Vrhovno Sodišče: Opinions issued on March 1997

March 27, 1997

Sodba nº II Ips 6/96 of Civilni oddelek, March 27, 1997

Iz ugotovitev sodišč druge in prve stopnje izhaja, da je do trčenja med tožnikom in rolkarjem prišlo na levi strani ceste, gledano iz smeri tožnikove vožnje, da je tožnik zapeljal na levo stran ceste zaradi prevelike hitrosti in ne morda zaradi umikanja rolkarju ter da ni podana vzročna zveza med nastankom škodnega dogodka in tožnikovo škodo ter ravnanjem rolkarja. Odškodninska obveznost po določbah prvega odstavka 154. člena zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR)

Sodba nº II Ips 22/96 of Civilni oddelek, March 27, 1997

Po določilu tretjega odstavka 12. člena ZSR je bila tako praviloma prepovedana hkratna uporaba dveh ali več stanovanj. Tako občan ni mogel imeti stanovanjske pravice na več stanovanjih, niti ni mogel uporabnik (lastnik) stanovanja biti imetnik stanovanjske pravice na drugem stanovanju. Pojem stanovanja pa je urejal 4. člen ZSR. Ali je šlo v obravnavanem primeru za eno ali dvoje stanovanj, je pravno vprašanje. Ugotovitve, da je bil I. Š. lastnik trosobnega stanovanja s kabinetom in da mu je ob...

Sklep of Civilni oddelek, March 27, 1997

V primerih, ko je nepremičnina premoženje, ki ga zakonca pridobita z delom v času trajanja zakonske zveze (drugi odstavek 51. člena ZZZDR), je pa v zemljiški knjigi vpisana kot lastnina le enega izmed njiju, je za veljavnost pogodbe o odsvojitvi takšne nepremičnine dovolj, da se drugi zakonec strinja s takšno odtujitvijo, ne da bi formalnopravno nastopil kot sopogodbenik ali da bi moral poprej skleniti ustrezno pogodbo z zakoncem (prvi odstavek 62. člena ZZZDR), in to s posebno obličnostjo (d...

Sklep of Civilni oddelek, March 27, 1997

Sodišče je materialno pravo pravilno uporabilo, ko je ob ugotovitvi, da je tožnik vozil sredi noči in sredi zime po mokrem cestišču in da je vedel, da vozi v klanec po zaledeneli cesti, soodgovoren za nastalo škodo do polovice. Medtem, ko je tožena stranka s svojim ravnanjem kršila predpise o postavljanju stalnih in priložnostnih prometnih znakov (prva in šesta alinea 45. člena pravilnika o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest, Ur. list SRS, št. 11/88) ter o posipanju poledenelega ...

Sklep nº II Ips 367/95 of Civilni oddelek, March 27, 1997

Zakon je dosleden in ne pozna kakšnih "olajšav" v tem smislu, da bi bil lahko del obrazložitve sodbe v kakšni drugi listini ali podobno. Obrazložitev prvostopne sodbe mora biti torej takšna, da je omogočeno strankama in višjemu sodišču le na njeni podlagi ugotoviti poleg drugega razloge, zaradi katerih je sodišče sprejelo odločitev, ki jo vsebuje izrek sodbe. To pa so ne le opis zahtevkov strank, ki opredeljujejo predmet in meje obravnavanja in odločanja, marveč tudi opis dejanskega stanja, k...

March 26, 1997

Sodba nº I Ips 201/96 of Kazenski oddelek, March 26, 1997

1) Kadar storilec drugemu povzroči hudo telesno poškodbo z motornim vozilom (v prometu), bo šlo praviloma za navidezni idealni stek kaznivega dejanja hude telesne poškodbe in povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. V takšnem primeru bo podano samo eno kaznivo dejanje zaradi odnosa specialnosti med obema dejanjema.

Sklep nº II Ips 360/95 of Civilni oddelek, March 26, 1997

Po presoji revizijskega sodišča je potrebno pri obravnavanju vprašanja pravočasnosti tožnikove zahteve za odkup stanovanja upoštevati določbe spremenjenega 125. člena SZ, zlasti določbe 5.

Sodba nº II Ips 284/95 of Civilni oddelek, March 26, 1997

Kdaj gre za nični pravni posel, presoja sodišče v vsakem primeru posebej ob upoštevanju določb Zakona o obligacijskih razmerjih (v nadaljevanju ZOR) in drugih predpisov. Naš pravni red skuša v načelu vzdržati pravne posle v veljavi. Ničnost pravnega posla je za nezakonitost najostrejša in skrajna sankcija. Pri ugotavljanju ničnosti pravnega posla mora sodišče analizirati normo, ki je kršena, in njen namen ter intenzivnost posega v splošne in posamezne interese. Ravnanje strank je treba prouči...

Sodba nº II Ips 302/95 of Civilni oddelek, March 26, 1997

Po uveljavitvi Zakona o deviznem poslovanju (Ur.l. RS, št. 1/91-I), ki v 5. členu dovoljuje uporabo deviz kot vrednostne osnove v pogodbah med domačimi osebami (valutno klavzulo), upošteva sodišče dogovorjeno valutno klavzulo tudi pri odločanju v pravnih razmerjih, ki so nastala pred uveljavitvijo tega zakona, če dolžnik svoje obveznosti do uveljavitve zakona ni izpolnil.

Sodba nº II Ips 318/95 of Civilni oddelek, March 26, 1997

V 3. odstavku 27. člena ZKZ je določeno, da rok za uveljavitev prednostne pravice nakupa znaša 30 dni od dneva, ko je ponudbo prejela kmetijska zemljiška skupnost. Kdo je pravni naslednik nekdanje kmetijske zemljiške skupnosti, je sodišče ugotovilo, in to med strankama ni sporno. Za razlago, da rok začne teči šele od dneva nabitja na oglasno desko krajevnega urada oziroma občine, tako ni nobene pravne podlage.

Sodba nº II Ips 135/95 of Civilni oddelek, March 26, 1997

Revizijska trditev, da pravica uporabe na spornem stanovanju ni bila vknjižena na tožečo stranko, je točna, vendar pa ni pravnoodločilna. Sporno stanovanje je v etažni lastnini, po ugotovitvah sodišč druge in prve stopnje pa je bilo pridobljeno na podlagi pogodbe z dne 24.2.1976, v kateri je izrecno določeno, da pridobi pravni prednik tožeče stranke na tem stanovanju pravico uporabe z možnostjo, da se sporno stanovanje v zemljiški knjigi vknjiži kot etažna lastnina.

Sklep of Civilni oddelek, March 26, 1997

Tožena stranka Časopisno podjetje M., ki je le pravna naslednica v letu 1990 ustanovljenega družbenega podjetja Časopisno podjetje M. bi bila zato lahko tožeči stranki odškodninsko odgovorna le za škodo, ki bi nastala po 24.5.1990. Tožeča stranka pa zahteva povrnitev škode, ki naj bi ji nastala v letu 1988, zaradi česar sta materialnopravno pravilna zaključka sodišč druge in prve stopnje, da tožeča stranka povrnitve škode ne zahteva od pravega pravnega subjekta.

Sklep nº II Ips 201/95 of Civilni oddelek, March 26, 1997

SZ imetništva stanovanjske pravice ne pozna več. To pa ne pomeni, da v postopkih, ki so bili začeti pred njegovo uveljavitvijo, ni več mogoče odločati o predlogu uporabnika stanovanja, da ga stanodajalec določi za imetnika stanovanjske pravice. Zaradi uveljavitve SZ, ki imetništva stanovanjske pravice več ne pozna, se ta določitev res ne more nanašati na obdobje po uveljavitvi SZ (kar se s predlogom tudi zahteva), se pa lahko nanaša na obdobje pred uveljavitvijo SZ pa do dneva njegove uveljav...

Sodba nº II Ips 667/95 of Civilni oddelek, March 26, 1997

Neutemeljeni pripor v trajanju 83 dni je tožnika hudo prizadel. Sodišči prve in druge stopnje sta verjeli tožniku in njegovi ženi, ko sta opisovala okoliščine, v katerih je tožnik prestajal pripor in sicer najprej osamitev, nato pa sozaporništvo z osebami iz socialnega obrobja. Trpljenje, ki ga je tožnik prestajal, je vplivalo tudi na njegovo zdravje. To je potrdil zdravnik izvedenec. Tožnik sam posebno poudarja izgubo ugleda v svojem okolju, kar ga je kot odvetnika osebno in poklicno najbolj...

Sklep nº II Ips 675/95 of Civilni oddelek, March 26, 1997

Kadar je odločeno o glavni stvari in o stroških, se sklep o stroških nanaša na stransko terjatev in je akcesorne narave. V takem primeru se s sklepom o stroških postopek ne konča, kajti konča se s sodbo o glavni stvari. Ob izpolnjenih predpostavkah za dovoljenost revizije je v takih primerih mogoče izpodbijati odločitev o stroških samo hkrati z revizijo zoper odločitev o glavni stvari. Brez izpodbijanja odločbe o glavnem zahtevku samostojne revizije zoper stroškovni izrek ni.

Sklep nº I Uv 31/96-3 of Upravni oddelek, March 26, 1997

Po določbi 2. odstavka 94. čl. ZVDZ ugotovi izid volitev v državni zbor na državni ravni republiška volilna komisija, ki o tem sestavi zapisnik. Ta zapisnik ni ena od odločitev, zoper katero se lahko vloži pritožba pri Vrhovnem sodišču RS po določbah od 103. do 109. čl. ZVDZ.

Sklep of Civilni oddelek, March 26, 1997

Oporočitelj lahko napravi veljavno pisno oporoko pred pričami, če zna brati in pisati, ter lahko to svoje znanje tudi uporabi. Zakon res ne sili oporočitelja, da oporoko pred podpisom tudi prebere. Od njegove volje je odvisno, ali jo bo prebral ali ne. Pravna varnost pa zahteva, da je tako pomembna izjava volje kot je oporoka, sestavljena in napisana tako, da omogoča dejanski nadzor oporočitelja nad tem, kar je storil. Sicer je smisel določbe, da oporočitelj mora znati brati in pisati, nesmis...

March 25, 1997

Sklep nº VIII Ips 104/96 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 1997

Če je tožnik utemeljeno pričakoval, da mu bo poslan sklep in se zato ni pritožil, je bil izigran, saj je zato zamudil rok za sodno varstvo.

Sklep nº VIII Ips 118/96 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 1997

Pogoj iz 9. točke 421. člena ZPP predpostavlja ugodnejši rezultat za predlagatelja obnove.

Sklep nº VIII Ips 116/96 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 1997

Dejstva, da se tožniku ni nakazovala pokojnina preko zavoda, ni mogoče šteti kot poseben pogoj za priznanje pravice do dodatka, saj pomeni izplačevanje pokojnine upravičencem (ne zavodu) le kriterij za ugotovitev in odmero njegove višine.

Sodba of Delovno-socialni oddelek, March 25, 1997

Po 72. členu ZDSS se obnova dovoli, če je izkazano, da je bilo z odločbo pristojnega sodišča odločeno, ali potrjena odločitev pristojnega organa, ki se nanaša na sklenitev ali prenehanje delovnega razmerja ali na razporeditev na drugo delovno mesto. Samo zatrjevanje tega razloga ne zadostuje za dovolitev obnove.

Sodba nº VIII Ips 166/96 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 1997

Odločba disciplinske komisije ni nična, če se sklicuje na splošni akt, ki več ne velja, ker je nadomeščen z novim, če so tudi v novem aktu, pa vsebine enake določbe kot tiste, na katere se DK sklicuje iz neveljavnega akta.

Sklep nº VIII Ips 99/96 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 1997

Revizijsko sodišče je revizijo tožnikov kot neutemeljeno zavrnilo, saj je bilo ugotovljeno, da je bil sklep tožnikoma vročen, da sta podpisala zahtevo za priznanje denarnega nadomestila za čas brezposelnosti, v kateri je bilo navedeno, kdaj jima je prenehalo delovno razmerje, zato okoliščina, da toženec ni mogel vročitve sklepa dokazati z vročilnico, ni pomembna, ker je bila vročitev ugotovljena z drugimi dokazi.

Sodba nº VIII Ips 25/96 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 1997

Tožnik je odpotoval na teritorij države, ki je bila v vojni in bi moral računati z možnostjo, da se na delo ne bo mogel vrniti pravočasno. Zato je treba šteti, da je izostal z dela neopravičeno.

Sklep nº VIII Ips 3/97 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 1997

S tem, da je bila prvostopna sodba vročena tudi stranki, in ne samo pooblaščencu, ni storjena nobena bistvena kršitev določb pravdnega postopka. Tudi v takem primeru rok za pritožbo teče od vročitve sodbe pooblaščencu, in ne stranki, čeprav je bila sodba stranki vročena pozneje.

Sodba nº VIII Ips 125/96 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 1997

Ker v času nastanka tožnikove poškodbe pri delu slednji ni bil zavarovanec slovenskega zavarovanja, njenih posledic ni tolmačiti v smislu 56. člena ZPIZ. Po tem določilu se poškodba pri delu ali z njo izenačena poškodba šteje kot poškodba izven dela, če pride do nje v tujini.

Sodba of Delovno-socialni oddelek, March 25, 1997

Revizijsko sodišče zaključuje, da je v spornem primeru najbolj pravilno stališče, da v primerih, če ostanejo sporne obresti kot stranska terjatev, te v revizijskem postopku, ker prvotni glavni zahtevek ni več sporen, dobijo značaj glavnega zahtevka v skladu z določbo drugega odstavka 35. člena ZPP. Zato je treba uporabiti za pravilno rešitev določbo drugega odstavka 382. člena ZPP v zvezi s prej citiranim členom. To pa pomeni, da je treba dovoljenost revizije presojati glede na vrednost izpod...

Sodba nº VIII Ips 143/96 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 1997

Ker sta nižji sodišči na podlagi izvedenih dokazov ugotovili, da tožnik ne izpolnjuje pogojev zahtevanih v 2. alinei prvega odstavka 2. člena odloka, saj ni bilo mogoče ugotoviti, da je bil ves čas v enem od zahtevanih statusov, pri čemer morajo sicer vsi zahtevani pogoji biti izpolnjeni kumulativno, sta ob pravilni uporabi določb citiranega odloka utemeljeno zavrnili njegov zahtevek za prevzem izplačevanja njegove vojaške pokojnine, ker za prevzem niso izpolnjeni zahtevani pogoji.

Sodba of Delovno-socialni oddelek, March 25, 1997

Določba 3. člena odloka ne more in ne sme vplivati na zagotavljanje ravni varstva pravic uživalcev vojaških pokojnin na način, kot to zaključujeta nižji sodišči. Obseg in pogoje, pod katerimi je prevzela Republika Slovenija izplačevanje pokojnin, je določil že ustavni zakon, ki je kot okvir prevzetih obveznosti določil predpise SFRJ, ki so veljali do uveljavitve ustavnega zakona (25.6.1991). Zato odlok izvršnega sveta tega nivoja ne more zniževati, kar bi pomenilo neizplačevanje dajatve iz po...

March 21, 1997

Sodba nº II Ips 555/96 of Civilni oddelek, March 21, 1997

Ko je pritožbeno sodišče sklenilo vzeti kot izhodišče za valorizacijo zavarovalne vsote na podlagi naraščanja drobnoprodajnih cen trenutek uveljavitve odloka o zavarovalni vsoti, ki je veljal v času škodnega dogodka, je to upravičeno storilo.

Sodba nº II Ips 113/95 of Civilni oddelek, March 21, 1997

Stanovanjski zakon določa v prvem odstavku 126. člena, da mora lastnik iz 111., 112. (sem sodi tožena stranka), prvega odstavka 113. in 114. člena tega zakona izplačati 30 % vrednosti stanovanja prejšnjemu imetniku stanovanjske pravice, ki ga izprazni v dveh letih po uveljavitvi zakona. Ta zakonska določba ureja le razmerje med (novim) lastnikom stanovanja in prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice, ki je bil to ob uveljavitvi zakona. To pomeni, da gre le-temu izplačilo, če v zakonskem roku ...

Sodba nº II Ips 390/95 of Civilni oddelek, March 21, 1997

Bivši imetnik pravice uporabe stanovanja v zasebni lasti je lastniku po uveljavitvi SZ dolžan plačevati profitno najemnino (150/2 čl. SZ).

Sodba nº in sklep II Ips 526/95 of Civilni oddelek, March 21, 1997

Za stanovanja, ki jih zasedajo imetniki pravice do uporabe velja profitna najemnina od uskladitve stanovanjske pogodbe z določili SZ oziroma od poteka šestmesečnega roka za takšno uskladitev (1. odstavek 156. člena SZ), oziroma od poteka enoletnega roka, v katerem je treba realizirati pravico do vselitve in proste razpolage s stanovanjem ali pravico do dodelitve drugega primernega stanovanja (2. odstavek 155. člena SZ). Pri tem pa je zakonodajalec položaj imetnikov pravice do uporabe olajšal ...

March 20, 1997

Sklep nº III R 9/97 of Civilni oddelek, March 20, 1997

Zoper sklep o začasni odredbi je možno vložiti ugovor tudi zaradi krajevne nepristojnosti sodišča. O ugovoru odloča sodišče, ki je sklep izdalo. Pri tem izreče, da ni krajevno pristojno za izdajo sklepa, sklep in vsa opravljena dejanja razveljavi in odstopi zadevo krajevno pristojnemu sodišču.

Sklep nº I R 3/97 of Civilni oddelek, March 20, 1997

Izražanje dvoma v nepristranost sodišča pri obravnavanju in odločanju ni razlog za delegacijo pristojnosti. Pristranost sodišča je mogoče uveljavljati z instrumentom izločitve sodnika po 71. členu ZPP in sicer samo zoper posameznega sodnika, ne pa kot razlog za delegacijo pristojnosti.

Sodba of Civilni oddelek, March 20, 1997

Nezgodno zavarovanje nima odškodninske narave, zato se tudi znesek zavarovalnine ne ravna po nastali škodi (ne predstavlja povrnitve škode), ampak se ravna po zavarovalnini, ki je določena v pogodbi oziroma v ZTSPOZ. Če pa oškodovanec utrpi škodo, ki je večja od zneska, ki mu je bil izplačan iz obveznega zavarovanja potnikov proti posledicam nezgode, lahko v presežku uveljavlja zoper odgovornega prevoznika odškodninski zahtevek (3. odstavek 49. člena ZTSPOZ). Iz navedenega izhaja, da pridobi ...

Sklep of Civilni oddelek, March 20, 1997

Vsebina in smisel 2. odstavka 148. člena SZ je v izpostavitvi primera, ko lastnik stanovanja lahko odkloni sklenitev najemne pogodbe za nedoločen čas, kar je sicer praviloma njegova obveznost (2. odstavek 147. člena SZ), ne pa v določitvi dodatnega razloga, zaradi katerega privatizacija ne bi prišla v poštev.

Sklep nº II Ips 637/95 of Civilni oddelek, March 20, 1997

SZ v 123. členu ne določa prekluzivnega roka za vložitev tožbe, pač pa določa prekluzivni rok za vložitev zahteve za prodajo stanovanja po 117. členu SZ. Če je bila zahteva vložena pravočasno, torej pred 19.10.1993, pa lastnik stanovanja ni sklenil pogodbe o prodaji stanovanja, je mogoče zahtevati prodajo s tožbo, ki mora biti vložena v splošnem zastaralnem roku.

Sodba nº II Ips 685/95 of Civilni oddelek, March 20, 1997

Tožnica je mesec dni pred uveljavitvijo SZ izkazala namen, da trajno preneha uporabljati stanovanje. Zato ni upravičen do nakupa stanovanja po privatizacijskih določbah SZ.

Sklep nº II Ips 717/95 of Civilni oddelek, March 20, 1997

Po 2. odstavku 349. člena ZPP v zvezi s 399. členom ZPP lahko stranka, dokler revizijsko sodišče ne izda odločbe, umakne pravno sredstvo. Izjava o umiku učinkuje takoj, ko jo sodišče prejme. Privolitev nasprotne stranke ni potrebna.

Sklep nº II Ips 408/95 of Civilni oddelek, March 20, 1997

Kršitev pogodbenega odnosa lahko pomeni poseg v osebnostne pravice in je odškodninski temelj (200. člen ZOR) podan le ob izhodišču, da je taka kršitev podana in da ima za posledico duševne bolečine odškodnino.

Sodba nº II Ips 312/95 of Civilni oddelek, March 20, 1997

Sodišče druge stopnje je tvegano (aleatorno) naravo sporne pogodbe o dosmrtnem preživljanju pravilno pojmovalo in tudi pravilno ocenilo pomen, ki ga je zaradi take narave te pogodbe imela toženčeva vednost, da je njegov sopogodbenik (preživljanec, sedaj pokojni tožničin mož in oče tožnikov) neozdravljivo bolan in ga zato neizbežno čaka skorajšnja smrt. Pravilno pa je upoštevalo tudi to, da je po sporni pogodbi toženec prevzel ne samo preživljanje sopogodbenika, ampak tudi preživljanje sopogod...

Sodba nº II Ips 327/95 of Civilni oddelek, March 20, 1997

Ugotovitev sodišča druge stopnje (kot povzetek podrobnejših dejanskih ugotovitev sodišča prve stopnje, pospremljenih z dokaznimi ocenami izvedenih dokazov), da je tožnik izročil toženki 3.500 DEM kot posojilo (in ne zaradi sodelovanja v igri fair-play), je dejanska ugotovitev. Prav tako sta dejanski ugotovitvi sodišča prve stopnje, sprejeti na drugi stopnji, da se je toženka zavezala vrniti to posojilo v roku enega meseca in da je vrnila le del tega posojila v znesku 200 DEM. Pri takih dejans...

Sodba nº II Ips 260/95 of Civilni oddelek, March 20, 1997

Pravice iz zdravstvenega varstva, ki so jih tožniki uresničili z zdravljenjem zaradi posledic škodnega dogodka, ne morejo povzročiti zmanjšanja njihovih odškodninskih upravičenj nasproti toženi zavarovalnici po poti upoštevanja zatrjevanih izplačil tožene stranke njihovemu delodajalcu, izposlovanih na podlagi delodajalčevih povračil stroškov zdravljenja, opravljenih zaradi okoliščine, da je bil škodni dogodek za tožnike (in njihovega delodajalca v razmerju proti prvemu plačniku zdravstvenih s...

Sodba nº in sklep II Ips 229/95 of Civilni oddelek, March 20, 1997

Po 2.odst. 107.čl. tedaj veljavnega Zakona o podjetjih (Ur.l. SFRJ, št. 77/88 - 61/90) so se pri družbi z omejeno odgovornostjo deleži lahko prenašali med vlagatelji, če s statutom oziroma pravili družbe ni bilo drugače določeno. Kot je ugotovilo sodišče druge stopnje, je v konkretnem primeru skupščina družbe odločala v skladu z določbo 7.čl. priložene pogodbe o ustanovitvi družbe. Spričo vseh navedenih okoliščin ni utemeljen tožnikov zahtevek, da je (še vedno) lastnik 1/3 podjetja.

Sodba nº II Ips 616/95 of Civilni oddelek, March 20, 1997

Pravnomočen je samo izrek sodbe, ne pa ugotovitve in stališča v razlogih.

Sodba of Civilni oddelek, March 20, 1997

Izrednost in predvidljivost porasta inflacije kot razloga za uveljavljanje razveze pogodbe po 133. členu ZOR je treba ugotavljati na podlagi podatkov o inflaciji ob sklenitvi pogodbe in podatkov o stopnji porasta inflacije kasneje.

Sklep of Civilni oddelek, March 20, 1997

Pomembno je, da je stavba namensko zgrajena za razreševanje stanovanjskih potreb upokojencev. Teh stanovanj ni mogoče privatizirati, ker bi se s tem spremenila njihova namembnost.

Sklep of Civilni oddelek, March 20, 1997

Pri opredelitvi odgovornosti za tožniku nastalo škodo je ob ugotovljeni dejanski podlagi uporabljiva določba 178. člena ZOR o odgovornosti pri nesreči, ki jo povzročijo premikajoča se motorna vozila. Uporabljiva so pravila o krivdni odgovornosti, ob tem pa pri obojestranski krivdi odgovarja vsak imetnik motornega vozila za škodo v sorazmerju s stopnjo svoje krivde.

Sodba nº II Ips 381/95 of Civilni oddelek, March 20, 1997

Pri odločanju o zmanjšanju odškodnine po 191. členu ZOR se poleg premoženjskega stanja odgovorne osebe upošteva tudi premoženjsko stanje oškodovanca. Siromašnost oškodovanca sama po sebi ne onemogoča uporabe te zakonske določbe v korist siromašne odgovorne osebe.

Sodba of Civilni oddelek, March 20, 1997

Določba 158. člena stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 18/91 in 21/94) ne dopušča v reviziji ponujene razlage, po kateri naj bi v nepravdnem postopku za določitev imetnika pravice uporabe stanovanja (17. člen zakona o stanovanjskih razmerjih - ZSR - Ur. list SRS, št. 35/82), ker ne gre za "spor", ne veljalo pravilo o nadaljevanju postopka po prejšnjih predpisih, če se je ta spor začel še pred uveljavitvijo stanovanjskega zakona. Sodna praksa ni sprejela razlikovanja, ponujenega v reviziji...

Sodba nº II Ips 290/95 of Civilni oddelek, March 20, 1997

Po ugotovitvah sodišč prve in druge stopnje je toženec prebival v dijaškem domu od 14.6.1990 do 19.8.1993. Tožeča stranka je zaračunavala stroške bivanja po ceniku, ki ga je potrdila občina vsako leto, stroške za elektriko pa po porabi. Dolgovanih zneskov ni plačal kljub pozivom in opominom tožeče stranke. Z izjavo z dne 1.7.1993 se je zavezal, da bo dolgovani znesek plačal v obrokih po 20.000,00 SIT, vendar je plačal le obrok ob podpisu izjave.

Sodba nº II Ips 272/95 of Civilni oddelek, March 20, 1997

Gre za izjavo o sprejemu dednega deleža v zapuščinskem postopku po pok. možu F. Z. in o odstopu dednega deleža sodediču (tožencu). Kot je pravilno poudarilo sodišče druge stopnje, gre pri izjavi o sprejemu dediščine za enostransko izjavo volje. Odstop dednega deleža pa pomeni dvostranski pravni posel. Za veljavnost izjave A. Z. z dne 29.9.1984 je bila torej potrebna poslovna sposobnost, kakršna se zahteva za sklepanje pravnih poslov.

Sklep of Upravni oddelek, March 20, 1997

Če se prometni davek zavezancu obračuna na podlagi 2. odstavka 45. člena zakona, mora biti iz obrazložitve odločbe razvidno, katere razpoložljive podatke je organ uporabil pri obračunu prometnega davka in kako jih je uporabil.

Sodba nº U 1051/94-4 of Upravni oddelek, March 20, 1997

Za izdajo začasne odredbe je bistveno tudi, da je jasno, kdo je zavezanec in kakšna je oblika vračanja.

Sodba nº Ru 32/95 of Gospodarski oddelek, March 20, 1997

Odpoklic kredita je poslovni dogodek, ki ga je treba izkazati z verodostojno knjigovodsko listino. Z opredelitvijo kreditov kot kratkoročnih njihova zapadlost ni določena.

Sodba nº III Ips 13/97 of Gospodarski oddelek, March 20, 1997

Lastninsko preoblikovanje podjetij je enoten in celovit poseben in enkraten postopek na celotnem trajnem družbenem kapitalu.

Sodba nº III Ips 15/97 of Gospodarski oddelek, March 20, 1997

V obravnavani zadevi sta sodišči druge stopnje in prve stopnje uporabili naše pravo brez nasprotovanja pravdnih strank in to tudi upravičeno v skladu z načelom karakteristične izpolnitve, ki je uveljavljeno v teoriji in praksi, in po katerem je za določitev prava odločilen sedež stranke, na katero se karakteristična izpolnitev nanaša. V našem primeru je to nedvomno obveznost tožene stranke (ki je slovenski gospodarski subjekt), da v skladu s sklenjeno poravnavo plača tožeči stranki določen zn...

March 19, 1997

Sklep nº I R 9/97 of Civilni oddelek, March 19, 1997

Po določilu 68. člena zakona o pravdnem postopku (ZPP) najvišje sodišče v državi na predlog stranke ali pristojnega sodišča določi, da naj v posamezni zadevi postopa drugo stvarno pristojno sodišče z njegovega območja, če je očitno, da se bo tako lažje opravil postopek ali če so zato drugi tehtni razlogi. Temelj take delegacije je bodisi smotrnost postopka ali pa drugi tehtni razlogi, med katere sodi tudi možnost, da bi postopanje v zadevi lahko bremenilno vplivalo na nadaljnje sodelovanje s ...

Sodba nº U 13/95-5 of Upravni oddelek, March 19, 1997

Ker tožnika nista izkazala okoliščin, da je podržavljeni avtomobil sodil v aktivno podjetja, je upravni organ pravilno obravnaval in odločal o denacionalizaciji avtomobila kot denacionalizaciji premične stvari večje vrednosti, o čemer je pristojen odločati upravni organ, pristojen za občo upravo, ker je ni mogoče uvrstiti med zadeve, za katere so pristojni za odločanje drugi upravni organi.

Sklep nº II Ips 648/96 of Civilni oddelek, March 19, 1997

Po oceni revizijskega sodišča je v tem primeru sicer podana identiteta strank (upoštevajoč pri tem tudi vsebinski pomen 146.

Sodba of Civilni oddelek, March 19, 1997

Materialnopravna logika odločitev sodišč druge in prve stopnje je bila v bistvenem taka, da ne more biti utemeljen denarni zahtevek prve tožnice, če je utemeljen izločitven zahtevek vseh treh tožnikov. Posledica takega naziranja pa je bila ta, da sodišče prve stopnje pri odločanju o obsegu - velikosti izločitvenega zahtevka ni upoštevalo celotne uveljavljene podlage, sodišče druge stopnje pa je s potrditvijo sporne odločitve zagrešilo enako napako. O izločitvenem zahtevku, ki je sicer v celot...

Sodba nº U 1470/94-8 of Upravni oddelek, March 19, 1997

Kot osnova za odmero dohodnine se šteje dobiček, ki je bil ugotovljen z odločbo o odmeri davka iz dejavnosti, čeprav ta še ni dokončna.

Sodba nº U 1410/94-6 of Upravni oddelek, March 19, 1997

Ni pravilno stališče upravnega organa, da gospodarska družba ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti trgovine v tranzitu, ker te dejavnosti nima vpisane v sodni register, ob tem ko ima v sodnem registru vpisano dejavnost trgovina na debelo in drobno s prehrambenimi in neprehrambenimi proizvodi. Trgovina v tranzitu je namreč le način opravljanja trgovinske dejavnosti.

Sodba nº U 786/95-7 of Upravni oddelek, March 19, 1997

Učitelj klavirja v glasbeni šoli, za katerega se po Zakonu o glasbenih šolah (21. člen) zahteva visoka strokovna izobrazba in ker je takšno izobrazbo tudi možno pridobiti, ima pa le srednjo, ne izpolnjuje pogoja za naziv mentorja.

Sodba nº U 755/95-5 of Upravni oddelek, March 19, 1997

Dokup pokojninske dobe za čas študija po 216. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga je za delavca opravil njegov delodajalec, pomeni za delavca boniteto, ki se po 15. členu Zakona o dohodnini všteva v osnovo za davek od osebnih prejemkov.

Sklep of Upravni oddelek, March 19, 1997

Na tožeči stranki je dokazno breme v upravnem postopku, ko trdi, da pri odpisnem dovoljenju (sklenjenem v obliki pogodbe med njo in njenim bratom kot zemljiškoknjižnim lastnikom) ne gre za darilno pogodbo, ker ji je že pred 30 leti njena mati dejansko podarila nepremičnine, čeprav jih je zatem z izročilno pogodbo prenesla na njenega brata.

Sodba nº U 772/94-5 of Upravni oddelek, March 19, 1997

Sodišče je odpravilo izrek revizijske odločbe o nepriznavanju statusa CIV tožeči stranki, zaradi le 20% invalidnosti tožeče stranke. To pa zato, ker je bila revizijska odločba, ki jo tožeča stranka izpodbija v upravnem sporu, vročena tožeči stranki po preteku zakonskega roka (31.12.1993), v katerem bi tožeča stranka lahko uspešno uveljavljala 20% invalidnost s pridobitvijo tega statusa po novih predpisih.

Sodba nº U 1173/94-9 of Upravni oddelek, March 19, 1997

Za denacionalizacijo zazidanega stavbnega zemljišča ni pomembno, na kakšen način je bil objekt na njem zgrajen (z ustreznim gradbenim dovoljenjem ali brez njega), niti, čigavo je bilo to zemljišče pred graditvijo objekta. Vprašanje, ali je objekt zgrajen v skladu z ustreznimi urbanističnimi predpisi, ni stvar denacionalizacijskega postopka in to tudi ne sodi v predhodno vprašanje, ki bi ga moral denacionalizacijski organ predhodno sam obravnavati ali prekiniti postopek, dokler ga ne reši pris...

Sklep of Civilni oddelek, March 19, 1997

Po oceni revizijskega sodišča je materialnopravna presoja sodišč druge in prve stopnje pravilna. Tudi po njegovi oceni predstavlja tožnikova nezgoda zavarovalni primer tako po določilu 898. člena zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR (po katerem mora biti dogodek, ki je predmet zavarovanja, bodoč, negotov in neodvisen od izključne volje pogodbenikov) kot tudi po prvem odstavku 5. člena splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb (po katerih se šteje za nezgodo vsak nenaden, od zavarovančev...

March 15, 1997

Sodba nº VIII Ips 127/96 of Delovno-socialni oddelek, March 15, 1997

Absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 2. točke drugega odstavka 354. člena ZPP v zvezi s 5. točko prvega odstavka 71. člena ZPP je podana, če sodeluje v senatu, ki odloča o pravnem sredstvu, sodnik, ki je sodeloval pri izdaji tiste odločbe nižjega sodišča, zoper katero je bilo vloženo omenjeno pravno sredstvo. V senatu sodišča prve stopnje, ki je izdal sodbo, ki je bila predmet preizkusa na drugi stopnji, ni sodelovala nobena od članic pritožbenega senata.

March 13, 1997

Sklep nº I R 6/97 of Civilni oddelek, March 13, 1997

Okoliščina, da je predlagateljica zaposlena na nepravdnem oddelku sodišča, pri katerem je bil predlog vložen, in ki je stvarno pristojno za obravnavo te zadeve, predstavlja tehten razlog v smislu določbe 68.člena ZPP.

Sodba nº II Ips 481/95 of Civilni oddelek, March 13, 1997

Pravno razglabljanje pritožbenega sodišča, da je bilo delo toženca pri tožeči stranki odločilen nagib za sklenitev posojilne pogodbe (557. člen ZOR), ki je bila v bistvu neodplačne narave, saj obresti niso bile dogovorjene (prvi odstavek 558. člena ZOR), nagib pa je v takšnih primerih pravno relevanten (arg. iz tretjega odstavka 53.

Sodba of Civilni oddelek, March 13, 1997

Razlogi, zaradi katerih je lastnik upravičen odkloniti prodajo stanovanja po določbah Stanovanjskega zakona o privatizaciji, so navedeni v 128. in 129. čl. Stanovanjskega zakona (v nadaljevanju SZ). Izhodišče pritožbenega sodišča, ki svojo odločitev o spremembi prvostopne sodbe utemeljuje izključno z določbo 2. odstavka 148.

Sodba nº II Ips 540/95 of Civilni oddelek, March 13, 1997

Republika - država je pravna oseba javnega prava, medtem ko so ministrstva le njeni upravni organi, saj zakon določa, da naloge uprave opravljajo neposredno ministrstva (prvi odstavek 5. člena zakona o upravi, Ur. list RS, št. 67/94). Za ministrstva zakon ne določa, da so pravne osebe in potemtakem v pravdnem postopku sploh ne morejo biti stranka. Po drugi strani noben poseben predpis ne določa, da so lahko pravdna stranka (drugi odstavek 77. člena ZPP) in tudi jih ni mogoče uvrstiti med "obl...

Sodba nº II Ips 126/95 of Civilni oddelek, March 13, 1997

Razlogi, zaradi katerih je lastnik upravičen odkloniti prodajo stanovanja po določbah SZ o privatizaciji, so navedeni v 128. in 129. členu SZ. Na obravnavani primer se nanaša določba drugega odstavka 128. člena SZ, po kateri lastnik ni dolžan prodati stanovanja, če je prejšnjemu imetniku prenehalo stanovanjsko razmerje oziroma mu je mogoče odpovedati stanovanjsko razmerje brez zagotovitve najpotrebnejših prostorov, skladno z določbami zakona o stanovanjskih razmerjih. Izpodbijana sodba se pra...

Sodba nº II Ips 291/95 of Civilni oddelek, March 13, 1997

Ker sodišči nista ugotovili, da je razmerje med pravdnima strankama omajano v tolikšni meri, da je postalo njuno skupno življenje neznosno in ker tudi nista ugotovili neizpolnjevanja obveznosti, ki jih je s pogodbo prevzela tožena stranka, sta z zavrnitvijo tožbenega zahtevka tožeče stranke materialno pravo (120. člen zakona o dedovanju) pravilno uporabili.

Sodba nº II Ips 590/95 of Civilni oddelek, March 13, 1997

Ugotovljeno je, da je poškodba zapustila pri tožnici trajne posledice, predvsem znatno omejeno gibljivost levega gležnja in prikrajšavo leve noge za 1,5 cm. To tožnici otežuje hojo, počepanje in poklekanje in je tožnica zaradi tega prikrajšana za nekatere aktivnosti, ki ji v življenju veliko pomenijo. Ta dejstva opravičujejo tožnico do odškodnine za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti. Njene duševne bolečine so znatne, saj ji posledice poškodbe onemogočajo izletništvo, h...

Sodba nº II Ips 598/95 of Civilni oddelek, March 13, 1997

Za določitev pravične denarne odškodnine za pretrpljene telesne bolečine na podlagi meril iz 200.čl. Zakona o obligacijskih razmerjih so pomembne ugotovitve o obsegu poškodb, o trajanju zdravljenja, o potrebnih zdravniških posegih, o zapletih pri zdravljenju ter o bolečinah in drugih neprijetnostih, ki jih je tožnik prestal pri vsem tem.

Sodba nº II Ips 555/95 of Civilni oddelek, March 13, 1997

Neutemeljeno načenja revizija tudi vprašanje oporočne volje oporočitelja. Tega razloga za izpodbojnost oporoke namreč tožeča stranka ni uveljavljala v tožbi in v postopku na prvi stopnji. Širjenje tožbenega temelja pomeni spremembo tožbe, ta pa je mogoča samo do konca glavne obravnave (1. odst. 190. in 1. odst. 191.čl. ZPP).

Sodba nº in sklep II Ips 547/95 of Civilni oddelek, March 13, 1997

Krajevna skupnost je izkazala lastništvo na tej parceli. Ker ima parcelo v svoji posesti tožnica, je zahtevek Krajevne skupnosti na izročitev v posest utemeljen (37.čl. Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih).

March 12, 1997

Sodba nº II Ips 396/95 of Civilni oddelek, March 12, 1997

V obravnavanem primeru ugotovljena dejstva omogočajo sklepanje, da je tožnikova prikrajšanja mogoče uvrstiti med večje škode. Njegove življenjske aktivnosti so toliko zmanjšane, da je invalidsko upokojen (rojen 16.5.1941) z ugotovljeno 35 odstotno stopnjo invalidnosti. Za težja fizična dela ni sposoben, pa tudi za daljšo hojo, stojo in opravljanje aktivnosti čepe ali kleče. V vseh ostalih aktivnostih je omejen. Gre za zmanjšano mobilnost zaradi omejene gibljivosti levega kolka in levega kolen...

Sklep nº II Ips 687/95 of Civilni oddelek, March 12, 1997

V zvezi z odločitvijo o zavrženju tožbe v delu, katere predmet je bila ugotovitev ničnosti upravne odločbe, je opozoriti na sledeče:

Sodba nº II Ips 796/95 of Civilni oddelek, March 12, 1997

Odločilni okoliščini za odločitev o sporu sta bili ugotovitvi, da je bilo toženki dodeljeno sporno stanovanje iz stanovanjskega fonda bivše JLA 2.10.1991 in da toženka pred tem ni bila imetnica stanovanjske pravice na kakšnem stanovanju. Glede na tako dejansko stanje sta sodišči druge in prve stopnje tudi po oceni revizijskega sodišča pravilno uporabili določila 58. člena stanovanjskega zakona (SZ), ko sta odločili, da mora toženka izprazniti sporno stanovanje in ga praznega izročiti lastnici...

Sodba nº II Ips 753/95 of Civilni oddelek, March 12, 1997

Po določilu drugega odstavka 128. člena stanovanjskega zakona (SZ), lastnik ni dolžan prodati stanovanja, če je prejšnjemu imetniku stanovanjske pravice prenehalo stanovanjsko razmerje oziroma mu je mogoče odpovedati stanovanjsko razmerje brez zagotovitve najpotrebnejših prostorov skladno z določbami zakona o stanovanjskih razmerjih (ZSR). Po določilu tretjega odstavka 60. člena ZSR pa je bila odpoved stanovanjskega razmerja utemeljena tudi v primeru, če družinska stanovanjska hiša sicer še n...

Sodba nº II Ips 736/95 of Civilni oddelek, March 12, 1997

Revizijsko sodišče ocenjuje, da ni podan niti revizijski razlog zmotne uporabe materialnega prava. Po njegovi presoji sta sodišči druge in prve stopnje materialno pravo pravilno uporabili, ko sta s sodbama naložili tožencu, da plača tožniku 20.000,00 DEM v protivrednosti domače valute, ker je toliko znašala tudi toženčeva obveznost do tožnika iz posojilnega razmerja (določilo 562. člena zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR). Ker tožnik ni posodil tožencu višjega zneska, to je tudi razlike 5...

Sodba nº II Ips 336/95 of Civilni oddelek, March 12, 1997

Revizija kljub izrecni trditvi o nejasnih sodbenih razlogih vsebinsko napada predvsem sprejeto dejansko presojo, pri čemer postavlja direktni očitek nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja. Izpodbijani sodbi tako ni mogoče očitati niti zatrjevane procesne kršitve, niti tiste, na katero je revizijsko sodišče dolžno paziti po uradni dolžnosti (eventualna bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 10. točke drugega odstavka 354. člena ZPP).

Sklep of Upravni oddelek, March 12, 1997

Dobička, ugotovljenega z odločbo o odmeri davka od dohodkov iz dejavnosti, ki se všteva v dohodnino, ni mogoče uspešno izpodbijati v postopku odmere dohodnine.

Sodba nº U 1813/94-7 of Upravni oddelek, March 12, 1997

V zvezi z večjim številom storjenih prekrškov zoper varnost cestnega prometa in zoper javni red in mir (8) v obdobju štirih let je utemeljena ocena o nevarnosti za javni red države.

March 11, 1997

Sodba nº VIII Ips 153/96 of Delovno-socialni oddelek, March 11, 1997

Delavki, ki je pri zasebnem delodajalcu opravljala kvalificirana dela trgovske prodajalke, pripada po 46. čl. Kolektivne pogodbe med delavci in zasebnimi delodajalci plača oziroma nadomestilo plače, kot je določena za delavce razvrščeno v IV. skupino, ne glede na dejansko izobrazbo.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners