Vrhovno Sodišče: Opinions issued on April 1998

April 25, 1998

Sodba nº VIII Ips 15/98 of Delovno-socialni oddelek, April 25, 1998

Odklonitev podpisa pogodbe o zaposlitvi pomeni, da delovno razmerje ni bilo sklenjeno v skladu z zakonom, ker med strankama ni prišlo do veljavnega dogovora o pravicah, ki se nanašajo na delovno mesto, za katero se sklepa delovno razmerje (določba 11. člena ZDR) in ker je pogodba sestavni del postopka sklenitve delovnega razmerja (prvi odstavek 11. člena ZTPDR). Iz določbe drugega odstavka 88. člena ZTPDR pa izhaja, da mora biti pogodba o zaposlitvi pisna.

April 23, 1998

Sodba nº II Ips 651/96 of Civilni oddelek, April 23, 1998

Tožnica še v reviziji priznava, da ves čas nista živela skupaj in pojasnjuje zadržke, njuno skupno preživljanje počitnic in vikendov pa je bilo le občasno in ne zadošča za ugotovitev, da je šlo med njima za dalj časa trajajočo življenjsko skupnost. V L. sta živela ločeno, imela sta vsak svoje gospodinjstvo in ekonomske skupnosti tožnica ne izkazuje, pa tudi sosedi pokojnega, ki so tožnico sicer poznali, je niso šteli za njegovo ženo.

Sklep of Civilni oddelek, April 23, 1998

Alternativne obveznosti so urejene v Zakonu o obligacijskih razmerjih (v nadaljevanju ZOR) v členih 403 do 408. Iz navedenih določb izhaja, da gre za obveznost, ki ima dva ali več predmetov. Če izbire ni, ne gre za alternativno obveznost. Kakšne vrste je postavljeni zahtevek tožeče stranke, je materialnopravno vprašanje in ne procesnopravno, kot trdi tožeča stranka.

Sklep nº II Ips 696/96 of Civilni oddelek, April 23, 1998

Ključno vprašanje v tem postopku je, ali je N. F. prenehalo stanovanjsko razmerje na spornem stanovanju in v posledici tega še podnajemniška pogodba med F. in toženko. Sodišči prve in druge stopnje sta pri tem izhajali iz ugotovitve, da v času od vselitve toženke v stanovanje 5.10.1991 do uveljavitve Stanovanjskega zakona 11.10.1991 (pravilno 19.10.1991, Ur.l. RS, št. 18/91-I, 21/94 in 23/96, SZ) še ni poteklo šest mesecev, da bi lahko po takratnem Zakonu o stanovanjskih razmerjih (Ur.l. SRS,...

Sklep of Civilni oddelek, April 23, 1998

Odločilnega pomena v tej pravdni zadevi je, da je tožnik glede na trditveno podlago svojega tožbenega zahtevka (actio rei vindicatio) moral dokazati, da so stvari, katerih vrnitev zahteva, samo in izključno njegova last in da jih je odpeljala ravno toženka in da jih ima v posesti (37. člen Zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih, ZTLR). Tožeča stranka je namreč zahtevala vrnitev individualno določenih stvari. Sodišče prve stopnje je po obširno izvedenem dokaznem postopku ugotovilo, da n...

Sodba nº II Ips 441/96 of Civilni oddelek, April 23, 1998

Po določilu 20. člena Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (ZTLR, Ur.l. SFRJ, št. 6/80 do 36/90 in RS, št. 4/91) se pridobi lastninska pravica po samem zakonu, na podlagi pravnega posla, z dedovanjem in z odločbo državnega organa. Prvotožena stranka je pridobila lastninsko pravico na podlagi sodne odločbe v zapuščinskem postopku in se na tej podlagi vpisala v zemljiško knjigo. Zato ji ni mogoče očitati slabe vere, zlasti še, ker tožnik od prejema sklepa o dedovanju v januarju 1986, ...

Sodba nº II Ips 656/96 of Civilni oddelek, April 23, 1998

Sodišči prve in druge stopnje, ki sta ugotovili, da je toženec kriv, ker ni dokazal, da ni napadel in telesno poškodoval tožnice (prvi odstavek 154. člena Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR, Ur. list SFRJ, št. 29/78 do 57/89), sta v skladu z določilom 205. člena ZOR pravilno upoštevali določila o deljeni odgovornosti. Ker sta ugotovili, da je tožnica za napad tudi sama kriva, saj je verbalno napadala toženca, ga izzivala in ga tako zrevoltirala, da je presegel dovoljeno mero in jo fizično ...

Sodba nº II Ips 652/96 of Civilni oddelek, April 23, 1998

Iz dejanskih ugotovitev sodišč prve in druge stopnje, na katere je po določilu tretjega odstavka 385. člena ZPP vezano poleg strank tudi vrhovno sodišče, izhaja, da toženka ni ustrezno varovala in nadzorovala svojega psa. Pes ni bil privezan ali drugače zavarovan, temveč je prosto tekal na okrog in preprečeval vsak dostop do hiše. Očitno je bil pes nevaren, ker je ugriznil bližnjo sosedo, ki je normalno prišla k hiši in se ni nekontrolirano gibala po dvorišču. Zato opozorilna tabla sredi dvor...

Sklep of Civilni oddelek, April 23, 1998

Po 118. členu Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91 in 21/94, v nadaljevanju SZ) s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe kupec prevzame vse pravice in obveznosti, ki jih imajo lastniki stanovanj, če ni v tem zakonu drugače določeno. Med pravicami, ki so posebej urejene v SZ, je tudi pravica lastnika zahtevati izselitev nezakonito vseljenih oseb iz svojega stanovanja.

Sklep of Civilni oddelek, April 23, 1998

Pisna oblika pomeni, da je pogodba zapisana in podpisana. Sodna praksa tolerira tudi nečitljiv podpis, če je le mogoče ugotoviti, kdo ga je napravil oz. čigav je, kakor tudi psevdonim oz. drug zgolj za določeno osebo znan način "podpisovanja". Namen podpisa je namreč le identifikacija podpisnika. Overitev podpisa za veljavnost pogodbe ni predpisana. Overitev je v 2. odstavku 72. člena Zakona o obligacijskih razmerjih (v nadaljevanju ZOR) določena za primer, ko pogodbenik ne zna pisati. Tak po...

Sodba nº II Ips 663/96 of Civilni oddelek, April 23, 1998

Zvonjenje osemletne deklice, pa čeprav bi bilo objestno in nagajivo, ni pravnoodločilna okoliščina, ki bi bila lahko podlaga za soprispevek k nastali škodi in s tem delno razbremenitev toženca njegove krivdne odgovornosti.

Sodba nº II Ips 33/97 of Civilni oddelek, April 23, 1998

Zaradi odsotnosti lastnika je nadzor nad psom nevarne pasme prevzel lastnikov mladoletni brat. S tem je na njuno mater - tožnika - prešla odgovornost, da bo nadzor nad psom opravljen učinkovito. To vključuje tudi skrb za to, da bi bil pes zanesljivo prikljenjen ali da bi bilo sicer poskrbljeno, da ne bi mogel pobegniti in se brez nadzora gibati po okolici. Ko je pes v času toženkine ponovne odsotnosti pobegnil njenemu mladoletnemu sinu, je to vsekakor treba pripisati njeni premajhni skrbnosti...

Sodba of Civilni oddelek, April 23, 1998

Plačilno sredstvo v Republiki Sloveniji je tolar (2. čl. Zakona o denarni enoti Republike Slovenije). Posli, ki se glasijo na denar in so sklenjeni v Republiki Sloveniji med podjetji, bankami, drugimi domačimi pravnimi osebami in občani ter med občani in tujimi osebami, se izkazujejo in izvršujejo v tolarjih, če zakon ne določa drugače (71. čl. Zakona o banki Slovenije). Te določbe veljajo tudi za zatrjevano terjatev tožnika nasproti tožencema. Zato zahtevek v tuji valuti ni mogoč in je pravi...

Sodba nº II Ips 25/97 of Civilni oddelek, April 23, 1998

To, da je bila s kazensko sodbo ugotovljena krivda zavarovanca tožene stranke, za njegovo odškodninsko odgovornost ni bistveno, ker za škodo odgovarja po načelu vzročnosti brez krivde. Je pa to dejstvo pomembno pri ugotavljanju okoliščin nesreče, brez česar ni mogoče odločiti o zatrjevani tožnikovi sokrivdi.

Sodba nº II Ips 15/98 of Civilni oddelek, April 23, 1998

Pri določanju preživnine je bila upoštevana tudi možnost, da bi si tožnica popravila premoženjski položaj s prodajo nepremičnine. Tak enkratni dohodek na račun substance tožničinega premoženja pa ne more vplivati na toženčevo obveznost, da sodeluje pri preživljanju otrok.

Sodba nº I Ips 13/98 of Kazenski oddelek, April 23, 1998

Pravica obdolženca v kazenskem postopku ne pomeni, da je sodišče dolžno sprejeti vsak dokazni predlog in izvesti vsak dokaz, ki ga predlaga obramba, temveč narekuje, da sodišče uravnoteženo in nepristransko, na predlog strank ali po uradni dolžnosti, skrbi za pravilno in popolno ugotovitev dejanskega stanja.

Sodba nº I Ips 195/97 of Kazenski oddelek, April 23, 1998

Po določbi 2. odstavka 180. člena ZKP je sicer treba sklep o ustavitvi preiskave poslati oškodovancu, vendar je treba to določbo razlagati v povezavi z določbo 3. odstavka 121. člena ZKP, namreč, da je treba v primeru, ko ima oškodovanec pooblaščenca, vročati pisanja pooblaščencu.

Sklep of Kazenski oddelek, April 23, 1998

Ni ovir, da se seja po 3. odstavku 517. člena ZKP opravi, če se je pravilno obveščeni zagovornik ne udeleži.

Sodba nº I Ips 38/98 of Kazenski oddelek, April 23, 1998

Sodba se ne sme opirati na dokaze, ki so bili pridobljeni pri hišni preiskavi v navzočnosti le ene priče.

Sodba nº X Ips 1277/2006 of Upravni oddelek, April 23, 1998

Revizijsko sodišče mora po uradni dolžnosti paziti le na pravilno uporabo materialnega prava. Ko tožnik s tožbo izpodbija procesno odločitev upravnega organa, do uporabe materialnega prava pri odločanju ni prišlo.

Sodba nº I Ips 279/97 of Kazenski oddelek, April 23, 1998

V opisu dejanja, da je obsojenec le kritiziral ravnanje, da ljudi v Kočevju na silo združujejo v zadruge, ni vsebovan poziv na nasilno rušenje obstoječe državne ureditve, kar je bil konstitutivni znak kaznivega dejanja po 9.čl. ZKLD.

Sklep nº I Ips 254/96 of Kazenski oddelek, April 23, 1998

Sklep z dne 1.2.1946, zoper katerega je vložena zahteva za varstvo zakonitosti, je bil izdan na podlagi dopisa okrajnega ljudskega odbora, po katerem je obsojenec A.P., ki je bil za kazniva dejanja po čl. 106, 125, 127 in 128 KZ/51 sicer obsojen šele 1954, spadal med osebe, ki jih našteva 28.čl. ZKIK. Navedeni sklep o zaplembi premoženja je torej pomenil le izvršitev priglasitve Okrajnega ljudskega odbora v K. z dne 22.11.1945, saj je bilo po določilu 28.čl. ZKIK sodiščem ob izrekanju konfisk...

Sodba nº I Ips 14/98 of Kazenski oddelek, April 23, 1998

V očitku neprijave prejema pisma od "odmetnika" F.A. niso podani znaki kaznivega dejanja po 14.tč. 3.čl. ZKLD, ker so bila po navedenem določilu inkriminirana le aktivna ravnanja storilcev za dosego posledic, navedenih v 14.tč. 3.čl.ZKLD. Tako ravnanje storilca pa je moralo glede subjektivnega znaka vsebovati tudi elemente iz 2.čl. ZKLD, torej da je šlo za nudenje pomoči storilcem, katerih cilj je bil, da bi se z nasiljem zrušila ali spravila v nevarnost obstoječa državna ureditev FLRJ ali da...

Sklep of Civilni oddelek, April 23, 1998

Temeljna dejanska ugotovitev izpodbijane sodbe je, da se je zapustnica v sporni listini zmotila pri navedbi parcelne številke zemljišča, od katerega je s to oporočno listino volila tožnikoma del v izmeri 1000 m2. Revizija si zato brez podlage v dejanskih ugotovitvah izpodbijane sodbe za izhodišče materialnopravne graje jemlje trditev, da je zapustnica po zapisu sporne oporočne listine odsvojila predmet volila, namreč parcelo, ki je v listini zapisana, in seveda ne parcelo, katere del je bil p...

Sklep nº II Ips 700/96 of Civilni oddelek, April 23, 1998

Za spremembo dejanskega stanja, povsem izrečno oprto na izvedensko mnenje (torej enega izmed dokazov, ki niso bili le listinski dokazi iz 2. točke 373. člena ZPP!), sodišče druge stopnje ni imelo pooblastila, ker ni opravilo obravnave (2. odstavek 362. člena ZPP).

Sodba nº II Ips 703/96 of Civilni oddelek, April 23, 1998

Vednost, ki jo ima stranka o škodnem dogodku v pravdi (ta je podlaga njenih navedb), se ne opira zgolj na tisto, kar je ta stranka vedela o okoliščinah, ki so (ali bi lahko bile) tako ali drugače povezane s škodnim dogodkom, še preden je do škodnega dogodka prišlo. Zato prve zatrjevane protislovnosti ni. Pri drugem očitanem protislovju pa gre na eni strani za navedbo o obstoju dejstva (ali je prva tožena stranka opravljala kakršen koli nadzor na spornem odseku regionalne ceste), na drugi stra...

Sklep of Civilni oddelek, April 23, 1998

Sodišči prve in druge stopnje sta ključno vprašanje, ali je prostor, v katerem je tožnik v času sklenitve sporne prodajne pogodbe opravljal poslovno dejavnost, poslovni prostor v smislu Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (in s tem tudi v smislu 22. in 23. člena Zakona o pravicah na delih stavb, s katerimi je tožnik utemeljeval svoj tožbeni zahtevek) - pravilno opredelili kot predhodno vprašanje v smislu 1. odstavka 12. člena ZPP. Ko sta ugotovili, da je bilo to predhodno vpraša...

Sklep nº II Ips 525/97 of Civilni oddelek, April 23, 1998

Sklepčnost pomeni, da iz dejstev, ki jih je tožnik navedel v tožbi, izhaja tista pravna posledica, ki jo tožnik zatrjuje v zahtevku. Gre za materialnopravno predpostavko za izdajo sodbe zaradi izostanka.

April 22, 1998

Sodba nº in sklep II Ips 495/96 of Civilni oddelek, April 22, 1998

V nesreči dveh vozil poškodovani potnik, ki je bil v enem od njiju, lahko toži za odškodnino samo imetnika enega ne glede na morebitno krivdo obeh (178/4 ZOR).

Sodba nº II Ips 685/96 of Civilni oddelek, April 22, 1998

Čim je bil med (ne)pravdnima strankama spor o obsegu skupnega premoženja, je bila napotitev stranke na pravdo nujna (130. člen v zvezi s tretjim odstavkom 118. člena zakona o nepravdnem postopku - ZNP). Izbira oblike pravnega varstva (zahtevka) in tožbene podlage pa je ostala na pravdo napoteni stranki.

Sklep nº II Ips 398/97 of Civilni oddelek, April 22, 1998

Predlagateljica je v predlogu (in tekom celotnega postopka) zatrjevala, da do sklenitve pravnega posla (dne 6.3.1961 zapisane darilne pogodbe) sploh ni prišlo (točnost teh trditev sta sodišči prve in druge stopnje tudi ugotovili), vendar pa vprašanje, ali je bil pravni posel sploh sklenjen, po oceni revizijskega sodišča ni odločilno. Dejstvo je namreč, da je na podlagi darilne pogodbe, ki je datirana z 6.3.1961, proti volji predlagateljice in zaradi delovanja predstavnika tedanje oblasti priš...

Sodba nº II Ips 599/96 of Civilni oddelek, April 22, 1998

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo in sicer za telesne bolečine, duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti in strah.

Sodba nº II Ips 588/96 of Civilni oddelek, April 22, 1998

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo in sicer za telesne bolečine ter duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti in za strah.

Sklep nº II Ips 85/98 of Civilni oddelek, April 22, 1998

Nova dejstva in novi dokazi se namreč v obnovitvenem postopku lahko upoštevajo le tedaj, če so dejstva takšnega značaja, da bi privedla do ugodnejše odločbe za predlagatelja, če bi bila ta dejstva in ti dokazi uporabljeni že v prejšnjem postopku. Iz dokazne ocene sodišč druge in prve stopnje pa izhaja, da priča M. V. ni izpovedal prav ničesar o tem, da naj bi premoženje prešlo v državno last na podlagi pravnega posla sklenjenega zaradi grožnje, sile ali zvijače državnega organa ali predstavni...

Sklep of Civilni oddelek, April 22, 1998

Na načelni ravni je treba ugotoviti naslednje: če pride do razveze zakonske zveze imetnika stanovanjske pravice pred sklenitvijo prodajne pogodbe za stanovanje, je pomembno za presojo, kdo je privatizacijski upravičenec za stanovanje, rešitev najemništva po 57. členu SZ to je kako sta se razvezana zakonca sporazumela glede najemništva stanovanja oziroma koga določi kot najemnika sodišče. Če je imetnik stanovanjske pravice v takih primerih ne oziraje se na povedano kupil stanovanje, se je drug...

Sodba nº II Ips 582/96 of Civilni oddelek, April 22, 1998

Revizijsko sodišče ugotavlja, da se z revizijo pobija le višina prisojene odškodnine in ne tudi odškodninska podlaga, čeprav revizija poudarja pomen demantija, ki ga tožnik ni izrabil. Torej se ne trdi, da bi lahko demanti preprečil ali odpravil škodo, temveč naj bi jo delno le zmanjšal. Sodišči prve in druge stopnje sta ocenili, da bi bil obseg tožnikovih duševnih bolečin manjši, če bi bil zahteval objavo odgovora v M. (t.j. demantija) in ker se te možnosti ni poslužil, sta zato priznali nek...

Sodba nº II Ips 677/96 of Civilni oddelek, April 22, 1998

Sprejeti zaključek o izključni odgovornosti toženca ima po presoji revizijskega sodišča podlago v ugotovitvah sodišč druge in prve stopnje, na katere je revizijsko sodišče vezano. Po teh ugotovitvah je toženec prišel na tožničino dvorišče in na silo poskušal odpeljati sporne smrekove hlode, pri čemer je tožnico, ki je nasprotovala toženčevemu ravnanju s sekiro v roki, po odvzemu sekire porinil proti hlodom, zaradi česar se je poškodovala. V skladu s takimi ugotovitvami je po presoji revizijsk...

Sodba nº II Ips 684/96 of Civilni oddelek, April 22, 1998

Končno je pravilna tudi odločitev v delu, s katero je bila valorizirana prvi tožnici izplačana akontacija za čas od plačila (novembra 1994) do dneva razsodbe na sodišču prve stopnje (15.1.1996). Pravična denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo se odmerja na dan zadnje obravnave ter zato tečejo zamudne obresti od take odškodnine šele od dneva izdaje sodbe sodišča prve stopnje. Zato v primeru, kadar je med strankama spor o taki škodi, ni mogoče govoriti o toženčevi zamudi pred trenutkom sodn...

Sklep of Civilni oddelek, April 22, 1998

Osrednji problem pravde je bil v presoji - ker gre za lastninsko tožbo - ali sta tožnika bila lastnika vrat, ki jih je odpeljal toženec. Le v tem primeru sta namreč za tožbo legitimirana po materialnem pravu. Da bi opisano dilemo razrešilo, je sodišče prve stopnje izvedlo obširen dokazni postopek, katerega rezultat je dokazna ocena (8. člen ZPP), po kateri tožeča stranka ni dokazala, da bi postala lastnica vrat s pravnim poslom ali priposestvovanjem kot možnima načinoma pridobitve.

Sodba nº II Ips 2/97 of Civilni oddelek, April 22, 1998

V določbi 211. člena ZOR za uveljavljanje zahteve za vrnitev plačanega ni predpisana oblika. Pridržek mora biti resen in nedvomen. Sodišče prve stopnje je na podlagi vseh ugotovljenih dejstev odločilo, da si je tožeča stranka pridržala pravico zahtevati plačano nazaj in da je bil njen pridržek resen, nedvomen in podan že pred plačilom.

Sklep nº II Ips 9/98 of Civilni oddelek, April 22, 1998

Po uveljavitvi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91 - v nadaljevanju SZ) imajo stanovanjski spori za podlago lastninskopravna ali najemna razmerja, ki so premoženjskopravne narave. V tožbi, ki je bila vložena dne 14.9.1996, uveljavljeni zahtevek na izpraznitev in izročitev trosobnega stanovanja v A., N. je zato premoženjskopravne narave.

Sodba nº II Ips 15/97 of Civilni oddelek, April 22, 1998

Kadar je sicer stavbno zemljišče darovano zakoncu, zaradi gradbe na zemljišču prešlo v novo stvar, določbe 84. čl. ZZZDR o vrnitvi nesorazmernega darila zaradi razveze zakonske zveze ni mogoče uporabiti. Darovalka lahko ob ugotavljanju deležev na skupnem premoženju (59. člen ZZZDR) vrednost zemljišča uveljavlja kot svoj vložek.

April 21, 1998

Sklep nº VIII Ips 35/98 of Delovno-socialni oddelek, April 21, 1998

Tudi v primeru ukinitve delovnega mesta je za določitev trajno presežnih delavcev oziroma za določitev delavca, ki ohrani delovno mesto, treba upoštevati ustrezne kriterije. Tudi ukinitev delovnega mesta je operativni razlog za zmanjšanje potreb po delavcih (29. člen ZDR).

Sodba nº VIII Ips 33/98 of Delovno-socialni oddelek, April 21, 1998

Tujcu preneha delovno razmerje s potekom delovnega dovoljenja po samem zakonu (16. čl. ZZT). Med Republiko slovenijo in Republiko Hrvatsko ni mednarodne pogodbe, ki bi dovoljevala zaposlovanje brez delovnega dovoljenja, v smislu drugega odstavka 2. člena ZZT.

Sklep of Delovno-socialni oddelek, April 21, 1998

Vprašanje, ali je tožnica bila vabljena na sejo ali ne, je dejansko vprašanje, ki ga pritožba tožnice ni posebej izpostavila in ga zato tudi sodišče v izpodbijani sodbi ni obravnavalo. Šele če bi se ugotovilo (na dejansko ugotovitev nižjega sodišča je revizijsko sodišče vezano), da res ni bila vabljena, bi se lahko nato ugotavljalo, ali so bile kršene določbe 81. člena ZTPDR. Ker sodišče o tem ni odločalo, tožeča stranka pa poteka disciplinskega postopka pri toženi stranki, kot je že bilo pov...

Sodba nº VIII Ips 18/98 of Delovno-socialni oddelek, April 21, 1998

V primerih prevzema lahko tudi govorimo o trajno presežnih delavcih, katerih socialni položaj pa se rešuje na drug način in ne po postopkih določanja trajno presežnih delavcev.

Sodba nº VIII Ips 29/98 of Delovno-socialni oddelek, April 21, 1998

Potreba po uporabi dodatnih kriterijev se pojavi samo takrat, ko pride do enake ocene uspešnosti pri ocenjevanih delavcih in ko s pomočjo tega kriterija zato ni možno določiti, kateri od njih bo ohranil zaposlitev.

Sodba nº VIII Ips 25/98 of Delovno-socialni oddelek, April 21, 1998

V delovnem pravu je sicer možno zahtevati odškodnino, vendar morajo biti izpolnjeni vsi pogoji splošnega civilnega delikta.

Sodba nº VIII Ips 14/98 of Delovno-socialni oddelek, April 21, 1998

Pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da delavec lahko izrabi letni dopust, določajo akti delodajalca in kolektivne pogodbe. V pravilniku tožene stranke je določeno, da delavec mora pred izrabo letnega dopusta imeti pisno soglasje nadrejenega delavca in vodje enote.

Sodba nº VIII Ips 34/98 of Delovno-socialni oddelek, April 21, 1998

Neutemeljeno je stališče, da bi moralo biti tožniku ohranjeno delovno razmerje v Republiki Sloveniji brez delovnega dovoljenja, ker tako določa Sporazum z dne 27.10.1970, ki naj bi imel značaj mednarodne pogodbe. Temu Sporazumu, tudi po presoji revizijskega sodišča, ni mogoče pripisati narave in pravnih posledic mednarodne pogodbe, saj je bil sklenjen kot medrepubliški dogovor v okviru federalnega sistema bivše SFRJ. Po določbi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o s...

April 17, 1998

Sodba nº III Ips 28/98, III Ips 29/98 of Gospodarski oddelek, April 17, 1998

Glede na ureditev premoženjskega stanja in ugotovitve stečajne mase na podlagi dejansko obstoječih in ažuriranih podatkov je brezpredmetno, da bi naj v konkretni zadevi tožeča stranka vskladila lastninska razmerja, pravne posle in knjiženja, kot ji to nalaga spodbijana odločba tožene stranke. Izvedba te odločbe z opisanimi ukrepi za preprečitev je smiselna oziroma potrebna le v podjetju, ki se lastninsko preoblikuje, do česar pa pri tožeči stranki ne bo prišlo, saj se po določilu šeste alinee...

Sklep nº III Ips 82/97 of Gospodarski oddelek, April 17, 1998

Iz določb Zakona o Vladi Republike Slovenije in iz določbe 76. člena ZAPPNI izhaja, da je Vlada RS upravičena in dolžna upravljati državno premoženje z oblastnimi akti tako, kot je to potrebno za izvajanje državnih funkcij. Tako mora poskrbeti tudi za materialne pogoje dela vseh z zakonom ustanovljenih javnih zavodov.

April 16, 1998

Sodba nº II Ips 642/96 of Civilni oddelek, April 16, 1998

V obravnavani zadevi gre za vprašanje deljene krivde, s tem pa tudi za vprašanje konkurence med različnimi oblikami krivde za nastalo škodo. Za pravilno materialnopravno odločitev je zato potrebno ugotoviti stopnjo prvotoženčeve malomarnosti. Sodišče prve stopnje in sodišče druge stopnje sta njegovo ravnanje opredelili s skrajno neskrbnostjo ali pravilneje z veliko malomarnostjo. Za presojo stopnje malomarnosti veljajo abstraktna merila. Z veliko malomarnostjo zato ravna tisti, ki ne upošteva...

Sklep nº II Ips 93/98 of Civilni oddelek, April 16, 1998

V tej pravdni zadevi tožeča stranka v tožbi ni navedla VSP v skladu s citiranimi določbami ZPP. Na tožbi je namreč napisala kot vrednost spora "pcto 5.000 t. točk", ne pa vrednosti spora v denarnih enotah. Pravni standard VSP namreč terja razlago, da je vrednost mogoče izraziti le v denarni enoti. Nedenarno, primerjalno ali analogno vrednotenje ne dovoljuje, da bi bilo mogoče zanesljivo ugotoviti VSP. Navedba vrednosti v točkah, za katere vrhu tega ni pojasnjeno, za kakšne točke gre, v blagu,...

Sodba nº II Ips 25/98 of Civilni oddelek, April 16, 1998

Obveznost preživljati mladoletne otroke ima prednost pred preživljanjem staršev oziroma preživljanje slednjih ne sme iti na račun preživljanja otrok.

Sodba nº II Ips 45/97 of Civilni oddelek, April 16, 1998

Drugotožena stranka je sicer res v skladu s 184. členom ZOR dolžna skrbno in redno opravljati svoje storitve, vendar je okvir njenih obveznosti začrtan v navedenih določbah Zakona o javnih cestah in pravilnika. Ob takem okvirju in ugotovljenih dejanskih okoliščinah ni mogoče reči, da je drugotožena stranka ravnala v nasprotju s potrebno poklicno skrbnostjo.

Sodba nº II Ips 324/97 of Civilni oddelek, April 16, 1998

Nižji sodišči sta ugotovili, da so ravnanje tožene stranke iz leta 1987 in tudi kasnejša povzročila motnje v takšnem obsegu, da otežkočajo uporabo njene nepremičnine, in sicer z odvajanjem gnojnice in straniščnice po ceveh na tožničino zemljišče. Ob takšni ugotovitvi je jasno, da gre tu za tako imenovano direktno imisijo, torej takšno, ki je usmerjena z napravo in kakršno ureja drugi odstavek 5. člena zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih. Direktne imisije, ki so brez pravnega naslov...

Sodba nº II Ips 47/97 of Civilni oddelek, April 16, 1998

Revidentka tudi sama ob sklicevanju na 173. člen ZOR sprejema domnevo vzročnosti med gradnjo avtoceste v ugotovljenih okoliščinah in škodo na tožnikovi hiši. Na njeni strani je zato dokazno breme, da izpodbije zakonsko domnevo. Kako to lahko stori, izhaja iz navedene zakonske določbe: dokazati bi morala, da njena dejavnost ni bila vzrok za nastanek (celotne ali dela) škode. Podrobnejša pravila za oprostitev odgovornosti vsebuje 177. člen ZOR. Prav določba prvega odstavka tega člena je pravna ...

Sklep nº II Ips 26/98 of Civilni oddelek, April 16, 1998

Čeprav je po določbah ZPP določitev vrednosti spornega predmeta v prvi vrsti dolžnost tožnika (drugi odstavek 186. člena ZPP), pri čemer ima sodišče korekturno dolžnost (tretji odstavek 40. člena ZPP), pa ima zaradi ustavnega načela enakega varstva pravic v postopku pred sodiščem (22. člen Ustave Republike Slovenije) tudi toženec možnost zahtevati ugotovitev vrednosti spornega predmeta. Tako kot mora tožnik oceno vrednosti spornega predmeta navesti v tožbi, mora toženec izostanku ocene vredno...

Sklep nº Kp 1/98 of Kazenski oddelek, April 16, 1998

Če bi pritožnik - odvetnik redno prevzemal pošto iz svojega predala, bi lahko tudi v času, ko je že bil v bolniškem staležu, pravočasno sporočil sodišču, da se razpisane seje senata ne bo mogel udeležiti.

April 15, 1998

Sodba nº II Ips 5/97 of Civilni oddelek, April 15, 1998

Tožbena dejanska in pravna trditvena podlaga se opira na določbo 26. člena zakona o blagovnem prometu (Ur. list SRS, št. 21/77 in 29/86 v zvezi z 31. členom zakona o trgovini RS). Ta določa, da mora prodajalec, ki postavi kupcu molče ali izrečno kot pogoj za prodajo blaga, da mu vnaprej plača določen znesek kupnine, ob dobavi blaga pri končnem obračunu priznati oziroma obračunati od plačanega zneska najmanj take obresti, kot jih dajejo banke varčevalcem za hranilne vloge na vpogled. Po vsebin...

Sodba nº II Ips 600/96 of Civilni oddelek, April 15, 1998

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo in sicer za pretrpljene telesne bolečine, duševne bolečine zaradi skaženosti in za strah.

Sodba nº II Ips 248/97 of Civilni oddelek, April 15, 1998

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo in sicer za pretrpljene telesne bolečine.

Sklep of Civilni oddelek, April 15, 1998

Odločitev nižjih sodišč o tem, da spada sporna nepremičnina v skupno premoženje pravdnih strank, pridobljeno med zakonsko zvezo, je pretežno dejanske narave. Ugotoviti je bilo treba, kdaj sta pravdni stranki sklenili zakonsko zvezo, kdaj je skupno življenje med njima prenehalo, kolikšen je bil ekonomski prispevek zakoncev pri ustvarjanju skupnega premoženja - tudi sporne nepremičnine - in ali je ta bila kupljena še v času skupnega življenja in iz skupnih denarnih prihrankov.

Sklep of Civilni oddelek, April 15, 1998

Stanovanjski zakon (SZ, Ur.l. RS, št. 18/91 do 23/96) določa v poglavju o privatizaciji stanovanj in stanovanjskih hiš, da morajo lastniki prodati stanovanje na zahtevo imetnika stanovanjske pravice, ki je imel to pravico na dan uveljavitve zakona (117. člen). Toda od tega načela je predvidel izjeme, ko lastnik ni dolžan prodati stanovanja. Med njimi je v tretjem odstavku 129. člena predvidel tudi izjemo, če gre za stanovanja, ki so namenjena osebam za opravljanje službene dejavnosti (40. čle...

Sodba of Civilni oddelek, April 15, 1998

Počasno postopanje samo zase ni razlog za delegacijo sodišča.

Sodba nº I Uv 43/95 of Upravni oddelek, April 15, 1998

Če sodni svet kandidata, ki se je prijavil na razpis za predsednika sodišča, ne predlaga v imenovanje ministru za pravosodje, mu mora o tem izdati obrazloženo odločbo, sicer krši določbo 25. člena ustave, ker kandidatu ne omogoči, da bi v upravnem sporu lahko učinkovito branil svoje pravice.

Sodba nº II Ips 638/96 of Civilni oddelek, April 15, 1998

Po določilu 200. člena ZOR se priznava pravična odškodnina za nepremoženjsko škodo, če sodišče spozna, da okoliščine primera, zlasti pa stopnja bolečin in njihovo trajanje, to opravičujejo. Pri odločanju o zahtevku za povrnitev negmotne škode ter pri odmeri odškodnine gleda sodišče na pomen prizadete dobrine in namen te odškodnine pa tudi na to, da ne bi šla na roko težnjam, ki niso združljive z njeno naravo in družbenim namenom. V danem primeru sta sodišči prve in druge stopnje ugotovili, da...

Sodba nº II Ips 30/97 of Civilni oddelek, April 15, 1998

Toženec uporablja sporno stanovanje brez pravnega naslova (58.čl. Stanovanjskega zakona). J. ni pridobil stanovanjske pravice po tedaj veljavnem Zakonu o stanovanjskih razmerjih. Ker J. ni bil imetnik stanovanjske pravice, ni mogel skleniti veljavne podnajemne pogodbe s tožencem.

Sklep of Civilni oddelek, April 15, 1998

Kupec lahko zahteva varstvo pred evikcijo, če ima kdo tretji pravice na prodani stvari in jih uveljavlja nasproti njemu ter so te pravice take, da izključujejo, zmanjšujejo ali omejujejo njegovo pravico.

Sklep of Civilni oddelek, April 15, 1998

Kadar se tožbeni zahtevek glasi na plačilo tolarske protivrednosti tuje valute, med postopkom pa zahtevek ni bil spremenjen, je za sojenje stvarno pristojno tisto sodišče, ki je glede na menjalni tečaj bilo stvarno pristojno ob vložitvi tožbe (tretji odstavek 15. člena in drugi odstavek 186. člena ZPP).

Sodba nº II Ips 12/97 of Civilni oddelek, April 15, 1998

Pri nesreči premikajočih se motornih vozil se uporabljajo pravila o krivdni odgovornosti (178. člen ZOR, zakona o obligacijskih razmerjih). V okviru prehoda zavarovančevih pravic na zavarovalnico (939. člen ZOR) nasproti povzročitelju (tožencu) je bila navedena določba o krivdni odgovornosti upoštevana.

April 14, 1998

Sodba of Upravni oddelek, April 14, 1998

Začasna ureditev stanja glede na sporno pravno razmerje (začasna prepoved vsakršne uporabe navedene blagovne znamke v gospodarskem prometu), kot ga v zahtevi za začasno odredbo predlaga pritožnica, ne more biti predmet začasne odredbe v smislu 2. odstavka 69. člena ZUS. Začasna ureditev stanja, ki se v tem primeru zahteva, se po svoji vsebini ne nanaša na sporno pravno razmerje, ki je predmet upravnega postopka, ampak drugo pravno razmerje, torej razmerje, ki je nastalo že po izvršitvi izpodb...

April 10, 1998

Sodba nº II Ips 589/96 of Civilni oddelek, April 10, 1998

Po 147. členu SZ je lastnik stanovanja dolžan skleniti najemno pogodbo z občani, ki so ob uveljavitvi SZ imeli stanovanjsko pravico. Toženca sta pogodbo o dosmrtnem preživljanju sklenila šele v novembru leta 1992. Torej toženca ob uveljavitvi SZ nista imela stanovanjske pravice in nimata pravice zahtevati sklenitve najemne pogodbe.

April 09, 1998

Sodba nº II Ips 647/96 of Civilni oddelek, April 09, 1998

Zastaranje samega kazenskega pregona res prične teči z dnevom storitve kazenskega dejanja, zastaranje odškodninske terjatve za škodo, povzročeno s kazenskim dejanjem pa prične teči z dnevom, ko je škoda nastala oziroma ko je oškodovanec zvedel za škodo in povzročitelja. Ker čas nastanka škode ni vedno istoveten s časom samega škodnega dogodka, je potrebno v vsakem primeru posebej ugotoviti, kdaj je posamezna škoda nastala oziroma kdaj je oškodovanec zanjo zvedel. To velja tudi za tkim. novo š...

Sklep of Civilni oddelek, April 09, 1998

Zmotno je revizijsko stališče, da naj bi po obstoječi sodni praksi tožniku pripadalo za 1% zmanjšanja življenjskih aktivnosti 150.000,00 SIT odškodnine. Tako stališče teži k tarifiranju odškodnin, torej k prisoji enakih odškodnin za enake primere. Eno od temeljnih spoznanj pri uporabi pravnega standarda pravične denarne odškodnine pa je, da ni dveh enakih nepremoženjskih škod. Zato je potrebno pri odločanju o odškodnini v vsakem posameznem primeru posebej škodo konkretizirati in individualizi...

Sodba nº II Ips 553/96 of Civilni oddelek, April 09, 1998

Določilo 14. člena UZITUL vojaškim osebam, ki so prestopile v Teritorialno obrambo RS, zagotavlja statusne, socialne in druge pravice, pridobljene do uveljavitve tega zakona po zveznih predpisih. Ker je tožnik do uveljavitve UZITUL in do roka (18.7.1991), ki je bil določen za prestop, imel stanovanjsko pravico v drugi republiki, je do nje upravičen tudi sedaj. Navedba v odločbi o dodelitvi l. stanovanja z dne 7.5.1992, da se dodeli službeno stanovanje, pa je brez pomena, ker ne more ožiti tož...

Sodba nº II Ips 556/96 of Civilni oddelek, April 09, 1998

Sodišči prve in druge stopnje sta pravilno uporabili materialno pravo, čeprav nista izrecno navedli predpisa: Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (ZTLR, Ur.l. SFRJ št. 6/80 do 36/90). Toda iz njunih ugotovitev (na katere je po določilu tretjega odstavka 385. člena ZPP vezano tudi revizijsko sodišče) izhaja, da sta na podlagi izpovedi številnih prič, listin, fotografij in ogleda z izvedencem geodetske stroke ugotovili, da je tožeča stranka skupaj s svojimi pravnimi predniki od leta ...

Sklep of Civilni oddelek, April 09, 1998

Sodišči prve in druge stopnje sta pravilno uporabili materialno pravo, ko sta ugotovili, da tožniku pripada odškodnina po določilih 13. člena ter 538. in naslednjih členov Zakona o kazenskem postopku (ZKP, Ur. list RS, št. 63/94 in 70/94). Njeno višino sta odmerili po splošnih predpisih o odškodninski odgovornosti in sodišče druge stopnje je pravilno uporabilo določilo 200. člena Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR, Ur. list SFRJ, št. 29/78 do 57/89) ter prisodilo pravično odškodnino. Ob ug...

Sklep nº II Ips 554/96 of Civilni oddelek, April 09, 1998

Sodišči prve in druge stopnje sta sicer pravilno uporabili materialno pravo, ko sta po določilu 155. člena in 189. člena Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR, Ur. list SFRJ, št. 29/78 do 57/89)

Sodba of Civilni oddelek, April 09, 1998

Po zakonu o pravdnem postopku (ZPP) lahko vložijo stranke revizijo tudi zoper sklep sodišča druge stopnje, vendar le, če se je z njim postopek pravnomočno končal (prvi odstavek 400. člena). Končanje postopka oziroma prenehanje litispendence pomeni, da o stvari po redni poti ni več mogoče odločati. Odločitev o stvarni pristojnosti v razmerju med okrajnim in okrožnim sodiščem seveda ne pomeni, da se je postopek končal, nasprotno, pred pristojnim sodiščem se šele začne.

Sodba nº II Ips 687/96 of Civilni oddelek, April 09, 1998

Tožnik na podlagi sklepa o razporeditvi njegove prošnje v določeno skupino na podlagi 14. člena pravilnika, ni pridobil stanovanjske pravice na stanovanju v L.. Tožnik v tožbenem zahtevku od sodišča zahteva naj odloči, da mu je tožena stranka dolžna dodeliti in prodati dvoinpolsobno stanovanje v L.. Po določbi 117. člena stanovanjskega zakona (Ur.l. RS, št.18/91) so lastniki dolžni prodati stanovanje le tistim imetnikom stanovanjske pravice, ki so to pravico imeli na dan uveljavitve tega zako...

Sodba nº II Ips 594/96 of Civilni oddelek, April 09, 1998

Stališče sodne prakse je, da ima tujec izbirno pravico, ali zahteva plačilo odškodnine v devizah ali v tolarjih, če gre za odškodninsko terjatev, ki predstavlja pristno valutno terjatev. Pristna valutna terjatev je denarna terjatev, pri kateri je dolžna vsota izražena v tuji valuti, plačilo pa je potrebno izvršiti v plačilnih sredstvih, ki se glasijo na tujo valuto. Pristna valutna terjatev pa bi bila v spornem primeru lahko le zahtevek tožnice za plačilo odškodnine za premoženjsko škodo. Den...

Sklep nº II Ips 645/96 of Civilni oddelek, April 09, 1998

Obstoj kakšne druge pravne koristi po 187. členu ZPP je tožnica utemeljevala s trditvami, da ji toženka njene pravice ne priznava. Taka trditev že sama po sebi ne zadostuje za utemeljitev pravne koristi za vložitev ugotovitvene tožbe. Pravni interes obstaja, če se nahaja tožnik v negotovosti glede svojega pravnega položaja. V obravnavani zadevi to pomeni negotovost tožničinega pravnega položaja glede uporabe stanovanjske hiše. Te negotovosti pa ni več. V zadevi P ... je bilo pravnomočno odloč...

Sklep of Civilni oddelek, April 09, 1998

Tretjetožnica se proti zavrnilnem delu sodbe sodišče prve stopnje ni pritožila. Ob takem stanju revizijsko sodišče ugotavlja, da je bila zaradi le s strani tožene stranke vložene pritožbe dejanska podlaga pritožbenega preizkusa materialnopravna pravilnost prisojene odškodnine samo za telesne bolečine in nevšečnosti. Med te spadajo tudi občasne pikajoče bolečine v rami (203. člen Zakona o obligacijskih razmerjih; v nadaljevanju: ZOR), čeprav jih je sodišče prve stopnje opredelilo kot nevšečnos...

Sodba nº II Ips 650/96 of Civilni oddelek, April 09, 1998

Če se kateri od dedičev ni strinjal z izročitvijo in razdelitvijo premoženja, se tisti deli premoženja, ki so bili izročeni drugim dedičem, v skladu z določbo 110. člena ZD štejejo za darila. Zato se po prednikovi smrti z njimi ravna kot z darili, ki jih je prednik dal dedičem. Zakonsko domnevo, da je v takem primeru šlo za darilo, je seveda mogoče izpodbiti. Prav to je toženki v obravnavani zadevi tudi uspelo. Dokazala je, da je bila izročilna pogodba z dne 18.4.1975 odplačne narave, saj iz ...

Sodba nº II Ips 38/97 of Civilni oddelek, April 09, 1998

ZIP omogoča v postopku po dvaindvajsetem a poglavju zavarovanje z ustanovitvijo zastavne pravice na (ne)premičnini tretjih oseb. Ali drugače povedano, tem ne jemlje pravice nastopiti kot stranka v sodnem postopku zavarovanja na podlagi sporazuma in kot zastavitelj v materialnopravnem pogledu.

Sodba nº I Ips 64/98 of Kazenski oddelek, April 09, 1998

Zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sklep of Kazenski oddelek, April 09, 1998

V primeru, če bi bili obremenilni dokazi v primerjavi z razbremenilnimi res tako neprepričljivi, da bi bilo že na prvi pogled jasno, da ni podan utemeljen sum, bi lahko sodišče zavrnilo prošnjo za izročitev.

Sodba nº IV Ips 13/98 of Kazenski oddelek, April 09, 1998

Zagovornik v zahtevi za sodno varstvo utemeljeno uveljavlja kršitev materialne določbe iz 3. točke 187. člena ZP, saj je v zadevi nastopilo absolutno zastaranje pregona, ker v roku največ dveh let od dneva, ko naj bi bili prekrški storjeni, ni bila izdana pravnomočna odločba.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners