Vrhovno Sodišče: Opinions issued on June 1998

June 04, 1998

Sklep nº III Ips 43/98 of Gospodarski oddelek, June 04, 1998

Namen predpisov o lastninskem preoblikovanju podjetij je v tem, da se celotni družbeni kapital podjetja lastnini. Če je družbena lastnina ugotovljena v premajhni vrednosti, se takšno oškodovanje družbene lastnine ugotovi v posebnem, v ta namen predpisanem postopku revizije s finančnim, računovodskim in pravnim pregledom ter preveritvijo zakonitosti in pravilnosti poslovanja, kot to sledi iz določb 48. člena do 50. člena ZLPP.

Sklep of Kazenski oddelek, June 04, 1998

Navedbo vložnice v zahtevi za varstvo zakonitosti, da je obsojenec v seznamu zapornikov označen kot obsojenec zaradi Informbiroja, da je del kazni prestajal na Golem otoku, da je bil obsojen in kazen prestajal v času hudega spora med Jugoslavijo in Informbirojem oz. Sovjetsko zvezo, da je bil politični zapornik in nevaren takratni Jugoslaviji, je moč predvsem razumeti kot uveljavljanje zmotne ugotovitve dejanskega stanja, česar pa se po določbi 2.odst. 420.čl. ZKP z zahtevo za varstvo zakonit...

Sodba nº I Ips 28/97 of Kazenski oddelek, June 04, 1998

V opisu dejanja po 8.tč. 3.čl. ZKLD bi morala biti navedena obstoječa, določena združba, ki bi imela cilj iz 1.odst. 2.čl. ZKLD, in nadalje bi moralo biti izkazano, da se je obsojenka hotela pridružiti takšni združbi.

Sodba nº I Ips 100/98 of Kazenski oddelek, June 04, 1998

Zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sodba nº II Ips 131/97 of Civilni oddelek, June 04, 1998

Ko je V. 20.11.1990 sklenila prodajno pogodbo z J. R., je veljal Zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini (Ur.l. SRS, 38/86), ki je v svoji prvotni obliki omogočal odkup stanovanja le imetniku stanovanjske pravice, toda novela (Ur.l. SRS, 46/88) je spremenila 6. člen Zakona. Od spremembe Zakona je bilo mogoče prodati zasedeno stanovanjsko hišo ali stanovanje imetniku stanovanjske pravice, s soglasjem imetnika stanovanjske pravice pa tudi uporabniku te stan...

Sodba nº II Ips 77/97 of Civilni oddelek, June 04, 1998

Zahtevek iz nasprotne tožbe na razvezo pogodbe ni utemeljen, ker tožena stranka:

Sodba nº II Ips 192/97 of Civilni oddelek, June 04, 1998

Toženca kot lastnika sosednjega zemljišča ne povzročata prepovedanih imisij po določilu 5. člena Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (ZTLR, Ur.l. SFRJ, št. 6/80 do 36/90 in RS, št. 4/91), zato nista dolžna opuščati dejanj ali odpravljati vzrokov, ki bi izvirali iz njune nepremičnine. Voda v tožnikovi kleti je posledica delovanja podtalnih voda na širšem območju in toženca na to ne moreta vplivati.

Sodba nº II Ips 154/97 of Civilni oddelek, June 04, 1998

Prejšnji imetniki stanovanjske pravice so lahko uveljavljali dvoje vrst privatizacijskih pravic: ali odkup stanovanja ali izplačilo 30% nadomestila vrednosti stanovanja v primeru njegove izpraznitve, če so izpolnjevali predpisane pogoje. Lastniki iz 111. do 115. člena SZ so morali prodati tudi stanovanja iz drugega odstavka 113. člena SZ, za katera ni bila vložena zahteva za denacionalizacijo ali pa če je bila taka zahteva zavrnjena (prvi odstavek 123. člena SZ, ki sicer ureja roke za uveljav...

Sklep nº II Ips 64/98 of Civilni oddelek, June 04, 1998

Tako mora vrhovno sodišče ob odločanju o vloženi zahtevi pretehtati, ali obstaja pravni interes zanjo, se pravi med drugim, ali je mogoče ob njenem uspehu pričakovati drugačen razplet spora oziroma drugačno ureditev spornega razmerja. Zakonsko besedilo, da je revizija nedovoljena, če jo vloži nekdo, ki nima pravnega interesa zanjo (drugi odstavek 389. člena ZPP), je morda videti prvi hip takšno, da ni uporabno za zahtevo, ki jo, kot rečeno, vloži tožilec zaradi javnega interesa in da torej ti...

Sodba nº II Ips 111/97 of Civilni oddelek, June 04, 1998

Toženec se je udeležil igre s tožničinim prispevkom, ki bi ga moral vrniti, če bi igra prinesla uspeh. Dobitek, ki bi presegel vložek v igro, pa bi se med strankama razdelil v sorazmerju z vložkom vsake od strank. Takšno pravno razmerje med strankama ima nekatere značilnosti posojilne pogodbe z obveznostjo vrnitve posojenega zneska pod odložnim pogojem. Dogovor o delitvi dobitka v sorazmerju z vložkom pa vsebuje elemente pogodbe o skupnem vlaganju v igro. V celoti gledano gre za pravno razmer...

Sklep nº II Ips 24/97 of Civilni oddelek, June 04, 1998

Sodišče druge stopnje vselej odloča o pritožbi - brez pritožbe v nobenem pogledu ne more preizkusiti sodbe prve stopnje. Ko odloča o pritožbi, obravnava pritožbene razloge, poleg tega pa po uradni dolžnosti pazi na bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz drugega odst. 354.čl. ZPP in na pravilno uporabo materialnega prava (2. odst. 365.čl. ZPP). To pomeni, da ugodi pritožbi, če ugotovi razloge, ki jih določa 2. odst. 365.čl. ZPP, četudi jih pritožnik ne uveljavlja. V obrazložitvi pa mora...

Sodba nº II Ips 28/97 of Civilni oddelek, June 04, 1998

Tožeča stranka je z nakupom proizvodov, ki jih je prodajala tožena stranka v okviru promocijske prodaje, in s tem, da je bila izžrebana, stopila s toženo stranko v pravno razmerje, po katerem je tožena stranka nasproti tožnici zavezana k izpolnitvi svoje javne obljube. Tožnica je v skladu z 262.čl.ZOR upravičena zahtevati izpolnitev.

Sklep nº II Ips 582/97 of Civilni oddelek, June 04, 1998

Listinam, v katerih je izkazana terjatev v tuji valuti, ni mogoče samo zaradi tega odreči lastnosti verodostojne listine po 21.čl. ZIP.

Sklep nº II Ips 112/97 of Civilni oddelek, June 04, 1998

Smisel pridržne pravice po 286.čl. ZOR je v tem, da stranka, ki je upnik zapadle denarne terjatve, lahko zavaruje izpolnitev svoje terjatve tako, da pridrži stvar, ki je last dolžnika in s tem prisili svojega dolžnika k vzajemni izpolnitvi obeh obveznosti. V skrajnem primeru se lahko poplača iz vrednosti pridržane stvari, podobno kot pri zastavi. Zato ni utemeljeno odrekati toženki pravice, da uveljavi pridržno pravico v položaju, ko ima vknjiženo lastninsko pravico na nepremičnini, ki jo mor...

Sklep of Civilni oddelek, June 04, 1998

Za vpis lastninske pravice na stanovanjih, pridobljenih s preureditvijo ali nadzidavo skupnih prostorov, mora biti izpolnjena ena od nadaljnjih dveh predpostavk: da je bila preureditev opravljena na podlagi gradbenega dovoljenja oziroma odločbe o dovolitvi priglašenih del. Ta pravna podlaga v obravnavanem sporu ni podana, ker sta sodišči nižjih stopenj ugotovili, da toženec za gradbene posege na podstrešju ni imel navedenih odločb. Poleg tega pa predmet pridobitve lastninske pravice na navede...

Sodba nº in sklep II Ips 149/97 of Civilni oddelek, June 04, 1998

Tožnica je s tožbo uveljavljala dva zahtevka: obligacijskopravnega (zaradi vrnitve posojila) in stvarnopravnega (zaradi ugotovitve solastnine na traktorju in uporabe). Zahtevka imata tako različno podlago. Kadar je podlaga različna, se določi pristojnost sodišča po vrednosti vsakega posameznega zahtevka (drugi odstavek 37. člena ZPP). Dovoljenost revizije, kadar predmet tožbenega zahtevka ni denarna terjatev, pa je odvisna od navedbe vrednosti posameznega spornega predmeta (drugi odstavek 186...

Sodba of Civilni oddelek, June 04, 1998

Zahteva za varstvo zakonitosti utemeljeno opredeljuje kot zmotno stališče sodišča druge stopnje, da je pri odločanju o dedovanju denacionaliziranega premoženja treba uporabiti specialne določbe o dedovanju zaščitenih kmetij (v času smrti zapustnice ZDKZ) samo tedaj, če je bila (z denacionalizacijo nastala) zapuščina del zaščitene kmetije že v času podržavljenja.

June 03, 1998

Sodba nº U 366/95 of Upravni oddelek, June 03, 1998

Ker je tožnik na začasnem delu v tujini, ni mogoče šteti, da dejansko živi v Sloveniji, če prihaja v Slovenijo le občasno, to je med daljšimi prazniki in dopustom, sicer pa zadovoljuje vse svoje bistvene življenjske potrebe izven Slovenije.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2019, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners