Vrhovno Sodišče: Opinions issued on January 1999

January 29, 1999

Sodba nº I Ips 22/99 of Kazenski oddelek, January 29, 1999

Glede na podatke o kazenskih postopkih v teku in o številu vloženih ovadb tudi zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja, je pravilen zaključek o obstoju pripornega razloga ponovitvene nevarnosti tudi v postopku pred okrajnim sodiščem.

Sodba nº III Ips 112/97 of Gospodarski oddelek, January 29, 1999

Splošni pogoji AK - 92/XI določajo v 3. in 4. členu, katere nevarnosti so zavarovane pri polnem in delnem avtomobilskem kasku. Vsem zavarovanim nevarnostim po omenjenih dveh členih splošnih pogojev je skupno, da krije zavarovalnica škodo samo, če je ta posledica presenetljivih in od zavarovančeve ali voznikove volje neodvisnih dogodkov. Iz dejstev, ugotovljenih v postopku izhaja samo, da voznik (najemnik avtomobila) ni izpolnil svoje pogodbe in ne obveznosti vrniti avtomobil. Kršitev pogodben...

Sodba nº III Ips 110/97 of Gospodarski oddelek, January 29, 1999

(Ne)običajnost uporabe je treba presojati glede na namen, kateremu bo objekt služil.

Sodba nº III Ips 1/99 of Gospodarski oddelek, January 29, 1999

V primeru prodaje stečajnega dolžnika ostane ločitvena pravica v veljavi, vendar pa preneha v tistem obsegu, v katerem bo uveljavljena v nadaljnjem stečajnem postopku proti stečajni masi.

Sklep nº G 8/98 of Gospodarski oddelek, January 29, 1999

Če Agencija za trg vrednostnih papirjev družbi za upravljanje začasno prepove upravljanje investicijskih skladov, mora izreči vse tri ukrepe iz 3. odst. 112a čl. ZISDU. Samo v primeru, če se začasna prepoved nanaša na PID-e ji ni treba izreči ukrepa iz 4. alinee 3. odst. 112a člena ZISDU (2. odst. 125. člena ZISDU).

January 28, 1999

Sklep nº III Ips 31/97 of Gospodarski oddelek, January 28, 1999

Gradnja garaž brez gradbene dokumentacije, brez lokacijskega in gradbenega dovoljenja, ob dejstvu, ki se zatrjuje v reviziji, da stoji garaža na območju, kjer je po ureditvenem planu predvidena obvozna cesta, predstavlja omejitve javnopravne narave, ki so opredeljene kot pravne napake po 514. členu ZOR.

Sklep nº III Ips 152/98 of Gospodarski oddelek, January 28, 1999

Tudi o prodaji dolžnikovega premoženja - poslovnega deleža v d.o.o. - v stečajnem postopku, je treba obvestiti morebitne predkupne upravičence - ne glede na to, kakšen način prodaje je odredil stečajni senat.

Sklep nº II Ips 171/98 of Civilni oddelek, January 28, 1999

Po 2. odstavku 21. člena ZDKZ je lahko oporočni dedič samo oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 11. člena. V 11. členu ZDKZ pa je določeno, da kmetijo deduje tisti dedič po splošnih predpisih o dedovanju, ki ima namen obdelovati kmetijsko zemljišče z osebnim delom. Pri tem ima prednost tisti, ki je svoj namen izkazal tako, da je bodisi na kmetiji delal oz. se usposobil za obdelovanje kmetijskih zemljišč, bodisi je s svojim trudom, zaslužkom ali drugače prispeval k ohranitvi oz. izboljšanju proizvod...

Sodba nº II Ips 414/98 of Civilni oddelek, January 28, 1999

2. odstavek 13. člena določa, da v primeru, ko solastniški deleži niso določeni, velja domneva, da so enaki. Pri presoji, koliko sta prispevala oba vlagatelja, je bilo zato treba upoštevati celotno obdobje in vse prispevke, tako začetne kot tiste poznejše, ki so bili dani na račun vrnitve posojil.

Sklep nº II Ips 236/98 of Civilni oddelek, January 28, 1999

Predlagateljica je pogodbo sklenila pod pritiskom, pritiske so pomenili pogosti obiski predstavnika oblasti in prigovarjanje, da naj vendarle nepremičnine proda, nepremičnine so bile dejansko odvzete že pred pogodbo, prišlo je do groženj, da bodo nepremičnine nacionalizirane. Zemljišče so zorali in se kasneje z lastniki pogovarjali, in če se kdo ni strinjal, je "pa šlo bolj na silo oz. bolj na vroče".

Sodba nº II Ips 481/98 of Civilni oddelek, January 28, 1999

Ni mogoče govoriti o kršitvi načela "ne bis in idem". Sodišče je namreč sodilo v okviru postavljenega zahtevka 20.000,00 SIT ter nova dejstva in nove dokaze upoštevalo le za čas od izdaje nove sodbe dalje.

January 27, 1999

Sodba nº U 1671/96 of Upravni oddelek, January 27, 1999

Samo iz razloga prebivanja v samskem domu in enačenja le-tega s preživljanjem ni mogoče zavrniti vloge prosilca za dovoljenje za stalno prebivanje tujca, ob tem, ko sama tožena stranka trdi, da prosilec (tožnik) izpolnjuje oba zakonita pogoja po 1. odstavku 16. člena ZTuj.

January 22, 1999

Sodba nº I Ips 234/98 of Kazenski oddelek, January 22, 1999

Če je mišljeno, da so dokazi, ki so jih pridobili tuji organi, prepovedani že zgolj zato, je tako stališče zmotno.

Sklep of Kazenski oddelek, January 22, 1999

Uporaba ponarejenega potnega lista, ki je javna listina, ni dejanje majhnega pomena. Za dejanje majhnega pomena bi lahko šlo, če bi se predrugačenje nanašalo na kakšen nepomemben podatek. Zabeležba o prepovedi vstopa v določeno državo pa ni nepomemben podatek, čeprav se prepoved ni nanašala na našo, temveč na sosednjo državo.

Sodba nº I Ips 12/99 of Kazenski oddelek, January 22, 1999

Pooblaščena uradna oseba v potrdilu o vstopu ni navedla vzroka vstopa v garažo, kot to zahteva določilo 2.odst. 218.čl. ZKP, vendar glede na določilo 219.čl. ZKP ne gre za dokaz, na katerega sodišče ne bi smelo opreti svoje odločbe.

Sklep nº II Ips 483/97 of Civilni oddelek, January 22, 1999

Tožeča stranka vrednosti spornega predmeta ni navedla, tožena stranka temu ni ugovarjala in ni opozorila na to pomanjkljivost. Sodišče ni preverilo, ali je v tožbi vrednost spornega predmeta navedena, ampak je brez odprave te pomanjkljivosti začelo z obravnavanjem glavne stvari.

Sklep nº I Ips 17/99 of Kazenski oddelek, January 22, 1999

Na podlagi 559.čl. ZKP je bilo mogoče vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti najkasneje do 31.12.1996. Ker je zagovornik obs. F.G. vložil zahtevo za varstvo zakonitosti priporočeno po pošti šele 12.11.1998, jo je vrhovno sodišče kot prepozno zavrglo.

Sodba of Kazenski oddelek, January 22, 1999

V 559.čl. ZKP je določeno, da smejo obs., zagovornik in osebe iz 2.odst. 367.čl. tega zakona vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti zoper sodno odločbo, ki je postala pravnomočna pred uveljavitvijo tega zakona, in zoper sodni postopek, ki je tekel pred tako pravnomočno odločbo, v roku dveh let po uveljavitvi tega zakona, ki je začel veljati 1.1.1995. Ker je zagovornik obs. Š.A. vložil zahtevo šele 12.11.1998, jo je vrhovno sodišče kot prepozno zavrglo.

January 21, 1999

Sodba of Civilni oddelek, January 21, 1999

Predlagatelj zahteva z začasno odredbo zavarovanje z njegove strani zatrjevane denarne terjatve. Predlog za zavarovanje take terjatve je mogoče vložiti tudi pred začetkom postopka (263. člen zakona o izvršilnem postopku in sedaj z enako vsebino 267. člen zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ). Vrste začasnih odredb, ki jih sme izdati sodišče, so bile opredeljene v 266. členu ZIP, sedaj pa so v 273. členu ZIZ, čas, za katerega se izdaja začasna odredba, pa je bil določen v 272. členu ZIP, seda...

Sodba nº I Ips 132/97 of Kazenski oddelek, January 21, 1999

Zahteva uveljavlja zmotno in nepopolno ugotovitev dejanskega stanja, zaradi česar po določbi 2. odst. 420. čl. ZKP zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoče vložiti.

Sklep of Kazenski oddelek, January 21, 1999

Iz navedenega sledi, da sta sodišči prve in druge stopnje v zvezi z dokaznim predlogom obrambe, ki je bil zavrnjen, ugotovili, da ni podana dovolj visoka stopnja verjetnosti, da bi predlagani dokaz lahko potrdil zatrjevano dejstvo oz. drugače - sodišči sta ugotovili, da ni podlage za upošteven dvom v verodostojnost za obrambo spornega dokaza.

Sodba nº I Ips 20/99 of Kazenski oddelek, January 21, 1999

Sklep o izločitvi nedovoljenih dokazov se lahko izda do konca dokaznega postopka.

Sodba nº I Ips 252/98 of Kazenski oddelek, January 21, 1999

Ker gre pri podaljšanju pripora za preizkus že odrejenega pripora, mora sodišče oceniti in v sklepu ustrezno obrazložiti, ali so še dani razlogi za pripor.

Sklep of Kazenski oddelek, January 21, 1999

Zaključek, da je obtoženec uživalec prepovedanih drog, ni protispisen glede na podatek v spisu, da je na metadonski terapiji.

Sodba nº in sklep II Ips 243/97 of Civilni oddelek, January 21, 1999

Pravilno je stališče, da je šlo za nesrečo premikajočih se motornih vozil (178. člen ZOR) in da zato voznik neznanega vozila ne more biti tretja oseba (drugi odstavek 177. člena ZOR). Kot tretje osebe ni mogoče šteti voznika vozila, ki je tudi obratovalec z nevarno stvarjo. In pravilno je stališče pritožbenega sodišča, da ima toženec kot cestno podjetje lastnost tretje osebe in da zato tožniku toženka kot zavarovalnica, pri kateri je bil odgovornostno zavarovan lastnik tovornjaka in toženec o...

Sodba nº II Ips 540/97 of Civilni oddelek, January 21, 1999

Prisilna narava določbe 1. odstavka 399. člena ZOR izključuje veljavnost dogovora pogodbenih strank o višjih obrestih. Kadar so dogovorjene višje obresti od obresti, ki jih določa 1. odstavek 399. člena ZOR, sodišče obrestim v višini, ki presega obresti iz 1.

Sodba nº II Ips 523/97 of Civilni oddelek, January 21, 1999

Dokazovanje višine deležev bivših zakoncev na skupnem premoženju.

Sodba nº II Ips 490/97 of Civilni oddelek, January 21, 1999

Z 22.b členom UZITUL sta tožena stranka in Kreditna banka Maribor d.d, prepustili poslovanje in premoženje novima bankama, ustanovljenima z ustavnim zakonom, sami pa obdržali med drugim celotne obveznosti za devize na deviznih računih in deviznih hranilnih knjižicah, za katere Republika Slovenija ni prevzela jamstva v 19. členu Ustavnega zakona.

Sodba nº II Ips 487/97 of Civilni oddelek, January 21, 1999

Dogovor pravdnih strank, ki sta smiselno dogovorili valutno klavzulo za obračun kupnine za stanovanje, ni v nasprotju s predpisi, saj je bila v času sklenitve prodajne pogodbe, že dovoljena devizna klavzula. Svoj zahtevek (preko sodišča) pa je tožeča stranka pravilno uveljavljala le v tolarski protivrednosti tuje valute.

Sodba nº II Ips 480/97 of Civilni oddelek, January 21, 1999

Tožena stranka (oziroma delavci, za katere odgovarja) je bila dolžna ravnati v skladu s pravili stroke pri pripravi in izvedbi športnega tekmovanja. To pomeni, da so bili dolžni ravnati s posebno skrbnostjo pri pripravi učne ure skoka v daljavo za vojake na služenju roka.

Sodba of Civilni oddelek, January 21, 1999

Kadar več tožnikov z eno tožbo uveljavlja zahtevke, ki temeljijo le na istovrstni dejanski in pravni podlagi, vrednost spornega predmeta za presojo dovoljenosti revizije ni vsota zahtevkov vseh tožnikov, temveč se dovoljenost revizije v skladu z določbo drugega odstavka 382. člena ZPP v zvezi z drugim odstavkom 37. člena ZPP ocenjuje po vrednosti zahtevka vsakega tožnika posebej.

Sodba nº II Ips 37/98 of Civilni oddelek, January 21, 1999

Tudi če bi bilo šteti, da pravdni stranki nista zapisali posebne glavne pogodbe, pač pa sta se o njej le ustno dogovorili, je pomanjkanje sicer obvezne pisne oblike glede na 73. člen ZOR konvalidiralo zaradi celotne obojestranske realizacije oblično pomanjkljivo sklenjene pogodbe.

Sodba nº II Ips 102/98 of Civilni oddelek, January 21, 1999

Pravna podlaga za zahtevek za povračilo stroškov kateregakoli postopka ni v predpisih obligacijskega prava marveč v procesnih predpisih (dasiravno materialnopravne narave), ki se nanašajo na postopek, ki se ga udeležuje kakšen subjekt. V obravnavanem primeru je torej pravna podlaga za povrnitev stroškov kazenskega postopka v ustreznih določbah ZKP in ne zakona o obligacijskih razmerjih.

Sodba nº II Ips 46/98 of Civilni oddelek, January 21, 1999

Odločitev sodišča o nedopustnosti izvršbe ni v ničemer povezana z zahtevkom za ugotovitev ničnosti izvršilnega naslova. Odločitev o slednjem ne povzroči formalno gledano nedopustnosti izvršbe marveč njeno ustavitev. Če je, kakor v tem primeru, dokončno odločeno z zavrnilno odločbo pritožbenega sodišča, da izvršba ni nedopustna, ker pač terjatev ni bila poravnana, to ni prejudic za odločanje o veljavnosti izvršilnega naslova, ki bo zaradi razveljavitvenega dela odločbe pritožbenega sodišča šel...

Sklep nº II Ips 501/98 of Civilni oddelek, January 21, 1999

Ker se sodba v primerih, ko ima stranka pooblaščenca, vroča njemu, je pravilna presoja tega sodišča, da je tudi za tožnika začel pritožbeni rok teči 16.4.1998 (138. in 142. člen ZPP) in je iztekel 30.4.1998.

Sodba of Civilni oddelek, January 21, 1999

Samo dejstvo vojnega stanja v Republiki Sloveniji v obravnavanem sporu ni v pravno relevantni vzročni zvezi s škodo in zato samo po sebi ne zadošča za objektivno odgovornost tožene stranke. Domneva vzročnosti, ki je urejena v 173. členu Zakona o obligacijskih razmerjih (v nadaljevanju ZOR), ne sega tako daleč, da bi prav vsak škodni dogodek, ki se zgodi v času takšnega stanja, bil lahko podlaga za objektivno odgovornost tožene stranke. Tudi v vojnem stanju mora biti škoda v zvezi z nevarno st...

Sklep of Civilni oddelek, January 21, 1999

Darilo preživninskemu upravičencu v določenih okoliščinah bi lahko pomenilo prispevek k preživljanju. Po 131. členu Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih lahko preživninski zavezanec, če gre za polnoletne otroke, tudi na drug način poskrbi za njihovo preživljanje.

Sodba nº II Ips 596/97 of Civilni oddelek, January 21, 1999

Etažna lastnina posameznega dela stavbe (tožnika in toženca) in solastnina na tej isti stavbi preostalih dveh solastnikov ne moreta obstajati hkrati, ker se ti dve "lastnini" izključujeta. Solastninski delež je po 1. odstavku 13. člena ZTLR vselej določen v sorazmerju s celoto (idealni del), etažna lastnina pa obstaja na posameznem delu stavbe.

Sodba nº I Ips 29/97 of Kazenski oddelek, January 21, 1999

Kaznivo dejanje po 8.tč. 3.čl. oz. po 14.tč. 3.čl. ZKLD je bilo storjeno, če je bila oseba, kateri je bila nudena pomoč, storilec kaznivih dejanj zoper ljudstvo in državo. Pomoč storilcem drugih, torej nepolitičnih kaznivih dejanj, pa je lahko pomenila kaznivo dejanje po par. 141 Kazenskega zakonika Kraljevine Jugoslavije (iz leta 1929), katerega pravna pravila so se uporabljala v času sojenja.

Sodba nº II Ips 439/97 of Civilni oddelek, January 21, 1999

Pri uveljavljanju bistvenih kršitev določb pravdnega postopka in zmotne uporabe materialnega prava z izrednimi pravnimi sredstvi, ni mogoče izhajati iz temeljnega načela, kadar je to načelo podrobno izpeljano v natančnejši pravni ureditvi določenega pravnega instituta. To je še posebej nesprejemljivo takrat, ko služi posrednemu uveljavljanju zmotno in nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja.

January 20, 1999

Sklep of Civilni oddelek, January 20, 1999

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo in sicer za pretrpljene telesne bolečine in duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti zaradi izgube vida na levem očesu.

Sodba nº II Ips 209/98 of Civilni oddelek, January 20, 1999

Odgovornost toženke je podana, ker je dopustila izvajanje vaje na zidu, ki je bil v slabem stanju, tožnikov padec pa je posledica ugotovljenega slabega stanja zidu. Odgovornost toženke temelji na prvem odstavku 154. člena in 158. člena Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR) v zvezi z 18. členom v času tožnikove nezgode veljavnega Zakona o obrambi in zaščiti (Ur. list RS, št. 15/91). Po določilu tretjega odstavka 18. člena spredaj citiranega zakona je imel pripadnik oboroženih sil, ki je utrpe...

Sodba nº II Ips 218/98 of Civilni oddelek, January 20, 1999

Presoja prispevka oškodovanca k nastanku škode, ki je posledica prometne nezgode, ob ugotovljeni obojestranski krivdi imetnikov motornih vozil za prometno nezgodo (člen 178/2 ZOR).

Sklep nº II Ips 463/98 of Civilni oddelek, January 20, 1999

V zadevah, ki se ne štejejo kot nujne po drugem odstavku 83. člena zakona o sodiščih, začne teči rok za vložitev pravnega sredstva zoper odločbo, ki je bila stranki vročena po pošti v času sodnih počitnic (od 15. julija do 15. avgusta), prvi naslednji dan po vročitvi. Če konec pritožbenega roka pade v čas sodnih počitnic, se ne more izteči med njimi ampak šele prvi delovni dan po sodnih počitnicah.

Sodba nº II Ips 148/98 of Civilni oddelek, January 20, 1999

V zvezi s krivdnim prispevkom k nesreči obeh udeležencev je ugotovljeno, da je zavarovanec tožene stranke hudo kršil prometno pravilo o vožnji po desni strani ceste (1. odst. 41. čl. ZTVCP), poleg tega še splošno določbo, ki nalaga spoštovanje oznak na vozišču (1. odst. 27. čl) in pravilo o prepovedi prehitevanja v ovinku (64. čl.). Tožnik pa je kršil določbo 2. odst. 41. čl. ZTVCP, ki nalaga vožnjo čim bliže desnemu robu ceste. Kršitve zavarovanca tožene stranke so bistveno hujše, poleg tega...

Sodba nº II Ips 174/98 of Civilni oddelek, January 20, 1999

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo in sicer za pretrpljene telesne bolečine, duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti in strah.

Sklep nº II Ips 14/98 of Civilni oddelek, January 20, 1999

Trimesečni rok za izpodbijanje prodaje dolžnikovih stvari, ki začne teči od dneva prodaje dalje, je objektivne in prekluzivne narave. Vsem osebam, ki lahko vložijo zahtevo za izpodbijanje, po izteku tega roka, ki ga ni mogoče podaljšati, preneha pravica do njene vložitve.

Sodba nº in sklep II Ips 71/98 of Civilni oddelek, January 20, 1999

Nedovoljenost revizije zaradi prenizke vrednosti spornega predmeta.

Sodba nº II Ips 91/98 of Civilni oddelek, January 20, 1999

Če je pogodba razdrta, pa jo je pri tem ena stranka deloma izpolnila (drugi odstavek 132. člena ZOR) ima ta pravico do vrnitve tistega, kar je dala. Toženec mora vrniti, kar je ob delni izpolnitvi pogodbe s strani tožnikov prejel, tožnika pa sta mu dolžna povrniti morebitno škodo.

Sodba nº III Ips 133/98 of Gospodarski oddelek, January 20, 1999

Ker je tožena stranka s pogodbo o denarnem depozitu pridobila na spornem znesku lastninsko pravico, tožeča stranka glede njega ne more uveljavljati izločitvene pravice. Ima samo denarno terjatev kot vsi drugi upniki, ki imajo proti stečajnemu dolžniku denarne terjatve.

Sodba nº U 1342/96 of Upravni oddelek, January 20, 1999

Če tujec ne izpolnjuje pogoja po 1. odst. 16. čl. ZTuj, to je tri (po noveli: osem) let neprekinjenega prebivanja na območju Republike Slovenije na podlagi v ta namen predpisane formalne listine (dovoljenja za začasno prebivanje), tudi ne more pridobiti dovoljenja za stalno prebivanje, čeprav izpolnjuje katerega izmed opravičenih razlogov za prebivanje v Republiki Sloveniji po 2. odst. 13. čl.

January 19, 1999

Sodba nº VIII Ips 241/98 of Delovno-socialni oddelek, January 19, 1999

Drugi odstavek 61. člena ZOR daje pravico zahtevati razveljavitev pogodbe zaradi bistvene zmote samo stranki, ki je pri njeni sklenitvi ravnala s skrbnostjo, ki se zahteva v prometu. Tožena stranka je, po ugotovitvah prvostopnega sodišča, ravnala v zmoti, ko je poslala tožnici - kot napačni osebi - v podpis pogodbo o zaposlitvi. Ta zmota, po presoji revizijskega sodišča, ni bila opravičljiva. Do nje je prišlo zaradi nezadostne skrbnosti tožene stranke oziroma njenih delavcev, ki niso bili pri...

Sklep nº VIII Ips 259/98 of Delovno-socialni oddelek, January 19, 1999

Tožbeni predlog na razveljavitev razporeditvenega sklepa tožene stranke je bil jasen in določen, zato je neutemeljeno in protispisno tožnikovo sklicevanje v reviziji, da se je glasil na ugotovitev ničnosti sklepa skupščine. Sodišče je po 2. členu ZPP vezano na obseg tožbenega zahtevka. To pomeni, da je vezano na dejansko podlago spora in tožbeni predlog.

Sodba nº in sklep VIII Ips 255/98 of Delovno-socialni oddelek, January 19, 1999

Uporaba omenjenega določila zveznega predpisa je dovoljena kot uporaba republiškega predpisa, saj ne nasprotuje pravnemu redu Republike Slovenije, niti niso s tem ustavnim zakonom ali ZDR drugače urejeni načini prenehanja delovnega razmerja kot so določeni v 75. do 77. členu ZTPDR.

Sklep nº VIII Ips 231/98 of Delovno-socialni oddelek, January 19, 1999

Samo s soglasjem tožnice (delavke) bi ji lahko delovno razmerje prenehalo, če je samohranilka z otrokom zmerno ali težje motenim v duševnem ali telesnem razvoju. Podana morata biti oba pogoja, da je potrebno soglasje.

Sodba nº VIII Ips 201/98 of Delovno-socialni oddelek, January 19, 1999

Zaslišanje samo ene stranke ne pomeni v vsakem primeru bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 7. tč. 2. odst. 354. člena ZPP.

Sklep of Delovno-socialni oddelek, January 19, 1999

Delavec na začasnem čakanju na delo, se je na poziv delodajalca dolžan vrniti na delo ne glede na obliko poziva (ustno, pisno, po telefonu). Izostanek z dela po pozivu na delo je neupravičen.

January 14, 1999

Sodba nº I Ips 82/97 of Kazenski oddelek, January 14, 1999

Bistvo ugotovitve pritožbenega sodišča je, da bi bilo lahko zaradi plačila stroškov kazenskega postopka ogroženo obsojenčevo preživljanje, če bi bila plača njegov edini dohodek, da pa ima primeren dohodek tudi od posestva in zato njegove premoženjske razmere niso tako slabe... Gre za vprašanje pravilno ugotovljenega dejanskega stanja, kar pa glede na že navedeno zakonsko določbo ne more biti predmet ugotavljanja v postopku, ki teče na zahtevo za varstvo zakonitosti.

Sodba nº in sklep II Ips 16/98 of Civilni oddelek, January 14, 1999

Obveznost zavarovalnice pri nezgodnem zavarovanju nastane, če nastopi zavarovalni primer in če upravičenec z obvestilom o njem zahteva zavarovalnino. Zato je potrebno v takšnih primerih presoditi, ali je zavarovanec ob obvestilu o zavarovalnem primeru predložil zavarovalnici vse potrebne dokaze, na podlagi katerih more zavarovalnica kot dober strokovnjak (drugi odstavek 18. člena ZOR) ugotoviti obstoj in znesek svoje obveznosti ali vsaj njen nesporni del. Po dognanjih takšne objektivne presoj...

Sklep nº VIII R 26/98 of Delovno-socialni oddelek, January 14, 1999

Za odločanje o sporu odpoklicanega direktorja do plačila odpravnine je stvarno pristojno delovno sodišče.

Sklep of Kazenski oddelek, January 14, 1999

Ta del zahteve uveljavlja zmotno presojo dejanskih okoliščin, ki naj bi izključevale obstoj kaznivega dejanja oz. kazenski pregon, česar se z zahtevo za varstvo zakonitosti ne more uveljavljati.

Sodba nº II Ips 73/98 of Civilni oddelek, January 14, 1999

Pri procesnem nadomestnem upravičenju ponudi tožnik tožencu, da se lahko otrese svoje obveznosti, ki mu bo naloženo s sodbo, če izpolni drugo obveznost, za katero ni nujno, da je denarna. Ta druga obveznost ne pomeni tožbenega zahtevka, o njej sodišče ne odloča in ne razsodi, marveč jo le sprejme v sodbeni izrek. Navzlic slednjemu nima narave sodne odločbe.

Sodba nº in sklep II Ips 601/97 of Civilni oddelek, January 14, 1999

Šele v pritožbi podanega ugovora tožencev o (izostali) oceni vrednosti spora ni mogoče šteti za ugovor, s katerim bi si lahko v skladu s tretjim odstavkom 40. člena ZPP zagotovila pravico do revizije.

Sklep nº II Ips 36/98 of Civilni oddelek, January 14, 1999

Zmotno je revizijsko stališče, da teče 30-dnevni rok za vložitev tožbe od tedaj, ko je tožnik zvedel za odklonilno stališče toženca. Zakon je v tretjem odstavku 28. člena jasen: 30-dnevni rok teče od izteka roka iz tretjega odstavka 27. člena zakona, po slednjem določilu pa je ta trenutek potek tridesetega dne od dneva, ko je prodajalčevo ponudbo prejela kmetijska zemljiška skupnost.

Sodba nº II Ips 566/97 of Civilni oddelek, January 14, 1999

Če gre objektivno gledano za razžalitev dobrega imena in časti, ne povzroči pa to duševnih bolečin tistemu, čigar dobro ime in čast sta bila razžaljena, odškodnina ne gre. Zaradi samega dejstva razžalitve, kakršnega sicer neko družbeno okolje sprejema kot razžalitev, "prizadetega" pa to ne moti tako močno, da bi duševno trpel, ne more uspešno uveljavljati denarne odškodnine na tej podlagi.

Sodba nº II Ips 74/98 of Civilni oddelek, January 14, 1999

Vložitev tožbe za povrnitev ene oblike škode ne pretrga zastaranja za povrnitev druge oblike škode, ki je bila uveljavljana šele s spremenjeno tožbo.

Sodba nº II Ips 56/98 of Civilni oddelek, January 14, 1999

Poseben status iz prvega odstavka 128. člena SZ ne pomeni, da mora biti objekt po funkcionalni ureditvi podoben domovom za ostarele. Prostori v domu za ostarele ali njemu podobni stavbi se po 2. točki prvega odstavka 3. člena SZ sploh ne štejejo za stanovanja in se kot taka niso šteli niti po prej veljavnem Zakonu o stanovanjskih razmerjih. Pomembno je, da je bil sporni blok v celoti namensko zgrajen za razreševanje stanovanjskih potreb upokojencev in invalidov in da so vsa stanovanja v tem b...

Sklep nº II Ips 335/98 of Civilni oddelek, January 14, 1999

Utemeljena zavrnitev predloga za obnovo, ker predlog ne navaja novih dejstev in dokazov.

Sodba nº II Ips 296/98 of Civilni oddelek, January 14, 1999

Dokazovanje višine deležev bivših zakoncev na skupnem premoženju.

Sklep nº G 10/98 of Gospodarski oddelek, January 14, 1999

Pri odločanju po desetem odstavku 56. člena ZPre, če Agencija vlagatelja ugovora ne obvesti o načinu odločanja (in s tem tudi o odločitvi), je treba šteti, da je pritožba pravočasna, četudi je bila vložena tako pozno kot je bila v obravnavanem primeru.

Sodba nº III Ips 108/97 of Gospodarski oddelek, January 14, 1999

Izpodbijanje računov kot listin, ki so podlaga za ugotavljanje dejanskega stanja, je zgrešeno ob situaciji, ko tožena stranka ni zatrjevala, da jim je ugovarjala (glej zlasti drugi odstavek 203. Splošne uzance za blagovni promet).

Sklep nº VIII R 1/99 of Delovno-socialni oddelek, January 14, 1999

Pristojnost okrožnega sodišča, ki opravlja stečajni postopek, ureja načelo atrakcije tudi za odločanje o ugotovitvenih tožbah, vloženih po določbah Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, vendar samo v primeru, če je za odločanje podana stvarna pristojnost sodišč splošne pristojnosti.

Sodba nº I Ips 297/97 of Kazenski oddelek, January 14, 1999

Revizijski postopek, ki je predpisan v ZPKri in obnova postopka po določbah ZKP sta dva različna postopka, zato se vložnica zahteve za varstvo zakonitosti v njej ne more sklicevati na uporabo določb ZKPri, če je zahteva vložena zoper sklep o zavrnitvi predloga za obnovo postopka.

Sodba nº I Ips 101/97 of Kazenski oddelek, January 14, 1999

Z navedbami, da je bil proces zoper obsojenko zmontiran, da je sodišče opravilo hiter in kratek postopek, v katerem je zaslišalo le dve priči in na podlagi njunih neverodostojnih izpovedi spoznalo obsojenko za krivo, ne da bi njuni izpovedbi preverilo z zaslišanjem ključne priče I.K., vložnica uveljavlja razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, zaradi katerega pa ni mogoče vložiti zahteve za varstvo zakonitosti.

January 13, 1999

Sklep of Civilni oddelek, January 13, 1999

Sodišče je ugodilo tožbenemu zahtevku na plačilo zavarovalnega zneska, ker tožena stranka ni dokazala, da so splošni pogoji izključevali njeno obveznost plačila zavarovalnine v okoliščinah, kakršne je zatrjevala.

Sklep nº II Ips 337/98 of Civilni oddelek, January 13, 1999

Oporoki ni mogoče dati vsebine, ki je besedilo oporoke nima. Vendar je treba v primerih nejasnosti z razlago ugotoviti pravi zapustnikov namen, kar je pa dovoljeno tudi z ugotavljanjem podatkov, ki v oporoki niso navedeni, se pa nanašajo na besedilo oporoke.

Sodba nº II Ips 35/98 of Civilni oddelek, January 13, 1999

Ustava Republike Slovenije (Ur.l. RS št. 33/91) opredeljuje osebnostne pravice kot človekove pravice in temeljne svoboščine. Med temi je v 1. odst. 23. čl. posebej urejena pravica do sodnega varstva, ki vključuje tudi pravico do postopka brez nepotrebnega odlašanja. Kršitev pravic osebnosti je odškodninski delikt, odškodninska odgovornost kršitelja pa je podana, če so ugotovljeni skupno vsi elementi odškodninskega delikta.

Sodba nº II Ips 23/98 of Civilni oddelek, January 13, 1999

Pravica do vrnitve darila zaradi odpadle podlage (četrti odstavek 210. člena Zakona o obligacijskih razmerjih) premoženjska pravica, ki je načeloma podedljiva.

Sodba nº II Ips 434/98 of Civilni oddelek, January 13, 1999

Tožničina mati je po določitvi sporne preživnine rodila še enega otroka, za katerega mora prav tako skrbeti, to pa je vplivalo na njene dotedanje preživninske zmožnosti preživljanja tožnice. Ker so se tudi potrebe tožnice spremenile v primerjavi z razmerami, ki so obstajale v času odmere prvotne preživnine - saj je bila tedaj stara 4 leta, sedaj pa obiskuje osnovno šolo in v času odločanja osmi razred, zaradi česar so se povečale njene potrebe, tako zaradi dosežene starosti kot zaradi posledi...

Sodba nº II Ips 482/98 of Civilni oddelek, January 13, 1999

Okoliščine v zvezi s skupnim premoženjem pravdnih strank, ne glede na to, katera ga uporablja in v kolikšnem obsegu, na porazdelitev njunih preživninskih obveznosti do skupnih otrok ne morejo vplivati (razen, če bi bil o tem med njima sporazum, ki pa se ni zatrjeval). Te okolnosti zato niso pravno relevantne za preživninski spor in sodišči nižjih stopenj jih utemeljeno nista upoštevali.

Sodba nº II Ips 228/98 of Civilni oddelek, January 13, 1999

Ker je bilo ugotovljeno, da sta stranki sklenili veljavno kupoprodajno pogodbo (vsi njeni elementi so bili zapisani, z izjemo dogovora o kupnini, ki pa je bil realiziran v smislu 73. člena ZOR), je toženec dolžan izročiti tožnikoma kot kupcema prodano nepremičnino tako, da bosta na njej pridobila lastninsko pravico, to pa je s sodbenim izrekom naložena izdaja zemljiškoknjižne listine. Namreč po določilu 454. člena ZOR se prodajalec s prodajno pogodbo zavezuje, da bo stvar, ki jo prodaja, izro...

Sodba nº II Ips 81/98 of Civilni oddelek, January 13, 1999

Obstoj vzročne zveze kot pogoj za odškodninsko odgovornost je problem materialnega prava. Zato načelo dispozitivnosti ni kršeno, če je tekel postopek zaradi dokazovanja vzročne zveze, pa tožena stranka - ob zanikanju svoje odškodninske odgovornosti - izostanka vzročne zveze ni posebej ugovarjala.

January 12, 1999

Sodba nº VIII Ips 206/98 of Delovno-socialni oddelek, January 12, 1999

Za razveljavitev po nadzorstveni pravici ne zadostuje kakršnakoli kršitev, ampak mora biti to očitna kršitev materialnega zakona. Kršitev, ki izhaja iz nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja, ni očitna kršitev materialnega zakona v smislu določila 3. alinee 1. odstavka 270. člena ZPIZ.

Sodba nº VIII Ips 229/98 of Delovno-socialni oddelek, January 12, 1999

Po določbi 2. odstavka 385. člena ZPP je zaradi prekoračitve tožbenega zahtevka revizija dopustna samo, če je bila ta kršitev storjena šele v postopku pred sodiščem druge stopnje. To pomeni, da se stranka v reviziji ne more sklicevati na prekoračitev tožbenega zahtevka iz sodbe sodišča prve stopnje tudi v primeru, če bi jo sodišče druge stopnje vzdržalo v veljavi.

Sodba nº VIII Ips 232/98 of Delovno-socialni oddelek, January 12, 1999

Ker obstoj kaznivega dejanja pri presoji zakonitosti tožniku izrečenega disciplinskega ukrepa ni pomenil predhodnega vprašanja, ne sestavnega dela tožniku očitanih disciplinskih kršitev, za prekinitev postopka ni obstajala zakonita podlaga niti po 1. točki 1. odstavka niti po 2. odstavku 213. člena ZPP.

Sodba nº VIII Ips 214/98 of Delovno-socialni oddelek, January 12, 1999

Tožeča in tožena stranka sta (sicer na podlagi odločbe generalnega direktorja) sklenili simulirani pravni posel, da bi obšli zakonit predpis o pravicah tožnice za čas, ko naj bi bila brez svoje krivde oziroma proti svoji volji brez zaposlitve oziroma, ker je postalo njeno delo nepotrebno. To pa pomeni, da v spornem primeru ne gre samo za simulirano odločbo (66. člen ZOR), pač pa za izigravanje zakona (fraudolenca), obhajanje zakonodajalčeve volje z na zunaj pravilnim ravnanjem.

Sodba nº VIII Ips 266/98 of Delovno-socialni oddelek, January 12, 1999

Čeprav je Ustavno sodišče Republike Slovenije ugotovilo, da Začasno navodilo za izvajanje disciplinskih postopkov v organih za notranje zadeve ni začelo veljati, ker ni bilo objavljeno, zoper tožnika voden disciplinski postopek ni nezakonit, ker ni bil izveden po tem navodilu, temveč po predpisih delovnega prava.

Sklep of Delovno-socialni oddelek, January 12, 1999

Pojem 'osebni dohodek' oziroma 'plača' v načelu pomeni bruto znesek, ki je seštevek čistega (neto) osebnega dohodka oziroma plače in zneskov akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Zato tudi pojem 'izplačani povprečni osebni dohodek' v 44. členu KPČBM pomeni bruto znesek plače oziroma osebnega dohodka.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners