Vrhovno Sodišče: Opinions issued on March 1998

March 26, 1998

Sodba of Civilni oddelek, March 26, 1998

Predlagatelji ne morejo zahtevati pravnega varstva na podlagi določbe 2. točke 1. odstavka 17. člena v postopku, urejenem v ZVOP od 18. do 25. člena. V spornem primeru bi udeležena krajevna skupnost, z zapisom spornih osebnih podatkov na spominsko ploščo, lahko posegla le v pravico do varstva osebnih podatkov umrlih - kolikor bi bilo o takem posegu po določbah ZVOP mogoče govoriti - ne pa v pravico do varstva osebnih podatkov predlagateljev kot njihovih živečih sorodnikov. Toda določbe ZVOP t...

Sodba nº I Ips 60/96 of Kazenski oddelek, March 26, 1998

Za kršitev zakona bi šlo le v primeru, če bi sodišče ugotovilo obstoj okoliščin, ki pomenijo silobran oziroma malomarnost. Tako pa sodišče takih okoliščin ni ugotovilo in zato ni kršilo kazenskega zakona ter gre za uveljavljanje zmotnega ali nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja.

Sodba nº I Ips 144/96 of Kazenski oddelek, March 26, 1998

Ker gre pri objavi sodbe za diskrecijsko pravico sodišča, mora sodišče njeno uporabo tudi ustrezno obrazložiti.

Sodba nº II Ips 548/96 of Civilni oddelek, March 26, 1998

Podatki iz psihiatrovega izvedenskega mnenja o tožnikovem zdravljenju, diagnozi njegove duševne bolezni, osebnostnih lastnostih in siceršnjih osebnih in družinskih razmerah so zaupne narave. Njihova posebna zakonska opredelitev kot zaupnik v odnosu do posameznih uporabnikov zato niti ni potrebna. Ker tožena stranka ni imela pooblastila niti v zakonu niti v tožnikovem privoljenju za posredovanje psihiatrovega izvedenskega mnenja tretjim osebam, je s takim ravnanjem posegla v tožnikovo pravico ...

Sodba nº II Ips 627/96 of Civilni oddelek, March 26, 1998

V zvezi z revizijsko trditvijo, da med pogodbenima strankama sploh ni prišlo do sporazuma glede cene, da je šlo zato za disenz, ki ga je mogoče uveljaviti tudi kot "ugovorni zahtevek", je potrebno povedati, da je pritožbeno sodišče pravilno zapisalo, da bi morala tožena stranka, kolikor se sklicuje na zmoto (kar je bilo poprej njeno poglavitno stališče glede veljavnosti pogodbe z dne 4.11.1992), postaviti ustrezen zahtevek (112. člen zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR) in to pravočasno (1...

Sodba nº II Ips 640/96 of Civilni oddelek, March 26, 1998

Razlogi pritožbenega sodišča, da se o izvajanjih, ki so bila podana v prepozni dopolnitvi pritožbe, ni ukvarjalo, se zato ne nanašajo na kasneje predloženi dokaz o formalnem prebivališču toženkinega otroka, temveč na druga izvajanja v tej vlogi. Gre predvsem za pritožbeno nova izvajanja, da je bila toženka vabljena na napačen naslov in da sodišče prve stopnje ni upoštevalo napotkov pritožbenega sodišča, kateri dokazi naj se še izvedejo. Ta izvajanja vsebinsko predstavljajo uveljavljanje novih...

Sodba nº II Ips 539/96 of Civilni oddelek, March 26, 1998

Zaradi revizijskega poudarjanja o (vseh možnih) komplikacijah revizijsko sodišče pojasnjuje, da v obravnavani zadevi sploh ni šlo za komplikacijo, temveč za ugotovljeno medicinsko napako. Razlika med obema pojmoma je pomembna. Komplikacija je zaplet, ki se dogodi med zdravljenjem, ki je sicer potekalo strokovno neoporečno in z največjo možno skrbnostjo. Pojavlja se naključno in je kljub predvidljivosti ni mogoče preprečiti. Medicinska napaka pa je odstopanje od profesionalnih standardov strok...

Sklep nº II Ips 592/97 of Civilni oddelek, March 26, 1998

Zakon o pravdnem postopku določa med drugim v tretjem odstavku 400. člena ZPP, da je revizija vselej dovoljena zoper sklep, s katerim je sodišče druge stopnje potrdilo sklep sodišča prve stopnje, da se revizija zavrže. Tako je sedaj obravnavana predlagateljeva revizija dovoljena. Smisel takšne zakonske ureditve je v tem, da v zadnji instanci vrhovno sodišče ne glede na to, za kakšen civilni sodni postopek gre, presodi, ali je revizija (ki je bila zavržena na nižji stopnji) res dovoljena ali ne.

Sodba nº II Ips 643/96 of Civilni oddelek, March 26, 1998

Revizijsko sodišče uvodoma poudarja, da dopolnitve revizije, ki sta jo toženca opredelila kot pripravljalno vlogo in ki sta jo vložila po izteku roka za vložitev revizije, ni moglo in tudi ni smelo upoštevati. Obravnavalo je lahko le njuno zadnji dan roka vloženo revizijo, v kateri sta opredelila, katero sodbo izpodbijata, iz katerega razloga in ki sta jo podpisala. Taka revizija je popolna, ker vsebuje vse potrebne obligatorne sestavine (351. člen ZPP v zvezi s 399. členom ZPP), čeprav je gl...

Sklep nº II Ips 280/96 of Civilni oddelek, March 26, 1998

Če se določena izjava, ki bi lahko povzročila kršitev osebnostnih pravic, nanaša na skupino ljudi, nobene osebe med njimi pa ni mogoče individualizirati, neindividualiziranemu posamezniku ni mogoče nuditi pravnega varstva. Posameznik samo zato, ker se uvršča, prišteva, se čuti pripadnik določene skupine, nima pravnega sredstva za varstvo pred kršitvami pravic osebnosti nedoločenega števila ljudi te skupine. Osebnostne pravice njenih članov niso njegove pravice.

Sodba nº I Ips 222/96 of Kazenski oddelek, March 26, 1998

Po odločbi Ustavnega sodišča RS se v Republiki Sloveniji ne uporabljajo (med drugim) zlasti tisti elementi določb UVS, ki so in kolikor so bili v konkretnih kazenskih postopkih uporabljeni kot gola inkriminacija statusa (članstvo v NSDAP) in se niso nanašali na določno opredeljena dejanja obsojencev.

March 25, 1998

Sodba nº U 113/95 of Upravni oddelek, March 25, 1998

Če carinski organ ni v smislu 93. čl. CZ od špediterja vnaprej zahteval položitve varščine oz. bančne garancije, to špediterja kot carinskega zavezanca ne odvezuje plačila carine, saj je to že iz naslova carinskega zavezanca dolžan plačati že po samem CZ.

Sodba nº U 1327/94 of Upravni oddelek, March 25, 1998

Pravna kontinuiteta med prejšnjo mestno občino ljubljansko in sedanjim mestom Ljubljana je bila pretrgana s sprejemom zakonodaje o upravno teritorialnih enotah oblasti v Sloveniji po drugi svetovni vojni, zato mesto Ljubljana ni denacionalizacijski upravičenec za premoženje mestne občine ljubljanske.

Sodba nº U 314/95 of Upravni oddelek, March 25, 1998

Tožena stranka ne more po ZDen denacionalizacijskemu upravičencu z odločbo vrniti zemljišče v last, če v upravnem postopku ni razčistila spornega dejstva, ali gre morda za pravne podlage v zvezi z določbami po 1., 2. ali morda celo po 3. odstavku 32. člena ZDen.

Sodba nº II Ips 609/96 of Civilni oddelek, March 25, 1998

Presoja višine denarne odškodnine za telesne bolečine, strah duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti in skaženost.

Sodba nº II Ips 615/96 of Civilni oddelek, March 25, 1998

Za čas uporabe poslovnih prostorov po prenehanju najemne pogodbe je tožena stranka dolžna tožnikom plačati uporabnino (2. odst. 210. člena ZOR).

Sodba nº II Ips 189/96 of Civilni oddelek, March 25, 1998

Iz vseh navedenih določb ZKP/77 brez dvoma izhaja, da bi bila tožnika upravičena do izročitve s primarnim tožbenim zahtevkom zahtevanih premičnih stvari le v primeru, če bi bile te stvari njuna last. Iz ugotovitev sodišč druge in prve stopnje pa izhaja, da sta tožnika opravila posek v gozdu, ki ni bil njuna last in da na posekanem lesu nista pridobila lastninske pravice na nobenega od načinov, ki jih določa zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (ZTLR).

Sodba nº II Ips 596/96 of Civilni oddelek, March 25, 1998

Prebivanje v stavbi, s katero je povezana službena dolžnost, je sicer eden od elementov za opredelitev službenega stanovanja, ni pa edini. Pravilno razumevanje določbe prvega odstavka 40. člena ZSR ne omogoča tako ozke interpretacije. Posledica pravilne, širše, opredelitve pravnega instituta službenega stanovanja je razlaga, po kateri glede na okoliščine primera ni vedno nujno, da se stanovanje nahaja ravno v stavbi, v kateri se služba opravlja, nahaja pa se v gradbenem kompleksu v bližini de...

Sodba nº II Ips 597/96 of Civilni oddelek, March 25, 1998

Toženec vidi kršitev določb pravdnega postopka v tem, da je sodišče sprejelo obračun izvedenca za opravljene delovne ure po 16 DEM za uro in ne 10 DEM za uro, kot sta se okvirno pravdni stranki dogovorili. Sodišče prve stopnje je pravilno utemeljilo svojo odločitev na določilu 2. odst. 623. člena Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR). Če namreč plačilo ni določeno, ga določi sodišče tako, da ustreza vrednosti dela, za tak posel normalno potrebnemu času kot tudi za to vrsto dela običajnemu pl...

Sklep nº II Ips 436/96 of Civilni oddelek, March 25, 1998

Nikomur se ne sme vzeti prostost, razen v primerih in po postopku, ki ga določa zakon (2. odstavek 19. člena Ustave Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 33/91 - v nadaljevanju Ustava). Kdor je bil po krivem obsojen za kaznivo dejanje ali mu je bila prostost neutemeljeno odvzeta, ima pravico do rehabilitacije, do povrnitve škode, in druge pravice po zakonu (30. člen Ustave).

Sklep nº II Ips 516/96 of Civilni oddelek, March 25, 1998

Kot izhaja iz ugotovitev sodišč druge in prve stopnje, je bilo pok. J. K. premoženje zaplenjeno na podlagi kazenske sodbe z dne 18.8.1945. To je povsem jasno razvidno iz spisa Vojaškega sodišča l. v. p. opr. št. Kns ..., ki mu je sledila odločba Okrajne zaplembene komisije opr. št. Zpl ... z dne 30.8.1945. V uvodu te odločbe je, kot je ugotovilo že pritožbeno sodišče, res naveden odlok AVNOJ-a, vendar ob upoštevanju vsebine celotnega zaplembenega spisa opr. št. Zpl ..., kazenskega spisa opr. ...

Sodba nº II Ips 595/96 of Civilni oddelek, March 25, 1998

Tožeča stranka je sama priznala 25% odgovornosti oškodovanca, kar pa ne ustreza dejanskim ugotovitvam sodišč. Kot je poudarilo že sodišče druge stopnje, sta oba udeleženca kršila cestnoprometne predpise in sta enakomerna deleža sokrivde pravična in pravilna. Očitek, da bi voznik kombija moral pred ovinkom dati opozorilni znak s hupo, predstavlja nedovoljeno širitev trditvene podlage v revizijskem postopku in kot tak ni upošteven.

Sklep nº II Ips 167/97 of Civilni oddelek, March 25, 1998

Iz teh ugotovitev pa izhaja, da drugotoženec ni zamudil (oz. izostal iz) naroka iz takega razloga, da bi opravičeval vrnitev v prejšnje stanje. Sodišči sta pri tej ugotovitvi izhajali iz predloženega zdravniškega potrdila in sta ga tudi pravilno ocenili. Nobena kršitev določb pravdnega postopka ni, če je prvostopenjsko sodišče zapisalo, da je imel drugotoženec "le vročino" namesto "visoko vročino".

Sklep nº II Ips 572/97 of Civilni oddelek, March 25, 1998

Po določbi četrtega odstavka 443. člena ZPP zoper sklep, izdan v pravdah zaradi motenja posesti, ni revizije.

Sklep nº II Ips 581/97 of Civilni oddelek, March 25, 1998

Z odločbo je bila revizija kot nedovoljena zavržena zaradi prenizko opredeljene vrednosti spornega predmeta v tožbi.

Sodba of Civilni oddelek, March 25, 1998

Skrbnica duševno bolnega lastnika premoženja, postavljena z oporoko, ki je leta 1949. odobrila pogodbo o izročitvi njegovega premoženja državi zaradi odhoda v zavod, ni predstavnica oblasti v smislu 5. člena ZDen.

Sklep of Gospodarski oddelek, March 25, 1998

Stranki zavarovalne pogodbe lahko določita, kako bo upravičenec dokazoval nastanek zavarovalnega primera, oziroma kaj mora storiti za ugotovitev njegovega nastanka.

March 24, 1998

Sodba nº VIII Ips 13/98 of Delovno-socialni oddelek, March 24, 1998

Ker je tožena stranka odpovedala delovno razmerje tožnici zaradi zmanjšanja obsega dela, je pravilna presoja, da je tožnici nezakonito prenehalo delovno razmerje. Po noveli Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 5/91) je bil ta zakoniti razlog iz 1. alinee prvega odstavka 125. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90) črtan. To pomeni, da je z osnovnim Zakonom o delovnih razmerjih določen poseben način prenehanja delovnega razmerja delavcu, zaposlenem pri zasebne...

Sodba of Delovno-socialni oddelek, March 24, 1998

Ugotavljanje presežnih delavcev oziroma določanje delavcev, ki jim preneha delovno razmerje, v okviru majhnih organizacijskih skupin, ni v skladu z zakonom oziroma kolektivno pogodbo. Ugotavljanje presežnih delavcev po organizacijskih enotah pride v poštev pri dislociranih enotah, med katerimi ni možno medsebojno razporejati delavcev.

Sodba of Delovno-socialni oddelek, March 24, 1998

Na nejavni seji senata lahko sodišče druge stopnje odloča o pritožbi samo na podlagi dejstev, ki so bila ugotovljena v prvostopenjskem postopku in na katera se opira sodba sodišča prve stopnje tako, da sprejme dejansko stanje kot je bilo ugotovljeno v sodbi sodišča prve stopnje ali pa ga spremeni na način kot je predpisan v 1., 3. in 4. točki 373. člena ZPP.

Sodba of Delovno-socialni oddelek, March 24, 1998

Toženec na podlagi pogodbe, s katero mu je bilo v smislu določil 39. in 40. člena Zakona o stanovanjskih razmerjih dano predmetno stanovanje v začasno uporabo, na njem ni mogel pridobiti stanovanjske pravice. Stanovanjsko zaščito po Zakonu o stanovanjskih razmerjih pa bi mu zagotavljal samo položaj imetnika pravice do stalne uporabe.

Sodba nº VIII Ips 21/98 of Delovno-socialni oddelek, March 24, 1998

Vodji sektorja, ki ga je delavski svet določil za namestnika direktorju v njegovi odsotnosti, ne pripada plača namestnika direktorja, ker ni za to funkcijo oziroma delovno mesto sklenil delovnega razmerja.

Sodba nº VIII Ips 23/98 of Delovno-socialni oddelek, March 24, 1998

Delodajalec, ki delavcu ni izdal odločbe o prenehanju delovnega razmerja s pravnim poukom v skladu s 102. a čl. ZDR, in je delavec zaradi tega zamudil rok za uveljavljanje pravic med brezposelnostjo, je delavcu odgovoren za škodo, ki jo je zaradi tega utrpel - za nadomestilo med brezposelnostjo.

Sodba nº VIII Ips 209/97 of Delovno-socialni oddelek, March 24, 1998

Delavec je glede na določbo drugega odstavka 17. člena ZTPDR lahko razporejen na vsako delovno mesto, ki ustreza stopnji njegove izobrazbe za določeno vrsto poklica, znanju in zmožnostim, če sta izpolnjena dva pogoja to je nujne potrebe delovnega procesa in poteka organizacije dela. Katere so tiste potrebe, ki so narekovale razporeditev delavca na drugo delovno mesto, mora biti opredeljeno in konkretizirano v razporeditvenem aktu. Ta mora obvezno obsegati med drugimi sestavinami tudi obrazlož...

Sodba nº in sklep VIII Ips 161/97 of Delovno-socialni oddelek, March 24, 1998

Že zakon torej omogoča, da je tudi nezgodno zavarovanje lahko sklenjeno kot zavarovanje pred odgovornostjo, kar pomeni, da bi se v takem primeru zavarovalnina vštevala v odškodnino. Vendar je treba v takem primeru upoštevati, da mora biti namen zavarovanja razviden iz zavarovalne police.

Sklep of Delovno-socialni oddelek, March 24, 1998

Sodišče druge stopnje je v izpodbijani sodbi obrazložilo, zakaj ni bilo pogojev za pogojno odložitev disciplinskega ukrepa, kot to predvideva 42. člen kolektivne pogodbe. Pri uporabi te določbe je treba upoštevati dejanske okliščine, ki so odvisne od ugotovljenega dejanskega stanja, teh okoliščin v revizijskem postopku ni možno dopolnjevati (tretji odstavek 385. člena ZPP). Zato ob ugotovljenem dejanskem stanju tudi revizijsko sodišče nima pomislekov v zvezi s pravilno uporabo tega instituta.

March 19, 1998

Sodba nº II Ips 142/97 of Civilni oddelek, March 19, 1998

Po presoji revizijskega sodišča je materialnopravna razlaga osme alinee 13. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94 - v nadaljevanju ZJG), kakršna je bila zavzeta v sodbah sodišč druge in prve stopnje, najbrž preozka. Po tej alinei 13. člena lahko odgovorni urednik javnega glasila odkloni objavo odgovora oziroma popravka, če je bil dan odgovor oziroma popravek z enako vsebino kot odgovor oziroma popravek, o katerem teče spor pred sodiščem zaradi objave prejšnjega odgovora oz...

Sodba nº II Ips 602/97 of Civilni oddelek, March 19, 1998

V obravnavanem primeru tožeča stranka prizadetosti kakšne pravice ali interesa, ki bi bila pravno varovana (o prizadetosti pravice do svobode izražanja bo govor v nadaljevanju), ni dokazala. Iz ugotovitev sodišč druge in prve stopnje namreč izhaja, da tožnik ni odgovarjal na v časopisu objavljeni članek, ampak je zahteval le dopolnitev njegove lastne izjave. Ta v časopisu ni bila objavljena v celoti. Neobjava celotne izjave lahko "popači" njeno vsebino, zaradi česar varstvo, ki ga ima prizade...

Sklep nº III R 8/98 of Civilni oddelek, March 19, 1998

Za odločanje v gospodarskih sporih iz najemnih razmerij so stvarno pristojna okrožna sodišča.

Sodba nº II Ips 520/96 of Civilni oddelek, March 19, 1998

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo in sicer za telesne bolečine in duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti.

Sodba nº I Ips 280/97 of Kazenski oddelek, March 19, 1998

Določba 1. odstavka 44. člena ZKP velja tudi za strokovne sodelavce.

Sodba nº II Ips 507/96 of Civilni oddelek, March 19, 1998

Po zakonu o stanovanjskem gospodarstvu so bile odgovorne za gospodarjenje s stanovanjskimi hišami v družbeni lasti skupnosti stanovalcev in stanovanjske skupnosti (39. in 72. čl. Zakona o stanovanjskem gospodarstvu). V tej zadevi je ugotovljeno, da je bila skrb za vzdrževanje in varnost dvigal v celoti prenešena na stanovanjsko skupnost. Ta je tudi razpolagala z denarnimi sredstvi v ta namen. Ugotovljeno je, da je pravna prednica tožene stranke sklenila pogodbo za vzdrževanje dvigal s special...

Sodba nº II Ips 513/96 of Civilni oddelek, March 19, 1998

Za presojo utemeljenosti zahteve za odkup stanovanja po predpisih o privatizaciji so odločilne okoliščine, kakršne so bile v času, ko je Stanovanjski zakon (v nadaljnjem SZ Ur.l. RS št. 18/91 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami Ur.l. RS 21/94 in 23/96) začel veljati.

Sodba nº I Ips 13/96 of Kazenski oddelek, March 19, 1998

Oškodovanec kot tožilec ni upravičen za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti.

Sodba nº II Ips 619/96 of Civilni oddelek, March 19, 1998

Toženca sta krivdno odgovorna za škodo, ki jo je povzročila njuna mladoletna hčerka tožnici.

Sodba nº II Ips 620/96 of Civilni oddelek, March 19, 1998

Darilna pogodba za primer smrti je bila sklenjena potem, ko se je tožnica že veljavno odpovedala dedovanju po očetu. V takih okoliščinah pogodba ni bila sklenjena njej v škodo.

Sodba nº I Ips 310/97 of Kazenski oddelek, March 19, 1998

1) Zahteva za varstvo zakonitosti je dopustna tudi zoper odločbe sodišča, čeprav se z njimi ne odloča materialnopravno o kaznivem dejanju in kazenski odgovornosti zanj.

Sodba nº I Ips 45/98 of Kazenski oddelek, March 19, 1998

V zahtevi za varstvo zakonitosti se zatrjuje kršitev več členov ZKP, predvsem iz poglavja o temeljnih načelih kazenskega postopka, ki pa niso opredeljene, niti obrazložene, zato utemeljenosti zatrjevanih kršitev postopka sploh ni mogoče preizkusiti.

Sodba nº I Ips 59/98 of Kazenski oddelek, March 19, 1998

Zmotno je stališče zagovornice, da prisluhi ne morejo in ne smejo biti nikakršen dokaz, pri čemer je potrebno opozoriti na določilo 1. odstavka 155. člena ZKP, ki določa, da sodišče le v primeru, če so bili ukrepi po 150. členu ZKP izvršeni brez odredbe preiskovalnega sodnika ali v nasprotju z njo, ne sme opreti svoje odločbe na tako dobljene podatke, sporočila, posnetke ali dokazila.

Sodba nº II Ips 38/96 of Civilni oddelek, March 19, 1998

V zvezi z ugovorom tožene stranke, sta sodišči prve in druge stopnje pravilno ugotovili, da je v tem premoženjskopravnem sporu, ki vsebuje mednarodne elemente, pristojno slovensko sodišče, saj so imeli toženci v naši republiki (46., 54. in 81. člen Zakona o ureditvi kolizije s predpisi drugih držav v določenih razmerjih, ZUKZ, Ur.l. SFRJ št. 43/82 in 72/82).

Sodba nº II Ips 452/96 of Civilni oddelek, March 19, 1998

Materialno pravo je pravilno uporabljeno. Tako sodišče prve, kot sodišče druge stopnje sta pojasnili, da je tožnik na podlagi kupne pogodbe, ki jo je sklenil s prvotožencem, s plačilom kupnine in prevzemom stvari v posest, postal lastnik spornega avtomobila po 34. členu ZTLR. Gre torej za stvarnopravno pravico, ki jo je tožnik pridobil potem, ko je bil drugotoženec svoj avtomobil odsvojil tožnikovemu pravnemu predniku. Zato sedaj neutemeljeno zavira registracijo, to je ureditev ustreznih razm...

Sodba nº II Ips 246/96 of Civilni oddelek, March 19, 1998

Za odločitev o tožbenem zahtevku sta nedvomno pomembni načeli vestnosti in poštenja (12. člen ZOR) in enake vrednosti dajatev (15. člen ZOR), ki sta temeljno vodilo za interpretacijo vseh ostalih določb zakona. Kljub temu pa ni mogoče razlagati določb o nastanku obveznosti, ki se nanašajo na sklenitev pogodbe drugače, kot sta storili sodišči prve in druge stopnje, ki sta ugotovili, da ne gre za neobstoječ posel (neposel), saj so bili izpolnjeni vsi zahtevani elementi za nastanek sporne pogodb...

Sodba nº II Ips 550/96 of Civilni oddelek, March 19, 1998

Sodišči prve in druge stopnje sta pravilno uporabili materialno pravo, to je določila o posojilni pogodbi iz 557. in naslednjih členov zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR, Ur. list SFRJ, št. 29/78 do 57/89). Ob ugotovitvi, da sta toženca pravna naslednika pokojnega F. L. in da je potekel rok za vrnitev posojila, sta po določilu 562. člena ZOR pravilno razsodili, da morajo posojilojemalec oziroma njegova pravna naslednika vrniti posojilo, se pravi vrniti enako količino zneska, kot je bil dan...

Sodba nº II Ips 38/98 of Civilni oddelek, March 19, 1998

Način izvrševanja ustavnih pravic do popravka in/ali odgovora je določen v ZJG. Zato neutemeljena neobjava odgovora ali popravka lahko pomeni le kršitev določb ZGJ (in tudi ustavne pravice iz 40. člena Ustave RS), ne pa tudi kršitve splošne ustavne pravice do svobode izražanja iz 39. člena Ustave RS.

Sklep of Gospodarski oddelek, March 19, 1998

Določbi 100. in 101. člena ZOR je treba uporabiti samo takrat, kadar nejasnosti ni mogoče odkloniti z ugotovitvijo prave volje pogodbenih strank.

Sodba of Gospodarski oddelek, March 19, 1998

Okoliščina, da sodišče ni zahtevalo prevoda dokaznih listin v slovenščino je lahko samo relativna bistvena kršitev določb pravdnega postopka, če je vplivala na zakonitost in pravilnost sodbe.

Sklep of Kazenski oddelek, March 19, 1998

Kaznivo dejanje po 10.čl. ZKLD se je lahko storilo tudi z eventualnim naklepom, saj zakon ni zahteval, da bi moralo biti dejanje storjeno s kakšnim posebnim namenom oz. ciljem. Zakonski znak tega kaznivega dejanja, "ki krepijo gospodarsko moč in vojni potencial sovražnika", je pomenil le objektivni pogoj kaznivosti, glede katerega pa se ne zahteva poseben subjektivni (krivdni) odnos storilca.

Sodba nº I Ips 42/96 of Kazenski oddelek, March 19, 1998

Poročanje o odnosu oblastnih organov do prebivalstva in o splošni situaciji na terenu, pri čemer v izreku pravnomočne sodbe niti ni navedeno, kakšne podatke naj bi v zvezi s tem obsojenec posredoval, ne pomeni kaznivega dejanja po 10.tč. 3.čl.ZKLD, zlasti še, ker v izreku pravnomočne sodbe ni opisano, zakaj naj bi taki podatki po svoji vsebini pomenili posebno varovano državno tajnost.

Sodba nº I Ips 52/96 of Kazenski oddelek, March 19, 1998

Ilegalni prehod državne meje v času, ko naj bi bilo dejanje storjeno (19.10.1947), ni bil določen kot kaznivo dejanje.

Sodba of Civilni oddelek, March 19, 1998

Pri ugotavljanju pogojev za denacionalizacijo po 5. členu ZDen je po eni strani potrebna širša razčlenitev konkretnega ravnanja pogodbenih strank v času sklenitve obravnavanega pravnega posla, prav tako pa tudi razčlenitev tedanjih splošnih družbenih razmer in konkretnih razmer, v katerih je živel prejšnji lastnik, vključno z oceno medsebojnega vpliva vseh teh dejavnikov - po drugi strani pa je treba upoštevati, da je izhodišče te zakonske določbe vendarle delovanje državnega organa oziroma p...

March 18, 1998

Sodba nº U 453/95 in sodba U 1743/95 of Upravni oddelek, March 18, 1998

Okoliščina, da je bil član "Kulturbunda" med drugo svetovno vojno s strani SS zaprt zaradi političnih razlogov, bi v postopku ugotavljanja državljanstva po 2. odst. 9. čl. ZDen lahko vplivala na pozitivno odločitev samo, če bi se v postopku ugotovilo, da je bil politični zapornik zaradi lojalnega ravnanja do slovenskega naroda oz. njegovega narodnoosvobodilnega boja proti nemškemu okupatorju.

Sodba nº U 771/95 of Upravni oddelek, March 18, 1998

Upravni organ, ki odloča o pridobitvi državljanstva po 13. čl. ZDS mora v odločbi navesti, kakšno vsebino je dal nedoločenemu pravnemu pojmu "državna korist" in navesti dejstva, na podlagi katerih je sklepal, da oseba, ki prosi za pridobitev državljanstva, po tej zakonski določbi (ne)koristi državi.

Sklep of Upravni oddelek, March 18, 1998

Upravni organ krši pravila postopka, če zadeve ne rešuje po določbah predpisa, ki je veljal v času odločanja na prvi stopnji.

Sodba nº II Ips 550/97 of Civilni oddelek, March 18, 1998

Res je sicer, da zaradi trajanja postopka, med katerim zavezanec preživnine ne plačuje, ali pa jo plačuje le v manjšem obsegu, prihaja do situacije, ko so na dan zadnjega naroka za glavno obravnavo na prvi stopnji nekateri preživninski obroki že zapadli in bili tudi plačani, nekateri pa le delno ali sploh ne. Vendar obračun preživninskih obrokov med pravdnim postopkom ni nujni del preživninskega izreka. Če ga sodba ne vsebuje, s tem zavezancu ni odvzeta možnost, da obračun opravi v morebitnem...

Sodba nº II Ips 558/96 of Civilni oddelek, March 18, 1998

Ko je tožnica dne 14.2.1994 umrla, je pravna podlaga za razvezo pogodbe, ki je temeljila na neznosnosti skupnega življenja, odpadla. Pravica zahtevati razvezo pogodbe o dosmrtnem preživljanju zaradi neznosnosti skupnega življenja je osebna pravica pogodbenih strank in zato ne preide na njihove dediče. Zato zgolj zaradi odnosov med pogodbeniki, tudi, če bi bili ti res slabi, dediči nimajo pravice zahtevati razveze pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Samo v primerih, ko je kateri izmed pogodbenik...

Sodba nº II Ips 560/96 of Civilni oddelek, March 18, 1998

Sporno zemljišče je res užival tudi tožnik in je tudi opravljal tista dejanja, ki jih revident navaja v reviziji. Vendar pa sodišče teh dejanj v povezavi z drugimi dejstvi, ki jih je ugotovilo, ni štelo za dejanja, ki pomenijo izvrševanje posesti kot lastninskopravnega upravičenja. Gre za dejanja, ki jih lahko izvršuje upravičenec tudi na podlagi kakšnega drugega pravnega naslova (služnosti, sporazuma, dovoljenja itd.).

Sodba nº II Ips 565/96 of Civilni oddelek, March 18, 1998

Sodišče prve stopnje kot temelj obveznosti tožene stranke pravilno navaja 2. odstavek 148. člena Zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78 - 57/89 in Uradni list RS, št. 1/91-I, v nadaljevanju ZOR) ki pravi, da ima pogodba učinek tudi za univerzalne pravne naslednike pogodbenih strank, razen, če je v pogodbi določeno kaj drugega, ali če izhaja kaj drugega iz narave same pogodbe. Ne iz narave posojilne pogodbe ne iz sporne pogodbe same ne izhaja kaj drugega.

Sodba nº II Ips 235/97 of Civilni oddelek, March 18, 1998

Res daje zakon vsakomur pravico do popravka in/ali odgovora (ustavodajalec jo je povzdignil celo na raven ustavne pravice - 40. člen Ustave RS), vendar pri tem postavlja meje, s čimer onemogoča, da bi šlo tu za "vesoljno", "neomejeno" pravico (A) slehernika, da javno reagira zoper (B) katerokoli sporočilo medijev s (C) sredstvom kakršnekoli vsebine.

Sodba nº II Ips 579/96 of Civilni oddelek, March 18, 1998

Po določilu 307. člena zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR) je predmet izpolnitve v izvršitvi tistega, kar je vsebina obveznosti; zato je niti dolžnik ne more izpolniti s čim drugim, niti ne more upnik zahtevati kaj drugega. Ker sta tožnika glede na ugotovitve sodišč nižjih stopenj dala tožnikoma na razpolago stanovanjske prostore v skladu z obveznostmi iz sodne poravnave, s katero so stranke dogovorile spremembo izročilne pogodbe o bivalnih prostorih tožnikov, imata tožnika sedaj pravico i...

Sodba nº II Ips 581/96 of Civilni oddelek, March 18, 1998

Sprejeta odločitev je po presoji revizijskega sodišča pravilna, ker je ugotovljeno dejansko stanje utemeljevalo uporabo 211. člena ZOR. Po tem določilu ima upnik pravico zahtevati nazaj tisto, kar je iz določenega razloga plačal pa čeprav ni bil dolžan, če si je to pravico pridržal. Glede na drugačne revizijske trditve je opozoriti na ugotovitve sodišč nižjih stopenj, da je tožnik plačal celotno kupnino ob sprejemu toženkine ponudbe, sporni znesek pa doplačal pozneje zato, ker je toženka pogo...

Sodba nº II Ips 259/97 of Civilni oddelek, March 18, 1998

Zakon nudi sodno varstvo le tistemu, ki je poprej zahteval od odgovornega urednika odgovor oziroma popravek (prvi odstavek 14. člena ZJG). Zahtevo za objavo dogovora je z dopisom poslala XX M. o. K., oddelek za gospodarske javne službe, z uradno opravilno številko ... Dopis je opremila s svojim pečatom, podpisal pa ga je tožnik kot načelnik oddelka za gospodarske javne službe. Tudi pod samim besedilom zahtevanega odgovora je navedba: M. o. K. s tožnikovim podpisom kot načelnikom omenjenega od...

March 12, 1998

Sodba nº II Ips 486/96 of Civilni oddelek, March 12, 1998

Zakonca sta ob sklepanju sporazuma o ureditvi medsebojnih premoženjskih razmerij vedela, o čem se dogovarjata, sicer takšnega sporazuma ne bi sklenila. Iz ugotovljenih dejstev (in navedb tožeče stranke same) izhaja, da neplačane kreditne obveznosti izhajajo iz najetega posojila za nakup avtomobila in za nakup stanovanja. O obeh predmetih skupnega premoženja sta se zakonca v sporazumu dogovorila, torej ni mogoče šteti, da se glede na VI. točko sporazuma ne bi dogovorila tudi o poplačilu kredit...

Sodba nº II Ips 590/96 of Civilni oddelek, March 12, 1998

Tožnica zatrjuje, da so pogodbenice sklenile dogovor o darilu prvotoženki in o dosmrtnem užitku tožnice samo zato, ker so želele s tem prikriti dogovor o darilu tožnici. Torej naj bi bila podlaga tega dogovora prikrivanje drugega pravnega posla.

Sodba nº II Ips 483/96 of Civilni oddelek, March 12, 1998

ZOR med pogodbami ne ureja pogodbe o priznanju lastninske pravice. Lastninsko pravico je mogoče pridobiti na podlagi različnih pravnih poslov, besedilo pogodbe pa ne opredeljuje jasno, za kakšen pravni posel gre. Tožnika zatrjujeta, da je bila dogovorjena prodaja hiše, toženec pa meni, da so se dogovorili za hipoteko na hiši. Ob navedenih okoliščinah ni mogoče šteti, da je določilo pogodbe nesporno. Zato sta sodišči prve in druge stopnje pravilno uporabili 2. odstavek 99. člena, ki določa, da...

Sodba nº II Ips 475/96 of Civilni oddelek, March 12, 1998

Opisano duševno trpljenje tožnika in njegove posledice opravičujejo dosojeno denarno odškodnino v višini 3,000.000,00 SIT, kot jo je dosodilo sodišče druge stopnje. Dodaten razlog za utemeljenost prisojene odškodnine je še ta, da je bil tožnik ob uvedbi pripora star 37 let (letnik rojstva 1950) in torej v takih letih, ko je objektivno pričakovati, da se bo poklicna kariera še nadaljevala navzgor. Iz ugotovitev sodišč prve in druge stopnje pa sledi, da je bila kariera tožnika praktično zaključ...

Sodba of Civilni oddelek, March 12, 1998

Gre za zvijačno ravnanje državnega organa, ki je od denacionalizacijskega upravičenca najprej pridobil umetniške slike pod pretvezo, da bodo razstavljene, nato pa izsilil njihovo prodajo.

Sklep nº II Ips 366/97 of Civilni oddelek, March 12, 1998

Za procesne odločitve, vezane na dokazovanje in dokazno breme (prava vrednost v denacionalizacijskem postopku vračane stvari) veljajo ustrezne določbe ZPP.

Sodba nº II Ips 496/96 of Civilni oddelek, March 12, 1998

Napaka na zavornem mehanizmu kamiona je povzročila višjo tečno hitrost in s tem večjo škodo. Voznik kamiona je zato soodgovoren za škodo ob trčenju z nasproti vozečim mopedom.

Sodba nº II Ips 498/96 of Civilni oddelek, March 12, 1998

Presoja višine denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo in sicer za telesne bolečine, duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti, strah ter skaženost.

March 11, 1998

Sklep of Upravni oddelek, March 11, 1998

Ni nezakonita začasna odredba, izdana na podlagi 12. člena ZLPP, če v izreku ne nalaga obveznosti popisa in izločitve premoženja ter njegove uporabe kot dobrega gospodarja.

Sodba nº U 245/95 of Upravni oddelek, March 11, 1998

Spremenjene zakonske pristojnosti ministrstva ni okoliščina, ki bi sama po sebi bila razlog za prenehanje delovnega razmerja višjega upravnega delavca, ampak je le razlog za njegovo prerazporeditev.

Sodba nº U 1778/95 of Upravni oddelek, March 11, 1998

Ker se komasacijski postopek lahko uvede tudi proti volji prizadete stranke, ni pomembno, ali se je prizadeta stranka z zamenjavo zemljišč strinjala ali ne.

Sklep of Upravni oddelek, March 11, 1998

Uvrstitev zemljišč v vrsto agrarnih operacij ni stvar prizadetih udeležencev, ki sodelujejo v teh postopkih, temveč je to stvar opredelitve zemljišč po njihovem namenu v dolgoročnem in srednjeročnem družbenem planu občine.

Sodba nº in sklep II Ips 537/96 of Civilni oddelek, March 11, 1998

V 5. točki pogodbe zastavniki dovoljujejo le, da se sme v primeru neplačila obveznosti ob njeni zapadlosti zastavljena nepremičnina prodati na javni dražbi, tožnik kot zastavni upnik pa iz kupnine poplačati. Taka pogodbena določba ustreza vsebini zastavne pogodbe iz 63. člena Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih, ne pa vsebini poroštvene pogodbe iz 997. ali tretjega odstavka 1004. člena Zakona o obligacijskih razmerjih.

Sodba nº II Ips 434/96 of Civilni oddelek, March 11, 1998

Zahteva do osnovne šole, ki organizira obvezni športni dan s smučanjem in sankanjem za otroke nižjih razredov, da sposobnostim toliko starih otrok primerno uredi površino za njihovo smučanje, pa ni utemeljena samo v analogni uporabi predpisov o varnosti na javnih smučiščih, temveč tudi v eni od osnovnih nalog šole, da poskrbi za varnost otrok. Zato so kriteriji glede primernosti za izvajanje športnega dne pripravljenega smučišča lahko celo strožji, kot veljajo za javna smučišča. Krtine na tak...

Sodba nº II Ips 424/96 of Civilni oddelek, March 11, 1998

Nepravilna odločitev za prehitevanje prvega voznika pri normalnem teku stvari ne pripelje do nastanka škode za njim vozečemu vozniku. Za krivdno ravnanje drugega voznika v tej prehitevajoči koloni torej ne more odškodninsko odgovarjati prvi voznik. Nepravilna vožnja drugega voznika M. Š. zato predstavlja tako krivdno ravnanje samega oškodovanca, zaradi katerega je sam v celoti odgovoren za njegovim svojcem v tej pravdni zadevi iztoževano povrnitev škode.

Sodba nº in sklep II Ips 543/96 of Civilni oddelek, March 11, 1998

Tožnik - mopedist se je v trenutku, ko je zavarovanec tožene stranke pričel z vzvratno vožnjo iz parkirnega boksa na parkirišču, nahajal nekako na začetku prehoda za pešce na Š. ulici, torej v neposredni bližini samega križišča, skozi katero je nato peljal naravnost na samo parkirišče. Materialnopravno napačno je stališče sodišča druge stopnje, da od voznika kombija ni mogoče zahtevati, da "absolutno" predvideva ravnanje naglo se bližajočega mopedista. Voznik kombija, ki tudi po ugotovitvah p...

Sodba nº II Ips 574/96 of Civilni oddelek, March 11, 1998

Ugotovljena dejstva namreč ne dajejo podlage za zaključek, da sta toženki odgovorni tožnikom za škodo, ki jim je nastala zaradi udeležbe v igri. Reklamiranje toženk k igri, v kateri sta sami sodelovali kot igralki, ne more predstavljati nedopustnega ravnanja, ko sta po ugotovitvah nižjih sodišč sami verjeli v igro in se nadejali sreče tako kot ostali udeleženci igre. Iz ugotovitev nižjih sodišč pa je mogoče tudi zaključiti, da bi se tožniki lahko pred pristopom k igri prepričali o njenih prav...

Sodba nº II Ips 383/97 of Civilni oddelek, March 11, 1998

Drugo vprašanje je materialnopravne narave. V zvezi s tem je pritrditi v razlogih sodbe sodišča druge stopnje zapisanim ugotovitvam, da je pretežni del sodne prakse stal na stališču, da sta normi prvega in četrtega odstavka 399. člena zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR) prisilne narave in da lahko zato sodišča dajejo pravno varstvo posojilodajalcem glede obrestnih zahtevkov za posojila v tuji valuti le v obliki obrestnih mer, ki se v kraju izpolnitve priznavajo za hranilne vloge na vpogled...

Sklep nº II Ips 567/97 of Civilni oddelek, March 11, 1998

Zmotno je uvodno sklicevanje revizije na 163. člen ZD, ki za zapuščinski postopek določa tudi subsidarno uporabo ZPP. Te določbe ni mogoče uporabiti glede dovoljenosti izrednih pravnih sredstev, saj so ta v ZPP urejena tako, da ustrezajo tej vrsti postopka.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners