Vrhovno Sodišče: Opinions issued on September 1998

September 30, 1998

Sodba nº I Ips 57/98 of Kazenski oddelek, September 30, 1998

Bistveno nepopolne informacije (polresnice) so lahko neresnične v smislu zakonskega znaka kaznivega dejanja obrekovanja. Če iz izrečene trditve druge osebe, ki resničnega stanja ne poznajo, logično in izkustveno praviloma sklepajo na drugo okoliščino oziroma posledico, ki pa v resnici ni nastala in storilec to zamolči, ker hoče, da bi drugi o nekom mislili, da o njem takšna negativna okoliščina obstaja in ga na tak način očrni, bi bili izpolnjeni znaki tega kaznivega dejanja.

Sodba nº I Ips 123/98 of Kazenski oddelek, September 30, 1998

Zmotno je stališče v zahtevi, da medicinska fakulteta ne more biti zasebna tožilka, ker ni pravna oseba.

Sodba nº I Ips 202/98 of Kazenski oddelek, September 30, 1998

Za kaznivo dejanje iz pristojnosti okrajnega sodišča pridržanja ali pripora zaradi koluzijske nevarnosti ni dopustno odrediti.

Sodba nº I Ips 139/97 of Kazenski oddelek, September 30, 1998

Prikazovanje, ki je moralo biti neresnično in podano s hudobnim namenom družbenih in političnih razmer v državi, bi lahko pomenilo kaznivo dejanje sovražne propagande po 1. odstavku 133. člena KZ SFRJ/77 le, če bi takšno prikazovanje vsebovalo prikrit poziv na akcijo v smeri zrušenja, strmoglavljenja, izpodkopavanja v 1.

Sodba nº I Ips 73/98 of Kazenski oddelek, September 30, 1998

Opustitev navajanja okoliščin, iz katerih izhaja utemeljen sum v sklepu o preiskavi samo po sebi ne more biti smiselno absolutna bistvena kršitev določb postopka po 11. točki 1. odstavka 371. člena ZKP.

Sodba nº I Ips 230/97 of Kazenski oddelek, September 30, 1998

Vrhovno sodišče je dolžno izvod zahteve za varstvo zakonitosti poslati nasprotni stranki, da nanjo odgovori, ni pa dolžno strank obveščati o sejah ali jih na seje vabiti.

Sodba of Civilni oddelek, September 30, 1998

V zvezi z drugo skupino razlogov za smotrno delegacijo omogoča zakonska formulacija prožna merila za opredelitev smotrnosti. Nikakor pa ni mogoče tega procesnega instituta uporabiti ob takšnih okoliščinah, na katere mora stranka, ki jih šteje kot pomembne za svoj položaj v pravdi, reagirati z drugimi sredstvi, ki jih nudijo pravdni, kazenski in sploh sodni postopki. Skratka, prenos pristojnosti ni nadomestek za sredstva, ki jih ima stranka na voljo, zato da doseže korekten postopek v primerih...

Sodba nº II Ips 225/97 of Civilni oddelek, September 30, 1998

Pri zdravniških posegih zdravnik ne ravna, kot je treba, oziroma je zdravniški poseg nedopusten, kadar:

Sodba nº in sklep II Ips 229/97 of Civilni oddelek, September 30, 1998

Res sicer določa zakon o odvetništvu (Ur. list RS, št. 18/93 - ZOdv), da se pravica opravljati odvetniški poklic pridobi z vpisom v imenik odvetnikov (tretji odstavek 1. člena ZOdv) in da lahko odvetnik iz druge države ob pogoju vzajemnosti zastopa stranke pred našimi sodišči in drugimi državnimi organi (tretji odstavek 2. člena ZOdv). Sklepati je nadalje tudi mogoče, da vzajemnosti med Republikama Slovenijo in Hrvaško ni, ker določa hrvaški zakon o odvetništvu (Narodne novine št. 4/94), da s...

Sodba nº II Ips 249/97 of Civilni oddelek, September 30, 1998

Pravilna je presoja o toženčevi izključni krivdni odgovornosti za škodo, ki jo je z udarcem s pestjo prizadejal tožnici (158. čl. ZOR). Ni namreč ugotovljeno, da bi tožnica storila karkoli, kar bi opravičevalo toženčev udarec. Prepir, ki je ostal zgolj na ravni izrečenih besed, ni opravičilo za telesno obračunavanje.

Sklep nº II Ips 154/98 of Civilni oddelek, September 30, 1998

Revizijsko sodišče ocenjuje glede na okolnosti primera, da je mogoče pripisati vložitev revizije pri nepristojnem sodišču v tem primeru pomoti vložnika. Sicer pa meni, da v takih okoliščinah vložene revizije kot je bila v tem primeru, ni mogoče šteti za prepozno, kadar bi glede na obstoječa tehnična sredstva lahko vloga prispela z nepristojnega na pristojno sodišče v roku. Namreč pravočasnost vloge ne sme biti odvisna od dejanskega ravnanja konkretnega sodišča (to je njegove organiziranosti d...

Sklep of Civilni oddelek, September 30, 1998

Učiteljici, ki je bila zaposlena s spraševanjem učenca pred tablo, ni mogoče očitati opustitve določenega nadzora, ko ni opazila, da se tožnik in sošolec ukvarjata z detonatorjem podobnim sinčniku in pri tem nista motila dogajanja v razredu.

Sklep of Kazenski oddelek, September 30, 1998

Ker v opisu kaznivega dejanja, ki ga vsebuje izrek sodbe sodišča prve stopnje, niso opisane hujše posledice za družbo, ki naj bi jih povzročilo obsojenčevo dejanje nedovoljene špekulacije, niso podani razlogi za izrek delne ali popolne zaplembe premoženja, ampak le za zaplembo predmetov nedovoljene špekulacije.

Sklep of Kazenski oddelek, September 30, 1998

V dejanju obs. M.S., ko je prijavila komandantu domobranske postojanke, da partizani v Z. pobirajo živino in hrano, zaradi česar je vod domobrancev, ki mu je obs. pomagala nositi municijo, takoj krenil tja, niso podani znaki kaznivega dejanja vojnega zločinstva po 3.tč. 3.čl. ZKLD.

Sodba nº I Ips 118/97 of Kazenski oddelek, September 30, 1998

Zagovornik obs. A.K. v zahtevi za varstvo zakonitosti ni navedel nobene kršitve zakona, temveč je navedel le zakonske razloge, zaradi katerih je mogoče vložiti navedeno izredno pravno sredstvo. Ker zahteve ni dopolnil, vrhovno sodišče pa se omeji le na preizkus tistih kršitev zakona, na katere se sklicuje vložnik v svoji zahtevi, jo je Vrhovno sodišče RS kot neutemeljeno zavrnilo.

Sodba nº I Ips 43/97 of Kazenski oddelek, September 30, 1998

Z navedbami, da sodišče v dokaznem postopku ni zaslišalo prič, katerih zaslišanje je predlagal v vlogi z dne 28.2.1949, in da je bila zato sodba sprejeta na podlagi enostranskih trditev ter z navedbo, da bi bil oproščen obtožbe, če bi bile priče zaslišane, obs. uveljavlja razlog zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, zaradi katerega ni mogoče vložiti zahteve za varstvo zakonitosti.

Sodba nº U 1114/96 of Upravni oddelek, September 30, 1998

Spremenjeni predpis učinkuje za naprej (37. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - Ur.l. RS, št. 7/96) in ta sprememba, ki lahko tudi neugodneje ureja določeno pravno področje, ne pomeni retroaktivnosti in posega v pridobljene pravice tožeče stranke, saj je bilo o njeni zahtevi odločeno šele ob izdaji izpodbijane odločbe. Tožena stranka (upravni organ) je vezana na načelo zakonitosti (prvi odstavek 4. člena ZUP) v upravnem postopku in je dol...

Sodba nº I Ips 188/98 of Kazenski oddelek, September 30, 1998

Dokaz, ki je bil zakonito pridobljen na podlagi odredbe zoper enega obdolženca, se je lahko uporabil tudi zoper drugo osebo, čeprav zoper njo ukrep ni bil odrejen, ker je ta oseba sodelovala pri izvršitvi kaznivega dejanja z osebo, zoper katero so bili ukrepi odrejeni.

September 29, 1998

Sklep nº VIII Ips 133/98 of Delovno-socialni oddelek, September 29, 1998

V primeru, ko delovne uspešnosti pri toženi stranki ni bilo mogoče ugotoviti ali zato, ker ni imela sprejetega ustreznega akta, ali ker v internem aktu določen način in postopek ugotavljanja ni bil uporabljen ali iz drugih objektivnih razlogov, se za odločitev glede uvrstitve med presežne delavce po presoji revizijskega sodišča, uporabi naslednji kriterij določen v 12. členu takrat veljavne SKPG oziroma 16. členu KP dejavnosti. V tem obsegu bi zato sodišči prve in druge stopnje morali preizku...

Sodba nº VIII Ips 116/98 of Delovno-socialni oddelek, September 29, 1998

Svoje nestrinjanje zoper to odločitev delodajalca tožnica ni izrazila niti z vložitvijo ugovora (80., 83. člen Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja - Uradni list SFRJ, št. 60/89, 42/90- ZTPDR), niti ni ob ponovnem nastopu dela dne 24.11.1994 ravnala - če je štela, da ji grozi neposredna nevarnost za življenje ali zdravje - skladno določilu 47. člena Zakona o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 32/74 - RS 57/96), temveč je z naslednjim dnem izostala z dela. Zatrjevano nezakonit...

Sklep nº VIII Ips 71/98 of Delovno-socialni oddelek, September 29, 1998

Pooblaščenec podjetja (odvetnik) ne more na disciplinski obravnavi razširiti zahteve za disciplinski postopek. Za razširitev so pristojne le v 61. členu ZTPDR določene osebe oziroma organi.

Sodba nº VIII Ips 93/98 of Delovno-socialni oddelek, September 29, 1998

Pogoj ukinitve dejavnosti za prevzem delavcev je izpolnjen, če je ta v celoti ukinjena v določeni organizacijski enoti. Delodajalec ni dolžan preverjati, če je mnenje k pogodbi o prevzemu delavcev dal po sindikalnih pravilih pristojen organ.

Sodba nº VIII Ips 101/98 of Delovno-socialni oddelek, September 29, 1998

Delodajalec ni odgovoren za škodo, ki jo je delavka utrpela pri padcu, ko je v prepovedanem času šla po prehodu čez železniške tire domov na malico, čeprav je imela malico zagotovljeno na delovnem mestu.

Sodba nº VIII Ips 113/98 of Delovno-socialni oddelek, September 29, 1998

Šteje se, da je delavec sklenil delovno razmerje za nedoločen čas, če je iz razlogov, ki so na strani delodajalca ostal na delu po času, ko bi mu delovno razmerje moralo prenehati. Do transformacije pride po samem zakonu in morebiti kasneje ponujena pogodba o zaposlitvi na trajanje delovnega razmerja ne vpliva, saj delovnega razmerja za nedoločen čas, do katerega je prišlo po zakonu, brez soglasja strank ni več mogoče spremeniti v delovno razmerje za določen čas.

Sodba nº VIII Ips 121/98 of Delovno-socialni oddelek, September 29, 1998

Ni povsem točno razlogovanje nižjega sodišča, ki dokazovanje nezmožnosti za delo zaradi bolezni in s tem vprašanja upravičene ali neupravičene odsotnosti z dela, veže izključno na bolniški list ali drugo ustrezno listino. Sicer izjemoma, je pa možno tudi drugačno dokazovanje nezmožnosti za delo, če se ugotovi, da gre za neobičajne okoliščine.

Sklep nº VIII Ips 82/98 of Delovno-socialni oddelek, September 29, 1998

Materialno pravo je zmotno uporabljeno, če pritožbeno sodišče ugotavlja, da se za storjeno hujšo kršitev delovne obveznosti mora obvezno izreči ukrep prenehanja delovnega razmerja, in se pri tem poziva da določbo splošnega akta, ki pa tega ne določa.

September 25, 1998

Sodba nº in sklep IV Ips 51/98 of Kazenski oddelek, September 25, 1998

Po določbi 2.tč. 202.čl. ZP se lahko zoper odločbo o prekršku, izdano na drugi stopnji, vloži zahteva za sodno varstvo, če je odgovorni osebi izrečena kazen nad 100.000,00 SIT.

September 24, 1998

Sklep of Civilni oddelek, September 24, 1998

Sicer se je mogoče strinjati z revizijskim stališčem, da gre pri kmetijskih strojih za del kmetije. Vendar pa ne njen sestavni del marveč kot pritiklina glavni stvari - kmetiji. So ji trajno namenjeni in so z njo gospodarsko povezani. O tem ni mogoče sklepati le iz definicije, ki jo podaja v reviziji omenjani 4. člen takrat veljavnega ZDKZ (oziroma 3. člen zdaj veljavnega zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev - Ur. list RS, št. 70/95), marveč že pravna pravila občnega državljanjskega zak...

Sodba nº II Ips 458/97 of Civilni oddelek, September 24, 1998

Po določilu pravila 1320 ODZ je za škodo, ki jo povzroči žival, odgovoren njen rejec, če ne dokaže, da je poskrbel za potrebno varstvo ali nadzorstvo (pa ne gre za primer, ko je škoda nastala zaradi spodbujanja ali draženja živali). Za potrebno varstvo ali nadzorstvo pa je poskrbljeno, kadar je to takšno, da je psu onemogočeno, da bi koga poškodoval. Nadzorovanje psa mora biti prilagojeno konkretnim razmeram, v tem primeru razmeram na toženčevi domačiji z več družinskimi člani, katerih se je ...

Sodba nº II Ips 429/97 of Civilni oddelek, September 24, 1998

Po določilu drugega odstavka 74. člena ZVGLD odgovarja lastnik lovski organizaciji za škodo, ki jo na divjadi v lovišču povzroči njegov pes. Odgovornost lastnika psa je po sodni praksi objektivna, toženka pa odgovarja za celotno nastalo škodo, ker se ni razbremenila odgovornosti do škode po določbah 177. člena zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR). Tudi višino odškodnine sta sodišči nižjih stopenj pravilno odmerili. Odškodnina za škodo na divjadi se odmerja po predpisanem odškodninskem cenik...

Sklep nº II Ips 420/97 of Civilni oddelek, September 24, 1998

Po določilu 400. člena ZPP lahko stranke vložijo revizijo le zoper tiste sklepe sodišč druge stopnje, s katerimi je bil postopek pravnomočno končan. Take narave pa nima stroškovni sklep v postopkih, ki se končajo z odločitvijo o glavni stvari.

Sodba nº U 542/96 of Upravni oddelek, September 24, 1998

Če stranka kljub pravilnemu opozorilu organa vztraja pri zahtevku, ki nima podlage v zakonu, je odločitev o zavrnitvi zahtevka pravilna, stranki pa dana možnost učinkovitega uveljavljanja njenih pravic.

Sodba nº U 791/95 of Upravni oddelek, September 24, 1998

Vrednotenje prejete odškodnine za zemljišče in lesno maso je v skladu s 1. odstavkom 44. člena ZDen, če je bilo oboje kot premoženje tudi podržavljeno.

Sodba nº U 562/96 of Upravni oddelek, September 24, 1998

Nepravočasna vložitev zahteve za denacionalizacijo pomeni za stranko, ne glede na razloge njene zamude, izgubo same pravice do denacionalizacije, ker je stranka prekludirana že po samem zakonu.

Sodba nº U 673/95 of Upravni oddelek, September 24, 1998

Sodba U 673/95 Evidenčna številka:

September 23, 1998

Sklep nº II Ips 195/97 of Civilni oddelek, September 23, 1998

ZDen, ki je bil sprejet v letu 1991, je v 19. členu, na katerega se vlagatelj revizije izrecno sklicuje, določil, da nepremičnine ni mogoče vrniti, "če služi" (sedanji čas, tedaj čas ob uveljavitvi zakona) za opravljanje dejavnoti državnih organov ali za dejavnosti s področja zdravstva, vzgoje....." (1. odstavek 19. člena); "če je" (sedanji čas, tedaj čas ob uveljavitvi zakona) neločljiv sestavni del omrežja, objektov....." (2. odstavek 19. člena); "če je" (sedanji čas, tedaj čas ob uveljavit...

Sklep nº II Ips 397/97 of Civilni oddelek, September 23, 1998

Stavbo, zemljišče pod njo in zemljišče, potrebno za njeno redno rabo, je potrebno enovito obravnavati. Ne glede na dejstvo, ali so bile nekatere od teh nepremičnin v družbeni, druge pa v zasebni lasti, so se lastninska pravica in eventualna pravica uporabe na stavbah, stavbiščih pod njimi in pripadajočih funkcionalnih zemljiščih v pravnem prometu morale prenašati skupaj, saj stavba in njej pripadajoče stavbno zemljišče ne moreta imeti ločene usode.

Sodba of Civilni oddelek, September 23, 1998

Za odgovor na vprašanje, ali določeno škodno dejstvo po rednem, običajnem, normalnem teku stvari pripelje do konkretne posledice, ne zadostuje primerjava le s konkretnim oškodovancem. Ta je izhodišče predvsem pri vprašanju individualizacije odškodnine, ne pa pri pravno relevantni vzročni zvezi. Pri odgovoru zato pomagajo predvsem življenjske izkušnje s stališča povprečno izkušenega človeka. Gre za adekvatnost, kakor jo pojmuje povprečno izkušen opazovalec. Kadar pa se med elemente, ki so sopr...

Sodba nº II Ips 370/97 of Civilni oddelek, September 23, 1998

Pri določanju odškodnine je potrebno na splošno upoštevati širše okvire, ki se izražajo ob medsebojnem primerjanju med posameznimi škodami in odškodninami zanje, hkrati pa specifične okoliščine pri posameznem oškodovancu, njegovo konkretno objektivno prizadetost in kako se ta odraža v njegovi duševnosti glede na njegovo starost, spol, poklic, siceršnje življenjske aktivnosti in podobno. Odškodnina je torej posledica konkretizacije in individualizacije posameznih škodnih primerov.

Sklep of Civilni oddelek, September 23, 1998

Po določbi prvega odstavka 159. člena SZ je 19.10.1991 prenehal veljati ZSR. To pomeni, da po tem datumu nihče ni mogel pridobiti pravice na podlagi prej veljavnega ZSR. Pomeni pa tudi, da po tem datumu nihče ni mogel izgubiti do dneva uveljavitve SZ že pridobljenega statusa imetnika stanovanjske pravice zaradi okoliščin, ki so po ZSR imele za posledico odpoved ali prenehanje stanovanjskega razmerja, nastopile pa so po uveljavitvi SZ. Zato takih, kasneje nastalih okoliščin ni mogoče upoštevat...

Sodba nº II Ips 297/97 of Civilni oddelek, September 23, 1998

Konstrukcija ograje na stadionu druge tožene stranke je taka, da je res nevarna za tistega, ki jo skuša preplezati. Toda ograja ni namenjena temu, da se gledalci vzpenjajo po njej in plezajo preko nje, pač pa, da bi jim preprečila možnost prihoda na igrišče. Ograja ne ogroža nikogar, ki se ne vzpenja nanjo. Za to pa ni namenjena. Zato sama po sebi ne predstavlja takšne nevarne stvari, na kakršno se nanašata določbi 173. in 174. čl. Zakona o obligacijskih razmerjih (v nadaljnjem ZOR).

Sodba nº II Ips 380/97 of Civilni oddelek, September 23, 1998

Če je pri nastanku dvojnega zavarovanja sklenitelj zavarovanja ravnal nepošteno, sme vsaka zavarovalnica zahtevati razveljavitev pogodbe, obdržati prejete premije in zahtevati zmanjšano premijo za tekočo dobo (9. odstavek 934. člena ZOR). Po povedanem se pokaže, da je za presojo nepoštenega ravnanja sklenitelja zavarovanja odločilen trenutek nastanka dvojnega zavarovanja (tako stališče je materialnopravno pravilno zavzeto tudi v reviziji), dokazno breme glede obstoja nepoštenega ravnanja skle...

Sodba nº II Ips 358/97 of Civilni oddelek, September 23, 1998

Obstoj izvenzakonske skupnosti bivših zakoncev po razvezi zakonske zveze je sicer mogoča, vendar ob ustreznih dejanskih ugotovitvah.

Sodba nº II Ips 312/97 of Civilni oddelek, September 23, 1998

Tožeča stranka je proti tožencu vložila prepovedno tožbo, s katero je zahtevala prenehanje vznemirjanja na stvari, ki je v njeni lasti (42. člen zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih - Ur. list SFRJ, št. 6/80). Podlaga za utemeljenost take tožbe je poleg samega dejstva vznemirjanja ali poseganja v stvar tudi dokazan obstoj lastninske pravice na stvari, v katero se posega.

Sodba nº II Ips 408/97 of Civilni oddelek, September 23, 1998

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo in sicer za telesne bolečine in neugodnosti med zdravljenjem ter duševne bolečine zaradi skaženosti.

Sklep of Civilni oddelek, September 23, 1998

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo in sicer za pretrpljene telesne bolečine in nevšečnosti med zdravljenjem ter duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti.

Sklep nº II Ips 278/98 of Civilni oddelek, September 23, 1998

Lastništvo nepremičnine, ki ne daje dohodka ali druge upoštevne koristi, samo po sebi ni razlog za zavrnitev predloga za oprostitev plačila taks. Pomembne so namreč vse okoliščine, ki opredeljujejo premoženjski položaj stranke.

Sklep nº II Ips 319/98 of Civilni oddelek, September 23, 1998

V obravnavanem primeru tožeča stranka v tožbi vrednosti spornega predmeta ni navedla, sodišče postopka v smislu določbe 40. člena ZPP ni izvedlo, tožena stranka pa ugotovitve vrednosti spornega predmeta tudi ni zahtevala, čeprav je to možnost imela. Vrednost spornega predmeta je zato ostala nedoločena, zaradi česar si v obravnavani pravdni zadevi glede tožbenega zahtevka, ki se je nanašal na izpraznitev stanovanja, pravdni stranki pravice do revizije kot izrednega pravnega sredstva nista zago...

Sklep nº II Ips 310/98 of Civilni oddelek, September 23, 1998

Med pravdnima strankama je bil v teku spor zaradi motenja posesti. Za tovrstne spore pa ZPP izrečno določa, da je v njih izključena možnost revizije kot izrednega pravnega sredstva (4. odstavek 443. člena ZPP).

September 22, 1998

Sklep nº VIII Ips 128/98 of Delovno-socialni oddelek, September 22, 1998

Ker v primeru, da sodba nima razlogov, ni možna presoja pravilnosti in zakonitosti, je že samo zaradi tega revizija utemeljena, saj pomeni v odločilnih dejstvih neobrazložena oziroma ne dovolj jasno obrazložena sodba absolutno bistveno kršitev določb pravdnega postopka po 13. točki drugega odstavka 354. člena ZPP.

September 21, 1998

Sodba nº I Ips 196/98 of Kazenski oddelek, September 21, 1998

Preiskovalni sodnik odredi ukrepe iz 150.čl. ZKP, če obstajajo razlogi za sum sodelovanja pri izvršitvi kaznivega dejanja, medtem ko je pogoj za odvzem prostosti, ki ga po 1.odst. 157.čl. ZKP izvršijo pooblaščene uradne osebe organa za notranje zadeve, obstoj utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja, obenem pa mora biti podan tudi priporni razlog. V fazi izvajanja ukrepov iz 150.čl. ZKP, namenjeni pridobivanju dokazov za utemeljitev suma, pogoji za odvzem prostosti zato praviloma še niso ...

September 17, 1998

Sklep of Kazenski oddelek, September 17, 1998

Zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sodba nº I Ips 164/98 of Kazenski oddelek, September 17, 1998

Nekaterih zakonskih znakov ni smiselno ali brez nepotrebnega ponavljanja niti ni mogoče konkretizirati.

Sodba nº I Ips 190/98 of Kazenski oddelek, September 17, 1998

Po določbah 1. odstavka 421. člena ZKP smejo zahtevo za varstvo zakonitosti vložiti državni tožilec Republike Slovenije, obsojenec in zagovornik, ne pa tudi zasebni tožilec, ki jo je vložil v obravnavanem primeru, zato je Vrhovno sodišče na podlagi 2. odstavka 423. člena ZKP njegovo zahtevo za varstvo zakonitosti zavrglo kot nedovoljeno.

Sodba nº I Ips 194/98 of Kazenski oddelek, September 17, 1998

Po določbah 1. odstavka 421. člena ZKP smejo zahtevo za varstvo zakonitosti vložiti državni tožilec Republike Slovenije, obsojenec in zagovornik, ne pa tudi oškodovanec kot tožilec, oziroma njegov pooblaščenec, ki jo je vložil v obravnavanem primeru, zato je Vrhovno sodišče na podlagi 2. odstavka 423. člena ZKP zahtevo oškodovanca kot tožilca za varstvo zakonitosti zavrglo kot nedovoljeno.

Sodba nº I Ips 179/98 of Kazenski oddelek, September 17, 1998

Zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sodba nº I Ips 186/98 of Kazenski oddelek, September 17, 1998

Pravica predlaganja dokazov ne pomeni, da mora sodišče izvesti vsak predlagani dokaz, ampak gre za kršitev le, če zavrne dokaz, ki je materialno pravno relevanten za pravilno in pravično odločitev.

Sklep nº G 1/98 of Gospodarski oddelek, September 17, 1998

Upravljati investicijsko družbo pomeni opravljati v njenem imenu in za njen račun vse posle v zvezi z upravljanjem njenega finančnega premoženja. Pod ta pojem pa ni mogoče podvesti prve prodaje delnic izdajatelja. Zato Agencija za trg vrednostnih papirjev ne more poseči vanjo z ukrepom iz 3. alinee 3. odst. 112. a člena ZISDU.

Sklep nº II Ips 167/98 of Civilni oddelek, September 17, 1998

Čim gre za dve različni zavarovalni pogodbi z različnima zavarovalnicama, ni iste pravne podlage in s tem tudi ne materialnega sosporništva.

Sklep nº II Ips 270/98 of Civilni oddelek, September 17, 1998

V primerih enoosebne družbe, ko je ista oseba po eni strani ustanovitelj in s tem edini družbenik, po drugi strani pa njen direktor kot poslovodja (prvi odstavek 449. člena ZGD) in s tem njen zakoniti zastopnik, gre za svojsko dihotomijo istega subjekta. V takšni dvojni funkciji lahko odloča o poslovanju družbe neoblično razen v primerih odločitev iz 439. člena ZGD (o sprejetju letne bilance in izkazu uspeha in delitvi dobička ter o drugih v tem predpisu določenih pomembnih odločitvah). Tožni...

Sodba nº II Ips 406/97 of Civilni oddelek, September 17, 1998

Izhodišče revizije, da morajo obstajati izjemne okoliščine, da bi bila spodbita zakonska domneva o enakih deležih zakoncev na skupnem premoženju (prvi odstavek 59. člena ZZZDR) le delno drži. Zakon namreč določa le, da zakonca lahko dokažeta, da sta prispevala k skupnemu premoženju v drugačnem kot polovičnem razmerju. Ne terja torej nekakšnih izjemnih okoliščin marveč le drugačen kot enak prispevek obeh. Le-to pa je toženki, na kateri je dokazno breme, uspelo dokazati.

Sklep of Civilni oddelek, September 17, 1998

Dednopravni zahtevki se primarno rešujejo v zapuščinskem postopku, v pravdnem postopku le v primeru spornih dejstev, od katerih je odvisna kakšna pravica dedičev (210. in naslednji členi ZD). Tako mora nujni dedič tudi vrnitev daril zahtevati (primarno) v zapuščinskem postopku, v katerem lahko sodišče tudi odloči o vrnitvi daril, če so obdarjenci udeleženci v postopku in če zahtevek priznajo. V nasprotnem primeru pa lahko nujni dediči tak zahtevek uveljavljajo v pravdi. V obeh primerih je rok...

Sklep of Civilni oddelek, September 17, 1998

Stanovanjski zakon (Ur.l. RS, št. 19/91, 21/94 in 23/96, SZ) je omogočil (predpisal) odkup stanovanj pod ugodnimi pogoji tudi tistim podstanovalcem, ki so imeli v podnajemu celotno stanovanje več kot dve leti (149. člen SZ). Tožnica je bila prvotno res podnajemnica, vendar je bilo v postopku ugotovljeno, da je sporno stanovanje v celoti uporabljala nemoteno več kot dve leti pred uveljavitvijo SZ. Že te ugotovitve omogočajo presojo o tem, da je tožbeni zahtevek tožnice za odkup stanovanja utem...

Sklep of Civilni oddelek, September 17, 1998

Očitek, da je sodišče zaradi nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja napravilo tako zmotno oceno, ne more biti uspešen revizijski razlog. Po 3. odstavku 385. člena ZPP namreč revizije ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sklep of Kazenski oddelek, September 17, 1998

V izrazih izdati in ovaditi je vsebovan očitek zavestnega in aktivnega ravnanja.

Sklep of Kazenski oddelek, September 17, 1998

Poziv na nasilno rušenje obstoječe državne ureditve je bil konstitutivni element kaznivega dejanja po 1.odst. 9.čl. ZKLD.

Sodba nº I Ips 50/97 of Kazenski oddelek, September 17, 1998

Kaznivo dejanje po 14.tč. 3.čl. ZKLD je storil tisti, ki je pomagal storilcem kaznivih dejanj, določenih v ZKLD. Pomoč storilcem drugih (nepolitičnih) kaznivih dejanj pa je lahko - do uveljavitve kazenskega zakonika iz leta 1951 - pomenila le kaznivo dejanje pomoči zločincem na prostosti po pravnih pravilih 143. paragrafa Kazenskega zakonika Kraljevine Jugoslavije iz leta 1929.

September 16, 1998

Sodba nº II Ips 257/97 of Civilni oddelek, September 16, 1998

Ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine (Ur. list RS, št. 1/91-I) je prenesel upravljanje z vsem premoženjem, s katerim so na ozemlju Republike Slovenije do tedaj upravljali zvezni organi ter poveljstva, enote in zavodi JLA, na Republiko Slovenijo. Po 25.6.1991 torej komande garnizona ali drugi organi v sestavu bivše JLA niso mogli več veljavno upravljati vojaškega stanovanjskega sklada ter izdajati aktov, s katerimi bi razpolagali s stanovanji iz navedenega sklada.

Sklep of Civilni oddelek, September 16, 1998

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo in sicer za telesne bolečine in strah.

Sodba nº II Ips 381/97 of Civilni oddelek, September 16, 1998

V našem pravnem sistemu je zagotovljeno varstvo človekove telesne in duševne integritete v Ustavi Republike Slovenije (URS, Ur. list RS, št. 33/91), v raznih ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodbah ter v zakonih, zlasti v določilih ZOR, ki sta jih navedli nižji sodišči. Tu je za povrnitev nepremoženjske škode predvidena satisfakcija (tolažba, zadoščenje), ki naj oškodovanca privede v tisto družbeno in osebno stanje, v kakršnem bi bil, če ne bi bila kršena njegova osebnostna pravica.

Sodba nº II Ips 305/97 of Civilni oddelek, September 16, 1998

Glavna obravnava je lahko opravljena v odsotnosti stranke ob pogojih 295. člena ZPP, po dol. 265. čl. ZPP pa se lahko opravi zaslišanje došle stranke. Naknadno opravičevanje izostanka, dano v reviziji, ne pa v pritožbenem postopku, ne more biti predmet obravnave s stališča bistvene kršitve določb pravdnega postopka po 2. točki 1. odst. 385. člena ZPP.

Sklep nº I R 43/98 of Civilni oddelek, September 16, 1998

Tehten razlog za delegacijo: tožnica je sodnica sodišča, ki je krajevno pristojno za odločanje v pravdi.

Sodba of Civilni oddelek, September 16, 1998

V zameno za dani denar sta tožnika pridobila osebno služnost, ki jo lahko uveljavljata proti vsakokratnemu lastniku nepremičnine. Nižji sodišči sta pravilno navedli, da jima ta pravica kljub sinovi smrti še vedno pripada in da je obveznost prešla na njegove dediče, ki njuni pravici do osebne služnosti ne oporekajo. Obseg in način izvrševanja navedene služnostne pravice pa je odvisen od volje tožnikov kot služnostnih upravičencev, ki sta dolžna prispevati k vzdrževanju nepremičnine.

Sodba nº II Ips 176/97 of Civilni oddelek, September 16, 1998

Škoda, ki se kaže v izgubi tovornjaka reg..., naj bi nastala tožniku na dan javne dražbe dne 5.8.1983, ko je bilo zarubljeno vozilo pod ceno prodano. O tej javni dražbi je bil tožnik po dejanskih ugotovitvah - pa čeprav le telefonično - obveščen. Ker je dražbo ocenil kot nezakonito, je torej že dne 5.8.1983 zvedel za obseg škode in njenega povzročitelja.

Sodba nº II Ips 322/97 of Civilni oddelek, September 16, 1998

Tožnik, ki je prečkal cesto izven prehoda za pešce in se ni prepričal, ali to lahko stori varno, je 1/3 sokriv za nesrečo, v kateri ga je zadel osebni avtomobil.

Sodba nº II Ips 289/97 of Civilni oddelek, September 16, 1998

Osebe, ki jih zaradi preteka prekluzivnih rokov stanodajalec ni mogel več izseliti, so pridobile stanovanjsko pravico. To jim daje pravico zahtevati odkup stanovanja pod pogoji, ki jih zakon določa za privatizacijo (117. in naslednji členi Stanovanjskega zakona).

Sodba nº II Ips 234/97 of Civilni oddelek, September 16, 1998

Dogovor o skupni gradnji in o solastninskih deležih je podlaga za obračun stroškov vlaganja v skupno gradnjo. Terjatev je dospela ob koncu gradnje. Tedaj je začel teči zastaralni rok za obligacijski zahtevek.

Sodba nº II Ips 349/97 of Civilni oddelek, September 16, 1998

Metoda izračuna rente pa spada v okvir pravilne uporabe materialnega prava (2. odst. 194 čl. Zakona o obligacijskih razmerjih).

September 15, 1998

Sklep nº VIII Ips 89/98 of Delovno-socialni oddelek, September 15, 1998

Revizija ni dovoljena zoper sklep drugostopenjskega sodišča, s katerim je razveljavilo prvostopno sodbo, in odločilo, da delovno sodišče ni stvarno pristojno za spor.

Sklep of Delovno-socialni oddelek, September 15, 1998

Delavec z denarnimi prejemki iz delovnega razmerja prosto razpolaga, zato se lahko odpove povračilu stroškov za prihod na delo.

Sklep of Delovno-socialni oddelek, September 15, 1998

Dodatek, ki ga delavec prejema za težje delovne pogoje za delo v tujini se všteva v osnovo za izračun odpravnine po 36. f členu ZDR.

Sodba nº VIII Ips 78/98 of Delovno-socialni oddelek, September 15, 1998

Delavec, ki se pri vzpenjanju na streho in vračanju s strehe ni poslužil za to pripravljene (v zid vgrajene) lestve, ampak je izbral svoj način, in pri tem utrpel nezgodo, je sam odgovoren za 50 % škode.

Sklep nº VIII Ips 124/98 of Delovno-socialni oddelek, September 15, 1998

Revizijsko sodišče ves čas stoji na stališču, da tudi v primeru prenehanja delovnega razmerja z uporabo 6. točke prvega odstavka 100. člena ZDR, ni izključena uporaba določb 106. člena ZDR. Ta določa, da ugovor delavca zoper sklep o njegovih pravicah, obveznostih in odgovornostih zadrži izvršitev sklepa do sprejema dokončne odločitve. Zato se delavec do dokončnosti sklepa lahko vrne na delo, vrnitev na delo pa že istočasno tudi pomeni, da ni več možna uporaba določb 6. točke prvega odstavka 1...

Sodba nº VIII Ips 127/98 of Delovno-socialni oddelek, September 15, 1998

Delavcu invalidu, ki ne izpolnjuje pogojev za invalidsko pokojnino, lahko preneha delovno razmerje samo z njegovim soglasjem ali če se mu zagotovi sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas na ustreznem delovnem mestu v drugi organizaciji oziroma pri delodajalcu.

Sklep nº VIII R 21/98 of Delovno-socialni oddelek, September 15, 1998

Iz podatkov spisa izhaja, da je tožnica sodnica sodišča, ki je predlagalo delegacijo, kar pomeni, da obstoji okoliščina, ki bi lahko vzbudila dvom o nepristranosti sodnikov in s tem sodišča. To pa je tehten razlog, da sodišče ne more voditi postopka in odločati o tožbenem zahtevku.

September 10, 1998

Sodba nº II Ips 336/97 of Civilni oddelek, September 10, 1998

Tožena stranka bi lahko lahko uveljavljala v pobot svojo terjatev, ne glede na to, da izvirata terjatvi iz različne pravne podlage, vse do trenutka, ko je tožeča stranka s tožbo odpovedala najemno razmerje in zahtevala izpraznitev stanovanja. Tedaj so se stekli pogoji za to, da je svojo terjatev na plačilo najemnine spremenila v terjatev na odpoved najemnega razmerja po določilu tretje alineje 53. člena Stanovanjskega zakona (SZ, Ur.l. RS, št. 18/91 do 23/96). Z vložitvijo tožbe je tožena str...

Sklep nº II Ips 258/98 of Civilni oddelek, September 10, 1998

ZNP drugače kot ZPP dopušča, da se pritožba upošteva izjemoma tudi po preteku pritožbenega roka. Po določbi 33. člena ZNP lahko sodišče druge stopnje iz tehtnih razlogov upošteva tudi pritožbo, vloženo po poteku petnajstdnevnega roka, če s tem niso prizadete pravice drugih oseb, ki se opirajo na sklep, ali če se te osebe strinjajo s spremembo ali razveljavitvijo. Denacionalizacija sodi med zadeve, v katerih obstoji med udeleženci spor. Kadar v nepravdnem postopku nastopajo udeleženci z naspro...

Sodba nº II Ips 280/97 of Civilni oddelek, September 10, 1998

Tudi pri odmeri odškodnine za pretrpljene duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti mora sodišče upoštevati subjektivne okoliščine na strani oškodovanca, prav zato, da bi bila odškodnina čimbolj pravična. Zato se pri odmeri denarnega zadoščenja zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti upoštevajo vse okoliščine, ki imajo pomen za obseg bolečin, težav, povečanih naporov in drugih psihičnih bolečin, ki jih oškodovanec trpi zaradi poškodbe telesa oziroma zdravja v svojem konkretne...

Sodba nº II Ips 266/97 of Civilni oddelek, September 10, 1998

Določba drugega odstavka 200. člena sodišču nalaga, da mora ugotoviti, koliko je prizadeta dobrina pomenila samemu oškodovancu, z vidika njegovega dela in načina življenja.

Sodba nº II Ips 317/97 of Civilni oddelek, September 10, 1998

Ker je SKB Banka d.d. L. pridobila sporno terjatev iz posojilne pogodbe med tožencem in KHB Banko d.d. Ljubljana s cesijo v stečajnem postopku proti tej banki, je lahko tudi sama svojo terjatev veljavno cedirala naprej. To je storila s pogodbo z dne 1.12.1993, s katero je nedvomno in v skladu z določbo prvega odstavka 436. člena ZOR prenesla terjatev na tožečo stranko. Terjatev iz posojilne pogodbe z dne 3.5.1990 je bila tako dvakrat veljavno cedirana, prvič v stečajnem postopku od posojiloda...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners