Vrhovno Sodišče: Opinions issued on December 1997

December 31, 1997

Sklep of Upravni oddelek, December 31, 1997

Pogoja iz 2. odstavka 35. člena Zakona o državljanstvu FLRJ, to je obstoja nelojalnega ravnanja proti narodom in državi FLR Jugoslavije, ki po 3. odstavku 63. člena ZDen pomeni zakonito domnevo, v tem postopku organ ni dolžan ugotavljati, nasprotnih dejstev in dokazov, ki bi izpodbili navedeno zakonsko domnevo, pa tožniki niti ne navajajo.

December 30, 1997

Sodba nº IV Ips 42/97 of Kazenski oddelek, December 30, 1997

Tudi če je bil kaznovani zaradi "dvojnih meril" tržne inšpekcije v opravičljivi pravni zmoti, s tem še ni izključena njegova odgovornost za storjeni prekršek (13. člen ZP).

Sodba nº I Ips 304/97 of Kazenski oddelek, December 30, 1997

Kršitev določb 2. odstavka 8. člena ZKP ni našteta v 1. odstavku 371. člena ZKP med bistvenimi kršitvami in zato ne spada med takšne kršitve po 2. točki 1. odstavka 420. člena ZKP, ampak bi bila lahko zakonska podlaga za vloženo izredno pravno sredstvo le v okviru 3. točke 1. odstavka istega člena, torej pod pogojem, da je opustitev pouka vplivala na zakonitost izpodbijanih sklepov.

December 29, 1997

Sodba nº U 111/95 of Upravni oddelek, December 29, 1997

V upravnem sporu ni mogoče uspeti zgolj s ponavljanjem v upravnem postopku že preverjene pritožbene navedbe glede dneva vročitve odločbe brez navedbe kakšne konkretne okoliščine, ki bi kazala na to, da vročitev ni bila pravilno opravljena (40. člen ZUS).

December 26, 1997

Sodba nº I Ips 51/97 of Kazenski oddelek, December 26, 1997

S tem, ko je mladoletnik po predhodnem dogovoru, da oškodovancu vzamejo denar, le tega odpeljal na samoten kraj, ni samo olajšal ostalim storilcem izvršitev kaznivega dejanja izsiljevanja, temveč je tudi odločilno prispeval k njegovi izvršitvi.

December 24, 1997

Sodba nº I Ips 155/95 of Kazenski oddelek, December 24, 1997

Ker sme vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti v škodo obdolženca le vrhovni državni tožilec je bilo treba zahtevo zagovornika kot nedovoljeno zavreči.

Sodba nº I Ips 210/96 of Kazenski oddelek, December 24, 1997

Zavrnitve dokaznega predloga ni mogoče šteti za procesno kršitev

Sodba nº I Ips 265/97 of Kazenski oddelek, December 24, 1997

Zatrjevane kršitve 11. točke 1. odstavka 371. člena ZKP v sodbi sodišča prve stopnje so nekonkretizirane in zato sodbe v tej smeri ni mogoče preizkusiti.

Sodba nº I Ips 308/97 of Kazenski oddelek, December 24, 1997

Zagovornika s tem, ko v zahtevi za varstvo zakonitosti zatrjujeta, da je bil predsednik VS v Celju v času odločanja o obtoženčevi zahtevi za izločitev že seznanjen o tem, da je zahtevana tudi njegova izločitev, po vsebini izpodbijata pravilnost dejanskega stanja ugotovljenega v sklepu o zavrženju zahteve za izločitev, kar ni zakonska podlaga za vloženo izredno pravno sredstvo (2. odstavek 420. člena ZKP).

Sodba nº I Ips 305/97 of Kazenski oddelek, December 24, 1997

Ko zagovornik zatrjuje, da je bil predsednik višjega sodišča, v času izdaje izpodbijanega sklepa, že seznanjen s tem, da je zahtevana tudi njegova izločitev, po vsebini izpodbija pravilnost ugotovljenega dejanskega stanja, kar ni zakonska podlaga za vloženo izredno pravno sredstvo.

Sodba nº I Ips 262/96 of Kazenski oddelek, December 24, 1997

Primerjava določila 4.tč. 3.čl. ZKLD z določilom 14.čl. UVS pokaže, da v obravnavanem primeru določilo 4.tč. 3.čl. ZKLD ni bilo blažje od določila 14.čl. UVS.

Sklep of Kazenski oddelek, December 24, 1997

Obsojencu se ne očita aktivno ravnanje, ampak zgolj vednost o določenih dejstvih, kar pa ni zadoščalo za storitev kaznivega dejanja po 14.tč. 3.čl. ZKLD. Za nudenje pomoči tudi ni moglo šteti dejstvo, da obsojenec G.-ja ni "ovadil oblastem", kot se ugotavlja v obrazložitvi izpodbijane sodbe, saj je opustitev take prijave pomenila posebno kaznivo dejanje po 8.čl. ZKLD. Ker pa konkretizirani opis obsojenčevega dejanja ne vsebuje očitka, "da ni obvestil državnih organov", tudi ni možna sprememba...

December 23, 1997

Sodba of Delovno-socialni oddelek, December 23, 1997

S sklepom o stroških postopka (v sodbi) se postopek ni pravnomočno končal, zato revizija ni dovoljena.

Sklep nº VIII Ips 136/97 of Delovno-socialni oddelek, December 23, 1997

Delavec, ki je bil odsoten z dela (zaradi bolezni, porodniškega dopusta) ima po prenehanju razlogov o odsotnosti v načelu pravico opravljati dela delovnega mesta, ki jih je opravljal pred začetkom odsotnosti.

Sodba nº VIII Ips 121/97 of Delovno-socialni oddelek, December 23, 1997

Po določbah 145. a in 145. b člena zakona o podjetjih bi bilo možno, da bi se člani koncerna dogovorili, da se pristojnosti glede ugotavljanja trajno presežnih delavcev in vodenja postopkov prenese na holding, vendar glede na dejanske ugotovitve nižjih sodišč, takega prenosa pristojnosti ni bilo. Zato je pravilna odločitev v izpodbijani sodbi, da sklepi tožene stranke o trajno presežnih delavcih niso bili v skladu z veljavnimi predpisi.

Sodba nº VIII Ips 134/97 of Delovno-socialni oddelek, December 23, 1997

Določbe o prepovedi opravljanja konkurenčnega dela postanejo smiselne in za pogodbene stranke pomembne šele po razvezi pogodbe o zaposlitvi, še prav posebej pa to velja za določbe o izplačilu dogovorjene odškodnine (po prenehanju delovnega razmerja). Tudi po razvezi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, te določbe, vsaj za v pogodbi določen čas, stranke še zavezujejo k določenemu ravnanju. V primeru, da bi obveznosti iz konkurenčne klavzule ugasnile po razvezi pogodbe, so vse konkurenčne določbe ne...

Sodba nº VIII Ips 140/97 of Delovno-socialni oddelek, December 23, 1997

Kadar sodišče druge stopnje sprejme vse dejanske ugotovitve prve stopnje in iz njih napravi drugačen pravni zaključek kot sodišče prve stopnje, ne gre za spremembo dejanskega stanja, kot ga je ugotovila prva stopnja. S tem, ko je sodišče druge stopnje spremenilo sklep o subsumpciji dejanske ugotovitve - da je bil tožnik pod pritiskom - pod pravni pojem napake volje, ni spremenilo dejanskega stanja. Za vprašanje pravilne uporabe 4. točke 373. člena ZPP je pomembno samo tisto dejansko stanje, u...

Sklep nº VIII Ips 160/97 of Delovno-socialni oddelek, December 23, 1997

Čeprav je revident v reviziji navedel, da je vrednost spornega predmeta 890.000,00 SIT, je za dovoljenost revizije po drugem odstavku 21. člena ZDSS v zvezi z drugim odstavkom 382. člena ZPP (v zvezi z 9. členom Zakona o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih denarnih zahtevkov, Uradni list RS, št. 55/92) odločilen znesek, o katerem je bilo odločeno s pravnomočno sodno odločbo. Ta znaša 68.236,00 SIT, torej manj kot 80.000,00 SIT. Revizija zato ni d...

December 18, 1997

Sklep of Civilni oddelek, December 18, 1997

Za odločitev v tej zadevi je bistvena ugotovitev, da je tožena stranka tožniku postavila kot pogoj za prodajo avtomobila vnaprejšnje plačilo kupnine. Če bi kupci imeli pri toženi stranki še druge možnosti na izbiro, element pogojevanja vnaprejšnjega plačila za sklenitev pogodbe ne bi bil podan, zaradi česar tudi ne bi bilo upravičenja do obresti po 26. členu zakona o blagovnem prometu (Ur. list SRS, št. 21/77 in 29/86 v zvezi z 31. členom zakona o trgovini (Ur. list RS, št. 18/93).

Sodba nº U 1807/94 of Upravni oddelek, December 18, 1997

Odločba tožene stranke je nezakonita že iz formalnih razlogov, ker ni presodila, na kateri procesnopravni podlagi je bila izdana prvostopna odločba. Nezakonita pa je tudi zato, ker je z revizijsko odločbo posegla v pravna razmerja, o katerih je bilo odločeno s prvostopno odločbo (z dne 31.3.1989) na način, za katerega ni podlage v ZUP in ne ZVI. Pa tudi sicer mora razlog za odpravo odločbe obstojati ob njeni izdaji ter da okoliščine, ki so nastopile po njeni izdaji, pa po materialnem pravu vp...

Sodba nº II Ips 230/96 of Civilni oddelek, December 18, 1997

Samo tožnikovo osebno prepričanje za drugačno oceno o zatrjevani navideznosti ne zadošča, o navideznosti pa ni nobenih dokazov, kar potrjuje tudi tožnik sam v reviziji.

Sodba nº II Ips 232/96 of Civilni oddelek, December 18, 1997

Pravna podlaga za presojo odškodnine za vse tri oblike nepremoženjske škode je v določbah prvega in drugega odstavka 200. člena in 203. členu Zakona o obligacijskih razmerjih, po katerih mora sodišče pri odločanju o podlagi škode in višini odškodnine upoštevati pomen prizadete dobrine in namen odškodnine, pri tem pa paziti, da ne bi šlo na roke težnjam, ki niso združljive z njeno naravo in namenom. Zato je potrebno pri določanju odškodnine nasplošno upoštevati širše okvire, ki se izražajo v m...

Sklep of Civilni oddelek, December 18, 1997

V pogodbi, pripravljeni in predlagani s strani tožene stranke, pa je bilo za primer prenehanja najemnega razmerja dogovorjeno, da je dolžna tožena stranka plačati tožeči stranki "določen odstotek za amortizacijo, ki ustreza letni porabi objekta" (zadnji odstavek 5. člena pogodbe). Ta del pogodbe pa sta si pravdni stranki razlagali vsaka po svoje. Tožeča stranka je zatrjevala, da tak dogovor predstavlja obveznost tožene stranke, da ji povrne vrednost investicije, ki ob prenehanju najemnega raz...

Sklep nº II Ips 222/96 of Civilni oddelek, December 18, 1997

Iz pravil o ugotovitveni tožbi v 187. členu ZPP izhaja, da je edino dejstvo, ki ga lahko tožnik uveljavlja z ugotovitveno tožbo, pristnost ali nepristnost listine. Dejstva, pa naj so še tako važna za pravna razmerja, torej niso predmet ugotovitvene tožbe. Z ugotovitveno tožbo bi tožnik lahko zahteval ugotovitev drugačnega pravnega razmerja, kot je glede lastništva vpisano v zemljiški knjigi, ne more pa zahtevati ugotovitve dejstva, niti dejstva vlaganja v skupno ali solastno hišo pravdnih str...

Sodba nº II Ips 786/95 of Civilni oddelek, December 18, 1997

Iz ugotovitev sodišč druge in prve stopnje namreč izhaja, da sta se pravdni stranki dogovorili (v dodatku k pogodbi iz leta 1984 in v pogodbi iz leta 1990), da se bo pri obračunu del, ki jih bo opravil toženec in pri obračunu akontacij, ki se jih je zavezala plačevati tožeča stranka, uporabljala valutna klavzula. Na podlagi nenasprotujočih si izpovedb pravdnih strank je sodišče tudi ugotovilo, da so se vsi pogovori med strankama odvijali ob uporabi zneskov, ki so bili izraženi v tuji valuti i...

Sklep nº II Ips 343/97 of Civilni oddelek, December 18, 1997

Po določbi 399. člena ZPP veljajo v postopkih za revizijo smiselno določila istega zakona o pritožbi zoper sodbo, med drugimi tudi določba drugega odstavka 349. člena ZPP. Po navedeni določbi lahko stranka umakne že vloženo pritožbo, dokler sodišče druge stopnje ne izda odločbe.

Sklep nº II Ips 182/96 of Civilni oddelek, December 18, 1997

Krvodajalstvo ni dejavnost, povezana s povečano nevarnostjo; za škodo iz nje se odgovarja krivdno.

Sodba nº II Ips 171/96 of Civilni oddelek, December 18, 1997

Druga tožena stranka je prevzela stroj v uporabo in obratovanje, s tem glede na določbo prvega odstavka 176. člena ZOR prevzela tudi odgovornost za nastalo škodo po načelu vzročnosti (173. člen ZOR), prevzela pa je tudi strojnika.

December 17, 1997

Sodba nº I Ips 85/95 of Kazenski oddelek, December 17, 1997

Določba 2. odstavka 3. člena KZ torej govori o uporabi zakona, ki je za storilca milejši, kar pomeni, da ni možna uporaba dveh kazenskih zakonov. Sodišče mora oceniti, kateri kazenski zakon je ob celotni uporabi milejši za storilca ter mora potem tega tudi v celoti uporabiti. Ni možna kombinacija dveh zakonov oziroma uporaba določb enega zakona v tistem delu, ki je milejši za storilca ter drugega zakona, ki je v drugem delu milejši za storilca.

Sodba nº I Ips 163/95 of Kazenski oddelek, December 17, 1997

Iz opisa dejanja v izreku prvostopne sodbe izhaja, da je obsojenec, potem, ko mu je oškodovanka pobegnila iz osebnega avtomobila, oškodovanko ujel in "jo podrl na tla ter odvlekel nazaj do osebnega avtomobila", nato jo je "porinil na zadnji sedež ter ji na silo slekel trenerko in spodnje hlačke", potem ko ga je oškodovanka odrivala in brcnila, pa "se je ulegel nanjo", "ji porinil penis v vagino in z njo spolno občeval". Opisana so torej izvršitvena dejanja kaznivega dejanja posilstva, ki pred...

Sodba nº I Ips 295/97 of Kazenski oddelek, December 17, 1997

Okoliščino, da zoper obtoženca tečeta dva kazenska postopka zaradi istovrstnih kaznivih dejanj, sodišče sme šteti kot okoliščino, ki utemeljuje bojazen, da bi utegnil obtoženec na prostosti ponavljati kazniva dejanja.

Sklep of Civilni oddelek, December 17, 1997

Pravilna je ugotovitev, da ni bilo pogojev za prekinitev postopka zaradi pravdne zadeve P ..., v kateri sta toženca tožila tožnika zaradi ugotovitve lastninske pravice na obravnavani parceli, pridobljene na podlagi priposestvovanja. Oporekana lastninska pravica v pravdi na podlagi tožbe za vrnitev stvari (36. člen ZTLR) je slejkoprej predhodno vprašanje. Če o njem teče druga pravda, lahko sodišče odloči, da tega vprašanja ne bo samo reševalo (1. točka prvega odstavka 213. člena ZPP) in v tem ...

December 12, 1997

Sodba nº I Ips 111/97 of Kazenski oddelek, December 12, 1997

V zvezi z zatrjevanjem zahteve je treba posebej poudariti, da dispozicija 370. člena KZ ne vsebuje besedne zveze "tuja država, sovražna Sloveniji", ki bi bila povezana z besedno zvezo "sovražnikova vojska" ali "druge sovražnikove oborožene formacije". Ne glede na to pa že iz imena sovražnikove vojske, ki je navedena v opisu dejanja v izreku izpodbijanega sklepa izhaja, da gre za Jugoslovansko ljudsko armado, to je za vojsko bivše federacije, to je države SFRJ.

Sodba nº I Ips 290/97 of Kazenski oddelek, December 12, 1997

Ne glede na fazo kazenskega postopka zagovornik po uradni dolžnosti ni oseba, ki bi imela po zakonu pravico vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti zoper sklep, s katerim je bilo odločeno o nagradi in potrebnih izdatkih zagovornika.

Sodba nº U 1526/95-8 of Upravni oddelek, December 12, 1997

Še ne pravnomočno končana pravda, v kateri investitorka uveljavlja določene zahtevke na podlagi vloženih prispevkov k povečanju premoženja po pok. materi, izjemoma predstavlja predhodno vprašanje, zaradi katerega je utemeljena prekinitev postopka za izdajo lokacijskega dovoljenja.

Sodba nº I Ips 247/97 of Kazenski oddelek, December 12, 1997

Preizkus pripornih razlogov v času, ko je pritožba zoper sodbo s spisi poslana pritožbenemu sodišču, ni potreben, pač pa mora sodišče druge stopnje po določilu 2. odstavka 396. člena ZKP, če je obtoženec v priporu, poslati svojo odločbo s spisi sodišču prve stopnje najkasneje v treh mesecih od dneva, ko jih je od njega prejelo.

Sodba nº I Ips 218/96 of Kazenski oddelek, December 12, 1997

Določila 3. alinee 29. člena Ustave Republike Slovenije ne gre razlagati tako, da bi moralo sodišče izvesti prav vsak dokazni predlog obrambe, pač pa sodišče glede na načelo proste presoje dokazov odloči, katere dokaze bo izvedlo in kako bo presojalo njihovo verodostojnost.

Sklep nº VIII R 11/97 of Delovno-socialni oddelek, December 12, 1997

Okrajno sodišče je svoje stališče, da ni pristojno za odločanje, oprlo na dejstvo, da uveljavlja tožnik od svojega delodajalca pravico do 100 % nadomestila plače, ki mu pripada iz naslova delovnega razmerja. Pri tem je prezrlo, da je nadomestilo plače v uveljavljeni višini odvisno od odločitve, ali je škodni dogodek z dne 4.5.1994 šteti kot nesrečo pri delu. Bistveno za rešitev sporne zadeve je tedaj ugotovitev okoliščin o vzroku za nastalo škodo in opredelitev njene narave.

Sodba nº I Ips 118/95 of Kazenski oddelek, December 12, 1997

Zakonska opredelitev zločinov in prestopkov zoper slovensko narodno čast po 2.čl. zakona ni obsegala le golega članstva v KB brez kakršnegakoli konkretnega ravnanja, sodelovanja z okupatorjem in posledic takšnega ravnanja.

December 11, 1997

Sodba nº U 609/96 of Upravni oddelek, December 11, 1997

Ko je območje predmetne gradnje namenjeno kmetijski dejavnosti, splošnih tožbenih ugovorov o bodoči moteči kmetijski dejavnosti investitorjev na soseščino ni mogoče upoštevati. V upravnem sporu proti konkretnemu lokacijskemu dovoljenju investitorjev sosedov (ali mejašev) tožnika ne moreta uveljavljati prilagoditve prostorskih načrtov in sprememb namembnosti zemljišča zaradi interesov svoje željene gradnje.

Sodba nº U 1412/94 of Upravni oddelek, December 11, 1997

Če je odločba organa pavšalna in nekonkretizirana ter ne nalaga nobene konkretne obveznosti; takšen izrek ni jasen in določen, torej ni takšen, kot ga terja 2. odstavek 208. člena ZUP. Takšen izrek tudi ni prisilno izvršljiv.

Sodba nº II Ips 90/96 of Civilni oddelek, December 11, 1997

Določba 2. odst. 159. člena SZ v prehodnem obdobju do sklenitve najemne pogodbe ureja razmerje med lastnikom stanovanja in imetnikom stanovanjske pravice na tem stanovanju. Tožnik, ki se je v stanovanje nezakonito vselil 14 mesecev pred uveljavitvijo SZ, tudi po lastnih navedbah na dan uveljavitve SZ stanovanjske pravice na tem stanovanju ni imel. Zato uporaba navedene zakonske določbe v tožnikovem primeru ne pride v poštev.

Sklep nº Ru 71/96 of Gospodarski oddelek, December 11, 1997

Spodbijani sklep ni upravni akt v smislu določila 6. člena ZUS, saj se z njim ne odloča o kakšni pravici ali obveznosti tožeče stranke, temveč je le procesni sklep, izdan v teku inšpiciranja zakonitosti in pravilnosti obračunavanja in plačila davka od dobička pravnih oseb, s katerim se je naložilo tožeči stranki v skladu z določilom prvega odstavka 49. člena Zakona o agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, da odpravi nepravilnosti in nezakonitosti pri vodenju poslovnih knjig.

Sklep nº III Ips 121/97 of Gospodarski oddelek, December 11, 1997

Res je v tretjem odstavku 40. člena ZPP govora o sodni preveritvi očitno previsoke ali prenizke označbe vrednosti spornega predmeta, toda smiselno se to določilo mora uporabiti tudi za primer, ko tožeča stranka sploh ne navede vrednosti spornega predmeta in jo sodišče pozove, da to stori.

Sklep of Civilni oddelek, December 11, 1997

Tožeča stranka je na zapuščinski obravnavi dne 15.11.1978 podala dedno izjavo, da se odpoveduje dediščini po materi v korist sodediča (tožene stranke), kar pomeni, da je podala izjavo, da svoj dedni delež odstopa toženi stranki kot sodediču (2. odstavek 136. člena zakona o dedovanju - ZD). Ta odstop dednega deleža naj bi bil odplačen, vendar pa se pravdni stranki glede roka, v katerem naj bi toženec svojo obveznost izpolnil, nista nikoli ničesar dogovorili. Zato dne 15.11.1978 sklenjenega dog...

Sodba nº II Ips 660/95 of Civilni oddelek, December 11, 1997

Ker je toženec na podlagi s prejšnjo lastnico veljavno sklenjene najemne pogodbe za profitno najemnino že pridobil status najemnika stanovanja po določbah SZ, ga ni mogoče opredeliti kot osebo, ki zaradi nesklenitve nove najemne pogodbe z novo lastnico stanovanja to stanovanje v smislu 58. člena SZ uporablja nezakonito.

Sklep of Civilni oddelek, December 11, 1997

Po določbi 79. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Ur. l. SRS 14/89, 13/94, 82/94 - v nadaljevanju ZZZDR določi sodišče višino prispevka za preživljanje otrok v sorazmerju z možnostmi vsakega od staršev in potrebami otrok. V obravnavani zadevi so potrebe obeh ml. otrok res opredeljene s precej visokima zneskoma. Kljub temu pa bo toženec tudi po presoji revizijskega sodišča ob upoštevanju dejstva, da znaša njegov mesečni dohodek najmanj 108.800,00 SIT, mesečno preživnino v z...

Sklep nº II Ips 357/96 of Civilni oddelek, December 11, 1997

V postopku pred sodiščema druge in prve stopnje je bilo ugotovljeno, da je prišel pokojni J. S. dne 22.5.1963 sam od sebe, tedaj brez vabila, na Oddelek za finance Občinskega ljudskega odbora K. in se dogovoril, da podari v družbeno lastnino del svojega premoženja (popis premoženja je naveden v zapisniku z dne 22.5.1993), v zameno za podarjeno premoženje pa si je zase in za ženo izgovoril "kmetijsko oskrbnino", ki jo je, tako kot njegova žena, po ugotovitvah sodišč tudi prejemal. Sodišči sta ...

Sklep nº II Ips 114/96 of Civilni oddelek, December 11, 1997

V zadevi, v kateri tožeča stranka zahteva sklenitev prodajne pogodbe za stanovanje, gre za premoženjskopravni spor, v katerem tožeča stranka sicer ni izrazila pripravljenosti, da bi namesto izpolnitve sprejela določen denarni znesek, je pa natančno v denarju izrazila svojo nasprotno dajatev: plačilo kupnine. Zato bi bilo mogoče po prvem odstavku 40. člena ZPP analogno vzeti kot vrednost spornega predmeta kupnino v znesku 1.248.203,00 tolarjev. Ker pa vrednost izpodbijanega dela pravnomočne so...

Sklep of Civilni oddelek, December 11, 1997

Ob nespornih ugotovitvah sodišč prve in druge stopnje, da je bil tožnik v priporu od 25.5.1993 do 16.6.1993, ko je bil v kazenskem postopku oproščen obtožbe kaznivega dejanja posilstva, in da ima po določilu 1. točke prvega odstavka 545. člena tedaj veljavnega Zakona o kazenskem postopku (ZKP, Ur.l.SFRJ 4/77 do 3/90) pravico do povrnitve škod, je bilo treba odmeriti pravično odškodnino. V zvezi s tem sta sodišči prve in druge stopnje sicer pravilno uporabili določilo 200. člena Zakona o oblig...

Sklep of Civilni oddelek, December 11, 1997

Pritrditi je revidentovi navedbi slovenske sodne prakse, po kateri imetnik stanovanjske pravice, ki se preseli v drugo stanovanje, ki mu je bilo dodeljeno na podlagi neveljavne odločbe istega stanodajalca, ne izgubi stanovanjske pravice. Toda v danem primeru prejšnje stanovanje ne leži na območju Republike Slovenije, zanj se po določilih 18. in 21. člena Zakona o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih razmerjih (ZUKS, Ur.l. SFRJ št. 43/82 in 72/82) ne uporablja slovensk...

Sodba nº II Ips 71/96 of Civilni oddelek, December 11, 1997

Za odpoved najemne pogodbe je bistveno pogodbeno razmerje, ki je bilo sklenjeno za nedoločen čas in preneha z odpovedjo. Toženca ne trdita, da bi bila z odpovedjo kršena pogodbena določila ali določilo 597. člena ZOR. Tudi temu, da je tožeča stranka pravna naslednica Samoupravne stanovanjske skupnosti občine B. ne ugovarjata. Trdita le, da je tožeča stranka izgubila lastninsko pravico na garažah tedaj, ko je bila prodana večina stanovanj v zgradbi, kjer se nahajata tudi sporni garaži. Toda to...

Sodba nº II Ips 70/96 of Civilni oddelek, December 11, 1997

Ker je bila vrnitev sredstev, ki so bila vložena v preureditev in adaptacijo prostorov predvidena samo zato, da je najemniku zagotavljala nespremenjeno najemnino in varščino, da najemodajalki ne bosta prekinili najemnega razmerja in ker je najemno razmerje prekinila najemnica, pogodbena določila o dolžnosti vrnitve vloženih sredstev ne pridejo v poštev. Tudi zakonito vračilo vloženih sredstev ne pride v poštev, ker ni šlo za nujna popravila po določilu 14. do 17. člena Zakona o poslovnih stav...

Sodba nº III Ips 106/97 of Gospodarski oddelek, December 11, 1997

Izostanek z naroka brez opravičenega razloga ni pošteno uporabljanje pravic po ZPP. Tudi opravičevanje neaktivnosti z iskanjem drugega pooblaščenca ni pošteno opravljanje pravic po ZPP, če stranka dalj časa ne poišče drugega pooblaščenca.

Sklep of Gospodarski oddelek, December 11, 1997

Določbe XXVII. poglavja ZOR ne uporabljajo za zavarovanje terjatev, se pa zanje uporablja splošni del ZOR - analogno tiste določbe obligacijskega prava, ki so zavarovanju terjatev najbližje.

Sklep of Gospodarski oddelek, December 11, 1997

Davčni zavezanec ne more z uspehom izločati iz davčne osnove davka od prometa storitev materialnih stroškov, ki jih je imel s storitvijo.

Sodba nº III Ips 4/97 of Gospodarski oddelek, December 11, 1997

Tožeča stranka kot najemodajalec je aktivno legitimirana zahtevati od tožene stranke kot najemnika izpraznitev poslovnih prostorov zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.

Sodba nº II Ips 55/96 of Civilni oddelek, December 11, 1997

Sodišče druge stopnje je v razlogih svoje sodbe ocenilo take tožničine navedbe, da je s tem zgolj grajala način vtoževanja po nasprotni tožbi, ugovora po 122. členu ZOR pa da ni podala.

Sodba nº II Ips 150/96 of Civilni oddelek, December 11, 1997

Ker se je prvi toženec z vsemi uporabniki stanovanja izselil iz spornega stanovanja pred uveljavitvijo stanovanjskega zakona in to z namenom stalne preselitve drugam, mu je stanovanjsko razmerje prenehalo po določbi 58. člena tedaj veljavnega zakona o stanovanjskih razmerjih. Ker je bilo ugotovljeno, da se je prvi toženec izselil z namenom stalne preselitve (izselitve), za prenehanje stanovanjskega razmerja po 58. členu ZSR ni bil potreben potek 6 mesečnega roka kot to zmotno izvaja revizija....

Sklep nº II Ips 147/96 of Civilni oddelek, December 11, 1997

Pravna teorija (večinska) in sodna praksa sta enotni v naziranju, da je rok iz 41. člena ZD, s katerim se lahko zahteva vrnitev daril zaradi prikrajšanja nujnega deleža, zastaralen (kot je to pravno pravilno opredelilo tudi sodišče druge stopnje). Pravico do nujnega deleža je po 27. členu ZD dedna pravica. To pomeni, da je nujni dedič zapustnikov univerzalni naslednik in da mu zato pripada določen del vsake stvari in vsake pravice iz zapuščine. Taka normativna ureditev na eni strani in spreda...

Sodba nº II Ips 148/96 of Civilni oddelek, December 11, 1997

Sodišči druge in prve stopnje sta opredelili spor pravdnih strank kot spor iz podjemniške pogodbe (600. člen in naslednji zakona o obligacijskih razmerjih, ZOR). Taka pravna opredelitev spora je po presoji revizijskega sodišča pravilna glede na to, da je bilo ugotovljeno, da je toženec kot naročnik naročil pri tožniku izdelavo znaka za svojo firmo in ustrezen propagandni material, da je znak in propagandni material prevzel pri tožniku in da sta se stranki dogovorili tudi o višini nagrade, od ...

Sodba nº II U 18/97 of Upravni oddelek, December 11, 1997

Pravil civilnega prava, nanašajočih se na civilnopravna razmerja, katerih predmet so nadomestne stvari, ni mogoče uporabiti v obravnavanem javnopravnem (davčnem) razmerju.

December 10, 1997

Sodba nº U 145/97 of Upravni oddelek, December 10, 1997

Pogoj KS v mnenju k lokacijskemu dovoljenju, da je potrebno pridobiti soglasje sosedov, je za upravni organ, ki vodi lokacijski postopek, neobvezujoče, če takega soglasja ne določa zakon oz. urbanistični akt, ki je pravna podlaga za izdajo lokacijskega dovoljenja.

Sodba nº U 1822/95 of Upravni oddelek, December 10, 1997

Za pravilno posredno vročitev po 86. čl. ZUP se šteje tudi sporočilo v poštnem predalu, iz katerega je razvidno, kje je spis - nadomešča pribitje spisa na vrata.

Sodba nº U 1802/95 of Upravni oddelek, December 10, 1997

Ustne izjave odgovorne osebe carinarnice, dane carinskemu zavezancu, da se lahko pritoži šele po prispetju vseh odločb, se ne more šteti za opravičeno okoliščino, zaradi katere pritožba ni bila pravočasno vložena, saj je to okoliščino šteti za subjektivno okoliščino, ki jo je pripisati carinskemu zavezancu, ne pa uradni osebi upravnega organa.

Sodba nº U 265/95-7 of Upravni oddelek, December 10, 1997

Carinski zavezanec s tem, ko za uporabnika uveljavlja 50. člen CZ (uvoz repromateriala, z obveznostjo izvoza čez 1 leto, s 50% povečano vrednostjo uvoženega blaga), prevzame tveganje glede tega, ali bo uporabnik uvoženega blaga uresničil izvoz blaga ob pogojih tega člena ali ne.

Sodba nº U 174/95-7 of Upravni oddelek, December 10, 1997

Carinska uprava RS je lahko le ena izmed upnic, ki mora v prekluzivnem roku prijaviti svojo denarno terjatev v stečajnem postopku, vendar, ali je to storila ali ne, je stvar stečajnega postopka in na postopek odmere carinskih dajatev ne vpliva.

Sodba of Civilni oddelek, December 10, 1997

Kadar se tožbeni zahtevek v premoženjskopravnem sporu nanaša na denarno terjatev, je revizija zoper izpodbijani del pravnomočne sodbe, izdane na drugi stopnji, dopustna ob pogoju, da vrednost spornega predmeta presega v drugem odstavku 382. člena ZPP predpisani znesek. To seveda velja za obe stranki postopka.

Sodba nº II Ips 89/96 of Civilni oddelek, December 10, 1997

V odškodninskih sporih zaradi plačila odškodnine za negmotno škodo se sodišče, ko najprej ugotovi, za kakšne vrste škod gre in kakšen je njihov obseg (prvi odstavek 200. člena in 203. člen zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR), znajde pred težavno nalogo, v kakšni višini odmeriti odškodnino izraženo v denarnih zneskih. Upoštevati mora pomen prizadete dobrine in pa namen odškodnine (drugi odstavek 200. člena ZOR), kar zajema med drugim dolžnost, da odmeri takšno odškodnino, ki bo pravilno um...

Sodba nº II Ips 197/96 of Civilni oddelek, December 10, 1997

Valutna klavzula je dovoljena (5. člen Zakona o deviznem poslovanju Ur.l. RS št. 1/91). Dogovor, s katerim stranki zavarujeta vrednost dogovorjene obveznosti proti razvrednotenju z valutno klavzulo, ni niti v nasprotju z načelom vestnosti in poštenja po 12. čl., niti z načelom prepovedi zlorabe pravic po 13.čl. Zakona o obligacijskih razmerjih (v nadaljnjem ZOR). Nasprotno, ohranitev prave vrednosti pogodbeno sprejete obveznosti je v skladu s tema načeloma, predvsem pa z načelom enake vrednos...

Sklep of Civilni oddelek, December 10, 1997

Parcelacijski načrt, na katerega se sklicuje sodba, so torej pravdne stranke prejele prej kot sodbo in so bile z njim seznanjene. Ponovno vročanje iste listine v tekočem postopku ni potrebno. Zato dejstvo, da že prej vročeni parcelacijski načrt ni bil priložen sodbi, ne pomeni uveljavljane bistvene kršitve določb pravdnega postopka po 13. tč. drugega odst. 354.čl. ZPP.

Sodba nº II Ips 86/96 of Civilni oddelek, December 10, 1997

Sploh ni mogoče govoriti, da bo neki posel nastal šele takrat, ko bo izpolnjen, ker je to pač v nasprotju z njegovo naravo. Pogodba nastane takrat, ko se pogodbeni stranki zedinita o njenih bistvenih sestavinah (26. člen ZOR). Res je sicer prodajno pogodbo mogoče skleniti tudi s pridržkom lastninske pravice (540. člen ZOR), vendar pa je posel sam sklenjen, ko se stranki dogovorita o njegovih bistvenih sestavinah. Zaradi povedanega je tudi načelno gledano nesprejemljiva konstrukcija o sklenitv...

Sodba nº II Ips 121/96 of Civilni oddelek, December 10, 1997

Po avstrijskem pravu terjatev, ki je obstajala v korist subroganta, preide na subrogiranca po samem zakonu. Avstrijsko pravo obravnava subrogacijo v okviru zakonite cesije (glej dr. Miha Juhart, Cesija - Pogodbeni odstop terjatve, GV, Ljubljana, 1996, str. 36). S cesijo pa se kritno razmerje spremeni le na aktivni strani, glede ostalih pravic in obveznosti pa ostane nespremenjeno (par. 1394 Občnega državljanskega zakonika - ODZ). To torej pomeni, da ima tožena stranka proti tožeči stranki sam...

Sodba nº II Ips 128/96 of Civilni oddelek, December 10, 1997

Če je stranko zastopal izključno en pooblaščenec, dejstvo, da je član odvetniške pisarne, še ne pomeni, da je stranko zastopala odvetniška pisarna.

Sodba of Civilni oddelek, December 10, 1997

Nasprotna tožba ima pravno naravo samostojne tožbe. Ker pa se vlaga v postopku, ki že teče med istima strankama v nasprotnih vlogah, določa ZPP zanjo nekatere dodatne pogoje (189. člen ZPP), kar pa na njeno pravno naravo ne vpliva. Zato mora imeti tudi nasprotna tožba vse elemente, ki so potrebni za dovoljenost revizije.

Sodba of Civilni oddelek, December 10, 1997

Če ugoditev prvemu tožbenemu zahtevku izključuje ugoditev drugemu tožbenemu zahtevku, sta tožbena zahtevka identična.

Sodba nº in sklep II Ips 159/96 of Civilni oddelek, December 10, 1997

Temelj za zatrjevano pridobitev lastninske pravice na spornih kletnih prostorih je tudi po zatrjevanju tožeče stranke pravni posel. O njegovem nastanku so na razpolago listine, o njegovi vsebini in izvedbi pa tudi izpovedbe prič o kasnejši rabi teh prostorov.

Sodba nº in sklep II Ips 181/96 of Civilni oddelek, December 10, 1997

Druga tožena stranka je upravljalec smučišča in jo zadevajo določbe zakona o varnosti na javnih smučiščih (Ur. list SRS, št. 16/77 in 42/86). Tako mora med drugim proge za smučanje pripraviti tako, da na njih ni nevarnih mest (prvi odstavek 9. člena), če pa na smučišču ni zadostne količine snega, pa je treba ustaviti obratovanje (5. točka 11. člena).

Sodba nº II Ips 377/96 of Civilni oddelek, December 10, 1997

Bistvo odločbe je presoja deleža odgovornosti udeležencev v pretepu za nastalo nepremoženjsko škodo.

Sodba of Civilni oddelek, December 10, 1997

Po zakonu o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč (Ur.l. FLRJ št. 52/58) so bila nacionalizirana zemljišča, ki so ležala v določenem ožjem gradbenem okolišu. Pri tem oseba lastnika ni imela pomena in bi bilo sporno zemljišče nacionalizirano tožniku prav tako, kot je bilo prejšnjim lastnikom. Glede tega je stališče revizije pravilno. Zato v tej zadevi ni mogoče odločati o tožbenem zahtevku tako, kot da nacionalizacije sploh ni bilo.

Sklep nº II Ips 200/96 of Civilni oddelek, December 10, 1997

Sodišče druge stopnje je zavrnilo pritožbo tožeče stranke zato, ker je ugotovilo, da je odškodnina v znesku 500.000,00 SIT, določena na prvi stopnji, primerna glede na zatrjevano in ugotovljeno škodo.

Sklep of Civilni oddelek, December 10, 1997

Določba 3. odst. 79. člena ZOR pomeni to, da se pogodbi nezvesta stranka ne more rešiti svoje izpolnitvene obveznosti s tem, da drugi stranki pusti aro oz. ji vrne dvojno aro. Če pa od pogodbe odstopi, pripada izbira sankcij drugi, pogodbi zvesti stranki. Ta ima trojno možnost. Katero od njih bo izbrala, je stvar njene odločitve, ki je ni treba posebej utemeljevati.

December 09, 1997

Sklep nº II Ips 37/96 of Civilni oddelek, December 09, 1997

107. člen ZOR, ki določa, da nična pogodba ne postane veljavna, tudi če prepoved ali kakšen drug vzrok ničnosti kasneje preneha, v drugem odstavku dovoljuje izjemo in sicer: kadar je bila prepoved manjšega pomena in je bila pogodba izvršena.

Sodba nº VIII Ips 149/97 of Delovno-socialni oddelek, December 09, 1997

ZOR pojmov nevarne stvari in nevarne dejavnosti ne opredeljuje. Gre za pravna standarda, ki ju je treba razlagati glede na okoliščine posameznega primera. Stopnice so lahko nevarna stvar, njihov imetnik je v takšnem primeru odgovoren objektivno, če postane (gibanje)

Sodba of Delovno-socialni oddelek, December 09, 1997

Obvezno sestavino programa razreševanja presežnih delavcev določa prvi odstavek 35. člena ZDR. Kriteriji za ugotavljanje delavcev, katerih delo trajno ni potrebno, niso obvezna sestavina programa razreševanja presežnih delavcev. Zmotno je zato stališče nižjih sodišč, da odločitve organov tožene stranke niso zakonite zato, ker v programu razreševanja presežnih delavcev ni bil upoštevan kriterij delovne uspešnosti delavcev.

Sklep of Delovno-socialni oddelek, December 09, 1997

Prvi odstavek 126. člena temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju določa, da se v zavarovalno dobo všteva čas, ki ga je zavarovanec prebil v delovnem razmerju ali na kakšnem drugem delu, na podlagi katerega je bil zavarovan po 21. in 22. členu istega zakona. Ker tožniku v postopku ni uspelo dokazati, da naj bi bil v spornih obdobjih v delovnem razmerju, je sodišče pravilno uporabilo materialno pravo in zavrnilo njegov zahtevek za vštetje spornih obdobij v pokojninsko dobo.

Sodba nº VIII Ips 130/97 of Delovno-socialni oddelek, December 09, 1997

Ker tožnik ni bil z dela odsoten neupravičeno, to pa pomeni, da mu delovno razmerje ni moglo prenehati po določbah 6. točke prvega odstavka 100. člena ZDR.

Sklep nº VIII Ips 116/97 of Delovno-socialni oddelek, December 09, 1997

Revizijsko sodišče zastopa stališče, da tudi v primeru prenehanja delovnega razmerja z uporabo 6. točke prvega odstavka 100. člena ZDR ni izključena uporaba določb 106. člena ZDR. Ta določa, da ugovor delavca zoper sklep o njegovih pravicah, obveznostih in odgovornostih zadrži izvršitev sklepa do sprejema dokončne odločitve. Zato se delavec do dokončnosti sklepa lahko vrne na delo, vrnitev na delo pa že lahko pomeni, da ni več možna uporaba določb 6. točke prvega odstavka 100. člena ZDR glede...

Sodba of Delovno-socialni oddelek, December 09, 1997

Sodišče prve stopnje je razsodilo, da je dolžna toženka preskrbeti tožniku primerno stanovanje. Na pritožbo toženke je sodišče druge stopnje spremenilo sodbo sodišča prve stopnje in zahtevek zavrnilo. Tožnikovi reviziji je sodišče ugodilo in je sodbo sodišča druge stopnje razveljavilo zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka in zmotne uporabe materialnega prava. Sodišče druge stopnje ni oprlo svoje odločitve na dokaze, na katerih je temeljila odločitev prvega sodišča in ni povedalo, ...

Sodba nº VIII Ips 151/97 of Delovno-socialni oddelek, December 09, 1997

Po ZZVZZ je izostanek z dela zaradi zdravniških pregledov upravičen, razen, če bi se delavcu dokazalo, da je zavedajoč se nepotrebnosti obiskoval zdravnike.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners