Vrhovno Sodišče: Opinions issued on July 1997

July 31, 1997

Sodba nº I Ips 172/97 of Kazenski oddelek, July 31, 1997

Sodišče ni kršilo 11. točke 1. odstavka 371. člena ZKP, ko se ni posebej spuščalo v oceno ustavnosti pripornega razloga ponovitvene nevarnosti.

July 26, 1997

Sodba nº II Ips 35/96 of Civilni oddelek, July 26, 1997

Zakon o obligacijskih razmerjih (ZOR) pozna sicer posebno obliko škode zaradi duševnih bolečin, ki jih trpi oškodovanec zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti (prvi odstavek 200. člena). Ta oblika škode je spričo svojega bistva trajne narave. Zato se denarna odškodnina zanjo lahko prisodi le izjemno za začasno zmanjšanje življenjske aktivnosti, in sicer, če je to zmanjšanje visoke stopnje ali če to opravičujejo posebne okoliščine. Ne za eno ne za drugo pa ne gre v tem primeru. Le zmanjšana ...

July 24, 1997

Sodba nº II Ips 278/97 of Civilni oddelek, July 24, 1997

Otrok ima pravico do takšnega standarda, kakršnega imata njegova starša. Če ima tožnica višje dohodke, bo morala tudi svojemu otroku nuditi več.

Sodba nº II Ips 302/97 of Civilni oddelek, July 24, 1997

Pri odločanju po 1. odstavku 78.člena ZZZDR mora sodišče upoštevati oba predpisa, tj. tako 2. odstavek 105. člena ZZZDR kot 12. člen Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, in sicer v medsebojni povezavi. V 12. členu konvencije je navedeno naslednje:

Sodba nº II Ips 254/97 of Civilni oddelek, July 24, 1997

Problem odplačevanja kredita za nakup opreme sinu ter preživljanje sina ni pravno odločilna okoliščina, ker je sin polnoleten in ima svoj poklic (tožena stranka v reviziji trdi, da je na služenju vojaškega roka). Tudi če ga tožena stranka dejansko preživlja, to preživljanje ne sme škodovati preživljanju mladoletne J., katere preživljanje ima prednost (123. člen ZZZDR).

July 18, 1997

Sodba nº U 1468/94-4 of Upravni oddelek, July 18, 1997

Če je vloga tujca vložena na obrazcu za začasno bivanje v RS, ne more upravni organ obravnavati vloge za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje in jo brez izvedenega postopka zavreči po 68. čl. ZUP kot prepozno vloženo. Pred odločitvijo bi moral upravni organ stranko poučiti, da lahko in kaj lahko stori, da se to uredi.

Sodba nº U 1037/94-6 of Upravni oddelek, July 18, 1997

Razrez, navijanje in konfekcioniranje aluminijaste folije pomeni proizvodno dejavnost. Pakiranje alufolije pa je storitvena dejavnost. Ker je bil uvoznik alufolije registriran ob uvozu blaga le za pakiranje blaga, mora plačati prometni davek.

Sodba nº U 1752/94 of Upravni oddelek, July 18, 1997

ZDen predvideva tudi denacionalizacijo v obliki nadomestnega zemljišča kot odškodnine, vendar je ta oblika vrnitve premoženja možna le, če se zavezanec in upravičenec o tem sporazumeta (3. odst. 42. čl. ZDen).

Sklep of Upravni oddelek, July 18, 1997

Če stranka za osebno delovno dovoljenje ni zaprosila v roku, določenem iz 3. odstavka 23. člena ZZT, ni izpolnila zakonskega pogoja.

July 17, 1997

Sodba of Civilni oddelek, July 17, 1997

Vrhovno sodišče ugotavlja, da je v obravnavani zadevi podan razlog iz 68. člena Zakona o pravdnem postopku. Po tej določbi Vrhovno sodišče Republike Slovenije na predlog stranke ali pristojnega sodišča določi, da naj postopa v posamezni zadevi drugo stvarno pristojno sodišče z njegovega območja, če je očitno, da se bo tako lažje opravil postopek, ali če za to obstajajo drugi tehtni razlogi.

Sodba nº U 465/95-5 of Upravni oddelek, July 17, 1997

Ni v skladu z določbami ZDen verižno ugotavljanje vrednosti premoženja v pravnih osebah, v katerih je bila pravna oseba, ki je predmet denacionalizacije, delničar ali družbenik. Vrednost delnic, vloženih v druge pravne osebe, se upošteva le v njihovi nominalni vrednosti ob podržavljenju.

Sklep nº III R 24/97 of Gospodarski oddelek, July 17, 1997

Za odločitev o predlogu za izvršbo na denarno terjatev in za samo izvršbo krajevno pristojno sodišče, na katerega območju ima dolžnik, ki je pravna oseba, svoj sedež.

Sodba nº II Ips 691/95 of Civilni oddelek, July 17, 1997

Pri odločanju o odškodninski odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi civilnega delikta, sodišče ni vezano na odločbo sodnika za prekrške (primerjaj 3. odstavek 12. člena ZPP).

Sodba nº II Ips 700/95 of Civilni oddelek, July 17, 1997

Neutemeljeno odklanjanje sklenitve pogodbe ne more povzročiti zvišanja kupnine v škodo tožeče stranke.

Sodba nº II Ips 718/95 of Civilni oddelek, July 17, 1997

Samostojna odškodnina za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti se prisodi oškodovancu, če gre za trajno ali vsaj trajnejše zmanjšanje teh aktivnosti. Takšna odškodnina se načeloma ne priznava, če gre za težave pri vsakodnevnih opravilih le v času zdravljenja in določen (krajši) čas po zaključku zdravljenja. Sodišča vendarle prisodijo odškodnino tudi, kadar je zmanjšanje življenjske aktivnosti začasno, vendar, če je močnejše intenzivnosti in če to opravičujejo posebne okoli...

Sodba nº II Ips 647/95 of Civilni oddelek, July 17, 1997

Pravico (so)uporabe ali (so)lastninsko pravico je mogoče zahtevati le od vseh lastnikov skupaj. Po zemljiškoknjižnem pravu se namreč domneva, da je lastnik tisti, ki je vpisan v zemljiško knjigo. Tisti torej, ki ni vpisan, mora dokazati nasprotno. To pa stori s tožbo proti zemljiškoknjižnim lastnikom (pravna pravila, povzeta v enaki vsebini v Zakon o zemljiški knjigi, Ur. l. RS, št. 33/95, 4. odstavek 5. člena in 6. člen). Le tako je mogoče doseči izstavitev zemljiškoknjižne listine za vpis z...

Sklep nº I R 34/97 of Civilni oddelek, July 17, 1997

Točna je ugotovitev Okrajnega sodišča na P., da sta zadevi, ki sta v teku pod opr. št. I P 91/93 (obravnava jo Okrajno sodišče v L., predmet spora pa je izpraznitev stanovanja) in P 264/94 (obravnava jo Okrajno sodišče na P., predmet spora pa je dodelitev drugega primernega stanovanja), povezani, vendar pa po presoji vrhovnega sodišča ne na tak način, da bi bila potrebna in utemeljena delegacija pristojnosti.

July 16, 1997

Sodba nº IV Ips 50/97 of Kazenski oddelek, July 16, 1997

Iz uvodnega dela 126. člena Zakona o dohodnini izhaja, da prekršek iz 3. točke tega člena (kot tudi druge prekrške po tej zakonski določbi) lahko storita dva povsem različna subjekta, to je zavezanec -

July 10, 1997

Sklep nº I R 23/97 of Civilni oddelek, July 10, 1997

Sodišče se po izdaji sklepa o izvršbi ne more več po uradni dolžnosti izreči za krajevno nepristojno.

Sodba nº II Ips 17/96 of Civilni oddelek, July 10, 1997

Z vlaganji v nepremičnino (objekte oziroma zgradbe) v lasti drugega se praviloma res pridobi le obligacijskopravni in ne stvarnopravni zahtevek, vendar pa v primeru, ko gre na prvotnem objektu za znatnejša dela in vlaganja, po katerih prvotni objekt praktično preneha obstajati oziroma nastanejo v ekonomskem pogledu pomembne spremembe v stanju in vrednosti objekta, sprememba stvarnopravnih razmerij ni izključena.

Sodba nº II Ips 359/95 of Civilni oddelek, July 10, 1997

Po določilu prvega odstavka 1093. člena ZOR za poravnavo veljajo splošne določbe zakona o dvostranskih pogodbah, razen če je določeno kaj drugega. Torej veljajo tudi določila o predmetu pogodbe in njegovi določenosti ali določljivosti (46. in 50. člen ZOR). Ni potrebno, da je predmet pogodbe precizno določen, zadostuje, da je ugotovljiv, se pravi, da je določena vrsta, kvaliteta in kvantiteta, ki se da spoznati glede na okoliščine, v katerih je bila sklenjena pogodba. V danem primeru je spore...

Sklep nº II Ips 440/95 of Civilni oddelek, July 10, 1997

Revizija je vložena proti sklepu sodišča druge stopnje, s katerim je bil postopek pravnomočno končan, in bi bila po določilu prvega odstavka 400. člena ZPP dovoljena, če bi bil hkrati izpolnjen pogoj iz drugega odstavka tega člena. Toda ta pogoj ni izpolnjen, ker gre za pravdo zaradi motenja posesti, za katero je v četrtem odstavku 443. člena ZPP izrecno določeno, da ni revizije. Zato je vrhovno sodišče po določilu 392. člena ZPP zavrglo nedovoljeno revizijo.

Sklep of Civilni oddelek, July 10, 1997

Tožnik je sicer 21.9.1991 umrl. Ker pa je imel pooblaščenca in ker ima dediče, ki so bili ugotovljeni s sklepom o dedovanju pri (Temeljnem sodišču v Celju, enoti v ... (opr.št. D 200/91, z dne 5.12.1991), so dediči že na podlagi zakona vstopili v pravdo na strani tožnika. Ker med postopkom niso preklicali pooblastila pooblaščencu, je pravdni postopek lahko tekel naprej (primerjaj 1. točko 212. člena ZPP).

Sodba of Civilni oddelek, July 10, 1997

Po določbi tretjega odstavka 382. člena ZPP revizije ni v tistih premoženjskih sporih, v katerih se tožbeni zahtevek ne nanaša na denarno terjatev, če vrednost spora, ki jo je tožnik navedel v tožbi, ne presega določenega zneska. Z novelo (Ul. RS št. 55/92), ki je začela veljati 5.12.1992, je bil ta znesek določen v višini 80.000,00 SIT. Tožnik je tožbo vložil dne 15.10.1993 in v njej opredelil vrednost spora z zneskom 80.000,00 SIT. Ta znesek le dosega, ne pa presega za dovoljenost revizije ...

Sodba of Civilni oddelek, July 10, 1997

Izplačilo odpravnine pripada bivšemu imetniku stanovanjske pravice ne glede na to, kam in kako se iz prejšnjega stanovanja izseli, torej tudi ne glede na to, da se izseli v sicer večje stanovanje za določen čas. Določba drugega odstavka 126. člena SZ pa se nanaša le na slučaj, ko gre pri zamenjavi za stanovanje istega lastnika.

Sodba nº II Ips 674/95 of Civilni oddelek, July 10, 1997

Ker je tožnica svojemu zakoncu - tožencu omogočala prihranke, s katerimi je bilo kupljeno med zakonsko zvezo premoženje, je to premoženje skupno s predpostavko enakih deležev, čeprav tožnica za prihranke ni vedela.

Sodba nº U 1779/94-9 of Upravni oddelek, July 10, 1997

Razpolaganje s poslovnim prostorom (lastnim ali v najemu) je eden od osnovnih pogojev za opravljanje poslovne dejavnosti podjetnika.

Sodba nº U 1804/94-4 of Upravni oddelek, July 10, 1997

Za upravičence do denacionalizacije ni mogoče šteti oseb, ki so premoženje iz 1. člena Zakona o prenosu sovražnikovega premoženja v državno last in o sekvestraciji premoženja odsotnih oseb pridobile s pravnim poslom, ki je bil po 7. členu istega zakona s sodno odločbo razglašen za ničnega.

Sodba nº U 1559/94-4 of Upravni oddelek, July 10, 1997

Če je tožnik pridobil državljanstvo po 40. členu ZDRS, je bil po določbi 13. čl. UZITUL in po 81. čl. Zakona o tujcih izenačen v pravicah in dolžnostih z državljani RS. Če je sporen prevzem obveznosti, potem ne gre za priznanje statusa mirnodobnega vojaškega invalida po pogojih iz 97. čl. ZTPVI.

Sodba nº II Ips 655/95 of Civilni oddelek, July 10, 1997

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo in sicer za pretrpljene in bodoče telesne ter duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti in strah.

Sodba nº II Ips 680/95 of Civilni oddelek, July 10, 1997

Po 33. členu Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih je vpis v zemljiško knjigo konstitutivne narave le pri pogodbenem prenosu nepremičnine. Po 20. členu navedenega zakona pa je mogoče lastninsko pravico pridobiti tudi po samem zakonu, za kar gre v konkretnem primeru. Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, v nadaljevanju ZZ) v 1. odstavku 65. člena določa, da od 1. aprila 1991 dalje vse premoženje, s katerim je do tedaj upravljala organizacija iz 1.

Sklep nº I R 26/97 of Civilni oddelek, July 10, 1997

Dvom v nepristransko sojenje je tehtna okoliščina, ki Vrhovnemu sodišču RS narekuje določitev drugega, stvarno pristojnega sodišča.

Sodba nº II Ips 457/95 of Civilni oddelek, July 10, 1997

V danem primeru so bila glede prodajne pogodbe pravilno uporabljena določila Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur.l. SRS št. 14/89 - prečiščeno besedilo ter RS št. 13/94 in 82/94). Gre za skupno premoženje tožnice in prvotoženca, ki je bilo pridobljeno v zakonski zvezi, toda v zemljiški knjigi ni bilo vpisano v skladu z določilom 54. člena tega zakona. Ker pa se na podlagi pravnega posla pridobi lastninsko pravico na nepremičninah z vpisom v javno knjigo (33. člen Zakona o teme...

Sodba nº II Ips 307/95 of Civilni oddelek, July 10, 1997

Vztrajanje tožene stranke v reviziji, da je bilo tožniku dano stanovanje le v začasno uporabo oziroma da sploh ne gre za stanovanje, ampak za del poslovnih prostorov, pomeni uveljavljanje na revizijski stopnji nedovoljenega razloga zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in zato teh ugovorov, na katere je sicer pravilno odgovorilo že pritožbeno sodišče, ni mogoče upoštevati.

Sodba nº II Ips 385/95 of Civilni oddelek, July 10, 1997

Nosilec obrti je tožniku kot tretji osebi objektivno odgovoren za škodo, ki jo pri delu povzroči njegov delavec. Odgovornosti bi se lahko rešil, če bi dokazal, da je delavec v danih okoliščinah ravnal tako, kot je treba.

Sodba nº II Ips 605/95 of Civilni oddelek, July 10, 1997

Nepremičnine, ki so predmet pravde, so bile kupljene v letih 1932 do 1939. Zakon o premoženjskih razmerjih med zakonci (Ur. list LRS, št. 20/50) je v 12. členu določal, da se določbe 9. do 12. člena temeljnega zakona o zakonski zvezi (Ur. list FLRJ, št. 29/46)

Sodba nº II Ips 654/96 of Civilni oddelek, July 10, 1997

Kljub toženčevim zatrjevanjem, da je bil njegov osebni dohodek višji od tožničinega, sta obe sodišči tudi po presoji revizijskega sodišča materialnopravno pravilno odločili, da sta deleža pravdnih strank na nepremičnem premoženju (stanovanju) enaka, saj sta ugotovili, da je bilo posojilo za plačilo pologa za nakup stanovanja dano obema strankama, da sta se stranki dogovorili, da stanovanje kupujeta skupaj in, kar je še posebej pomembno in odločilno, da pravdni stranki stanovanja na C. v K. sp...

Sodba nº II Ips 593/95 of Civilni oddelek, July 10, 1997

Ob upoštevanju v postopku pred nižjima sodiščema ugotovljenih pravnoodločilnih dejstev (tožena stranka je samovoljno odvzela tožnikov avtomobil, ga prodala, kupnino pa zadržala zase) pa ne more biti prav nobenega dvoma, da je toženka tožniku povzročila škodo, ki jo mora povrniti (154. člen ZOR).

Sklep nº II Ips 482/95 of Civilni oddelek, July 10, 1997

Če tožnik izpodbija oporoko po dol. 64. člena ZD zaradi tega, ker pokojnik ni znal brati in pisati in zaradi tega, ker je bil zaradi nastalega duševnega stanja oporočno nesposoben, mora sodišče raziskati obe okoliščini. Sodišče, ki ugotovi, da je bil pokojni pismen in zavrne tožbeni zahtevek, ne oceni pa dokazov v zvezi s trditvijo o oporočni nesposobnosti, stori bistveno kršitev po 354/II-tč.13 ZPP, ker sodba nima razlogov o vseh odločilnih dejstvih.

July 09, 1997

Sodba nº I Ips 92/96 of Kazenski oddelek, July 09, 1997

Ocena primernosti izrečene kazni ne more biti predmet zahteve za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 69/96 of Kazenski oddelek, July 09, 1997

Po določilu 2. odstavka 420. člena ZKP zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sodba nº U 1582/95-14 of Upravni oddelek, July 09, 1997

Če iz osebnostnih lastnosti tožeče stranke in s tem povezanih pravic izhaja, da zanje stranka ne more ali ne zna učinkovito poskrbeti, mora upravni organ, ob upoštevanju načela pomoči neuki stranki, ugotavljati, ali celotna oskrba, ki se stranki kot tujcu daje za delo na kmetiji, pomeni, da ji je s tem zagotovljeno preživljanje v RS.

Sklep of Upravni oddelek, July 09, 1997

Utemeljen je inšpekcijski ukrep - prepoved opravljanja dejavnosti družbi, ki opravlja gospodarsko dejavnost, ne da bi pridobila odločbo pristojnega organa, da izpolnjuje z zakonom določene pogoje za opravljanje dejavnosti.

Sodba nº U 1270/94 of Upravni oddelek, July 09, 1997

Tržni inšpektor nima podlage za izdajo inšpekcijske odločbe, s katero prepove opravljanje gostinske dejavnosti tožniku, kateremu je poteklo začasno obrtno dovoljenje, če je ta še pred potekom obrtnega dovoljenja prosil za njegovo podaljšanje in mu je bila odločba o podaljšanju začasnega obrtnega dovoljenja vročena pred izdajo inšpekcijske odločbe.

Sodba nº U 952/94-8 of Upravni oddelek, July 09, 1997

Ker vlagatelji zahteve za denacionalizacijo (3) v postavljenem roku (8 dni) niso določili skupnega predstavnika oz. pooblaščenca, je takega predstavnika lahko med njimi določil upravni organ (2. odst. 56. čl. ZUP). Skupni predstavnik mora obveščati vse stranke v upravnem postopku, saj je zastopnik vseh strank, ki se v tem primeru (ko je določen skupni predstavnik) štejejo za procesno skupnost strank.

Sklep of Upravni oddelek, July 09, 1997

Zgolj okoliščina, da so civilne pravne osebe lahko pridobivale v last tudi nepremičnine, še ne pomeni, da so bile stvari, ki so jih uporabljale, tudi v njihovi zasebni lasti. Po 8. členu zakona o prometu z nepremičninami so družbene pravne osebe smele civilnim pravnim osebam prodati (odtujiti iz družbene lastnine) nepremičnino le na javni dražbi, sicer pa so društva in druge civilne pravne osebe smele imeti na družbenih nepremičninah pravico uporabe, ki so jih pridobivale s pravnimi posli pro...

July 07, 1997

Sodba nº I Ips 209/97 of Kazenski oddelek, July 07, 1997

Če se izjava pošlje po pošti priporočeno ali brzojavno, velja dan oddaje na pošto za dan izročitve tistemu, kateremu je poslana.

July 03, 1997

Sklep nº I R 27/97 of Civilni oddelek, July 03, 1997

Dejstvo, da je Okrožno sodišče v L. vodilo postopek, v katerem naj bi bile storjene napake, ki so podlaga za odškodninski zahtevek zoper Republiko Slovenijo, je po presoji Vrhovnega sodišča tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča. Vrhovno sodišče je odločilo, da naj o zadevi odloča Okrožno sodišče v C.

Sodba nº I Ips 112/96 of Kazenski oddelek, July 03, 1997

Zagovornik ne more vložiti zahteve za varstvo zakonitosti v korist soobsojenca, ki ga ne zagovarja.

Sodba nº I Ips 51/96 of Kazenski oddelek, July 03, 1997

Ne gre za kršitev določb kazenskega postopka, ker je sodišče na glavni obravnavi, brez soglasja strank, prebralo zapisnik o zaslišanju priče, ki je odsotnost opravičila s tem, da je v porodniškem staležu, ker ima 5 mesecev starega otroka.

Sodba nº I Ips 174/97 of Kazenski oddelek, July 03, 1997

Po določbi 51. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti so zdravstveni delavci dolžni varovati kot poklicno skrivnost podatke o zdravstvenem stanju posameznika. Dolžnosti varovanja poklicne skrivnosti lahko zdravstvenega delavca razreši prizadeta oseba sama ali sodišče, za mladoletne osebe in osebe pod skrbništvom pa starši oziroma skrbniki.

Sodba nº U 1795/94-5 of Upravni oddelek, July 03, 1997

O razdelitvi zemljišč je bilo odločeno na podlagi zakona o kmetijskih zemljiščih, ki je bil med upravnim sporom razveljavljen z odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-I/94 z dne 14.9.1995, med upravnim sporom pa je bil uveljavljen tudi nov zakon o kmetijskih zemljiščih, ki v 1. odstavku 115. člena določa, da se postopki, ki so bili uvedeni pred uveljavitvijo tega zakona, končajo po predpisih, ki so veljali ob njegovi uvedbi. Upoštevajoč to pravno stanje je nova razdelitev zemljišč opravljena v sk...

Sodba nº U 121/95-6 of Upravni oddelek, July 03, 1997

Pri osebah, ki so bile člani Kulturbunda, to je predvojne nacistične organizacije, katere cilji so bili uperjeni proti narodnim in državnim koristim narodov FLRJ, se nelojalnost iz 2. odstavka 35. člena zakona o državljanstvu FLRJ domneva (3. odstavek 63. člena ZDen). Če stranka v postopku ne zatrjuje kakšnih dejstev ali okoliščin, s katerimi bi domnevo nelojalnosti izpodbijala kot dejansko neutemeljeno, upravni organ ni dolžan ugotavljati zakoniti domnevi nasprotnega dejanskega stanja.

Sodba nº U 177/95-6 of Upravni oddelek, July 03, 1997

Razlog za začasno prebivanje tujca v Republiki Sloveniji, da ima tujec na območju države nepremično premoženje (2. odstavek 13. člena ZTuj), je podan, če je tujec lastnik nepremičnega premoženja, kar se izkazuje z izpiskom iz zemljiške knjige oz. z drugimi listinami, iz katerih nedvomno izhaja, da je tujec lastnik nepremičnine.

Sodba nº U 1428/94-5 of Upravni oddelek, July 03, 1997

Če se blago uvaža carine prosto, mora carinski zavezanec ob uvozu predložiti potrdilo o izvoru blaga pristojnega organa države, iz katere se blago uvozi.

Sklep of Upravni oddelek, July 03, 1997

Če je bila izdana začasna odredba za zavarovanje premoženja denacionalizacijskega upravičenca po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki je posebej uredil zavarovanje zahtevkov za vračanje premoženja v procesih lastninskega preoblikovanja podjetij, določba 68. člena ZDen ne more biti več pravni temelj za zavarovanje denacionalizacijskih zahtevkov v procesih lastninskega preoblikovanja podjetij.

Sklep of Upravni oddelek, July 03, 1997

Namen obnove postopka je, da se odpravijo morebitne pomanjkljivosti dejanskega stanja, na katerem temelji prejšnja odločba, zato se kvalificiranost predlaganega dokaza ocenjuje le glede na dejansko stanje, na katerem je zasnovana odločba.

Sodba nº U 1408/94 of Upravni oddelek, July 03, 1997

Za Register aktivnih podjetij se plačuje prometni davek po tarifni št. 1 Tarife prometnega davka v višini 20%, v skladu z 2. točko 28. člena pravilnika o uporabi prometnega davka (kakor velja za plačilo prometnega davka od telefonskih, telefaksnih in drugih tovrstnih imenikov).

Sodba nº U 1238/94-4 of Upravni oddelek, July 03, 1997

Pravna oseba in zasebniki lahko uvažajo opremo - stroje po znižani carinski stopnji kot je predpisana v carinski tarifi, če je oprema namenjena posodobitvi ali razširitvi obstoječe proizvodnje blaga ali nudenja storitev, oziroma da gre za novo naložbo, čeprav je oprema večnamensko uporabna.

Sodba nº U 96/95-4 of Upravni oddelek, July 03, 1997

Ker ZDen vzpostavitev lastninske pravice na podržavljenem stavbnem zemljišču izrecno veže na pravico uporabe prejšnjega lastnika, je samo v tem primeru mogoča vzpostavitev lastninske pravice na podlagi 31. člena ZDen. To velja tudi v primeru, ko pravica uporabe še ni bila predmet dedovanja, saj zapuščina po samem zakonu preide na dediče v trenutku zapustnikove smrti.

Sodba nº II Ips 737/95 of Civilni oddelek, July 03, 1997

Tožeča stranka je zatrjevala in dokazovala, da je s tožencem solastnica do 1/2 vtoževanih stvari, ki so bile nabavljene v času skupnega dela na solastni kmetiji, toženec pa, da so te stvari njegova izključna lastnina, ker so bile kupljene le z denarjem iz njegovih dohodkov (tistih iz dela na kmetiji in tistih, ki jih je ustvaril z delom v Nemčiji). Trditveno in dokazno breme je bilo torej porazdeljeno na obe stranki. Vendar pa so dejanske ugotovitve, sprejete po zelo obsežnem in izčrpnem doka...

Sodba nº II Ips 789/95 of Civilni oddelek, July 03, 1997

Pretirana tolerantnost staršev do mladoletnikovih negativnih lastnosti ima za posledico odgovornost za njegovo ravnanje, ki je povzročilo škodo.

Sklep nº I R 19/97 of Civilni oddelek, July 03, 1997

Določitev drugega stvarno pristojnega sodišča mora biti pogojena z razlogi smotrnosti oziroma tehtnosti, saj se s tem posega v zakonsko določeno delitev pristojnosti med sodišči. V tem obsegu pa dedič S. Ž. ne navaja konkretnih okoliščin, ki bi mogle povzročiti prenos pristojnosti, ki ga zahteva. Predvsem pa med te okoliščine ni mogoče uvrstiti tega, da so predlagateljevi pravni pogledi na zadevo morda drugačni od sodne presoje.

Sklep of Civilni oddelek, July 03, 1997

Kadar je narava terjatve takšna, da vtoževani znesek predstavlja začasen obračun in se terjatev povečuje do končnega obračuna (ob dedovanju), uporaba določb ZOR o izpodbijanju dolžnikovih pravnih dejanj ni utemeljena.

Sodba nº in sklep II Ips 422/95 of Civilni oddelek, July 03, 1997

Ker v primeru tožbenega zahtevka M. K. vrednost spornega predmeta izpodbijanega dela pravnomočne sodbe (59.928,00 SIT) vrednosti 80.000,00 SIT ne presega, revizija tožene stranke v tem delu ni dovoljena.

Sodba nº II Ips 627/95 of Civilni oddelek, July 03, 1997

Določbo 18. člena Posebnih pogojev za kombinirano zavarovanje motornih vozil - AK - 1991 (v nadaljevanju pogoji), v kateri je določeno, da se pravice in dolžnosti iz zavarovalne pogodbe ne prenesejo na novega lastnika, razen če se s kupoprodajno pogodbo ne sklene drugače, pa tožena stranka povsem korektno citira, vendar pa jo, kot sta presodili že sodišči druge in prve stopnje, zmotno razlaga. Kot ugotavlja sama tožena stranka, je prodajna pogodba konsezualen kontrakt. V obravnavani pravdni z...

Sodba nº II Ips 348/96 of Civilni oddelek, July 03, 1997

Tožena stranka v reviziji ni navedla nobenega revizijskega razloga. Predlagala je le, naj se vse gradivo še enkrat "predela" in izda sodba, ki bo pravna in humana in ki za toženo stranko ne bo krivična. Ob takih revizijskih trditvah je revizijsko sodišče, ob upoštevanju pravnoodločilnih dejstev, ki sta jih ugotovili sodišči druge in prve stopnje in na katere je revizijsko sodišče vezano (3. odstavek 385. člena ZPP), opravilo le preizkus materialnopravne pravilnosti odločitev sodišč druge in p...

July 02, 1997

Sklep nº I R 25/97 of Civilni oddelek, July 02, 1997

Dejstvo, da je prvotožnik zaposlen pri pristojnem sodišču kot sodni izvršitelj, predstavlja tehten razlog za postopanje po določbi 68. člena ZPP. Vrhovno sodišče je zato za odločanje v tej pravdni zadevi določilo drugo stvarno pristojno sodišče iz istega sodnega okrožja.

Sklep nº II Ips 292/95 of Civilni oddelek, July 02, 1997

Zakonodajalec je ob uveljavitvi SZ zatečeni položaj reševal tako, da je v 155. členu določil obveznost tistega, ki je imetniku pravice uporabe dodelil zasebno stanovanje v uporabo, da mu v roku enega leta priskrbi drugo primerno stanovanje in določil pravico lastnika do vselitve in proste razpolage s stanovanjem po preteku enega leta od uveljavitve SZ. Res pa zakonodajalec ni dovolj jasno opredelil zavezanca za priskrbitev drugega primernega stanovanja, zaradi česar tudi ni bilo dovolj jasno,...

Sodba nº II Ips 308/96 of Civilni oddelek, July 02, 1997

Zmotna uporaba materialnega prava se kaže v napačni pravni presoji spora. Ta je podana, kadar sodišče na ugotovljeno dejansko stanje ne uporabi določb materialnega prava, ki bi jih moralo uporabiti. Po oceni revizijskega sodišča očitek zmotne uporabe materialnega prava ni utemeljen. Predmet pravne presoje so bila pravno odločilna dejstva, uveljavljana v tožbi in ki so predstavljala dejansko podlago sodbe zaradi izostanka. Dejstva kot so, da je bila med pravdnima strankama sklenjena najemna po...

Sodba nº II Ips 316/96 of Civilni oddelek, July 02, 1997

Na veljavnost določb temeljne ustavne listine in ustavnega zakona za izvedbo te listine ni vplival trimesečni moratorij, dogovorjen s tako imenovano brionsko deklaracijo, kot zmotno meni revident, ker z njim ni bilo vzpostavljeno formalnopravno stanje pred 25.6.1991.

Sklep nº II Ips 375/96 of Civilni oddelek, July 02, 1997

Iz kronološkega prikaza teka nepravdnega postopka je ugotoviti, da je tožnik kot nasprotni udeleženec v nepravdnem postopku uveljavljal dejstva, ki so kazala na spornost višine njegovega solastninskega deleža in s tem tudi višine deležev ostalih udeležencev nepravdnega postopka. Po določilu tretjega odstavka 118. člena ZNP pa mora sodišče, če obstoji med udeleženci spor o predmetu delitve oziroma o velikosti njihovih deležev, napotiti na pravdo prizadetega udeleženca ustrezno določbam 9. in 1...

Sodba nº II Ips 341/96 of Civilni oddelek, July 02, 1997

Take ugotovitve so tudi po presoji revizijskega sodišča utemeljevale zaključek nižjih sodišč, da sta pravdni stranki 6.2.1990 sklenili kupoprodajno predpogodbo (ki nalaga po prvem odstavku 45. člena zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR - zgolj obveznost skleniti pozneje glavno pogodbo) in da ta med pravdnima strankama ne ustvarja nobene obveznosti več, ker skladno z določili četrtega in petega odstavka 45. člena ZOR pozneje ni prišlo do sklenitve kupne pogodbe, toženca pa sta svojo nepremič...

Sklep of Civilni oddelek, July 02, 1997

Sodišči druge in prve stopnje sta ugotovili, da sta obe sosednji zemljišči pravdnih strank, to je gospodujoče in služeče v družbeni lasti in da je bila parcela (št. 11/1), na kateri imata sedaj toženca pravico uporabe, vse do leta 1982 "družbeno sredstvo v družbenopravni osebi", na katerem se po določilu 55. člena zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (ZTLR) stvarna služnost ni mogla priposestvovati. Dalje pa sta nižji sodišči še ugotovili, da tožeča stranka ni dokazala niti trditve,...

Sodba nº II Ips 299/96 of Civilni oddelek, July 02, 1997

Sicer je sprejemanje dokazne presoje res vezano na formalni okvir, ki ga določajo postopkovne določbe, med drugim predvsem v 219. do 276. členu ZPP. Toda pri izbiri in določanju dokazne vrednosti posameznih dokazil sodišča v sistemu proste presoje dokazov niso vezana na kakšna procesna pravila, kot jih razume revident. Bistveno pri tem je, da so bili vsi uporabljeni dokazi izpeljani po pravilih zakona (o pravdnem postopku) in da sta te dokaze sodišči druge in prve stopnje presodili po načelu ...

Sodba nº II Ips 516/95 of Civilni oddelek, July 02, 1997

Čeprav revidenta formalno opredeljujeta uveljavljanje revizijskega razloga zmotne uporabe materialnega prava, pa iz njunih trditev jasno izhaja, da gre vsebinsko za uveljavljanje razloga zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Revidenta namreč izpodbijata prepričljivost in verodostojnost izpovedi zaslišanih prič, kar naj bi potrdil predlagani dokaz za ogled na kraju samem, ne dopuščata možnosti, da bi v njuni odsotnosti in kljub polnemu parkirišču katero drugo vozilo povzročilo škod...

Sklep nº II Ips 244/97 of Civilni oddelek, July 02, 1997

Zakon o pravdnem postopku kot bivši zvezni predpis se v skladu z določbo prvega odstavka 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ul. RS št. 1/91-I) do sprejetja ustreznih predpisov v Republiki Sloveniji smiselno uporablja kot republiški predpis, kolikor ne nasprotuje pravnemu redu Republike Slovenije. Predmet varstva po določbi 3. točki 4. odstavka 382. člena ZPP, je bila enotnost jugoslovanskega trga in zato že iz teg...

Sklep of Upravni oddelek, July 02, 1997

V primeru nedovoljenega posega v prostor ni mogoče zahtevati spremembe podatkov v zemljiškem katastru.

Sodba nº II Ips 110/96 of Civilni oddelek, July 02, 1997

Toženec zaradi vinjenosti ni bil sposoben reagirati tako, da bi preprečil nesrečo v okoliščinah, ko je nevaren položaj s svojo nepravilno vožnjo povzročil tožnik. S tem je toženec ravnal v nasprotju s splošno obveznostjo preprečevanja škode (16. člen ZOR), ki se v prometu odraža kot pravilo defenzivne vožnje. Zato je tudi on soodgovoren za škodo.

Sodba nº in sklep II Ips 135/96 of Civilni oddelek, July 02, 1997

Kadar je ugotovitev ničnosti vsebovana v tožbenem zahtevku, mora biti ta naperjen proti vsem pogodbenim strankam. Ni mogoče z učinkom pravnomočnosti odločiti o ničnosti pogodbe samo zoper eno pogodbeno stranko, zoper drugo pa ne, saj gre za nujno in enotno sosporništvo (201.čl. Zakona o pravdnem postopku - v nadaljnjem ZPP) in je odločitev lahko samo enotna za obe pogodbeni stranki.

Sodba nº in sklep II Ips 168/96 of Civilni oddelek, July 02, 1997

Revizijsko sodišče soglaša s stališčem, da je toženec ravnal v stiski (2. odst. 161.čl. Zakona o obligacijskih razmerjih - v nadaljnjem ZOR), ko je ustrelil tožnikovega psa. Okoliščine, v katerih je prišlo do tega, opravičujejo to stališče. Toženec je psa ustrelil, ko je tekel proti njegovi izvenzakonski partnerki. Bil je vznemirjen , ker je videl poklano perutnino. Tožnikova psa sta bila velika in močna. Ni pomembno, da sta bila lovske pasme, ki na splošno ljudem ni nevarna. Okoliščine so bi...

Sodba nº II Ips 152/96 of Civilni oddelek, July 02, 1997

Dejstvo, da tožena stranka ni pridobila dovoljenja za redno obratovanje, tako da je lahko obratovala le v obsegu, mnogo manjšem od predvidenega, ne predstavlja spremenjenih okoliščin v smislu 1. odst. 133.čl. ZOR. Toženi stranki je bilo vnaprej znano, da lahko obratuje samo na podlagi ustreznih dovoljenj. Če jih ni pridobila vnaprej pred sklenitvijo zakupne pogodbe, je to opustitev, katere posledice mora nositi sama (2. odst. 133.čl. ZOR). Gre namreč za okoliščine, na katere bi morala tožena ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners