Vrhovno Sodišče: Opinions issued on October 1997

October 30, 1997

Sodba nº I Ips 125/97 of Kazenski oddelek, October 30, 1997

Senat okrožnega sodišča, ki so ga sestavljali trije sodniki, je bil glede na določbo 6. odstavka 25. člena ZKP pristojen za odločanje zunaj glavne obravnave o predlogu okrožnega državnega tožilca za izločitev kazenskega postopka.

Sodba nº I Ips 273/97 of Kazenski oddelek, October 30, 1997

Obtožba je bila spremenjena v povsem nebistvenem delu, ki na samo obtožbo sploh ni vplival.

Sodba nº I Ips 271/97 of Kazenski oddelek, October 30, 1997

Enodnevna zamuda pri preverjanju pripora po vloženi obtožnici ne vpliva na zakonitost izpodbijanih sklepov.

Sodba nº I Ips 130/95 of Kazenski oddelek, October 30, 1997

Omejitev obiskov in dopisovanja se lahko izreče za časovno določeno obdobje tudi s popolno prepovedjo oddajanja in sprejemanja pisnih pošiljk in sprejemanja obiskov, lahko pa se takšna prepoved omeji na določene osebe ali na eno od obeh pravic ali pa se obiski skrajšajo oziroma zmanjša njihovo število ali omeji pošiljanje pisanj in podobno.

Sodba nº I Ips 138/95 of Kazenski oddelek, October 30, 1997

Zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sodba nº I Ips 92/97 of Kazenski oddelek, October 30, 1997

Napaka pri računski operaciji (seštevanju) pomeni očitno računsko pomoto v smislu določbe 1. odstavka 365. člena ZKP, ki, glede na to, da je razlika minimalna, ni vplivala niti na pravno opredelitev kaznivega dejanja niti na izrečeno sankcijo. Takšno očitno računsko pomoto je sodišče prve stopnje upravičeno (oziroma dolžno) odpraviti tudi po uradni dolžnosti, vsak čas, torej tudi po pravnomočnosti sodbe.

Sodba nº I Ips 22/97 of Kazenski oddelek, October 30, 1997

Zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sodba nº I Ips 170/96 of Kazenski oddelek, October 30, 1997

Zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sodba nº I Ips 177/96 of Kazenski oddelek, October 30, 1997

S tem, ko je sodišče zavrnilo dokazni predlog po dopolnitvi strokovnega mnenja, ni bilo kršeno ustavno načelo, da mora biti vsakomur, ki je obdolžen kaznivega dejanja, zagotovljeno izvajanje dokazov v njegovo korist.

Sodba nº U 1640/95 of Upravni oddelek, October 30, 1997

Če pogoje novogradnje ureja zazidalni načrt, ga mora lokacijsko dovoljenje upoštevati in biti skladno z zazidalnim načrtom. To velja tudi glede odmikov.

Sodba nº II Ips 752/95 of Civilni oddelek, October 30, 1997

Zadolžnica je potrdilo, da se je stranka zavezala za določeno denarno izpolnitev. Je pisna izjava dolžnika, v kateri sporoča, da je upniku zavezan za določeno izpolnitev. Zadolžnica ni vrednostni papir. Zato je sodišče moralo ugotavljati ali je bila pravna podlaga za takšno zavezo veljavna ali ne (51. člen Zakona o obligacijskih razmerjih, v nadaljevanju ZOR), in zaradi opredelitve, za kakšno pogodbo je v posameznem primeru šlo.

Sklep nº II Ips 795/95 of Civilni oddelek, October 30, 1997

Po 2. odstavku 14. člena Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (v nadaljevanju ZTLR) lahko solastnik razpolaga s svojim idealnim deležem brez soglasja drugih solastnikov, kar velja tako za posle med živimi, kot tudi za razpolaganja za primer smrti. Prosto razpolaganje s solastninskim deležem na posamezni solastni stvari zajema lahko tudi obremenitev svojega ali obogatitev drugega solastninskega deleža, glede katerega pa tisti, ki je vlagal ali ki je prikrajšan, ne zahteva povečanja s...

Sodba of Civilni oddelek, October 30, 1997

Pisna privolitev po 117. členu SZ sama po sebi ne pomeni darilne pogodbe, prav tako pa tudi ne kakšnega drugega pravnega posla civilnega prava.

Sklep of Civilni oddelek, October 30, 1997

Po 454. členu Zakona o obligacijskih razmerjih mora kupec prodajalcu izročiti stvar tako, da bo ta lahko pridobil lastninsko pravico na prodani stvari. Ker je bil toženec že pravnomočno obsojen na izročitev stvari, to je avtomobila, je utemeljen tudi tožbeni zahtevek na izročitev prometnega dovoljenja. Gre za listino, brez katere ni mogoče izvrševati vseh lastninskopravnih upravičenj na prodanem avtomobilu.

Sodba nº in sklep III Ips 97/97, III Ips 104/97 of Gospodarski oddelek, October 30, 1997

Rok za vložitev ZVZ je tri mesece od dneva, določenega v 2. odst. 401. člena ZPP (1. odst. 401. člena ZPP). To je najdaljši možni rok za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti. Tretji odst. 401. člena ZPP v situacijah, navedenih v njem, rok za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti iz 1. odst. 401. člena ZPP skrajšuje, ne pa podaljšuje.

Sklep nº II Ips 163/96 of Civilni oddelek, October 30, 1997

Po določilu drugega odstavka 382. člena ZPP revizija ni dovoljena v premoženjskopravnih sporih, v katerih vrednost spornega predmeta ne presega 80.000,00 tolarjev.

Sklep nº II Ips 60/97 of Civilni oddelek, October 30, 1997

Po določilu 58. člena ZSR stanovanjsko razmerje preneha iz več razlogov: bodisi zato, ker je imetnik stanovanjske pravice z drugimi družinskimi člani nehal uporabljati stanovanje in več kot 6 mesecev ni stanoval v njem; bodisi zato, ker je stanovanje v celoti oddal podstanovalcem; ali zato, ker ga uporablja oseba, ki ni uporabnik stanovanja. V zadnjih dveh primerih gre za situacijo, ko imetnik stanovanjske pravice izkorišča trajno naravo stanovanjske pravice za pridobivanje neupravičene premo...

Sklep nº II Ips 428/95 of Civilni oddelek, October 30, 1997

Glede na jasno prehodno določbo 158. člena SZ, novega zakona ni mogoče uporabiti v sporih, ki so bili sproženi pred njegovo uveljavitvijo.

Sklep of Kazenski oddelek, October 30, 1997

Temeljne procesne garancije obdolžencev v kazenskem postopku je poznal Zakon o sodnem kazenskem postopku za Kraljevino Jugoslavijo (ZSKP), ki se ga je lahko na podlagi določb odloka o odpravi in razveljavljenju vseh pravnih predpisov, izdanih med okupacijo po okupatorju in njihovih pomagačih; o veljavnosti odločb, izdanih v tej dobi; o odpravi pravnih predpisov, ki so veljali v trenutku okupacije po sovražniku (Uradni list DFJ št. 4/45 z dne 3.2.1945), uporabljalo kot pravna pravila, ker niso...

October 29, 1997

Sklep nº U 1663/95 of Upravni oddelek, October 29, 1997

Zoper sklep o določitvi izvedenca po 185. členu ZUP ni predvideno sodno varstvo v upravnem sporu, pač pa pritožba prizadetih strank zoper odločbo o glavni stvari v denacionalizacijskem postopku.

Sodba nº U 944/94-11 of Upravni oddelek, October 29, 1997

Če odpoved najema poslovnih prostorov, za katere obstoji najemna pogodba, ni izkazana s pravnomočno sodno odločbo, se šteje, da samostojni podjetnik izpolnjuje pogoj, da razpolaga s poslovnim prostorom za opravljanje dejavnosti.

Sodba nº U 234/95-10 of Upravni oddelek, October 29, 1997

Navedba v obrazložitvi izpodbijane odločbe, da dovoz na parceli investitork, na kateri se legalizira prizidek z gostinsko namembnostjo, ni urejen po dovozni poti, ki je v solasti tožnikov, ni v skladu z lokacijsko dokumentacijo, ki predvideva dovoz na parcelo investitork prav po navedeni dovozni poti, zato dejansko stanje ni bilo pravilno ugotovljeno. Ker tožena stranka kršitve postopka na prvi stopnji (135. člen ZUP) ni odpravila, je tudi sama kršila pravila postopka (242. člen ZUP).

Sodba nº U 405/95-7 of Upravni oddelek, October 29, 1997

Službovanje v JLA po njenem odhodu iz Slovenije praviloma res pomeni spremembo kraja bivanja, vendar mora biti dejansko stanje kljub temu pravilno ugotovljeno čas odhoda in razlogi za odhod iz Slovenije, razlogi za vrnitev ipd.

Sodba nº II Ips 626/96 of Civilni oddelek, October 29, 1997

Ker tožnik iztožuje škodo na podlagi neposlovne obveznosti toženih strank, mora v skladu z določilom prvega odstavka 154. člena zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR) dokazati naslednje predpostavke: da izvira sporna škoda iz nedopustnega ravnanja, da je škoda nastala in da obstaja vzročna zveza med nastalo škodo in nedopustnim ravnanjem tožencev (medtem ko se krivda povzročitelja škode domneva). V tem sporu je tožnik dokazal le, da mu je določena škoda zaradi padca 21.7.1992 res nastala, ni ...

Sklep nº II Ips 618/96 of Civilni oddelek, October 29, 1997

Pravno vprašanje, ali predstavlja sporna pogodba res pogodbo o dosmrtnem preživljanju, ker je tožnica svojo obveznost do prvega toženca izpolnila že ob sklenitvi pogodbe (4.6.1992) glede na naravo tega spora ni pravno odločilno, ker se po sodni praksi preužitkarske (izročilne) pogodbe lahko razvezujejo iz enakih razlogov kot pogodbe o dosmrtnem preživljanju (torej po določilu 120. člena ZD). Vendar pa dejansko stanje kot je bilo ugotovljeno na drugi in prvi stopnji tudi po presoji revizijskeg...

Sklep nº II Ips 610/96 of Civilni oddelek, October 29, 1997

Zgoraj navedene ugotovitve, ki so bile pravno relevantne za presojo spora na drugi stopnji, kažejo med drugim, da utegne iti tako pri telesnih bolečinah kot pri duševnih bolečinah zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti tudi za bodočo škodo, ki se pri obeh navedenih oblikah škode do neke mere prepletajo in ki jo je tožnik v tožbi tudi uveljavljal. Obstoječa škoda (po 200. členu ZOR) in istovrstna bodoča škoda (po 203. členu ZOR) pa predstavlja celoto, o kateri je možno po naravi stvari odloč...

Sodba nº II Ips 335/96 of Civilni oddelek, October 29, 1997

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo in sicer za telesne bolečine, strah, skaženost in zmanjšanje življenjskih aktivnosti.

October 28, 1997

Sklep nº VIII Ips 44/97 of Delovno-socialni oddelek, October 28, 1997

Pravilnost uporabe materialnega prava je treba preizkusiti po uradni dolžnosti.

Sodba of Delovno-socialni oddelek, October 28, 1997

Sodišče druge stopnje lahko v primeru, ko tožnik pri delodajalcu ni ugovarjal zoper sklep prvostopnega organa, razveljavi prvostopno sodbo in zavrže tožbo le v primerih iz drugega in tretjega odstavka 369. člena ZPP, to je, če so podane kršitve iz 3., 11. ali 10. točke drugega odstavka 354. člena ZPP.

Sklep nº VIII Ips 101/97 of Delovno-socialni oddelek, October 28, 1997

Nadomeščanje delavke v času porodniškega dopusta v načelu velja le za en porodniški dopust (365 dni). Za nadaljevanje nadomeščanja ali zaradi drugih razlogov mora biti izveden nov postopek za sklenitev delovnega razmerja za določen čas.

Sklep nº VIII Ips 94/97 of Delovno-socialni oddelek, October 28, 1997

Po določbi drugega odstavka 21. člena zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS - Uradni list RS, št. 19/94) je zoper pravnomočno sodbo delovnega sodišča, izdano na drugi stopnji, v premoženjskih sporih dovoljena revizija v primerih, ko jo dopušča zakon o pravdnem postopku. Po določbi drugega odstavka 382. člena ZPP revizije ni v premoženjskopravnih sporih, v katerih se tožbeni zahtevek nanaša na denarno terjatev, če vrednost spornega predmeta izpodbijanega dela pravnomočne sodbe ne prese...

Sodba nº VIII Ips 97/97 of Delovno-socialni oddelek, October 28, 1997

Revizija sicer navaja, da bi se lahko tudi za dopolnitev pritožbe analogno uporabljale določbe tretjih odstavkov 351. člena in 359. člena ZPP, vendar po mnenju revizijskega sodišča to ni mogoče.

Sodba nº VIII Ips 90/97 of Delovno-socialni oddelek, October 28, 1997

Ker je tožena stranka pri ugotavljanju disciplinske kršitve in izreku disciplinskega ukrepa uporabila neposredno zakon, kar ni v skladu z določbo 2. odstavka 58. člena ZDR, saj ta določa, da se s kolektivno pogodbo natančno določijo okoliščine in pogoji, pod katerimi se kršitve iz prvega odstavka tega člena štejejo za hujšo kršitev delovne obveznosti, za katero se izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja, je pravilen zaključek sodišča v izpodbijani sodbi, da je tak izrek disciplinskega ukre...

Sklep nº VIII Ips 107/97 of Delovno-socialni oddelek, October 28, 1997

Sklep o prenehanju delovnega razmerja, ki je izdan skupaj s sklepom o razporeditvi, za primer, če delavec ne bo nastopil dela po sklepu o razporeditvi, ni nezakonit samo zato, ker je izdan skupaj s sklepom o razporeditvi, to je pred nastopom razloga za prenehanje delovnega razmerja.

Sodba nº in Sklep VIII Ips 80/97 of Delovno-socialni oddelek, October 28, 1997

Pod izrazom "obveznosti" je treba razumeti tiste obveznosti, ki sta jih kot zakoniti sestavni del dokončnega sklepa opredelili in sprejeli obe stranki. Na podlagi soglasja tožnikom izdane dokončne odločbe tožene stranke vsebujejo vse elemente pogodbe, s katero so stranke določile vsebino obveznosti tožene stranke (smiselno določilu 26. člena Zakona o obligacijskih razmerjih).

Sodba of Delovno-socialni oddelek, October 28, 1997

Po določbi prvega odstavka 382. člena ZPP je zoper pravnomočno sodbo, izdano na drugi stopnji, dopustno vložiti revizijo v tridesetih dneh od vročitve prepisa sodbe. Po prvem odstavku 113. člena ZPP je vloga, ki je vezana na rok, vložena pravočasno, če je izročena pristojnemu sodišču preden rok izteče. Tožnikovemu pooblaščencu je bila vročena sodba sodišča druge stopnje dne 14.3.1997, s prvim naslednjim dnem mu je začel teči za vložitev revizije tridesetdnevni rok, ki se je iztekel skladno do...

Sodba of Delovno-socialni oddelek, October 28, 1997

Po določbi prvega odstavka 382. člena ZPP je zoper pravnomočno odločbo, izdano na drugi stopnji, dopustno vložiti revizijo v tridesetih dneh od vročitve prepisa sodbe. Po prvem odstavku 113. člena ZPP je vloga, ki je vezana na rok, vložena pravočasno, če je izročena pristojnemu sodišču preden rok izteče. Tožnikovemu pooblaščencu je bila vročena sodba sodišča druge stopnje dne 24.3.1997, zato je tožniku s prvim naslednjim dnem začel teči za vložitev revizije tridesetdnevni rok, ki se je izteke...

Sklep nº VIII Ips 36/97 of Delovno-socialni oddelek, October 28, 1997

Toženčevi reviziji je revizijsko sodišče ugodilo, ker ni bilo dovolj razčiščeno vprašanje, ali je šlo za razporeditev v pravem pomenu te besede, ali pa so odšle tožnice k novemu delodajalcu po lastni odločitvi in so delovno razmerje sklenile na novo. Zato je sodbi nižjih sodišč razveljavilo.

Sodba nº VIII Ips 129/97 of Delovno-socialni oddelek, October 28, 1997

Delavcu, ki je bil dan na razpolago od 1.1.1991 in kot tak dobival nadomestilo po 58. čl. Zakona o delavcih v državnih organih, je bila zagotovljena pravica iz 21. čl. ZTPDR oziroma iz 35. čl. ZDR, ne pripada odpravnina, ki jo urejajo spremembe ZDR (Ur. l. RS, št. 5/91).

Sodba nº VIII Ips 122/97 of Delovno-socialni oddelek, October 28, 1997

Na podlagi delavčeve izjave, da ne želi več delati, delodajalec po preteku odpovednega roka ne more prekiniti delovnega razmerja z delavcem.

Sklep nº VIII Ips 33/96 of Delovno-socialni oddelek, October 28, 1997

Reviziji tožnice je bilo ugodeno in obe sodbi razveljavljeni, ker se je organizacija po ustanovitveni pogodbi zavezala prevzeti vse delavce prejšnjega delodajalca v delovno razmerje, ugotovljeno pa je bilo, da je tožnica v organizaciji, ki je bila prvotno poslovna enota prejšnjega delodajalca, ves čas delala, ter je tudi organizacija, ki jo je po omenjeni pogodbi prevzela štela, da njeno delovno razmerje pri obeh delodajalcih ni bilo prekinjeno. Reorganizacija podjetja ni vplivala na delovno ...

October 23, 1997

Sodba nº U 189/96-4 of Upravni oddelek, October 23, 1997

Pri novi razdelitvi zemljišč lahko komasacijski udeleženec uspešno uveljavlja le ugovore v okviru zakonskih meril, določenih za novo razdelitev, tj. da se mu dodeli čimbolj zaokroženo zemljišče, približno enake površine in enake vrednosti, z upoštevanjem zgornje meje dopustnega odstopanja glede površine in vrednosti med vloženim in dodeljenim zemljiščem.

Sodba nº U 684/96-9 of Upravni oddelek, October 23, 1997

Ni podlage za izdajo začasne odredbe za zavarovanje zahtevka za vrnitev v last in posest, če je nepremičnina še pred izdajo odločbe prve stopnje postala del stečajne mase.

Sodba nº II Ips 387/96 of Civilni oddelek, October 23, 1997

Presoja višine denarne odškodnine in sicer za pretrpljene telesne bolečine in duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti.

Sodba nº II Ips 237/96 of Civilni oddelek, October 23, 1997

Vloga stranke v postopku do izdaje sodbe je drugačna kot v pritožbenem postopku. Za slednjega pa velja tudi temeljno pravilo, da sodišče odloča v mejah zahtevkov, kar je izpeljano med drugim v določbi drugega odstavka 365. člena ZPP, po kateri preizkusi sodišče druge stopnje sodbo sodišča prve stopnje v mejah razlogov, ki so navedeni v pritožbi. Tako se stranka v njej ni upravičena sklicevati na svoje prejšnje vloge, ki niso mogle biti namenjene graji napak sodišča glede ugotovitve dejanskih ...

Sodba nº II Ips 270/96 of Civilni oddelek, October 23, 1997

Pri odločitvi o višini odškodnine za posamezne oblike nepremoženjske škode mora namreč sodišče, če naj pravilno uporabi materialno pravo (200. in 203. člen ZOR), ne le individualizirati zadoščenje, ki naj bi ga pomenila odškodnina, marveč ga tudi razvrstiti v nujne okvire, ki jih začrtujejo po eni strani razmerja med manjšimi in večjimi škodami in odškodninami zanje in po drugi strani prisojene odškodnine v državi, katere sodišče odloča. Odškodnine o katerih je beseda, se po višini oblikujejo...

Sklep nº II Ips 340/97 of Civilni oddelek, October 23, 1997

Kadar predmet tožbenega zahtevka ni denarni znesek, je pravica do revizije odvisna od vrednosti spornega predmeta, ki jo tožnik navede v tožbi (2. odst. 186.čl. in 3. odst. 382.čl. Zakona o pravdnem postopku - v nadaljnjem ZPP).

Sodba nº II Ips 343/96 of Civilni oddelek, October 23, 1997

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo in sicer za pretrpljene telesne bolečine, pretrpljene in bodoče duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti in strah.

Sodba nº II Ips 1/96 of Civilni oddelek, October 23, 1997

Odmera odškodnine za negmotno škodo pomeni določitev denarnega zadoščenja za škodo, ki je ni mogoče reparirati, saj bolečine in strah nimajo cene. Tako dobi odškodnina za negmotno škodo značaj denarne terjatve šele takrat, ko jo sodišče, upoštevajoč merila iz 200. člena ZOR, odmeri po razmerah v času zaključka glavne obravnave in naloži v plačilo toženi stranki. Ta je tako v plačilni zamudi z izpolnitvijo denarne obveznosti šele od izdaje sodbe dalje, zato od tega trenutka dalje do plačila do...

Sodba nº II Ips 59/96 of Civilni oddelek, October 23, 1997

Navedbe toženca, da je bila vrnitev posojila dogovorjena s tem, da ji bo popravil streho, ni mogoče šteti za nadomestitev prejšnje obveznosti z novo obligacijo, oz. s pogodbo o delu, kot meni toženec. Za novacijo obveznosti morata biti izpolnjena dva temeljna pogoja (1. odstavek 348. člena Zakona o obligacijskih razmerjih, ZOR):

Sodba of Civilni oddelek, October 23, 1997

ZPP nikjer ne določa, da je treba po razveljavitvi odločitve sodišča prve stopnje ponovno opredeljeno zahtevati povrnitev stroškov.

Sodba nº II Ips 42/96 of Civilni oddelek, October 23, 1997

Ob ugotovitvi, da je toženka izvedla sporni posek na svojem zemljišču, pa seveda ni mogoče govoriti o nastanku odškodninskega delikta, saj nobeden od pogojev za njegov nastanek (nastanek škode, ki izvira iz nedopustnega ravnanja, vzročna zveza in odgovornost povzročitelja) ni podan.

Sodba nº II Ips 94/96 of Civilni oddelek, October 23, 1997

Kršitev predkupne pravice ne pogojuje ničnostne sankcije, kot meni tožnica. Pri varstvu predkupne pravice ne gre za varstvo širših družbenih interesov, kar je vsebina institucije ničnosti, temveč le za varstvo interesa predkupnega upravičenca, ki je v tem, da se mu omogoči, da stvar pod istimi pogoji kupi sam, če to hoče, ne pa morda njegovega interesa, kdo naj bo lastnik stanovanja, ki ga ima v najemu. Varstvo takšnega najemnikovega interesa bi bil hud poseg v lastnikovo pravico do razpolaga...

October 22, 1997

Sodba nº U 448/94 of Upravni oddelek, October 22, 1997

Če je tožeča stranka že pri Zveznem zavodu za patente plačala pristojbino za 14. leto trajanja patenta, potem glede na odločbo Ustavnega sodišča U-I-26/94-15 z dne 17.4.1997 (Ur.l. RS, št. 34/97 z dne 7.6.1997) za 14. leto ni dolžna plačati pristojbine in če 14. leto trajanja patenta pomeni obdobje od 31.10.1993 do 31.10.1994, tudi ni bilo podlage za odločitev, da mora tožeča stranka plačati pristojbino za obdobje od 1.3.1994 do 31.10.1994.

Sodba nº I Ips 93/97 of Kazenski oddelek, October 22, 1997

Namen kot izrecen zakonski znak kaznivega dejanja oziroma posebna oblika naklepa (dolus coloratus) mora biti ugotovljen na podlagi dejstev, njegova ugotovitev ne sme izhajati iz domnev ali sklepanj o tem, kaj je storilec hotel oziroma zasledoval.

Sklep of Upravni oddelek, October 22, 1997

Po določbi 1. odst. 1. tč. 19. člena ZDen nepremičnine ni mogoče vrniti, če služi za opravljanje dejavnosti, med drugim tudi s področja kulture, če se ta opravlja kot dejavnost javne službe.

Sodba nº U 8/95-8 of Upravni oddelek, October 22, 1997

Ker Zakon o odvetništvu nima posebnih določb postopka, se za odločanje o predlogu za vpis v imenik odvetniških kandidatov uporabljajo določbe ZUP. Če je o predlogu odločeno, ne da bi bil v skladu z ZUP izveden ugotovitveni postopek, je odločitev nezakonita.

Sodba nº U 683/95-4 of Upravni oddelek, October 22, 1997

Iskanje zaposlitve ni razlog iz 2. odst. 13. čl. Zakona o tujcih, zaradi katerega bi bilo tujcu potrebno daljše prebivanje v Republiki Sloveniji.

Sodba nº I Ips 278/96 of Kazenski oddelek, October 22, 1997

Če je obdolženec oproščen obtožbe, v izreku sodbe glede na določbo 4. odstavka 364. člena ZKP ni potrebno navesti razloga za oprostitev. Sodišče pa mora v skladu z 9. odstavkom omenjenega člena v obrazložitvi navesti, iz katerih razlogov, navedenih v 358. členu ZKP, je bil obdolženec oproščen.

Sodba nº I Ips 123/95 of Kazenski oddelek, October 22, 1997

Iz opisa dejanja, za katero je bila obsojenka spoznana za krivo izhaja, da se je poleg govoric, ki jih je kot novinarka zapisala v spornem članku, očita tudi to, kar naj bi vsebina teh govoric dejansko pomenila. V razlogih izpodbijane sodbe je sodišče ugotovilo, da so se v članku opisane govorice dejansko širile, menilo pa je, da to ne izključuje kaznivosti novinarke, ker ji ni uspelo dokazati, da je imela utemeljen razlog verjeti v resničnost vsebine oziroma pomena teh govoric. Sam obstoj go...

Sodba nº I Ips 205/95 of Kazenski oddelek, October 22, 1997

Kaznivo dejanje žaljive obdolžitve je mogoče storiti z afirmativno, brezpogojno trditvijo o žaljivih dejstvih. Obdolženka v obravnavanem prispevku ni raznašala dejstev v taki obliki, zato je višje sodišče z izpodbijano sodbo pravilno ugotovilo, da dejanje nima znakov kaznivega dejanja. Lahko bi šlo za kaznivo dejanje razžalitve, ki ga je mogoče storiti tudi z namigovanjem na domnevna žaljiva dejstva, čeprav v pogojni obliki, če je to storjeno z namenom zaničevanja, ali pa z izražanjem negativ...

Sklep of Civilni oddelek, October 22, 1997

V tej zadevi je bilo v postopkih na prvi in drugi stopnji ugotovljeno, da tožeča stranka ob sklepanju poravnave (pogodbe) ni bila v nobenem takem stanju na katerem od področij, ki so pravno relevantna po določbah 141. člena ZOR in ki predstavljajo predpostavke za obstoj oderuške pogodbe. Na podlagi teh ugotovitev, ki ne morejo biti predmet revizijskega preizkusa (glede na določilo tretjega odstavka 385. člena ZPP), sta sodišči prve in druge stopnje pravilno zaključili, da v obravnavanem prime...

Sklep of Civilni oddelek, October 22, 1997

Ker je bilo v postopkih na nižjih stopnjah ugotovljeno, da se je tožnik dogovoril tako s tožencem kot z ostalimi solastniki o prodaji njihovih solastninskih deležev na nepremičnini vl. št... k.o..., da je tudi tožencu plačal pripadajoči del od dogovorjene kupnine to je 1/6, da je tožnik nastopil posest celotne nepremičnine že leta 1984 in da toženec ni vrnil tožniku prejete kupnine (ker mu je nakazal leta 1990 denominirano glavnico 72,60 SIT in ne realno vrednost kupnine), sta sodišči druge i...

Sodba nº II Ips 584/96 of Civilni oddelek, October 22, 1997

Tudi pri pogodbeni odškodninski odgovornosti morajo biti kumulativno podani običajni elementi odškodninskega delikta, to je kršitev pogodbene obveznosti, nastanek škode, krivda in vzročnost med kršitvijo pogodbene obveznosti in nastalo škodo. Po ugotovitvah nižjih sodišč je prišlo do prenehanja najemnega razmerja med toženkama in posledično do prenehanja podnajemnega razmerja med tožnico in prvo toženko zaradi tega, ker je tožnica ravnala protipogodbeno (ni izpolnjevala dogovorjenih obveznost...

Sodba nº II Ips 309/96 of Civilni oddelek, October 22, 1997

Valorizacijo lastne udeležbe po dol. 153. člena SZ je mogoče opraviti le po metodi, predpisani v 1. odst. navedene zakonske določbe.

Sodba nº II Ips 259/96 of Civilni oddelek, October 22, 1997

Kadar gre za čisto darilo z jasnimi pogodbenimi določili (1. odstavek 99. člena ZOR) nagib daritve pri razvezi zakonske zveze in zahtevku na vrnitev darila (84/2 člen ZZZDR) ni odločilne narave.

Sodba nº II Ips 276/96 of Civilni oddelek, October 22, 1997

Ne gre za izpolnitev dogovora o razdelitvi skupnega premoženja med zakoncema (58. člena ZZZDR), če toženec predčasno (pred razvezo zakonske zveze) izpolni sprejeto obveznosti, ker svojega namena tožniku ni sporočil, niti slednja njegovega ravnanja ni jemala kot izpolnitev obveznosti (2. in 1. odstavke 315. člena ZOR).

Sodba nº II Ips 150/97 of Civilni oddelek, October 22, 1997

Razlaga samega revidenta, da lahko pomeni izraz redno šolanje le reden vpis na fakulteto, je preozka in pretoga. Sodna praksa je sprejela stališče, da pravnega standarda o rednem šolanju iz 1. odst. 123. člena ZZZDR ni mogoče razlagati dobesedno in ga enačiti samo s formalnim statusom rednega študenta. Redno šolanje predstavlja predvsem redno izpolnjevanje šolskih ali študijskih obveznosti, kar pa ni odvisno od tega, ali je upravičenec formalno redni ali izredni študent.

Sklep of Civilni oddelek, October 22, 1997

Za pridobitev nepremičnine s priposestvovanjem ne zadošča le posest, daljša od 20 let, temveč tudi dobra vera pridobitelja.

Sodba nº II Ips 602/96 of Civilni oddelek, October 22, 1997

Po določilu prvega odstavka 200. člena ZOR mora povzročitelj škode povrniti oškodovancu pravično denarno odškodnino. Takšna odškodnina pa je tista, pri odmeri katere je bil ustrezno upoštevan pomen prizadete dobrine in namen same odškodnine. Odmera odškodnine mora tako upoštevati tudi širše okvire, ki se na področju odškodninskega prava izražajo zlasti ob medsebojnem razmerju med posameznimi škodami in odškodninami zanje, pa tudi vse specifične okolnosti posameznega oškodovanca, med drugim tu...

Sodba nº II Ips 551/96 of Civilni oddelek, October 22, 1997

Iz dejanskih ugotovitev sodišč nižjih stopenj izhaja, da je prvi tožnik kot imetnik stanovanjske pravice s pismeno izjavo odstopil drugi tožnici kot svoji ženi pravico do odkupa spornega stanovanja, da je ta tožnik leta 1986 zaprosil delodajalca kot lastnika spornega stanovanja za stanovanjski kredit in ga tudi dobil, da se je tedaj zavezal stanodajalcu, da bo sporno stanovanje izpraznil v dveh letih, da je bila hiša tedaj, ko je zaprosil za stanovanjski kredit, v IV. fazi gradnje in da je gl...

Sodba nº II Ips 777/95 of Civilni oddelek, October 22, 1997

Neobstoj škode kot enega od štirih osnovnih elementov odškodninskega delikta ima ob pravilni uporabi materialnopravne določbe iz prvega odstavka 154. člena ZOR za posledico le zavrnitev tožbenega zahtevka. Dodatni materialnopravno pravilni razlog za zavrnitev odškodninskega zahtevka v obliki naturalne restitucije po določbi prvega odstavka 185. člena ZOR pa predstavlja dejstvo, da sta bili v upravnem izvršilnem postopku razstrupitev sodov in njihova odstranitev že opravljeni. Kljub temu tožni...

Sodba nº II Ips 732/95 of Civilni oddelek, October 22, 1997

Ker kasneje z drugim najemnikom sklenjena najemna pogodba za isti poslovni prostor ni nadomestila prejšnje med pravdnima strankama sklenjene najemne pogodbe, je prejšnja pogodba v spornem obdobju še veljala. Zato je tožena stranka dolžna izpolniti svojo zakonsko in pogodbeno obveznost plačila najemnine.

Sklep of Civilni oddelek, October 22, 1997

Toženec je tožničine devize hranil zaradi nameravanega skupnega nakupa parcele za gradnjo. Ker je kasneje parcelo kupil sam, je naknadno odpadla podlaga za hrambo tožničinih deviz, zato je podana njegova obveznost vrnitve danega.

October 21, 1997

Sklep nº VIII R 8/97 of Delovno-socialni oddelek, October 21, 1997

Delovno in socialno sodišče ni stvarno pristojno za rešitev spora, ko je postopek sprožila skupina delavcev ter se spor nanaša na statusna vprašanja, delavci pa se čutijo prizadete pri uveljavljanju pravice do sodelovanja pri upravljanju. V obravnavanem primeru se zadeva ne nanaša na spor iz 4. in 6. člena ZDSS, pa tudi ZSDU ne določa sodnega varstva za spor, ki so ga sprožili delavci.

October 16, 1997

Sodba nº U 1342/94 of Upravni oddelek, October 16, 1997

Za osebe, ki po 2. odst. 35. čl. Zakona o državljanstvu FLRJ niso bile vpisane v evidenco o državljanih FLRJ in se zanje ugotavlja državljanstvo na podlagi 3. odst. 63. čl. ZDen, velja zakonska domneva, po kateri je ob izpolnjevanju ostalih dveh pogojev (da je oseba nemške narodnosti in je vsaj že ob uveljavitvi novele zakona 4.12.1948, živela v tujini), podan tudi razlog nelojalnega ravnanja. Organ ga zato ni dolžan posebej ugotavljati, prizadete stranke ga lahko le izpodbijajo in dokazujejo...

Sodba nº U 176/95 of Upravni oddelek, October 16, 1997

Ker je dedovanje zaščitene kmetije bilo uvedeno pred uveljavitvijo ZDKG, o njem pa ni bilo pravnomočno odločeno do uveljavitve tega zakona, se glede na določbo 26. člena ZDKG status kmetije presoja po določbah ZDKZKG.

Sodba nº U 1714/94-8 of Upravni oddelek, October 16, 1997

Zainteresirana stranka za vložitev predloga za preveritev pogojev za zaščito kmetije po materialnem predpisu je lastnik oz. v primeru njegove smrti skupnost dedičev.

Sodba nº U 476/95-9 of Upravni oddelek, October 16, 1997

Delovno dovoljenje za določen čas (eno leto) ni upravičen razlog za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje v državi.

Sodba nº II Ips 761/95 of Civilni oddelek, October 16, 1997

Tako Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. l. SRS, št. 18/74 in 34/88 - 31. člen), kakor tudi Zakon o obligacijskih razmerjih (599. člen) določata, da najemno razmerje s smrtjo ne preneha, temveč se nadaljuje z dediči.

Sodba of Civilni oddelek, October 16, 1997

V 2. odstavku 74. člena ZOR je res določeno, da v primeru, ko je pogodba sklenjena pod odložnim pogojem in se pogoj izpolni, pogodba učinkuje od trenutka sklenitve, vendar s pomembnim dodatkom, da to velja le, če iz zakona, narave posla ali volje strank ne izhaja kaj drugega. Ker 122. člen SZ prepoveduje sklenitev pogodbe pred plačilom celotne kupnine, je treba izhajati iz tega zakona, saj ta določa drugače kot splošno pravilo ZOR.

Sklep of Gospodarski oddelek, October 16, 1997

Sodišče izda nalog o izpraznitvi poslovnih prostorov tudi na podlagi zahteve za izpraznitev poslovnega prostora in ne samo na podlagi odpovedi najemodajalca.

Sodba nº II Ips 184/96 of Civilni oddelek, October 16, 1997

Priglasitev premoženjsko pravnega zahtevka v kazenskem postopku zastaranje pretrga. Če je bil kazenski postopek končan z zavrnilno sodbo - oškodovanec pa je bil napoten na pravdo - je zastaranje pretrgano, če je tožba vložena v 3 mesecih od pravnomočnosti kazenske sodbe (2. odstavek 390 člena ZOR).

Sodba nº II Ips 329/96 of Civilni oddelek, October 16, 1997

Pri osebnem zavarovanju, če zavarovalni niti dodatni pogoji tega ne določajo, tudi zakonski predpisi ne omogočajo sodišču, da valorizira zavarovalno vsoto, in tudi ne na način, da se ne upošteva denominacija.

Sklep of Civilni oddelek, October 16, 1997

V izpodbijani sodbi preživninske potrebe toženčevih sinov sicer res niso opredeljene z določenim denarnim zneskom. Vendar pa to še ne pomeni, da pri odločitvi o toženčevi preživnini zanju niso bile pravilno upoštevane njune potrebe in da je bilo zato zmotno uporabljeno materialno pravo.

Sodba of Civilni oddelek, October 16, 1997

Tožeča stranka utemeljeno graja stališče sodišča druge stopnje, da je bil z določbo 1. odst. 123. člena SZ določen rok za tožbo (v smislu 4., v zvezi s 3. odstavkom 128. člena SZ) - in ne rok za vložitev zahteve za odkup, naslovljene na lastnika stanovanja (1. odstavek 117. člena SZ). To stališče pomeni zmotno uporabo materialnega prava.

Sodba nº II Ips 48/96 of Civilni oddelek, October 16, 1997

Toženec se ne more sklicevati na to, da je s sklenitvijo sporne pogodbe s tožnikom kršil svojo pogodbeno obveznost, sprejeto v drugem obligacijskem razmerju. Četudi se toženec v reviziji sklicuje le na pogodbeno prepoved odtujitve, v okviru uradnega preskusa uporabe materialnega prava v izpodbijani sodbi (386. člen ZPP) ni mogoče mimo tega, da enako prepoved odtujitve stanovanja, odkupljenega po privatizacijskih določbah SZ pred plačilom celotne kupnine vsebuje že določba 1. odstavka 122. čle...

Sodba nº in sklep II Ips 678/95 of Civilni oddelek, October 16, 1997

Temeljno načelo odškodninskega prava je, da lahko vsak zahteva povračilo povzročene škode, vendar pa morajo biti za to izpolnjeni določeni pogoji. Eden od teh pogojev pa je tudi nedopustno (protipravno, protipogodbeno) ravnanje. Ob ugotovitvi sodišč druge in prve stopnje, da toženi stranki ni mogoče očitati protipravnega, protipogodbenega, premalo skrbnega ali nestrokovnega ravnanja, pa v obravnavanem primeru ta pogoj za nastanek odškodninske obveznosti tožene stranke ni izpolnjen. Ker morajo...

Sklep of Civilni oddelek, October 16, 1997

Stvarna napaka je podana, saj prodana stvar (avtomobil) ni imela lastnosti in odlik, ki so bile s strani prodajalca (toženca) izrecno zagotavljane (3. točka 479. člena zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR). Pravilna je tudi materialnopravna presoja, da ne gre za neupoštevno neznatno stvarno napako (3. odstavek 478. člena ZOR). Ob upoštevanju ugotovitve, da je toženec kot prodajalec ves čas vedel za stvarno napako (tožeči stranki kot kupcu pa jo je po ugotovitvah sodišč zamolčal), sta obe so...

Sklep nº II Ips 441/95 of Civilni oddelek, October 16, 1997

Ugotavljanje lastninske pravice na spornih premičnih stvareh bo moralo sodišče obravnavati kot predhodno vprašanje, ker ta pravica ni predmet tožbenega zahtevka (predmet zahtevka je vrnitev individualno določene stvari - 1.odst. 37 člena ZTLR). Če se bo pokazalo, da tožeča ni lastnik stvari, bo že ta ugotovitev zadoščala za zavrnitev zahteve tožeče stranke, da naj ji sodišče nudi reivindikacijsko varstvo.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners