Vrhovno Sodišče: Opinions issued on August 1996

August 29, 1996

Sodba nº U 319/94-9 of Upravni oddelek, August 29, 1996

V denacionalizacijskem postopku najemnik poslovnega prostora ne more uveljaviti položaja stranke v postopku iz naslova vlaganj v poslovni prostor, ker lahko tak ugovor uspešno uveljavlja le denacionalizacijski zavezanec, ne pa tudi najemnik, kateremu gredo le pravice in obveznosti iz najemnega razmerja. Ker vrnitev podržavljenih nepremičnin ne vpliva na obstoječa najemna razmerja (24. člen ZDen) in se nepremičnine, glede katerih obstoji najemno razmerje, po določbi 2. odstavka 29. člena ZDen ...

Sodba nº in sklep II Ips 345/96 of Civilni oddelek, August 29, 1996

Reviziji druge tožnice in tretjega tožnika nista dovoljeni. Tožbena zahtevka teh dveh tožnikov sta bila že s sodbo prve stopnje pravnomočno zavrnjena, saj te sodbe nista izpodbijala s pritožbo. Sodišče druge stopnje o njunih zahtevkih ni odločalo. Zato drugostopne odločitve, zoper katero bi ta dva tožnika mogla vložiti revizijo, sploh ni (1. odst. 382.čl. ZPP). Iz skupne revizije vseh treh tožnikov pa izhaja, da izpodbijajo samo odločitev, ki se nanaša na zahtevek prvega tožnika. Glede tega z...

Sodba of Civilni oddelek, August 29, 1996

Glede na posebne določbe Zakona o nepravdnem postopku in Zakona o denacionalizaciji v konkretnem postopku ni mogoče smiselno uporabiti določbe 192.čl. Zakona o pravdnem postopku, po kateri je možna razširitev tožbe na novega toženca le z njegovo privolitvijo. Uporaba take določbe v nepravdnem postopku ne bi zagotavljala možnosti, da bi bili vključeni v postopek vsi, katerih interes bi utegnil biti prizadet s sodno odločbo. Za razširitev zahteve za denacionalizacijo na novega nasprotnega udele...

Sodba nº II Ips 725/94 of Civilni oddelek, August 29, 1996

Izrek sodbe sodišča prve stopnje, ki je bil s sodbo sodišča druge stopnje potrjen, vsebuje toženkino obveznost, da plača tolarsko protivrednost 8.000 DEM po srednji vrednosti tečaja Banke Slovenije na dan plačila z zamudnimi obrestmi od dneva sodne odločbe dalje. Brez opredelitve, za kakšno obrestno mero zamudnih obresti gre, bi se ta upoštevala po Zakonu o obrestni zamudnih obresti (Ur.l. RS, št. 14/92 in 13/93) in Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri ...

Sodba nº II Ips 747/94 of Civilni oddelek, August 29, 1996

Odmerjena odškodnina za telesne bolečine ustreza ugotovitvam obeh sodišč o intenzivnosti in trajanju bolečin ter spremljajočih nevšečnosti, ki temeljijo na mnenju izvedenca iz medicinske stroke. Temu mnenju pa tožnik v reviziji ne more uspešno ugovarjati. Kot je pravilno poudarilo sodišče druge stopnje, je treba pri odmeri odškodnine za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti upoštevati, da ima tožnik posledice tudi zaradi poškodbe glave v prometni nezgodi v letu 1983. Razen...

Sodba nº in sklep II Ips 757/94 of Civilni oddelek, August 29, 1996

Revizijsko sodišče nima pomislekov proti stališču sodišča druge stopnje, da objavljeno besedilo, ki se nanaša na tožnika, skupaj s fotografijo moškega akta, pomeni poseg v zavarovano sfero njegove osebnosti. Zaradi žalitve osebnega dostojanstva je tožnik upravičen zahtevati od tožene stranke povračilo nastale škode po 200.čl. ZOR, saj ob vseh ugotovljenih okoliščinah ni dvoma, da so podani vsi pogoji za odmero pravične odškodnine. Tožena stranka se ne more uspešno sklicevati na okoliščino, da...

Sodba nº II Ips 330/96 of Civilni oddelek, August 29, 1996

Pri določenem toženčevem prispevku 5.000,00 SIT bo morala prispevati mati še 15.000,00 SIT in to poleg dela, ki ga ima z otrokovo vzgojo in oskrbo. Pri nižji preživnini bi bila otrokova mati, ki prejema mesečno cca 30.000,00 SIT, nesorazmerno obremenjena. Pri določitvi preživnine sta sodišči v zadostni meri upoštevali toženčeve zmožnosti plačevanja preživnine v času prestajanja zaporne kazni. Ugotovljena plačila, ki jih je prejemal za svoje delo do konca glavne obravnave, kažejo, da določena ...

Sodba nº III Ips 64/95 of Gospodarski oddelek, August 29, 1996

1. Če ravna izvajalec v soglasju z nadzornim organom naročnika, to ni protipogodbeno ravnanje. 2. Naročnik mora nemudoma obvestiti izvajalca o ugotovljenih napakah.

Sklep nº III Ips 32/96 of Gospodarski oddelek, August 29, 1996

Družbenega premoženja ni (bilo) mogoče oddati v začasno uporabo izven področja družbene lastnine.

Sodba nº U 299/94 of Upravni oddelek, August 29, 1996

Nepremično premoženje sicer samo po sebi ne more biti vselej razlog za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, je pa lahko tak razlog, kadar ga tujec uporablja za zadovoljevanje svojih stanovanjskih potreb (kot je to v primeru tožnice) ob izpolnjevanju pogoja najmanj tri leta neprekinjenega prebivanja na območju Republike Slovenije pred uveljavitvijo ZTuj (16/1 člen ZTuj).

Sodba nº U 53/95-14 of Upravni oddelek, August 29, 1996

Upravni organ je ravnal v skladu z določbo 95. člena v povezavi s 102. členom obrtnega zakona, ko je vlogo enega izmed ustanoviteljev skupne obratovalnice, ki je odjavil obrt oz. izstopil iz skupne obratovalnice, štel za vlogo za prenehanje skupne obratovalnice.

Sodba nº U 101/95 of Upravni oddelek, August 29, 1996

Zoper odločbo, izdano po 267. členu ZUP, je dovoljena pritožba, če obstaja višji upravni organ in sicer ne glede na to, ali je akt, ki se izreče za ničen, sploh upravni akt.

Sodba nº U 688/94-7 of Upravni oddelek, August 29, 1996

Če narava del ob določenem posegu v prostor kaže na to, da je potrebno izdati bodisi lokacijsko dovoljenje bodisi odločbo o dovolitvi priglašenih del po ZUN, v tem primeru ne pride v poštev uporaba določb 1. in 2. odstavka 46. člena ZGO o priglasitvi organu, ki je pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja.

Sodba nº U 9/94-7 of Upravni oddelek, August 29, 1996

Prepovedi iz 1. odst. 76.c člena ZUN, ki so obvezna sestavina odločbe na odstranitev objekta, morajo biti v izreku konkretno navedene, saj vrsta posega lahko vpliva na vrsto prepovedi in le izrek odločbe postane izvršljiv (208. člen ZUP).

August 20, 1996

Sklep nº I Ips 4/96 of Kazenski oddelek, August 20, 1996

Utemeljen sum se ne dokazuje šele s pravnomočno obsodilno sodbo, kot bi to smiselno izhajalo iz pritožbe, marveč že iz gradiva, ki je na razpolago v konkretnem kazenskem postopku, ki pa ga seveda mora sodišče vestno oceniti: čimbolj zanesljivo bo to gradivo kazalo na sprejemljivo verjetnost, da je storilec storil določeno kaznivo dejanje, toliko bolj se bo tehtnica prevesila na stran utemeljenega suma.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners