Vrhovno Sodišče: Opinions issued on August 1997

August 28, 1997

Sklep of Upravni oddelek, August 28, 1997

Ker je trajanje že pridobljene patentne pravice, za katero pa v odločbi ni določen rok njenega trajanja, spremenila že novela zveznega zakona ZVITIZR iz leta 1990 na 20 let od prijave patenta, Urad RS za varstvo industrijske lastnine pri prenosu te pravice po ZIL te pravice ni skrajšal, saj jo je priznal 20 let od prijave patenta, enako torej, kot je to določila že prej navedena novela zveznega zakona.

Sodba nº U 1291/95-6 of Upravni oddelek, August 28, 1997

Ukinitev dela poti kot javne poti, na katero je predviden izvoz po izdanem lokacijskem dovoljenju, na zakonitost izdane lokacijske odločbe ne vpliva.

Sodba nº U 846/95-9 of Upravni oddelek, August 28, 1997

Ni pravne podlage za prekinitev postopka zaradi rešitve predhodnega vprašanja (ugotovitve veljavnosti kupoprodajnih pogodb o prodaji nenacionaliziranih objektov, ležečih na nacionaliziranih zemljiščih), če se zahtevek upravičenca v denacionalizacijskem postopku ne glasi na vrnitev v naravi nacionaliziranih zemljišč, na katerih stojijo navedeni objekti.

Sodba nº U 1577/94-7 of Upravni oddelek, August 28, 1997

Ni zakonita odločba o zavrnitvi vloge za pridobitev državljanstva, če ni ugotovljenih pravno pomembnih dejstev za opredelitev zakonskega dejanskega stanja po 3. odstavku 40. člena ZDRS in ni navedenih razlogov za odločitev po prostem preudarku.

Sodba nº U 1275/95-8 of Upravni oddelek, August 28, 1997

Če upravni organ zavrne zahtevek stranke po pridobitvi državljanstva po 40. členu ZDRS iz razlogov 3. odstavka tega člena, mora v postopku najprej ugotoviti, ali oseba izpolnjuje pogoje iz 1. odstavka tega člena, in če jih, mora ugotoviti konkretna dejanja osebe, ki so odločujoče vplivala na realizacijo nezakonitih aktivnosti JLA (2. alinea 8. člena uredbe o merilih za ugotavljanje izpolnjevanja določenih pogojev za pridobitev državljanstva RS z naturalizacijo), kot zakonitega dejanskega stan...

Sodba nº U 775/95-9 of Upravni oddelek, August 28, 1997

Če je bila ob podržavljenju podjetja ugotovljena njegova denarna vrednost, se ta po 5. odstavku 44. člena ZDen valorizira. Stranka, ki ugovarja ugotovljeni vrednosti ob podržavljenju, je dolžna v postopku predložiti verodostojne dokaze oz. listine.

Sklep of Gospodarski oddelek, August 28, 1997

Ne drži izvajanje tožene stranke, da bi njen pobotni ugovor ne smel biti zavržen, ker da ne gre za nedopustnost pobota po 119. členu ZPPSL, ker je njena terjatev nastala tako kot tožnikova šele po začetku stečajnega postopka. Slednje sicer drži, saj se v pobot uveljavljena terjatev nanaša v skladu z določilom drugega odstavka 122. člena ZPPSL na škodo, ki jo je utrpela tožena stranka zaradi odstopa stečajnega upravitelja od najemne pogodbe po začetku stečajnega postopka. Toda po določilu 1. t...

Sodba nº III Ips 72/96 of Gospodarski oddelek, August 28, 1997

1. Za brzojavno pritožbo velja, da jo je podpisal tisti, ki je v njej naveden kot podpisnik. Če je v njej še navedeno, katera odločba se z njo izpodbija, je to pritožba, ki jo je mogoče obravnavati. Po preteku pritožbenega roka vložene obrazložitve zato pritožbeno sodišče ne sme upoštevati.

Sodba nº III Ips 77/97 of Gospodarski oddelek, August 28, 1997

1. Izpodbojna pogodba je veljavna, dokler se ne razveljavi. Vrnitveni denarni zahtevek je zato odvisen od odločitve o nedenarnem zahtevku na razveljavitev pogodbe.

Sodba nº III Ips 38/96 of Gospodarski oddelek, August 28, 1997

1. Posledice razdrte pogodbe določa ZOR v 132. členu. Te nastopijo ne glede na morebitno odgovornost ene ali druge pogodbene stranke za razdrtje pogodbe. 2. Če stranka razdrte pogodbe pozneje izpolni obveznost iz pogodbe, to ni izpolnitev pogodbene obveznosti, ker pogodbe ni več.

Sklep of Civilni oddelek, August 28, 1997

Pravica do svobodnega izražanja in do informiranja ni absolutna, marveč je omejena, med drugim tudi zaradi pravic drugih (15. člen URS) oziroma zaradi zavarovanja ugleda in pravic drugih (drugi odstavek 10. člena EKČP). V danem primeru gre za varstvo pravice do spoštovanja zasebnosti po 35. členu URS (kakor pravilno ugotavljata sodišči prve in druge stopnje) in po 8. členu EKČP. Pravica do spoštovanja zasebnosti omogoča posamezniku, da živi tako, kot sam želi in da je zavarovan pred javnostjo...

Sklep nº II Ips 669/95 of Civilni oddelek, August 28, 1997

Stranka, ki je pred sodiščem druge stopnje v celoti uspela, nima pravnega interesa za vložitev revizije. Revizija proti sklepu o stroških ni dovoljena.

Sodba nº II Ips 549/95 of Civilni oddelek, August 28, 1997

14. člen ZTLR solastniku omogoča posest in uporabo solastne stvari v sorazmerju z deležem, ki mu gre. Ker je tožničin solastni delež hiše 46/100 obsegal najmanj 116,62 m2, kolikor je obsegalo zgornje stanovanje, je toženec tožnici neupravičeno odtegnil posest in uporabo solastne hiše. Sodišči prve in druge stopnje sta pravilno upoštevali tudi določilo drugega odstavka 14. člena ZTLR, ki solastniku daje pravico, da s svojim delom razpolaga brez soglasja solastnika - toženca. Toženčevi trditvi,...

Sklep of Civilni oddelek, August 28, 1997

Če imata toženca služnostno pravico odlaganja gnoja in kolja v času od novembra do aprila na služečem zemljišču v korist gospodujočega zemljišča na podlagi sodne poravnave z dne 27.5.1930 in imata tako kot je bilo tedaj, tudi sedaj na gospodujoči parceli vinograd, na katerega imata dostop samo preko služečega zemljišča, ter na njem vsako leto odlagata gnoj in kolje, se od ustanovitve služnosti do danes ni spremenila namembnost zemljišča, niti kultura. Zato niso podane okoliščine, ki bi nareko...

Sklep nº II Ips 95/96 of Civilni oddelek, August 28, 1997

Dopustno je zaradi spremenjenih razmer sodno zahtevati razvezo prodajne pogodbe, vzpostavljene s pravnomočno sodno odločbo.

Sodba nº II Ips 143/96 of Civilni oddelek, August 28, 1997

Telefonskega naročniškega razmerja ni mogoče šteti za vgrajeno opremo. Telefonske instalacije v fizičnem smislu so lahko vgrajena oprema, naročniško razmerje pa je pravno razmerje med pošto in naročnikom in kot tako ni niti oprema, niti pritiklina hiše.

Sodba nº II Ips 87/96 of Civilni oddelek, August 28, 1997

Pri odločitvi o višini odškodnine za posamezne oblike nepremoženjske škode mora sodišče, če naj pravilno uporabi materialno pravo (200. in 203. člen ZOR), ne le individualizirati zadoščenja, ki naj bi ga pomenila odškodnina, marveč ga tudi umestiti v nujne okvire, ki jih začrtujejo po eni strani razmerja med manjšimi in večjimi škodami in odškodninami zanje in po drugi strani prisojene odškodnine v državi, katere sodišče odloča. Odškodnine, o katerih je beseda, se po višini oblikujejo različn...

Sodba nº II Ips 112/96 of Civilni oddelek, August 28, 1997

Dejanska podlaga tožnikove tožbe je v tem, da je sklenil s toženo stranko prodajno pogodbo za ceno, ki je previsoka, ker mu zakon omogoča njeno zmanjšanje. Ker tožena stranka na zmanjšanje ni pristala zahteva vrnitev preveč plačanega. Pravno gledano gre za obogatitveni zahtevek, kot pravilno ugotavlja revizija, iz oddelka zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR) o neupravičeni pridobitvi oziroma natančneje za primer, ko kdo zahteva vrnitev tistega, kar je plačal, čeprav je vedel, da tega ni dol...

Sklep of Civilni oddelek, August 28, 1997

S sklenitvijo zavarovalne pogodbe je tožnik pristal na zavarovalne pogoje tožene stranke, vključno z razlogi, zaradi katerih pride do izgube zavarovalnih pravic.

Sklep of Civilni oddelek, August 28, 1997

Kot revizijski razlog pa pridejo v poštev samo tiste absolutne bistvene kršitve določb pravdnega postopka na prvi stopnji, ki niso izključene v 1. tč. prvega odst. 385.čl. ZPP. Iz tega izhaja, da se v reviziji ni mogoče utemeljeno sklicevati na prvostopne kršitve določb postopka po prvem odst. 354.čl. ZPP, ki jih revident ni uveljavljal že v pritožbi.

Sodba nº II Ips 493/96 of Civilni oddelek, August 28, 1997

Ker sta v tem primeru pravdni stranki sklenili preužitkarsko pogodbo (imenovano tudi izročilno), ki ni urejena v pozitivnem pravu, po ustaljeni sodni praksi pa se za urejanje pravnih razmerij med strankami izročilne pogodbe uporabljajo ustrezna določila zakona o dedovanju, je omenjeni materialnopravni preizkus terjal oceno ali je bil spor pravilno rešen po določbah 120. oziroma 121. člena zakona o dedovanju (naprej ZD). Tako se pogodba razveže po določilu drugega odstavka 120. člena ZD v prim...

Sodba nº in sklep II Ips 438/96 of Civilni oddelek, August 28, 1997

Ker je ugotovljeno, da je ml. M. Š. Š. rojena 25.1.1989 in da živi pri materi, je glede na določilo 107. in 114. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) utemeljen zaključek sodišč druge in prve stopnje, da jo lahko v pravdnem postopku zastopa kot zakonita zastopnica mati D. Š.. Ta pa ni dala dovoljenja za vložitev predmetne odškodninske tožbe, ko jo je sodišče o vložitvi take tožbe seznanilo in s čimer je poskušalo odpraviti zadevne procesnopravne pomanjkljivosti. Revizi...

Sodba nº II Ips 740/95 of Civilni oddelek, August 28, 1997

Za nakup stanovanja po določilu 117. in naslednjih členov SZ je bistvena lastnost imetništva stanovanjske pravice na dan uveljavitve zakona. Zato kasnejša sklenitev najemne pogodbe za stanovanje ne vpliva na dolžnost lastnika, da proda stanovanje po privatizacijskih določilih.

August 21, 1997

Sodba nº U 1277/94 of Upravni oddelek, August 21, 1997

Ker tožnik kot namestnik vodje enote po prejšnjih predpisih ni bil upravičen do dodatka na vodstveno funkcijo, po novem zakonu pa se njegova funkcija ni mogla analogno šteti kot funkcija namestnika predstojnika, je odločitev tožene stranke, ko pri uvrstitvi v plačilni razred ni upoštevala določbe 3. odstavka 47. člena ZS, pravilna.

Sodba nº U 821/95-8 of Upravni oddelek, August 21, 1997

Ni zakonita odločba o zavrnitvi vloge za pridobitev državljanstva, če ni ugotovljenih pravno pomembnih dejstev za opredelitev zakonskega dejanskega stanja po 3. odstavku 40. člena ZDRS in če ni navedenih razlogov za odločitev po prostem preudarku.

Sodba nº U 1099/95 of Upravni oddelek, August 21, 1997

Tega, kar ima možnost terjati delavec sam pri pristojnem delovnem sodišču, inšpektor delodajalcu z odločbo ne nalaga (2. točka 4. člena ZDSS ter 1. in 15. člen ZDI), pač pa inšpektor odredi uskladitev konkretne pogodbe o zaposlitvi s kolektivno pogodbo, s katero ni v skladu, saj se s kolektivno pogodbo v skladu z ZDR, predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in drugimi predpisi, podrobneje urejajo pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev ter pravice in obveznosti delodajalcev (1. odstavek 12...

Sklep nº III Ips 83/97 of Gospodarski oddelek, August 21, 1997

1. Stvari, ki so pri dolžniku ob začetku stečajnega postopka, pa niso njegove (jih nima), ne gredo v stečajno maso. Če ni dvoma, da stvari, ki so pri stečajnem dolžniku ob začetku stečajnega postopka, niso njegove, ne pridejo v stečajno maso in jih ni mogoče prodajati kot del stečajne mase.

Sodba nº in sklep II Ips 350/96 of Civilni oddelek, August 21, 1997

1. S tožbo ni mogoče zahtevati izvedbe likvidacijskega postopka. 2. Zahtevku za prenehanje družbe po 455/II. členu sodišče ugodi, če ugotovi, da družba ne more več v zadostni meri dosegati svojih ciljev, ali če so za to drugi utemeljeni razlogi. Ker zakon ne pove, kateri so to, je to treba presoditi v vsakem primeru posebej. Lahko so to tudi razlogi, ki so podlaga za izstop iz družbe ali izključitev iz nje.

Sodba nº II Ips 435/96 of Civilni oddelek, August 21, 1997

Revizijsko sodišče ocenjuje, da je bila navedena pravna podlaga delno zmotno uporabljena pri materialnopravni presoji spora na drugi stopnji le v delu, v kolikor je bila odškodnina za zmanjšanje življenjske aktivnosti priznana v nižjem znesku od 800.000,00 SIT. Na prvi in drugi stopnji priznana odškodnina iz navedenega naslova v višini 400.000,00 SIT je premalo upoštevala dve pravno odločilni okoliščini in sicer, da predstavlja poškodba ob prometni nezgodi sprožilni moment za težave v hrbteni...

Sklep of Civilni oddelek, August 21, 1997

Čeprav je sprejemanje dokazne presoje vezano na formalni okvir, ki ga določajo postopkovne določbe, predvsem v 219. do 276. členu ZPP, vendar nobeno procesno določilo ne omejuje sodišča pri izbiri, o tem katere dokaze od predlaganih bo izvedlo in kakšno dokazno vrednost bo dalo posameznim dokazom, ker bi bilo to tuje sistemu proste presoje dokazov kot metodi ugotavljanja dejanskega stanja, temelječem na načelu materialne resnice kot enem izmed temeljnih procesnih načel ZPP. Povedano velja tud...

Sodba nº II Ips 419/96 of Civilni oddelek, August 21, 1997

Iz ugotovitev nižjih sodišč izhaja, da sta pravdni stranki kot razvezana zakonca po daljših pogajanjih sklenili sporazum v smislu 60. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, o razdelitvi skupnega premoženja in vrnitvi daril, da tožnica pri sklepanju sporazuma in njegovem podpisovanju ni bila pod pritiskom ali v takem duševnem stanju, da ne bi bila sposobna razumeti pomena posla, ki ga je sklepala ali izraziti svoje volje. Glede na te in ostale ugotovitve, po katerih tožnica ni ...

Sodba nº II Ips 427/96 of Civilni oddelek, August 21, 1997

Okolnost, da bo tožnik trpel telesne bolečine tudi v bodoče, sta sodišči nižjih stopenj upoštevali. Tudi pri odmeri odškodnine za strah sta sodišči nižjih stopenj v zadostni meri upoštevali vse pravno pomembne okoliščine v zvezi s to obliko škode. Končno pa je bila tudi odškodnina za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti ustrezno odmerjena, saj so pri tem upoštevane vse okoliščine v zvezi s pričakovanim časovnim obdobjem trajanja škodnih posledic, tožnikova starost in obse...

Sklep nº II Ips 411/96 of Civilni oddelek, August 21, 1997

Po oceni revizijskega sodišča sta sodišči druge in prve stopnje izhajali iz zmotnih materialnopravnih izhodišč, da prihajajo v poštev za razsojo spora le določene norme zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (ZTLR), zaradi česar nista ugotovili vseh pravno odločilnih dejstev, ki so bila nujna za pravilno presojo spornega razmerja. Navedena pomanjkljivost presoje se kaže v dveh smereh in sicer prvič v tem, da sta zmotno razlagali določilo 1. odstavka 25. člena ZTLR brez povezave s 5. o...

Sodba of Civilni oddelek, August 21, 1997

ZIP nima določb o tem, kako ravna sodišče, kadar meni, da ni krajevno pristojno. Toda analogna uporaba 20. člena ZPP v zvezi s 14. členom ZIP privede do ugotovitve, da se po izdaji sklep o izvršbi ne sme več po uradni dolžnosti izreči za krajevno nepristojno.

Sodba nº in sklep II Ips 68/96 of Civilni oddelek, August 21, 1997

Po takrat veljavnem zakonu o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 83/89 in Uradni list RS, št. 24/92 - ZSZ/84) je bilo mogoče oddati stavbno zemljišče, za kar nesporno je šlo v tem primeru, brez javnega razpisa, med drugim, če je šlo za zemljišče, ki je potrebno za smotrno izkoriščanje ali zaokrožitev stavbnega zemljišča (drugi odstavek 51. člena). Takšno svoje zemljišče sta druga in tretja tožena stranka že imeli (parc. št. 682/10). V času prodaje sporna parcela ni imela narave f...

Sodba nº II Ips 77/96 of Civilni oddelek, August 21, 1997

Realizirana je lahko po 73. členu zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR) samo pogodba, ki je bila sklenjena, le da ne na predpisan oblični način. Nižji sodišči sta ugotovili ne le, da prva razpisana dražba 25.9.1991 ni bila opravljena, marveč tudi, kar je odločilno, da pogodba ni bila sklenjena. Nesklenjena pogodba ne more biti realizirana.

Sodba of Civilni oddelek, August 21, 1997

Zakon o pravdnem postopku (ZPP) omogoča revizijo zoper sklep sodišča druge stopnje, vendar le takšen, s katerim je bil postopek pravnomočno končan (prvi odstavek 400. člena). Sklep o prekinitvi postopka pa ni takšne narave, saj je njegov namen le začasno ustaviti razvoj pravde, ne pa jo končati. Tožeča stranka je potemtakem vložila revizijo proti odločbi, proti kateri je po zakonu ni mogoče vložiti (drugi odstavek 389. člena v zvezi s četrtim odstavkom 400. člena ZPP), zaradi česar jo je mora...

Sklep of Civilni oddelek, August 21, 1997

Preživnina za enoletno hčerko v znesku 22.000 (od 1.4.1996 dalje) je v skladu z 79. členom ZZZDR - očetovi dohodki 83.000, materini 45.000 in otroški dodatek 6.000.

Sklep of Civilni oddelek, August 21, 1997

Primerjava dohodkov na družinskega člana, ki so v tožničini družini izrazito ugodnejši kot v toženčevi, ne more biti razlog za določitev nižjega toženčevega preživninskega prispevka. Ta primerjava je pomembna toliko, da tožencu, ki ima nižje dohodke kot tožničina mati, ni mogoče naložiti preživnine, s katero bi tožnica lahko dosegla višji standard od toženca in njegove družine. Vendar je glede na povedano ta okolnost upoštevana, ker toženčev prispevek v znesku 20.000,00 SIT mesečno ne pokrije...

Sodba nº II Ips 507/95 of Civilni oddelek, August 21, 1997

Če revizija meri na to, da tožencema ne bi bila dana možnost obravnavanja pred sodiščem, ker sodišče druge stopnje ni razveljavilo prve sodbe in ni ugodilo predlogu za zaslišanje predlaganih prič in izvedenke je pojasniti, da mora sodišče izvesti dokaze in popolnoma in po resnici ugotoviti tista sporna dejstva, ki so potrebna za odločitev, ni pa dolžno izvajati vseh dokazov, ki jih predlagata pravdni stranki. Sodišči prve in druge stopnje sta izvedli in ocenili potrebne dokaze po določilu 8. ...

August 14, 1997

Sodba nº U 1557/94-6 of Upravni oddelek, August 14, 1997

V postopku denacionalizacije podržavljenega podjetja je glede na postavljen zahtevek upravičenca za odškodnino v obliki obveznic zaradi bistveno zmanjšane vrednosti nepremičnin in za nacionalizirane premičnine zavezanec Slovenski odškodninski sklad.

Sodba nº U 1678/94-5 of Upravni oddelek, August 14, 1997

Upravni organ krši pravila postopka, če v postopku ugotovitve državljanstva stranko ne seznani z odločilnimi dejstvi in dokazi, na katere namerava opreti svojo odločbo.

Sodba nº U 1758/94 of Upravni oddelek, August 14, 1997

Na podlagi 40. člena ZDen ima upravičenec možnost izbire med vrnitvijo podjetja v naravi (34. - 37. člen ZDen) ali odškodnino v obveznicah. Zato je od postavljenega zahtevka upravičenca odvisna oblika vrnitve in določitev zavezanca.

August 08, 1997

Sodba nº III Ips 45/97 of Gospodarski oddelek, August 08, 1997

Privolitev po 145. členu ZOR v odstop pogodbe ni pogodba, ampak je enostranska izjava ene pogodbene stranke, s katero ta privoli (izjavi voljo), da vstopi v pogodbeno razmerje z njo namesto druge pogodbene stranke tretja oseba. V postopku ni bilo ugotovljeno, da bi najemodajalec takšno privoljenje dal, da pa mu manjka samo predpisana obličnost. Zato (ne glede na to, da gre za enostranski pravni posel) 73. člena ZOR ni mogoče uporabiti.

Sodba of Gospodarski oddelek, August 08, 1997

Samo opravičilo izostanka ne more preprečiti uporabe 2. odst. 499. člena ZPP. Samo utemeljen razlog za nemožnost pristopa na narok za glavno obravnavo ima lahko za posledico njegovo preložitev.

August 07, 1997

Sodba nº U 956/94-10 of Upravni oddelek, August 07, 1997

Ni popolno ugotovljeno dejansko stanje, če upravni organ določi zavezanca za vrnitev nacionaliziranih poslovnih prostorov v last, na podlagi zemljiškoknjižnega vpisa DL dveh uporabnikov na isti nepremičnini, pri čemer ugotovi, da je eden zavezanec za vrnitev, drugi pa le dejanski posestnik, ki bo moral svoje poslovanje prilagoditi novim razmeram.

Sodba nº U 664/95-4 of Upravni oddelek, August 07, 1997

Pogostejše obiskovanje bolnih "staršev" ni "drug upravičen razlog" iz 2. odstavka 13. člena ZTuj, ker ni izkazana upravičena potreba daljšega prebivanja v Sloveniji.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners