denarnega odškodninskega zahtevka, čeprav postavljenega v isti tožbi, ni pomenila navedbe vrednosti spornega predmeta za del spora, ki je obravna...

Sklep nº II Ips 250/96 of Civilni oddelek, May 29, 1996

Pravdna stranka, ki zanjo neugodne sodbe prve stopnje ni izpodbijala s pritožbo, nima revizije zoper pravnomočno sodbo druge stopnje, s katero je bilo odločeno o pritožbi nasprotne pravdne stranke.

Sodba nº II Ips 64/96 of Civilni oddelek, May 29, 1996

Ugotovljene spremenjene razmere na strani tožnika, ki zadevajo le njegove preživljalske zmožnosti, so utemeljevale pomembno znižanje njegovega preživninskega prispevka za sina. Čeprav se ta znižana preživnina kaže tožniku kot simbolična, vendar ohranja njegovo preživninsko obveznost do sina še naprej po temelju in kar omogoča ob pričakovanem zboljšanju tožnikovih premoženjskih razmer, ponovno odločanje o višini preživnine. Preživninska obveznost staršev do otrok po določilu 1. odstavka 123. č...

Sodba nº II Ips 123/95 of Civilni oddelek, May 29, 1996

Pravno odločilni za razsojo spora sta bili ugotovitvi nižjih sodišč, da se je toženka z izjavo z dne 19.2.1992 zavezala, da bo sporno stanovanje kot dotedanja imetnica stanovanjske pravice izpraznila do 31.3.1992 in da te obveznosti ni izpolnila. Taka ugotovitev je utemeljevala sprejeto odločitev sodišč prve in druge stopnje, ki je očitno oprta poleg na določili 17. in 296. člena zakona o obligacijskih razmerjih, tudi na določilo 58. člena stanovanjskega zakona (ki utemeljuje izpraznitveni za...

Sodba nº II Ips 148/95 of Civilni oddelek, May 29, 1996

Ker je bilo v postopkih na nižjih stopnjah ugotovljeno, da je tožnica dobila poškodbe lasišča (v obliki opeklin, ki so se spremenile v mehurje in kraste) zato, ker je toženkina delavka pri beljenju tožničinih las v toženkinem frizerskem salonu uporabila preparat za beljenje las v preveliki koncentraciji, je sodišče druge stopnje pravilno zaključilo, da je podana odgovornost toženke za tožničino škodo na podlagi določb 1. odstavka 170. člena zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR (ki določa, d...

Sodba nº II Ips 936/94 of Civilni oddelek, May 29, 1996

Toženec izpodbija dokazno oceno in s tem ugotovitve o dejanskih okoliščinah. To pa po izrečni določbi 3. odst. 385.čl. ZPP ni dovoljen revizijski razlog.

Sodba nº II Ips 756/94 of Civilni oddelek, May 29, 1996

Pravna narava odškodnine za nepremoženjsko škodo ni v tem, da se z denarno odškodnino povrne škode ali odpravijo škodne posledice; denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo pomeni le določeno satisfakcijo, ki prizadetemu pomaga, da si z drugimi dobrinami s pomočjo prisojenih denarnih zneskov olajša stanje in s tem zmanjša vpliv škodnih posledic. V teh okvirih sodišča določajo odškodnino, ki mora ustrezati pravnemu standardu pravične denarne odškodnine. Pojem pravičnosti pa ne zajema samo ošk...

Sklep nº II Ips 886/94 of Civilni oddelek, May 29, 1996

Izjava o privolitvi, da stanovanje odkupi ožji družinski član, ne pomeni prenosa pravice, ampak pomeni le to, da imetnik stanovanjske pravice, ki ima prednostno pravico, svoje prednosti ne bo izkoristil. Zato lahko izkoristi pravico do nakupa njegov ožji družinski član, ki pa mu to pravico daje zakon, le da jo lahko uresniči šele, če je ne uresniči imetnik stanovanjske pravice. Privolitev po 117.čl. stanovanjskega zakona torej ne pomeni prenosa pravice in zato ni treba, da tisti, ki se odreče...

Sodba nº II Ips 916/94 of Civilni oddelek, May 29, 1996

Tožnica bi imela pravico sklicevati se na cenitev gradbene vrednosti stanovanja (4. odst. 121.čl. stanovanjskega zakona), vendar samo pred sklenitvijo pogodbe. Tožnica pa je podpisala pogodbo potem, ko je že vedela za drugačno cenitev. S sklenitvijo pogodbe je realizirala svojo pravico iz 117.čl. stanovanjskega zakona in s tem izgubila možnost zahtevati sklenitev druge pogodbe pod drugačnimi prodajnimi pogoji.

Sklep nº II Ips 923/94 of Civilni oddelek, May 29, 1996

Lastnik stanovanja lahko zavrne plačilo odpravnine, če je imetniku stanovanjske pravice prenehalo stanovanjsko razmerje ali mu je mogoče odpovedati stanovanjsko razmerje brez zagotovitve najpotrebnejših prostorov skladno z določbami zakona o stanovanjskih razmerjih (3. odst. 126.čl. in 1. odst. 148.čl. SZ). Razlogi za odpoved stanovanjskega razmerja pa so upoštevni, če obstajajo v času začetka veljavnosti stanovanjskega zakona. Odločilno je stanje ob uveljavitvi zakona.

May 28, 1996

Sodba of Delovno-socialni oddelek, May 28, 1996

Na podlagi 73. čl. ZDSS ni dovoljena revizija, če je bila izvršitev izrečenega ukrepa prenehanje delovnega razmerja pogojno odložena.

Sklep nº VIII Ips 115/95 of Delovno-socialni oddelek, May 28, 1996

Če odločitev sodišča prve stopnje ne temelji na posredno izvedenih dokazih, ampak na neposredno izvedenih, in ne na listinah, potem pritožbeno sodišče ne more brez obravnave spremeniti odločitve sodišča prve stopnje, zaradi drugačne presoje dokazov.

Sodba nº VIII Ips 145/95 of Delovno-socialni oddelek, May 28, 1996

Vprašanje pravilne in popolne ugotovitve dejanskega stanja, kamor spada tudi navajanje novot, ki jih revizija zatrjuje v zvezi z izdajo novega sklepa o prenehanju delovnega razmerja revidentu, že glede na določbo tretjega odstavka 385. člena ZPP ne more biti revizijski razlog.

Sodba nº VIII Ips 100/95 of Delovno-socialni oddelek, May 28, 1996

Do izteka poskusnega dela, komisija, ki je spremljala in ocenjevala delo, ni mogla dati pozitivnega mnenja o njegovem poskusnem delu, ker zahtev za delo v prometu ni izpolnil. Zato mu je po odločitvah samoupravnih organov tožene stranke pravilno in ob upoštevanju določb 32. in 33. člena zakona o delovnih razmerjih (Uradni list SRS, št. 24/77 do 18/88) delovno razmerje prenehalo z dnem dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja.

Sodba nº VIII Ips 46/94 of Delovno-socialni oddelek, May 28, 1996

Če je revizija vložena na podlagi 73. člena ZDSS, mora revident v njej navesti razloge za revizijo in jih mora tudi utemeljiti. Če tega ne stori, izpodbijane določbe ni mogoče preizkusiti.

Sklep nº VIII Ips 138/95 of Delovno-socialni oddelek, May 28, 1996

Ker je bila revizija na Vrhovno sodišče naslovljena in nanj tudi poslana, očitne pomote v tem primeru ni mogoče ugotoviti. Zato je revizijsko sodišče revizijo v skladu z določbo 392. člena ZPP zavrglo.

Sodba nº VIII Ips 83/95 of Delovno-socialni oddelek, May 28, 1996

Revizija je vložena na podlagi 73. člena ZDSS. Revizija je bila zavrnjena, ker je bilo ugotovljeno, da je bilo materialno pravo pravilno uporabljeno in da postopek ni bil bistveno kršen. Kršitev delovnih obveznosti je bila ugotovljena na podlagi izvedenih dokazov. Ukrep je bil tožniku izrečen zaradi neopravičenih izostankov z dela. Odločba sodišča druge stopnje naj bi bila nezakonita, ker sodišče ni upoštevalo dejstva, da je dobil v času, ko je neopravičeno izostal z dela osebni dohodek. Ta o...

Sodba of Delovno-socialni oddelek, May 28, 1996

Tožnik je imel status višjega upravnega delavca, pristojni minister pa ga je imenoval v naziv upravni delavec. Razlog je bila reorganizacija. Tožnik je menil, da bi ga bilo treba pred ponovnim imenovanjem razrešiti na delovnem mestu višjega upravnega delavca. Nižji sodišči sta menili, da to ni potrebno, ker je bilo imenovanje posledica reorganizacije. Revizijsko sodišče je razveljavilo odločbo sodišča drug in prve stopnje, ker obstaja dvom ali je bilo materialno pravo pravilno uporabljeno. 24...

Sklep of Delovno-socialni oddelek, May 28, 1996

Sodišče prve stopnje je zavrnilo predlog za obnovo postopka, ker je treba krivo pričanje priče in kaznivo dejanje sodnika pri izdaji odločbe dokazati s pravnomočno sodbo kazenskega sodišča. Tožnik takih sodb ni predložil. Sodišče druge stopnje je odločbo sodišča prve stopnje potrdilo. Pregon kaznivega dejanja ni bil zastaran, zato ugotavljanje omenjenih okoliščin ni bilo dovoljeno kot predhodno vprašanje. Revizija je bila zavrnjena, saj je bilo ugotovljeno, da je javno tožilstvo ovadbe zavrgl...

Sodba nº VIII Ips 190/95 of Delovno-socialni oddelek, May 28, 1996

Zaradi izteka delovnega dovoljenja tujcu, le temu preneha delovno razmerje, ne glede na to, če je invalid. Po 16. členu Zakona o zaposlovanju tujcev invalidi niso izjeme.

Sodba nº VIII Ips 187/95 of Delovno-socialni oddelek, May 28, 1996

Neopravičena je vsaka odsotnost z dela, ki ni opravičena. Odsotnost z dela je opravičena v primerih, ki jih določa zakon, kolektivna pogodba in splošni akt delodajalca ter odsotnost, ki jo odobri pristojni organ oziroma pooblaščeni delavec.

Sodba nº VIII Ips 147/95 of Delovno-socialni oddelek, May 28, 1996

Zloraba položaja je v tem, da kršitelj sicer ima pooblastilo za dejanje, vendar tega dejanja ne opravi v interesu organizacije oziroma delodajalca, pač pa v svojem interesu oziroma za svojo korist.

Sklep nº VIII Ips 143/95 of Delovno-socialni oddelek, May 28, 1996

Sodišče prve stopnje odloči o zahtevku praviloma na podlagi neposrednega obravnavanja (1. odstavek 14. člena ZDSS v zvezi s 4. členom ZPP), o vloženem pravnem sredstvu pa odloči sodišče druge stopnje praviloma brez obravnave (1. odstavek 362. člena ZPP).

May 26, 1996

Sodba nº II Ips 476/94 of Civilni oddelek, May 26, 1996

Izbris vknjižbe pomeni samo vzpostavitev takega stanja v zemljiški knjigi, kakršno je bilo pred neveljavno vknjižbo. Nič pa ni s tem odločeno o siceršnjih pravnih razmerjih med strankami.

May 24, 1996

Sklep nº II Ips 775/94 of Civilni oddelek, May 24, 1996

Pravovarstveni interes zajema samo odločanje o zahtevku. Stranka, katere zahtevku je bilo v celoti ugodeno, takšne zanjo ugodne sodne odločbe ne more izpodbijati.

May 23, 1996

Sodba nº U 218/94 of Upravni oddelek, May 23, 1996

Ker zakon o tujcih nima določbe, iz katere bi izhajalo, da tujec s statusom begunca ne more zaprositi za dovoljenje za začasno prebivanje, je po presoji sodišča potrebno ugotoviti, ali je tožnik ob vložitvi prošnje za to dovoljenje imel status begunca, zaradi katerega bi izpolnjeval pogoj zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji. Torej tujec po določbah 2. odstavka 13. člena ZTuj lahko zaprosi za dovoljenje za začasno prebivanje, dokler na območju Republike Slovenije zakonito prebiva.

Sodba nº U 308/94 of Upravni oddelek, May 23, 1996

Če organ druge stopnje postopek dopolnjuje in iz predloženih spisov izhaja prav to, gre za situacijo, ki jo ureja 242. člen ZUP, ne pa 243. člen. Ne na podlagi 242. člena in ne na podlagi 243. člena ZUP pa drugostopni organ ne more na novi pravni podlagi, ki ni obstajala v času odločanja na prvi stopnji, zahtevka, ki je bil zavrnjen na prvi stopnji, na novo zavrniti, če nima za to izrecne podlage v zakonu.

Sodba nº U 1506/94-12 of Upravni oddelek, May 23, 1996

Omejitev investitorjeve pravice razpolaganja z zemljiščem (53. člen ZUN) mora prizadeta stranka v upravnem postopku dokazati z ustrezno listino denacionalizacijskega organa (začasno odredbo ali odločbo o vrnitvi nepremičnine), kolikor omejitev temelji na določbi 1. odstavka 88. člena ZDen.

Sodba nº U 162/94-7 of Upravni oddelek, May 23, 1996

Obratovalnica preneha na podlagi obrtnikove odjave in upravni organ z upravnim aktom le ugotovi, da je obratovalnica prenehala z odjavo (deklaratoren akt). Ugotovi se le dejstvo in čas prenehanja obratovalnice. Prenehanje obratovalnice ni mogoče vezati na izvršljivost odločbe.

Sodba nº U 698/94 of Upravni oddelek, May 23, 1996

Če v postopku predhodnega preizkusa prijave modela oz. vzorca niso odpravljene ugotovljene pomanjkljivosti, je prijavo mogoče zavreči samo, če zaradi neodpravljenih pomanjkljivosti ni mogoče ravnati po prijavi.

Sodba nº U 484/94-4 of Upravni oddelek, May 23, 1996

Če upravičencu vrnitev podržavljenih kmetijskih zemljišč ni možna, ker so v lasti drugih fizičnih ali civilnih pravnih oseb, gre upravičencu pravica do odškodnine v vrednostnih papirjih (delnice, obveznice). Uradna oseba, ki vodi postopek, mora upravičenca izrecno opozoriti na pravico zahtevati vrnitev premoženja v obliki odškodnine.

Sodba nº U 1707/94-5 of Upravni oddelek, May 23, 1996

Tudi odločba, s katero je zavrnjen zahtevek za napredovanje pedagoškega delavca v naziv, mora vsebovati vse elemente, določene v 2. odstavku 209. člena ZUP, še zlasti pa jasno in popolno ugotovljeno dejansko stanje in natančno navedbo predpisov, ki so narekovali sprejeto odločitev.

Sodba nº U 77/94 of Upravni oddelek, May 23, 1996

Neobstajanje dokazil o času vročitve izpodbijanega akta tožniku in o času vložitve tožbe ne more iti v škodo tožnikove ustavne pravice do pravnega sredstva (25. člen ustave Republike Slovenije), v tem primeru do tožbe v upravnem sporu.

Sodba nº I Ips 115/96 of Kazenski oddelek, May 23, 1996

Ob upoštevanju vseh procesnih dejanj, opravljenih v preiskavi in po vloženi obtožnici, prvostopnemu sodišču ni moč očitati zavlačevanja postopka oziroma takšne neažurosti pri obravnavanju te kazenske zadeve, da bi šlo za kršitev določb kazenskega postopka iz 3. točke 1. odstavka 420. člena ZKP, oziroma za kršitev obtoženčeve ustavno zagotovljene pravice, da se o obtožbi zoper njega odloči v razumnem roku.

May 22, 1996

Sodba nº U 500/94 of Upravni oddelek, May 22, 1996

Ker se inšpekcijski ukrep uvede po uradni dolžnosti, se tožnikova prijava lahko v tem primeru šteje le kot podlaga za uvedbo upravnega postopka po uradni dolžnosti. Zato tožnik, ki je dal tovrstno prijavo, nima lastnosti stranke v tem inšpekcijskem postopku in zato tudi ne more zahtevati izdaje odločbe.

Sodba nº U 832/94-5 of Upravni oddelek, May 22, 1996

Ali je tožničina visoka izobrazba meteorološke smeri fizike ustrezala opredelitvi vrste in stopnje izobrazbe za učitelja fizike po sklepu takratnega strokovnega sveta SRS za vzgojo in izobraževanje o vrsti in stopnji izobrazbe učiteljev in sodelavcev za predmete skupne vzgojno-izobrazbene osnove (Ur.l. SRS, št. 25/85), bi morala ugotoviti tožena stranka (Ministrstvo za šolstvo in šport) že v upravnem postopku, česar pa ni storila in brez te ugotovitve izdala zavrnilno odločbo o neprimerni sme...

Sodba nº U 722/94-9 of Upravni oddelek, May 22, 1996

Ker tožena stranka ni razložila, katerih od v tožničini zahtevi za napredovanje naštetih drugih strokovnih del ni štela za takšna, ki bi bila povezana s tožničinim vzgojnoizobraževalnim delom, je s tem kršila načelo zakonitosti, izraženo v 4. členu ZUP in 2. odstavek 209. člena ZUP, ker zaradi pomanjkljive obrazložitve izpodbijane odločbe te ni mogoče preizkusiti, kot tudi ne tožbene trditve, da je bil pri odločanju o tožničini zahtevi uporabljen zanjo manj ugoden predpis (18. člen pravilnika...

Sodba nº U 1801/94 of Upravni oddelek, May 22, 1996

Prostori, ki jih lastnik stavbe v skladu s sprejetim pravilnikom uporablja kot prostore, zgrajene za nastanitev posameznikov (kot samski dom), na katerih njihovi uporabniki niso pridobili stanovanjske pravice, ampak so jim bili ti poslovni prostori dodeljeni s sklepi za začasno bivanje v samskem domu - kot podstanovalsko razmerje, se po SZ ne štejejo za stanovanja.

Sodba nº Ur 22/94 of Gospodarski oddelek, May 22, 1996

6% prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalidnost in telesno okvaro ter 6.6% prispevek za zdravstveno varstvo.

May 16, 1996

Sodba nº U 1058/94-6 of Upravni oddelek, May 16, 1996

Po uveljavitvi ZLPP določba 68. člena ZDen ne more biti več temelj za zavarovanje zahtevkov v procesih lastninskega preoblikovanja podjetij. Toda dejstvo, da organ prve stopnje o predlogu za izdajo začasne odredbe ni odločil pred uveljavitvijo ZLPP, po mnenju sodišča ne more iti v škodo denacionalizacijskih upravičencev. Zato bi organ prve stopnje ob uveljavitvi ZLPP moral denacionalizacijskim upravičencem dati možnost, da se izjavijo o svojem predlogu in ga po potrebi uskladijo z ZLPP in o t...

Sodba nº U 877/94-4 of Upravni oddelek, May 16, 1996

Sprejem v državljanstvo Republike Slovenije je možen, če prosilec izpolnjuje pogoje, med drugim tudi pogoj znanja slovenskega jezika. Ne glede na predpisane pogoje pa lahko pridobi državljanstvo, če to koristi državi zaradi znanstvenih, gospodarskih, kulturnih, nacionalnih ali podobnih razlogov po predhodnem mnenju Vlade Republike Slovenije.

Sklep of Upravni oddelek, May 16, 1996

Če je priglašena graditev nadstrešnice, dejansko pa so izvršena adaptacijska dela z nadzidavo betonskega objekta, je potrebno pridobiti lokacijsko dovoljenje.

Sklep of Upravni oddelek, May 16, 1996

Stranka mora v priglasitvi konkretno navesti nameravana dela, da bi se moglo ugotoviti, ali po predpisih zadostuje priglasitev del, ali je potrebno pridobiti lokacijsko dovoljenje.

Sodba nº U 482/94-6 of Upravni oddelek, May 16, 1996

V postopku za izdajo odločbe o priglasitvi del imajo sosedje - mejaši kot prizadete stranke pravico udeleževati se upravnega postopka zaradi varstva pravic in pravnih koristi.

Sodba nº U 525/95 of Upravni oddelek, May 16, 1996

Izdaja ugotovitvene odločbe o stvarni pristojnosti upravnega organa ni niti v zakonu o splošnem upravnem postopku, niti v kakem drugem zakonu urejena kot upravna stvar. Odločitev o stvarni pristojnosti je odločitev o procesnem vprašanju, ki ne more biti predmet samostojnega upravnega odločanja oz. sodnega varstva zaradi molka organa.

Sklep of Upravni oddelek, May 16, 1996

Tožena stranka bi glede na pritožbene ugovore morala presoditi (242. člen ZUP) možnost odloga izvršbe in časovno utemeljenost prvostopnega sklepa o dovolitvi izvršbe, zlasti ker bi z možno pravnomočnostjo lokacijskega dovoljenja tožnikoma lahko nastala težko popravljiva škoda z odstranitvijo objekta in ker javni koristi ne nasprotuje odložitev izvršitve odstranitvene odločbe do ugotovitve pravnomočnosti lokacijskega dovoljenja, saj je namen ZUN tudi na ta način možno doseči. V temeljnih načel...

Sodba nº U 813/94-4 of Upravni oddelek, May 16, 1996

Laborant oz. inštruktor ne sodi v krog oseb, ki po zakonu lahko napredujejo v pedagoški naziv.

Sodba of Civilni oddelek, May 16, 1996

V pravnem prometu nepremičnin se domneva, da je lastnik nepremičnine tista oseba, ki je kot takšna vpisana v zemljiško knjigo, ne pa tista, ki jo ima v posesti. Namen vpisa v zemljiško knjigo je publikacija lastništva. Vendar pa se na načelo zaupanja v zemljiško knjigo lahko sklicuje le tisti, ki ni vedel in tudi ni mogel vedeti, da je lastnik neka tretja oseba. Tožnica torej ne bi bila dobroverna, če bi glede na okoliščine primera, v času sklepanja menjalne pogodbe z B., lahko vedela, da je ...

Sodba nº II Ips 591/94 of Civilni oddelek, May 16, 1996

Pisna privolitev, določena v 1. odstavku 117. člena SZ, predstavlja enostransko izjavo volje, katere vsebino in posledice določa že sam zakon. Na podlagi izjave s takšno vsebino, ki jo je tožnik dal prvotoženki, jo podpisal in dal podpis overiti, zato ne more postavljati trditve, da je pričakoval, da bo on postal lastnik stanovanja, ne pa prvotoženka, ki je stanovanje kupila. To bi pomenilo, da je tožnik naložil prvotoženki obveznost, kar pa ni mogoče storiti z enostransko izjavo volje.

Sodba nº U 1129/94-4 of Upravni oddelek, May 16, 1996

V 6. odstavku 14. člena ZKZ je določeno, da občinski upravni organ, ki odmerja odškodnino, valorizira z odlokom določeno vrednost točke za izračun odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda v skladu z indeksom cen na drobno v Republiki Sloveniji, ki ga na koncu vsakega meseca objavlja Zavod Republike Slovenije za statistiko. Tožena stranka pa je v ponovnem postopku kršila pravila postopka, ker v izpodbijani odločbi ni obrazložila podatka o tem, kako in na podlagi kat...

Sodba nº II Ips 735/95 of Civilni oddelek, May 16, 1996

Pogodba je navidezna, če stranki na sporni parceli nista hoteli ustanoviti služnosti in je do takšnega zapisa v pogodbo prišlo zato, ker sta hoteli prikriti drugo, tedaj nedovoljeno prodajno pogodbo. Nedovoljeno zato, ker niso bili izpolnjeni pogoji iz v času sklenitve pogodbe veljavnega zakona o kmetijskih zemljiščih - Ur.l. SRS, št. 17/86 - preč.b. in Ur.l. RS, št. 9/90).

Sodba nº II Ips 115/96 of Civilni oddelek, May 16, 1996

Sodišče druge stopnje je pravilno ugotovilo, da pobotanje med preživninsko terjatvijo ml. tožnika in toženčevo terjatvijo nasproti tožnikovi materi ni dovoljeno.

Sklep nº II Ips 165/96 of Civilni oddelek, May 16, 1996

Za presojo, ali gre za premoženjski zahtevek po 382. členu ZPP, ni pomembno, ali je odločitev o utemeljenosti tožbenega zahtevka, to je o tem, ali je tožena stranka dolžna skleniti prodajno pogodbo s tožečo stranko, odvisna od tega, ali je bila tožnica imetnica stanovanjske pravice ali ne. Ta ugotovitev ima naravo predhodnega vprašanja, ki za presojo dovoljenosti revizije ni odločilno.

Sodba of Civilni oddelek, May 16, 1996

Po 3. odstavku 382. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) revizije ni v premoženjskih sporih, v katerih se tožbeni zahtevek ne nanaša na denarno terjatev, če vrednost spornega predmeta, ki jo je tožnik navedel v tožbi, ne presega določenega zneska. Z novelo ZPP (Ur.l. RS, št. 55/92), ki je začela veljati 5.12.1992, je bil določen znesek 80.000,00 SIT. Vendar je v 3. odstavku 10. člena te novele določeno, da se o reviziji zoper drugostopno sodbo v postopku, ki je bil začet pred...

Sodba nº II Ips 599/94 of Civilni oddelek, May 16, 1996

S strani toženca zatrjevani namen preselitve iz prejšnjega v sporno stanovanje, ki naj bi bil v razreševanju stanovanjske stiske štiričlanske družine (pri tem se nekorektno sklicuje na odločbo v zadevi II Ips 157/93, kjer je bila navedena okoliščina relevantna le v zvezi z ugotovitvijo obsega pravic nezakonito vseljenega na prejšnjem stanovanju, na katerem naj bi imel stanovanjsko pravico, oziroma v zvezi z vprašanjem, ali mu je ta pravica prenehala iz kakšnega od razlogov po ZSR, ne pa zarad...

Sklep of Civilni oddelek, May 16, 1996

Tožniku ni prenehalo stanovanjsko razmerje in tudi ni bilo podlage za odpoved stanovanjskega razmerja brez zagotovitve najpotrebnejših prostorov po določbah zakona o stanovanjskih razmerjih (148.čl. stanovanjskega zakona). Navedene ugotovitve so pomembne za odločitev v tej zadevi, kajti o tem, da je tožnik stanovanje tožene stranke izpraznil in ji ga izročil (126.čl. stanovanjskega zakona), ni bilo spora.

Sklep nº II Ips 880/94 of Civilni oddelek, May 16, 1996

Toženec ne izpodbija ugotovitve izpodbijanega sklepa, da je šele dne 12.11.1993 vložil revizijo zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. opr. št. II Cp 27/93 z dne 16.6.1993, ki jo je prejel dne 25.6.1993. V opravičilo navaja, da za rok za vložitev revizije ni vedel, ker mu ni bil dan pravni pouk. Vendar ta okoliščina ne more opravičiti zamude roka. Zakon o pravdnem postopku namreč ne določa, da bi morale sodne odločbe navajati pravni pouk za izredna pravna sredstva.

Sodba of Civilni oddelek, May 16, 1996

Sporni znesek ne presega vrednosti, ki je potrebna za dovoljenost revizije. Zato je revizijsko sodišče zavrglo revizijo stranskega intrervenineta kot nedovoljeno (392.čl. ZPP).

Sodba nº II Ips 868/94 of Civilni oddelek, May 16, 1996

Stanovanjsko razmerje preneha po 58.čl. zakona o stanovanjskih razmerjih zaradi več kot 6 mesečne neuporabe stanovanja. Pri tem ni pomembno, kje živi dotedanji imetnik stanovanjske pravice. Gre za samostojen razlog za prenehanje stanovanjskega razmerja, ki ni odvisen od okoliščin, ki so pomembne za ugotavljanje odpovednih razlogov po 60. čl. istega zakona. Zato tožena stranka neutemeljeno povezuje 58. in 60. člen zakona o stanovanjskih razmerjih.

Sklep nº II Ips 818/94 of Civilni oddelek, May 16, 1996

Lastnikova dolžnost prodaje zasedenega stanovanja nastopi, ko to zahteva katera izmed oseb, naštetih v 117. členu SZ, ki lahko pridobi lastninsko pravico na stanovanju in ki se izkaže s pisno privolitvijo imetnika stanovanjske pravice. Ta s pisno privolitvijo ne prenaša svoje pravice do odkupa temveč odloči le o tem, kateri izmed upravičencev do privatizacije ima pravico do odkupa stanovanja po 117. in naslednjih členih SZ. Zato dejstvo, da tožnikov oče, ki je imetnik stanovanjske pravice ni ...

Sodba nº II Ips 810/94 of Civilni oddelek, May 16, 1996

Zakon o pravdnem postopku (ZPP) določa v prvem odstavku 385. člena, da se revizija lahko vloži zaradi bistvene kršitve nekaterih določb pravdnega postopka iz drugega odstavka 354. člena (absolutne bistvene kršitve), zaradi bistvenih kršitev iz prvega odstavka tega člena (relativne bistvene kršitve) pa le, če so bile storjene v postopku pred sodiščem druge stopnje. Slednje je potrebno razumeti širše, se pravi, da so lahko revizijski razlog ne le relativne kršitve storjene "prvič" na pritožbeni...

Sodba nº II Ips 821/94 of Civilni oddelek, May 16, 1996

Vprašanje, ki ga načenja revizija ali je šlo v tem primeru za menjalno pogodbo (avtomobil za nepremičnino in doplačilo) ali za dve prodajni pogodbi (za avtomobil in za nepremičnino), je za rešitev tega spora nepomembno, saj je tako pri eni kakor pri drugi poleg obligacijske pomembna tudi stvarnopravna komponenta - prenos pravice razpolaganja oziroma, kot v tej zadevi, lastninske pravice. Zakon namreč določa, da se z menjalno pogodbo vsak pogodbenik zavezuje nasproti svojemu sopogodbeniku, da ...

Sodba nº III Ips 47/95 of Gospodarski oddelek, May 16, 1996

Ne vpliva na dopustnost sodnega postopanja dejstvo, da še ni rešeno vprašanje pravnega nasledstva po bivši SFRJ, saj ima vprašanje pravnega nasledstva lahko vpliv le na odnose med državami kot javnopravnimi subjekti, ne pa na pravnogospodarska razmerja med zasebnimi subjekti. Enako velja za dejstvo, da Republika Srbija in Republika Črna gora še nista povsod mednarodno priznani kot državi, saj se to tiče le vprašanja javnega prava in dopustnosti njihovega nastopanja v mednarodnih odnosih. Sice...

Sodba nº U 237/94-6 of Upravni oddelek, May 16, 1996

Upravni organ po prostem preudarku zavrne vlogo za pridobitev državljanstva RS tudi, če vlagatelj izpolnjuje vse pogoje po zakonu, ako bi sprejem take osebe v državljanstvo predstavljal nevarnost za javni red in mir, varnost ali obrambo države.

Sodba nº U 1849/94-7 of Upravni oddelek, May 16, 1996

Predlog za začasno odredbo po ZLPP je bilo možno vložiti le do 7.6.1993. Rok po ZLPP je prekluziven rok in se ne pokriva z rokom za vlaganje denacionalizacijskih zahtevkov po ZDen. Rok za zavarovanje teh zahtevkov po ZLPP je krajši iz razloga, da se zaradi postopkov denacionalizacije ne bi bistveno podaljševal proces lastninskega preoblikovanja podjetij.

May 15, 1996

Sodba nº U 1375/95-6 of Upravni oddelek, May 15, 1996

Ker zakon o visokem šolstvu nima določb o postopku za prijavo na razpis in izvedbo vpisa, je treba postopati po določbah ZUP.

Sodba nº U 974/94-4 of Upravni oddelek, May 15, 1996

Po določbi 66. člena zakona o dohodnini, veljavnem na dan 1.1.1993, za to leto se je davek odmeril, se investicijski stroški, kar stroški obnove so, niso šteli med stroške vzdrževanja in upravljanja, ki so sicer po navedeni določbi poleg enoletne amortizacije in stroškov obratovanja odbitna postavka pri ugotavljanju osnove za davek od dohodkov, ki jih lastnik doseže med drugim z oddajanjem poslovnih prostorov v najem.

Sodba nº U 894/94-4 of Upravni oddelek, May 15, 1996

Ker je z izpodbijano odločbo bila odločba organa prve stopnje odpravljena in vrnjena zadeva v ponovni postopek in odločanje, o tožnikovi obveznosti plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča sploh še ni odločeno. Zato tožnik z izpodbijano odločbo ni prizadet v kakšni pravici ali pravni koristi.

Sodba nº U 568/94-9 of Upravni oddelek, May 15, 1996

Pravnomočna sodba za kazniva dejanja, storjena pred izdajo odločbe o slovenskem državljanstvu (pravnomočna sodba za kazniva dejanja je bila po izdaji in vročitvi te odločbe), ne more biti razlog za razveljavitev prve odločbe o sprejemu v slovensko državljanstvo v obnovi upravnega postopka, saj na ta način upravni organ ne more sanirati svojega ravnanja (z izdajo prve odločbe), sklicujoč se le na kasnejšo pravnomočno sodbo.

Sodba nº U 922/94-7 of Upravni oddelek, May 15, 1996

Če je stranka v pritožbenem postopku predložila carinskemu organu izvirno carinsko listino tujega carinskega organa kot dokaz za uvoz določenega blaga v drugo državo (čez Slovenijo je šlo to blago v tranzitu), pa jo ta organ ni presodil oz. se ni o njej izjasnil, je podana bistvena kršitev določb ZUP o dokazovanju.

Sodba nº U 1731/94-9 of Upravni oddelek, May 15, 1996

Ko odraščajoči otrok (12 let) prekine stike z očetom časovno prej kot je to določeno z izvršljivo odločbo, je treba v zvezi s trajanjem stikov, v izvršilnem postopku zaslišati tudi otroka, saj samo objektivno stanje, da stiki z očetom niso trajali toliko časa, kot je z odločbo določeno, v takem primeru ni zadostna podlaga za sklep, da mati ni naredila vsega, da bi bili ti stiki v celoti realizirani in da bi bila s tem njena obveznost iz odločbe izpolnjena.

Sodba nº U 661/94-8 of Upravni oddelek, May 15, 1996

Če stranka nima možnosti za pridobitev potrdila ustrezne visokošolske organizacije, s katerim izkazuje ustrezna dopolnilna znanja za usposabljanje otrok določene vrste motenosti, ker ta organizacija dopolnilnega izobraževanja za pridobitev znanj v smislu 3. odstavka 2. člena pravilnika o pogojih glede vrste in stopnje izobrazbe, ki jih morajo izpolnjevati strokovni delavci v organizacijah za usposabljanje, ni organizirala, mora pristojni upravni organ (tožena stranka) tudi na drug način ugota...

Sodba nº U 1181/94-8 of Upravni oddelek, May 15, 1996

Zoper sklep o prekinitvi postopka za podaljšanje lokacijskega dovoljenja ima pravico pritožbe tudi prizadeta stranka - denacionalizacijski upravičenec, na predlog katerega je bila v denacionalizacijskem postopku izdana začasna odredba o prepovedi razpolaganja s parcelo, ki je predmet lokacijskega dovoljenja.

Sodba nº U 1781/94-4 of Upravni oddelek, May 15, 1996

Če je bil akt o podržavljenju premoženja, ki temelji na enem izmed predpisov, navedenih v 3. členu ZDen, kasneje razveljavljen (145. člen ZIKS), ima vlagatelj zahteve pravico izbrati, ali bo svoje pravice uveljavljal pred upravnim organom ali pred sodiščem.

Sodba nº II Ips 199/96 of Civilni oddelek, May 15, 1996

Sodišči prve in druge stopnje sta tudi po oceni revizijskega sodišča pravilno zaključili, da so se razmere v spornem času glede na okoliščine, na podlagi katerih je bila preživnina januarja 1994 določena, bistveno spremenile in da je zato podana podlaga za zvišanje preživnine po določilu 5. odstavka 132. člena ZZZDR. Take ugotovitve pa so ob pravilni uporabi navedenega določila utemeljevale odločitev, ki upošteva tudi časovne razsežnosti nastanka spremenjenih pravno relevantnih okoliščin. Spr...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners