Vrhovno Sodišče: Opinions issued on July 1998

July 31, 1998

Sodba nº I Ips 161/98 of Kazenski oddelek, July 31, 1998

Za odreditev pripora zoper obdolženca ne bi zadostovalo dejstvo, da obtoženec sodnih pošiljk na naslovu, kjer je stalno prijavljen za prebivanje, ne sprejema.

Sodba nº I Ips 158/98 of Kazenski oddelek, July 31, 1998

Nezadovoljstvo z odločitvijo, s katero je bila zavrnjena zahteva za izločitev sodnika, ne predstavlja razloga za prenos krajevne pristojnost v skladu z določilom 1.odst. 35.čl. ZKP.

Sklep of Kazenski oddelek, July 31, 1998

Priporni razlog ponovitvene nevarnosti se ugotavlja za vsakega storilca posebej. Zato bi bilo moč o kršitvi ustavne pravice enakosti pred zakonom (14.čl. Ustave) govoriti le, če bi bile pri obeh soobdolžencih podane povsem enake subjektivne in objektivne okoliščine, ki so relevantne za presojo pripornega razloga ponovitvene nevarnosti.

July 29, 1998

Sodba nº I Ips 157/98 of Kazenski oddelek, July 29, 1998

Obtoženčeva gladovna stavka ne more biti zakonska podlaga za spremembo zakonite sodne odločbe.

July 28, 1998

Sodba nº I Ips 147/98 of Kazenski oddelek, July 28, 1998

Zlasti če gre za več obsodb, lahko sodišče iz tega sklepa na osebnost osumljenca, na njegov odnos do kazenskopravno zavarovanih dobrin, na odnos do zakonitosti nasploh in tudi na prevzgojni učinek izrečenih oz. izvršenih sankcij. Na ponovitveno nevarnost se ne sklepa le iz okoliščin kaznivega dejanja samega, ampak tudi iz subjektivnih okoliščin na strani osumljenca (njegova osebnost, dosedanje življenje, okolje in razmere, ki v njih živi).

July 23, 1998

Sklep of Civilni oddelek, July 23, 1998

Če je odpadel nagib, ki ima pomen kavze, če je torej zaradi pozneje nastalih okoliščin odpadla podlaga pravnega posla (1. odstavek 51. člena Zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR), je s tem posel prenehal veljati. Kar sta stranki v izvrševanju pogodbe dali ali prejeli, imata pravico zahtevati nazaj oz. sta to dolžni vrniti (4. odstavek 210. člena ZOR - tako tudi pravno mnenje občne seje Vrhovnega sodišča SRS z dne 21. in 22.12.1987, Poročilo o sodni praksi VS SRS št. II/87, str. 12). Vrnitev...

Sodba nº II Ips 246/97 of Civilni oddelek, July 23, 1998

V 1. odstavku 192. člena Zakona o obligacijskih razmerjih (v nadaljevanju ZOR) je res določeno, da ima oškodovanec, ki je tudi sam kriv, da je nastala škoda ali da je bila škoda večja kot bi bila sicer, pravico samo do sorazmerno zmanjšane odškodnine. Vendar pa te določbe ni mogoče obravnavati neodvisno od tistih predpisov, ki urejajo pravno naravo odgovornosti za nastalo škodo.

Sodba nº in sklep II Ips 230/97 of Civilni oddelek, July 23, 1998

Škoda, ki je v zvezi z odpravo napake, sodi v okvir jamčevalnih zahtevkov, in le škoda na drugih dobrinah se presoja po splošnih odškodninskih predpisih. Če gre za odškodninski zahtevek po splošnih določbah ZOR, mora oškodovanec dokazati protipravno ravnanje, škodo in vzročno zvezo, medtem ko mora povzročitelj škode dokazati, da za škodo ni kriv. Če pa gre za jamčevalni zahtevek, pa mora oškodovanec dokazati le obstoj škode (v zvezi z napako). Vzročna zveza se domneva, odgovornost pa je objek...

Sodba nº II Ips 221/97 of Civilni oddelek, July 23, 1998

Če je toženec kupnino plačal, tožbeni zahtevek ne more biti utemeljen. Z izpolnitvijo obveznost preneha (295. člen Zakona o obligacijskih razmerjih).

Sklep nº II Ips 274/98 of Civilni oddelek, July 23, 1998

Revizija glede na v tožbi označeno vrednost spornega predmeta, ni dovoljena.

Sodba nº II Ips 270/97 of Civilni oddelek, July 23, 1998

Z izpolnjevanjem ustno sklenjene dopolnitve pogodbe (med 1.3.1992 in 30.9.1992) je prišlo do konvalidacije pogodbe, ki ji je manjkala oblika. Sodišči sta torej pravilno uporabili 73. člen Zakona o obligacijskih razmerjih (v nadaljevanju ZOR).

Sodba nº II Ips 453/97 of Civilni oddelek, July 23, 1998

V odločbi se presoja obstoj pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, da je pogodba o dosmrtnem preživljanju veljavna (117. člen ZD).

Sklep of Civilni oddelek, July 23, 1998

Če se redno šolajo, so starši dolžni preživljati svoje otroke tudi po doseženi polnoletnosti (prvi odstavek 123. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih - ZZZDR). Po ugotovitvah nižjih sodišč se je tožena stranka redno šolala do zaključka študijskega leta 1996 - 1997, ki je trajalo do 30.9.1997. Med študijem je pokazala resen odnos do študija, kljub temu pa je dve študijski leti izgubila. Eno leto v času, ko je bila absolventka na višji šoli in se je šele med trajanjem tega štud...

Sklep nº II Ips 272/98 of Civilni oddelek, July 23, 1998

Revizija zoper sklep sodišča druge stopnje s katerim je bil razveljavljen sklep sodišča prve stopnje o zavrženju tožbe in zadeva vrnjena temu sodišču v novo odločanje, ni dovoljena, saj se s takim sklepom postopek pravnomočno ne konča.

July 20, 1998

Sodba nº I Ips 138/98 of Kazenski oddelek, July 20, 1998

Kaznivo dejanje ponarejanje denarja po 249.čl. KZ je sicer v poglavju kaznivih dejanj zoper gospodarstvo in je torej temeljni objekt kazenskopravnega varstva pri tem kaznivem dejanju gospodarstvo Republike Slovenije oz. njen monetarni sistem. Toda hkrati se s tem kaznivim dejanjem ogroža tudi varnost ljudi in njihovega premoženja. Ko namreč pride ponarejen denar v obtok kot pravi denar, je lahko vsaka oseba, ki pridobi tak denar, oškodovana na svojem premoženju, pri velikih zneskih ponarejene...

July 16, 1998

Sklep of Civilni oddelek, July 16, 1998

Pravica do svobode izražanja po 39. členu ustave ne jamči vsakomur pravice do objave njegovih mnenj v določenem časopisu. Ta določba ne vsebuje več iztožljive pravice do objave svojega mnenja. Jamči le svobodo izražanja, ki je javna oblast ne sme protiustavno omejevati, na področju tiska torej svobodo, da vsakdo, ki to finančno in organizacijsko zmore, lahko svobodno izdaja časopis in druge publikacije in z njimi svobodno širi vesti in mnenja po svojem izboru. Pri tem mora spoštovati ustavne ...

Sklep nº II Ips 563/97 of Civilni oddelek, July 16, 1998

V pravni ureditvi, ki je predvidena v ZZZDR, pravno varstvo ni enotno urejeno. Za ene primere je predviden takojšen dostop do sodišče, ki v pravdnem postopku lahko izdaja začasne odredbe; za druge primere pa je predviden upravni postopek pred centri za socialno delo, ki zaradi svoje svetovalne funkcije niso nepristranski, in je sodna kontrola mogoča šele na koncu postopka. Tako se izkaže, da ZZZDR ne omogoča enake pravice do sodnega varstva in otrok ne obravnava enako, marveč zagotavlja uresn...

Sodba nº II Ips 228/97 of Civilni oddelek, July 16, 1998

Z obveznostjo vračila glavnice sta nižji sodišči prisodili tudi pogodbeno dogovorjene 25 odstotne obresti za primer zamude.

July 10, 1998

Sodba nº I Ips 129/98 in I Ips 130/98 of Kazenski oddelek, July 10, 1998

Presoja, da ta okoliščina (zagotovljena zaposlitev) ponovitvene nevarnosti ne izključuje, temelji na dokazni oceni sodišča, ki pa je v postopku z zahtevo za varstvo zakonitosti ni moč izpodbijati, saj predstavlja dejansko in ne pravno vprašanje (2.odst. 420.čl. ZKP).

Sodba nº I Ips 134/98 of Kazenski oddelek, July 10, 1998

Presoja tega, kakšen pomen ima v navedenih okoliščinah možnost zaposlitve obdolženca v zvezi z ugotavljanjem, ali je še podana ponovitvena nevarnost, je v prvi vrsti dejansko vprašanje, v zvezi s tem pa pravilnosti presoje sodišča v postopku odločanja o zahtevi za varstvo zakonitosti ni moč presojati (2.odst.420.čl. ZKP).

Sodba nº I Ips 128/98 of Kazenski oddelek, July 10, 1998

Pri odločanju o pritožbi lahko sodišče preizkuša pritožbene navedbe z vsemi dokazi, ki so v spisu v času odločanja, ne glede na to, ali so v korist ali v škodo obdolženca, razen če bi odločitev o pritožbi oprlo izključno na takšna nova dejstva in nove dokaze, ki jih izpodbijana odločba nima.

July 09, 1998

Sklep of Civilni oddelek, July 09, 1998

Vgraditev vrat v del hiše in s tem torej gradbeni poseg v tujo hišo, ki jo stori oseba, ki lahko v tej hiši le začasno biva, je poseg v lastninsko pravico, poleg tega pa tudi poseg, ki ga ureja 5. alinea 1. odstavka 53. člena SZ.

Sodba nº II Ips 220/98 of Civilni oddelek, July 09, 1998

Višina nepremoženjske škode je sicer res tudi materialnopravno vprašanje in zato sodi tudi v presojo po uradni dolžnosti. Vendar pa je ta presoja zelo omejena. Stranka mora v reviziji navesti pravnoodločilne okoliščine, zaradi katerih meni, da je prvostopno oz. drugostopno sodišče zmotno razsodilo o višini te škode oz. o višini odškodnine zanjo.Tožena stranka je v pritožbi obširno izpodbijala višino odškodnine, vendar s pritožbo ni uspela. V reviziji pa načenja zgolj vprašanje vzročne zveze m...

Sklep of Civilni oddelek, July 09, 1998

Tožniki so upravičeno verjeli toženki, da prodaja parcelo, na kateri je možna takojšnja gradnja. Zato je pravilna tudi nadaljnja materialnopravna presoja po 80. členu Zakona o obligacijskih razmerjih (v nadaljevanju ZOR), da tožniki za razdrtje pogodbe niso odgovorni. To pa pomeni, da mora tožena stranka vrniti prejeto aro. Tožena stranka se neutemeljeno sklicuje na opustitve tožnikov, ko pa je bila sama tista, ki je povzročila zaupanje v predloženo dokumentacijo in zagotovilo, za kakšno parc...

Sodba nº II Ips 169/97 of Civilni oddelek, July 09, 1998

Očitki revizije, da je objektivna odgovornost, ki izhaja iz traktorja kot nevarne stvari, podcenjena, niso utemeljeni. Traktoristu namreč ni mogoče očitati napačne smeri vožnje, tudi hitrost njegove vožnje je bila bistveno manjša kot kolesarjeva. Tehtanje teh okoliščin v povezavi z že opisanimi kršitvami, pa pokaže, da je ocena deleža odgovornosti za oba udeleženca prometne nesreče pravilna.

Sodba nº II Ips 171/97 of Civilni oddelek, July 09, 1998

Namen SZ je privatizacija stanovanj pod ugodnimi pogoji. To pa pomeni, da je odklonitev sklenitve prodajne pogodbe izjema in ne pravilo. Te izjeme pa mora raziskati in utemeljiti lastnik stanovanja. Temu pa je namenjen 30 dnevni rok, v katerem to lahko stori. To, da imetnik stanovanjske pravice ni lastnik drugega nepremičnega premoženja in da ne gradi družinske stanovanjske hiše, je torej okoliščina, ki naj jo razišče lastnik stanovanja v okviru svojih možnosti. Izjava imetnika o tej okolišči...

Sodba nº II Ips 141/97 of Civilni oddelek, July 09, 1998

120. člen ZD v drugem in tretjem odstavku ureja možnost pogodbene stranke, da zahteva razvezo pogodbe. V drugem odstavku ureja primere, ko pogodbeni stranki živita skupaj, pa se njuno razmerje tako omaje, da postane skupno življenje neznosno. Pravica do razveze pogodbe zaradi neznosnosti skupnega življenje je osebna pravica in ne preide na dediče. To je tudi razumljivo, saj je neznosnost skupnega življenja odvisna od subjektivne presoje prizadetega. Drugače je z razvezo pogodbe zaradi neizpol...

Sodba nº II Ips 237/97 of Civilni oddelek, July 09, 1998

Sodišči prve in druge stopnje sta ugotovili, da sta se pravdni stranki nedvomno dogovorili, da bo tožnik izdelal oziroma popravil določene stvari, toženka pa se je kot naročnica zavezala, da mu bo za to plačala. Plačilo sta določili potem, ko je tožnik opravil izmere, torej je šlo za pogodbeno dogovorjeno ceno. Ker tožnik ni niti dokazoval, niti dokazal, da je med delom prišlo do neogibne prekoračitve cene in da je to predočil naročnici, je po določilu tretjega odstavka 624. člena ZOR izgubil...

Sodba nº II Ips 220/97 of Civilni oddelek, July 09, 1998

Uvodoma je treba pojasniti osnovno načelo, ki je zapisano v 2. členu ZPP, da sodišče odloča v mejah postavljenih zahtevkov. Te mora tožeča stranka navesti v tožbi, kjer mora navesti po določilu 186. člena ZPP poleg zahtevka glede glavne stvari in stranskih terjatev še dejstva, na katera opira svoj zahtevek in dokaze, s katerimi se ta dejstva ugotavljajo. Enako velja za toženo stranko, ki mora v odgovoru na tožbo pojasniti vse svoje ugovore. Če je torej toženec menil, da so podani razlogi, ki ...

Sodba nº II Ips 245/97 of Civilni oddelek, July 09, 1998

Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo je satisfakcija (tolažba, zadoščenje), ki naj oškodovanega privede v tisto družbeno in osebno stanje, v kakršnem bi bil, če ne bi bila kršena njegova osebnostna pravica. Primarna je sicer nedenarna satisfakcija, ki omogoča povračilo škode na nepremoženjskem področju z obliko odškodnine, ki je nepremoženjske narave. Če ta ni mogoča ali primerna, pride v poštev tudi denarna odškodnina, ki jo vtožuje tožnica. Po določilu 200. člena ZOR sodišče prisodi p...

Sodba nº II Ips 287/97 of Civilni oddelek, July 09, 1998

Indeksna klavzula je urejena v 396. členu zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR). Če je ta klavzula dogovorjena s špekulativnim namenom, je prepovedana s sankcijo ničnosti. Ne gre pa za tak namen, če stranki z indeksno klavzulo omilita vpliv neugodnih denarnih nihanj in s tem ohranjata enako sorazmerje svojih nasprotnih spolnitev, kot sta se zanj dogovorili glede na razmere ob sklenitvi pogodbe. Takšna klavzula ni nična ampak je v skladu s splošnimi načeli ZOR, zlasti z načelom vestnosti in p...

Sodba nº in sklep II Ips 303/97 of Civilni oddelek, July 09, 1998

Odstop dednega deleža sodediču pomeni pogodbo civilnega prava, obligacijskopravno razmerje pa med sodediči nastane v takem primeru že s trenutkom sklenitve sporazuma in podpisom le tega pred sodiščem (in ne morda s trenutkom izdaje sklepa o dedovanju, ki je le deklaratornega pomena).

Sodba nº II Ips 295/97 of Civilni oddelek, July 09, 1998

Ker je bilo ugotovljeno, da je imela toženka poslovni prostor v najemu za nedoločen čas, je tožnica po vrnitvi denacionaliziranega premoženja vstopila na mesto najemodajalca in je lahko odpovedala obstoječe najemno razmerje z enoletnim odpovednim rokom kot sta določala 24. in 26. člen zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

July 08, 1998

Sklep of Upravni oddelek, July 08, 1998

Kadar je celotno območje prejšnje občine in s tem tudi podržavljeno nepremično premoženje prešlo v novo občino (4. točka 3. člena ZUO), za tako premoženje nova občina nima podlage (niti nima s kom skleniti sporazuma o delitvi premoženja po 100. členu ZLS in zato je nova občina zavezanka za vrnitev po 1. odstavku 51. člena ZDen. Tudi če bi katera druga prejšnja občina imela kakšna soinvestitorska vlaganja v podržavljene nepremičnine, ki so predmet vračanja, zaradi tega in glede na naravo premo...

Sodba nº I Ips 229/96 of Kazenski oddelek, July 08, 1998

Sodišče prve stopnje je na glavni obravnavi dne 15.3.1947 ugodilo dokaznemu predlogu zagovornika obeh obsojencev, da naj se kot priči zaslišita L. in L., ter glavno obravnavo preložilo na nedoločen čas. Na novi obravnavi dne 28.3.1947, ki je bila pred popolnoma spremenjenim senatom, pa priči nista bili zaslišani, niti ni bilo o predlaganem dokaznem predlogu ponovno odločeno oz. v sodbi obrazloženo, zakaj dokaza nista bila izvedena. Prav tako sodišče ni neposredno kot pričo zaslišalo preiskova...

Sklep of Kazenski oddelek, July 08, 1998

Ker je obs. V.R. odstopil od nadaljnjega pripravljanja kaznivega dejanja, bi šlo v skladu z določbami 3.odst. 23.čl. KZ-1947 za kaznivo dejanje le pod pogojem, da bi že izvršena pripravljalna dejanja pomenila samostojno kaznivo dejanje. V ZKLD pa dogovarjanje za izvršitev kaznivega dejanja iz 2.čl. ni bilo inkriminirano kot samostojno kaznivo dejanje.

July 03, 1998

Sodba nº I Ips 121/98 of Kazenski oddelek, July 03, 1998

Kakšno je zdravstveno stanje obtoženca in ali je odvisen od mamil, zaenkrat še ni bilo ugotovljeno s potrebno zanesljivostjo in prav to ugotavlja sklep sodišča druge stopnje. Skladen s tem je nadaljnji sklep sodišča druge stopnje, da je preuranjeno trditi, da obtoženec zaradi svojega slabega zdravstvenega stanja ne more ponavljati kaznivih dejanj. V kolikor vložnik to okoliščino uveljavlja tudi v zahtevi, je treba ugotoviti, da vprašanje obtoženčevega zdravstvenega stanja in v zvezi s tem nje...

Sodba nº I Ips 34/96 of Kazenski oddelek, July 03, 1998

Zatrjevanje, da sta sodišči prve in druge stopnje sprejemali dokaze in izpovedbe le v tistih delih, kjer se pritrjuje navedbam obtožnice, ne pa tudi v delih, v katerih bi bili v obsojenčevo korist, je vprašanje pravilnosti ugotovljenega dejanskega stanja, iz tega razloga pa po določbi 2.odst. 420.čl. ZKP zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoče vložiti.

Sodba nº I Ips 35/96 in I Ips 269/96 of Kazenski oddelek, July 03, 1998

Kritiziranje oblasti ter predvidevanja do kakšnih sprememb oblasti naj bi prišlo v bodočnosti, še ne pomeni pozivanja oz. hujskanja k nasilnemu zrušenju državne oblasti, kar je znak kaznivega dejanja po 1.odst. 9.čl. ZKLD.

Sodba nº I Ips 119/96 of Kazenski oddelek, July 03, 1998

Sodelovanje obsojenke s slovenskim domobranstvom in MVAC ni ne krajevno ne časovno opredeljeno, kar je v obravnavanem primeru pomembno, ker je bila z odlokom Protifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije o splošni amnestiji z dne 17.11.1944 dana amnestija vsem, ki so sodelovali ali pomagali enotam slovenskega domobranstva, če niso storili drugih hudodelstev in niso še naprej pomagali tem enotam.

Sodba nº I Ips 162/96 of Kazenski oddelek, July 03, 1998

Pri kaznivem dejanju sovražne propagande po 9.čl. ZKLD ni ne iz izreka ne iz obrazložitve razvidno, kakšna je bila vsebina lista "Matjaževa vojska". Sodba le povzema besedilo inkriminacije iz 1.odst. 9.čl. ZKLD ("poziv na nasilno rušenje obstoječe državne ureditve"), kar pa za preizkus, ali je list imel tako vsebino, ne zadošča.

July 02, 1998

Sodba nº II Ips 199/97 of Civilni oddelek, July 02, 1998

Zakon o pravdnem postopku določa, da se strankam vroči sodba s poukom, da imajo pravico vložiti zoper njo pravno sredstvo (3. odst. 337.čl. Zakona o pravdnem postopku - v nadaljnjem ZPP). S tem so mišljena redna pravna sredstva.

Sodba nº II Ips 197/97 of Civilni oddelek, July 02, 1998

Tožnik je po poklicu profesor športne vzgoje. Ta poklic ga usposablja za presojo nevarnosti pri raznih telesnih aktivnostih. Tožnik se je po lastni navedbi pred nesrečo že večkrat spustil po toboganu z glavo naprej po trebuhu in je torej moral spoznati, da je tak način spuščanja lahko nevaren. Kot profesor športne vzgoje mora vedeti tudi, da je pri uporabi takih naprav, kot sta n.pr. tobogan in bazen, zaradi varnosti sebe in drugih treba upoštevati pravila. Kljub temu se ni seznanil s kopališ...

Sklep nº II Ips 6/98 of Civilni oddelek, July 02, 1998

Slovenski odškodninski sklad d.d. izpolni svojo obveznost do denacionalizacijskega upravičenca v obliki obveznic.

Sklep of Civilni oddelek, July 02, 1998

Pri ugotavljanju obsega škode je treba upoštevati realno vrednost koristi, odvzete s kazensko sodbo.

Sodba nº II Ips 54/98 of Civilni oddelek, July 02, 1998

Predlog za preložitev naroka ni vloga, s katero tožena stranka oporeka tožbenemu zahtevku.

July 01, 1998

Sklep nº VIII R 16/98 of Delovno-socialni oddelek, July 01, 1998

Tožnik je okrožni sodnik pri toženi stranki, zato obstoji okoliščina, ki bi lahko vzbudila dvom o nepristranosti sodišča. Torej je podan tehten razlog, da sodišče ne more voditi postopka in odločiti o tožbenem zahtevku. Dani so torej pogoji za delegacijo po 68. členu ZPP.

Sklep nº II Ips 218/97 of Civilni oddelek, July 01, 1998

Podlaga za tu obravnavane zahtevke je torej lahko le v citirani določbi drugega odstavka 72. člena ZDen. Gre za nadomestilo (odmeno), povračilo oziroma odškodovanje za izgubo tistega, tiste koristi, ki bi jo upravičenec dosegel, če bi nepremičnino sam uporabljal oziroma upravljal. Za takšno korist je potrebno v takšnih primerih, kot je obravnavani, ko je zavezanec uporabljal nepremičnino za upravljanje svoje dejavnosti, vzeti tisto, kar bi upravičenki - tožnici lahko ob normalnem teku stvari ...

Sodba nº in sklep II Ips 190/97 of Civilni oddelek, July 01, 1998

Presoja dovoljenosti revizije glede na višino denarne terjatve.

Sodba of Civilni oddelek, July 01, 1998

Ni revizije proti sklepu o izločitvi sodnika.

Sodba of Civilni oddelek, July 01, 1998

Nedovoljenost revizije zaradi prenizke vrednosti spornega predmeta.

Sklep nº II Ips 194/97 of Civilni oddelek, July 01, 1998

Ni revizije proti stroškovni odločitvi v sodbi.

Sklep nº II Ips 214/97 of Civilni oddelek, July 01, 1998

Utemeljena zavrnitev predloga za obnovo postopka, ker ni novih dejstev.

Sodba nº II Ips 182/97 of Civilni oddelek, July 01, 1998

Lastninske pravice na nepremičnini ni mogoče pridobiti samo na podlagi sklenjene, vendar nerealizirane kupoprodajne pogodbe (33. člen ZTLR). V tem slučaju ostane le obligacijski zahtevek na izpolnitev pogodbe (262. člen ZOR).

Sodba nº II Ips 231/97 of Civilni oddelek, July 01, 1998

Če sta razvezana zakonca med trajanjem skupnosti postavila hišo na zemljišču staršev enega izmed njiju in z njunim dovoljenjem, pomoč staršev in sorodnikov obeh pa je bila približno enaka - prav tako vrednostni prispevek obeh, je tako postalo premoženje skupno z enakima deležema obeh.

Sklep nº II Ips 62/98 of Civilni oddelek, July 01, 1998

Ob dejanskih ugotovitvah, da so parcele št. 1323/2, 1320/1, 1322/1 in 1321/2 iz kompleksa T3, ki ga je nasprotna udeleženka namenila in nekatere že oddala kmetom v zamenjavo za parcele, ki so jim bile odvzete za avtomobilsko cesto, je pravilna odločitev, da se v denacionalizacijskem postopku vrnejo denacionalizacijski upravičenki v last in posest, saj z vrnitvijo le-teh ne bo spričo pravkar povedanega okrnjena funkcionalnost dela kompleksa T3 (prva alinea prvega odstavka 27. člena ZDen) niti ...

Sodba nº II Ips 263/97 of Civilni oddelek, July 01, 1998

Presoja višine denarne odškodnine za pretrpljene telesne bolečine, duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti in za strah ter razlogov za zavrnitev zahtevka za plačilo odškodnine za pretrpljene duševne bolečine zaradi skaženosti.

Sodba nº II Ips 247/97 of Civilni oddelek, July 01, 1998

Po določilu pravila 1320 občega državljanskega zakonika je v primeru, če žival koga poškoduje, odgovoren tisti, kdor jo je k temu izpodbodel, dražil ali je ni zavaroval. Kdor pa žival redi, je odgovoren, če ne dokaže, da je poskrbel za potrebno varstvo in nadzorstvo.

Sodba nº II Ips 255/97 of Civilni oddelek, July 01, 1998

Ker je bilo ugotovljeno, da je tožnik vozil v ostrem nepreglednem ovinku na sorazmerno ozki cesti tik ob sredinski črti, čeprav mu je sferično ogledalo omogočalo opazitev nasproti vozečega avtobusa, je s tako vožnjo vozil v nasprotju z določilom 41. člena v času nezgode veljavnega zakona o temeljih varnosti cestnega prometa (Ur. list bivše federacije št. 50/88), ki je odrejal, da mora voznik voziti po desni strani vozišča v smeri vožnje in čim bliže desnemu robu vozišča. Ugotovljena tožnikova...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners