Vrhovno Sodišče: Opinions issued on April 1997

April 30, 1997

Sklep of Kazenski oddelek, April 30, 1997

1) Odvetnik J.R. iz L., ki je do pravnomočnosti sodbe zagovarjal obsojenca po uradni dolžnosti, je dne 13.2.1996 vložil zahtevo za varstvo zakonitosti, ne da bi priložil obsojenčevo pooblastilo za vložitev navedenega izrednega pravnega sredstva. VS RS je zato zahtevo za varstvo zakonitosti s spisom vrnilo Okrožnemu sodišču v L., na poziv tega sodišča pa je odvetnik poslal pooblastilo obsojenca za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti.

April 24, 1997

Sodba nº II Ips 407/95 of Civilni oddelek, April 24, 1997

Pravno odločilno dejstvo za odločitev (o tem sporu) je, da se je toženec v razmerju do tožnika obnašal kot prodajalec, da je bil on "gospodar posla".

Sodba nº II Ips 426/95 of Civilni oddelek, April 24, 1997

Po 221.a členu ZPP sodišče v primerih, ko na podlagi izvedenih dokazov ne more zanesljivo ugotoviti kakega dejstva, sklepa o njem na podlagi pravila o dokaznem bremenu. Dokazno breme pa leži na tistemu, ki nekaj trdi, razen, če zakon ne določa drugače.

Sodba nº II Ips 705/95 of Civilni oddelek, April 24, 1997

Samo splošno navajanje v reviziji vrste kršitev, ki jih je mogoče po zakonu uveljavljati, ne da bi stranka konkretno opisala oziroma opredelila vsebino razlogov, ki jih uveljavlja, ni dovolj, da bi jih sodišče upoštevalo. Uradni preizkus v reviziji je močno skrčen: le na procesno kršitev iz 10. točke drugega odstavka 354. člena ZPP in na pravilno uporabo materialnega prava.

Sklep of Civilni oddelek, April 24, 1997

Vodenje gradbenega dnevnika oziroma tako imenovane "šihtne" knjige ter izstavljanje začasnih situacij za (takšno) pogodbo o delu, ni pravno odločilnega pomena in zato na odločitev ne more vplivati.

Sodba nº II Ips 300/95 of Civilni oddelek, April 24, 1997

Bistvo spora med pravdnima strankama je v vprašanju, ali je bil tudi poslovni prostor, ki leži v pritličju stanovanjske hiše na J., T. 28, predmet dne 6.6.1983 sklenjene prodajne pogodbe. Z drugimi besedami to pomeni, da obstaja med pravdnima strankama spor o tem, ali je toženec na podlagi prodajne pogodbe z dne 6.6.1983 pridobil kakšne pravice tudi glede poslovnega prostora oziroma o tem, ali je med pravdnima strankama glede tega poslovnega prostora sploh nastalo kakšno pravno razmerje. Razj...

Sodba nº II Ips 450/95 of Civilni oddelek, April 24, 1997

V postopku pred sodiščema druge in prve stopnje je bilo namreč ugotovljeno, da se dejanska situacija, ki narekuje občasno uporabo služne stvari v obsegu, kot je naveden v izreku pravnomočne sodbe, ni spremenila že najmanj 77 let. Gnojišče tožene stranke stoji ves navedeni čas neposredno za stanovanjsko hišo, prostor med gnojiščem in hlevom pa je izredno ozek. Tožena stranka, ki se še vedno ukvarja s kmetijstvom, bi lahko prišla do gnojišča po drugi poti le z vzvratno vožnjo, pri kateri pa bi ...

Sodba nº II Ips 725/95 of Civilni oddelek, April 24, 1997

Sobe, ki je bila toženi stranki dodeljena v gostinsko-počitniškem objektu I., ni mogoče šteti za stanovanje v smislu določbe 4. člena zakona o stanovanjskih razmerjih, Ur.l.SRS, št. 35/84, 14/84. Tožena stranka na tej sobi zato ni bila imetnica stanovanjske pravice.

Sodba nº U 1777/94-4 of Upravni oddelek, April 24, 1997

Nelojalnost iz 2. odstavka 35. člena Zakona o državljanstvu FLRJ se pri osebah nemške narodnosti domneva. Toda stranki, ki v postopku domnevi nelojalnosti ugovarja, mora biti dana možnost, da dokazuje lojalnost osebe, katere državljanstvo se ugotavlja (143. člen ZUP).

Sodba nº II Ips 668/95 of Civilni oddelek, April 24, 1997

Višje sodišče je pri odmeri odškodnine za telesne bolečine - prestane in bodoče ter neprijetnosti med zdravljenjem upoštevalo v pravi meri upoštevalo vse elemente, ki jih kot relevantne predpisujeta 200. in 203. člen zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR). Ni namreč mogoče iti mimo tega, da je tožnik trpel trajne hude in srednje močne bolečine le poltretji dan, takšne občasne pa 3 dni, medtem ko je bilo zmernih trajnih 10 dni, občasnih in pojemajočih zmernih pa 14 dni, torej vseh vsega skupaj...

Sodba nº U 1134/94 of Upravni oddelek, April 24, 1997

Če se izterjujejo zaostale obveznosti iz več odmernih odločb, je dolgovni seznam lahko izvršilni naslov, ki pa mora biti sestavljen na podlagi odmernih odločb.

Sklep of Gospodarski oddelek, April 24, 1997

Ali je bilo s tem, da je delavec prodajalca prejel gotovino od kupca, izvršeno plačilo, je treba presoditi po določbah obligacijskega prava.

Sodba nº Ru 62/95 of Gospodarski oddelek, April 24, 1997

1. Davčna osnova, od katere je treba obračunati in plačati davek od prometa rabljenih avtomobilov, je njihova prometna vrednost. Ta se načeloma določa po prodajni ceni. Če pa ta ne ustreza prometni vrednosti, ugotovi prometno vrednost davčni organ sam.

April 23, 1997

Sodba nº II Ips 658/95 of Civilni oddelek, April 23, 1997

Zakon o obligacijskih razmerjih v 486.čl. predvideva pogodbeno omejitev ali izključitev prodajalčeve odgovornosti za stvarne napake. Vendar določa, da je pogodbeno določilo o omejitvi ali izključitvi odgovornosti nično, če je napaka prodajalcu znana, pa o njej ni obvestil kupca (2. odst. 486.čl. ZOR). Prav to je storil toženec, ko je zamolčal dejansko prevožene kilometre, zato je pogodbeno določilo "videno - kupljeno" z izključitvijo reklamacij (tč.7 pogodbe z dne 2.8.1990) nično.

Sklep nº I R 11/97 of Civilni oddelek, April 23, 1997

Okoliščina, da so zapuščinsko premoženje v vseh treh zapuščinah solastninski deleži na isti nepremičnini, ni razlog, zaradi katerih bi bilo potrebno določiti pristojnost istega sodišča za izvedbo vseh postopkov.

Sodba nº II Ips 72/96 of Civilni oddelek, April 23, 1997

Tožnica je upravičena do izplačila nastale škode zaradi porušitve hiše in sicer v višini vrednosti le-te. Tožnica nima svoje hiše več zaradi ravnanj toženke. Toženka se ne more otresti svoje odgovornosti do tožnice s stališčem, češ da z njo ni v kakem poslovnem razmerju oziroma, da ni izdala razlastitvene odločbe. Nobena od teh okoliščin ni pravno odločilna: spor ne temelji na pravno poslovni podlagi, odsotnost razlastitvene odločbe pa toženke tudi ne oprošča odškodninske odgovornosti do tožn...

Sklep nº II Ips 133/96 of Civilni oddelek, April 23, 1997

Po določilu prvega odstavka 400. člena zakona o pravdnem postopku (naprej ZPP), lahko stranke vložijo revizijo tudi zoper sklep sodišča druge stopnje, kadar je bil z njim postopek pravnomočno končan.

Sodba nº II Ips 91/96 of Civilni oddelek, April 23, 1997

Ker pa je šlo med pravdnima strankama za leasing pogodbo (upoštevajoč tudi splošne pogoje, ki so bili po ugotovitvah sodišč druge in prve stopnje sestavni del pogodbe), je sprejeta odločitev utemeljena predvsem v določilu četrtega odstavka 546. člena ZOR, po katerem lahko prodajalec, če ne razdre pogodbe (zaradi kupčeve zamude s plačevanjem obrokov), zahteva od kupca, da plača ves ostanek kupnine. To določilo pa se glede na določbo prvega odstavka 550. člena ZOR uporablja tudi pri zakupnih po...

Sodba nº II Ips 116/96 of Civilni oddelek, April 23, 1997

Po presoji revizijskega sodišča so odškodnine za vsako posamično obliko škode ustrezno odmerjene, ker so pri tem upoštevane vse pravno relevantne okoliščine, ki vplivajo na višino odmerjene odškodnine. Pri tem je ugotoviti, da so bile ustrezno in pravilno upoštevane vse specifičnosti tožničinega primera in da je celokupno odmerjena odškodnina ustrezna tudi okvirom, ki se na področju odškodninskega prava izražajo v primerjavi z drugimi podobnimi škodnimi primeri. V zvezi z revizijskimi izvajan...

Sklep nº in sodba II Ips 434/95 of Civilni oddelek, April 23, 1997

Ko tožena stranka izpodbijani sodbi z navedbo določbe 354. člena ZPP očita procesne napake, jo graja s stališča obstoja bistvenih kršitev določb pravdnega postopka iz 13. točke 2. odstavka 354. člena ZPP. Le tako je mogoče razumeti revizijske navedbe, da ni ugotovljena vzročna zveza med kazensko odgovornostjo toženca in poškodbami tožnika oziroma "bi sodišče moralo ugotoviti civilno odgovornost tožnikov, ki je prav gotovo podana". Izpodbijani sodbi naj bi torej manjkali razlogi o odločilnih d...

Sklep of Civilni oddelek, April 23, 1997

Razlogi za nastanek zmote kažejo na to, da so nastali pri tožniku in da torej ne gre za povzročeno zmoto, kar je značilnost prevare (65. čl. ZOR).

Sodba nº II Ips 373/95 of Civilni oddelek, April 23, 1997

Prodaja s tujimi investicijami obogatene stvari povzroči obveznost povrnitve vrednosti izboljšav.

Sklep nº II Ips 352/96 of Civilni oddelek, April 23, 1997

Dogovor strank v posledicah prekoračitve izpolnitvenega roka (125. člen ZOR) je lahko tudi tak, da je odstop od pogodbe treba nedvoumno sporočiti (20. člen ZOR).

Sklep of Civilni oddelek, April 23, 1997

Višina prispevka za preživljanje mladoletne tožnice je bila določena ob ugotovljenih spremenjenih okoliščinah. Te so na strani tožnice (doraščanje in prehod v srednjo šolo) opredeljene kot podlaga za zvišanje toženčevega preživninskega prispevka, na strani toženca pa je odpadla obveznost preživljanja dveh otrok, kar je izboljšalo njegove premoženjske razmere. Oboje je podlaga za utemeljenost tožbenega zahtevka in sicer tako ob uporabi določbe petega odstavka 132. člena zakona o zakonski zvezi...

Sklep nº II Ips 117/96 of Civilni oddelek, April 23, 1997

Z vlogo z dne 22.4.1997 je toženec vloženo revizijo umaknil zaradi izvensodne poravnave s tožečo stranko.

Sodba nº II Ips 755/95 of Civilni oddelek, April 23, 1997

Kršitev pravila prednosti je ena od najhujših kršitev cestnoprometnih predpisov. Posledica te kršitve je vsekakor znaten delež odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi tega. Toda ugotovljena hitrost avtomobilista H. 119 km/h pri omejitvi 60 km/h ter pri znakih za križišče s stransko cesto in za prehod za pešce, ponoči, ob gostem nasprotnem prometu in zato pri vožnji z zasenčenimi lučmi predstavlja hujšo in bolj nevarno kršitev. Pomembna je izvedenčeva ugotovitev, da bi celo pri hitrosti 80 km...

Sodba nº II Ips 782/95 of Civilni oddelek, April 23, 1997

Republika Slovenija je ob osamosvojitvi prevzela pravno nasledstvo od prejšnje skupne države SFRJ v obsegu, kot to izhaja iz Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, Ustavnega zakona za njeno izvedbo in drugih predpisov. Vsekakor je prevzela premoženje JLA in s tem tudi njen stanovanjski sklad.

Sodba nº U 936/95-4 of Upravni oddelek, April 23, 1997

Pravico iz darilne pogodbe, s katero je denacionalizacijski upravičenec na darovanca prenesel podržavljeno nepremičnino, lahko ta uveljavlja v zapuščinskem postopku po denacionalizacijskem upravičencu, ne pa v denacionalizacijskem postopku.

Sodba nº U 946/95-6 of Upravni oddelek, April 23, 1997

Če stranka v roku, ki ga določi upravni organ, ne dopolni denacionalizacijskega zahtevka v skladu z določbo 62. čl. ZDen, odloči upravni organ na podlagi predloženih podatkov.

Sodba nº U 1282/94 of Upravni oddelek, April 23, 1997

Do uveljavitve zakona o spremembah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur.l. RS, št. 26/90), ki je pričel veljati 14.7.1990, je v primeru, če je za nameravana dela po zakonu zadostovala priglasitev v smislu 51. člena ZUN ter ta dela niso v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom in z njimi tudi ne bi bili prizadeti interesi drugih oseb, napravila uradna oseba o tem uradni zaznamek in izdala o tem potrdilo, ki bi ga po 2. odst. 62. člena ZUN morala izdati v 30 dneh po vloži...

Sodba nº U 906/95-4 of Upravni oddelek, April 23, 1997

Pri ugotavljanju, ali je bilo zemljišče namenjeno za gradnjo, ki je bilo razlaščeno na podlagi zakona o razlastitvi iz leta 1957, ki ni naveden med predpisi v 3. členu ZDen, podržavljeno neodplačno (2.

April 17, 1997

Sodba nº in sklep II Ips 157/97, II Ips 158/97 of Civilni oddelek, April 17, 1997

Dejstvo, da naj bi bila tožena stranka v letih 1949 in 1950 doma in pomagala pri obnovi domačije, ne predstavlja novega dejstva v smislu določbe 9. točke 421. člena ZPP. To dejstvo je bilo namreč toženi stranki znano ne le ves čas postopka, ki je bil s sodbo opr. št. P 24/90 pravnomočno končan, ampak že vse od leta 1950. Dejstvo toženkinega prebivanja na domačiji v letih 1949 in 1950 in v teh letih zatrjevano sodelovanje pri obnovi domačije je tedaj obstajalo že med prejšnjim postopkom, tožen...

Sodba nº II Ips 168/95 of Civilni oddelek, April 17, 1997

Vsebina krivdne odgovornosti staršev ni opredeljena zgolj s splošnim pojmovanjem zanemarjanja vzgoje otrok, temveč je lahko podana tudi takrat, če skrb staršev ni prilagojena in naravnana na usmerjanje ravnanja njihovega mld. otroka v situacijah, ki bi jih starši morali in mogli pričakovati.

Sodba nº II Ips 713/95 of Civilni oddelek, April 17, 1997

Res sodba nima razlogov o "jurisdikciji Republike Slovenije", pri čemer bržkone meri revizija na mednarodno sodno pristojnost (primerjaj smiselno tretji odstavek 16. člena ZPP), vendar je to razumljivo, saj tožena stranka v pritožbi ni načela tega vprašanja, drugostopenjsko sodišče pa po uradni dolžnosti ni dolžno navajati razlogov za pristojnost slovenskega sodišča, če ne gre za spor z mednarodnim elementom (1. člen zakona o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih razme...

Sklep nº II Ips 273/95 of Civilni oddelek, April 17, 1997

Za presojo odškodninske odgovornosti lovske organizacije pri naletu divjadi na vozilo na cesti veljajo splošna pravila o odškodninski odgovornosti (četrti odstavek 71. člena zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter upravljanju lovišč, Ur.l. SRS, št. 25/76 - 29/95 - v nadaljevanju ZVGLD). Ob ugotovitvi, da je tožniku nastala škoda na avtomobilu zaradi naleta divjadi, je potrebno uporabiti določbo prvega odstavka 154. člena ZOR in je dolžna lovska organizacija (ki upravlja lovišče) povrnit...

Sodba nº II Ips 751/95 of Civilni oddelek, April 17, 1997

Ob upoštevanju dejanskih ugotovitev sodišč druge in prve stopnje, da je bila sporna oporoka zapisana dne 6.1.1978, da jo je oporočitelj lastnoročno podpisal in da listina z dne 6.1.1978 tudi sicer vsebuje vse elemente, ki so po 64. členu zakona o dedovanju potrebni za veljavnost pismene oporoke pred pričami, je bil tožbeni zahtevek tožeče stranke materialnopravno pravilno kot neutemeljen zavrnjen.

Sodba nº II Ips 651/95 of Civilni oddelek, April 17, 1997

Sodišče mora v obrazložitvi sodbe navesti dokaze, na katere jo je oprlo (četrti odstavek 358. člena ZPP) in če ob tem ne polemizira z vsemi dokazi, ki jih je štelo kot relevantne, so pa enakovrstni (v tem primeru zaslišanje strank in zaslišanje priče), to ne pomeni bistvene kršitve postopka po 13. točki drugega odstavka 354. člena ZPP in zvečine niti ne relativne kršitve po prvem odstavku tega člena. Vendar, ne da bi se spuščali v presojo tega, ali je šlo tu sploh za relativno kršitev ali ne,...

Sklep nº II Ips 676/95 of Civilni oddelek, April 17, 1997

Prav ima revizija, da sklep o dodelitvi stanovanja v L., M. toženki, če je ta neveljaven, kar se je izkazalo, da je, in preselitev na njegovi podlagi ne more biti razlog za prenehanje zakupa prostorov na P. Ker sklep nima nobenih pravnih učinkov ne more imeti niti tega, da je zaradi njega oziroma izselitve tožene stranke na njegovi podlagi prenehal zakup. Glede tega vprašanja pa je stališče pritožbenega sodišča v materialnopravnem pogledu nepravilno. Niti določbe zakona o sredstvih in financi...

Sodba nº II Ips 634/95 of Civilni oddelek, April 17, 1997

Revizija je izredno pravno sredstvo zoper pravnomočno sodbo, izdano na drugi stopnji, se pravi, da sledi postopku, ki se je že pravnomočno končal (prvi odstavek 382. člena zakona o pravdnem postopku - ZPP). Zato je sodišču tudi naloženo, da preizkusi izpodbijano sodbo v zelo omejenem obsegu - v tistem delu, v katerem se izpodbija z revizijo, in v mejah razlogov, ki so v njej navedeni (386. člen ZPP). Spričo povedanega revizijsko sodišče ne more in ne sme upoštevati tistega, na kar se revident...

Sodba nº U 1631/94 of Upravni oddelek, April 17, 1997

Zavrženje prijave po 56. členu ZIL je možno na podlagi ugotovitve kumulativno izpolnjenih pogojev po tej določbi in sicer, če prijavitelj v določenem roku ne odpravi vseh pomanjkljivosti, ki bi jih moral odpraviti po 2. odst. 55. člena tega zakona in zato ni mogoče ravnati po prijavi.

Sodba nº U 1683/94-6 of Upravni oddelek, April 17, 1997

Če je tožena stranka odločila v času veljavnosti novega obrtnega zakona (Ur.l. RS, št. 50/94) tako, da je odpravila prvostopno odločbo in sama rešila stvar, ni smela uporabiti določbe prejšnjega obrtnega zakona (Ur.l. SRS, št. 35/88, 24/89) o prenehanju obratovalnice tožeče stranke, saj ta zakon v času njene odločitve ni veljal več.

Sodba nº Ru 36/96 of Gospodarski oddelek, April 17, 1997

Tožeča stranka navaja, da ji je bil neupravičeno naložen v plačilo prometni davek zaradi nevodenja evidence o porabi materiala po 3. odstavku 55. člena ZPD. Po tej določbi se mora voditi evidenca o nakupu, gibanju in porabi teh proizvodov po njihovi vrsti, količini in vrednosti, ki se mora ujemati s podatki iz računa o nakupu, prejemnice, dostavnice, tovornega lista ali drugih listin. Samo če razpolaga s takšno evidenco, je lahko deležna oprostitve plačila prometnega davka. Zahtevana posebna ...

Sodba nº Ru 76/96 of Gospodarski oddelek, April 17, 1997

Iz dejanskega stanja izhaja, da se v postopku davčnega nadzorstva po 40. členu in sledečih členih Zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje oporeka oziroma vsaj raziskuje neupravičenost izplačila dobička tožeči stranki. Zato, ker se zadeva tiče neposredno tožeče stranke v njenih premoženjskih interesih, ji tožena stranka neutemeljeno odreka svojstvo stranke v postopku omenjenega davčnega nadziranja. Po določilu 49. člena ZUP je stranka tudi tista ose...

Sodba nº U 56/95-7 of Upravni oddelek, April 17, 1997

Kraje začasno uvoženega osebnega avtomobila ni mogoče šteti za dogodek v smislu 1. odst. 324. člena CZ. Ker v primeru kraje začasno uvoženega avtomobila oprostitev plačila carine v zakonu ni predvidena, oprostitev plačila carine in drugih uvoznih dajatev ni mogoča.

Sodba nº U 48/95-5 of Upravni oddelek, April 17, 1997

Ker ZDRS ne ureja pridobitev državljanstva otrok, če je eden izmed staršev pridobil državljanstvo RS po rodu, otrok, rojen pred 25.6.1991, pa državljanstvo druge republike bivše SFRJ, se določba 2. odstavka 14. člena zakona uporablja tudi za te primere.

Sodba nº U 39/95-5 of Upravni oddelek, April 17, 1997

Dokazno breme o obsegu podržavljenega premoženja nosi denacionalizacijski upravičenec. Samo z izpovedjo prič, ki so posredno bile seznanjene s številom podržavljenih delnic, ni dovolj zanesljivo izkazano število podržavljenih delnic.

April 16, 1997

Sodba nº II Ips 654/95 of Civilni oddelek, April 16, 1997

V zapuščino sodi vse, kar je imel umrli v času smrti kot svoje premoženje. To pomeni, da z zapustnikovo smrtjo postanejo njegovi dediči subjekti vseh pravic in obveznosti, ki so pripadale zapustniku. Zapuščina tako tudi za trenutek ni brez pravnega subjekta. Iz navedenega pa sledi, da je s smrtjo tožničinega očeta Š.D. - M. lastništvo spornih nepremičnin prešlo na njegove dediče po samem zakonu. Nepopoln deklaratoren sklep o dedovanju, izdan v zapuščinskem postopku po pokojnem tožničinem očet...

Sklep of Civilni oddelek, April 16, 1997

Drugotoženec je s svojim ravnanjem kršil temeljno načelo obnašanja, določeno v 16. členu Zakona o obligacijskih razmerjih (v nadaljevanju ZOR), po katerem se je vsakdo dolžan vzdržati ravnanja, s katerim bi drugemu utegnil povzročiti škodo. Tožnikovo besedno nadležnost bi drugotoženec lahko odvrnil tudi na kakšen drug - dopusten način, ne pa z ravnanjem, ki je tožniku povzročilo tako veliko škodo. Dolžnost primernega oziroma skrbnega ravnanja veže v konfliktnih situacijah vsakega (običajnega)...

Sklep nº II Ips 629/96 of Civilni oddelek, April 16, 1997

Datuma vročitve sodbe sodišča II. stopnje in vložitve revizije izkazujeta, da je revizija tožene stranke prepozna, saj je vložena enaintrideseti dan po vročitvi sodbe sodišča druge stopnje.

Sklep nº II Ips 488/96 of Civilni oddelek, April 16, 1997

ZPP določa v 187. členu dve posebni procesni predpostavki za dopustnost ugotovitvene tožbe. Po prvi lahko zahteva tožnik le ugotovitev obstoja oziroma neobstoja kakšne pravice ali pravnega razmerja, po drugi pa mora imeti za to pravni interes, kar med drugim pomeni, da je ugotovitvena sodba edini način, s katerim lahko doseže pravno varstvo svoje pravice.

Sodba nº II Ips 81/96 of Civilni oddelek, April 16, 1997

S prenehanjem stanovanjskega razmerja imetnika stanovanjske pravice (N.), je prenehalo tudi podstanovanjsko razmerje tožencev (člen 76 zakona o stanovanjskih razmerjih - ZSR). Stanovanjsko razmerje imetnika stanovanjske pravice je po določilu 58. člena ZSR prenehalo najpozneje v 6 mesecih po njegovi izselitvi (ki je bila 17.8.1990). Bivanje tožencev od trenutka, ko je prenehalo stanovanjsko razmerje imetnika stanovanjske pravice, je bilo nezakonito (drugi odstavek 76. člena ZSR). Tako nezakon...

Sodba nº II Ips 714/95 of Civilni oddelek, April 16, 1997

Pripor v času od 17.3. do 21.3.1991 je bil odrejen s sklepom Temeljnega sodišča v N., enote v N., opr. št. K 239/89 z dne 7.3.1991, ker tožnik ni prišel na šest razpisanih glavnih obravnav, čeprav je vabilo prejel. Pripor v tem primeru pomeni disciplinski ukrep sodišča, potreben za zagotovitev navzočnosti obdolženca, da bi se lahko izvedel postopek. Sklep je zakonit, ter temelji na 2. odst. 300.čl. zakona o kazenskem postopku, razloge zanj pa je povzročil tožnik sam, ki se ni udeleževal razpi...

Sodba nº II Ips 628/95 of Civilni oddelek, April 16, 1997

Res je, da se z adaptacijo praviloma pridobi obligacijskopravni in ne stvarnopravni zahtevek, vendar pa v primeru, ko gre na prvotnem objektu za znatnejša dela, po katerih prvobitni objekt preneha obstajati, ali ko je to med strankama dogovorjeno, sprememba stvarnopravnih razmerij ni izključena.

April 15, 1997

Sklep nº VIII Ips 145/96 of Delovno-socialni oddelek, April 15, 1997

Toženo ministrstvo ne more biti pravdna stranka, ampak je to lahko le Republika Slovenija.

Sodba nº VIII Ips 142/96 of Delovno-socialni oddelek, April 15, 1997

Revizijsko sodišče je vezano na ugotovitve pravno odločilnih dejstev nižjih sodišč, zato jih tožeča stranka z revizijo ne more izpodbiti (3. odstavek 385. člena ZPP). Iz ugotovljenih pravno relevantnih dejstev pa je razvidno, da je imel tožnik - tudi po 18.7.1991 -

Sklep nº VIII Ips 135/96 of Delovno-socialni oddelek, April 15, 1997

Sodišče prve stopnje je zavrnilo predlog za obnovo postopka, ker tožnik ni navajal novih dejstev in novih dokazov, na podlagi katerih bi bila lahko izdana zanj ugodnejša odločba in tudi ni predložil pravnomočne sodbe kazenskega sodišča, s katero bi bilo odločeno, da je priča krivo pričala.

Sodba nº VIII Ips 75/96 of Delovno-socialni oddelek, April 15, 1997

Določba prvega odstavka 279. člena ZOR je kogentne narave, ki jo mora sodišče upoštevati po uradni dolžnosti. V njej je vsebovana prepoved obrestovanja zapadlih občasnih denarnih dajatev, v kolikor drug zakon ne dovoljuje plačila zamudnih obresti od ponavljajočih se dajatev. Ker niti zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju niti zakon o obrestni meri zamudnih obresti ne določata, da od zapadlih ponavljajočih dajatev, izvirajočih iz pravic pokojninskega in invalidskega zavarovanja tečej...

Sklep nº VIII Ips 150/96 of Delovno-socialni oddelek, April 15, 1997

Obstoj verjetno izkazanih okoliščin je potreben tudi za uporabo določbe 4. odstavka 252. člena ZUP v zvezi z drugo točko 249. člena ZUP. Sama trditev, da je bilo s tem, ko naj bi se izgubil dokument, storjeno kaznivo dejanje, ne zadošča niti za sum storitve kaznivega dejanja. Tudi za sum storitve kaznivega dejanja morajo obstajati določeni dokazi, zato za uvedbo in izvedbo kazenskega postopka ne zadoščajo le tožničina ugibanja in verjetnost. Tožnica pa razen svojih zatrjevanj o obstoju kazniv...

Sodba nº VIII Ips 59/96 of Delovno-socialni oddelek, April 15, 1997

Od zapadlosti občasnih denarnih dajatev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ne tečejo zamudne obresti.

Sklep nº VIII Ips 14/97 of Delovno-socialni oddelek, April 15, 1997

V primeru, ko so delavci ocenjeni po vseh kriterijih za določitev trajnih presežkov, sodišče napačno uporabi materialno pravo, če razveljavi sklepe o prenehanju delovnega razmerja, ker da je nezakonito upoštevana kumulativna ocena, ne da bi samo ugotovilo za vsakega delavca - tožnika posebej, če mu ne bi bil presežek tudi v primeru upoštevanja samo delovne uspešnosti.

Sodba nº VIII Ips 22/97 of Delovno-socialni oddelek, April 15, 1997

Določba v sporazumu o prenehanju delovnega razmerja, da delavec vrne sorazmerni del odpravnine, če se pred potekom enega leta od prenehanja delovnega razmerja zaposli, je pravno veljavna, in ni v nasprotju z zakonom.

Sodba nº VIII Ips 154/96 of Delovno-socialni oddelek, April 15, 1997

Pri priznavanju pravic iz invalidskega zavarovanja vojaškemu zavarovancu so bili uporabljeni predpisi, ki so urejali invalidsko zavarovanje vojaških oseb, na podlagi katerih je tožniku nosilec vojaškega zavarovanja priznal pravico do invalidske pokojnine, ki je osnova obravnavani zahtevi. Ti predpisi pa so določali v določbi 35. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev (ZPIZZVZ - Uradni list SFRJ, št. 7/85, 74/87 in 20/89), da pridobi pravico do invalidske ...

Sodba nº VIII Ips 156/96 of Delovno-socialni oddelek, April 15, 1997

Po določbi 40. člena ZPIZ je določeno, da pridobi pravico do predčasne pokojnine zavarovanec, ki je dopolnil najmanj 35 let pokojninske dobe in 58 let starosti (moški) oziroma 30 let pokojninske dobe in 53 let starosti (ženska), če seveda izpolnjuje tudi druge zahtevane pogoje. Zakon je uvedel zaradi razlike pri osnovnih pogojih za pridobitev pravice do predčasne pokojnine prehodno obdobje, v katerem se je določena starostna meja v obdobju do 1.1.1997 zviševala za 6 mescev letno (v letu 1993 ...

Sklep of Delovno-socialni oddelek, April 15, 1997

Tožnica je sama podala izjavo, da pri toženi stranki ne želi več delati. Zato je sodišče tudi preizkušalo, če je pri podajanju te izjave tožnice morda prišlo do napak volje, ki jih v 60., 61. in 65. členu določa zakon o obligacijskih razmerjih (ZOR - Uradni list SFRJ, št. 29/78, 39/85, 57/89) in če je bil ugovorni postopek pri toženi stranki voden v skladu z določili 72. člena zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90 do 4/93). Ko je zaključilo, da ni bilo niti napak vol...

April 10, 1997

Sklep of Civilni oddelek, April 10, 1997

Po 18. členu je prevoznik odgovoren za škodo, ki nastane zaradi potnikove poškodbe. Odgovoren je tudi za škodo, ki jo potniku povzroči oseba, ki je po njegovem nalogu delala pri prevozu. Za to škodo prevoznik odgovarja, če nastane med tem, ko je potnik v vozilu ali ko vstopa v vozilo oziroma izstopa iz njega (19. člen). Svoje odgovornosti se prevoznik reši, če dokaže, da je bila škoda povzročena z dejanjem potnika ali zaradi zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti a...

Sodba nº II Ips 403/95 of Civilni oddelek, April 10, 1997

Ko gre za dozidave, nadzidave, prezidave ipd. obstoječih objektov, je mogoče govoriti o novi stvari v smislu pravnega pravila paragrafa 418 ODZ (zdaj tudi določb 24. do 26. člena zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih - ZTLR) le v primerih, ko gre za nov del objekta, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev izključne lastninske pravice na delu zgradbe, ali, kar je upoštevalo višje sodišče, če gre za spremenjeno identiteto zgradbe (na primer, če je hlev prezidan v stanovanjski prostor, če iz...

Sklep nº II Ips 346/95 of Civilni oddelek, April 10, 1997

Določba 123. člena SZ ne govori o tožbi, temveč o "uveljavljanju pravice" do nakupa stanovanja s predvidenimi popusti. Prekluzivni rok je strogi rok, ki ga zakonodajalec določi zaradi pravne varnosti dolžnika oziroma zavezanca. Ker pa s tem odvzame pravico dotedanjemu upravičencu, mora zakonodajalec rok v zakonu natančno določiti tako, da ni nobenega dvoma, da gre za prekluzivni rok. Določba 123. člena SZ nima takšnih značilnosti. Ker 123. člen SZ govori o roku za uveljavitev pravice, tako ne...

Sklep nº II Ips 6/97 of Civilni oddelek, April 10, 1997

Po 2. odstavku 56. člena Zakona o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91) je zoper odločitev sodišča druge stopnje dovoljena revizija. Gre za izjemo od splošnega načela v nepravdnem postopku, da revizija v teh postopkih ni dovoljena (34. člen Zakona o nepravdnem postopku, v nadaljevanju ZNP). Vendar pa je revizija tudi v denacionalizacijskem postopku dovoljena le zoper odločbe o glavni stvari, odločbe torej, s katerimi sodišče meritorno odloči o denacionalizacijski zadevi. Druge vrste odlo...

Sodba nº II Ips 320/95 of Civilni oddelek, April 10, 1997

Rok za uveljavljanje nujnega deleža v primeru, ko ni bilo oporoke, znaša 3 leta od prednikove smrti. Med pravdnima strankama ni spora o tem, da je tožnica šele z vlogo z dne 7.4.1988, ki je prispela na sodišče 8.4.1988, zahtevala nujni dedni delež po očetu. Nadalje ni sporno, da je njen oče umrl 16.5.1984. Ker je tožena stranka ugovarjala zastaranje, je sodišče najprej moralo odgovoriti na vprašanje, ali je med obema datumoma, to je med prednikovo smrtjo in tožničino vlogo, poteklo več kot 3 ...

Sklep of Civilni oddelek, April 10, 1997

Pravilno sta sodišči uporabili pravna standarda uporabljati stanovanje in stanovati v stanovanju, o katerih pomenu je mogoče sklepati iz definicije stanovanjske pravice, ki ji je ZSR dal v marsičem socialno vsebino. Po drugem odstavku 1. člena ZSR je stanovanjska pravica zagotavljala delavcem, delovnim ljudem in občanom, da pod pogoji, ki jih določa ta zakon, trajno uporabljajo stanovanja v družbeni lastnini za zadovoljevanje osebnih in družinskih stanovanjskih potreb. Iz te zakonske določbe ...

Sklep nº II Ips 429/95 of Civilni oddelek, April 10, 1997

Po 34. členu Zakona o nepravdnem postopku (Ur.l. SRS, št. 30/86, v nadaljevanju ZNP) revizija v nepravdnem postopku ni dovoljena razen, če zakon določa drugače. Pravna pravila zemljiškoknjižnega prava, ki so se uporabljala pred Zakonom o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št. 33/95), niso poznala revizije zoper drugostopni sklep v zemljiškoknjižnih zadevah. Tudi novi Zakon o zemljiški knjigi v 97. členu posebej določa, da revizije v zemljiškoknjižnem postopku ni.

Sklep nº II Ips 424/95 of Civilni oddelek, April 10, 1997

Po 3. odstavku 382. člena ZPP revizije ni v premoženjskopravnih sporih, v katerih se tožbeni zahtevek ne nanaša na denarno terjatev, če vrednost spornega predmeta, ki jo je tožnik navedel v tožbi, ne presega določen znesek. V času vložitve tožbe dne 3.1.1994 je bil to znesek 80.000,00 SIT (Ur. list RS, št. 55/92).

Sklep of Civilni oddelek, April 10, 1997

V tem primeru gre za to, da ima toženec že v rokah predmet zapuščine - pokojnino, čeprav kot tožnikov pooblaščenec za njeno urejanje. Zato je tožnik ubral pravilno pot, da je v pravdi (ki navsezadnje nudi večje procesno varstvo kot zapuščinski postopek) uveljavljal svojo pravico. Gre za tako imenovano dediščinsko tožbo, ki je sicer zakon o dedovanju ne ureja posebej, jo pa domneva, ko v 141. členu določa zastaralni rok za pravico zahtevati zapuščino kot zapustnikov dedič.

Sodba nº II Ips 565/95 of Civilni oddelek, April 10, 1997

Naloga sodišča ni, da podpre izvedensko mnenje, saj mu zakon tega ne nalaga, pa tudi po logiki stvari same tega sodišče niti ne more, ker gre za strokovna vprašanja. Sodišče mora reagirati le, če so v mnenju nasprotja ali pomanjkljivosti ali če nastane utemeljen dvom o pravilnosti podanega mnenja (tretji odstavek 261. člena ZPP).

Sklep of Upravni oddelek, April 10, 1997

Delničarji so upravičenci do vrnitve ali kvotnega dela delniškega kapitala (aktive) v primeru, ko je bila podržavljena delniška družba in ne tudi v primeru, ko so delniški družbi bile podržavljene posamezne stvari (nepremičnine).

Sodba of Gospodarski oddelek, April 10, 1997

Morebiti sledeči stečajni postopek ni nadaljevanje začetega likvidacijskega postopka z drugačno vsebino, ampak nov postopek.

Sklep nº III R 11/97 of Gospodarski oddelek, April 10, 1997

Smiselna uporaba 2. stavka 1. odstavka 188. člena ZPP v izvršilnem postopku pomeni, da ne pride do atrakcije krajevne pristojnosti enega sodišča, če je predlaganih več izvršilnih sredstev, glede katerih določa sicer ZIP različno krajevno pristojnost.

April 09, 1997

Sodba nº II Ips 445/95 of Civilni oddelek, April 09, 1997

Deleža zakoncev na skupnem premoženju sta enaka - višji delež mora dokazati tisti, ki se na to sklicuje.

Sodba nº II Ips 470/95 of Civilni oddelek, April 09, 1997

Pri še osporavani odškodninski obliki je treba še zlasti upoštevati določbo 203. člena ZOR, saj je tožnik ob nesreči bil star komaj 17 let, trajne posledice dogodka pa ga bodo prizadevale še vse življenje. Delo mizarja bo opravljal (v mejah preostale telesne zmogljivosti) z večjimi telesnimi napori, težave pa bo imel tudi z zaposlitvijo. Prikrajšanost na osebnostnem področju je izkazana z objektivno izvedensko ugotovitvijo: okvara kolenskega hrustanca in oslabelost mišičja levega stegna zarad...

Sklep nº I R 10/97 of Civilni oddelek, April 09, 1997

Okoliščina, da je tožnik okrožni sodnik pri Okrožnem sodišču v L., je vsekakor tehten razlog, da se v konkretnem primeru določi drugo stvarno pristojno sodišče.

Sodba nº U 1614/94 of Upravni oddelek, April 09, 1997

Zakon o standardizaciji ne dopušča razlage, da na uvoženih proizvodih ni potrebna označba njihovega proizvajalca.

Sodba nº U 1016/94-7 of Upravni oddelek, April 09, 1997

Manjkajoči podatki o velikosti in vrednosti podržavljenega premoženja niso taka formalna pomanjkljivost zahteve za denacionalizacijo, da bi upravni organ na podlagi 2. odst. 68. člena ZUP lahko vlogo zavrgel.

Sodba nº II Ips 684/95 of Civilni oddelek, April 09, 1997

Po ugotovitvah obeh sodb so hude bolečine trajale 7 dni, srednje močne trajne 14 dni in občasne še tri tedne, nato pa več mesecev lažje bolečine. Tožnica je bila operirana, dalj časa se je zdravila v bolnici in zdravilišču, uporabljati je morala berglje in pri osebni negi je bila odvisna od pomoči drugih. Tožnica bo tudi v bodoče trpela bolečine. Vse to jo opravičuje do odškodnine na podlagi določbe 200. in 203.čl. ZOR. Za prestane in bodoče telesne bolečine ji je bila priznana odškodnina 2.5...

Sodba nº U 1417/94-5 of Upravni oddelek, April 09, 1997

Sodno overjeni zapisnik družbe z o.z., v katerem je zapisana izjava o odstopu poslovnega deleža družbenika, je po vsebini pogodba o odstopu, z vsemi pravnimi učinki, čeprav ni bil sporočen registrskemu sodišču.

Sodba nº II Ips 730/95 of Civilni oddelek, April 09, 1997

Sodba prve stopnje ima izčrpne razloge o tem, zakaj je tožnici priznana odškodnina za strah in katere okoliščine so vplivale na določitev višine odškodnine (četrta stran sodbe prve stopnje).

Sklep nº II Ips 99/97 of Civilni oddelek, April 09, 1997

Smrt stranke je razlog za prekinitev postopka, toda prekine se postopek, ki je v teku, torej od litispendence dalje (212.čl. ZPP).

Sklep nº II Ips 74/97 of Civilni oddelek, April 09, 1997

S Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur.l. RS št. 1/91-I) in z Ustavnim zakonom za izvedbo te listine (Ur.l. RS št. 1/91-I in 45/I-94) je Republika Slovenija prevzela vse pravice in dolžnosti, ki so bile z ustavo Republike Slovenije in z ustavo SFRJ prenesene na organe SFRJ, organi Republike Slovenije pa so prevzeli izvrševanje teh pravic. Med temi so tudi pravice in dolžnosti, ki so nastale v zvezi z delovanjem JLA kot skupne oborožene sile vseh nar...

Sklep of Civilni oddelek, April 09, 1997

Ugotovitev, da toženka v zadnjih dveh letih pred smrtjo svojih staršev ni več bivala v spornem stanovanju, jemlje toženki podlago za sklicevanje na drugi odst. 19.čl. Zakona o stanovanjskih razmerjih. Ker toženka stanovanja ni trajno uporabljala za zadovoljevanje svojih osebnih in družinskih stanovanjskih potreb ter ni stalno stanovala s svojim očetom ter nato z materjo v zadnjih dveh letih pred njuno smrtjo (1. in 5.čl. Zakona o stanovanjskih razmerjih), ni pridobila pravic po 2. odst. 19.čl...

Sklep nº II Ips 114/97 of Civilni oddelek, April 09, 1997

Zoper pravnomočno sodbo, izdano na drugi stopnji, lahko stranke vložijo revizijo v 30 dneh od vročitve prepisa sodbe (prvi odstavek 382. člena ZPP). Iz podatkov spisa pa sledi, da je tožena stranka sodbo sodišča druge stopnje prejela dne 10.5.1996, revizijo pa je vložila šele dne 16.12.1996, torej daleč po poteku v zakonu predpisanega 30 dnevnega roka. Očitno prepozno revizijo je zato revizijsko sodišče na podlagi določbe 392. člena ZPP zavrglo.

Sodba nº II Ips 155/97 of Civilni oddelek, April 09, 1997

Stališče, da rojstva tožnikovega drugega otroka ni mogoče obravnavati ločeno od ostalih spremenjenih okoliščin, je pravilno. Preživnino je mogoče določiti in jo spremeniti samo ob upoštevanju vseh okoliščin, ki se nanašajo na preživninske potrebe upravičenca in možnosti zavezanca (129. čl. in peti odst. 132. čl. ZZZDR). Preživljanje drugega otroka zmanjšuje tožnikove možnosti pri preživljanju toženke. Po drugi strani pa tožnikov boljši zaslužek to možnost povečuje toliko, da zahtevek za zniža...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners