Vrhovno Sodišče: Opinions issued on October 1998

October 30, 1998

Sodba nº II Ips 460/97 of Civilni oddelek, October 30, 1998

Če naj določba 157. člena ZOR doseže svoj namen, ne zadošča zgolj zahtevek na opustitev oziroma prepoved kršitve, ki še traja (glej A. Finžgar, Osebnostne pravice, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, 1985, str. 47 in 48 ter A. Polajnar-Pavčnik, Temeljne pravice kot osebnostne pravice, v knjigi Temeljne pravice, Cankarjeva založba Ljubljana, 1997, str. 168). Glede na naravo kršitve in nevarnost, da se bodo kršitve ponovile, je potreben tudi zahtevek na preprečitev posega, uve...

October 29, 1998

Sodba nº II Ips 321/98 of Civilni oddelek, October 29, 1998

Prispevek pokojnega očeta, ki je usmerjen v ustvarjanje premoženja, ne more imeti narave preživninskega prispevka, in zato nima podlage v 194. členu ZOR.

Sklep nº II Ips 44/98 of Civilni oddelek, October 29, 1998

Overjeni dolgovni seznam o zaostalih davčnih obveznostih za več let iz drugega odstavka 80. člena ZDO ni naslov, ki bi bil izvršilni naslov po določbah ZIP. Upnik se zato mora izkazati z vsemi izvršljivimi upravnimi odločbami.

Sodba nº II Ips 377/97 of Civilni oddelek, October 29, 1998

Materialnopravno izhodišče za ugotavljanje nadomestila koristi, ki jo je imela tožena stranka s tem, ko je uporabljala stanovanje tožeče stranke po izteku najemne pogodbe, tožeča stranka pa je zahtevala povrnitev te koristi (uporabnina), je v skladu z določilom 219. člena ZOR. Tožeča stranka je bila prikrajšana natanko za toliko, kolikor bi lahko prejela najemnine za stanovanje, seveda ob ugotovitvi, da ta ni bila oderuška in ob izkazanem namenu nadaljnjega oddajanja stanovanja v najem.

Sodba nº II Ips 400/97 of Civilni oddelek, October 29, 1998

Za duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti se mora denarna odškodnina odmeriti glede na pomen prizadete dobrine in na namen odškodnine ter ob tem upoštevati, da odmerjena odškodnina ne sme iti na roko težnjam, ki niso združljive z njeno naravo in družbenim namenom (2. odstavek 200. člena Zakona o obligacijskih razmerjih, ZOR). Sodišče je torej dolžno pretehtati vse okoliščine, ki so (in morebiti še bodo) vplivale na zmanjšano aktivnost oškodovanca (subjektivno merilo) in upoš...

Sodba nº II Ips 507/97 of Civilni oddelek, October 29, 1998

Obveznice, ki so se izdajale v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij, je posebej urejal Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93, naprej ZLPP). Ta zakon omenja obveznice predvsem pri notranjem odkupu delnic.

Sodba nº in sklep II Ips 517/97 of Civilni oddelek, October 29, 1998

Po 9. točki 48.a člena se je domnevalo oškodovanje družbene lastnine tudi v primeru, če je podjetje najemalo kredite od zaposlenih delavcev ali od podjetij v lasti zaposlenih delavcev ali od drugih fizičnih oseb ali izplačevalo obresti na obveznice po višji obrestni meri od obrestne mere za enake kredite banke, v kateri je imelo podjetje deponirana sredstva. V takih primerih oškodovanja je revizijski organ moral po 9. točki 48.c člena naložiti podjetju vzpostavitev terjatev do posojilodajalce...

Sklep of Civilni oddelek, October 29, 1998

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo (poškodba vratne hrbtenice).

Sodba nº II Ips 500/97 of Civilni oddelek, October 29, 1998

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo in sicer za pretrpljene duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti, telesne bolečine in strah.

Sklep of Kazenski oddelek, October 29, 1998

Varstveni ukrep določitve prebivanja v določenem kraju, uveden z novim 5.čl. Zakona o prekrških zoper javni red in mir (ZJRM), je bil predpisan v skladu z 2.odst. 6.čl. in 2.čl. Temeljnega zakona o prekrških, kjer je bilo določeno, da se smejo za prekrške poleg upravnih kazni, ki so naštete v tem členu, za prekrške predpisati tudi drugi prisilni upravni ukrepi. "Storilčevo dejanje", o katerem je govoril 5.čl. ZJRM in ki je bil podlaga za izrek omenjenega varstvenega ukrepa, čeprav ni kaznivo ...

Sodba nº IV Ips 42/98 of Kazenski oddelek, October 29, 1998

Ker niti iz izreka niti iz obrazložitve izpodbijane odločbe ne izhaja, da bi se kaznovani J.K. očitalo izmišljanje ali razširjanje lažnivih vesti, niti se ji ne očita, da bi njeno dejanje imelo za posledico "rušenje mira in zadovoljstva državljanov", dejanje nima zakonskih znakov prekrška po 6.tč. 2.čl. ZJRM in tudi ne po kakšni drugi določbi tega zakona.

October 28, 1998

Sodba nº II Ips 532/97 of Civilni oddelek, October 28, 1998

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo in sicer za pretrpljene telesne in duševne bolečine.

Sklep nº II Ips 363/97 of Civilni oddelek, October 28, 1998

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov po določilu 2. člena ZSKZ gospodari s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi v lasti Republike Slovenije. Gospodarjenje obsega upravljanje in razpolaganje. Sklad opravlja naloge v imenu Republike Slovenije in za njen račun. Po določilu 6. člena ZSKZ sklad vodi in zastopa direktor sklada. Republika Slovenija prek svoje vlade in ministrstev sicer nadzira delo sklada in usmerja njegovo delo (4. člen ter prvi in drugi odstavek 9. člena ZSKZ), ne more pa de...

Sklep nº I R 50/98 of Civilni oddelek, October 28, 1998

Dvom v nepristrano sojenje je tehtna okoliščina, ki Vrhovnemu sodišču RS narekuje določitev drugega, stvarno pristojnega sodišča.

Sodba nº I Ips 503/97 of Civilni oddelek, October 28, 1998

Stranka je dolžna navesti dejstva in predlagati dokaze (219. člen ZPP) in sicer tako, da sodišče dokaze sploh lahko izvede. Sodišču mora predložiti listine, na katere se sklicuje v dokaz svojih trditev (232. člen ZPP). V primeru, ko se predlaga, naj se določena oseba zasliši kot priča, pa mora stranka, ki zaslišanje priče predlaga, med drugim navesti tudi njeno prebivališče (241. člen ZPP). Tožena stranka je opustila prav vse v ZPP uzakonjene dolžnosti.

Sodba nº II Ips 472/97 of Civilni oddelek, October 28, 1998

Tožeča stranka je zahtevala varstvo svoje lastninske pravice s prepovedno (opustitveno) ali negatorno tožbo (42. člen ZTLR). Povod za to tožbo je vznemirjanje lastnika (ali domnevnega lastnika) pri izvrševanju lastninske pravice, ki pa ne obstaja v odvzemu stvari. Za to, da lastnik s prepovedno tožbo uspe, pa ne zadošča, če dokaže le obstoj posega v njegovo lastninsko pravico, ki ga zakon označuje z izrazom "vznemirjanje", ampak mora dokazati tudi, da je bilo vznemirjanje njegove lastninske p...

Sodba of Civilni oddelek, October 28, 1998

Smisel določila 919. člena ZOR je v tem, da zavarovalnici preprečuje zavlačevanje in jo sili, da čimprej zadovolji upravičene zavarovančeve interese. Zato mora celo v primeru, ko se zavarovalne vsote ne da ugotoviti, upravičencu plačati nesporni del obveznosti kot predujem (tretji odstavek 919. člena ZOR). Če zavarovalnica pravočasno ne plača zavarovalne vsote, mora plačati zamudne obresti (277. člen ZOR).

Sodba nº II Ips 359/98 of Civilni oddelek, October 28, 1998

Revizijska navedba o tem, da bi imela otroka na toženčevem domu brezplačno varstvo, ni v korist otrok, ker ju je vseskozi vzgajala predvsem mati.

Sodba nº II Ips 529/97 of Civilni oddelek, October 28, 1998

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo in sicer za pretrpljene telesne bolečine, duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti in strah.

Sodba nº II Ips 422/97 of Civilni oddelek, October 28, 1998

Ni mogoče v pravdi z lastninsko tožbo zahtevati vrnitev stvari, dokler velja ukrep zasega v kazenskem postopku ali v postopku o prekršku. Utemeljenost zasega se namreč preizkusi v matičnem postopku glede na predpise, ki veljajo za ta postopek. Lastninski zahtevek ne more biti utemeljen, če izročitev stvari ovira odločitev drugega državnega organa, izdana v zakonitem postopku.

Sodba nº II Ips 491/97 of Civilni oddelek, October 28, 1998

Po določbi 102.čl. tedaj veljavnega zakona o temeljih varnosti cestnega prometa so morali iti pešci čez vozišče pazljivo in po najkrajši poti, pred tem pa so se morali prepričati, če to lahko storijo varno. Tožnica je prečkala cesto izven prehoda za pešce ob zmanjšani vidljivosti zaradi nastopajoče teme. Te okoliščine so ji nalagale še posebno previdnost. Tožnica je spustila mimo vozilo s svoje leve strani, ni pa upoštevala zavarovanca tožene stranke, ki je prihajal z desne. Tožnica je stopil...

Sodba nº in sklep II Ips 449/97 of Civilni oddelek, October 28, 1998

Kadar tožeča stranka uveljavlja dva ali več tožbenih zahtevkov tako, da predlaga sodišču, naj ugodi naslednjemu zahtevku, če spozna, da tisti zahtevek, ki ga uveljavlja pred njim, ni utemeljen (2. odst. 188.čl. ZPP), se šteje da je podrejeni zahtevek postavljen pogojno. Sodišče o njem odloča samo v primeru, če primarni zahtevek zavrne kot neutemeljen. Če pa primarnemu zahtevku ugodi, o podrejenem zahtevku ne odloča.

October 27, 1998

Sodba nº VIII Ips 138/98 of Delovno-socialni oddelek, October 27, 1998

Tožnica je ostala pri istem delodajalcu, čeprav ne več na usposabljanju, temveč razporejena na delovno mesto oziroma delo, kot ga je lahko opravljala po uspešno končanem usposabljanju. Zato bi, glede na to, da gre za vsebinsko novo delo, morala biti s tožnico sklenjena nova pogodba o zaposlitvi. Ker te ni bilo, ampak je bil izdan samo sklep o razporeditvi, pa je v tem primeru sprejemljiv zaključek, sodišča v izpodbijani sodbi, da ne gre za novo zaposlitev, ampak samo za nadaljevanje dela.

October 26, 1998

Sodba nº I Up 80/98 of Upravni oddelek, October 26, 1998

Temeljni pogoj za odložitev izvršitve upravnega akta z začasno odredbo po 2. odstavku 30. člena ZUS v povezavi s 1. odstavkom 69. člena ZUS je izkazanost tožbe v upravnem sporu zoper upravni akt, katerega odložitev izvršitve se zahteva. Če ta ni izpolnjen, sodišče zahtevo, uveljavljano na takšni dejanski in pravni podlagi, zavrne, ne da bi se spuščalo v nadaljnjo presojo ostalih pogojev iz 2.

October 22, 1998

Sodba nº I Ips 215/98 of Kazenski oddelek, October 22, 1998

Res je, kar navaja vložnik v zahtevi za varstvo zakonitosti, da sta bila v času, ko je pritožbeno sodišče odločalo o pritožbi zoper sklep o podaljšanju pripora, že pribavljena dokaza, zaradi katerih izvedbe je bil pripor zoper obdolženca podaljšan do 10.10.1998. Ni pa mogoče pritrditi stališču zagovornika, da bi zato moralo pritožbeno sodišče pripor zoper obdolženca odpraviti. Dejstvo je namreč, da preiskava še ni končana... Preiskovalni sodnik konča preiskavo tedaj, ko ugotovi, da so zbrani ...

Sodba nº I Ips 216/98 of Kazenski oddelek, October 22, 1998

Obtožnica daje okvir obtožbi, o kateri odloča sodišče (1.odst. 354.čl.ZKP) in hkrati daje obtožencu možnost za pripravo svoje obrambe (1. in 3.alinea 29.čl. ustave, 3.odst. 16.čl. ZKP).

Sodba nº II Ips 410/97 of Civilni oddelek, October 22, 1998

Dejstvo, da ima podjetje (ustanovljeno po določbah ZP/88) firmo "..., podjetje za (finančni inženiring in) hranilno kreditno službo, d.d." - nikakor ne narekuje pravne presoje, da je to podjetje samoupravna finančna organizacija, ki jo ZHKS/80 imenuje hranilno-kreditna služba in ji določa samostojno pravno osebnost. Okoliščina, da je bilo podjetje registrirano s firmo, ki je ugotovljena, zato ne narekuje pravne presoje, da je po določbi 3. odstavka 10. člena ZHKS/80 veljalo (subsidiarno) jams...

Sodba nº II Ips 399/97 of Civilni oddelek, October 22, 1998

Na ugotovljeno dejansko stanje sta sodišči pravilno uporabili materialno pravo, ko sta po določilu drugega odstavka 51. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR, Ur. list RS, št. 14/89 - prečiščeno besedilo in RS, št. 13/94 in 82/94) šteli, da sporno stanovanje ne spada v skupno premoženje pravdnih strank, ker ni bilo kupljeno iz premoženja, ki bi ga bila zakonca pridobila z delom v času trajanja zakonske zveze. Revidentka sicer opozarja, da je tedaj, ko je toženec kupil s...

Sodba nº II Ips 464/97 of Civilni oddelek, October 22, 1998

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo in sicer za pretrpljene duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti.

Sodba nº in sklep II Ips 390/97 of Civilni oddelek, October 22, 1998

Čeprav sta ugotovili, da je tožnik tožencu izročil tujo valuto in je toženec med pravdo pripoznal terjatev v tuji valuti, tega nista upoštevali, ker je po določilu drugega odstavka 5. člena Zakona o deviznem poslovanju (ZDP, Ur.l. RS, št. 1/91-I) predpisano plačilo med domačimi osebami izključno v domači valuti. Toda ker je po prvem odstavku navedenega člena med domačimi osebami dovoljena uporaba deviz kot vrednostne osnove v pogodbah, sta sodišči pravilno odločali o tožbenem zahtevku, ki je ...

Sodba nº II Ips 445/97 of Civilni oddelek, October 22, 1998

Policisti, ki so pooblaščene uradne osebe, morajo po določilih Zakona o notranjih zadevah (ZNZ, Ur.l. SRS, št. 38/88 do RS, št. 58/93 in po spornem dogodku veljavne spremembe do RS, št. 49/98) skrbeti za javni red in mir. Zato morajo v primeru, ko zvejo ali so obveščeni, da se na določenem kraju (tudi v zasebnem stanovanju) krši javni red in mir, ukrepati tako, da se preneha s kršitvijo, da se zberejo podatki o kršilcih in da se jih po potrebi izroči pristojnim organom v nadaljnji postopek. I...

Sklep nº II Ips 589/97 of Civilni oddelek, October 22, 1998

Kadar eden od razvezanih zakoncev odsvoji skupno premoženje brez soglasja drugega, ta zaradi tega ne more biti prikrajšan na premoženju. Ima lahko podoben položaj kot bi ga imel po drugem odstavku 122. člena zakona o nepravdnem postopku (ZNP), ko skupno premoženje ne bi bilo mogoče razdeliti (ker je nedeljivo ali pa je delitev preprečil drugi z nedovoljenim razpolaganjem). Prizadeti skupni lastnik bi imel pravico do plačila vrednosti svojega deleža na taki skupni stvari. Navedeno določilo ZNP...

Sodba nº II Ips 412/97 of Civilni oddelek, October 22, 1998

Sodišče lahko kot priče zasliši osebe, ki so zmožne dati podatke o dejstvih, ki se dokazujejo. ZPP v določbi 236. člena določa, da kot priča ne sme biti zaslišan, kdor bi s svojo izpovedbo prekršil dolžnost varovanja uradne ali vojaške tajnosti, dokler ga pristojni organ ne odveže te dolžnosti. Sodišče z zaslišanjem policistov o tem, kaj je Z. V. povedal v preiskovalnem kazenskem postopku, ni prekršilo navedene določbe.

Sklep nº II Ips 4/98 of Civilni oddelek, October 22, 1998

Vlagatelj v zahtevi, glede na končni rezultat izvršilnega postopka, utemeljeno opozarja, da bi moralo sodišče prve stopnje v sklepu navesti, kaj bi dolžnica morala še storiti, da bi svojo obveznost izpolnila.

Sodba nº II Ips 452/97 of Civilni oddelek, October 22, 1998

Ker je tožnik že v avgustu 1991 oddal v podnajem celo stanovanje, mu je stanovanjsko razmerje v skladu s prvim odstavkom 58. člena takrat veljavnega ZSR prenehalo že na podlagi samega zakona. Odklonitev tožnikove zahteve za nakup tega stanovanja po privatizacijskih določbah SZ je bila torej utemeljena.

Sodba nº II Ips 597/97 of Civilni oddelek, October 22, 1998

Sodišče druge stopnje je štelo za odločilno, da toženec ni izkazal nobenega od načinov, na podlagi katerih se pridobi lastninska pravica na nepremičninah po določbi 20. člena zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (ZTLR). Taka pravna presoja je pravilna. Lastninska pravica se namreč na navedeni pravni podlagi lahko pridobi po samem zakonu, na podlagi pravnega posla in z dedovanjem.

Sodba nº II Ips 416/97 of Civilni oddelek, October 22, 1998

Objektivno odškodninsko je odgovoren proizvajalec s coca colo napolnjene steklenice, ki je dal v promet proizvod z napako, zaradi katere je prišlo do eksplozije steklenice in poškodovanja oškodovanke (1. odst. 179 člena ZOR).

Sklep nº II Ips 318/98 of Civilni oddelek, October 22, 1998

Pritožba, ki jo je vložila oseba, ki ni bila pravdna stranka v tej pravdni zadevi, ne vpliva na tek pritožbenega roka za same stranke.

Sklep nº G 3/98-4 of Gospodarski oddelek, October 22, 1998

ZTVP dovoljuje udeležbo drugih oseb samo v postopkih za izdajo soglasja oziroma dovoljenja (a contrario: za odvzem dovoljenja), ne pa tudi v postopkih izvajanja nadzora nad poslovanjem borzno posredniških družb.

Sodba nº III Ips 27/97 of Gospodarski oddelek, October 22, 1998

Iz načela enake vrednosti vzajemnih dajatev izhajajo udeleženci dvostranskih pogodb pri sklepanju pogodb, ne pa v stadiju njihovega izpolnjevanja (1. odstavek 15. člena ZOR). Za ta stadij je pomembno ohranjanje realne vrednosti s pogodbo dogovorjenih obveznosti.

Sodba nº I Ips 17/97 of Kazenski oddelek, October 22, 1998

Ilegalni prestop meje v času dejanja oz. sojenja (1950) ni bil kazniv.

Sodba nº U 162/96 of Upravni oddelek, October 22, 1998

Vrednost poslovnega prostora in poslovne stavbe se ugotavlja po točkovni metodi Pravilnika o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Ur.l. SRS, št. 25/81) in z uporabo enačbe iz 93. člena ZDen in ne po računih za opravljeno delo oz. vlaganja (1. in 2. odstavek 44. člena ZDen).

Sodba nº U 275/96 of Upravni oddelek, October 22, 1998

Denacionalizacijski upravičenec je lahko samo oseba, ki ji je bilo premoženje podržavljeno.

Sodba nº U 214/96 of Upravni oddelek, October 22, 1998

V postopku izdaje začasne odredbe po 12. členu ZLPP mora upravni organ presoditi, ali je predlog za izdajo začasne odredbe po vsebini in obsegu izkazan, kar pomeni, da če so bile nepremičnine podržavljene kot sestavni del podjetij in so v sredstvih zavezanca, je dolžan zavarovati tudi te nepremičnine. Okoliščina, da so te spadale v zasebno premoženje upravičenca, je v tem postopku nepomembna.

Sodba nº U 536/95-10 of Upravni oddelek, October 22, 1998

Določbe 25. člena ZDen ni mogoče uporabiti v primerih, ko je z investiranjem nastala nova nepremičnina.

Sodba nº I Ips 96/98 of Kazenski oddelek, October 22, 1998

F.K. je bil z izpodbijano pravnomočno sodbo obsojen za kaznivi dejanji, glede katerih državni tožilec ni odstopil od pregona in glede katerih ni bila ustavljena kazenska preiskava. O teh dejanjih še ni bilo pravnomočno odločeno.

Sodba nº I Ips 102/98 of Kazenski oddelek, October 22, 1998

Opis kaznivega dejanja ni predpisana sestavina sodbe, s katero se prekliče pogojna obsodba.

October 21, 1998

Sodba nº II Ips 316/97 of Civilni oddelek, October 21, 1998

Res je dovoljena samopomoč (in v takšnem primeru oškodovalec ni dolžan povrniti škode tistemu, ki je povzročil potrebo po samopomoči - prvi odstavek 162. člena zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR), vendar le v primerih, ko gre za to, da se odvrne kršitev pravice, in to kadar grozi neposredna nevarnost, če je takšna zaščita nujna in če način odvračanja kršitve ustreza okoliščinam, v katerih nastaja nevarnost (drugi odstavek 162. člena ZOR). Splet vseh pravkar naštetih okoliščin mora biti po...

Sodba of Civilni oddelek, October 21, 1998

Revizija zoper pravnomočno odločbo o pravdnih stroških ni dovoljena in tako tudi ne takrat, ko tožnik skrči tožbeni zahtevek na njihovo plačilo.

Sodba nº Ru 9/97 of Gospodarski oddelek, October 21, 1998

Tožba je bila vložena v roku iz 1. odstavka 24. člena ZUS in zato pravočasno. Z vlogo z dne 09.1.1996 (tedaj več kot pol leta po izteku nepodaljšljivega zakonskega roka za vložitev tožbe) je tožeča stranka tožbo dopolnila. Te dopolnitve pa vrhovno sodišče utemeljeno in pravno pravilno ni upoštevalo, ampak jo je kot nedovoljeno zavrglo. Pravno pravilno je namreč stališče, da je dopolnjevanje tožbe z razlogi, ki jih ni v pravočasno vloženi tožbi, glede novih razlogov enako situaciji, ko se tožb...

October 15, 1998

Sodba nº III Ips 121/98 of Gospodarski oddelek, October 15, 1998

Toženka je z uporabo besed Kozorog pivo v silhueti s kozorogom v ovalu s stiliziranimi gorami posnemala registrirane znamke tožeče stranke, s čimer je kršila te znamke v smislu določil drugega in tretjega odstavka 94. člena Zakona o industrijski lastnini (Ur. list RS, št. 13/92, 27/93, 34/97 in 75/97), po katerih "posnemanje obstoja, če povprečen kupec blaga... lahko opazi razliko le, če je posebno pozoren...". Obravnavana kršitev predstavlja tipično posnemanje, ki zavaja kupce, misleč da kup...

Sodba nº in sklep III Ips 83/98 of Gospodarski oddelek, October 15, 1998

Uporaba z blagovno znamko zavarovanega znaka razlikovanja, ki ga predstavlja beseda v sestavljeni besedi, je uporaba blagovne znamke.

Sodba nº U 24/96 of Upravni oddelek, October 15, 1998

Če je določeno ravnanje tujca lahko razlog za odpoved začasnega prebivanja (23. člen ZTuj), je še bolj utemeljeno sklepati, da to isto ravnanje preprečuje, da bi se taki osebi izdalo dovoljenje za začasno prebivanje.

Sodba nº VI Ips 5/96 of Upravni oddelek, October 15, 1998

Postopek v upravnem sporu, v katerem je bila tožba kot prepozno vložena zavržena, se obnovi, če se z novim dokazom ugotovi, da je bila pravočasno vložena.

Sodba nº U 674/95 of Upravni oddelek, October 15, 1998

Če je bila podlaga za prehod premoženja v državno last veljavna kupoprodajna pogodba, je za odločanje o zahtevku za denacionalizacijo pristojno sodišče, če pa pogodba ni veljavna in je do prehoda premoženja prišlo kasneje na podlagi odločbe upravnega organa, je podana pristojnost upravnega organa.

Sklep of Upravni oddelek, October 15, 1998

Če so nepremičnine prešle v družbeno lastnino na podlagi ponudbe tožnika kot davčnega zavezanca (zaradi poplačila zapadlih davkov, kot je to urejala posebna uredba) in ni dokazov za neodplačnost prenosa, tožnik ni upravičenec za denacionalizacijo po 4. členu ZDen. Zato je bila njegova vloga pravilno zavržena.

Sklep of Upravni oddelek, October 15, 1998

Ker je med upravnim sporom Ustavno sodišče RS odpravilo odločbo upravnega organa druge stopnje in tudi sodbo VS RS, ker temeljita na napačni predpostavki o pravilni vročitvi odločbe o odpovedi prebivanja, v konkretnem primeru pa sta oba upravna organa še pred izdajo odločbe Ustavnega sodišča RS zahtevo za "ponovno" vročitev iste odločbe zavrnila, izhajajoč pri tem iz enake, nepravilne predpostavke o že opravljeni pravilni vročitvi, je odločba, ki temelji na enaki dejanski podlagi, nezakonita.

Sodba nº U 624/95 of Upravni oddelek, October 15, 1998

Pogoji v lokacijskem dovoljenju morajo biti v skladu s pogoji, predpisanimi v prostorskem izvedbenem aktu, katerega zakonitost se preizkuša pri ustavnem sodišču.

October 14, 1998

Sklep of Kazenski oddelek, October 14, 1998

S tem ko se v obrazložitvi sodbe ugotavlja, da je obs. A.B. udarjal z železno palico po glavi F.B., ko je slednji že bil smrtno ranjen, obrazložitev sodbe ni v nasprotju ne z izrekom in ne z ugotovitvami izvedenca... Za obstoj sostorilstva je pravno irelevantno, da je smrt nastopila zaradi posledice strela, torej izvršitvenega dejanja, ki se očita obs. H.B.

Sodba nº I Ips 22/96 of Kazenski oddelek, October 14, 1998

Po določbah 1. odstavka 111. člena KZ kazenski pregon ni več dovoljen, če je pretekel predpisani čas od storitve kaznivega dejanja, kar pomeni, da mora biti postopek za določeno kaznivo dejanje pravnomočno končan pred potekom te dobe.

Sklep of Kazenski oddelek, October 14, 1998

Vprašanje, ali se je storilec zavedal vseh znakov določenega kaznivega dejanja, ali pa je bil v dejanski zmoti o obstoju kakega znaka, je dejansko vprašanje. Brez spremembe ugotovljenega dejanskega stanja pa ni mogoče govoriti o kršitvi določb kazenskega zakona o dejanski zmoti in o kazenski odgovornosti v povezavi z njo.

Sodba nº II Ips 368/97 of Civilni oddelek, October 14, 1998

Določba 2. odstavka 59. člena ZZZDR od sodišča terja celovito oceno različnih oblik prispevanja zakoncev k ustvarjanju skupnega premoženja. Nekatere oblike prispevanja k skupnemu premoženju zakoncev je mogoče oceniti v denarju (npr. večji dohodek toženca), drugih oblik prispevanja pa ne (npr. vzgoje in varstva otrok). Iz revizije je razbrati, da bi po toženčevem mnenju, sodišče moralo, v denarju ocenljive prispevke zakoncev, upoštevati v večji meri, kot pa druge prispevke, ki jih je zelo težk...

Sodba nº II Ips 384/97 of Civilni oddelek, October 14, 1998

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo in sicer za pretrpljene duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti, telesne bolečine in strah.

Sklep nº II Ips 451/98 of Civilni oddelek, October 14, 1998

Le ob pogojih iz člena 40/3 ZPP določena vrednost spornega predmeta lahko ob uporabi 382. člena ZPP zadošča za dopustnost revizije.

Sklep nº II Ips 222/98 of Civilni oddelek, October 14, 1998

Namen Zakona o denacionalizaciji je poprava krivic. Krivica v tem kontekstu predpostavlja premoženjsko prikrajšanje. Tega v obravnavanem primeru ni. Zato ni pogojev za denacionalizacijo.

Sklep nº II Ips 526/97 of Civilni oddelek, October 14, 1998

Določila 173. člena ZP, ki omogočajo oškodovancu - lastniku, da uveljavlja svoj premoženjskopravni zahtevek že v postopku o prekršku, po presoji revizijskega sodišča ni razumeti tako, da tega zahtevka ne bi mogel uveljavljati tudi po že končanem postopku o prekršku. Oporo za tako sklepanje daje 174. člen ZP, po katerem se z odločbo o prekršku lahko le deloma ali pa sploh ne ugodi premoženjskopravnemu zahtevku, zaradi česar se v preostalem ali pa v celotnem obsegu prizadeti napoti na pravdo. Z...

Sklep nº II Ips 386/97 of Civilni oddelek, October 14, 1998

Soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine ni zgolj strokovno mnenje. Gre za posamičen akt, s katerim zavod izvaja javna pooblastila v zvezi z varstvom in ohranjevanjem kulturne dediščine (5.čl. ustave). S tem, ko varuje javno korist, država preko zavodov posega v pravice in pravne koristi kupcev in prodajalcev. Izdaja ali zavrnitev soglasja zato ne more biti odvisna od diskrecijske pravice pristojnega zavoda. Zavod mora upoštevati merila, ki jih predpisuje zakon.

Sodba nº II Ips 579/97 of Civilni oddelek, October 14, 1998

Po določbah Zakon o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja (Ur. list bivše federacije, št. 17/90), ki je v poglavju obvezna zavarovanja urejal tudi zavarovanje lastnikov oziroma uporabnikov motornih vozil (člen 90 do 108) in Zakona o obligacijskih razmerjih, posebno členov 154. in naslednjih ter 940. in naslednjih (dalje ZOR), je za drugemu povzročeno škodo odgovoren povzročitelj škode oziroma zavarovalnica, pri kateri je imel povzročitelj škode zavarovano svojo odgovornost. ...

Sodba nº II Ips 334/98 of Civilni oddelek, October 14, 1998

Sodišče je vedno dolžno preveriti, oceniti in presoditi, kakšne so potrebe otrok in zmožnosti staršev ter šele nato določiti višino preživnine (79. člen ZZZDR). Te dolžnosti ga ne odveže niti sporazum, ki sta ga sklenila zakonca. Tudi tak sporazum je podvržen presoji po uradni dolžnosti, ali je dogovorjena višina preživnine ustrezna potrebam otrok in zmožnostim staršev.

Sodba nº II Ips 440/97 of Civilni oddelek, October 14, 1998

Pri uporabi določbe 200. člena ZOR (zakona o obligacijskih razmerjih) o pravični denarni odškodnini za nepremoženjsko škodo je treba zaradi primerjave z drugimi podobnimi primeri škod zagotoviti enako obravnavanje škod glede na njihovo obliko in obseg. To pa zahteva uporabo (objektivnih) meril, po katerih je mogoče izključiti učinke padca vrednosti denarja glede na različne razmere v času sojenja.

Sodba nº II Ips 441/97 of Civilni oddelek, October 14, 1998

Sodna praksa je sprejela stališče, po katerem pripada oškodovancem odškodnina za duševne bolečine zaradi okrnjene zunanjosti, četudi ta ne dosega stopnje, ki po medicinskih kriterijih pomeni skaženost.

Sklep nº II Ips 367/97 of Civilni oddelek, October 14, 1998

Vložitev tožbe pri okrožnem sodišču sama po sebi ne vpliva na pravico do revizije. Vrednost spornega predmeta, ki določa mejo stvarne pristojnosti okrožnega sodišča, je res taka, da bi zagotavljala pravico do revizije. Toda okrožno sodišče se ne more izreči za stvarno nepristojno potem, ko se je toženec na prvem naroku za glavno obravnavo že spustil v obravnavanje glavne stvari (2. odst. 17.čl. ZPP). To pomeni, da je vprašanje stvarne pristojnosti ločeno od vprašanja zagotavljanja pravice do ...

Sodba nº II Ips 331/97 of Civilni oddelek, October 14, 1998

Zavarovanec je oseba, katere premoženjski interes je zavarovan. Ker po dejanskih ugotovitvah spada avtomobil, ki ga je toženec vozil ob škodnem dogodku, v skupno premoženje, ki ga ima s svojo ženo in ki je bilo pridobljeno s skupnim denarjem v času trajanja zakonske zveze, je bila z zavarovalno pogodbo zavarovana tudi njegova odgovornost in sicer ne glede na to, da kot sklenitelj zavarovanja nastopa samo njegova žena. Zato je v pravdi toženec kot zavarovanec pasivno legitimirana stranka.

Sodba nº II Ips 489/97 of Civilni oddelek, October 14, 1998

Po 25.6.1991 poveljstva vojaških garnizij JLA niso mogla več upravičeno razpolagati s stanovanji iz vojaškega stanovanjskega sklada. S skupno deklaracijo, sprejeto na seji skupščine Republike Slovenije dne 10.7.1991, pa je bilo nadaljnje izvajanje osamosvojitvenih aktov le za 3 mesece ustavljeno. Sporna dodelitvena odločba z dne 13.9.1991 je nezakonita.

Sklep of Civilni oddelek, October 14, 1998

Do škodnega dogodka je prišlo, ko sta se tožnik in voznik A. D. vračala v vojaško enoto. Za svojo odsotnost sta imela dovolilnico nadrejenega oficirja. Namen odsotnosti je bil umivanje in preoblačenje, saj za to v enoti ni bilo možnosti. Dovoljevanje tovrstnih izhodov je bila redna praksa v enoti, ko so to dovoljevale okoliščine (prenehanje neposredne vojne nevarnosti). Izhod z opisanim namenom je bil torej ugodnost, ki so je bili deležni vpoklicani vojaški obvezniki. Dovolilnico v tak namen ...

Sodba nº in sklep II Ips 232/97 of Civilni oddelek, October 14, 1998

V obravnavanem primeru gre za devizno hranilno vlogo v višini 20.000 DEM, za katero je tožena stranka obdržala svojo izpolnitveno obveznost, saj je ni prevzela država, kar je v skladu z 22. a členom Ustavnega zakona. Republika Slovenija pa ni prevzela jamstva za tiste devize na deviznih računih in hranilnih knjižicah, ki so bile vložene v banko izven ozemlja naše države (19. člen Ustavnega zakona). Tožnik je svoja sredstva deponiral na ozemlju tedanje republike Hrvaške pri LB Osnovni banki Za...

October 13, 1998

Sodba nº VIII Ips 139/98 of Delovno-socialni oddelek, October 13, 1998

V sporu o sklenitvi delovnega razmerja za določen čas zaradi začasnega povečanja dela mora delodajalec dokazati obstoj zakonitega razloga za sklenitev delovnega razmerja za določen čas. Delovno razmerje, ki traja več kot dve leti ni začasno ( po 30. členu ZDR se za začasnost n.pr. šteje šest mesecev ali manj).

Sklep nº VIII Ips 171/98 of Delovno-socialni oddelek, October 13, 1998

Revizija v kolektivnem delovnem sporu iz participativnih razmerij ni dovoljena.

October 09, 1998

Sodba of Civilni oddelek, October 09, 1998

V odškodninskem sporu zaradi škode, ki je posledica dejanj tuje države ob izvrševanju njene oblasti (acta iure imperii), uživa ta po pravilih mednarodnega prava sodno imuniteto pred našim sodiščem.

October 08, 1998

Sodba nº I Ips 193/96 of Kazenski oddelek, October 08, 1998

Zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sodba nº I Ips 236/96 of Kazenski oddelek, October 08, 1998

Zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sodba nº I Ips 247/96 of Kazenski oddelek, October 08, 1998

Zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sklep nº II Ips 265/98 of Civilni oddelek, October 08, 1998

Sodna praksa je enotna v tem, da napake, ki nastanejo v sferi odvetniške pisarne ali med več odvetniki, ki zastopajo eno stranko in ki so posledica njihovega poslovanja, niso opravičen vzrok za vrnitev v prejšnje stanje.

Sklep nº II Ips 425/97 of Civilni oddelek, October 08, 1998

Za presojo utemeljenosti zahteve za odkup stanovanja po predpisih o privatizaciji so odločilne okoliščine, kakršne so bile v času, ko je SZ začel veljati.

Sodba nº II Ips 388/97 of Civilni oddelek, October 08, 1998

Tožnik ni soprispeval k nastanku škode, čeprav ni odklonil izvršitve ukaza za izvedbo vaje na takoimenovani tarzanki. Da bi to lahko storil, bi moral najprej sam zaznati nevarnost, vendar je ni, čeprav je bil pri tem dovolj skrben. Eventuelna odklonitev izvršitve ukaza bi predstavljala kršitev vojaške discipline.

Sodba nº II Ips 435/97 of Civilni oddelek, October 08, 1998

Z uveljavitvijo SZ je tudi glede stanovanj, ki so bila že prej v zasebni lasti, veljalo, da je potrebno najemna razmerja uskladiti z določili novega zakona. Zato prej obstoječa ustna in realizirana najemna pogodba za sporno stanovanje ne samo, da ni bila ovira za lastnico, da zahteva sklenitev nove pogodbe, temveč je bila tožnica kot lastnica tega stanovanja celo dolžna, da v 6 mesecih v skladu z določbo prvega odstavka 156. člena SZ s tožencem kot uporabnikom tega stanovanja uskladi določila...

Sklep of Civilni oddelek, October 08, 1998

Valorizacija zavarovalne vsote in delnih plačil na dan izdaje sodbe sodišča prve stopnje omogoča primerljivost in pomeni uporabo enakih kriterijev za obe pravdni stranki.

Sodba of Gospodarski oddelek, October 08, 1998

Določbi člena 154/2 ZPP in 158/1 ZPP se ne izključujeta, ampak dopolnjujeta. Tožnik se namreč lahko zadovolji s tem, da toženec samo delno izpolni tožbeni zahtevek. Če tožbo takoj po delni izpolnitvi tožbenega zahtevka umakne, lahko zahteva od toženca (ob izpolnitvi predpostavke potrebnosti tožbe) povrnitev pravdnih stroškov. Ne more pa dobiti povrnjenih vseh svojih pravdnih stroškov (razen v situaciji iz 3. odstavka 154. člena ZPP), ampak samo toliko, kolikor jih je upravičen dobiti po 2. od...

Sodba nº III Ips 122/98 of Gospodarski oddelek, October 08, 1998

V postopku prisilne izterjave toženčevih neplačanih zapadlih davčnih obveznosti je davčni organ zarubil tudi stvari, ki jih tožeča stranka izločuje iz izvršbe. V (zatrjevano) lastninsko pravico tožeče stranke na zarubljenih stvareh je torej posegel z dejanjem rubeža davčni organ in ne toženec. Zato toženec v sporu ni pasivno legitimiran.

Sodba nº I Ips 301/97 of Kazenski oddelek, October 08, 1998

V času storitve očitanega kaznivega dejanja žalitve ljudske oblasti (1947) je bilo kazenskopravno varstvo takratne državne ureditve in ljudske oblasti v celoti urejeno v Zakonu o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo (Ur. list FLRJ, št. 59/46), ki pa ni inkriminiral žalitve ljudske oblasti. Zato obsojenčeve izjave, ki se nanašajo na ravnanje takratne oblasti, ni moglo biti kaznivo dejanje "žalitve ljudske oblasti".

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners