Vrhovno Sodišče: Opinions issued on January 1998

January 30, 1998

Sklep nº I R 7/98 of Civilni oddelek, January 30, 1998

Okoliščina, da je nekdanji sodnik sodišča, sicer vnuk tožnice, le-to zastopal pri sklepanju pogodbe, katere razveljavitev je predlagana, je tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodiča.

January 29, 1998

Sodba nº X Ips 779/2006 of Upravni oddelek, January 29, 1998

Tožeča stranka je zamudila rok za predložitev slovenskega prevoda patentnih zahtevkov za razširitev evropskega patenta in plačilo pristojbine, vendar je hkrati predlagala nadaljevanje postopka po zamudi po 67. členu ZIL-1. Razlikovanje med materialnimi in procesnimi roki za uporabo instituta nadaljevanja postopka po zamudi ni relevantno, saj v 67. členu ZIL-1 razlika ni omenjena.

Sodba nº II Ips 257/96 of Civilni oddelek, January 29, 1998

Sodišče se je prepričalo, da je bila že v začetku ustanovljena služnostna pot za celotno gospodujoče zemljišče (torej po vsej dolžini parcele) in da so jo tožniki v takem obsegu tudi dnevno in nemoteno uporabljali. Ker je bila služnost vožnje ustanovljena za vso parcelo tožnikov, je bila torej ustanovljena tudi za tisti del, kjer stoji sedaj sporna montažna garaža. Ob tem sta sodišči prve in druge stopnje še ugotovili, da se je tu služnostna pravica vožnje redno izvajala celo s tovornjaki, to...

Sklep nº II Ips 356/96 of Civilni oddelek, January 29, 1998

V tem primeru je sodišče prve stopnje na podlagi določila tretjega odstavka 122. člena ZNP celotno nepremičnino, ki je v naravi etažna hiša, dodelilo v izključno last nasprotnima udeležencema, ki sta solastnika vsak do 1/4, čeprav z dodelitvijo celotne nepremičnine nista soglašala, sodišče druge stopnje pa je tako odločitev potrdilo.

January 28, 1998

Sklep of Upravni oddelek, January 28, 1998

Lahko gre za konkreten vojni dogodek (nasilje oz. mučenje), če iz podatkov in listin v upravnih spisih in iz izpovedi priče izhaja, da je morala tožeča stranka v času druge svetovne vojne kot mladoletna izgnanka v Nemčijo, prisilno izvajati, kmalu po hudi operaciji, ko se rane še niso zacelile, in kljub zelo slabemu zdravstvenemu stanju, po nalogu oblasti v taborišču, varovanje majhnih taboriščnih otrok, kar je po izkušnjah težko že zdravi odrasli osebi, kaj šele mladoletni osebi, ki je povrh...

Sodba nº U 434/95 of Upravni oddelek, January 28, 1998

Vojaškemu obvezniku, ki mu je bilo prekinjeno služenje vojaškega roka zaradi zdravstvenih razlogov, se ne prizna v vojaški rok čas, ki ga je prebil na zdravljenju po prekinitvi služenja vojaškega roka.

Sodba nº U 1923/95 of Upravni oddelek, January 28, 1998

V postopku odmere dohodnine ni mogoče izpodbijati osnove za dohodnino, v katero je vključen dohodek iz dejavnosti, ki je bil ugotovljen v odločbi, s katero je bil odmerjen davek iz dejavnosti, zoper katero se zavezanec ni pritožil.

Sklep of Upravni oddelek, January 28, 1998

Davek od prometa proizvodov za začasno uvoženi osebni avtomobil se obračuna po davčni osnovi, izračunani na dan obveznosti plačila carine in drugih uvoznih davščin, torej pri začasnem uvozu na dan vrnitve v tujino.

Sodba nº U 1893/95 of Upravni oddelek, January 28, 1998

Če je prosilec aktivno služil v oboroženih silah tuje države (JLA) (po priznanju Slovenije kot samostojne države), je pravilna ugotovitev upravnega organa, da ne izpolnjuje razloga iz 8. točke 1. odstavka 10. člena ZDS in s tem pogojev za pridobitev državljanstva po tej zakonski določbi.

Sklep nº I R 2/98 of Civilni oddelek, January 28, 1998

Okoliščine, da živi tožnik v M. in da zaradi slabega zdravja težko potuje, da je pooblastil za zastopanje odvetnico iz M. in da ima zakoniti zastopnik tožene stranke Državno pravobranilstvo Republike Slovenije svoj zunanji oddelek tudi v M., kažejo, da se bo postopek laže in z manjšimi stroški opravil v M.

Sodba nº II Ips 478/97 of Civilni oddelek, January 28, 1998

Center za socialno delo ni pristojen za odločanje v sporu o višini in plačevanju preživnine. Spori o tem so hkrati premoženjskopravne in rodbinskopravne narave. Za njihovo reševanje so pristojna sodišča (1. čl. ZPP). Tudi določba 2. točke II. odst. 99. čl. Zakona o sodiščih, ki določa stvarno pristojnost okrajnih sodišč, govori o sporih o zakonitem preživljanju, s čimer jasno pove, da spadajo te zadeve v sodno pristojnost.

Sklep nº II Ips 288/97 of Civilni oddelek, January 28, 1998

Zavrženje tožbe zaradi utemeljenega ugovora pravnomočno razsojene stvari.

Sodba nº II Ips 370/96, II Ips 34/98 of Civilni oddelek, January 28, 1998

Gre za revizijo, ki jo je vložil odvetnik na podlagi pooblastila prvega toženca in samo zanj, kar izhaja iz navedbe revidenta na koncu revizije. Druga, tretja in četrta tožena stranka so v reviziji navedeni samo kot tožene stranke, ne pa kot revidenti. Odvetnik, ki je revizijo vložil, ne navaja, da te stranke zastopa bodisi na podlagi neposrednega ali pa na podlagi prenešenega pooblastila. Zato v tem obsegu revizija ni dovoljena (drugi odst. 389.čl. ZPP).

Sklep nº II Ips 69/96 of Civilni oddelek, January 28, 1998

Če država izrečno izključi možnost določenemu krogu oseb pravico uveljavljati odškodnino ali če izključi pravico uveljavljati odškodnino za določene oblike škode, gre za pravno nepriznano škodo. Pravica, ki ni pravno priznana, pravno ne obstaja in zato tudi ne more zastarati. Dokler ni bil s posebnim predpisom priznan in urejen institut odškodnine za neopravičeno obsodbo, te pravice ni mogel uveljavljati noben neopravičeno obsojeni. Z uveljavitvijo ZKP/53 so to pravico pridobili le tisti neop...

Sodba nº II Ips 417/96 of Civilni oddelek, January 28, 1998

V obravnavani zadevi je res pomembno dejstvo, da je sedanja prvotoženka dvakrat sklenila pogodbo o dosmrtnem preživljanju in se zavezala, po svoji smrti prepustiti v last isto nepremičnino, prvič s pogodbo z dne 16.11.1977 pravnemu predniku tožnikov M. J. starejšemu, drugič pa s pogodbo z dne 12.7.1988 obema tožencema. V taki situaciji je potrebno uporabiti pravilo o močnejši pravici iz 41. člena Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (Ul. SFRJ št. 6/80, 36/90). Odločilne dejanske ugo...

Sodba nº II Ips 423/96 of Civilni oddelek, January 28, 1998

Vprašanje pravične denarne odškodnine za duševne bolečine ob smrti otroka je vprašanje pravilne uporabe materialnega prava. Vse odločilne dejanske okoliščine v zvezi s to obliko nepremoženjske škode je sodišče prve stopnje pravilno ugotovilo: veliko čustveno navezanost obeh staršev na takrat 20 let staro hčerko, ki je sicer študirala v M., vendar živela pri njiju, načrtovanje bodočega skupnega življenja in tudi veliko prizadetost obeh tožnikov ob hčerkini smrti. Škodo je torej glede na okoliš...

Sklep of Civilni oddelek, January 28, 1998

Odločilnega pomena za razrešitev takega spora so bile predvsem ugotovitve sodišč prve in druge stopnje, da je tožnik podal zahtevo za prodajo stanovanja kot ožji družinski član imetnika stanovanjske pravice to je očeta B. in da je zahtevo za odkup utemeljil s pismeno privolitvijo imetnika stanovanjske pravice za nakup stanovanja z dne 5.11.1991, ki jo je izdal in podpisal kot imetnik stanovanjske pravice na spornem stanovanju B. H.. Navedena ugotovitev kaže, da je tožnik zahtevo za prodajo st...

January 27, 1998

Sodba nº in sklep II Ips 239/96 of Civilni oddelek, January 27, 1998

Pri presoji, da ustna oporoka z dne 6.1.1982 ni veljavna, sta sodišči prve in druge stopnje pravilno uporabili materialno pravo in pojasnili, da sta zahtevku tožeče stranke ugodili zato, ker sta ugotovili, da niso izpolnjeni pogoji po določilu 72. člena ZD. Iz izpovedi oporočnih prič S. B. in R. P. namreč nista mogli ugotoviti njune prisotnosti v trenutku, ko naj bi pokojna izjavila svojo posledno voljo. Zlasti pa sta ugotovili, da ni bil izpolnjen pogoj o obstoju izrednih razmer, saj je imel...

January 23, 1998

Sodba nº VI Ips 2/97 of Gospodarski oddelek, January 23, 1998

Ker tožena stranka opravlja plačilni promet za pravne osebe kot javni zavod in odloča o tem, ali nalog za plačilo izvrši ali ne, mora biti pravnim osebam, za katere opravlja plačilni promet, zagotovljeno pravno varstvo. To je po sedanji ureditvi uresničeno v upravnem postopku in s sodnim varstvom v računskem upravnem sporu. V domeni upnika in dolžnika je dogovor, kateri od njiju bo izpolnil akceptni nalog.

Sklep nº I R 3/98 of Civilni oddelek, January 23, 1998

Po 68. členu Zakona o pravdnem postopku lahko vrhovno sodišče na predlog stranke ali pristojnega sodišča določi, naj postopa v posamezni zadevi drugo stvarno pristojno sodišče, če je očitno, da se bo tako laže opravil postopek ali če so za to drugi tehtni razlogi. Med slednje je mogoče uvrstiti tudi obravnavani primer, ko naj bi šlo za sojenje v zadevi, katere stranka je sodnica sodišča, na katerem naj bi tekel postopek. Spričo te okoliščine bi se namreč utegnil poroditi dvom ne le o nepristr...

January 22, 1998

Sklep of Upravni oddelek, January 22, 1998

Pomanjkljivo obrazložena odločba onemogoča kontrolo, ali je bilo dejansko stanje sploh pravilno ugotovljeno in ali je bil na ugotovljeno dejansko stanje pravilno uporabljen materialni predpis. Take odločbe stranka ne more učinkovito izpodbijati in sodišče ne more preizkusiti njene zakonitosti.

Sodba nº II Ips 131/96 of Civilni oddelek, January 22, 1998

Revizijsko sodišče mora poudariti, da sodi ugotovitev prave volje strank pri sklepanju pogodbe med dejanske ugotovitve. Sodišče mora v vsakem postopku posebej ugotoviti, in sicer na podlagi vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj (8. člen ZPP), kaj sta hoteli pogodbeni stranki, ko sta sklepali pogodbo.

Sodba nº II Ips 437/97 of Civilni oddelek, January 22, 1998

Sodišče mora po 78. členu ZZZDR ob odločanju o razvezi zakonske zveze v primeru nesporazuma med staršema, ali če sporazum ni v skladu s koristmi otroka, po uradni dolžnosti odločiti o njegovem varstvu in vzgoji. To pomeni, da v tem delu ni vezano na zahtevek pravdnih strank in da lahko izvaja tudi dokaze, ki jih stranke niso predlagale. Med postopkom ni bilo ugotovljeno, da živi tožnica v izvenzakonski skupnosti s sedanjim partnerjem. Pri izvedencu tudi ni izjavila, da želi ustvariti novo dru...

Sodba nº II Ips 428/97 of Civilni oddelek, January 22, 1998

Pravilno je stališče sodišča druge stopnje o upoštevanju kolektivnih stroškov, ki nastajajo v družinski skupnosti. Sodišče druge stopnje pravilno poudarja, da zakonca krijeta stroške skupnega gospodinjstva v sorazmerju s svojimi možnostmi. Prav tako pravilno poudarja, da je toženec primarno dolžan izpolnjevati svoje preživninske obveznosti. Gre za zakonito dolžnost (123. člen ZZZDR, primerjaj še npr. 172 in 173. člen Zakona o izvršilnem postopku), ki jo mora preživninski zavezanec izvrševati ...

Sklep nº II Ips 559/97 of Civilni oddelek, January 22, 1998

V dosedanjem postopku sta obe sodišči ugotavljali le obstoj okoliščin iz 81. člena ZZZDR. Po presoji revizijskega sodišča pa so, ne glede na kratkotrajnost zakonske zveze in v postopku pred nižjima sodiščema ugotovljeni dejstvi, da pravdni stranki tekom trajanja zakonske zveze praktično nista ustvarili nobenega skupnega premoženja in da tožeča stranka po razvezi zakonske zveze ni niti brezposelna (zaradi občasnega dela), niti nesposobna za delo, za odločitev o preživninskem zahtevku tožeče st...

Sklep nº II Ips 396/96 of Civilni oddelek, January 22, 1998

Tožeča stranka je v tožbi, vloženi 7.9.1992, navedla vrednost spornega predmeta (VSP) 25.000,00 SIT, s čimer si je zagotovila pravico do revizije. Med postopkom je postavila 24.11.1994 podredni zahtevek, kateremu naj bi sodišče ugodilo, če ne bi ugodilo glavnemu zahtevku. Šlo je za naknadno eventualno kumulacijo (drugi odstavek 188. člena ZPP). Hkrati je šlo za spremembo tožbe, saj eventualni zahtevek ni istoveten z glavnim zahtevkom (prvi odstavek 191. člena ZPP). Ob tem tožeča stranka ni na...

Sodba nº II Ips 675/96 of Civilni oddelek, January 22, 1998

Po določbi 280. člena ZOR so izpodbojna dejanja dolžnika, ki povzročijo prikrajšanje upnika in če so poleg prikrajšanja izpolnjeni še drugi pogoji. Obstoj drugih pogojev (oškodovalna namera, neopravičljiva nevednost dolžnika, vednost pridobitelja za oškodovalno namero dolžnika itd.) pa je odločilen šele v primeru, če je z dolžnikovim dejanjem povzročeno prikrajšanje upnika, kar je temeljni pogoj.

Sodba nº II Ips 508/96 of Civilni oddelek, January 22, 1998

Pravno pravilna je tudi odločitev pritožbenega sodišča, da je tožeča stranka upravičena do denarnega zadoščenja zaradi duševnih bolečin, ki jih je trpela zaradi začasnega zmanjšanja splošnih življenjskih aktivnosti. Zmanjšanje življenjskih aktivnosti kot posebna podlaga za odškodnino zaradi duševnih bolečin zajema vse omejitve v oškodovančevih življenjskih aktivnostih, ki jih je opravljal in bi jih oziroma bi jih po rednem teku stvari opravljal v bodočnosti. Z omejitvijo se razume tudi opravl...

Sklep nº II Ips 405/97 of Civilni oddelek, January 22, 1998

Revizija ni pravno sredstvo proti pravnomočni sodbi sodišča prve stopnje, ampak le proti pravnomočni sodbi sodišča druge stopnje.

Sodba nº in sklep II Ips 629/96, II Ips 33/98 of Civilni oddelek, January 22, 1998

Tožena stranka do prejema sklepa o zavrženju revizije ni vedela, da so podatki dohodne štampiljke na reviziji (na podlagi katerih je bila revizija zavržena kot prepozna) različni od podatkov oddajne knjige njene pooblaščenke, s katerimi bi se sicer morali ujemati. Za razliko je izvedela iz revizijskega sklepa. Zato so z vročitvijo revizijskega sklepa podatki te oddajne knjige dobili pomen "novega dokaza" v smislu 9. točke 421. člena ZPP.

January 21, 1998

Sodba nº U 82/95 of Upravni oddelek, January 21, 1998

Odločba, odpravljena po nadzorstveni pravici nima pravnih učinkov in ne more biti podlaga za ugotavljanje pomembnih dejstev v upravnem postopku.

Sodba nº I Ips 184/96 of Kazenski oddelek, January 21, 1998

Kljub obsojenčevemu priznanju dejanja, obstoji precejšen dvom, da je storil dejanje, za katerega je bil obsojen.

Sodba nº I Ips 277/97 of Kazenski oddelek, January 21, 1998

Opis ravnanj obdolženk v sklepu o preiskavi je razumljiv, konsistenten in dovolj natančen, da ustreza določbam 1. odstavka 169. člena v zvezi s 3. odstavkom 168. člena ZKP.

Sodba nº I Ips 3/98 of Kazenski oddelek, January 21, 1998

1) Dejstvo, da še nista bila odkrita sostorilca pri kaznivem dejanju in avtomobila, ki sta bila uporabljena pri kaznivem dejanju pomeni opravičeno bojazen, da bo obdolženec uničil sledove kaznivega dejanja.

Sodba nº IV Ips 69/97 of Kazenski oddelek, January 21, 1998

Konec obratovalnega časa diskoteke kaznovane je bil ob petkih in sobotah tudi določen za 4. uro naslednjega dne in v tem pogledu usklajevanje po določbah 22. člena pravilnika ni bilo potrebno, s pravilnikom predpisani okvir obratovalnega časa za tovrstne lokale pa ni bil prekoračen.

Sodba nº in sklep II Ips 297/96 of Civilni oddelek, January 21, 1998

Razveljavitev pogodbe z dne 16.12.1991 bi morala toženka uveljavljati v roku 1 leta, upoštevajoč predpostavke 117. člena zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR) zaradi zmote oziroma 139. člena ZOR zaradi čezmernega prikrajšanja. Ker tožnik po ugotovitvah nižjih sodišč ni soglašal z razveljavitvijo pogodbe (ta zaključek sta sodišči nižjih stopenj oprli na vsebino tožnikovega dopisa z dne 4.3.1992) - zgolj njegovo soglasje pa bi lahko pripeljalo do sporazumne razveljavitve pogodbe (arg. iz druge...

Sodba nº II Ips 296/96 of Civilni oddelek, January 21, 1998

V reviziji tako kot ves čas postopka vztrajata na stališču, da je bilo glede temelja za plačilo odškodnine že pravnomočno razsojeno in da drugačno stališče nižjih sodišč ni pravno pravilno.

Sodba nº II Ips 300/96 of Civilni oddelek, January 21, 1998

Kar zadeva kupnino za stanovanja, ki so jih lastniki morali prodati prejšnim imetnikom stanovanjske pravice po določbah 117. in naslednjih členov stanovanjskega zakona (SZ), pa je ugotoviti, da določbe stanovanjskega zakona o oblikovanju kupnine niso prepovedovale pogodbenikom, da bi sporazumno dogovorili drugačno višino kupnine. V tem primeru je bila kupnina dogovorjena v tolarjih in v skladu z določbami predvsem 119. in 121. člena SZ. S tem pa, ko se je v tolarjih dogovorjena obveznost zava...

Sodba nº II Ips 294/96 of Civilni oddelek, January 21, 1998

Po določilu prvega odstavka 116. člena SZ so lahko z dnem uveljavitve stanovanjskega zakona postali lastniki stanovanj le občani, ki so si svoje stanovanjsko vprašanje razrešili s preureditvijo ali nadzidavo skupnih prostorov v stanovanjski hiši. Te zakonite podlage za pridobitev lastninske pravice v obravnavanem primeru ni bilo mogoče uporabiti, ker je tožnik s preureditvami zgolj preurejal že preje obstoječe stanovanje, v katerem je bil imetnik stanovanjske pravice in si torej z zatrjevanim...

Sodba nº II Ips 339/96 of Civilni oddelek, January 21, 1998

Revizijsko sodišče v nasprotju s stališčem revidenta, da je zaradi odpovedi najemnega razmerja s strani tožnice "za konkretno zadevo nepomembno" toženčevo ravnanje, ko je 11.7.1991 zaprl lokal, sprejema pravilno razlago nižjih sodišč, po kateri je toženec, ko je lokal zaklenil, "dejansko pristal v odstop od pogodbe, saj bi se v nasprotnem primeru moral braniti predčasnemu prenehanju najemnega razmerja".

Sodba nº II Ips 328/96 of Civilni oddelek, January 21, 1998

Prepozno podano dodatno pritožbeno utemeljitev zadenejo iste posledice kot prepozno oddano pritožbo (348. člen ZPP).

Sklep of Civilni oddelek, January 21, 1998

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo pri enajstletnem (11) otroku, in sicer za pretrpljene telesne bolečine, duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti in strah.

Sodba nº in sklep II Ips 107/97 of Civilni oddelek, January 21, 1998

Izvajalec odgovarja za škodo, čeprav je delal po naročilu naročnika, vendar pa je solidarna odgovornost naročnika in izvajalca podana le za škodo, povzročeno z izvajanjem del, ki so bila izvedena in v časovnem okviru, kot so se izvajala.

Sodba nº I Ips 263/96 of Kazenski oddelek, January 21, 1998

Obsojenec naj bi napeljeval člane stalnega omizja v bifeju h kaznivim dejanjem zoper javni red in mir, s tem da naj bi klevetal vodilne predstavnike FLRJ, pri čemer ni opisano, kakšna naj bi ta dejanja zoper javni red in mir bila. Opis dejanja ne ustreza nobenemu od kaznivih dejanj zoper javni red in mir iz 15. poglavja Kazenskega zakonika Kraljevine Jugoslavije, takrat veljavni Zakon o kaznivih dejanjih zoper narod in državo (Ur. list FLRJ, št. 59/46 z dne 23.7.1946) pa takšnih kaznivih deja...

January 20, 1998

Sklep nº VIII Ips 50/97 of Delovno-socialni oddelek, January 20, 1998

Če tožena stranka ni štela za potrebno, da s sistemizacijo določi vrsto in zahtevnost delovnih mest, je za presojo skladnosti uvrstitve delavcev v tarifni razred z določbami panožne kolektivne pogodbe oziroma internimi akti pravno pomembno ugotovitev narave in stopnje zahtevnosti dela, ki ga delavec opravlja.

Sodba nº VIII Ips 138/97 of Delovno-socialni oddelek, January 20, 1998

Organizacija ni odgovorna za škodo, ki jo je delavec utrpel, ker mu je pri prenosu kante za smeti le-ta zdrsnila in padla na palec desne noge ter mu ga poškodovala. Ni podana ne krivdna, ne objektivna odgovornost.

Sodba of Delovno-socialni oddelek, January 20, 1998

V določbi 389. člena ZPP so vsebovane meje preizkusa revizijskega sodišča, med katerimi je v 2. odstavku določeno, da mora imeti oseba, ki zahteva revizijo, pravico za njeno vložitev. Po omenjenem zakonskem določilu revizija ni dovoljena, če jo vloži nekdo, ki nima te pravice. Ker je revizijsko sodišče ugotovilo, da z izpodbijano sodno odločbo ni bilo odločeno o premoženjskopravni terjatvi pok. V.M., ki se lahko podeduje, niti o njegovem statusnem vprašanju, ki bi imelo premoženjskopravne pos...

Sodba nº VIII Ips 58/97 of Delovno-socialni oddelek, January 20, 1998

Revidentka je univerzalna pravna naslednica tožene stranke je takšno nasledstvo določeno v zakonu, izhaja pa tudi iz sklepa registrskega sodišča. Zaradi tega so neutemeljeni revizijski ugovori glede pomanjkanja pasivne legitimacije in kršitve določbe 10. točke drugega odstavka 354. člena ZPP.

Sklep nº VIII Ips 66/97 of Delovno-socialni oddelek, January 20, 1998

Revizijsko sodišče je ugotovilo, da je podana bistvena kršitev določb pravdnega postopka, ki jo formalno in vsebinsko uveljavlja revizija. Iz izreka drugostopenjske sodbe in sklepa ni razvidno, kaj spreminja sodišče. Sodbe prvostopenjskega sodišča v prvem odstavku tako, kot je to storilo, ne more spremeniti, saj je bil v prvem odstavku samo zavrnjen tožničin zahtevek, ki ga je sodišče v celoti citiralo.

Sodba nº VIII Ips 117/97 of Delovno-socialni oddelek, January 20, 1998

Zaradi stečaja najemodajalca, poslovnih prostorov in odprtega stečajnega postopka ter sklenjene pogodbe, delo res bilo tako, da se ga lahko opredeli kot delo za določen čas. Zato je že zgolj iz tega razloga bilo možno sklepati delovna razmerja za določen čas. Če pa se upošteva, da je tožena stranka za določen čas zaposlila delavce, ki so zaradi stečaja podjetja, po zakonu izgubili delo zaradi prenehanja delovnega razmerja, smiselno pomeni vključitev v postopek razreševanja zaposlitve presežko...

Sodba nº VIII Ips 133/97 of Delovno-socialni oddelek, January 20, 1998

V primeru odpovedi delovnega razmerja gre za poseben disciplinski ukrep, ki je predviden samo v razmerju med delavcem in zasebnim delodajalcem in ki v drugih delovnih razmerjih ni možen, kljub temu, da je po vsebini in posledicah podoben disciplinskemu ukrepu prenehanja delovnega razmerja, kot ga določa zakon. Zato za ta postopek lahko veljajo pravila disciplinskega postopka, ki jih KPDZD določa v 41. členu. Tudi po mnenju revizijskega sodišča, kar sta pravilno zaključili že nižji sodišči, se...

January 19, 1998

Sodba nº Ru 74/95 of Gospodarski oddelek, January 19, 1998

Izbor ustreznega načina lastninskega preoblikovanja oziroma njihove kombinacije ter oblikovanje programa preoblikovanja je avtorsko delo.

January 16, 1998

Sklep nº III R 39/97 of Gospodarski oddelek, January 16, 1998

Sodišče se lahko izreče za krajevno nepristojno po uradni dolžnosti samo do izdaje sklepa o izvršbi.

January 15, 1998

Sodba nº U 34/95 of Upravni oddelek, January 15, 1998

Sodišče v upravnem sporu ne more presojati, ali je podana korist države v smislu 1. odst. 13. čl. ZDRS za sprejem tožnika v državljanstvo Republike Slovenije. To korist ugotavlja Vlada RS.

Sklep of Upravni oddelek, January 15, 1998

Ker je po 2. odst. 17. čl. ZUS/77 nevarnost težko popravljive škode pogoj za odložitev izvršbe, je tožnik dolžan že v zahtevi za odložitev izvršbe upravnega akta verjetno izkazati, da mu bo z izvršbo prizadejana težko popravljiva škoda.

Sodba nº II Ips 100/96 of Civilni oddelek, January 15, 1998

Pravilno je stališče obeh nižjih sodišč, da za utemeljeno zavrnitev zahteve za odkup stanovanja zadostuje golo dejstvo, da gre za hišniško stanovanje, da torej vprašanje, ali je tožniku bila dodeljena oziroma ali je kasneje pridobil stanovanjsko pravico, ni pravno odločilno.

Sodba nº II Ips 383/96 of Civilni oddelek, January 15, 1998

Spričo načela restrikcije, izraženega v določbi, da se stvarna služnost izvršuje na način, ki najmanj obremenjuje služno stvar (prvi odstavek 50. člena ZTLR), je sicer mogoče določbo drugega odstavka 58. člena ZTLR, kar zadeva služnost poti, razlagati in uporabiti širše: da gre za spremenjene okoliščine in da postane služnost nepotrebna tudi v primerih, če lastnik služne nepremičnine omogoči pravno in dejansko lastniku gospodujoče stvari izvrševanje služnosti drugje po služeči nepremičnini al...

Sklep nº II Ips 318/97 of Civilni oddelek, January 15, 1998

Kljub temu, da v izreku odločbe ni navedeno, na katero delovno mesto morajo nasprotne udeleženke iz delovnega spora sprejeti predlagatelja - upnika, in mu tako omogočiti, da se spet vrne na delo, pa je treba upoštevati, da gre za izvršitev odločbe specializiranega, delovnega in socialnega sodišča (2. točka 16. člena ZIP), ki do uveljavitve Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS, Ur.l. RS, št. 19/94) ni posvečal posebne pozornosti izrekom sodnih odločb, in za katere ima tudi ZIP posebna...

Sodba nº III Ips 127/97 of Gospodarski oddelek, January 15, 1998

Temeljno načelo firmskega prava je načelo distinkcije oziroma izključnosti, kar ne pomeni samo, da firme ne smejo biti enake, ampak da morajo biti tako različne, da ne more priti do zamenjave. Kot kriterij za tako razlikovanje je treba upoštevati zaznavanje in dojemanje povprečnega kupca, povprečno izobraženega in povprečno skrbnega človeka.

Sklep nº II Ips 400/96 of Civilni oddelek, January 15, 1998

Pooblaščenemu odvetniku, ki med pravdo neha opravljati odvetništvo, ker je postal notar, ne preneha pooblastilo in če ga stranka ne prekliče oziroma ga sam ne odpove, mora še naprej nastopati kot pooblaščenec, ki ni odvetnik, in mu mora sodišče vročati vsa pisanja (prvi odstavek 138. člena ZPP) in tako tudi vabila na naroke (114. člen ZPP).

Sklep nº VIII R 1/98 of Delovno-socialni oddelek, January 15, 1998

Delovna in socialna sodišča so dolžna rešiti vse spore, za katere so bila pristojna sodišča združenega dela, in so jih prejela v reševanje do 13.5.1994.

Sklep nº III Ips 132/97 of Gospodarski oddelek, January 15, 1998

Deponiranje generalnega pooblastila pri sodišču ni predložitev pooblastila sodišču po 1. odst. 98. člena ZPP.

Sodba nº in sklep II Ips 253/96 of Civilni oddelek, January 15, 1998

Ker so bili epileptični napadi že podani ob prvem sojenju, sedaj niso nova škoda in ker je sodišče prve stopnje v svoji sodbi ugotovilo, da epilepsija ni posledica prometne nezgode, tožnik pa je s tem očitno soglašal, saj se zaradi nepremoženjske škode ni pritožil, je sodba v tem delu postala pravnomočna. O tožnikovem zahtevku je bilo tedaj že pravnomočno razsojeno in ker ta odločitev veže sodišče in stranke, sta sodišči pravilno uporabili določilo drugega odstavka 333. člena ZPP in v tem del...

Sklep nº II Ips 244/96 of Civilni oddelek, January 15, 1998

Po določilu prvega odstavka 142. člena ZPP se sklep, proti kateremu je dovoljena posebna pritožba, vroči osebno stranki ali njenemu pooblaščencu. Ker je predlagateljico tedaj zastopala odvetnica, bi bilo treba sklep o plačilu stroškov po določilu prvega odstavka 138. člena ZPP vročiti njej. O vročitvi mora obstajati dokaz, to je potrdilo o vročitvi (vročilnica), ki ga po določilu prvega odstavka 149. člena ZPP podpišeta vročevalec in prejemnik, slednji pa z besedo pripiše še datum prejema. Pr...

Sodba nº II Ips 414/96 of Civilni oddelek, January 15, 1998

Na obstoj socialne stiske v smislu tretjega odstavka 53. člena SZ se lahko uspešno sklicuje najemnik le v primeru, če so izpolnjeni tudi pogoji iz četrtega odstavka tega člena. Toženka je zaradi ugotovljene socialne stiske res prejemala dodatek za plačilo najemnine, vendar šele od 1.3.1993 dalje, čeprav je bila takrat dolžna najemnino najmanj za štiri zaporedne mesece prej, poleg tega pa tudi tiste pomoči, ki jo je namensko prejemala od 1.3.1993 dalje, ni uporabila za plačevanje najemnine. Za...

Sklep nº II Ips 538/97 of Civilni oddelek, January 15, 1998

Če iz pooblastila odvetnikom, ki opravljajo odvetniški poklic v istih prostorih, ni razvidno, katerega izmed njih je stranka pooblastila, veljajo kot pooblaščenci vsi ti; pooblastilo odvetniku, ki ga je dala tožena stranka, ne da bi natančneje določila njegove pravice, zajema tudi pooblastilo za postopek za izdajo začasne odredbe na predlog tožeče stranke, ki poteka v okviru pravdnega postopka; če ima stranka več pooblaščencev, začne teči rok za vložitev pravnega sredstva od vročitve, ki je b...

Sklep of Civilni oddelek, January 15, 1998

Za uspešno razveljavitev pravnega posla zaradi čezmernega prikrajšanja je bistveno dvoje:

Sodba nº II Ips 274/97 of Civilni oddelek, January 15, 1998

Sodišči sta ob določitvi višine preživnine ob pomanjkanju drugih podatkov glede potreb otrok izhajali iz podatkov Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, koliko znašajo minimalni oz. povprečni stroški za otroke v starosti od 6 do 14 let. Upoštevali sta dohodke očeta v višini 80.000,00 SIT, otroški dodatek in denarno pomoč materi. Dejstvo je, da mati z otrokoma (vsaj v času sojenja) živi v Srbiji, kjer so življenjski stroški nižji kot v Sloveniji, kar je splošno znano dejstvo. Sodišči...

Sodba nº I Ips 28/96 of Kazenski oddelek, January 15, 1998

Kopičenje zalog pred drugo svetovno vojno in med njo, čeprav iz špekulativnih namenov, ni bilo prepovedano s predpisi in inkriminirano kot kaznivo dejanje.

Sodba nº U 319/95 enako tudi sodba U 317/95 of Upravni oddelek, January 15, 1998

Rok iz 1. odstavka 280. člena CZ je materialni zakonski rok, to pomeni, da s potekom tega roka stranka izgubi pravico do vrnitve plačanih uvoznih dajatev.

January 14, 1998

Sodba nº U 1732/95 of Upravni oddelek, January 14, 1998

Okoliščina, da stranka ni dobila odškodnine za zmanjšanje parcel zaradi rekonstrukcije ceste, nastalih na podlagi razgrnjenih podatkov o izkazih katastrskih sprememb, ki jih je stranka potrdila s svojim podpisom, ne more biti razlog za obnovo tega postopka, ker odškodnina ni vprašanje tega postopka.

Sklep of Upravni oddelek, January 14, 1998

Če je izkazana bistveno povečana vrednost poslovnega prostora in je to posledica najemnikovih vlaganj, izvedenih na podlagi upravnih dovoljenj, izdanih na njegovo ime, je to zadosten razlog, da se najemniku prizna položaj stranke v denacionalizacijskem postopku.

Sodba nº U 1507/94 of Upravni oddelek, January 14, 1998

Če je denacionalizacijski upravičenec za odvzeto premoženje dobil nadomestno nepremičnino, se šteje, da je bil ustrezno odškodovan in na podlagi 12. točke 3. člena ZDen nima položaja upravičenca v postopku denacionalizacije.

Sodba nº U 1702/95 of Upravni oddelek, January 14, 1998

Zavezanec za davek iz prometa proizvodov - doma izdelanega plovila, za katero je obvezna registracija, je tudi oseba, ki je plovilo izdelala sama za lastno rabo.

Sodba nº U 2/95 of Upravni oddelek, January 14, 1998

Ni zakonskega pogoja za ugotavljanje novega odstotka vojaške invalidnosti, če je z dokončno odločbo že priznan status vojaškega mirnodobnega invalida na podlagi endogenega obolenja, katerega prvi pojavi so se manifestirali v času opravljanja obvezne vojaške službe.

Sodba nº II Ips 364/96 of Civilni oddelek, January 14, 1998

Očitek, da je sodišče druge stopnje s svojo odločitvijo prekoračilo tožbeni zahtevek, ni utemeljen. Tožbeni zahtevek se glasi na izpraznitev in izročitev stanovanja. Takemu zahtevku je bilo delno ugodeno tako, da je obveznost tožene stranke, da stanovanje izprazni in ga izroči tožeči stranki, omejena z nasprotno obveznostjo tožeče stranke, da ponudi toženi stranki prejšnje ali temu enakovredno stanovanje. Sodišče je torej odločilo o izpraznitvenem zahtevku, ki pa mu ni ugodilo v celoti, temve...

Sodba nº II Ips 417/97 of Civilni oddelek, January 14, 1998

Na podlagi izvedenih dokazov (izvedeniškega mnenja nevropsihiatra in izpovedb zaslišanih prič ter pravdnih strank) je sodišče ugotovilo, da pok. M. R. ob zapisu oporoke dne 1.12.1984, zaradi senilne demence, ni bila sposobna za razsojanje. Zato je odločitev sodišča, da oporoka ni veljavna, v skladu z določbo 2. odstavka 59. člena ZD in tedaj materialnopravno pravilna.

Sklep nº II Ips 444/97 of Civilni oddelek, January 14, 1998

V 34. členu ZNP je določeno, da revizija v nepravdnem postopku ni dovoljena, razen če zakon ne določa drugače. Načelo ZNP, da v nepravdnem postopku revizija ni dovoljena, v primerih, ki jih ZNP izrecno določa (52. člen, 60. člen, 6. odstavek 77. člena, 103. člen ter 2. odstavek 111. člena), ne velja, vendar pa med temi primeri zemljiškoknjižni postopek ni naveden. Zato za zemljiškoknjižni postopek kot vrsto nepravdnega postopka velja načelna določba ZNP o nedovoljenosti revizije kot izrednega...

Sklep nº II Ips 389/97 of Civilni oddelek, January 14, 1998

Zahtevek, o katerem je pravnomočno odločilo drugostopno sodišče, v tožbi vrednostno ni bil opredeljen. Vrednost tega zahtevka tudi ni bila ugotovljena na način in v rokih iz 40. člena ZPP. Vrednost spornega predmeta je bila ocenjena šele tik pred zaključkom obravnavanja zadeve (na obravnavi dne 24.2.1997), vendar pa si pravdni stranki na ta način pravice do revizije kot izrednega pravnega sredstva nista mogli zagotoviti (2. odstavek 37. člena , 40. člen, 2. odstavek 186. člena in 3. odstavek ...

Sodba nº II Ips 186/96 of Civilni oddelek, January 14, 1998

Okvir za odločanje o pravno priznani nepremoženjski škodi je v 2. odstavku 200. člena zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR, za bodočo nepremoženjsko škodo pa tudi v 203. členu ZOR. Po določbi 2. odstavka 200. člena ZOR mora sodišče pri odmeri odškodnine upoštevati pomen prizadete dobrine, namen odškodnine in to, da odškodnina ne bi šla na roko težnjam, ki niso združljive z njeno naravo in družbenim namenom. Tak pomen in namen odškodnine za nepremoženjsko škodo, določen v veljavnem zakonu, o...

Sklep of Civilni oddelek, January 14, 1998

Določba 154.čl. Zakona o obligacijskih razmerjih (v nadaljnjem ZOR) uzakonja domnevno krivdo povzročitelja škode in mu s tem nalaga trditveno in dokazno breme glede dejstev v zvezi z razbremenitvijo krivdne ali objektivne odgovornosti. Toda glede vseh ostalih elementov odškodninskega delikta (škoda, nedopustno ravnanje, vzročna zveza) je trditveno in dokazno breme na strani tistega, ki uveljavlja odškodninsko terjatev. Zato ima v tej zadevi izostanek trditev o nedopustnem ravnanju tožene stra...

Sklep of Civilni oddelek, January 14, 1998

Odgovornost za škodo, katere vzrok je neurejenost smučišča, je praviloma krivdna. Tveganje, ki izhaja iz smučanja samega, prevzame nase smučar. Upravljalec smučišča pa je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi neizpolnitve zahtev, ki mu jih nalaga zakon. V obravnavanem primeru je do nesreče prišlo na nezahtevnem smučišču, namenjenem tudi otrokom in slabšim smučarjem. Takega smučišča ni mogoče šteti za nevarno stvar, zaradi katere bi bil upravljalec objektivno odgovoren. Nevarno je bilo tožniko...

January 13, 1998

Sklep of Delovno-socialni oddelek, January 13, 1998

Tožnik je naročil svojemu podrejenemu, da izpolni dosje, v katerega je vpisal neresnične podatke o prejemu živila, ki ga tožena stranka dejansko ni prejela in zato ni nastala njena plačilna obveznost. S tem ravnanjem je tožnik storil hujši kršitvi delovne obveznosti:

Sodba of Delovno-socialni oddelek, January 13, 1998

V zvezi z višino pokojninske osnove je treba smiselno uporabiti določbe 14. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ustavni zakon - Uradni list RS, št. 1/91-I in 45/I/94). Ta določa, da Republika Slovenija zagotavlja aktivnim vojaškim osebam, vojakom po pogodbi in civilnim osebam v službi JLA statusne, socialne in druge pravice, pridobljene do uveljavitve tega zakona po zveznih predpisih v poveljstvih, enotah in zavodih J...

Sklep of Delovno-socialni oddelek, January 13, 1998

Za presojo ali je bila s kršitvijo delovne discipline storjena večja škoda, ni absolutno sprejemljiva opredelitev večje škode v 126. členu KZ. Ali je škoda večja, je treba presojati tudi z vidika oškodovanca (njegovega premoženjskega stanja), če ni že v splošnem aktu določeno, kaj se šteje za večjo škodo.

Sklep of Delovno-socialni oddelek, January 13, 1998

Če se z revizijo napada le ugotovljeno dejansko stanje, revizijsko sodišče z revizijo izpodbijano sodbo preizkusi le v obsegu kot to določa 386. člen ZPP - po uradni dolžnosti.

Sklep nº VIII Ips 152/97, enako tudi VIII Ips 153/97, VIII Ips 154/97, VIII Ips 155/97, VIII Ips 156/97, VIII Ips 157/97, VIII Ips 158/97 in VIII Ips 159/97 of Delovno-socialni oddelek, January 13, 1998

Po 1. odstavku 400. člena ZPP lahko stranka vloži revizijo tudi zoper sklep sodišča druge stopnje, vendar samo zoper sklep, s katerim je bil postopek pravnomočno končan. Ker se s sklepom o stroških postopek ne konča, revizija samo zoper sklep, s katerim je sodišče druge stopnje pravnomočno odločilo o stroških postopka ni dovoljena.

Sklep of Delovno-socialni oddelek, January 13, 1998

Revizijsko sodišče se pridružuje nižjima sodiščema, da je zaradi postopanja tožene stranke, ki ni bilo v skladu z veljavnimi predpisi, v spornem primeru, treba dopisa, s katerima tožnica zahteva dejansko vrnitev na delo, šteti za zahtevi za varstvo pravic. Ob vložitvi dopisov tožnica ni od tožene stranke dobila še nobenega sklepa o prenehanju delovnega razmerja, onemogočeno ji je bilo samo dejansko opravljanje dela. Zato seveda tudi jasno izražene zahteve za varstvo pravic takrat ni bilo mogo...

Sodba nº VIII Ips 150/97 of Delovno-socialni oddelek, January 13, 1998

Obe sodišči, tako prvostopenjsko kot tudi drugostopenjsko, sta v sodbah pravilno uporabili določbe 6. točke prvega odstavka 100. člena zakona o delovnih razmerjih (ZDR - Uradni list RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93), ki določa, kako in kdaj delavcu preneha delovno razmerje, če je bil neupravičeno odsoten z dela pet zaporednih delovnih dni. Nižji sodišči sta ugotovili, da je bil tožnik z dela odsoten neupravičeno in da se na delo ni vrnil, to pa pomeni, da mu je delovno razmerje zakonito prenehalo...

Sklep nº VIII Ips 4/97 of Delovno-socialni oddelek, January 13, 1998

Ker je v prvem odstavku 113. člena ZPP določba, da velja vloga, ki je vezana na rok, za pravočasno, če je izročena pristojnemu sodišču, preden rok izteče, revizijsko sodišče ugotavlja, da je revizija vložena prepozno. V spornem primeru, kjer je revizijo vložil državni organ, ni možna uporaba sedmega odstavka 113. člena ZPP, ki določa, da se v primerih, če je bila vloga, ki je vezana na rok, izročena ali poslana nepristojnemu sodišču pred iztekom roka, pa prispe k pristojnemu sodišču po izteku...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners