Vrhovno Sodišče: Opinions issued on January 1997

January 30, 1997

Sklep of Upravni oddelek, January 30, 1997

Z izvršbo ni mogoče določiti drugačnih ali drugih obveznosti, kot so določene v izvršilnem naslovu (278. člen ZUP).

Sodba nº U 1416/94-10 of Upravni oddelek, January 30, 1997

Če je upravni organ zavzel stališče, da je dejavnost zavezanke šteti za javno službo (1. točka 1. odstavka 19. člena zakona o denacionalizaciji), bi morala dejstva oziroma okoliščine, pomembne za presojo nadaljnjega pogoja za obstoj ovire iz navedene zakonske določbe (nemožnost nadomestitve z drugo nepremičnino ali nesorazmerni stroški nadomestitve), ugotavljati v dokaznem postopku (2. odstavek 137. člena ZUP).

Sklep nº II Ips 27/97 of Civilni oddelek, January 30, 1997

V tej zadevi zaradi sklenitve prodajne pogodbe gre za premoženjskopravni spor, predmet tožbenega zahtevka pa je med drugim tudi denarna dajatev (drugi odstavek 382. člena ZPP), vendar je tožeča stranka ni opredelila v absolutnem znesku, marveč le opisno, kot je bilo navedeno v uvodu. Takšno opisno opredeljevanje denarnega zahtevka pa ne zadošča samo ob sebi za ugotovitev VSP, ki mora biti že na prvi pogled razvidna. V bistvu torej ni šlo za zahtevek z denarnim zneskom. Zato je bila potrebna p...

Sklep nº II Ips 35/97 of Civilni oddelek, January 30, 1997

V tej zadevi tožeča stranka ni v tožbi navedla VSP, na prvem naroku za glavno obravnavo pa ta tudi ni bila določena. Ko je sodišče prve stopnje v uvodu svoje tretje sodbe prvič navedlo VSP 16.500,00 SIT, s tem ni več moglo vzpostaviti za stranki pravice do revizije, ker je pač to storilo prepozno. Velja torej, da v tej zadevi VSP ni bila veljavno določena, kar pomeni, da je bila revizija vložena proti sodbi, proti kateri je po zakonu ni mogoče vložiti (drugi odstavek 389. člena ZPP), zaradi č...

Sodba nº U 1587/94-4 of Upravni oddelek, January 30, 1997

V pojem "zapuščeni vojaški material" iz 3. odst. 2. čl. zakona o civilnih invalidih vojne ne sodijo zapuščeni vojaški objekti, torej nepremičnine, saj ti običajno ne predstavljajo sami na sebi nič večje nevarnosti kot kateri drug opuščen gradbeni objekt.

Sodba nº U 828/94-4 of Upravni oddelek, January 30, 1997

Dovoljenje za gradnjo greznice k stanovanjski hiši je mogoče izdati le v primeru, če je hiša legalno zgrajena.

Sodba nº II Ips 439/96 of Civilni oddelek, January 30, 1997

Pripadnik, član etnične, verske, stanovske, socialne, politične, zgodovinske ali podobne skupine, je po 157. členu ZOR aktivno legitimiran le, če gre za kršitev njegovih osebnostnih pravic, torej tistih, ki so povezane z njegovo osebnostjo, ne pa tudi v primerih, ko se nedopustno ravnanje nanaša na celotno skupino ali njene nedoločene člane, ki niso individualno prepoznavni. In, pravna oseba je aktivno legitimirana po 157. členu ZOR le, če nedopustno ravnanje krši njene osebnostne pravice (np...

January 29, 1997

Sodba nº I Ips 20/97 of Kazenski oddelek, January 29, 1997

Vrhovno sodišče je ugotovilo, da se zahteva obdolženca izrecno ne sklicuje na kršitve kazenskega zakona ali kršitve določb kazenskega postopka, zaradi katerih se sme vložiti zahteva za varstvo zakonitosti (1., 2. in 3. točka 1. odstavka 420. člena ZKP), ampak po svoji vsebini uveljavlja zmotno in nepopolno ugotovitev dejanskega stanja, zaradi česar pa po določbi 2. odstavka 420. člena ZKP zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoče vložiti.

Sklep of Upravni oddelek, January 29, 1997

Določbo 1. odstavka 47. člena zakona o dohodnini, po kateri se zavezancem, ki so na novo pričeli opravljati dejavnost, dobiček prvega leta poslovanja ne obdavči, je razlagati tako, da je zavezanec oproščen davka od dohodkov iz dejavnosti le za prvo leto poslovanja, to je za leto, v katerem prvič doseže dobiček z opravljanjem dejavnosti.

Sodba nº U 1170/94-5 of Upravni oddelek, January 29, 1997

Ni mogoče šteti, da so tujcu zagotovljena sredstva za preživljanje, če sam nima nobenih dohodkov, dohodki njegove žene pa ne dosegajo niti minimalnega zneska denarne pomoči kot edinega vira preživljanja, določenega v 1. odstavku 24. člena zakona o socialnem varstvu.

Sklep of Upravni oddelek, January 29, 1997

Tožena stranka (upravni organ) nima prav, ko trdi, da v zvezi s sprejemom v državljanstvo RS ni pomembno, ali je mogoče katera izmed pravnomočnih sodb za kaznivo dejanje izbrisana iz kazenske evidence, ali ne. V izpodbijani odločbi se namreč lahko upravni organ opira le na tiste pravnomočne obsodbe, ki ob njegovi odločitvi še niso izbrisane iz kazenske evidence. Pri tekočih postopkih zaradi kaznivih dejanj ali prekrškov pa mora upravni organ prekiniti upravni postopek, ki se nanaša na pridobi...

Sodba nº U 892/94 of Upravni oddelek, January 29, 1997

Pravni interes kot stranka v postopku v zvezi z ukrepom gradbenega inšpektorja v primeru, ko investitor nima gradbenega dovoljenja (šteje se tudi, da ga nima v času, ko je zoper izdano gradbeno dovoljenje vložena pritožba), zaradi česar inšpektor z odločbo ustavi nadaljnjo gradnjo, lahko uveljavlja poleg investitorja tudi izvajalec gradbenih del (ali druga pravna oseba, ki ima sklenjeno pogodbo z izvajalcem), saj je le-ta lahko denarno kaznovan za gospodarski prestopek, če gradi objekt brez g...

Sklep of Civilni oddelek, January 29, 1997

Sporna je pravna presoja vsebine 11. člena citirane pogodbe, ki določa, da "pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in ko prodajalec sodno overi svoj podpis na pogodbi". Sodišče druge stopnje je presodilo, da ima navedeno pogodbeno določilo pomen dogovora pogodbenikov o obliki pogodbe v smislu prvega odstavka 69. člena ZOR, ki določa, da se pogodbeni stranki lahko sporazumeta, da naj bo posebna oblika pogoj za veljavnost njune pogodbe. Zato je v nadaljevanju zaključilo, ...

Sodba nº U 1831/94-7 of Upravni oddelek, January 29, 1997

Položaj stranke v postopku pridobitve delovnega dovoljenja po delodajalcu ima tudi oseba (tujec), za katero se uveljavlja delovno dovoljenje, še posebej, če je bila pred tem pri delodajalcu že v delovnem razmerju.

Sklep nº II Ips 604/95 of Civilni oddelek, January 29, 1997

Po določbi prvega odstavka 109. člena ZOR pazi sodišče na ničnost po uradni dolžnosti in se nanjo lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba. Tožnica je lahko aktivno legitimirana za spor o ničnosti pobijane pogodbe le v primeru, če dokaže, da je zainteresirana oseba. Toda zgolj okoliščina, da obstaja možnost, da bi tožnica lahko zahtevala nakup spornega stanovanja po določbah 149. člena stanovanjskega zakona (SZ), ni zadosti. Ker v danem primeru po ugotovitvah sodišča prve stopnje tožnica spl...

Sodba nº U 1821/94-7 of Upravni oddelek, January 29, 1997

Položaj stranke v postopku pridobitve delovnega dovoljenja po delodajalcu ima tudi oseba (tujec), za katero se uveljavlja delovno dovoljenje, še posebej, če je bila pred tem pri delodajalcu že v delovnem razmerju.

Sodba nº U 999/94-4 of Upravni oddelek, January 29, 1997

Če stranka zahteva mnenje, da je njena "brošura" proizvod informativnega značaja iz 13. točke št. 3 tarife prometnega davka (mnenje o uvrstitvi proizvodov), pa Vlada na tako zahtevo izda pozitivno mnenje le za informativne liste, za mapo, ki je po navedbah stranke del brošure, pa negativno odločbo, ne da bi v obrazložitvi navedla, zakaj brošure ni šteti za enoten proizvod, in obrazložila, med katere vrste proizvodov je uvrstiti sporno mapo, je taka odločba nezakonita.

Sodba nº U 81/94-9 of Upravni oddelek, January 29, 1997

Pogodba, ki je bila s pravnomočno sodbo sodišča razglašena za nično, ni mogla ustvariti nobenega pravnega razmerja, saj je brez pravnega učinka. S tako sodbo je upravni organ pridobil možnost uporabiti nove dokaze in iz njih izvedeti za nova dejstva, ki bi že sami zase pripeljali do drugačne odločitve v upravnem postopku, če bi bili ti dokazi oz. dejstva uporabljeni v prejšnjem postopku izdaje lokacijskega dovoljenja.

Sodba nº II Ips 630/95 of Civilni oddelek, January 29, 1997

Ker je postal odškodninski temelj sporen glede na ugovor tožencev, da je bila tudi sporna škoda, ki je nastala tožniku v zvezi z drugo operacijo, predmet poravnave z dne 26.11.1990, sta sodišči druge in prve stopnje pravilno ugotavljali, kaj je bil predmet citirane poravnave. S pogodbo o poravnavi (ob pogojih členov 1089 in naslednjih ZOR), dobi namreč neposlovno to je iz škodnega dogodka izvirajoče razmerje obliko poslovnega razmerja. Ko se s poravnavo uredi določeno razmerje, se lahko na ta...

Sodba nº II Ips 596/95 of Civilni oddelek, January 29, 1997

Na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja sta sodišči druge in prve stopnje zaključili, da izpolnitveni rok v začetku sicer ni bil bistvena sestavina pogodbe, da pa so v obravnavanem primeru, ker toženec ni izpolnil prevzete obveznosti niti v dodatnem roku, nastale enake posledice kot takrat, ko je rok bistvena sestavina pogodbe (tretji odstavek 126. člena zakona o obligacijskih razmerjih, dalje ZOR). Po oceni revizijskega sodišča je na drugi in prvi stopnji sprejeto pravno zaključevanje pra...

Sklep nº I R 2/97 of Civilni oddelek, January 29, 1997

Sodišče se lahko izreče za krajevno nepristojno po uradni dolžnost samo dokler ne izda sklepa o izvršbi. Če izda sklep o izvršbi krajevno nepristojno sodišče, zadeve ne more odstopiti drugemu sodišču, če ne razveljavi svojega sklepa o izvršbi (3. odst. 53.čl. ZIP). Sklep o izvršbi in opravljena izvršilna dejanja pa sodišče razveljavi le na dolžnikov ugovor, ne pa po uradni dolžnosti.

Sklep nº II Ips 366/95 of Civilni oddelek, January 29, 1997

Zatrjevani ničnostni razlogi izhajajo tudi iz ravnanja tožnice. Na ničnost pa se ne more sklicevati stranka, ki je ničnostne razloge povzročila. Tej stranki ni mogoče priznati pravnega interesa, ki jo legitimira k uveljavljanju ničnosti.

Sodba nº II Ips 375/95 of Civilni oddelek, January 29, 1997

V ugotovljenih okoliščinah psa tožene stranke ni mogoče šteti za nevarno stvar v smislu 174.čl. Zakona o obligacijskih razmerjih. Pravna podlaga za ugotovitev odškodninske odgovornosti je v tem primeru pravilo par. 1320 ODZ, s čimer soglaša tudi tožeča stranka. Ugotovljeno pa je, da do škode ni prišlo zaradi zanemarjanja nadzora nad psom, ampak zato, ker je tožnik psa dražil. Zato je pravilno stališče sodišča druge stopnje, da je tožnik sam v celoti odgovoren za škodo, ki mu je nastala pri tem.

Sodba of Civilni oddelek, January 29, 1997

Dejstvo, da je tožnica več let uporabljala stanovanje v celoti z dovoljenjem druge toženke dopušča opredelitev, da je šlo za podnajemno razmerje za celo stanovanje. To po Zakonu o stanovanjskih razmerjih sicer ni bilo dovoljeno, je pa Stanovanjski zakon v 149.čl. tak položaj legaliziral s tem, da je pod določenimi pogoji priznal podstanovalcu enake pravice, kot jih ima po tem zakonu imetnik stanovanjske pravice, torej tudi pravico do privatizacije.

Sklep of Upravni oddelek, January 29, 1997

Carinske osnove za uvoženo rabljeno vozilo (če je carinski organ mnenja, da vrednost blaga, navedena v fakturi, ne ustreza določbam CZ o dogovorjeni ceni) se ne more določiti na podlagi kataloga, ki vsebuje prodajne cene vozil na domačem trgu države izvoznice, ampak služi ta lahko le kot pripomoček pri oceni vrednosti uvoženega vozila. Carinska osnova pa se določi na podlagi 44. člena CZ, pri čemer je pomembno dejansko stanje vozila.

Sodba nº U 1379/94-4 of Upravni oddelek, January 29, 1997

Določba 2. odst. 125. čl. ZUP ne more biti pravna podlaga za zavrženje strankinega denacionalizacijskega zahtevka, v primeru, ko je upravni organ v smislu 3. odst. 63. čl. ZDen zahteval od pristojnega upravnega organa izdajo ugotovitvene odločbe o državljanstvu prejšnjega lastnika nacionaliziranega premoženja, v takem primeru mora upravni organ o stvari meritorno odločiti.

January 28, 1997

Sklep of Delovno-socialni oddelek, January 28, 1997

Iz ugotovljenih pravno relevantnih dejstev obeh nižjih sodišč izhaja, da tožnik do 18.10.1991 ni dopolnil 48 let starosti, kot jo za pridobitev pravice do predčasne starostne pokojnine pogojujejo 15., 16. in 97. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev (Ur. list SFRJ, št. 7/85) na katerega uporabo napotuje druga alinea prvega odstavka 2. člena odloka o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Odlok, Ur. list RS, št. 4/92). Obe nižji sodišči sta ugotovili, d...

Sodba nº VIII Ips 51/96 of Delovno-socialni oddelek, January 28, 1997

Tožnici - tujki je poteklo osebno delovno dovoljenje, ki ga mora imeti, če naj ostane v delovnem razmerju. Zato ji je bilo delovno razmerje odpovedano.

Sodba of Delovno-socialni oddelek, January 28, 1997

Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožnikov zahtevek na razveljavitev sklepov organov toženca, na podlagi katerih je tožniku prenehalo delovno razmerje, ker je bil neopravičeno odsoten z dela pet zaporednih delovnih dni. Kot datum prenehanja delovnega razmerja je štelo prvi dan neopravičene odsotnosti z dela. Sodišče druge stopnje je tako odločitev potrdilo.

Sodba nº VIII Ips 83/96 of Delovno-socialni oddelek, January 28, 1997

Tožnik je zahteval od toženega podjetja plačilo 12 plač, ker je bil nezakonito razrešen kot direktor. Podlaga zahtevka je bila pogodba o zaposlitvi, kjer je bilo to določeno. Toženec je menil, da tožnik do tega zneska ni upravičen, ker mu ni prenehalo delovno razmerje, zadevni člen pogodbe pa je uvrščen v poglavju "Izplačila ob prenehanju delovnega razmerja".

Sodba nº VIII Ips 134/96 of Delovno-socialni oddelek, January 28, 1997

Za razporeditev invalida III. kat. na drugo delovno mesto je odločujoče, ali je invalid sposoben opravljati dela na tem delovnem mestu, in ali to delovno mesto ustreza njegovi strokovni izobrazbi oziroma usposobljenosti.

Sodba nº VIII Ips 71/96 of Delovno-socialni oddelek, January 28, 1997

V času sklenitve sporazuma o prenehanju delovnega razmerja tožnika dne 12.4.1991 pa tudi omenjena zakonska določila niso bila več v veljavi. V zvezi s pravno presojo tega sporazuma zato revizijsko sodišče ugotavlja, da ob dejanskih izhodiščih, na katerih temeljita odločbi obeh sodišč, nima pomislekov o pravilnosti njune pravne razlage. Če je tožnik menil, da v sporazumu določena višina odpravnine ne ustreza njegovi pravi volji, torej da je za njegovo veljavnost manjkal eden od temeljnih pogoj...

Sodba of Delovno-socialni oddelek, January 28, 1997

Tožena stranka se zoper odločitev prvostopnega sodišča v delu, s katerim je bilo ugodeno tožbenemu zahtevku in odločeno o nezakonitosti sklepa direktorja in delavskega sveta tožene stranke, na podlagi katere naj bi tožnici zaradi neupravičenega izostanka z dela prenehalo delovno razmerje po 6. tč. 1. odst. 100. čl. ZDR, ni pritožila. Zoper zavrnilni del odločbe sodišča prve stopnje se je pritožila le tožnica. Zaradi prepovedi reformatio in peius po 374. členu ZPP, pritožbeno sodišče ni smelo ...

Sodba nº VIII Ips 124/96 of Delovno-socialni oddelek, January 28, 1997

Delavec ne more disciplinsko odgovarjati za neizvršitev nalog, ki bi jih moral opraviti v času, ko je bil suspendiran.

Sklep of Delovno-socialni oddelek, January 28, 1997

Revidentki v septembru 1991 pravice do družinske pokojnine sploh še niso mogle biti odmerjene iz enostavnega razloga, ker takrat ni izpolnjevala zahtevanih zakonskih pogojev zanjo (starost). Uživanja začasne vmesne pravice pa ni mogoče šteti kot osnovo za uporabo določb 3. člena odloka pri izračunu akontacije vojaške družinske pokojnine, saj gre za drugo dajatev, kot ji je bila priznana od 28.3.1993 dalje. Zato sta nižji sodišči pravilno uporabili materialno pravo, ko sta ji odmerili akontaci...

Sodba nº VIII Ips 96/96 of Delovno-socialni oddelek, January 28, 1997

Samo vodenje del in nadziranje opravljanja takih del oziroma prisotnost v prostoru, kjer se ta dela opravljajo, ne zadošča za ugotovitev, da je delavec opravljal taka izredno težka in za zdravje škodljiva dela, da bi se mu lahko štela zavarovalna doba s povečanjem.

Sodba nº VIII Ips 113/95 of Delovno-socialni oddelek, January 28, 1997

Revident v pritožbi ni navajal, da ima kot sindikalni poverjenik pravico do posebnega varstva pred razporeditvijo na drugo delovno mesto. Ta ugovor je uveljavljal šele v reviziji. Revizijsko sodišče je izpodbijano odločbo zaradi razloga zmotne uporabe materialnega prava kljub temu preizkusilo tudi v tem delu, ker je ta razlog revident uveljavljal v reviziji, ki jo je vložil na podlagi 73. člena zakona o delovnih in socialnih sodiščih.

Sodba nº VIII Ips 131/96 of Delovno-socialni oddelek, January 28, 1997

Tudi pri uveljavljanju nezastavljive materialne pravice - pokojnine - je treba spoštovati zakonsko določene procesne roke. Predlog za obnovo pravnomočno končanega postopka se lahko vloži le v rokih določenih v 252. čl. ZUP.

Sodba nº VIII Ips 130/95 of Delovno-socialni oddelek, January 28, 1997

Pisni sporazum o prenehanju delovnega razmerja lahko delavec in delodajalec skleneta ves čas trajanja delovnega razmerja, torej tudi takrat, ko je delavec na čakanju.

January 24, 1997

Sodba nº Ru 25/95 of Gospodarski oddelek, January 24, 1997

Upravnopravno kontrolo poslovanja pravnih oseb za izvajanje posebnih iger na srečo opravlja ministrstvo za finance, ne pa davčni organ v postopku davčnega nadziranja.

Sodba nº Ru 47/96 of Gospodarski oddelek, January 24, 1997

Strošek za revidiranje letnih računovodskih izkazov bremeni podjetje, ki mu je naložena revizija.

January 23, 1997

Sodba of Civilni oddelek, January 23, 1997

Sodišče druge stopnje je pri presoji pomena agresivne vožnje stranskega intervenienta v križišče za nastanek škodnega dogodka premalo upoštevalo pomen spoštovanja omejitve hitrosti pri vožnji v križišče. Prekoračitev hitrosti, ki je v mestu omejena na 60 km/h, za nekaj več kot 20 km/h, ne pove vsega. Upoštevati je treba, da je šlo za takšno prekoračitev pri vožnji v križišče in da je bila zatorej prekršena tudi dolžnost, približevati se križišču posebno previdno, s hitrostjo, ki je posebej sk...

Sodba nº II Ips 286/95 of Civilni oddelek, January 23, 1997

Sodišče je ugotovilo, da sta pravdni stranki dne poleg dednega dogovora, sklenjenega na zapuščinski obravnavi po pokojni materi, sklenili še dogovor, po katerem se je toženka obvezala plačati tožnici sporni znesek iz naslova izravnave vrednosti nepremičnin, prejetih po dednem dogovoru, ki je bil sprejet v sklep o dedovanju. Povsem neutemeljeno je zato toženkino revizijsko vztrajanje pri stališču, da tožničin zahtevek ni obligacijski temveč dednopravni in da zato tožnico veže pravnomočni sklep...

Sklep of Upravni oddelek, January 23, 1997

Upravičenec, ki predloga izdajo začasne odredbe po 68. členu ZDen, mora v predlogu za izdajo začasne odredbe konkretizirati obseg zavarovanja in verjetno izkazati pravno in dejansko podlago za predlagano začasno odredbo, kar zajema tudi predlagano obliko vrnitve premoženja.

Sodba nº U 1276/94 of Upravni oddelek, January 23, 1997

Denacionalizacijski upravičenci po 14. členu zakona o denacionalizaciji so lahko le tiste organizacije katoliške cerkve, ki so bile ob uveljavitvi tega zakona obravnavane kot domače pravne osebe po zakonu o pravnem položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji, to je tiste, katerih sedež in glavnina dejavnosti sta bila na območju Republike Slovenije.

Sodba nº II Ips 76/95 of Civilni oddelek, January 23, 1997

Tožena stranka je svojo pogodbeno obveznost plačila članarine za leti 1986 in 1987 poravnala z nakazili pooblaščencu tožeče stranke J. I.. Tožeča stranka v postopku ni dokazala, da je bil tak načina plačila v nasprotju s pogodbo. Glede na take ugotovitve sta sodišči z zavrnitvijo tožbenega zahtevka pravilno uporabili materialno pravo, saj zahtevek na izpolnitev pogodbe ni utemeljen.

Sklep of Civilni oddelek, January 23, 1997

Tožena stranka trdi v reviziji, da je pogodba, na podlagi katere je sodišče naložilo plačilo, nična, ker je bila sklenjena na goljufiv način, saj je tožnik ob njeni sklenitvi drugače prikazoval razmere. Očitno torej meri na prevaro, v zvezi s katero zakon določa, da, če ena stranka povzroči zmoto pri drugi stranki z namenom, da bi jo tako zapeljala k sklenitvi pogodbe, lahko druga stranka zahteva razveljavitev pogodbe (prvi odstavek 65. člena ZOR). Zakon torej posebej ureja primer neveljavnos...

Sodba nº II Ips 117/95 of Civilni oddelek, January 23, 1997

Utemeljenost zahtevka tožnikov je bilo treba presoditi s stališča določb Zakona o prekrških o povrnitvi škode osebam, ki jim je bil neopravičeno izrečen varstveni ukrep (sedemnajsto poglavje - 245.čl.) ter s stališča določb o odškodninski odgovornosti po 172.čl. Zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR. Kot je pravilno poudarilo sodišče prve stopnje, za tožnike niso podani pogoji za povrnitev škode po 245.čl. Zakona o prekrških, saj proti njim ni bil ustavljen postopek, ker bi bilo ugotovljeno,...

Sodba nº II Ips 177/95 of Civilni oddelek, January 23, 1997

Revizijsko sodišče nima pomislekov proti zaključku sodišč prve in druge stopnje, da je stanovanje prešlo v premoženje zadruge kot družbena lastnina. V času, ko se je tožena stranka oblikovala kot zadruga, je bil v veljavi Zakon o zadrugah (Ur.l. SFRJ, št. 3/90), ki je v 4.odst. 15.čl. določal, da se zemljišča in druga sredstva v družbeni lastnini lahko prenesejo na zadrugo kot sredstva v družbeni lastnini. Da je za taka sredstva veljal poseben režim, izhaja m.dr. iz določb 20.čl., po katerih ...

Sodba nº II Ips 83/95 of Civilni oddelek, January 23, 1997

Sodišče druge stopnje je v svoji sodbi pravilno poudarilo, da mora druga tožena stranka pri svojem poslovanju ravnati s postroženo skrbnostjo dobrega strokovnjaka (2.odst. 18.čl. Zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR). Še posebno skrbno mora poslovati, kadar izplačuje denar tretji osebi, da na ta način zaščiti pravice lastnika knjižice. Taka skrbnost pa ni bila podana, če je delavka druge tožene stranke omogočila, da je dvignila denar s hranilne knjižice namesto lastnika pooblaščenka, ne da ...

Sklep nº II Ips 693/96 of Civilni oddelek, January 23, 1997

Revizija je dovoljena samo v primeru, če se komu odvzame poslovna sposobnost. Določba 52.čl. Zakona o nepravdnem postopku, ki v takem primeru dovoljuje revizijo, ne velja v postopku za vrnitev poslovne sposobnosti. V tem postopku velja splošna določba 34.čl. zakona o nepravdnem postopku.

Sodba nº II Ips 665/96 of Civilni oddelek, January 23, 1997

Glede na dohodke obeh staršev in glede na tožnikovo solastništvo hiše, ni razlogov, da bi se vzel za podlago za določitev preživnine minimalen statistično ugotovljen podatek o stroških preživljanja, kot je to očitno storilo sodišče druge stopnje. Preživnina, ki ne dosega polovice že nekoliko zastarelega podatka o minimalnih preživninskih stroških, glede na dohodke staršev in siceršnje ugotovljene okoliščine v tej zadevi ni v skladu z določbo 79.čl. Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmer...

Sodba nº U 397/95-9 of Upravni oddelek, January 23, 1997

Kot subjekt zahteve za vpis v register političnih strank na podlagi 33. člena zakona o političnih strankah lahko nastopa le politična organizacija, ki je bila ob uveljavitvi tega zakona vpisana v register političnih organizacij (9. člen zakona o političnih organizacijah).

January 22, 1997

Sklep of Upravni oddelek, January 22, 1997

Če v postopku zvišanja odstotka invalidnosti ni ugotovljeno, katere spremembe okvare organizma vplivajo na že ugotovljen odstotek invalidnosti in kakšna je ocena teh sprememb, dejansko stanje ni popolno ugotovljeno.

Sodba nº U 1756/94-11 of Upravni oddelek, January 22, 1997

Določbe 1. odstavka 267. člena ZUP ni mogoče uporabiti za to, da bi se v postopku za izrek ničnosti odločbe izpodbijalo dejansko stanje, ugotovljeno z dokončno in pravnomočno upravno odločbo.

Sklep of Upravni oddelek, January 22, 1997

Soglasje za tedensko vlaganje deklaracij omogoča le kasnejše vlaganje le-teh, ne vpliva pa na dolžnost prevoznika, da v določenem roku prijavi blago namembni carinarnici.

Sklep nº II Ips 501/96 of Civilni oddelek, January 22, 1997

Tožbeni zahtevek tožeče stranke ni denarni zahtevek. Tožeča stranka bi zato vrednost spornega predmeta v tožbi morala navesti. S tem, ko tega ni storila, si tudi pravice do revizije ni zagotovila. Na dovoljenost revizije ne more vplivati dejstvo, da sta se pravdni stranki po zaključku naroka dne 10.12.1993 sporazumeli, da znaša vrednost spornega predmeta 300.000,00 SIT od vložitve tožbe dalje.

Sklep nº II Ips 509/96 of Civilni oddelek, January 22, 1997

Odločitev o stroških ima naravo sklepa. V obravnavani pravdni zadevi se je spor med strankama končal s pravnomočno sodbo na podlagi pripoznave in ne z odločitvijo o stroških postopka v zvezi z njo. Zahteva za povrnitev pravdnih stroškov je akcesorne narave, saj je odvisna od odločitve o sporu in s tem v zvezi uspeha posamezne stranke v njem. O zahtevi za povrnitev stroškov se zato odloča v postopku, zaradi katerega so stroški nastali. Zato tudi odločitev o taki zahtevi, to je sklep o stroških...

Sklep of Civilni oddelek, January 22, 1997

Pri nesreči premikajočih se motornih vozil se odgovornost za nastalo škodo presoja po krivdnem načelu (178. člen ZOR). Za pretrpljeno škodo odgovarja vsak imetnik motornega vozila v sorazmerju s stopnjo svoje krivde. Vozili obeh udeležencev je pri tem mogoče uvrstiti v kategorijo motornih vozil. Tožnikovo nepazljivost, ocenjeno kot izsiljevanje prednosti, je izpodbijana sodba utemeljeno upoštevala kot bistven prispevek k nastanku škode in sicer ne glede na vrsto obeh udeleženih motornih vozil...

Sodba nº II Ips 277/95 of Civilni oddelek, January 22, 1997

Vselitev v stanovanje po odl. JLA po 25.6.1991 ni pogoj izpolnitve že obstoječe stanovanjske pravice na prejšnjem stanovanju.

Sodba nº II Ips 189/95 of Civilni oddelek, January 22, 1997

Ker družbenik kot fizična oseba ni lastnik stvari iz premoženja družbe, drugemu družbeniku ne odgovarja niti odškodninsko niti iz naslova vrnitve stvari v last, če jih ima v posesti. Aktivna legitimacija je namreč na strani družbe.

Sklep nº II Ips 225/95 of Civilni oddelek, January 22, 1997

Za izdajo sodbe zaradi izostanka ne smejo biti dejstva, na katera se opira tožbeni zahtevek v nasprotju z dokazi, ki jih je predložil sam tožnik, sicer gre za bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 6. točke 2. odstavka 354. člena ZPP v zvezi s 5. točko 1. odstavka 332. člena ZPP.

Sodba nº U 1103/94-9 of Upravni oddelek, January 22, 1997

Zakon o spremembah in dopolnitvah ZUN (Ur.l. RS, št. 18/93 in 47/93) v določbah 11. člena ne predvideva možnosti oprostitve plačila depozita zaradi socialnih in finančnih razmer zavezanca. Zato prošnji za oprostitev plačila depozita ni mogoče ugoditi. Če ne gre za po lastniku naseljen stanovanjski objekt, stranki tudi ni mogoče dovoliti obročnega plačila depozita (3. odstavek 11. člena citiranega zakona).

Sodba nº U 1816/94-4 of Upravni oddelek, January 22, 1997

Tujec ima v postopku za izdajo delovnega dovoljenja, čeprav sam ni vložil vloge za izdajo delovnega dovoljenja, lastnost stranke že v postopku pri organu prve stopnje, pravica do pritožbe pa mu gre kot stranki po določbi 1. odstavka 223. člena ZUP, ne glede na to, ali je bil postopek uveden na njegovo zahtevo ali zahtevo delodajalca.

Sodba nº U 1786/94-9 of Upravni oddelek, January 22, 1997

Po določbi 39. člena ZDRS pristojni organ ne odloča o sprejemu niti o pridobitvi državljanstva RS, marveč ugotavlja le, ali je oseba po predpisih, ki so v RS veljali pred uveljavitvijo ZDRS, pridobila državljanstvo Republike Slovenije.

Sodba nº U 401/95-9 of Upravni oddelek, January 22, 1997

Ker je amortizacija odhodek, ki je predmet davka iz dohodkov iz dejavnosti, okoliščine, da mu davčni organ ni priznal njene revalorizacije, davčni zavezanec lahko uspešno izpodbija v pritožbi oz. tožbi zoper odločbo o davku iz dohodkov iz dejavnosti, ne pa zoper odločbo o odmeri dohodnine.

Sodba nº U 433/95-6 of Upravni oddelek, January 22, 1997

Izvzetje opreme iz naslova vloge tuje osebe, ki je bila oproščena plačila carine po 30.b členu CZ, pred potekom zakonsko določenega petletnega roka, pomeni kršitev prepovedi iz 30.b člena CZ in s tem je podan razlog za obračun carine po 4. odst. 30.b člena CZ.

January 16, 1997

Sklep of Kazenski oddelek, January 16, 1997

Pri določilu čl. 202/IV ZKP gre za specialno določbo, ki naj zagotovi kar se da hitro odločitev o pritožbi, zato teče tudi rok za zagovornikovo pritožbo od vročitve sklepa o priporu priprtemu. V takem primeru torej ni uporabna določba člena 120/IV ZKP. Le v primeru, če bi zagovornik obdolženca prejel sklep o odreditvi pripora kasneje zaradi okoliščin na strani sodišča, torej če ne bi bila hkrati odrejena vročitev obdolžencu in zagovorniku, bi pričel teči rok za vložitev pritožbe od vročitve t...

Sodba nº II Ips 559/95 of Civilni oddelek, January 16, 1997

Zaradi preloma zgornjega dela desne koželjnice ima tožnik kot trajno posledico omejenost gibov obračanja dlani navznoter in navzven, sicer pa ima popolno gibljivost zapestja, tudi formiranje pesti je normalno, groba mišična moč pa neokrnjena. Navedene omejitve torej niso tako hude in usodne, kot to poskuša prikazati revizija, pri tožniku pa so povzročile predvsem prenehanje ukvarjanja s tistimi športi, pri katerih pride navedena omejitev do izraza. Glede na navedeno je tudi odškodnina za to o...

Sodba nº II Ips 402/95 of Civilni oddelek, January 16, 1997

Iz navedenih dejstev izhaja, da bi toženec, v primeru, če ne bi prišlo do zamenjave, lahko ostal v stanovanju po očetovi izselitvi (2. odstavek 19. člena ZSR) in kot uporabnik pridobil stanovanjsko pravico (3. odstavek 19. člena ZSR). Zaradi pridobljenega pravnega položaja uporabnika na prejšnjem stanovanju z navedenimi pravicami, ki izhajajo iz tega položaja, mu ni mogoče odreči stanovanjske zaščite na spornem (manjšem) stanovanju. Drugačna materialnopravna razlaga bi pomenila, da bi toženec...

Sodba nº II Ips 534/95 of Civilni oddelek, January 16, 1997

Iz dosedajšnjih navedb jasno sledi, da je v obravnavani zadevi bistveno, da gre za neizpolnitev obveznosti tožene stranke, določene v sodni poravnavi (ta v tožbenem zahtevku sploh ni zajeta). Zato uporaba določila 124. člena ZOR ne pride več v poštev. S sklenjeno sodno poravnavo je namreč dosežen isti učinek, kot če bi tožnica na podlagi 124. člena ZOR iztožila izpolnitev obveznosti tožene stranke in s sodbo pridobila možnost, da svojo terjatev izsili v izvršilnem postopku. Zato v primeru, če...

Sklep of Civilni oddelek, January 16, 1997

Ker so težave s hrbtenico povezane z obolevnim stanjem hrbtenice in ne izvirajo iz škodnega dogodka, ki ga je povzročil zavarovanec tožene stranke (ni vzročne zveze), tudi ni podlage za njegovo odškodninsko odgovornost (154. člen Zakona o obligacijskih razmerjih - v nadaljevanju ZOR) za te težave.

Sodba nº U 1336/94-6 of Upravni oddelek, January 16, 1997

Določba 5. odstavka 206. člena ZUP, da je treba odločbo vročiti stranki v izvirniku ali overjenem prepisu, pomeni, da mora biti pisni odpravek odločbe, ki se vroči stranki, po vsebini enak izvirniku. Vročitev pisnega odpravka odločbe, ki po vsebini ni enak izvirniku, predstavlja kršitev ustavne pravice do pravnega sredstva (25. člen ustave RS).

Sodba nº II Ips 306/95 of Civilni oddelek, January 16, 1997

Ker medicinska veda pozna tveganja v zvezi z nosečnostjo v določeni starosti in ker je z ustreznimi preiskavami mogoče ugotoviti bolezen otroka ter omogočiti materi, da se glede na to odloči za prekinitev nosečnosti, ni dvoma, da je zdravnikova dolžnost seznaniti s tem mater ter ji omogočiti odločitev o rojstvu glede na ugotovljene okoliščine. V tem smislu je treba razumeti določbo 47.člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 9/92), ki sicer pojasnilno dolžnost obravnava v zvezi z ...

Sodba nº II Ips 342/95 of Civilni oddelek, January 16, 1997

Ker je tožeča stranka pridobila stanovanjsko pravico na stanovanju, ki je opredeljeno kot službeno stanovanje, ji mora tožena stranka omogočiti nakup drugega primernega stanovanja pod pogoji, ki so določeni za privatizacijo.

Sklep nº II Ips 694/96 of Civilni oddelek, January 16, 1997

Sodišče druge stopnje, ki je ob reševanju pritožbe proti sodbi zaradi izostanka le-to spremenilo tako, da je tožbeni zahtevek zavrnilo, je kršilo določbo prvega odstavka 369. člena v zvezi s 6. točko drugega odstavka 354. člena ZPP oziroma 4. točke 373. člena ZPP v zvezi s četrtim odstavkom 332. člena ZPP.

Sodba nº in sklep II Ips 249/95 of Civilni oddelek, January 16, 1997

Prispevek zakonca k povečanju ali ohranjanju vrednosti premoženja drugega zakonca mora biti vrednostno izražen, da bi imel stvarnopravne posledice v obliki spremembe solastninskega razmerja na tem premoženju (2. odst. 59.čl. Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih).

Sklep nº II Ips 514/96 of Civilni oddelek, January 16, 1997

Zakon o pravdnem postopku je res omogočal izreden preizkus pravnomočne odločbe pri zveznem sodišču (416. do 420. člen ZPP) kot izredno pravno sredstvo s povsem določenim namenom, ki izhaja iz drugega odstavka 416. člena ZPP, to pa je s sojenjem pred zveznim sodiščem zagotoviti enotnost jugoslovanskega trga v primerih, ko je bila ta kršena s kakšno odločbo nekdanjih republiških oziroma pokrajinskih vrhovnih sodišč. Namen zagotoviti takratno zvezno ureditev pred takratnim zveznim sodiščem je pr...

Sodba nº II Ips 330/95 of Civilni oddelek, January 16, 1997

Sodišči sta pravilno uporabili materialno pravo na podlagi zakonskih določb o odgovornosti pri nesreči, ki jo povzročijo premikajoča se vozila (drugi odstavek 178. člena ZOR), ko sta ugotovili stopnjo krivde obeh voznikov - tožnika in zavarovanca tožene stranke in s tem delež odgovornosti pravdnih strank. Tako je pravilno upoštevalo, da je tožnik s svojo vožnjo s stranskega uvoza zapeljal delno že na glavno cesto izven naselja in s tem ustvaril za zavarovanca tožene stranke vtis, da bo zapelj...

Sodba nº II Ips 701/96 of Civilni oddelek, January 16, 1997

Revizijska primerjava, kar zadeva ugotovljene potrebe hčerk pravdnih strank, z družinami, ki živijo z eno zajamčeno plačo nekaj nad 30.000,00 SIT na mesec, je neprimerna, saj imajo otroci pravico do takšnega šolanja, izobraževanja in zunajšolskih dejavnosti, kakršne dopuščajo zmožnosti staršev (79. člen in prvi odstavek 123. člena ZZZDR). To pač pomeni, da imajo otroci iz družin, ki so v boljšem gmotnem položaju, večje možnosti za svoje izpopolnjevanje v primerjavi z drugimi, kjer teh možnost...

Sodba nº U 1655/94-7 of Upravni oddelek, January 16, 1997

Če denacionalizacijski upravičenec ne predlaga izdaje začasne odredbe po ZLPP, se podjetje lahko lastninsko preoblikuje in eventuelni denacionalizacijski zahtevek ne predstavlja več ovire za lastninsko preoblikovanje podjetja. V postopku lastninskega preoblikovanja podjetja Agencija ni pooblaščena za kontrolo zakonitosti pridobitve družbenega premoženja, ki se lastnini.

Sodba nº II Ips 285/95 of Civilni oddelek, January 16, 1997

Iz zakonskih določb, da lastnik stanovanja lahko odkloni sklenitev prodajne pogodbe (drugi odstavek 128. člena SZ) po predpisih o privatizaciji stanovanj (117. in naslednji členi SZ), če ima imetnik stanovanjske pravice ob uveljavitvi SZ v lasti nedograjeno družinsko stanovanjsko hišo (tretji odstavek 60. člena ZSR), če je ta primerna (prvi odstavek 7. člena ZSR), ko bo dograjena, in če bi jo glede na njeno dograjenost in svoje zmožnosti lahko dogradil, pri čemer so slednje pomembne le glede ...

Sodba nº II Ips 636/96 of Civilni oddelek, January 16, 1997

Toženčev otrok iz njegove nove življenjske skupnosti ne sme biti prikrajšan pri svojih preživninskih potrebah na račun zvišanja toženčevih preživninskih obveznosti do tožnikov. Omejitve morajo biti sorazmerne pri vseh upravičencih.

January 15, 1997

Sodba nº U 1317/94-4 of Upravni oddelek, January 15, 1997

Potrdilo o smrti upravičenke, izdano v ZDA, po vsebini ni dokaz o državljanstvu RS.

Sklep of Upravni oddelek, January 15, 1997

Upravičenec, ki uveljavlja vrnitev nepremičnin v denacionalizacijskem postopku, s predloženimi listinami dokazuje, da je bilo to premoženje tudi njemu ali njegovemu pravnemu predniku podržavljeno.

Sodba nº U 1658/94-5 of Upravni oddelek, January 15, 1997

Delničar delniške družbe ni upravičenec do denacionalizacije nepremičnin, ki so bile podržavljene delniški družbi.

Sodba nº U 1207/94-4 of Upravni oddelek, January 15, 1997

Vsak pravni naslednik upravičenca do denacionalizacije, ki je mrtev, ima pravni interes do ugotovitve državljanstva svojega pravnega prednika in je zato stranka v tem postopku.

Sodba nº U 1137/94-6 of Upravni oddelek, January 15, 1997

Če upravni organ stranke ne pozove, naj izkaže svoj pravni interes, s tem krši pravila postopka (68. člen ZUP), ki bi mogla vplivati na pravilno odločitev o stvari.

Sodba nº in sklep II Ips 185/95 of Civilni oddelek, January 15, 1997

Pravdni stranki sta solastnika hiše. Toženec tudi v reviziji ne zanika, da je zaprl ventile na vodovodni napeljavi in na ta način onemogočil tožeči stranki dotok vode v njeno stanovanje. Kot materialnopravno pravilno ugotavljata sodbi sodišč druge in prve stopnje, je toženec s tem na nedovoljen način ( 42.člen zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih - ZTLR ) posegel v pravico uporabe, ki jo ima tožeča stranka na solastni stvari (14.člen ZTLR), glede katere je med solastnikoma v naravi ...

Sodba nº II Ips 256/95 of Civilni oddelek, January 15, 1997

Iz ugotovitev sodišč druge in prve stopnje, na katere je revizijsko sodišče vezano ( 3. odstavek 385.člena ZPP), nadalje tudi izhaja, da je bil osebni avtomobil, ki je skupna lastnina pravdnih strank, poškodovan, da je za odpravo škode poskrbel tožnik, ki je popravilo avtomobila tudi plačal, ter da je zavarovalna skupnost, pri kateri je bil zavarovan povzročitelj škode, za odpravo škode odobrila 717.700 SIT in ta znesek izplačala toženki. Ob upoštevanju teh dejanskih ugotovitev tudi po mnenju...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners