Vrhovno Sodišče: Opinions issued on September 1997

September 30, 1997

Sklep nº VIII R 7/97 of Delovno-socialni oddelek, September 30, 1997

Po določbi drugega odstavka 2. člena Zakona o ureditvi obračunavanja in plačevanja določenih davkov in prispevkov v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. list št. 69/94) so spori za razliko med dejansko izplačano osnovno plačo delavca in plačo, ki bi jo delavec prejel ob upoštevanju določb kolektivne pogodbe, opredeljeni kot kolektivni spori po Zakonu o delovnih in socialnih sodiščih. Ne glede na to, da omenjeno zakonsko normo vsebuje zakon, s katerim je urejen način obračunavan...

Sodba of Delovno-socialni oddelek, September 30, 1997

Dodelitev stanovanja delavcu v nasprotju s splošnim aktom in zakonom, ne more vplivati na spremembo pristojnosti sodišča. Za tak spor je pristojno delovno sodišče, prej sodišče združenega dela, ker je bil spor sprožen pred sprejemom stanovanjskega zakona.

Sklep nº VIII R 5/97 of Delovno-socialni oddelek, September 30, 1997

Ob upoštevanju sedanjih podatkov v spisu je potrebno, spor, ki izvira iz nasprotne tožbe, obravnavati kot indvidualni delovni spor, ne pa spor iz civilno pravnega razmerja med pravdnima strankama. Sodišče bo namreč, glede na to, da najemne pogodbe ni več, moralo ugotoviti, kakšna je bila prava volja pravdnih strank, in če je bil njun namen ustanovitev delovnega razmerja med strankama, če so izpolnjeni pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi in s tem delovnega razmerja, kaj je bilo med strank...

September 26, 1997

Sodba nº III Ips 56/97 of Gospodarski oddelek, September 26, 1997

Tožena stranka je za izvršitev posla zadolžila voznika, ki je prevzel tovor in tovorni list CMR, ki ga je nekdo od njenih delavcev žigosal. S tem je tožena stranka prevzela vse obveznosti, ki izhajajo iz tovornega lista. Po določilu 4. člena Konvencije o pogodbi za mednarodni prevoz blaga po cesti je namreč prevozna pogodba potrjena z izdajo tovornega lista, ki po določilu prvega odstavka 9. člena konvencije dokazuje pogodbene pogoje (dokler se ne dokaže nasprotno). Tožena stranka odgovarja z...

Sodba nº III Ips 46/97 of Gospodarski oddelek, September 26, 1997

Citirana pogodba predstavlja avtorsko pogodbo, s katero je tožeča stranka dala računalniški program kot avtorsko delo v najem toženi stranki. V času sklenitve pogodbe 8.3.1994 še ni veljal Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, na katerega se sklicuje tožena stranka v reviziji. Toda že novela zakona o avtorski pravici je v 2. členu vključila med avtorska dela tudi računalniške programe. Pri tem ni pomisleka, da bi se navedeno avtorsko delo ne moglo dati v najem za gospodarsko izkoriščanje, sa...

September 25, 1997

Sodba nº U 332/95-4 of Upravni oddelek, September 25, 1997

Čas in okoliščine poškodbe, zadobljene pri opravljanju vojaške službe, pristojna vojaška enota ugotovi po uradni dolžnosti. Ker o tem obstajata dve potrdili z različno vsebino, je dejansko stanje pomanjkljivo ugotovljeno.

Sodba nº U 1388/94 of Upravni oddelek, September 25, 1997

Pridobivanje strank (kupcev blaga, storitev) z dajanjem ali obljubljanjem nagrad ali storitev, ki po vrednosti občutneje presega vrednost blaga ali storitve, s katero stranka pridobi možnost nagrade, pomeni nelojalno konkurenco in nastopanje na trgu proti dobrim poslovnim običajem, s katerim se utegne povzročiti škoda drugim udeležencem na trgu.(Nagradno žrebanje vstopnic 1500 Itl daje možnost pridobiti nagrado 1.500.000 Itl).

Sodba nº U 252/94 of Upravni oddelek, September 25, 1997

Roki veljavnosti prenešenih pravic patenta, podeljenega z odločbo Zveznega zavoda za patente v Beogradu z dne 10.12.1981 (za katere čas trajanja patenta v odločbi ni določen), se računajo po določbi 2. odstavka 122. člena novele ZIL.

Sodba nº U 104/95 of Upravni oddelek, September 25, 1997

Stranka, ki v upravnem postopku ni imela položaja stranke, zahteva pa sodno varstvo v upravnem sporu, mora obrazložiti, katere njene pravice ali pravne koristi so kršene z izpodbijanim aktom.

Sodba nº U 333/95-4 of Upravni oddelek, September 25, 1997

Kadar gre za denacionalizacijo stvari, ki so prešle v državno last na podlagi pravnega posla, je o zahtevi za denacionalizacijo pristojno odločati sodišče in ne upravni organ (1. odstavek 56. člena v zvezi s 5. členom ZDen).

Sklep of Upravni oddelek, September 25, 1997

Vrnitev nadomestnih nepremičnin je možna samo na podlagi sporazuma. Če sporazuma ni, organ brez izrecne privolitve stranke ni upravičen odločati o vrnitvi premoženja v drugačni obliki, kot je bila zahtevana.

Sklep of Civilni oddelek, September 25, 1997

Če je bila predpogodba za kupoprodajo nepremičnine v pretežni meri realizirana in je bila vsa kupnina plačana, prodajalec ne more zahtevati razveze pogodbe zaradi neplačane kupnine, niti plačila najemnine.

Sodba nº II Ips 28/96 of Civilni oddelek, September 25, 1997

Kadar se tožbeni zahtevek nanaša na terjatev za plačilo rente za preživljanje zaradi smrti preživljalca, obveznost preneha zaradi izpolnitve, če kaka tretja oseba očitno neodplačno nadomesti izgubljeno vzdrževanje.

Sodba nº II Ips 767/95 of Civilni oddelek, September 25, 1997

V danem primeru naj bi šlo za prodajo nepremičnine, zato morajo biti po določilih 26. do 74. člena ZOR za nastanek pravnega posla sočasno podani vsi naslednji elementi: soglasje volj, dopustnost predmeta in podlage, sposobnost pogodbenih strank in po določilu prvega odstavka 67. člena ZOR tudi posebna oblika, sicer pogodba nima pravnega učinka (prvi odstavek 70. člena ZOR). V določilu 72. člena ZOR in 33. člen Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (ZTLR, Ur.l. SFRJ, št. 6/80 do 36/90...

Sodba nº II Ips 715/95 of Civilni oddelek, September 25, 1997

Opravljanje redarske službe v gostinskem lokalu je delo s povečano nevarnostjo, za katero objektivno odgovarja njen imetnik. Sodišče prve stopnje odmeri pravično denarno odškodnino za nepremoženjsko škodo v času, ko o zadevi odloči. Od dneva izdaje prve sodbe tečejo zamudne obresti.

Sodba nº II Ips 371/96 of Civilni oddelek, September 25, 1997

Zakon o obligacijskih razmerjih ne predvideva dogovora o ari ob sklenitvi predpogodbe, ga pa tudi ne prepoveduje.

Sklep nº I R 40/97 of Civilni oddelek, September 25, 1997

Dejstvo, da je dolžnica zaposlena kot vpisničarka in strojepiska pri Okrajnem sodišču v R., je tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča.

Sklep nº I R 31/97 of Civilni oddelek, September 25, 1997

Dejstvo, da je toženkina tašča zaposlena kot vpisničarka na pravdnem oddelku Okrožnega sodišča v C. in da se vpisnika pravdnih oddelkov okrajnega in okrožnega sodišča nahajata v istem prostoru, je tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča.

September 24, 1997

Sodba nº I Ips 122/95 of Kazenski oddelek, September 24, 1997

Strogost kazenskih zakonov, ki so se uporabljali v času od storitve kaznivega dejanja do pravnomočne sodbe, se presoja celovito ob upoštevanju vseh delov kazenskega zakona, to je splošnega dela vključno s sistemom sankcij, zakonitih znakov določenega kaznivega dejanja in predpisane sankcije zanj, ki so veljali istočasno v določenem času.

Sklep of Upravni oddelek, September 24, 1997

3. odstavek 63. člena ZDen vzpostavlja pravno domnevo, da so osebe nemške narodnosti, ki so optirale za Tretji Reich "folksdojčerji" (člani Kulturbunda), nelojalno ravnale zoper interese narodov in države FLRJ, zaradi česar jim je Jugoslavija ob izpolnjevanju še ostalih pogojev odrekla pridobitev državljanstva oz. vpis v državljansko knjigo.

Sodba nº U 321/94 of Upravni oddelek, September 24, 1997

V postopku določitve pristojbine za vzdrževanje patenta je pravno pomembna priznana patentna pravica za obdobje, ki ga določa zakon, zato v upravnem sporu, povezanem z določitvijo pristojbine, ni mogoče upoštevati ugovora, ki se nanaša na odločbo o priznanju patentne pravice.

Sodba nº U 1620/95 of Upravni oddelek, September 24, 1997

Ne glede na določbo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP), ki za odmik manj kot 4 m od sosednje parcelne meje predpisuje soglasje lastnika sosednje parcele, soglasje za odmik 2 m od parcelne meje ni potrebno, če gre za gradnjo v strnjenem delu vaškega naselja, za katero PUP določa, da se lahko objekti v strnjeni pozidavi vaških naselij stransko naslanjajo na sosednje objekte.

Sodba nº U 16/95-6 of Upravni oddelek, September 24, 1997

Zahteva za dovolitev priglašenih del je utemeljeno zavrnjena, če stranka ne izkaže razpolaganja z zemljiščem, na katerega se priglasitev nanaša.

Sodba nº U 1400/95-6 of Upravni oddelek, September 24, 1997

Pri odločanju po prostem preudarku, ali oseba (lovski čuvaj) izpolnjuje pogoje za nabavo revolverja, zaradi osebne varnosti pred divjadjo na območju, ki ga varuje, je upravni organ vezan na namen in obseg pooblastila iz Zakona o orožju (3. člen) in Zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter upravljanju lovišč (2. odst. 48. čl.).

Sodba nº U 1420/95-6 of Upravni oddelek, September 24, 1997

Ne gre za napačno uporabo zakona, če upravni organ novelo Zakona o državljanstvu FLRJ, uveljavljeno 4.12.1948, uporabi od uveljavitve osnovnega zakona naprej, to je od 28.8.1945 dalje, saj je njen vsebinski namen dosežen le s takim načinom uporabe.

Sodba nº I Ips 119/97 of Kazenski oddelek, September 24, 1997

Zato, da je podano kaznivo dejanje po 374. členu KZ, ni potreben obstoj oziroma ugotavljanje posebnega namena, ki bi deloval kot motiv za izvršitev dejanja (dolus coloratus).

Sodba nº U 1353/96-5 of Upravni oddelek, September 24, 1997

Morebitne nepravilnosti in razlike med vrednostjo vloženih in novo dodeljenih zemljišč se po uveljavitvi in pod pogoji iz 115. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih urejajo lahko le z denarno odškodnino po tržni vrednosti zemljišč.

Sklep nº Kp 5/97 of Kazenski oddelek, September 24, 1997

Po določilu 3. odstavka 443. člena ZKP, je zoper sodbo, izrečeno v skrajšanem postopku, dovoljena pritožba v osmih dneh od vročitve prepisa sodbe.

Sodba nº I Ips 274/96 of Kazenski oddelek, September 24, 1997

V 1.odst. 9.čl. ZKND (in enako v 1.odst. 9.čl. ZKLD) je bila kot kaznivo dejanje določena propaganda, ki je "vsebovala poziv na nasilno rušenje obstoječe državne ureditve". S to inkriminacijo je bila znatno zožena kaznivost propagande v primerjavi s 15.čl. UVS, saj ni bila več kazniva vsaka sovražna in lažna propaganda. Ker naj bi bilo obravnavano kaznivo dejanje storjeno med 5.12.1946 in 20.7.1947, torej že v času veljavnosti ZKND in nato ZKLD, pri čemer je ZKND v 20.čl. razveljavil vse pred...

Sklep of Kazenski oddelek, September 24, 1997

Ker očitek, "da si je določil način ilegalnega prehoda meje FLRJ", ni konkretiziran v tolikšni meri, da bi šlo za pripravljalno dejanje po 4.odst. 29.čl. ZVKD, bi bilo mogoče obsojenčevo dejanje pravno opredeliti le kot pripravljalno dejanje h kaznivemu dejanju po 1.odst. 29.čl. ZVKD.

Sodba nº I Ips 163/97 of Kazenski oddelek, September 24, 1997

Pojem "sramotiti" sicer obsega vse oblike kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime, vendar pa že iz same besede "sramotiti" izhaja, da morajo biti kazniva dejanja zoper čast in dobro ime storjena javno.

Sodba nº I Ips 98/96 of Kazenski oddelek, September 24, 1997

ZKLD/1946 sicer ni imel določbe, po kateri je bila izključena kaznivost pomoči storilcu po storjenem kaznivem dejanju, če sta bila pomagač in storilec krvna sorodnika v ravni vrsti ali v drugem (ožjem) sorodstvenem razmerju. Tako določbo pa je vseboval 5.odstavek paragrafa 141 KZ/1929, katerega uporaba ni bila v nasprotju s takratno jugoslovansko ustavo oz. s tedanjimi ustavnimi načeli.

Sodba nº II Ips 592/95 of Civilni oddelek, September 24, 1997

Pritožbeno sodišče je upoštevalo vse kriterije in merila pravnega standarda pravične denarne odškodnine za obe na revizijski stopnji še sporni obliki nepremoženjske škode, torej telesne bolečine in neugodnosti v času zdravljenja in bodoče telesne bolečine ter prestane in bodoče duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti. Ob objektivnih pokazateljih obsega telesne poškodbe, načina in trajanja njenega zdravljenja, intenzivnosti in trajanja telesnih bolečin, konkretnih prizadetos...

Sodba nº II Ips 557/95 of Civilni oddelek, September 24, 1997

Zmotna je revizijska trditev, da tožnik ni ugovarjal zastaranja toženčeve v pobot ugovarjane terjatve. Tak ugovor je tožnik postavil na naroku dne 14.3.1994 (listna št. 106 spisa). Revident ima sicer prav, ko poudarja, da datum podaje pobotnega ugovora ni pomemben, ker lahko ob izpolnjenih pogojih iz prvega odstavka 339. člena Zakona o obligacijskih razmerjih pride tudi do pobota z zastarano terjatvijo, vendar zmotno zatrjuje, da njegova terjatev v času, ko so se stekli pogoji za pobot, še ni...

Sodba nº II Ips 369/95 of Civilni oddelek, September 24, 1997

Tako vlak kot tudi osebni avtomobil sta premični stvari, ki ju poganja lasten stroj. Zato sta vlak in osebni avtomobil premični stvari, iz katerih izvira večja škodna nevarnost za okolico, zaradi česar se za škodo, ki jo povzročita vlak ali osebni avtomobil odgovarja ne glede na krivdo (2. odstavek 154. člena zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR). V primerih, ko pride do nastanka škode s trčenjem dveh nevarnih stvari (v obravnavanem primeru dveh nevarnih vozil in sicer vlaka in osebnega avt...

Sodba nº II Ips 378/95 of Civilni oddelek, September 24, 1997

Obseg, trajanje in intenzivnost duševnih bolečin, ki jih oba starša trpita zaradi posebno težke invalidnosti njunega otroka, so v razlogih obeh sodb obširno navedeni, zaradi česar revizijsko sodišče teh ugotovitev ponovno ne povzema. Pripominja le, da sta obe sodišči materialnopravno pravilno upoštevali zlasti dejstvo, da oba starša trpita hude duševne bolečine predvsem zaradi v prometni nesreči pretrgane nadaljnje življenjske poti ob nezgodi komaj dvajset let starega otroka, zaradi česar bo ...

Sklep nº I R 41/97 of Civilni oddelek, September 24, 1997

Sodišče je utemeljevalo predlog za delegacijo z razlogi, da je direktor tožeče stranke brat sodnice, ki dela na civilnem oddelku tega sodišča, da je toženec njen razvezani mož in da je toženec odvetnik na območju istega sodišča. Od navedenih razlogov predstavlja tehten razlog v smislu 68. člena ZPP predvsem dejstvo, da je direktor tožeče stranke brat sodnice, ki dela na civilnem oddelku tega sodišča.

Sodba of Civilni oddelek, September 24, 1997

Po določbi prvega odstavka 400. člena ZPP se lahko vloži revizija zoper sklep sodišča druge stopnje, s katerim je postopek pravnomočno končan. S sklepom prvega sodišča o prekinitvi zapuščinskega postopka in napotitvi na pravdo ter sklepom drugega sodišča o zavrnitvi pritožbe in potrditvi takega sklepa zapuščinski postopek ni pravnomočno končan, temveč le prekinjen (določba 210. člena Zakona o dedovanju). Pravilni so tudi nadaljnji razlogi obeh nižjih sodišč, da revizija v zapuščinskem postopk...

September 23, 1997

Sklep nº VIII Ips 23/97 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 1997

Revizijsko sodišče je reviziji zavarovalnice ugodilo in obe sodbi razveljavilo, ker sodišči nista upoštevali določila četrtega odstavka 913. člena ZOR, po katerem neha veljati zavarovalna pogodba, če premija ni plačana v letu dni od njene zapadlosti. To vprašanje ni bilo razčiščeno, zato je bilo treba ugotoviti, da je bilo zaradi zmotne uporabe materialnega prava dejansko stanje nepopolno ugotovljeno.

Sodba nº VIII Ips 71/97 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 1997

Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožnikov zahtevek za razveljavitev odločb disciplinskih komisij, s katerima je bil tožniku izrečen disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja. Sodišče druge stopnje je na tožnikovo pritožbo potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Revizijsko sodišče je tožnikovo revizijo zavrnilo, ker je ugotovilo, da bistvene kršitve določb postopka ni zmotna uporaba materialnega prava ni bilo. O zadevi še ni bilo razsojeno (11. točka 354/II čl. ZPP) pa tudi materialno prav...

Sklep nº VIII Ips 99/97 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 1997

Ni v nasprotju z zakonom določba v pogodbi o zaposlitvi, da se delavcu ob prenehanju delovnega razmerja, tudi na podlagi njegove odpovedi, izplača šest plač kot nadomestilo za prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti. Delodajalec je zato tako nadomestilo dolžan izplačati.

Sodba nº in Sklep VIII Ips 87/97 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 1997

Ni v nasprotju z zakonom predlog pogodbe o zaposlitvi, če je delovno mesto za katero se zahteva poklic višje medicinske sestre, poimenovano - delovno mesto medicinske sestre -, in če v njem ni urejen terenski dodatek.

Sklep of Delovno-socialni oddelek, September 23, 1997

Na podlagi ustavnih določil imajo tujci, ki so v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji, v načelu enake pravice iz delovnega razmerja in socialne varnosti kot državljani Republike Slovenije - torej po določbah ZTPDR, ZPIZ, zakona o delovnih razmerjih in drugih predpisov - z izjemami, ki jih določajo posebni predpisi. Tak poseben predpis je ZZT, ki določa pogoje, pod katerimi lahko tujec dela v Republiki Sloveniji. Ker ta zakon določa posebne pogoje, ki so deloma drugačni od pogojev, ki so do...

Sodba nº VIII Ips 93/97 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 1997

Delavec, ki je dne 24.4.1993, ko je začel veljati zakon o trgovini, imel najmanj petnajst let dela prodajalca, je izpolnjeval pogoje po 30. členu zakona za sklenitev delovnega razmerja, zato ni zamolčal podatkov po 6. točki prvega odstavka 100. člena ZDR.

Sodba nº VIII Ips 89/97 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 1997

Delovnopravna zakonodaja ureja institut učinkovanja odločitve organov delodajalca nasproti delavcu. Sklep učinkuje od dneva, ko je bil delavcu vročen.

Sodba nº VIII Ips 68/97 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 1997

Čas, ki je pri ugotavljanju rezultatov lahko upošteven, mora biti zaradi objektivnosti čim daljši, minimum tridesetih dni, kot je bil določen v konkretnem primeru. To je čas, v katerem delodajalec s svojo aktivnostjo skuša ugotavljati razloge nedoseganja pričakovanih rezulatov dela in v določenem postopku rešiti nastali položaj. Pri tem ta rok ne more pomeniti zahteve, da mora organizacija pozitivno oceniti pričakovane rezultate dela, če spremljani delavec na primer v zadnjem letu dokazano ni...

Sklep nº VIII Ips 72/97 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 1997

Ni bistveno, ali je tožena stranka na ta dela razporejala druge delavce brez formalne razporeditve ali z njo, bistveno je, da v primeru zaposlovanja drugih delavcev na dela, kjer je bilo v primeru tožnikov ugotovljeno, da je bilo njuno delo tam nepotrebno za dalj kot šest mesecev, ne gre za dela, ki bi postala trajno nepotrebna. Tožena stranka je tožnikoma ponudila drugo ustrezno delo, za katerega tožnika zdravstveno nista bila sposobna. Zato bi tožena stranka, če bi hotela reševati problem t...

Sodba nº VIII Ips 76/97 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 1997

Po mnenju revizijskega sodišča predstavlja izplačilo odpravnine, ki je bilo izvršeno v skladu z zakonom (36. f člen ZDR), nadomestno izpolnitev, kot jo predvideva 308. člen ZOR. V prvem odstavku tega člena je določeno, da obveznost preneha, če upnik v sporazumu z dolžnikom sprejme kaj drugega, kot mu ta dolguje. Ker je tožnik odpravnino sprejel namesto dokupa pokojninske dobe, pri čemer kakšni njegovi zadržki iz podatkov v spisu niso razvidni, bi imel možnost zahtevati odškodnino samo v prime...

Sodba nº VIII Ips 63/97 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 1997

V prvem in drugem odstavku 59. člena Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja je določena pristojnost organov, ki odločajo o disciplinski odgovornosti delavcev glede na težo storjene kršitve (poslovodni organ oziroma disciplinska komisija). V tretjem odstavku pa je vsebovano pooblastilo organu, ki imenuje oziroma postavi poslovodnega organa, da odloča o njegovi disciplinski odgovornosti. To pooblastilo je neprenosljivo, saj prenos pristojnosti na drug disciplinski organ, za kar se za...

Sklep of Delovno-socialni oddelek, September 23, 1997

Ker sta sodišči druge in prve stopnje pri reševanju spora izhajali iz pravilnih materialnopravnih izhodišč, sta pravilno ugotovili vse odločilne okoliščine spora. Zato so v reviziji ponovljene trditve, ki se nanašajo na dejansko stanje (drugačna mnenja zdravnikov), procesno pravno nedopustne (3. odstavek 385. člena ZPP). Zato tudi po presoji revizijskega sodišča za ugoditev tožbenemu zahtevku ni podana materialno pravna podlaga. Ker revizijska trditev, da je sodišče storilo bistveno kršitev d...

Sodba of Delovno-socialni oddelek, September 23, 1997

Ob ugotovitvi, da se tožnica v omenjenih vlogah ni izrecno sklicevala na nobeno določbo Zakona o splošnem upravnem postopku kot načina za odpravo, po njenih navedbah nepravilne odmere starostne pokojnine, pač pa je svoji vlogi z dne 19.11.1991 kot dokaz za pravilen izračun pokojninske osnove priložila pojasnilo ministrstva za delo glede valorizacije nadomestila osebnega dohodka med boleznijo, revizijsko sodišče nima pomislekov v pravilnost odločanja tožene stranke v obnovitvenem postopku. Zmo...

Sodba nº VIII Ips 53/97 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 1997

Po presoji revizijskega sodišča delavski svet v obravnavanem primeru ni pravilno uporabil pooblastila iz 96. člena pravilnika, ko je ob tožnikovi zahtevi v njegovo škodo ugotavljal drugačno dejansko stanje (odsotnost z dela do 30.9.1991 namesto do 28.8.1991). Po navedeni določbi pravilnika bi delavski svet lahko razveljavil izpodbijani sklep in ga nadomestil z novim le tedaj, ko bi po dopolnitvi postopka ugotovil, da je prvostopni organ nepopolno in zmotno ugotovil dejstva, ki so pomenila pod...

Sodba nº VIII Ips 95/97 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 1997

Če je pogodbeno določilo jasno in razumljivo, potem za njegovo uporabo ni potrebna nobena interpretativna (razlagalna) metoda. Uporabi se tako, kot je zapisano.

September 18, 1997

Sodba nº II Ips 97/96 of Civilni oddelek, September 18, 1997

Določba 26. člena ZBP se nanaša na konkretno pravno razmerje (med kupcem in prodajalcem), zaradi česar mora imeti kupec možnost izbire pri konkretnem prodajalcu (in ne pri kateremkoli drugem, kot zmotno zatrjuje revizija). Tožnik kot kupec zato ne bi bil upravičen do plačila obresti po 26. členu ZBP le v primeru, če bi mu prav tožena stranka kot prodajalec ponudila še druge možnosti, saj v tem primeru ne bi bil podan element pogojevanja vnaprejšnjega plačila za sklenitev pogodbe. Ob ugotovitv...

Sodba nº U 288/96-5 of Upravni oddelek, September 18, 1997

Zmanjšanje dodeljene površine zemljišča po 1. odstavku 90. člena ob uvedbi komasacije veljavnega Zakona o kmetijskih zemljiščih zaradi izgradnje javnih objektov na komasacijskem območju je obvezno za vse komasacijske udeležence sorazmerno z vloženim zemljiščem (enako po 1. odstavku 67. člena novega Zakona o kmetijskih zemljiščih).

Sodba nº U 683/96-9 of Upravni oddelek, September 18, 1997

Določena kršitev pravil postopka je bistvena le tedaj, kadar vpliva na odločitev o stvari (1. odstavek 242. člena ZUP). Zato take kršitve ni, kadar gre za lokacijsko dovoljenje za legalizacijo gradnje istega stanovanjskega objekta na istem zemljišču drugemu investitorju in je tožnik v prejšnjem postopku sodeloval ter je v novem postopku imel možnost udeležbe.

Sodba nº in sklep III Ips 58/96 of Gospodarski oddelek, September 18, 1997

Tudi pogodba o naročilu se lahko sklene v korist tretjega. Če ta ob sklepanju pogodbe še ne obstoji, pridobi lastno in neposredno pravico iz pogodbe o naročilu proti prevzemniku naročila, z izpolnitvijo odložnega pogoja - pridobitvijo pravne in poslovne sposobnosti.

Sklep nº III Ips 87/97 of Gospodarski oddelek, September 18, 1997

Arbitražne odločbe lahko presojajo samo sodišča države, v kateri je bila arbitražna odločba izdana, oziroma sodišča države, katere zakon je bil za izdajo arbitražne odločbe uporabljen.

Sodba nº III Ips 17/96 of Gospodarski oddelek, September 18, 1997

Ravnanje v nasprotju s 1. odst. 7. člena Zakona o delovnih razmerjih ima lahko za posledico samo disciplinsko oziroma odškodninsko odgovornost delavca (2. oziroma 3. odst. 7. člena omenjenega zakona) ne pa odklonitve plačila za delo, opravljeno po pogodbi.

Sodba nº III Ips 26/96 of Gospodarski oddelek, September 18, 1997

Upravičenja iz naslova jamčevanje za napake je možno uveljavljati samo v zvezi s predmetom pogodbe.

Sodba nº III Ips 19/96 of Gospodarski oddelek, September 18, 1997

Specifikacija, kolikšen del predračunske cene odpade na material in kolikšen na delo, ni pomembna za oblikovanje odgovora na vprašanje, ali je bil dosežen dogovor glede cene.

Sodba nº II Ips 330/97 of Civilni oddelek, September 18, 1997

Otrokovim koristim (78/2 ZZZDR) nasprotuje ugotovitev, da eden od staršev onemogoča njegove stike z drugim. Ta okoliščina je pravno upoštevna pri odločanju o dodelitvi otroka.

Sodba nº II Ips 162/97 of Civilni oddelek, September 18, 1997

Brzojavna - neobrazložena pritožba ni nepopolna pritožba (1. odstavek 351. člena ZPP). Je tudi podpisana, čeprav je podpis na njej telegrafske oblike, kot je tudi sicer njena ostala vsebina (4. točka 350. člena ZPP). Zato vložitev obrazložitve pritožbe v roku iz 3. odstavka 113. člena ZPP ne more imeti za posledico podaljšanje roka za pritožbo iz 1. odstavka 348. člena ZPP. Preizkus izpodbijane sodbe sodišča prve stopnje na podlagi take pritožbe obsega samo po uradni dolžnosti upoštevane bist...

Sodba of Civilni oddelek, September 18, 1997

Z izpodbijano sodbo je sodišče druge stopnje potrdilo prvostopno sodbo, s katero je bil zavrnjen tožbeni zahtevek, ki ga je tožeča stranka uveljavila v dne 7.5.1990 vloženi tožbi in s katerim je od tožene stranke zahtevala, da ji mora v stanovanju P. v L. priklopiti telefonski priključek št.... Tožeča stranka tedaj v revizijskem postopku izpodbija odločitev o premoženjskopravnem sporu, v katerem je pravica do revizije odvisna od vrednosti spornega predmeta, ki jo je tožnik navedel v tožbi (2....

Sodba nº II Ips 151/96 of Civilni oddelek, September 18, 1997

Zaključni sporazum, sklenjen med zavarovalnico in zavarovancem o dokončni poravnavi škode, je za obe stranki zavezujoča pogodba (26. člen ZOR), ki bi jo bilo mogoče v obsegu trditvene podlage izpodbijati zaradi bistvene zmote.

Sklep nº II Ips 40/96 of Civilni oddelek, September 18, 1997

Ker se najemnina za poslovni prostor kot podlaga za opredelitev pridobljene koristi oblikuje tržno, vendar v odvisnosti od stanovanjske najemnine, je o njeni višini pravno mogoče odločiti le ob istočasni ugotovitvi stanovanjske najemnine.

Sodba nº II Ips 395/95 of Civilni oddelek, September 18, 1997

Ob upoštevanju dejstev, da je bil dogovor o nakupu stanovanja sklenjen pred nastankom zunajzakonske skupnosti, stanovanje pa pred nastankom zunajzakonske zveze tudi kupljeno in dejstva, da sta se pravdni stranki dne 15.10.1980 s pogodbo dogovorili, pod kakšnimi pogoji bo tožeča stranka pridobila na spornem stanovanju solastninski delež do 1/2 (4. točka pogodbe z dne 15.10.1980), je pritožbeno sodišče v zvezi s krediti navedlo le, da je pravno zmotno stališče tožeče stranke, da je zaradi dejst...

Sodba nº II Ips 308/95 of Civilni oddelek, September 18, 1997

Za sklenitev veljavne pogodbe mora imeti pogodbenik poslovno sposobnost, ki se zahteva za sklenitev te pogodbe (1. odstavek 56. člena zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR). Da je posel veljaven, mora biti tedaj stranka sposobna izraziti pravo voljo, ki je temelj pravnoposlovnega ravnanja. Po izvedbi številnih dokazov, med katerimi so bili tudi dokazi z izvedenci medicinske stroke, in po oceni teh dokazov sta sodišči prve in druge stopnje ugotovili, da sta bila tako preživljanec J. K. kot tu...

Sodba nº II Ips 458/95 of Civilni oddelek, September 18, 1997

Iz ugotovitev sodišč druge in prve stopnje izhaja, da je tožnik izključni lastnik spornega stanovanja, ki s toženo stranko nikoli ni sklenil niti stanovanjske niti najemne pogodbe, tožena stranka pa tožeči stranki v vsem času uporabe spornega stanovanja najemnine ni plačevala. Ob upoštevanju teh dejanskih ugotovitev, na katere je revizijsko sodišče vezano (3. odstavek 385. člena ZPP), je materialnopravno pravilna odločitev obeh sodišč, da tožena stranka na spornem stanovanju ni pridobila prav...

Sodba nº II Ips 243/96 of Civilni oddelek, September 18, 1997

Pravica novinarja, da obvešča javnost in da kritizira delo oseb, ki opravljajo javne funkcije, ne obsega tudi pravice, da to stori na način, ki ga Kazenski zakon RS opredeljuje kot kaznivo dejanje.

Sodba nº II Ips 260/96 of Civilni oddelek, September 18, 1997

Glede na ugotovitev, da toženci in vsi člani njegove družine kot uporabniki spornega stanovanja tega stanovanja ne uporabljajo več kot šest mesecev, ker tam ne stanujejo, je odločitev sodišča materialno pravno pravilna. Je skladna z določbo prvega in drugega odst. 58.čl. ZSR. Stališče o tem, kaj pomeni uporabljati stanovanje v smislu določb ZSR, pa je v skladu z določbo drugega odst. 1.čl. ZSR.

Sodba nº II Ips 218/96 of Civilni oddelek, September 18, 1997

Predmet dedovanja so stvari in pravice, ki pripadajo posameznikom (2.čl. ZD), toda z omejitvijo, da gre za pravice, ki so v pravnem prometu, ne pa za pravice, ki so vezane na osebo zapustnika in z njegovo smrtjo prenehajo. To velja tudi za dedno pravico. Dedičevo upravičenje glede dediščine je vezano na čas življenja dediča in ni v pravnem prometu. Zato ne more biti predmet niti pogodbenega, niti oporočnega razpolaganja.

September 17, 1997

Sodba nº U 806/95-4 of Upravni oddelek, September 17, 1997

Zahteva za denacionalizacijo premoženja, podržavljenega nosilcem obveznega socialnega zavarovanja delavcev po 9.5.1945 brez nadomestila, se zavrže, če s premoženjem ob uveljavitvi ZPIZ ne razpolagajo pravne osebe.

Sodba nº U 276/95 of Upravni oddelek, September 17, 1997

Podlaga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja je tudi vodnogospodarsko dovoljenje, iz katerega so razvidni normalni pogoji rabe voda in dopustna meja obremenitve okolja, kajti šele potem se lahko določi posebna raba oz. prekomerna obremenitev.

Sodba nº I Ips 148/96 of Kazenski oddelek, September 17, 1997

Zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sodba nº I Ips 124/96 of Kazenski oddelek, September 17, 1997

1) Zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. 2) Z zahtevo za varstvo zakonitosti ni mogoče izpodbijati primernosti kazni, izrečene v okviru predpisane kazni.

Sodba nº I Ips 155/97 of Kazenski oddelek, September 17, 1997

Z zahtevo za varstvo zakonitosti ni mogoče izpodbijati v pravnomočni odločbi ugotovljenega dejanskega stanja, da je bila sodba vročena osebno obsojencu.

Sodba nº U 1465/96-10 Sodba U 1479/96-14 of Upravni oddelek, September 17, 1997

Če je bil po izdaji sodbe v upravnem sporu, s katero je bila odpravljena izpodbijana odločba, sprejet nov prostorsko izvedbeni akt (Uredba o prostorsko ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora po 16. členu ZUN), se v novem postopku za izdajo lokacijskega dovoljenja upošteva nov akt. Zato so pripombe sodišča, ki se nanašajo na nezakonitost izpodbijanega akta, povezanega s prej veljavnim PUP-om, že po naravi stvari neupoštevne.

Sodba nº U 1369/95-5 of Upravni oddelek, September 17, 1997

Zavezanec za davek od dobička iz kapitala je, kdor je prodal nepremičnino pred potekom treh let od njene pridobitve in če je prodajna vrednost višja kot valorizirana vrednost nepremičnine v času pridobitve. Za odplačni pravni posel se v takem primeru šteje (ne glede na poimenovanje pogodbe) tudi plačilo v obliki izvedenih investicijskih del s strani kupca v korist prodajalca.

Sodba nº I Ips 236/97 of Kazenski oddelek, September 17, 1997

1) Oredba za hišno preiskavo je zakonita, čeprav rok za izvršitev ni bil določen.

Sodba nº U 1339/95-7 of Upravni oddelek, September 17, 1997

V postopku odmere davka od dobička iz kapitala sta pravno pomembni okoliščini, da je bil pravni posel (ki pa ga mora upravni organ v vsakem primeru posebej presojati po vsebini, ne glede na poimenovanje pogodbe), s katerim je bila nepremičnina prodana, sklenjen pred potekom treh let od njene pridobitve, in da je s tem dosežen dobiček.

Sodba nº U 1570/94-7 of Upravni oddelek, September 17, 1997

Ni zakonita odločba o zavrnitvi vloge za pridobitev državljanstva, če upravni organ v postopku ni ugotovil pravno pomembnih dejstev za opredelitev zakonskega dejanskega stanja po 3. odstavku 40. člena ZDRS, upoštevajoč merilo iz Uredbe o merilih za ugotavljanje določenih pogojev za pridobitev državljanstva Republike Slovenije.

Sodba nº U 196/95-4 of Upravni oddelek, September 17, 1997

Zdravniška komisija v postopku na drugi stopnji lahko pride do drugačnega sklepa o oceni tožničine poškodbe kot zdravniška komisija prve stopnje, toda to mora podrobno obrazložiti na podlagi medicinske dokumentacije in pravil medicinske znanosti. Če organ druge stopnje pomanjkljive obrazložitve o razlogih za drugačno oceno tožničinih poškodb, ki imajo za posledico nižjo stopnjo invalidnosti, ni odpravil z zahtevo po dopolnitvi obrazložitve izvida zdravniške komisije druge stopnje ter je navaj...

Sodba nº U 1264/95-10 of Upravni oddelek, September 17, 1997

Če si podatki o tem, kateri odlok o prostorskih ureditvenih pogojih ureja območje, v katerem je zemljišče, na katerem se dovoljuje gradnja, med seboj nasprotujejo (neskladje med izrekom in obrazložitvijo), je lokacijsko dovoljenje nezakonito.

Sklep of Civilni oddelek, September 17, 1997

V zvezi z odškodninskimi terjatvami oziroma ob njihovem uveljavljanju se domneva najlažja stopnja krivde (158. člen zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR), torej malomarnost, nepazljivost. Nižji sodišči tožniku ne očitata kaj več kot to. Takšno stanje stvari torej sodiščema ni narekovalo kakšne nadaljnje ali bolj poglobljene analize tožnikovega subjektivnega odnosa do posledice, ker to za potrebe sojenja v premoženjskopravnih sporih niti ni potrebno. Temeljno izhodišče za presojo krivde je p...

Sodba of Civilni oddelek, September 17, 1997

Vprašanje pristojnosti je procesna predpostavka in če ta ni podana, sodišče ne sme meritorno odločati. Zato sta sodišči druge in prve stopnje sicer pravilno postopali, ko sta preizkusili ali je podana sodna pristojnost za rešitev predmetnega spora. Toda pri tem sta izhajali iz logike predkazenskega postopka, v katerem je bilo sporno vozilo zaseženo (ter iz tega nadalje sklepali, kakšnih postopkov bi se tožnica morala poslužiti) in ne v celoti iz tožbenih navedb.

Sodba nº II Ips 518/96 of Civilni oddelek, September 17, 1997

Iz ugotovitev sodišč druge in prve stopnje izhaja, da se je tožnik ponesrečil 23.6.1992, ko je na stroju za ravnanje objemk, ki je neke vrste stiskalnica, ravnal 4 do 5 kg težke kose železa. Tožnik je moral pri ravnanju držati z levico obdelovani kos železa, z desnico pa je pritiskal na stikala stroja. Pri takem delu ga je stisnil bat stroja za konec mezinca levice in mu ga zmečkal. Sodišči nižjih stopenj sta ugotovili, da ponašanja železa pri ravnanju ni bilo mogoče predvideti, sicer pa je b...

Sodba nº II Ips 283/96 of Civilni oddelek, September 17, 1997

Iz ugotovitev sodišč druge in prve stopnje izhaja sicer, da je imel drugi toženec na ograji (in ne na vratih) tablo "pozor hud pes", vendar pa je bilo še ugotovljeno, da je bila ta tabla slabo vidna (drugi toženec jo je po nastanku tožničinega škodnega dogodka zamenjal z drugo to je vidnejšo), da so bila vhodna vrata sicer ograjenega dvorišča hiše odprta in da pri vratih ni bilo zvonca.

Sodba nº II Ips 510/96 of Civilni oddelek, September 17, 1997

Ker je bilo ugotovljeno, da sta pravdni stranki želeli skleniti prav takšno pogodbo kot je bila zapisana 18.4.1985, pogodba ne more biti navidezna in zato nična, saj pri njej ni šlo za obojestransko zavestno neskladje med voljo in izjavo. V tem primeru torej ni šlo za posel, ki naj bi nastal le navidez, na zunaj. Zato sporna pogodba ni navidezna in zato ne more biti nična (66. člen ZOR). Tak zaključek utemeljuje še ugotovitev sodišč nižjih stopenj, da sta toženca plačala tožniku ob sklenitvi ...

Sodba nº II Ips 195/96 of Civilni oddelek, September 17, 1997

Za zvijačo v zvezi s sestavljanjem oporoke gre, ko kdo hote izzove ali pušča v zmoti oporočitelja.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners