Vrhovno Sodišče: Opinions issued on June 1996

June 27, 1996

Sklep of Upravni oddelek, June 27, 1996

Upravna organa morata z vsemi dokazili presoditi dejstvo, da je tožnik v letu 1945 pred odhodom v tujino postal polnoleten in tako ni mogel avtomatično glede narodnosti slediti svojemu očetu kot mu je sledil, ko je bil še mladoleten.

Sodba nº U 537/95-4 of Upravni oddelek, June 27, 1996

Pogoja iz 2. odstavka 13. člena ZTuj, "da ima tujec v državi nepremično premoženje", že po ustavi (68. člen) v tem kontekstu ni mogoče razlagati ozko, torej, da ima na tem premoženju vpisano lastninsko pravico v javni knjigi.

Sodba nº in sklep U 766/93 of Upravni oddelek, June 27, 1996

Po določbi 15. člena zakona o državljanstvu RS (ZDRS) tisti, kdor pridobi državljanstvo RS po 40. členu tega zakona, postane državljan R Slovenije z dnem, ko mu je vročena odločba o pridobitvi tega državljanstva.

Sklep of Upravni oddelek, June 27, 1996

V postopku komasacije se lahko na komasacijskem območju ustanovijo nove poti, stare pa ukinejo, če niso potrebne glede na novo razdelitev zemljišč, zato komasacijski upravičenec v postopku ne more uspeti z ugovorom, da se je ukinila pot, ki je bila javno dobro.

Sodba nº U 385/95-11 of Upravni oddelek, June 27, 1996

Sklep o začasni odredbi sodišča, da se investitorjem dovoljuje prosta uporaba poti prek njih nepremičnin do parcele, ki je predmet lokacijskega dovoljenja, je v lokacijskem postopku dokaz, da ima investitor zagotovljen ustrezen dostop.

Sklep of Upravni oddelek, June 27, 1996

Stanovalci stavbe, ki meji z objektom, ki je predmet lokacijskega postopka za spremembo namembnosti tega objekta, ne morejo v tem postopku uspešno uveljavljati svojih potreb po parkirnih prostorih na funkcionalnem zemljišču, ki po zazidalnem načrtu in odločbi upravnega organa pripada objektu, katerega namembnost se spreminja, pa čeprav so pred tem neovirano uporabljali tudi parkirišče na tem zemljišču.

Sklep of Upravni oddelek, June 27, 1996

Če davčni zavezanec, ki proda reprodukcijski material, ki ga je nabavil brez plačila prometnega davka, kupcu, ki ni registriran za opravljanje proizvodne dejavnosti, ne da bi obračunal davek od prometa proizvodov s pripadajočimi obrestmi, je davčnemu zavezancu utemeljeno naloženo plačilo davka z odločbo upravnega organa.

Sodba nº II Ips 790/94 of Civilni oddelek, June 27, 1996

Za pravilno razsojo v tej pravdni zadevi je treba uporabiti 1. in 4. odstavek 399. člena zakona o obligacijskih razmerjih (v nadaljevanju ZOR). Pogodbeni stranki (posameznika) ne moreta določiti pogodbenih obresti po višji obrestni meri, kot jo v kraju izpolnitve plačujejo banke za hranilne vloge na vpogled (1. odstavek 399. člena ZOR). ZOR določa tudi sankcijo za kršitev navedene določbe. Če stranki dogovorita večje obresti od dovoljenih, velja največja obrestna mera dovoljenih obresti (4. o...

Sodba nº II Ips 298/96 of Civilni oddelek, June 27, 1996

Pri presoji preživninske sposobnosti je potrebno izhajati iz višine netto dohodkov (od katerih so že odštete vse z zakonom predpisane obveznosti), ker ima preživninska obveznost prednost pred drugimi obveznostmi zavezanca, ki niso zvezane z njegovim lastnim preživljanjem. Med z zakonom predpisane odbitke sodi tudi obvezno zdravstveno zavarovanje.

Sodba nº II Ips 806/94 of Civilni oddelek, June 27, 1996

Za odločitev o odškodninski odgovornosti države za delo sodišča v tej pravdni zadevi je treba uporabiti 70. člen (v času nastanka očitanega škodnega dogodka veljavnega) zakona o rednih sodiščih (Ur.l. SRS, št. 10/77-8/90, v nadaljevanju ZRS), ki je temeljil na 248. členu tedanje ustave SRS ter splošna načela o odškodninski odgovornosti po zakonu o obligacijskih razmerjih (v nadaljevanju ZOR). Pri tem je treba pri presoji nepravilnega in nezakonitega dela sodnika izhajati iz pravil stroke, tj....

Sklep nº II Ips 324/96 of Civilni oddelek, June 27, 1996

Po določilu 3. odstavka 33. člena ZNP lahko sodišče druge stopnje iz tehtnih razlogov upošteva tudi pritožbo, vloženo po poteku roka, določenega v 3. odstavku 31. člena ZNP (ki določa, da je treba vložiti pritožbo v 15 dneh od vročitve prepisa sklepa), če s tem niso prizadete pravice drugih oseb, ki se opirajo na sklep ali če se te osebe strinjajo s spremembo ali razveljavitvijo. Revizijsko sodišče ugotavlja, da je sodišče druge stopnje glede na ugotovljeno procesnopravno situacijo pravilno u...

Sodba nº II Ips 382/95 of Civilni oddelek, June 27, 1996

Zaradi neutemeljenega pripora so bile tožniku prizadete temeljne pravice, kot so svoboda, dobro ime, čast in dostojanstvo. Njegove duševne bolečine so bile večje kot sicer v podobnih primerih, tako zaradi položaja, ki ga je imel kot upravni delavec, kot zaradi pred tem opravljanega dela pedagoga, ko je kot učitelj matematike in fizike vzgojil 18 generacij otrok. Celovita presoja vseh okoliščin tožnikovega primera utemeljuje zaključek, da je bilo z odmero odškodnine za duševne bolečine v višin...

Sodba nº II Ips 847/94 of Civilni oddelek, June 27, 1996

V ugotovljeni dejanski situaciji (zlasti upoštevaje funkcionalno namembnost prizidka po posameznih etažah) in pravni situaciji (prvotno enotno lastništvo obeh stanovanjskih stavb in povezovalnega trakta - prizidka med njima, poznejše različno lastništvo obeh stanovanjskih hiš) splošna omejitev pravnega prometa z deli stavb (na stanovanja in poslovne prostore) ni mogla pomeniti, da je bil glede take zaključene gradbene enote, za kakršno gre v tej zadevi (kleti s posebnim vhodom), izključen pog...

Sodba nº II Ips 819/94 of Civilni oddelek, June 27, 1996

Sodišče druge stopnje je upoštevalo tožbeno podlago in lastninski režim skupnega premoženja, ki ga določa ZZZDR glede premoženja zakoncev, pridobljenega z delom v zakonski zvezi. Tožnico, ki se v reviziji zavzema za to, da bi moralo biti ugodeno zahtevku vsaj glede nje, pa je zatorej treba opozoriti, da je bil njen zahtevek pač zahtevek za ugotovitev lastninske pravice do ene polovice - in to kot solastnine s tožnikom. Ugoditev samo njenemu zahtevku bi ne pomenila nič drugega, kakor da bi bil...

Sodba nº II Ips 180/95 of Civilni oddelek, June 27, 1996

Pri individualizaciji odškodnine za tožničine telesne bolečine sta sodišči prve in druge stopnje pravilno upoštevali tudi okoliščino, da gre za otroka (tožnica je bila ob dogodku v devetem letu), vendar pa sta očitno prav tej okoliščini pripisali prevelik pomen. Tudi kar zadeva odškodnino za strah, je treba upoštevati otrokovo starost, na katero je pravilno opozorilo sodišče druge stopnje - da je namreč ml. tožnica zaradi svoje mladosti nezgodni dogodek močneje doživela in se zaradi tega tudi...

Sodba nº I Ips 140/96 of Kazenski oddelek, June 27, 1996

Pritožbeno sodišče sicer ugotavlja, da obstajajo posebne okoliščine (obdolženčeva predkaznovanost in dogovarjanje za nadaljnjo prodajo večje količine mamil), ki opravičujejo bojazen, da bi utegnil obdolženec na prostosti kazniva dejanja ponavljati, vendar pa ni določno povedano, ali obstaja pri obdolžencu nevarnost ponovitve premoženjskih deliktov ali glede trgovine z mamili, kar je prav tako pomembno zaradi presoje sorazmernosti med posegom v obdolženčevo pravico do osebne svobode in pravico...

June 21, 1996

Sodba nº VIII Ips 73/96 of Delovno-socialni oddelek, June 21, 1996

Tožnik v reviziji vsebinsko ni opredelil kršitev, ki jih je sicer formalno navedel, zato je sodišče ob upoštevanju določb 73. člena ZDSS, revizijo kot neutemeljeno zavrnilo po določbi 393. člena ZPP.

Sklep nº in Sodba VIII Ips 181/95 of Delovno-socialni oddelek, June 21, 1996

Ker je tožnik odklonil podpis izjave, da sprejema samoupravni sporazum, mu je delovno razmerje prenehalo zakonito, in to kljub napakam v formularju izjave (na primer napačno citiran zakonski člen), na katere tožnik sicer pravilno opozarja.

Sodba nº VIII Ips 16/96 of Delovno-socialni oddelek, June 21, 1996

Pri delavcu, ki je utrpel raztrganino vrha sredinca in odprt prelom nohtnega izrastka ni pravne in ne dejanske podlage za odškodnino za strah in za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti.

Sklep of Delovno-socialni oddelek, June 21, 1996

Ko ima delavec po kolektivni pogodbi o delovnih razmerjih med delavci in samostojnimi obrtniki (Ur. l. SRS, št. 18/89) prednostno pravico o zaposlitvi, ga mora obrtnik, ki nadaljuje dejavnost, na to opozoriti, in delavec ni dolžan dati posebne vloge za sklenitev delovnega razmerja.

Sodba nº VIII Ips 101/95 of Delovno-socialni oddelek, June 21, 1996

V reviziji je dovoljeno navajati nova dejstva samo, če se nanašajo na upoštevne procesne kršitve (člen 387. ZPP), ne pa tudi na dejansko podlago pravnomočne sodbe. Zato so nove tožničine dejanske navedbe v reviziji (v zvezi z izvolitvijo oziroma neizvolitvijo M.T. kot zunanjega člana disciplinske komisije tožene stranke) neupoštevne. Ničesar pri tem ne spremeni okoliščina, da je tožnica v ugovoru zoper odločbo disciplinske komisije grajala sestavo disciplinske komisije. To dejstvo (saj gre za...

Sodba of Delovno-socialni oddelek, June 21, 1996

Zoper odločbo, s katero je sodišče prve stopnje potrdilo sporazum med strankama, je vložila toženka pritožbo, v kateri je navajala, da ni zavezana za plačilo določenih zneskov, razen tega pa je v odločbo delno napačno povzeta vsebina sporazuma med tožnico in organizacijo, ki je prevzela obveznosti toženke. Sodišče druge stopnje je pritožbo zavrglo, ker ima zoper odločbo pravico do pritožbe le družbeni pravobranilec samoupravljanja. Revizijsko sodišče je revizijo zavrnilo, ker ima toženka prav...

Sodba of Delovno-socialni oddelek, June 21, 1996

Revizijsko sodišče je revizijo zavrglo kot nedovoljeno, ker tožnik ni imel zanjo pravnega interesa. Po opravljenem likvidacijskem postopku je bila organizacija, v kateri mu je bil pravnomočno izrečen ukrep prenehanja delovnega razmerja izbrisana iz registra. Republika Slovenija in njena ministrstva niso imela zveze z organizacijo, Sklad za razvoj RS pa tudi, če je dobil ostanek premoženja organizacije ni v eventualnem postopku odgovoren za plačilo odškodnine, ker je enoletni zakonski rok za u...

June 20, 1996

Sklep nº VIII R 4/96 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 1996

Neodvajanje denarja, katerega pobiranje je sicer res bilo dogovorjeno s splošno kolektivno pogodbo, ni ena od pristojnosti, ki jih ima sindikat v zvezi z delovnimi razmerji. Po določbi drugega odstavka 31. člena SKPG je dolžan direktor in strokovne službe v skladu z zakonom zagotoviti sindikatom sodelovanje v vseh postopkih odločanja, obveznostih in odgovornostih delavcev iz delovnega razmerja. To so obenem tudi tiste pristojnosti, ki jih ima sindikat v zvezi z delovnimi razmerji.

Sklep nº II Ips 287/96 of Civilni oddelek, June 20, 1996

Glede na namen ZDen - odpraviti krivice, pomeni njegov 5. člen širšo podlago za presojo, ali je prešlo premoženje v državno last zaradi grožnje, sile ali zvijače državnega organa ali predstavnika oblasti, kakor v primeru izpodbijanja pravnih poslov bodisi po takrat veljavnih pravnih pravilih (paragrafi 869 do 871 občega državljanskega zakonika) oziroma po sedanjih predpisih (60. do 65. člen ZOR), na kar slednje se očitno opira izpodbijana odločba. Zato je v takšnih primerih nujna širša analiz...

Sodba nº II Ips 980/94 of Civilni oddelek, June 20, 1996

Določba drugega odst. 148.čl. stanovanjskega zakona daje pravico lastniku, da pod določenimi pogoji odkloni sklenitev prodajne pogodbe. To pravico ima lastnik nasproti vsakomur, ki bi bil sicer na podlagi 117.čl. upravičen zahtevati sklenitev pogodbe.

Sklep nº II Ips 856/94 of Civilni oddelek, June 20, 1996

Sklenitev pogodbe namesto razlastitve je povsem specifično pravno sredstvo pri urejanju razmerij v primerih, ko gre za takšen splošni interes, ki terja razlastitev nepremičnine ali omejitev lastninske ali kakšne druge pravice na njej (1. in 2. člen ZRPPN). Takšna pogodba vsebuje oziroma nadomešča odločbo o razlastitvi (prvi odstavek 23. člena ZRPPN) in sporazum o odškodnini (50. člen ZRPPN) oziroma sodno odločbo o njej (51. člen ZRPPN). Nadaljnja značilnost takšne pogodbe da praviloma ni sad ...

Sodba nº II Ips 35/95 of Civilni oddelek, June 20, 1996

V 128. členu SZ je res določeno, da odloča v primeru spora o upravičenosti zavrnitve sklenitve prodajne pogodbe v postopku za privatizacijo stanovanj sodišče v pravdnem postopku (tretji odstavek tega člena) in da postopek sproži prejšnji imetnik stanovanjske pravice v petnajstih dneh po zavrnitvi (četrti odstavek). Vendar pri slednjem ne gre za prekluzivni, marveč le za instrukcijski rok.

Sodba nº II Ips 989/94 of Civilni oddelek, June 20, 1996

Toženec ni dokazal, da se je v sporno stanovanje vselil v skladu s tedaj veljavnim zakonom o stanovanjskih razmerjih. Stanovanje mu tedaj ni bilo dodeljeno, zato ni pridobil stanovanjske pravice (10. in 35.čl. zakona o stanovanjskih razmerjih). Zato ni točna revizijska trditev, da se toženec ni vselil nezakonito. Do uveljavitve stanovanjskega zakona (19.10.1991) nista potekli dve leti, ko bi zaradi neaktivnosti stanodajalca toženec lahko pridobil stanovanjsko zaščito (50.čl. zakona o stanovan...

Sklep nº II Ips 127/96 of Civilni oddelek, June 20, 1996

Zakon o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih denarnih zneskov ( Ur.l. RS št. 55/92) je v 9. členu spremenil zneske iz drugega in tretjega odstavka 382. čl. zakona o pravdnem postopku (Ur.l. SFRJ št. 4/77 - 27/90) tako, da od 5.12.1992 dalje revizija ni dovoljena, če v premoženjskopravnih sporih, v katerih se tožbeni zahtevek glasi na denarno terjatev, vrednost spornega predmeta izpodbijanega dela pravnomočne sodbe ne presega 80.000,00 Sit.

Sklep nº II Ips 252/96 of Civilni oddelek, June 20, 1996

Za dovoljenost revizije kot izrednega pravnega sredstva morajo biti izpolnjene predpostavke, ki jih določa zakon. Med temi pa je tudi zadostna vrednost spornega predmeta, ki v tej zadevi ni bila določena. Zato revizija ni dovoljena.

Sodba nº II Ips 850/94 of Civilni oddelek, June 20, 1996

Tožnica meni, da zastaralni rok ni začel teči pred letom 1987, ko je izvedela, da je toženec lastnik nepremičnine, v katero je investirala. To stališče ni utemeljeno. Tožnica je investirala v nepremičnino, ki jo je imela v najemu. Najemodajalec in s tem lastnik, ji je bil znan. Okoliščina, da je prvotni najemodajalec umrl, na tek zastaranja ne vpliva, kajti v zastaranje se všteje tudi čas, ki je pretekel v prid dolžnikovim prednikom (4. člen zakona o zastaranju terjatev, enako zdaj 363.čl. za...

Sodba nº III Ips 12/96 of Gospodarski oddelek, June 20, 1996

Če so politični in vojni dogodki ob koncu prvega polletja 1991 predstavljali za toženca spremenjene okoliščine, zaradi katerih je bilo bistveno oteženo izpolnjevanje njegovih obveznosti iz pogodbenega razmerja, potem bi bil lahko toženec zahteval v skladu z določilom 1. odstavka 133. člena ZOR samo razvezo pogodbe ne pa njene spremembe na ustrezno znižanje najemnine.

Sodba nº III Ips 63/95 of Gospodarski oddelek, June 20, 1996

Če so izpolnjeni pogoji iz 1. odstavka 6. člena Zakona o cenah za določitev nadomestila, ker z ukrepom določena cena ne pokriva niti stroškov enostavne reprodukcije, vlada pa tega ne stori, se pravi ne opravi te svoje dolžnosti, ne more biti s tem rešena odškodninske odgovornosti, saj država odgovarja tudi za delo svojih organov, kot to izhaja iz določila 25. člena ustave Republike Slovenije.

Sodba nº in sklep III Ips 59/95 of Gospodarski oddelek, June 20, 1996

Firma gospodarske družbe se mora jasno razlikovati od firm drugih družb tako, da pri povprečnem kupcu ne more priti do zamenjave. Zato ni dopustna uporaba fantazijskega dodatka v firmi "Fructa", če je že pred tem bil registriran v drugi firmi dodatek "Fructal".

Sklep of Gospodarski oddelek, June 20, 1996

Za odpravljanje oškodovanj družbene lastnine predvideva ZLPP od izdaje revizijskega poročila dalje dvoje različnih postopkov. Če izhaja iz poročila revizijskega organa, da je do oškodovanja prišlo na kakšnega od načinov iz 48.a člena ZLPP, vodi nadaljnji postopek revizijski organ sam (1. in 2. odst. 48.b člena ZLPP). Če pa izhaja iz poročila, da do oškodovanja družbene lastnine ni prišlo na kakšnega od načinov iz 48.a člena ZLPP, pa revizijski organ ne more ukrepati sam, ampak mora ravnati ta...

Sklep nº VIII R 3/96 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 1996

Predlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča je Vrhovno sodišče RS zavrnilo. Tožnik je navajal, da sodišču, pri katerem je vložil tožbo, ne zaupa. Predlog je bil zavrnjen, ker se postopek pri drugem sodišču ne bi lažje opravil, pa tudi drugi tehtni razlogi niso podani. Za varstvo svojih pravic lahko uporabi druge zakonske ukrepe.

June 15, 1996

Sklep nº II Ips 817/94 of Civilni oddelek, June 15, 1996

Pravna pravila občega državljanskega zakonika (v nadaljevanju ODZ) urejajo družbeno pogodbo v par. 1175 - 1215. Zanjo je bistven dogovor o združitvi dela in/ali sredstev v skupno korist. Dobiček se razdeli po razmerju prispevka (vložka) vsakega družbenika (pravno pravilo 1193 ODZ). Enako velja tudi za prispevke (vložke). V dvomu se domneva, da gre za sodelovanje po enakih delih (pravno pravilo 1185 ODZ). To pomeni, da je za veljavnost družbene pogodbe dovolj, da se stranki združita zaradi dos...

June 13, 1996

Sodba nº U 863/94 of Upravni oddelek, June 13, 1996

Izvršljivost odločbe, izdane po zakonu o tržni inšpekciji, kadar pritožba ne zadrži izvršitve, in s tem neločljivo povezanega nadaljevanja izvršbe, je potrebno presojati po zakonu in ne samo po vsebini izvršilnega naslova.

Sodba nº U 985/94-6 of Upravni oddelek, June 13, 1996

Carinarnica ni dolžna izbirati pravnega sredstva, na podlagi katerega bi obravnavala zahtevek carinskega zavezanca za uskladitev podatkov v uvozni carinski deklaraciji z dejanskim stanjem. Pravno sredstvo je procesna pravica stranke, ki jo mora le-ta, če gre za izredno pravno sredstvo, uveljavljati z decidirano navedbo, za kakšno pravno sredstvo gre in na kateri z zakonom določeni razlog ga opira.

Sodba nº U 873/94-6 of Upravni oddelek, June 13, 1996

Če investitor vlogi za odlog prisilne izvršbe objekta, zgrajenega brez lokacijskega dovoljenja, ne predloži dokazila o vplačilu predpisanega depozita, niti tega ne predloži v naknadnem roku, zahtevka ni mogoče zavreči. O zahtevku je organ dolžan odločiti po materialnem predpisu.

Sodba nº U 263/94 of Upravni oddelek, June 13, 1996

Pavšalni tožbeni ugovori brez navajanja konkretnih kršitev pravic in konkretnega dela, ki ga tožnik ne more opravljati, sodišču ne vzbujajo dvomov v obrazloženo mnenje zdravniške komisije druge stopnje, ki ga je le-ta podala po pregledu celotne medicinske dokumentacije, vključno z rentgenskimi izvidi, na podlagi česar je zaključila, da podaljšanje bolniškega staleža ni indicirano. V postopkih za uveljavitev pravic iz zdravstvenega zavarovanja zdravniške komisije namreč sodelujejo kot izvedens...

Sodba nº II Ips 666/94 of Civilni oddelek, June 13, 1996

V zvezi z zatrjevano napako, da prodana hiša ni imela dogovorjene kanalizacije, sta sodišči prve in druge stopnje ugotovili, da je bila prodana nepremičnina izročena tožencem v oktobru 1990, tožečo stranko pa so obvestili, da na nepremičnini ni jaška za kanalizacijo, šele jeseni 1991. Medtem je potekel šestmesečni rok iz 2. odst. 482. čl. Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR). Prodajalec ne odgovarja za skrite napake, ki se pojavijo po preteku tega roka od izročitve dalje.

Sodba nº II Ips 656/94 of Civilni oddelek, June 13, 1996

Revizijskim ugovorom o neprimernosti prisojene odškodnine za duševne bolečine tožnikov ni mogoče pritrditi. Upoštevati je treba, da je poškodovanec J. Ž. ob smrti zapustil ženo z dvema otrokoma v starosti 10 let in 4 leta, tretji otrok pa je bil rojen šele pozneje. Pri tako številni družini je izguba vseh prizadetih še posebej boleča, saj je morala tožnica (ki ni zaposlena) sama prevzeti vso skrb za vzgojo, oskrbo in preživljanje otrok. Po oceni revizijskega sodišča prisojeni zneski po 600.00...

Sodba nº II Ips 717/94 of Civilni oddelek, June 13, 1996

Ob dejanski ugotovitvi o obstoju ustne kupne pogodbe, ki je bila obojestransko pretežno realizirana, revizijsko sodišče nima pomislekov proti stališču sodišč, da gre za veljavno pogodbo (73.čl. Zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR) in da je na tej podlagi tožeča stranka pridobila pravico uporabe na garaži in pripadajočem zemljišču. Ker je šlo za družbeno lastnino, ni bil pogoj za pridobitev pravice vpis v zemljiško knjigo.

Sklep nº II Ips 620/95 of Civilni oddelek, June 13, 1996

Izpodbijanje odločitve sodišča, da se določeni dokazi ne izvedejo in s tem ne ugotavljajo dejstva, ki jih stranka šteje za odločilna, ne predstavlja uveljavljanje bistvenih kršitev določb postopka, temveč izpodbijanje dejanske podlage odločitve.

Sklep nº II Ips 269/96 of Civilni oddelek, June 13, 1996

Samo navedba vrednosti spornega predmeta v tožbi bi bila način, da bi tožeča stranka sebi (v primeru svojega uspeha v pravdi pa tudi toženi stranki) zagotovila pravico do revizije.

Sklep nº II Ips 311/96 of Civilni oddelek, June 13, 1996

Pravne osebe v pravdnem postopku ne morejo izvrševati procesnih dejanj neposredno, temveč lahko to počno le preko fizičnih oseb, ki morajo biti za to posebej pooblaščene. Tako kot se v pravnem prometu nasploh, z izjavljanjem volje preko fizičnih oseb (zastopanjem - 84. člen Zakona o obligacijskih razmerjih), uresničuje poslovna sposobnost pravnih oseb, se s procesnimi dejanji v pravdnem postopku uresničuje njihova pravdna sposobnost.

Sklep nº I R 21/96 of Civilni oddelek, June 13, 1996

Dejstvo, da je dolžnik znanec sodnikov Višjega sodišča v Ljubljani, ker je bil nekoč vodja sodnega bifeja, ni zadosten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča.

Sklep nº II Ips 271/96 of Civilni oddelek, June 13, 1996

Ob ugotovitvi, da teče spor o istem zahtevku in med istima strankama pred tujim sodiščem, bi bilo treba upoštevati določbo 80. člena Zakona o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 43/82), ki se uporablja na podlagi 1. odstavka 4. člena Ustavnega zakona, in po kateri je lahko spor pred tujim sodiščem ob določenih pogojih le podlaga za prekinitev postopka, ni pa mogoče iz tega razloga zavreči tožbe.

Sklep nº II Ips 765/95 of Civilni oddelek, June 13, 1996

Po pravnem mnenju Občne seje Vrhovnega sodišča RS (22. in 23. junija 1993, Poročilo VSS 1/93), v katerega so pravzaprav usmerjeni revizijski očitki, velja podlaga iz 5. člena ZDen le za tiste pravne posle, ki so bili sklenjeni v času veljavnosti predpisov, zajetih v 3. in 4. členu ZDen. Navedeno pravno mnenje razlaga vsebino pojma upravičenca iz 5. člena ZDen, ki ga je mogoče razumeti le v kontekstu celotnega ZDen oziroma v povezavi z navedenima določiloma zakona, ki pač ureja odpravo krivic ...

Sodba nº II Ips 476/95 of Civilni oddelek, June 13, 1996

Zahtevek za povečanje zapuščinske mase, ki je naperjen proti tistemu, ki je formalni lastnik premoženja je v korist vseh dedičev. Vsak dedič zase je legitimiran za takšen zahtevek in ni podano nujno sosporništvo v tem smislu, da bi mogli tožiti samo vsi dediči skupaj ("voljno sosporništvo"). V nasprotnem primeru bi bila zaradi dediča, ki noče vložiti tožbe, drugim dedičem odvzeta zakonita pravica do tožbe.

Sklep nº II Ips 611/94 of Civilni oddelek, June 13, 1996

Kriterij za razmejitev med upravnim in sodnim odločanjem je tudi v tem, ali gre za poseg v kakšno od civilnopravnih pravic ali pa za javnopravno sfero.

Sodba nº II Ips 910/94 of Civilni oddelek, June 13, 1996

Toženca sta se v sporno stanovanje vselila brez veljavnega pravnega naslova, torej nezakonito, dejanske ugotovitve, sprejete na nižjih stopnjah pa ne omogočajo sklepanja o morebitnem saniranju takšne vselitve. Tako je pravna ocena izpodbijane sodbe, temelječa na določbi 58. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91), sprejemljiva. Oseba, ki uporablja stanovanje, pa z lastnikom ni sklenila najemne pogodbe, to stanovanje uporablja nezakonito. Lastnik (tožeča stranka) je zato utemel...

Sodba nº II Ips 829/94 of Civilni oddelek, June 13, 1996

Le konkretna dodelitvena odločba (zakon o urejanju naselij in posegov v prostor) lahko spremeni namembnost zemljišča (kmetijskega v stavbno).

June 12, 1996

Sodba nº U 125/95-7 of Upravni oddelek, June 12, 1996

Po uveljavitvi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij se za zavarovanje zahtevkov za vračanje premoženja (denacionalizacija) v procesih lastninskega preoblikovanja podjetij uporabljajo določbe tega zakona in ne določbe ZDen (68. člen).

Sklep of Upravni oddelek, June 12, 1996

Če upravni organ ni pozval stranke, da se, glede na izbirno pravico, odloči, v katerem postopku bo (sodnem ali upravnem) zahtevala vrnitev premoženja (po 145. členu ZIKS ali po ZDen), ne more, ne da bi stranki dal to možnost, zavreči njeno denacionalizacijsko zahtevo. Šele, če se stranka ne bi o tem izjasnila, bi lahko to storil.

Sodba nº U 876/94-5 of Upravni oddelek, June 12, 1996

Nepredložitev akta o podržavljenju kljub pozivu na dopolnitev pomeni, da je zahteva za denacionalizacijo tako pomanjkljiva, da je ni mogoče obravnavati.

Sodba nº U 916/94-4 of Upravni oddelek, June 12, 1996

Nepredložitev akta o podržavljenju pomeni, da ima predlog za izdajo začasne odredbe takšno pomanjkljivost, da ga ni mogoče obravnavati, ker niti aktivna legitimacija ni verjetno izkazana.

Sodba nº U 1791/94-4 of Upravni oddelek, June 12, 1996

Idealni delež na skupnih prostorih v večstanovanjski hiši in na funkcionalnem zemljišču k tej hiši, ki je bil lastnikom nacionaliziran, ne more biti predmet denacionalizacije, ker so bivši lastniki na tem deležu že postali lastniki na podlagi 12. člena stanovanjskega zakona. Nepremičnina, ki v času nacionalizacije ni bila v lasti in posesti upravičenca (ker ni navedena v kupoprodajni pogodbi), ne more biti predmet denacionalizacije.

Sodba nº U 1131/94-9 of Upravni oddelek, June 12, 1996

Stranka, ki ima služnostno pravico dosmrtnega stanovanja v stavbi, ne more uspešno preprečiti izdaje dovoljenja za dovolitev priglašenih vzdrževalnih del investitorju - lastniku na stavbi iz razloga, ker naj bi ji bilo v času izvajanja teh del onemogočeno bivanje v tej stavbi. Samo izvajanje del, ki sledi odločbi o priglasitvi del ni več stvar postopka za priglasitev del, ampak je to dejansko stvar dogovora med investitorjem in stranko, ki ima pravico služnosti.

Sodba nº II Ips 198/95 of Civilni oddelek, June 12, 1996

Po določilu 57. člena zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (naprej ZTLR), lahko lastnik gospodujoče stvari zahteva s tožbo, da preprečevanje oziroma motenje izvrševanja služnosti preneha, kadar ga kdo moti pri izvrševanju stvarne služnosti. Uporaba tega zakonitega določila je imela v ugotovljenem dejanskem stanju polno podlago ter sta zato sodišči prve in druge stopnje na njegovi podlagi pravilno ugodili tožnikovemu tožbenemu zahtevku. Ker pa ugotovljeno dejansko stanje ni potrdilo ...

Sklep nº III R 14/96 of Civilni oddelek, June 12, 1996

Krajevna pristojnost po ZIP je izključna krajevna pristojnost. To pomeni, da se lahko sodišče tudi po uradni dolžnosti izreče za krajevno nepristojno (14. člen ZIP v zvezi z 2. odst. 20. člena ZPP). Do kdaj se lahko izreče za krajevno nepristojno po uradni dolžnosti pa opredeljuje 49. člen ZIP. Po omenjeni zakonski določbi lahko odloča o ugovoru zoper sklep o izvršbi samo sodišče, ki je sklep o izvršbi izdalo. To pomeni, da se lahko sodišče izreče za krajevno nepristojno po uradni dolžnosti s...

Sklep nº G 3/96 of Gospodarski oddelek, June 12, 1996

1. Če kažejo vse okoliščine primera, da je bil tretji pritegnjen v posle prodaje in nakupa vrednostnih papirjev med vzajemnimi skladi, ki jih upravlja ista družba za upravljanje samo zato, da bi se ustvaril videz, da ne gre za kršitev člena 108/1 ZISDU, je šteti posle prodaje in nakupa vrednostnih papirjev s to tretjo osebo za fiktivne.

Sodba nº III Ips 42/96 of Gospodarski oddelek, June 12, 1996

ZZD ni poznal prenehanja delovne skupnosti s preoblikovanjem v drug subjekt pravic in obveznosti, ki bi bil pravni naslednik prejšnjega. Poznal je samo ustanovitev (nove) delovne skupnosti in njeno prenehanje.

Sklep nº III Ips 36/96 of Gospodarski oddelek, June 12, 1996

Če je bil pravdni postopek prekinjen po 4. točki 212. člena ZPP, stečajni senat pa napoti upnika, da začne ustrezen postopek zato, ker je stečajni upravitelj njegovo terjatev prerekal, more upnik predlagati nadaljevanje prekinjenega postopka. Če tega ne stori, ampak vloži novo tožbo, jo sodišče zavrne.

Sklep nº G 4/96 of Gospodarski oddelek, June 12, 1996

Družba za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad, načeloma lahko prenese njegovo upravljanje na drugo družbo, morajo pa biti za to izpolnjeni posebni pogoji, med drugim mora pridobiti tudi dovoljenje Agencije za prevzem upravljanja vzajemnega sklada.

Sodba nº U 141/95 of Upravni oddelek, June 12, 1996

Pavšalna trditev o kršitvi postopka, ker organ v postopku izdaje lokacijskega dovoljenja ni upošteval pogojev, s katerimi je krajevna skupnost pogojevala izdajo dovoljenja, brez navedbe predpisa, ki predpisuje soglasje krajevne skupnosti, ne more vplivati na odločitev v upravnem sporu.

June 11, 1996

Sodba nº VIII Ips 156/95 of Delovno-socialni oddelek, June 11, 1996

Revizija je bila zavrnjena, ker je tožnica odklonila sklenitev delovnega razmerja v drugi organizaciji, čeprav so bili izpolnjeni zakoniti pogoji za sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas. Pri tem pravno ni pomembno, da v dogovoru med organizacijama o prevzemu poslov ni bilo omenjeno, da bo druga organizacija prevzela delavko v delovno razmerje in ji ni ponudila v podpis pogodbe o zaposlitvi, saj tožnica ni hotela skleniti delovnega razmerja v drugi organizaciji.

Sodba nº VIII Ips 151/95 of Delovno-socialni oddelek, June 11, 1996

Revizija je bila zavrnjena, ker ni bilo kršeno materialno pravo. Sindikata v organizaciji ni bilo, zato ni mogel sodelovati v postopku ugotavljanja nepotrebnosti tožničinega dela. Sistemizacija je bila sicer spremenjena na korespondenčni seji, o prenehanju njenega delovnega razmerja pa je sklepal pristojni organ na redni seji ter je bilo prenehanje delovnega razmerja izglasovano na zakonit način. Ker je bilo zaposlenih le pet delavcev, ni bilo treba voditi postopka po 34. in 35. členu ZDR.

Sodba nº VIII Ips 155/95 of Delovno-socialni oddelek, June 11, 1996

Tožnik ne izpolnjuje pogojev zahtevanih v 2. alinei prvega odstavka 2. člena odloka, saj je pogoje za priznanje pravice do predčasne starostne pokojnine izpolnil šele po 30.6.1992, ne pa že do 18.10.1991, kot to zahteva odlok.

Sodba nº VIII Ips 159/95 of Delovno-socialni oddelek, June 11, 1996

Tožnik ne izpolnjuje pogoja, zahtevanega v 2. alinei prvega odstavka 2. člena odloka, saj je pogoje za priznanje pravice do predčasne starostne pokojnine izpolnil šele po 27.4.1992, ne pa že do 18.10.1991, kot to zahteva odlok.

Sodba nº VIII Ips 128/95 of Delovno-socialni oddelek, June 11, 1996

Disciplinski organi niso vezani na pravno kvalifikacijo v vloženi zahtevi za uvedbo disciplinskega postopka, ampak samo na opis dejanja.

Sodba nº VIII Ips 152/95 of Delovno-socialni oddelek, June 11, 1996

Zavarovanec je dolžan sam plačati prispevek za dokup zavarovalne dobe v enkratnem znesku v roku 15 dni od prejema odločbe o odmeri prispevka.

Sodba nº VIII Ips 148/95 of Delovno-socialni oddelek, June 11, 1996

Revizijo je vložil oficir JLA, ki je v junijski vojni prestopil v teritorialno obrambo. Razporejen je bil na delovno mesto, ki je ustrezalo njegovemu činu. Kasneje je bil razporejen na drugo delovno mesto, kar je imelo za posledico izgubo možnosti napredovanja in znatno nižjo plačo. Tožnik se je v reviziji skliceval na 14. člen ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS po katerem ohranijo te osebe pridobljene socialne, statusne in druge pravice, k...

Sklep nº VIII Ips 2/96 of Delovno-socialni oddelek, June 11, 1996

V sporu zaradi plačila odpravnine v znesku 61.718,10 SIT revizija ni dovoljena.

Sodba nº in Sklep VIII Ips 194/95 of Delovno-socialni oddelek, June 11, 1996

Zamudne obresti od denarne odškodnine za negmotno škodo tečejo od dneva izdaje sodne odločbe sodišča prve stopnje, s katero je bila odškodnina odmerjena.

Sodba of Delovno-socialni oddelek, June 11, 1996

Nestrinjanje z sodno odločbo je mogoče uveljavljati le s pravnimi sredstvi zoper sodbo, nikakor pa ne s ponovno tožbo, kar procesno dejanje tožnika z dne 10.6.1993 sicer pomeni. Morebitni nepravilni izid prejšnje odločitve tožniku ne daje zakonite podlage, da ponovno toži v isti stvari.

Sodba nº VIII Ips 91/95 of Delovno-socialni oddelek, June 11, 1996

S trditvami (da niso bili izvedeni dokazi o sprejemu strokovnih podlag za sprejem programa razreševanja presežkov delavcev; o neobstoju sklepa za ukinitev tožničinih delovnih mest; o datumu poimenskega seznama presežnih delavcev ter o pravilnosti seštevka ovrednotenih kriterijev) pa tožeča stranka izpodbija v postopku pred nižjima sodiščema ugotovljeno dejansko stanje. To pa revizijskem postopku ni dovoljeno (3. odstavek 385. člena ZPP).

June 06, 1996

Sodba nº U 853/94-8 of Upravni oddelek, June 06, 1996

V pedagoški naziv mentor ne more napredovati pedagoški delavec, ki poučuje na srednji šoli, če nima opravljenega strokovnega izpita v skladu z ZUI.

Sklep of Upravni oddelek, June 06, 1996

Ker je bila ugotovljena neustavnost določbe 42. člena ZVojD, kolikor ne omogoča uveljavljanja ugovora vesti tudi po opravljenem naboru, dokler traja dolžnost sodelovanja pri obrambi države, ne more biti ta določba podlaga za zavrženje prošnje za civilno služenje, zato ker je bila prošnja vložena po opravljenem naboru.

Sodba nº II Ips 809/94 of Civilni oddelek, June 06, 1996

Po 7. odstavku 925. člena zakona o obligacijskih razmerjih (v nadaljevanju ZOR) se odškodnina v primeru, ko je bila za zavarovalno pogodbo vrednost zavarovane stvari sporazumno ugotovljena, določi po tej vrednosti, razen če zavarovalnica dokaže, da je v pogodbi določena vrednost znatno večja od resnične vrednosti in če za to razliko ni utemeljenega razloga.

Sklep nº II Ips 827/94 of Civilni oddelek, June 06, 1996

Prihod očeta povzročitelja škode, ki je prav tako tožen (solidarno s sinom) na sodišče in njegovo pojasnilo razpravljajočem sodniku, da se sin naroka ne more udeležiti zaradi bolezni, mora sodnik uradno zaznamovati.

Sklep nº II Ips 835/94 of Civilni oddelek, June 06, 1996

Pri prekoračitvi silobrana povzročitelj škode ni dolžan povrniti samo tiste škode, ki je bila povzročena v mejah dovoljenega silobrana, dolžan pa je povrniti tisto, ki je nastala pri prekoračitvi silobrana. Kakšna škoda bi bila še v mejah dovoljenega silobrana in kakšna ne več, je stvar dokaznega postopka v pravdnem postopku. Pravdno sodišče mora enakovredno obravnavati ravnanje obeh udeležencev v škodnem dogodku, vzroke za njuno ravnanje, škodo, ki je grozila in škodo, ki je dejansko nastala...

Sodba nº II Ips 855/94 of Civilni oddelek, June 06, 1996

Če sporna garaža ni pomožni prostor tožnikovega stanovanja, za pravni promet z njo ne veljajo privatizacijske določbe SZ. Zato tožnik ni upravičen do ugodnosti, ki jih je bil po SZ deležen pri nakupu stanovanja.

Sodba nº U 923/94-5 of Upravni oddelek, June 06, 1996

Obseg zapuščine, dediči in njihov dedni delež se ugotovi šele s sklepom o dedovanju, zato se z vidika davčnih predpisov šteje, da je dedič pridobil podedovane nepremičnine z dnem pravnomočnosti sklepa o dedovanju.

Sodba nº in sklep II Ips 223/96 of Civilni oddelek, June 06, 1996

Nasprotna tožba ima status samostojne tožbe. Zato veljajo zanjo vse tiste določbe ZPP, ki veljajo za tožbo.

Sodba nº II Ips 722/94 of Civilni oddelek, June 06, 1996

Pravna presoja, sprejeta na drugi stopnji, da tožbeni zahtevek na razvezo darilne pogodbe s prvim tožencem predstavlja preklic darila zaradi zatrjevane velike nehvaležnosti obdarjenca (pravno pravilo paragrafa 948 ODZ), je pravilna. Sodišče prve stopnje je pretežni del dokazovanja posvetilo tožbenim trditvam o toženčevih verbalnih in fizičnih grožnjah tožnici in sumu, da je na njeno škodo storil druga kazniva dejanja, pa je pri tem te trditve štelo za nedokazane.

Sodba nº II Ips 304/95 of Civilni oddelek, June 06, 1996

Uporaba določbe 200. člena ZOR o pravični denarni odškodnini za nepremoženjsko škodo ne zahteva le konkretizacije oškodovančevih prikrajšanj, ki imajo za posledico telesne in duševne bolečine, temveč tudi primerjavo z drugimi podobnimi primeri škod zaradi zagotovitve enakega obravnavanja manjših, večjih in katastrofalnih škod in odškodnin zanje. Glede na obseg prikrajšanj, ki jih je utrpel in jih še trpi tožnik, njegove škode po obsegu ni mogoče uvrstiti v kategorijo velikih škod, ki terjajo ...

Sklep nº II Ips 267/96 of Civilni oddelek, June 06, 1996

Revizija zoper pravnomočno odločitev o pravdnih stroških ni dovoljena. Odločitev o stroških postopka se vedno šteje za sklep (5. odstavek 129. člena ZPP) in je zato treba dovoljenost revizije presojati v okviru 400. člena ZPP. Taka odločba pa gotovo ni sklep, s katerim bi se postopek pravnomočno končal, saj je zahteva za vrnitev pravdnih stroškov vedno akcesorne narave in je ni mogoče uveljavljati samostojno, pač pa le v postopku, zaradi katerega so stroški nastali.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners