Vrhovno Sodišče: Opinions issued on February 1997

February 27, 1997

Sodba nº in sklep II Ips 415/95 of Civilni oddelek, February 27, 1997

22. b člen Ustavnega zakona o dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 45-I/94) ne posega v obveznosti iz depozitnih pogodb za devize na deviznih računih in deviznih hranilnih knjižicah, za katere Republika Slovenija ni prevzela jamstva po 19. členu tega ustavnega zakona (3. alinea 2. odstavka 22.b člena dopolnitev ustavnega zakona).

Sklep of Civilni oddelek, February 27, 1997

Po 78. členu Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur.l. SRS, št. 14/89, preč.b., v nadaljevanju ZZZDR) mora sodišče po uradni dolžnosti odločati o varstvu in vzgoji ter preživljanju skupnih otrok. Zato imata tožbena zahtevka, ki sta ju pravdni stranki postavili v zvezi s tem, pravno naravo predlogov, ki jih sodišče lahko upošteva ali pa tudi ne, saj mora pri razsoji upoštevati koristi otrok. Toda porazdelitev vlog za odločitev o dodelitvi otrok in plačevanju preživnine zanju nima ...

Sodba of Civilni oddelek, February 27, 1997

Tožeča stranka (lastnik) ima "direktni" zahtevek proti toženima strankama (uporabnikoma stanovanja) na izselitev in sodišče druge stopnje s pritrditvijo temu stališču ni kršilo 155. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91 in 21/94, v nadaljevanju SZ). Prav tako je pravilna ugotovitev, da gre za sočasno obveznost, saj s trenutkom, ko bo prva tožena stranka zagotovila drugi primerni stanovanji, nastane tudi obveznost izselitve iz dosedanjih stanovanj. Le izvršitev obeh obveznosti...

Sodba nº U 608/94-12 of Upravni oddelek, February 27, 1997

Ker je bilo vodnogospodarsko soglasje v teku pritožbenega postopka odpravljeno po nadzorstveni pravici, je pritožbeni organ glede na določbo 1. odstavka 269. člena ZUP utemeljeno štel, da izdano gradbeno dovoljenje ni zakonito, saj ni več obstajal eden izmed pogojev za njegovo izdajo.

Sklep nº II Ips 546/96 of Civilni oddelek, February 27, 1997

Odločitev o tem, ali je v obravnavanem primeru domače sodišče pristojno tudi za drugotoženo stranko, odvisna od vprašanja, ali sta drugotožena stranka in prvotožena D. N., ki je kot domača fizična oseba tožena z isto tožbo, materialna sospornika. Odgovor na to vprašanje pa je negativen. Zato je pravno pravilna izpodbijana pravnomočna odločitev , da za drugotoženo stranko slovensko sodišče ni pristojno. Tožeča stranka namreč zahteva od toženih strank solidarno plačilo denarnega zneska (DEM ozi...

Sodba nº U 1765/94-10 of Upravni oddelek, February 27, 1997

Denacionalizacijski upravičenec je oseba, kateri je bilo premoženje podržavljeno in na tega se praviloma glasi tudi akt o podržavljenju. Če se akt o podržavljenju ne ujema v celoti z zemljiškoknjižnim stanjem ob podržavljenju nepremičnine, je pri ugotavljanju denacionalizacijskega upravičenca potrebno upoštevati tudi dokaze, s katerimi se dokazuje nasprotno lastninsko stanje.

Sodba nº III Ips 69/96 of Gospodarski oddelek, February 27, 1997

Pogodba o čistem finančnem leasingu načelno izključuje odgovornost dajalca leasinga za stvarne in pravne napake v leasing dane stvari, ker se to tiče razmerja med proizvajalcem (dobaviteljem) stvari in jemalcem leasinga.

Sodba nº U 1835/94-7 of Upravni oddelek, February 27, 1997

Vsakršna fizična odsotnost s teritorija RS v obdobju, preden je tožnik postal tujec, še ne pomeni prekinitve prebivanja na območju RS, toda odhod iz Slovenije zaradi pripadnosti bivši JA in v njeni službi ima tak značaj, saj je od poveljstva armade bilo odvisno, kje bo njen pripadnik prebival.

Sklep nº II Ips 21/97 of Civilni oddelek, February 27, 1997

V mednarodnih razmerjih je potrebno dejstvo, kje je škoda nastala, ugotoviti na najbolj nedvoumen način. Le tako je mogoče pričakovati, da bo sodba priznana in izvršena oz. pričakovati, da bo tuji sodni organ takšno odločitev spoštoval. V nasprotnem primeru bi ravno v situacijah, kot je obravnavana (zahtevek za povrnitev nepremoženjske škode) prišli v nerešljive položaje, ko bi se oškodovanec po nezgodi v kateri je utrpel nepremoženjsko škodo, preseljeval iz kraja v kraj ali pa zdravil v boln...

Sklep nº II Ips 157/96 of Civilni oddelek, February 27, 1997

Zakon, v katerem je mednarodna pristojnost za spore o nepogodbeni odškodninski odgovornosti posebej urejena, je prav ZUKZ. Ker gre za specialni predpis, ni odločilno, kdaj in kako so bile določbe ZPP o krajevni pristojnosti za te spore spremenjene ali dopolnjene.

Sklep nº II Ips 205/95 of Civilni oddelek, February 27, 1997

Pravilno razumevanje določbe 1.odstavka 53. člena ZUKZ je tisto razumevanje, ki kot kraj nastanka škode pojmuje kraj, kjer je prišlo do škodljivega delovanja na telo ali premoženje - to pa je v primeru prometne nesreče kraj te prometne nesreče. Pravkar povedano velja tudi v primeru, ko so končne posledice telesnih poškodb nastopile drugje - naprimer smrt zaradi poškodb iz prometne nesreče, ki ni nastopila v isti državi, v kateri je prišlo do prometne nesreče. Tak odgovor je treba dati tako gl...

February 26, 1997

Sodba nº II Ips 517/95 of Civilni oddelek, February 26, 1997

Po izselitvi imetnice stanovanjske pravice je tožnica kot edina uporabnica, ki je ostala v stanovanju, in ki je z imetnico stanovanjske pravice najmanj dve leti živela v ekonomski skupnosti, obdržala pravico do nadaljnje uporabe stanovanja (2. odstavek 19. člena ZSR). Ta pravica pa je bila, ob upoštevanju prej navedenih pravnoodločilnih dejstev, po svoji vsebini in pravnih učinkih povsem izenačena z imetništvom stanovanjske pravice. To z drugimi besedami pomeni, da tožnica ni pridobila pravic...

Sodba nº II Ips 101/95 of Civilni oddelek, February 26, 1997

Kot sta ugotovili sodišči druge in prve stopnje, je tožnik kot pooblaščena strokovno usposobljena uradna oseba ravnal hudo neprevidno in nepremišljeno, saj je na sredi ceste skušal zaustaviti kar dve vozili hkrati, za kar pa ni izbral niti najbolj ustreznega kraja, niti najbolj ustreznega načina. Njegovo ravnanje tudi ni bilo povsem v skladu z določbami 273. in 278. člena v času škodnega dogodka veljavnih Pravil za opravljanje pooblastil pooblaščenih uradnih oseb organov za notranje zadeve, U...

Sklep of Upravni oddelek, February 26, 1997

Akt Stanovanjskega sklada RS o dodelitvi stanovanjskega posojila je dokončni posamični akt in se v postopku uporabljajo pravila splošnega upravnega postopka.

Sodba nº U 642/95 of Upravni oddelek, February 26, 1997

Katalog o cenah rabljenega blaga v državi uvoznici je v postopku določitve carinske osnove za rabljeno blago le pripomoček pri oceni vrednosti takega blaga, ne more pa biti neposredna podlaga za določitev carinske osnove. Carinska osnova se določi na podlagi 44. člena CZ.

Sodba nº U 393/95-14 of Upravni oddelek, February 26, 1997

Priglasitve za državljanstvo RS ne more uspešno uveljavljati oseba, ki je ob uveljavitvi ZDRS že dopolnila 18 let starosti.

Sodba nº II Ips 110/95 of Civilni oddelek, February 26, 1997

Priposestvovalni sistem ZTLR temelji na predpostavki dobrovernosti. Ta predpostavka pa je izpolnjena, če je posestnik ves čas trajanja posesti prepričan, da je stvar njegova, oziroma če ni vedel oziroma ni mogel vedeti, da ni njegova. Ob dejstvu, da so s sporno nepremičnino v letu 1967 pravno razpolagali pravni predniki tožene stranke (dovolitev gradnje ceste preko sporne nepremičnine), zlasti pa ob dejstvu, da je bila pravnim prednikom tožeče stranke v letu 1958 vročena odločba, v kateri je ...

Sodba nº U 634/95-7 of Upravni oddelek, February 26, 1997

Sprejem v državljanstvo po 10. čl. ZDRS ni pravica posameznika, ampak le možnost, in se pozitivna odločba izda le, če so izpolnjeni vsi pogoji iz tega člena in če je individualni interes prosilca za pridobitev slovenskega državljanstva v skladu z nacionalnim interesom.

Sodba nº U 1245/95-5 of Upravni oddelek, February 26, 1997

Dejansko stanje je nepopolno ugotovljeno, če organ, ki odloča o dovoljenju za nabavo orožja, v postopku ni izvedel vseh dokazov v zvezi z razlogi, s katerimi stranka utemeljuje svoj zahtevek (izrečene grožnje, pa čeprav le po telefonu, z vidika primerov, ki jih je stranka kot kazenski sodnik obravnavala).

Sklep of Upravni oddelek, February 26, 1997

Pri odločanju o lokacijskem dovoljenju se upošteva predpise, veljavne na dan izdaje odločbe, kar izhaja iz načela zakonitosti (4. čl. ZUP), razen, če sam predpis določa kaj drugega.

Sodba nº U 1275/94-6 of Upravni oddelek, February 26, 1997

Dokončno odločanje v smislu 257. člena ZUP o zakonitosti odločbe (gradbenega dovoljenja), izdane v postopku, ki je predmet obnove, pred pravnomočnostjo sklepa o dovolitvi obnove postopka, izdanega po določbi 1. odst. 256. čl. ZUP, ni dopustno zaradi narave odločanja o obnovi v dveh fazah in zaradi pravnih posledic odprave ali razveljavitve prejšnje odločbe.

Sodba nº II Ips 472/95 of Civilni oddelek, February 26, 1997

Odškodnina, do katere je tožnik upravičen, mora biti v sorazmerju s številnimi poškodbami in dolgotrajnim mučnim zdravljenjem. Prisojena odškodnina v znesku 1.500.000,00 SIT je v skladu s tem. Prav tako je v skladu s sodno prakso v primerljivih primerih.

Sklep of Civilni oddelek, February 26, 1997

Zalaganje obveznosti, ki izvira iz zakonite preživninske obveznosti do skupnega otroka, nima značaja čiste denarne obveznosti in se zato, kot sta materialnopravno pravilno storili tudi sodišči druge in prve stopnje, ta vrednost presoja po času, ko je opredeljena kot čista denarna terjatev. To pa je ob odločanju sodišča prve stopnje, ne pa po času, ko so bili ti izdatki uporabljeni za preživljanje preživninskega upravičenca (133. člen zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih oziroma 218...

Sodba of Civilni oddelek, February 26, 1997

V pravnih sredstvih zoper sklep o obnovi postopka je mogoče navajati nova dejstva in nove dokaze samo v zvezi z obnovitvenimi razlogi in dokazi, na katerih temelji predlog za obnovo, ni pa mogoče predloga širiti z novimi navedbami in predlogi.

Sodba nº U 1513/94-6 of Upravni oddelek, February 26, 1997

Poveljnik vojaške enote, ki osebno sicer ni neposredno bojno deloval, pač pa je bojno delovala zoper RS njegova enota, je oseba, pri kateri je podana nevarnost za obrambo države.

Sodba nº II Ips 480/95 of Civilni oddelek, February 26, 1997

Za stranko, ki ima pooblaščenca, izguba pravdne sposobnosti ni razlog za prekinitev postopka. Po določbi 100.čl. ZPP namreč izguba pravdne sposobnosti ne vpliva na nadaljnjo veljavo pooblastila.

Sodba nº II Ips 780/95 of Civilni oddelek, February 26, 1997

Glede na ugotovljeno dejansko stanje v postopkih na drugi in prvi stopnji, iz katerega izhaja, da je tožnikov prednik kupil parc.št...v površini le 285 m2 in ne v večji površini, toženec pa parc. št... v površini 382 m2 in ne manjšo (kot je bilo navedeno tudi v kupnih pogodbah obeh pravdnih strank, v zemljiškoknjižnih vpisih in dr.), da tožnik s prednikom ni bil dobroverni posestnik na sporni površini 37 m2, ki jo iztožuje v breme toženčeve parcele, ker je tudi ta del imel v posesti toženčev ...

Sklep of Civilni oddelek, February 26, 1997

S pravnomočno kazensko sodbo je bil toženec obsojen, da je storil kaznivo dejanje hude telesne poškodbe s tem, da je 13.5.1989 na dvorišču stanovanjske hiše G. s pestjo udaril tožnika v predel brade, zaradi česar je tožnik izgubil ravnotežje ter pri udarcu z glavo na trda makadamska tla utrpel zlom lobanjskega dna, pretres možganov in krvavitev v desno ušesno votlino. Ob takem stanju ne more biti sporno, da je toženec povzročil škodno dejanje, zaradi katerega je tožniku nastala v tem postopku...

Sklep nº II Ips 770/95 of Civilni oddelek, February 26, 1997

Primerjava 117. in 123. člena SZ, ki sta oba v poglavju o lastninjenju in privatizaciji ter v oddelku o privatizaciji stanovanj, utemeljuje zaključevanje, da se dvoletni rok iz 123. člena SZ nanaša na vložitev zahteve iz 117. člena zakona. Stanovanjski zakon nima nobene druge določbe o roku za vložitev zahteve po 117. členu. Določba 123. člena SZ ne govori o tožbi, pač pa o uveljavljanju pravice do nakupa stanovanja s predvidenimi popusti. Zato je očitno, da ne more veljati rok s končnim datu...

Sklep nº II Ips 630/96 of Civilni oddelek, February 26, 1997

Stanje začasne treznosti ob sicer zatrjevanem kroničnem alkoholizmu ni zadostna podlaga za ugotovitev tedanje poslovne sposobnosti tožnika.

February 25, 1997

Sodba nº Ru 61/96 of Gospodarski oddelek, February 25, 1997

Po določilu 3. alinee 1. odstavka 15. člena ZDoh je zavezanec za davek od osebnih prejemkov tudi tista fizična oseba s stalnim prebivališčem v RS, ki prejema prejemke, dosežene na podlagi pogodbe o delu, delovršne pogodbe oziroma od opravljanja storitev in poslov na drugi podlagi. Na tej podlagi dobljen prejemek je po četrti alinei prvega odstavka 16. člena ZDoh osnova za odmero davka. Glede na tako zakonsko ureditev je treba plačati davek po ZDoh tudi od nagrade, ki jo prejema stečajni uprav...

February 20, 1997

Sklep nº II Ips 692/95 of Civilni oddelek, February 20, 1997

Materialnopravna presoja ni možna, če se v postopku ne ugotovijo vse pravnorelevantne okoliščine. V tem primeru ni bilo ugotovljeno, kakšen dogovor naj bi pravdni stranki sklenili in kakšne obveznosti naj bi druga toženka prevzela (ko se govori v razlogih sodb le o toženkinem interesu na preselitvi tožnikove dejavnosti na drugo lokacijo, o njeni obljubi pomoči tožniku pri iskanju druge lokacije, pri čemer pa ni bilo sporno, da toženka ni bila lastnica ali uporabnica spornega zemljišča), ter č...

Sodba nº U 1785/94-13 of Upravni oddelek, February 20, 1997

S fiktivnim potrdilom o priglasitvi del ni bilo odločeno o zadevi, zato takšno potrdilo nima značaja upravne odločbe in zato tudi obnova postopka ni možna.

Sodba nº U 1057/94-4 of Upravni oddelek, February 20, 1997

Če je gozdna parcela pozidana, ne more biti zavezanec za vrnitev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, temveč občina, na katere območju se nepremičnina nahaja.

Sklep of Upravni oddelek, February 20, 1997

Pogoj za pridobitev dovoljenja za nabavo lovskega orožja je članstvo v lovski organizaciji.

Sklep of Upravni oddelek, February 20, 1997

Za pridobitev osebnega delovnega dovoljenja mora dnevni delovni migrant izpolnjevati pogoje, predpisane v 2. odst. 5. člena in v 4. odst. 6. člena Zakona o zaposlovanju tujcev.

Sodba of Civilni oddelek, February 20, 1997

Divjadi na cesti (tudi visoke divjadi ne) v primeru njenega trčenja z motornim vozilom (ki seveda je nevarna stvar v smislu 173. člena ZOR) ni mogoče šteti za tak vzrok škode, za katerega odškodninsko odgovarja lovska organizacija (tista, ki gospodari z loviščem, v katerem je prišlo do škodnega dogodka), po načelu vzročnosti (173. člena ZOR) iz naslova imetništva nevarne stvari (1. odstavek 174. člena ZOR). V poštev pride le subjektivna ali krivdna odškodninska odgovornost tožene stranke. Tem...

Sodba nº II Ips 497/96 of Civilni oddelek, February 20, 1997

Sporna menjalna pogodba je bila sklenjena dne 16.5.1990, ker obveznost njene predložitve javnemu pravobranilcu ni odlagala njenega nastanka (veljavnosti njene sklenitve). Tudi po razlastitvenem zakonu namreč javni pravobranilec ni odobril pogodbe, sklenjene namesto razlastitve, ampak je imel le pooblastilo za njeno izpodbijanje (2. odstavek 59. člena). Že zato tožene stranke s sporno pogodbo niso niti mogle kršiti šele pozneje predpisane začasne prepovedi prometa z nepremičninami, s katerimi ...

Sodba nº U 1545/95-6 of Upravni oddelek, February 20, 1997

Če je stanovanjska pravica na stanovanju (za katero je lastnik sklenil najemno pogodbo s tujcem za nedoločen čas) bila pridobljena v zvezi z delom tujca v Sloveniji, v katerem le-ta z družino stanuje, in je bil na tem naslovu stalno prijavljen, dokler ni postal tujec, bi ta okoliščina lahko bila drug upravičen razlog za bivanje tujca v Sloveniji.

Sklep nº II Ips 536/96 of Civilni oddelek, February 20, 1997

Ker šteje sklep vzpostavitev prejšnjega stanja kot nadomestno dejanje, zagrožena kazen ne more biti sredstvo, s katerim bi bilo mogoče dolžnico prisiliti v izpolnitev obveznosti. Zagrožena denarna kazen je torej lahko le sredstvo za preprečevanje ponovnih motilnih dejanj.

Sklep nº II Ips 41/97 of Civilni oddelek, February 20, 1997

Kratko stališče v obeh izpodbijanih sklepih, da brez dokaza z izvedencem geometrom postopka ni mogoče končati, ne pomeni zadostne obrazložitve za odločitev o ustavitvi postopka. Pri taki odločitvi po večletnem postopku s tremi izvedenci bi bilo nujno treba analizirati stanje zadeve in pojasniti, zakaj dosedanja izvedeniška mnenja sodišču ne omogočajo odločitve.

Sklep nº II Ips 701/95, II Ips 702/95 of Civilni oddelek, February 20, 1997

Pravni teoretiki so si edini, da je ustna oporoka izredna oblika oporoke, ki jo more izjaviti oporočitelj le v izrednih razmerah pred dvema istočasno navzočima pričama. Izredne razmere, ki so objektivne ali (in) subjektivne, so po stališčih pravnih teoretikov questio facti, torej vprašanje okoliščin konkretnega primera. Težišče pri presoji izrednih razmer pa je na stanju v trenutku, ko se je oporočitelj odločil za izjavo ustne oporoke. Zgoraj navedena materialnopravna podlaga in teoretično ra...

Sodba nº U 1459/94-4 of Upravni oddelek, February 20, 1997

Postopek postavitve začasnega skrbnika je namenjen izključno varstvu pravic in pravnih koristi osebe, ki se postavlja pod skrbništvo. V tem postopku ima položaj stranke samo oseba, ki se postavlja pod skrbništvo in oseba, ki je postavljena za skrbnika in s tem prevzema pravice in dolžnosti, postopek postavitve skrbnika pa se vodi po uradni dolžnosti (216. in 219. člen ZZZDR). Pri imenovanju začasnega skrbnika pristojni organ sicer upošteva želje zavarovančevih bližnjih sorodnikov, če je to v ...

Sklep nº II Ips 646/96 of Civilni oddelek, February 20, 1997

Ker vrnitev nepremičnine v naravi nesporno ni možna, sta sodišči pravilno naložili povračilo dejanske vrednosti nasprotni udeleženki Mestni občini L., za katero ni dvoma, da zajema območje nekdanje O. L.-C., ki je bila ugotovljena kot prva prevzemnica nepremičnine. Mestna občina L. se ne more uspešno sklicevati na dejstvo, da je subjekt lokalne samouprave in ne družbeno politična skupnost po cit. določbi Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. Zakon o financiranju občin (Ur.l. RS, št. 80/94) ...

Sodba nº U 1742/94 of Upravni oddelek, February 20, 1997

Kljub temu, da je upravni organ pri izračunu višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča uporabil vrednost točke, določene za preteklo leto, s tem ni prizadel pravice zavezanca, da gre za trajno obveznost.

Sodba nº II Ips 463/95 of Civilni oddelek, February 20, 1997

Odločitev sodišča, da izda dokaze z listinami izven glavne obravnave, ne pomeni kršitev določb pravdnega postopka, če stranke s tem soglašajo.

Sklep nº II Ips 455/95 of Civilni oddelek, February 20, 1997

Tožnikovo revizijsko stališče, po katerem udeleženec v prometu ni dolžan pričakovati in predvidevati napačnih ravnanj drugih, ni sprejemljivo. Od okoliščin vsakega primera je odvisno, kakšne možnosti ima udeleženec v prometu za predvidevanje napačnega ravnanja drugega. Če je v konkretnih razmerah kršitev mogoče pričakovati, je vsakdo dolžan ukreniti vse, da prepreči nastanek škode (45.čl. Zakona o temeljih varnosti cestnega prometa in 16.čl. ZOR). Načelo zaupanja, na katerega se sklicuje tožn...

Sodba nº II Ips 728/95 of Civilni oddelek, February 20, 1997

Po določilu drugega odstavka 80. člena zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR) sme druga stranka po lastni izbiri, če je za neizpolnitev pogodbe odgovorna stranka, ki je prejela aro, zahtevati bodisi izpolnitev pogodbe, če je to še mogoče, ali povrnitev škode in vrnitev are, ali pa vrnitev dvojne are. Pravico izbire med navedenimi možnostmi, ima stranka, ki je pogodbi zvesta. Tožnik se je v tem primeru odločil za pravico do vrnitve dvojne are. Ker je bilo - med ostalimi okolnostmi - ugotovljen...

Sklep nº II Ips 31/97 of Civilni oddelek, February 20, 1997

Po določilu 34. člena zakona o nepravdnem postopku (naprej ZNP) revizija ni dovoljena, razen če zakon določa drugače. Pravica do revizije kot izrednega pravnega sredstva je torej po določbah ZNP izjema in ne pravilo. V drugem odstavku 111. člena ZNP, na katerega se vlagateljica revizije tudi sklicuje, je določeno, da je revizija dovoljena proti odločbi sodišča druge stopnje, s katero je bilo odločeno o stanovanjski pravici ali o pravici uporabe stanovanja. Toda tako zakonito določilo v ZNP pa...

Sodba nº II Ips 239/95 of Civilni oddelek, February 20, 1997

Revizijsko sodišče nima pomislekov proti stališču sodišč prve in druge stopnje, da glede na dosedanje ugotovitve tožnik ni upravičen zahtevati opustitve celotne toženčeve dejavnosti (pranja ter popravila avtomobilov in kmetijskih strojev). Okoliščina, če toženec za opravljanje dejavnosti nima potrebnih dovoljenj, ni odločilna, saj bi tožnik tudi v tem primeru lahko dosegel varstvo pred vznemirjanji le, kolikor bi ta presegala krajevno običajno mero. Zatrjevane motnje niso take narave, da bi p...

Sklep nº II Ips 523/96 of Civilni oddelek, February 20, 1997

Kolikor je bila pogodba sklenjena pred uskladitvijo določb o odškodnini z ustavo iz leta 1963, bi bila predlagateljica upravičena do denacionalizacije, če bi dokazala okoliščine sklenitve pogodbe iz 5.čl. ZDen. Pri presoji, če je bila sklenitev pogodbe odraz prave volje prodajalca, bi bilo treba ugotoviti in skrbno pretehtati vse objektivne in subjektivne okoliščine, ki so privedle do odločitve o sklenitvi pogodbe.

Sodba nº Ru 28/95 of Gospodarski oddelek, February 20, 1997

1. Če pogoji iz 7. člena ZPD niso izpolnjeni, davčne oprostitve ni mogoče uveljavljati, čeprav kakšne druge okoliščine kažejo, da morda vendarle ni šlo za prodajo končnemu potrošniku.

Sodba nº Ru 55/96 of Gospodarski oddelek, February 20, 1997

Ustava RS določa v 125. členu, da so sodniki pri opravljanju sodniške funkcije vezani na Ustavo in zakon. Tako določa tudi 1. odst. 3. člena ZS. To pomeni, da sodišče, če ugotovi, da je podzakonski akt v nasprotju z Ustavo ali zakonom, svoje odločitve ne opre na podzakonski akt, ampak uporabi neposredno zakon.

Sklep of Gospodarski oddelek, February 20, 1997

Samo če organ 2. stopnje nima za odločitev podlage v spisih, opravi postopek po členu 246/2 ZUP in sicer sam, ali pa naloži izvedbo postopka organu 1. stopnje.

Sodba nº Ru 8/95 of Gospodarski oddelek, February 20, 1997

Davek od prometa storitev je treba plačati tudi od storitev življenjskega zavarovanja - praviloma po 5% davčni stopnji. Za zavarovalne storitve veljajo davčne oprostitve po 2. in 5. točki 21. člena ZPD.

Sodba nº Ru 54/95 of Gospodarski oddelek, February 20, 1997

Ustava Republike Slovenije določa v 125. členu, da so sodniki pri opravljanju sodniške funkcije vezani na Ustavo in zakon. Tako določa tudi 1. odst. 3. člena Zakona o sodiščih. To pomeni, da sodišče, če ugotovi, da je podzakonski akt v nasprotju z Ustavo ali zakonom, svoje odločitve ne opre na podzakonski akt, ampak uporabi neposredno zakon.

February 19, 1997

Sodba nº U 1838/94-4 of Upravni oddelek, February 19, 1997

Če je prenos nepremičnine na novega lastnika v zemljiški knjigi opravljen preden sta stranki sporazumno razdrli pogodbo, ki je bila podlaga za vpis, ni zakonskega pogoja za vračilo plačanega davka na promet nepremičnin.

Sodba nº U 1718/94-9 of Upravni oddelek, February 19, 1997

Lastnost prizadete stranke v postopku izdaje lokacijskega dovoljenja ugotavlja upravni organ v vsakem primeru posebej, odvisno od vpliva objekta na okolico, kajti le na podlagi obstoja konkretnih okoliščin lahko organ ugotovi, katere pravice ali pravne koristi varuje prizadeta oseba, zaradi česar ji prizna lastnost stranke.

Sodba nº U 523/94 of Upravni oddelek, February 19, 1997

Po predpisih, ki so veljali v času odločanja prvostopne tržne inšpekcije (27.10.1993), med obrtno dejavnost - optika ni uvrščena tudi zdravstveno-okulistična dejavnost (optometrija). Slednja namreč po ZZDej in po enotni (standardni) klasifikaciji dejavnosti sodi med zdravstveno dejavnost in ne obrtno - optično dejavnost.

February 13, 1997

Sodba nº II Ips 632/95 of Civilni oddelek, February 13, 1997

Če ni bilo soglasja stanodajalca za zamenjavo stanovanja, to ni imelo za posledico nezakonitosti pogodbe o zamenjavi, kot to zatrjuje tožeča stranka. Med imetnikoma stanovanjske pravice je bila pogodba veljavna, stanodajalec pa je imel v takem primeru legitimacijo za izpodbijanje pogodbe (5. odstavek 25. člena ZSR). S tožbo je moral stanodajalec kot toženca zajeti obe pogodbeni stranki, zahteval pa je lahko le vzpostavitev stanja pred izpolnitvijo pogodbe, ne pa izpraznitve stanovanja. Glede ...

Sodba nº Ru 2/97 of Gospodarski oddelek, February 13, 1997

Agencija lahko vrne (in nato zavrne) akceptni nalog le, če ima res kakšne formalne pomanjkljivosti, če se na primer številka računa ali imena strank ne ujemajo ali niso točni. V danem primeru ne drži, da bi akceptni nalog moral vsebovati podatek o upnikovi firmi, kot je bila registrirana ob izdaji akceptnega naloga. Ne drži namreč izvajanje agencije, da je samo dolžnik pristojen izpolniti akceptni nalog s spornima podatkoma (in drugimi podatki, razen overitve in podpisa upnika).

Sodba nº II Ips 602/95 of Civilni oddelek, February 13, 1997

S tem, ko je drugotožena stranka kot upravljalec stanovanjskega sklada v lasti ustanovitelja oziroma prvotožene stranke (65. člen ZZ), sklenila s tožnikom, ki mu je bila s sklepom njenega organa naložena izpraznitev stanovanja, najemno pogodbo za določen čas in za neprofitno najemnino, zagotovo ni kršila njegove interese. Pogodbe se sklepajo, da bi se z njimi dosegli učinki oziroma posledice, ki jih pogodbeniki hočejo. Navedena pogodba pa dosega natanko tisti rezultat, ki ga je tožnik s svojo...

Sklep nº II Ips 364/95 of Civilni oddelek, February 13, 1997

Revizija je dovoljena le, če izpodbijani del pravnomočne sodbe presega v 382. členu ZPP navedeni znesek. Ker se je v obravnavanem primeru začel postopek (185. člen ZPP) že v času veljavnosti spremembe tam limitirane mejne vrednosti (9. člen zakona o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih denarnih zneskov - Ur. list RS, št. 55/92), ki je opredeljena z zneskom 80.000,00 SIT, pa obvelja, da te vrednosti še izpodbijani (sporni) del pravnomočne sodbe (zn...

Sodba nº II Ips 331/95 of Civilni oddelek, February 13, 1997

Za opredelitev vrednosti poškodovanega vozila kot podlage za izračun odškodnine je pravno relevantna strokovna cenitev glede stanja vozila ob škodnem dogodku, ne glede na to, kdaj in za koliko je tožnik avtomobil kupil.

Sodba nº II Ips 594/95 of Civilni oddelek, February 13, 1997

Obravnavano stanovanje je bilo, na predlog tožnice, po razvezi zakonske zveze, vknjiženo v zemljiško knjigo kot solastnina pravdnih strank z enakim deležem. Tožničina trditev, da je po razvezi zakonske zveze sama odplačevala kredite, tudi če bi bila dokazana, ne bi vplivala na velikost toženčevega solastninskega deleža. Po razvezi zakonske zveze in po vknjižbi solastninskih deležev v zemljiško knjigo sta namreč oba bivša zakonca obdržala obveznost odplačevanja kreditov v sorazmerju s svojim d...

Sodba nº II Ips 585/95 of Civilni oddelek, February 13, 1997

Presoja višine denarne odškodnine za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti, skaženosti, strahu, telesne bolečine.

Sodba nº II Ips 420/95 of Civilni oddelek, February 13, 1997

Dokler je obstajala država SFRJ nobeno vozilo registrirano na ozemlju te države ni bilo vozilo tuje registracije.

Sodba nº Ru 12/95 of Gospodarski oddelek, February 13, 1997

Agencija lahko odkloni izvršitev naloga za izplačilo, če ugotovi, da ni v skladu s pogodbo o delu, sklenjeno v stečajnem postopku.

Sodba nº Ru 6/95 of Gospodarski oddelek, February 13, 1997

Davek od prometa storitev je treba plačati tudi za storitve: - življenjskega zavarovanja; - zavarovanja pošiljk v mednarodnem prometu (če sta pogodbeni stranki domači osebi in je tudi uživalec zavarovalnine domača oseba; - prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.

Sodba nº Ru 1/97 of Gospodarski oddelek, February 13, 1997

Izvajanje plačilnega prometa preko Agencije za plačilni promet (APP) je posebni upravni postopek.

Sodba nº U 1786/95-6 of Upravni oddelek, February 13, 1997

Delodajalec lahko zahteva od kandidata za zaposlitev samo izpolnjevanje tistih posebnih pogojev, ki jih je navedel pri prijavi prostega delovnega mesta pri zavodu za zaposlovanje.

Sodba nº U 1516/94 of Upravni oddelek, February 13, 1997

Akti, s katerimi se ureja režim uporabe javnih cest, so splošni akti, saj se nanašajo na nedoločeno število uporabnikov cest. Le izjemoma zakon dopušča, da v določeno prometno ureditev poseže s svojim aktom pristojni upravni organ (85. člen zakona o cestah). Tudi po določbah 85. člena zakona o cestah niti posameznik niti skupina oseb ne morejo imeti položaja stranke v postopku odrejanja prepovedi prometa za posamezne vrste vozil.

Sklep nº II Ips 680/96 of Civilni oddelek, February 13, 1997

Nesprejemljivo je revizijsko razglabljanje o tem, kaj bi se zgodilo, če bi bila denacionalizacijskemu upravičencu izdana razlastitvena odločba in kakšne pravne učinke bi imela odškodnina, ki bi bila določena na njeni podlagi. Predmet tega postopka je darilna pogodba in njegov smoter je ugotoviti, ali je bila sklenjena zaradi grožnje, sile ali zvijače. Zakon namreč ne nalaga, da je potrebno ugotoviti, kakšna odločba in s kakšnimi učinki bi bila sicer izdana, če do pogodbe ne bi prišlo. Dejanje...

Sodba nº II Ips 456/95 of Civilni oddelek, February 13, 1997

Ob dejanskih ugotovitvah, da je tožničina novogradnja zaradi vojnih dogodkov povsem uničena, vrhu tega pa še začeta na območju, ki je s tožničinega vidika pod oblastjo tuje države, takšno stanje pa je bilo v času, ko je tožnica podala zahtevo za odkup stanovanja po privatizacijskih predpisih, nikakor ni mogoče šteti, da bi šlo za nedograjeno stanovanjsko hišo niti ne, da je hiša sploh v gradnji. Čim ni tega pogoja, seveda ne gre za to, da bi bilo mogoče tožnici odpovedati stanovanjsko razmerj...

Sklep nº I R 4/97 of Civilni oddelek, February 13, 1997

Med primere 68. člena ZPP je mogoče uvrstiti tudi obravnavani primer spričo razloga, ki ga je navedlo sodišče prve stopnje, se pravi, ko je v pravdi stranka sestra predsednika sodišča na katerem naj bi tekel postopek. Utegnil bi se namreč poroditi dvom o korektnosti celotnega postopka in nepristranskosti odločanja. Da se takšen dvom ali sum preprečita, je smotrno, da teče postopek v tej zadevi pred drugim sodiščem.

Sodba nº II Ips 15/96 of Civilni oddelek, February 13, 1997

Izhodišče za uporabo določb ZOR, nanašajočih se na obstoj prave pogodbene volje in poslovne sposobnosti tožnice je torej ugotovljena dejanska podlaga. Ta pa ne omogoča niti uporabe določb 61. člena ZOR o bistveni zmoti, niti določbe 56. člena ZOR o pogodbi poslovno nesposobne osebe. Tožnica se je namreč za sklenitev osporavane pogodbe (skupaj s kupoprodajno pogodbo z dne 15.6.1992) dalj časa in očitno s premislekom odločala. Pri tem sodišče druge stopnje posebej izpostavlja nedoslednost njene...

Sodba nº II Ips 43/97 of Civilni oddelek, February 13, 1997

Za škodo, ki jo je pretrpel državljan RS med služenjem vojaškega roka v zvezni armadi, odgovarja zdaj Republika Slovenija, in sicer ne glede na to, na katerem ozemlju je bil škodni dogodek.

February 12, 1997

Sodba nº U 561/95-4 of Upravni oddelek, February 12, 1997

Roka 1 leta iz 50. čl. CZ za realizacijo obveze izvoza, carinski organ ne more podaljšati. Če je stranka ob uvoznem carinjenju uveljavljala 50. čl. CZ, pri obračunu uvoznih davščin po uradni dolžnosti na dan poteka roka za izvoz (1 leto) ni mogoče uveljavljati drugih ugodnosti, kot so bile uveljavljene ob uvozu (254. in 255. člen CZ).

Sklep of Civilni oddelek, February 12, 1997

Za pravno priznanje zunajzakonske skupnosti morajo biti po določbi 12. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih - ZZZDR - izpolnjeni trije pogoji. Med partnerjema mora obstajati življenjska skupnost, ta skupnost mora trajati dalj časa, podane pa ne smejo biti okoliščine, zaradi katerih bi bila morebitna zunajzakonska skupnost med partnerjema neveljavna.

Sklep nº II Ips 31/95 of Civilni oddelek, February 12, 1997

V takem primeru kot je obravnavani (oškodovanec naknadno izve za drugačen - večji obseg in drugačno - hujšo naravo poškodb), pa po mnenju revizijskega sodišča ni povsem izključeno, da lahko pride do novega (ali vsaj intenzivnejšega) trpljenja oškodovanca zaradi posledic škodnega dogodka ali pa celo do poslabšanja zdravstvenega stanja oškodovanca (na telesnem in psihičnem področju), in s tem do nastanka nove negmotne škode.

Sodba nº II Ips 47/95 of Civilni oddelek, February 12, 1997

Tožnica trpi duševne bolečine zaradi zmanjšanih življenjskih aktivnosti, ki so posledica njene prizadetosti na telesnem področju. Kot trajna posledica škodnega dogodka je tožnici ostala otrplost brade in leve strani obraza, izguba petega spodnjega zoba na levi strani, omejeno odpiranje ust, omejena gibljivost vratu, oslabljena moč leve goleni in zatekanje te goleni. Njene življenjske aktivnosti so zmanjšane za 26 %, podana pa je tudi invalidnost I. kategorije, vendar pa ne le zaradi posledic ...

Sklep of Upravni oddelek, February 12, 1997

Obnovitveni razlog po 4. točki 249. člena ZUP ni podan, če ni izkazana verjetnost, da je predložena listina neresnična.

Sodba nº U 1239/94 of Upravni oddelek, February 12, 1997

Otrok, ki ne živi s staršem, ki je pridobil državljanstvo z naturalizacijo, v RS, ne more pridobiti državljanstva RS po 14. členu ZDRS.

February 11, 1997

Sklep nº VIII Ips 30/96 of Delovno-socialni oddelek, February 11, 1997

V primeru, ko je izrek v nasprotju z obrazložitvijo je podana absolutna bistvena kršitev postopka po 13. točki 354. člena ZPP.

Sodba nº VIII Ips 151/96 of Delovno-socialni oddelek, February 11, 1997

Če delavec in zasebni delodajalec nista sklenila pogodbe o zaposlitvi, delavec pa delo opravlja na podlagi predhodnega dogovora, sodišče odloči ali je bilo vzpostavljeno delovno razmerje ali ne, upoštevajoč pri tem, v kakšni meri so se izpolnjevale medsebojne pravice in obveznosti, ki so značilne za delovno razmerje.

Sodba of Delovno-socialni oddelek, February 11, 1997

Če je prvostopni organ tožene stranke ugotovil, da ima tožničina vloga pomanjkljivosti zaradi katerih je ni mogoče obravnavati ali, da je nerazumljiva, bi moral ravnati po določilu prvega odstavka 68. člena ZUP. Kadar je zahtevek stranke nejasen ali nepopoln, zlasti še tedaj, kadar gre za zahtevek neuke stranke, mora uradni organ pozvati stranko, da pojasni in opredeli svoj zahtevek. Organ zavoda, ki vodi postopek, ne more sam presoditi ali predpostavljati smisla (domnevno) nejasnega zahtevka.

Sklep nº in Sodba VIII Ips 138/96 of Delovno-socialni oddelek, February 11, 1997

Glede na določbe 73. člena ZDSS revizija ni dovoljena v sporu o razrešitvi tožnika z delovnega mesta pomočnika direktorja za organizacijo poslovanja. Dovoljena pa je zoper tisti del, ki se nanaša na razporeditev.

Sodba nº VIII Ips 114/96 of Delovno-socialni oddelek, February 11, 1997

Pogoji za pridobitev predčasne starostne pokojnine vojaškega zavarovanca so po 16. členu omenjenega zakona določeni z dopolnitvijo 35 let pokojninske dobe ob dopolnitvi minimalne starosti 55 let. Znižanje starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine ureja zakon v 17. členu. Ta določba omogoča, da se vojaškemu zavarovancu, ki je opravljal določene dolžnosti, na katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem, starostna meja za pridobitev pravice do predčasne starostne pokojnine, ...

Sklep of Delovno-socialni oddelek, February 11, 1997

Revizijsko sodišče je vezano na ugotovitve pravno odločilnih dejstev nižjih sodišč, zato jih tožeča stranka z revizijo ne more izpodbiti (tretji odstavek 385. člena ZPP). Iz ugotovljenih pravno relevantnih dejstev pa je razvidno, da je imel tožnik - tudi po 18.7.1991 -

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners