Vrhovno Sodišče: Opinions issued on May 1997

May 29, 1997

Sodba nº U 1422/94-8 of Upravni oddelek, May 29, 1997

Nagnjenost k izvrševanju istovrstnih kaznivih dejanj je lahko okoliščina, zaradi katere bi sprejem v državljanstvo RS predstavljal nevarnost za javni red.

Sodba nº U 241/95-7 of Upravni oddelek, May 29, 1997

V davčnem odmernem postopku je kot prodajo nepremičnine v smislu 1. odstavka 58. člena zakona o dohodnini upoštevati to, kar je predmet prodajne pogodbe. Tudi vprašanje, ali je bil s prodajo predmeta pogodbe dosežen dobiček, je presojati po določbah ZDoh glede na vsebino posamezne pogodbe, ne pa glede na motive, ki so vodili prodajalca pri sklepanju pogodb.

May 28, 1997

Sodba nº II Ips 149/96 of Civilni oddelek, May 28, 1997

Materialnopravno podlago za rešitev spora predstavljajo določbe 14., 15. in 87. člena zakona o industrijski lastnini. Po presoji revizijskega sodišča sta sodišči druge in prve stopnje glede na ugotovljeno dejansko stanje spor pravdnih strank pravilno razrešili po spredaj navedenih določbah zakona o industrijski lastnini, ko sta ugodili tožnikovemu tožbenemu zahtevku. Za sprejet zaključek je bila odločilnega pomena ugotovitev, da domnevna bistvena novost po tožencih zahtevanega varstva modela ...

Sodba nº II Ips 191/96 of Civilni oddelek, May 28, 1997

Tožnikov zahtevek, da mora toženka skleniti z njim kasko zavarovanje za nazaj, nima podlage ne v zavarovalni pogodbi, katere veljavnost je prenehala 4.5.1994, ne v spredaj navedenih splošnih pogojih toženke in ne v določbah zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR, člen 10, ki uzakonja načelo prostega urejanja obligacijskih razmerij, 901. člen in dr.). Drugi del (sicer enotno postavljenega) zahtevka pa ni določen, kot je pravilno ocenilo sodišče druge stopnje. Po določilu prvega odstavka 186. čl...

Sodba nº II Ips 8/96 of Civilni oddelek, May 28, 1997

Za odločanje o odškodnini je odločilna konkretna prizadetost tožnice in ni pomembno, kako sicer doživljajo travmatske dogodke drugi.

Sodba nº II Ips 775/95 of Civilni oddelek, May 28, 1997

Pravdno sodišče je glede ugotovitve povzročitelja škode in njegove odgovornosti, v skladu s 3. odstavkom 12. člena ZPP, vezano na pravnomočno kazensko obsodilno sodbo. Iz te pa izhaja, da je bil toženec spoznan za krivega, da je s kovinsko palico udaril tožnico po glavi in ji s tem povzročil zlom lobanje in raztrganino glave oz. hudo telesno poškodbo. Tudi zatrjevana vložitev predloga za obnovo kazenskega postopka je v pravdnem postopku brez pomena. Le v obnovljenem kazenskem postopku spremen...

Sodba nº II Ips 741/95 of Civilni oddelek, May 28, 1997

Pri razlagi spornih določil pogodbe (v obravnavanem primeru je to dedni dogovor) pa se ni treba držati dobesednega pomena uporabljenih izrazov (četudi je pogodbo oziroma dedni dogovor zapisal pravni strokovnjak), temveč je treba iskati skupen namen pogodbenikov (99. člen zakona o obligacijskih razmerjih ZOR).

Sodba nº II Ips 405/95 of Civilni oddelek, May 28, 1997

Določbe ZOR, ki se nanašajo na skrite napake, je mogoče uporabiti le tedaj, kadar je obstoj skrite napake ugotovljen. V obravnavanem primeru pa je bilo v postopku pred sodiščema druge in prve stopnje ugotovljeno, da na kupljenem vozilu takih skritih napak, kot jih je zatrjeval tožnik (napake na motorju, ki naj bi bile posledice karambola), sploh ni in da tožnik kupljeno vozilo že štiri leta povsem nemoteno uporablja. Ob nedokazanem obstoju skritih napak na vozilu sta sodišči druge in prve sto...

Sklep of Civilni oddelek, May 28, 1997

Določitev zamudnih obresti od zapadlih preživninskih obrokov zato ne pomeni dvakratne valorizacije, kakor zmotno meni revizija. Zamuda pri izpolnitvi obveznosti, tudi iz naslova občasnih terjatev, ima za posledico obveznost plačila zamudnih obresti (277. člen ZOR).

Sklep of Civilni oddelek, May 28, 1997

V okviru dejanskih ugotovitev sprejeta ocena, da otrok mesečno porabi 43.000,00 SIT (te ugotovitve revizijsko glede na določbo tretjega odstavka 385. člena ZPP ni mogoče izpodbijati), pri čemer statistični podatki te stroške ocenjujejo z zneskom 65.000,00 SIT mesečno, je zato relativizirana. Vendar pa je tudi ob sprejeti oceni o stroških otrokovega preživljanja mogoče zanesljivo utemeljevati boljši tožnikov premoženjski položaj in s tem obrazložiti zvišanje njegovega preživninskega prispevka ...

Sodba nº II Ips 538/95 of Civilni oddelek, May 28, 1997

Tožniki in pokojnica so živeli v življenjski skupnosti, ki je bila enaka skupnemu življenju ožjih družinskih članov (prvi odstavek 201. člena ZOR). O teh okolnostih obstoje v sodbah nižjih sodišč potrebne dejanske ugotovitve. Življenjska skupnost bratov in sester je bila torej izenačena z življenjsko skupnostjo ožjih družinskih članov, v katero sicer spadajo zakonec, otroci in starši. Izpodbijana sodba s tem v zvezi ugotavlja, da je smrt, ki je iztrgala eno od članic te skupnosti, povzročila ...

Sodba of Civilni oddelek, May 28, 1997

Zahteva za varstvo zakonitosti utemeljeno zatrjuje, da je sodišče prve stopnje zagrešilo bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 13. točke 2. odstavka 354.člena ZPP, na katero bi moralo sodišče druge stopnje paziti po uradni dolžnosti (2. odstavek 365. člena ZPP). O pravnoodločilnih dejstvih namreč sodba sodišča prve stopnje nima razlogov, nekateri razlogi pa so tudi nejasni in med seboj v nasprotju. V sicer obširni obrazložitvi je sodišče prve stopnje navedlo, kaj so v ponovljenem post...

Sodba nº in sklep II Ips 183/96 of Civilni oddelek, May 28, 1997

Revizijo, ki se nanaša na začasno odredbo, pa je revizijsko sodišče zavrglo. Namreč začasna odredba je eno od sredstev zavarovanja (245. člen zakona o izvršilnem postopku, naprej ZIP). Po določilu 1. člena ZIP navedeni zakon določa pravila tako za prisilno izvršitev sodne odločbe kot za zavarovanje terjatev. Zoper pravnomočno odločbo, izdano v postopku izvršbe in zavarovanja, pa po določilu 9. člena ZIP ni dovoljena revizija. Ker revizija v izvršilnem postopku ni dovoljena, določila pravdnega...

Sodba nº II Ips 16/96 of Civilni oddelek, May 28, 1997

Niti za odškodnino za pretrpljene telesne bolečine, niti za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti, opredelitev poškodbe kot lahke sama zase ne pove dovolj. Za odločitev o teh dveh odškodninskih postavkah je bistvena intenzivnost in trajanje telesnih oz. duševnih bolečin.

Sklep nº II Ips 480/96 of Civilni oddelek, May 28, 1997

Nova listina bi pomenila nov dokaz, na podlagi katerega želi tožeča stranka doseči ugotovitev drugačnega dejanskega stanja. To pa na revizijski stopnji ni mogoče (3. odst. 385. čl. ZPP).

Sklep nº II Ips 139/97 of Civilni oddelek, May 28, 1997

Če dedič pred koncem zapuščinske obravnave spremeni svojo izjavo o odpovedi dediščini in je med dediči spor o tem, kakšna izjava velja, napoti sodišče stranke na pravdo.

Sklep nº II Ips 34/97 of Civilni oddelek, May 28, 1997

Zoper tistega, ki je umrl pred vložitvijo tožbe, tožba sploh ni mogoča in jo je treba zavreči (82.čl. in 5. odst. 83.čl. ZPP).

Sodba nº U 650/95-9 of Upravni oddelek, May 28, 1997

Položaj stranke v denacionalizacijskem postopku, v katerem upravičenec uveljavlja vrnitev nepremičnine, ki služi za opravljanje dejavnosti javne službe (knjižničarstva) v naravi, ima oseba, ki to službo opravlja, kot tudi ustanovitelj te javne službe.

Sodba nº U 1413/94-7 of Upravni oddelek, May 28, 1997

Izpodbijano odločbo je sodišče odpravilo, ker temelji na sodbi vojaškega sodišča z dne 20.8.1945 o izgubi državljanstva, ki jo je pristojno okrožno sodišče v obnovljenem kazenskem postopku razveljavilo. Zato bo moral upravni organ v novem postopku pri ugotavljanju državljanstva na podlagi podatkov v upravnih spisih uporabiti določbo 2. odst. 35. čl. Zakona o državljanstvu FLRJ in 3. odst. 63. čl. ZDen.

Sodba nº II Ips 690/95 of Civilni oddelek, May 28, 1997

Tožnik je v ponovljenem postopku spremenil tožbeni zahtevek zoper toženca tako, da ga je razširil še za eno obliko negmotne škode - za duševne bolečine zaradi skaženosti. Za ostale tri oblike negmotne škode (telesne bolečine, duševne bolečine zaradi skaženosti, strah) mu je sodišče prve stopnje v prvem sojenju odmerilo odškodnino v celotnem vtoževanem znesku. Ugotovilo je celo bistveno višjo škodo, kot jo je tožnik zahteval od tožencev, vendar se je pri sojenju moralo držati mej postavljenega...

May 27, 1997

Sodba of Delovno-socialni oddelek, May 27, 1997

Ker se je postopka po razveljavitvenem sklepu pritožbenega sodišča opr.št. Pdp 213/94-3 na pasivni strani v nasprotju z določbami tretjega odstavka 68. člena v zvezi z drugim odstavkom 75. člena zakona o delovnih in socialnih sodiščih in 77. člena ZPP udeleževala stranka, ki nima sposobnosti biti pravdna stranka, je podana bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 10. točke drugega odstavka 354. člena ZPP, na katero mora revizijsko sodišče paziti po uradni dolžnosti (386. člen ZPP).

Sklep nº VIII Ips 149/96 of Delovno-socialni oddelek, May 27, 1997

Sodišče prve stopnje je ugodilo tožničinemu zahtevku na razveljavitev sklepa o prenehanju delovnega razmerja in o vzpostavitve delovnega razmerja. Na podlagi sporazuma med organizacijama bi moral toženec s tožnico skleniti delovno razmerje, vendar tega ni storil, ampak je izdal sklep o prenehanju delovnega razmerja, čeprav delovno razmerje ni bilo sklenjeno in tožnica ni nastopila dela.

Sklep nº VIII Ips 30/97 of Delovno-socialni oddelek, May 27, 1997

Revizija, ki je zadnji dan revizijskega roka oddana na pošto telegramsko po telefonu, je pravočasna, čeprav je bil telegram sodišču dostavljen šele naslednji dan, po izteku roka za revizijo.

Sodba nº VIII Ips 56/97 of Delovno-socialni oddelek, May 27, 1997

Delovni invalid III. kat., za katerega je s pravnomočno odločbo ZPIZS ugotovljeno, da svojega dela ni več zmožen opravljati, delodajalec pa ga ne razporedi na drugo ustrezno delo, ni neopravičeno izostal z dela, če v takem primeru ne prihaja na delo.

Sodba nº VIII Ips 162/96 of Delovno-socialni oddelek, May 27, 1997

Revizijsko sodišče je tožnikovo revizijo zavrnilo. Tožnik je odšel v Bosno, čeprav je vedel, da so tam vojne razmere in da se morda ne bo mogel pravočasno vrniti na delo k tožencu. Ker se tožnik ni pravočasno vrnil na delo zaradi izjemnih razmer v tuji državi, tega toženec ni dolžan upoštevati in čakati tožnika, da se bo vrnil na delo, zato je tožniku delovno razmerje zakonito prenehalo.

Sodba nº VIII Ips 158/96 of Delovno-socialni oddelek, May 27, 1997

Revizijo tožnika je revizijsko sodišče zavrnilo, ker sta nižji sodišči pri odmeri odškodnine za negmotno škodo pravilno upoštevali vse okoliščine, ki jih je treba upoštevati, če naj bo odškodnina pravična. To so posebnosti škodnega primera in sodna praksa, ki se je oblikovala pri odmeri odškodnine za podobne škode.

Sodba nº VIII Ips 139/96 of Delovno-socialni oddelek, May 27, 1997

Obdobja, ki ga je tožnik prebil v zavarovanju po 11. členu prej veljavnega zakona oziroma 19. členu sedaj veljavnega zakona, tudi po presoji revizijskega sodišča, ni mogoče šteti kot zavarovalno dobo za celoten obseg pravic. Zlasti še ob dejstvu, da zavarovanje za ožji obseg pravic, ki si ga lahko izberejo zavarovanci iz 11., 12., 13., 16. in 24. člena, pozna tudi sedaj veljavni zakon v 19. členu. Ker je bil tožnik kot kmet zavarovan le za ožji krog pravic, nima pravice, kot sta pravilno pres...

Sklep of Delovno-socialni oddelek, May 27, 1997

Absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 2. točke drugega odstavka 354. člena ZPP v zvezi s 5. točko prvega odstavka 71. člena ZPP je podana, če sodeluje v senatu, ki odloča o pravnem sredstvu, sodnik, ki je sodeloval pri izdaji tiste odločbe nižjega sodišča, zoper katero je bilo vloženo omenjeno pravno sredstvo. V senatu sodišča prve stopnje, ki je izdal sodbo, ki je bila predmet preizkusa na drugi stopnji, ni sodelovala nobena od članic pritožbenega senata. Predsednica senata...

Sklep nº VIII R 3/97 of Delovno-socialni oddelek, May 27, 1997

Nespoštovanje z zakonom predpisane posebne obličnosti kot pogoja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ni razlog za stvarno nepristojnost delovnega sodišča za odločitev o denarni terjatvi nastali tožniku v zvezi z delovnim razmerjem.

Sklep nº VIII Ips 188/95 of Delovno-socialni oddelek, May 27, 1997

Sodišče druge stopnje v obrazložitvi ni navedlo, na kaj je oprlo ugotovitev, da je tožnik zamudil rok za vložitev predloga in iz česa je sklepalo, da je bil o odpovedi nesporno obveščen najpozneje 9.5.1991. Zato je podana bistvena kršitev določb pravdnega postopka po 13. točki drugega odstavka 354. člena ZPP.

Sklep nº VIII Ips 21/97 of Delovno-socialni oddelek, May 27, 1997

Pritožba - ugovor mora biti vročen pristojnemu sodišču - organu organizacije oziroma delodajalcu in ni dovolj, da je bila pošiljka oddana na pošto. Potrdilo o oddani pošiljki je sicer dokaz o oddani pošiljki, ki pa še ne pomeni tudi prejema te pošiljke. Vedno je možno dokazovati, da prejemnik pošiljke ni prejel (razlogi pri tem niti niso bistveni) in da zato posledice prejema take pošiljke zanj niso mogle nastopiti.

Sodba of Delovno-socialni oddelek, May 27, 1997

Po 157. členu Ustave je dovoljen upravni spor le, če ni zagotovljeno drugo sodno varstvo. V obravnavanem primeru pa je to zagotovljeno, saj je sodišče pristojno za vse spore, ki zadevajo reprezentativnost sindikatov in ne le sporov po drugem odstavku 47. člena ZDSS.

Sodba nº VIII Ips 13/97 of Delovno-socialni oddelek, May 27, 1997

Delavcu preneha delovno razmerje, če pisno izjavi, da želi, da mu preneha delovno razmerje. Nižji sodišči sta ugotovili, da tožnica ni dala pisne izjave in ji zato iz tega razloga delovno razmerje ni moglo prenehati.

Sklep nº VIII Ips 16/97 of Delovno-socialni oddelek, May 27, 1997

Ker ZZZPB taksativno našteva razloge, ki preprečujejo možnost priznanja pravice do denarnega nadomestila, soglasje iz 36. d člena ZDR ne more biti razlog za zakonito zavrnitev pravice do denarnega nadomestila.

May 22, 1997

Sodba nº II Ips 519/95, enako tudi sodba II Ips 119/96 of Civilni oddelek, May 22, 1997

Zahteva po končnem obračunu med plačano kupnino in nateklimi obrestmi do dneva izročitve vozila nima opore v 26. členu Zakona o blagovnem prometu (v nadaljevanju ZBP, Ur.l. SRS, št. 21/77 in 29/86 v zvezi z 31. členom Zakona o trgovini, Ur.l. RS, št. 18/95). Pravica do obresti za vnaprej plačano kupnino ni odvisna od tega, ali je prodajalec kupcu garantiral ceno ali ne.

Sodba nº II Ips 502/95 of Civilni oddelek, May 22, 1997

Tožnica bi morala v tem sporu zatrjevati in dokazati, da sta ji prav toženca z ravnanjem, ki je bilo v nasprotju s pravili igre "fair play", onemogočila vrnitev vplačanega zneska. Tako bi lahko dokazala, da sta toženca prekoračila pooblastilo firme, za katero sta delala, ali da sta sklenila pogodbo, za katero nista imela pooblastila, ali pa da sta tožnici s siceršnjim protipravnim ravnanjem povzročila škodo (87., 88. in 154. člen ZOR). Svoj zahtevek bi lahko nadalje oprla na neopravičeno prid...

Sklep nº II Ips 477/95 of Civilni oddelek, May 22, 1997

Vrednost spornega predmeta mora tožnik navesti v skladu z 2. odstavkom 186. člena ZPP že v tožbi. Če tožnik spremeni tožbeni zahtevek, mora navesti to vrednost tudi za spremenjeni tožbeni zahtevek. Posebej to velja tedaj, ko tožnik sprva uveljavlja denarni zahtevek, kjer ni potrebna posebna označba vrednosti spornega predmeta, ker je ta izražena že s tožbenim zahtevkom samim.

Sodba nº II Ips 452/95 of Civilni oddelek, May 22, 1997

Ugovor, da je ničen pravni posel, na podlagi katerega je bila izdana lastna menica, je dopusten ugovor. Na veljavnost vrnitvene obveznosti ne more vplivati trditev, da je bil posel, na podlagi katerega je bil sporni znesek plačan, ničen. Tudi, če bi toženec denar prejel na podlagi ničnega posla, bi ga moral vrniti. V 1. odstavku 104. člena Zakona o obligacijskih razmerjih, ki ureja posledice ničnosti, je kot primarna obveznost pogodbenih strank določena obveznost, da druga drugi vrneta tisto,...

Sodba nº II Ips 460/95 of Civilni oddelek, May 22, 1997

Tožnik neutemeljeno zatrjuje, da za nastalo škodo ni soodgovoren. Hoja na razdalji 1,20 m od roba vozišča na neosvetljenem cestišču gotovo ni varna hoja in je v nasprotju z ZTVCP. V 2. odstavku 103. člena ZTVCP je določeno, da mora pešec, ki hodi po vozišču, hoditi čim bližje robu vozišča in to zelo previdno ter tako, da ne ovira ali preprečuje prometa vozil.

Sklep of Civilni oddelek, May 22, 1997

Za adaptacijska dela v stanovanju, ki jih je opravil poprej imetnik stanovanjske pravice (oziroma zdaj najemnik stanovanja) in za povrnitev stroškov v zvezi z njimi je potrebno uporabiti ustrezne določbe zakona o stanovanjskih razmerjih (Ur. list SRS, št. 35/82 in 14/84 - ZSR) oziroma zdaj stanovanjski zakon, (Ur. list RS, št.

Sodba nº II Ips 27/96 of Civilni oddelek, May 22, 1997

Ko sta nižji sodišči uporabili zakon o stanovanjskih razmerjih sta se sklicevali na določbo drugega odstavka 159. člena SZ. Gre za prehodno določbo, ki ureja pravna razmerja med lastniki stanovanj in imetniki stanovanjske pravice za čas do sklenitve najemne pogodbe po stanovanjskem zakonu, ne podaljšuje pa veljavnosti zakona o stanovanjskih razmerjih za osebe, ki ob začetku veljavnosti stanovanjskega zakona niso imele stanovanjske pravice. Stanovanjski zakon na novo ureja razmerja med lastnik...

Sodba nº II Ips 202/97 of Civilni oddelek, May 22, 1997

Sodišče prve stopnje je opravičeno opustilo dokaz z DNK odtisom. Za izvedenca je postavilo (tretji odstavek 252. člena ZPP) ustrezno ustanovo v Angliji, toženca pozvalo, naj položi stroške za izvedbo tega dokaza (prvi odstavek 153. člena ZPP), potem pa ta dokaz opustilo, ker jih toženec ni založil (tretji odstavek 153. člena ZPP). Izvedensko delo opravlja izvedenec, ki ga določi sodišče (prvi odstavek 251. člena ZPP) in tako toženca zakon ne pooblašča, da se sam dogovarja z izvedencem za izve...

Sodba nº U 184/95-5 of Upravni oddelek, May 22, 1997

Dohodnino, odmerjeno z odločbo, je mogoče odpisati iz socialnih razlogov, če je vloga vložena v zakonskem roku za plačilo dohodnine.

Sodba nº U 1589/94-8 of Upravni oddelek, May 22, 1997

Po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih mora skrbnik centru za socialno delo v poročilu prikazati in dokumentirati izdatke za varovanca zaradi zavarovanja zavarovančevih koristi.

Sodba nº U 105/95-7 of Upravni oddelek, May 22, 1997

Kadar je po zakonu o prometnem davku dolžan obračunavati in plačevati akontacije prometnega davka davčni zavezanec, je dolžan spremljati spremembe predpisov, ki se nanašajo na obračunavanje prometnega davka. Zato se ne more sklicevati na to, da je šele kasneje izvedel, da mora prometni davek plačevati po spremenjeni oz. drugi davčni stopnji.

Sodba nº U 1649/94-6 of Upravni oddelek, May 22, 1997

Izognitev vpoklicu za redno služenje vojaškega roka v ZRJ po zakonu o tujcih ne more biti razlog za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje iz humanitarnih razlogov.

Sodba nº U 208/95-7 of Upravni oddelek, May 22, 1997

V državljanstvo z izredno naturalizacijo se lahko sprejme oseba, ki izpolnjuje vse pogoje iz 1., 2., 4., 5., 7. in 8. točke 1. odstavka 10. člena ZDRS.

Sklep nº III Ips 30/97 of Gospodarski oddelek, May 22, 1997

Tožba je vložena prepozno, kajti v kolikor vložena tožba predstavlja izpodbojno tožbo po 365. členu Zakona o gospodarskih družbah (kratko ZGD) bi jo bila tožeča stranka morala vložiti v roku 1 meseca potem, ko je bila končana skupščina, katere sklepi se spodbijajo, ker se je tožnik skupščine udeležil, kot to določa prvi odstavek oziroma njegova prva alinea 365. člena ZGD; v kolikor pa tožba predstavlja tožbo za ugotovitev ničnosti sklepov skupščine iz prvega odstavka 362. člena ZGD, pa je pra...

Sodba nº III Ips 22/97 of Gospodarski oddelek, May 22, 1997

Po splošnem določilu prvega odstavka 10. člena ZGD bi bila obvezna objava sklica skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije le, če bi zakon ne določal drugače. V sedmi alinei prvega odstavka 184. člena ZGD kot posebni določbi za delniško družbo pa je prepuščeno delničarjem, da v statutu določijo obliko in način objav, pomembnih za družbo oziroma delničarje. Ta posebna določba bi ne bila potrebna, če bi se objave in tako tudi sklic skupščine morali objaviti v uradnem listu, kot to napačno z...

Sodba nº II Ips 640/95 of Civilni oddelek, May 22, 1997

I. Glede obravnavanih stanovanj, na katerih sta ob uveljavitvi SZ imeli stanovanjsko pravico, pravdni stranki v času po uveljavitvi SZ nista mogli skleniti pogodbe o zamenjavi stanovanj v smislu 24. člena ZSR. Podlage za opredelitev ugotovljenega dogovora pravdnih strank tudi ni mogoče najti v določbah SZ - ta ne ureja kakšne pogodbe o zamenjavi stanovanj, ki bi jo sklenila najemnika (ali prejšnja imetnika stanovanjske pravice pred sklenitvijo najemnih pogodb).

Sklep nº II Ips 611/96 of Civilni oddelek, May 22, 1997

Tožeča stranka se je med pravdo poslužila pravice do spremembe tožbe (1. odstavek 190. člena ZPP) in sicer s tem, da je poleg obstoječega postavila nov tožbeni zahtevek (1. odstavek 191. člena ZPP) ter temu zahtevku določila v razmerju s prvotnim zahtevkom položaj primarnega zahtevka nasproti podrejenemu zahtevku. Pri eventualni kumulaciji zahtevkov gre za samostojne zahtevke, ki jih sme sodišče obravnavati združeno, če so za to izpolnjeni pogoji (2. in 3. odstavek 188. člena ZPP). Povedano v...

Sodba nº II Ips 468/95 of Civilni oddelek, May 22, 1997

Kako je med pravdnima strankama prišlo do spora, sta sodišči prve in druge stopnje ugotovili. Sodišče druge stopnje je še dopolnilo razloge iz prvostopne sodbe ter obrazložilo, kako bi toženec lahko preprečil ravnanje, zaradi katerega trdi, da je moral ukrepati. Na te ugotovitve je revizijsko sodišče vezano. Če pa je tako, ni razlogov za dvom v pravilnost uporabe 162. člena Zakona o obligacijskih razmerjih (v nadaljevanju ZOR). Druge pravne podlage, ki bi utemeljevala uporabo 192. člena ZOR, ...

May 21, 1997

Sodba nº U 862/94-27 of Upravni oddelek, May 21, 1997

Poravnavo po določbah ZDen sklenejo stranke pred upravnim organom, ki je pristojen za odločanje po pravilih iz 54. člena ZDen, poravnava pa postane izvršljiva šele s pravnomočnostjo odločbe o denacionalizaciji, v katere izrek povzame upravni organ sporazum o poravnavi in jo torej dopusti, če ne nasprotuje prisilnim predpisom.

Sklep of Upravni oddelek, May 21, 1997

Ker je bila oseba v času, ko bi moral upravni organ odločiti o državljanstvu, še mladoletna, in ker so njeni starši pridobili slovensko državljanstvo, bi moral organ, čeprav je o stvari odločal že v času njene polnoletnosti, upoštevati dejansko stanje pred nastopom njene polnoletnosti in odločiti v skladu z določbo 4. odst. 40. čl. ZDRS, torej po določbi 14. čl. ZDRS. Ker tožena stranka pri izdaji odločbe ni upoštevala pravnega mnenja sodišča, je to o stvari samo meritorno odločilo.

Sodba nº U 956/95-5 of Upravni oddelek, May 21, 1997

Če je upravni organ v denacionalizacijskem postopku ugotavljal, ali odškodnina, ki jo je prejel denacionalizacijski upravičenec za razlaščeno zemljišče, presega 30% njegove sedanje vrednosti, torej je ugotavljal dejansko stanje po 2. odst. 90. člena v povezavi s 4.

Sodba nº U 1833/94-8 of Upravni oddelek, May 21, 1997

Nacionalizacijski odločbi, ki sta postali pravnomočni, ne nudita opore za sklepanje, da bi bili neizvršljivi in da bi glede njiju bil podan ničnostni razlog nemožnosti izvršbe odločbe (3. točka 267.

Sodba nº U 896/95 of Upravni oddelek, May 21, 1997

Blago, ki je v prodaji, mora biti ustrezno opremljeno z deklaracijami v slovenskem jeziku, ker je namen deklaracije kupca seznaniti s podatki, povezanimi z uporabo in kakovostjo blaga.

Sodba nº U 1848/94-8 of Upravni oddelek, May 21, 1997

Če upravni organ ne pridobi vseh odločb in sodb, na katere se sklicuje v odločbi, in če ne ugotovi, ali je bila katera od teh obsodb brisana, je dejansko stanje v bistvenih točkah nepopolno ugotovljeno.

Sodba nº II Ips 166/96 of Civilni oddelek, May 21, 1997

Kadar oblikuje tožnik tožbeni zahtevek tako, da zahteva od toženca izročitev določenih stvari, pri tem pa v smislu 327. člena ZPP postavi še ponudbo o nadomestni (denarni) izpolnitvi, gre za en sam zahtevek ter deli ponudba o nadomestni izpolnitvi usodo tožbenega zahtevka (v tem primeru glede izročitve stvari).

Sklep of Civilni oddelek, May 21, 1997

Glede na navedene ugotovitve je odločitev sodišč druge in prve stopnje delno materialnopravno zmotna. Pravno zmotna je v delu kolikor ni bil sprejet ugovor tožene stranke, da ji mora tožeča stranka ob izselitvi iz spornega stanovanja omogočiti vrnitev, to je vselitev v njeno prejšnje stanovanje. Pravno zmotni del odločitve je posledica neupoštevanja celotnega ugotovljenega dejanskega stanja. Iz tega sicer izhaja, da toženec osebno stanovanja ne uporablja več. Toda stanovanje uporablja očitno ...

May 15, 1997

Sodba nº II Ips 500/95 of Civilni oddelek, May 15, 1997

Da je podana objektivna odškodninska odgovornost tožene stranke, sta sodišči prve in druge stopnje odločili potem, ko sta ugotovili, da se je tožnik poškodoval, ko je moral po kratkem ogrevanju skupaj z drugimi vojaki iz enote v teku premagovati ovire, ki so bile postavljene na neravnem, kamnitem terenu, ki je bil le delno poraščen s travo, pri tem pa ni bil oblečen v športno ampak v običajno vojaško opremo. Tak tek čez ovire pa tudi po presoji revizijskega sodišča predstavlja nevarno dejavno...

Sodba nº II Ips 483/95 of Civilni oddelek, May 15, 1997

Zaradi ravnanja tožene stranke je postala izpolnitev obveznosti tožene stranke za tožečo stranko vprašljiva in negotova. Zato je tožeča stranka izpolnitev svoje obveznosti lahko odložila do trenutka izpolnitve tožene stranke ali pa do trenutka, dokler ji tožena stranka ne bi dala zadostnega zavarovanja, da bo tudi ona izpolnila svojo pogodbeno obveznost (123. člen zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR). Kot sta ugotovili sodišči druge in prve stopnje pa toženka ne le da svoje obveznosti ni i...

Sodba nº II Ips 558/95 of Civilni oddelek, May 15, 1997

Zmanjšanje splošnih življenjskih aktivnosti kot posebna podlaga za odškodnino zaradi duševnih bolečin res zajema vse omejitve (z omejitvijo se razume tudi opravljanje aktivnosti s povečanimi napori ali v posebnih pogojih) v oškodovančevih življenjskih aktivnostih, ki jih je opravljal in bi jih oziroma bi jih po rednem teku stvari opravljal tudi v bodočnosti. Vendar pa mora biti ta oblika škode praviloma trajne narave. Denarna odškodnina zaradi le začasnega zmanjšanja življenjske aktivnosti se...

Sodba nº II Ips 721/95 of Civilni oddelek, May 15, 1997

Nedobrovernega izvrševanja posesti pravnega prednika ni mogoče vštevati v priposestvovalno dobo naslednika.

Sodba nº II Ips 641/95, enako sodba II Ips 92/96 of Civilni oddelek, May 15, 1997

Obresti po 26. členu zakona o blagovnem prometu predstavljajo le minimalno odmeno za medčasno uporabo denarja. Omenjene obresti tudi niso sankcija za zamudo niti sankcija za morebitno špekulativno ravnanje prodajalca, temveč so, kot rečeno, le odmena za uporabo kupčevega denarja.

Sklep nº II Ips 174/97 of Civilni oddelek, May 15, 1997

Višina preživnine, ki jo sodišče določi razvezanemu zakoncu ob razvezi zakonske zveze, je odvisna od preživninskih potreb upravičenca in možnosti zavezanca. Upoštevati je treba možnosti upravičenca, da sam pridobi sredstva za preživljanje in tudi vzroke za nevzdržnost zakonske zveze (81. čl. zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih - ZZZDR).

Sklep of Civilni oddelek, May 15, 1997

Odškodnino za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti je praviloma mogoče priznati zaradi trajne okrnitve življenjskih aktivnosti. V izjemnih primerih, ko gre za znatno zmanjšanje življenjskih aktivnosti in ko so ugotovljene dovolj intenzivne duševne bolečine zaradi tega, je mogoče priznati to odškodnino tudi zaradi začasnega zmanjšanja življenjskih aktivnosti.

Sodba nº II Ips 799/95 of Civilni oddelek, May 15, 1997

Tožnica očita izpodbijanima sodbama kot bistveno kršitev določb pravdnega postopka dejstvo, da je bil postopek končan pred senatom, katerega člana sodnika porotnika v dotedanjem postopku nista sodelovala pri izvajanju dokazov. Gre za očitek kršitve načela neposrednosti. Kršitev tega načela utegne imeti relativni značaj. Načelo neposrednosti velja praviloma (4.čl. ZPP), kar pomeni, da so mogoče izjeme. Za primer, kot je obravnavani, določa zakon, da sme spremenjeni senat odločiti, ali se bodo ...

Sodba nº II Ips 186/97 of Civilni oddelek, May 15, 1997

Pravno pravilno pa je uporabljena tudi določba 5. odstavka 132. člena ZZZDR. Zvišanje (znižanje in tudi ustavitev) s pravnomočno odločbo (ali dogovorom) določene preživnine je mogoče, vendar pod pogojem, da se pozneje spremenijo okoliščine, na podlagi katerih je bila določena. V obravnavanem primeru so se po ugotovitvah sodišč druge in prve stopnje razmere spremenile. Po ugotovitvah nižjih sodišč pa se te spremembe razmer ne kažejo le v dejstvu, da je toženec pridobil dodatno pokojnino (iz Sk...

Sodba nº II Ips 513/95 of Civilni oddelek, May 15, 1997

Če prodajalcu (skrita) napaka na izročeni stvari ni bila znana ali ni mogla biti znana (485 člen ZOR), ne odgovarja kupcu za napako, ki se pokaže potem, ko je minilo 6 mesecev od izročitve stvari (482/2 ZOR).

Sklep nº II Ips 546/95 of Civilni oddelek, May 15, 1997

Igranje nogometa, čeprav na vlažnem in blatnem igrišču, ne predstavlja povečanega izjemnega rizika in s tem dejavnosti s povečano nevarnostjo (173. člen ZOR).

Sodba nº II Ips 521/95 of Civilni oddelek, May 15, 1997

Premalo pa so opisana merila prišla do izraza pri odmeri odškodnine iz ostalih postavk nepremoženjske škode. V okviru zmanjšanja življenjskih aktivnosti je bila zadosti upoštevana izguba vida na enem očesu do 33 % in otrpla zenica, zmanjšana gibljivost vratne hrbtenice ter nevrološke posledice možganskega pretresa, ki mejijo na organsko prizadetost. Te ugotovitve upoštevaje dejstvo, da zaradi posledic nesreče tožnica niti po dveh letih ni končala 1. letnika trgovske šole, bi za določitev odšk...

Sodba of Civilni oddelek, May 15, 1997

Odpoved še neuvedenemu dedovanju je pravno veljavno le ob izpolnitvi pogojev iz 137. člena ZD.

Sodba nº I Ips 223/96 of Kazenski oddelek, May 15, 1997

Pravica obdolženca navajati dejstva in predlagati dokaze, ki so mu v korist (3. odstavek 16. člena ZKP) ter pravica strank, da smejo do konca glavne obravnave predlagati, naj se raziščejo nova dejstva in priskrbijo novi dokazi, kot tudi ustavna pravica vsakogar, ki je obdolžen kaznivega dejanja, da mu je zagotovljeno izvajanje dokazov v njegovo korist (3. alinea 29. člena Ustave Republike Slovenije) niso absolutne.

Sodba nº I Ips 27/96 of Kazenski oddelek, May 15, 1997

Zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sodba nº II Ips 165/97 of Civilni oddelek, May 15, 1997

Izkazane otrokove potrebe (do 45.000,00 SIT na mesec) so narekovale določitev takšne preživnine, ki je v sorazmerju s premoženjskim stanjem pravdnih strank, ob upoštevanju, da tožnici, ki ima otroka v oskrbi, ostajajo dnevne skrbi in trud ob njegovi rasti in razvoju. Tako je tožničina obremenitev večja, saj je tožencu naloženo le plačevanje zneska 20.000,00 SIT na mesec. Toženčevo lastno preživetje pa bo ob višini njegove plače kljub plačevanju preživninskega zneska ostalo neogroženo.

Sodba nº U 1439/94-4 of Upravni oddelek, May 15, 1997

Ker je v času odločanja tožene stranke ZPVAS že veljal, o zahtevi na prvi stopnji pa ni bilo odločeno, ker jo je organ prve stopnje zavrgel, bi morala tožena stranka na podlagi tega zakona presoditi pritožbene navedbe (13. čl. ZPVAS).

Sodba nº U 1650/94-4 of Upravni oddelek, May 15, 1997

Tožena stranka dokazov o prenehanju društva ne ugotavlja in protispisno, brez navedbe pravne podlage, preuranjeno zaključuje, da je društvo prenehalo obstajati in da je tožeča stranka njegova pravna naslednica in ne upravičenka do denacionalizacije kot ista oseba z drugim imenom.

Sodba nº II U 9/97 of Gospodarski oddelek, May 15, 1997

Potni nalogi, ki so služili kot materialna dokumentacija za izplačilo, niso knjigovodska verodostojna listina v smislu določila računovodskega standarda št. 21, ki knjigovodsko listino kot verodostojno opredeljuje le, če je po vsebinski, računski in formalni plati popolna in neoporečna. Obravnavana dokumentacija tožeče stranke pa le pavšalno in nepopolno prikazuje poslovne dogodke brez natančne časovne opredelitve, brez podpisa likvidatorja, kot sta to ugotovila že prvostopni organ in tožena ...

Sklep nº Ru 77/96 of Gospodarski oddelek, May 15, 1997

Po določilu 1. odstavka 6.člena ZUS je mogoč upravni spor samo zoper upravni akt, pri čemer je upravni akt po določilu 2. odstavka takšen akt, s katerim med drugim državni organ odloča o kakšni pravici ali obveznosti organizacije v kakšni upravni stvari.

Sodba nº Ru 60/95 of Gospodarski oddelek, May 15, 1997

1. Prometni davek od komisijske prodaje rabljenih motorjev za motorna vozila in rabljenih karoserij se plača po 20 % davčni stopnji po 3. točki t.št.3 Tarife davka od prometa proizvodov.

Sklep of Kazenski oddelek, May 15, 1997

Izjava o umiku že priglašenega pravnega sredstva je bila mogoča, vendar pa je bilo potrebno, da je imel branilec za umik priglašenega pravnega sredstva posebno pooblastilo.

May 14, 1997

Sodba nº II Ips 141/96 of Civilni oddelek, May 14, 1997

Navedene in ostale ugotovitve, ki izhajajo iz sodbe sodišča prve stopnje, so bile predmet pravne presoje, ki je morala biti opravljena na podlagi določb 200., 1. odstavka 201. in 203. člena zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR). Revizijsko sodišče ocenjuje, da je bila navedena pravna podlaga delno zmotno uporabljena pri materialnopravni presoji spora na drugi stopnji in sicer v delu, kolikor sta bili odškodnini za duševne bolečine zaradi izgube moža oziroma izgube očeta zvišani prvi tožnici ...

Sodba nº U 976/95 of Upravni oddelek, May 14, 1997

Če upravni organ v zakonsko določenem roku (30 dni po vloženi vlogi) ni izdal potrdila oz. negativne odločbe o priglasitvi del, so bila priglašena dela (graditev kokošnjaka) dovoljena, če so bila dela dejansko opravljena na parceli, navedeni v priglasitvi del.

Sodba nº U 816/95 of Upravni oddelek, May 14, 1997

Ker je bila odločba o novi razdelitvi zemljišč izdana že pred uveljavitvijo ZKZ, se v skladu z 2. odst. 115. člena tega zakona razlika med vrednostjo vloženih in novo dodeljenih zemljišč poravna z denarno odškodnino po tržni vrednosti zemljišč ob izplačilu.

Sodba nº U 1287/94-6 of Upravni oddelek, May 14, 1997

Če upravni organ v odločbi ne navede razlogov, zaradi katerih določenih skupnih vlog ni štel kot zahtevo za denacionalizacijo eni izmed strank, je dejansko stanje ostalo nepopolno ugotovljeno in so bila kršena pravila postopka.

Sklep nº U 498/96 Sklep U 889/96 of Upravni oddelek, May 14, 1997

Ker je Ustavno sodišče RS v postopku odločanja o tožnikovi ustavni pritožbi proti izpodbijani odločbi zaradi ponovne zavrnitve tožnikove vloge za pridobitev državljanstva odpravilo izpodbijano odločbo in zadevo vrnilo v ponovno odločanje toženi stranki, še preden je VS RS odločilo o tožbi, spornega akta torej ni več in zato upravni spor ni več mogoč, zaradi česar je sodišče tožbo zavrglo.

Sodba nº U 986/95-4 of Upravni oddelek, May 14, 1997

Vojaški material (bomba), ki ga je med vojno našel otrok (fant star 11 let in pol), in je iz njega odstranil detonator, pri čemer je prišlo do eksplozije in poškodbe otroka, je šteti za zapuščeni vojaški material v smislu 2. odst. 2. čl. ZCI.

Sklep of Upravni oddelek, May 14, 1997

Nezakonit je posamični upravni akt, če temelji na podzakonskem predpisu, ki ga je ustavno sodišče odpravilo.

Sklep nº II Ips 683/96 of Civilni oddelek, May 14, 1997

Glede na spredaj navedeno stanje, je revizijsko sodišče ugotovilo umik revizije. Namreč po določilu 329. člena ZPP veljajo v postopkih za revizijo smiselno določila iz tega zakona o pritožbi zoper sodbo, med drugim tudi določilo 2. odstavka 349. člena ZPP. Po določilu navedenega člena lahko stranka umakne že vloženo pritožbo dokler sodišče druge stopnje ne izda odločbe o pravnem sredstvu. Ker sta revidenta v tem primeru umaknila revizijo 8.5.1997 in dotlej o njej vrhovno sodišče še ni odločil...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners