Vrhovno Sodišče: Opinions issued on October 1999

October 29, 1999

Sklep nº I Ips 256/99 of Kazenski oddelek, October 29, 1999

Med kazenskim postopkom, ki še ni pravnomočno končan, se sme zahteva za varstvo zakonitosti vložiti samo zoper pravnomočno odločbo o odreditvi in podaljšanju pripora (4.odst.420.čl. ZKP). Navedena izjema se izrecno nanaša le na pripor in torej ne velja za hišni pripor. Tudi določba 6.odst. 199.a čl ZKP glede vložitve zahteve za varstvo zakonitosti zoper odločbo o odreditvi ali podaljšanju hišnega pripora ne napotuje na smiselno uporabo določb ZKP o priporu.

October 28, 1999

Sklep nº I Up 854/99 of Upravni oddelek, October 28, 1999

Zakonitost upravnega akta oz. posamičnega akta in dejanja sodišče presoja v mejah tožbenega zahtevka. Če iz zahtevka ni razvidno, za kateri upravni oz. posamični akt stranka uveljavlja sodno varstvo, tudi ni jasno sporno razmerje, za katero se zahteva začasna ureditev stanja, kar je eden izmed bistvenih pogojev za izdajo začasne odredbe po 2. odstavku 69. člena ZUS.

Sklep nº I Up 853/99 of Upravni oddelek, October 28, 1999

Čeprav sodišče pri odločanju o zahtevi za izdajo začasne odredbe presoja izpolnjenost oz. neizpolnjenost pogojev iz 69. člena ZUS, mora vendarle najprej ugotoviti, ali je stvarno pristojno za odločanje o predmetu spora.

Sodba nº II Ips 48/99 of Civilni oddelek, October 28, 1999

Za tožbo na ugotovitev pravic, ki so enake že vpisanim v zemljiško knjigo, ni pravega interesa. Zato je treba tako tožbo zavreči.

Sodba nº II Ips 121/99 of Civilni oddelek, October 28, 1999

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sklep nº II Ips 78/99 of Civilni oddelek, October 28, 1999

Nasprotna tožba ni le obrambno sredstvo zoper tožnikovo tožbo, ampak je samostojna tožba. Z vložitvijo nasprotne tožbe dobimo dve samostojni pravdi, ki sta lahko združeni v enotno obravnavanje.

Sklep nº II Ips 56/99 of Civilni oddelek, October 28, 1999

Dedič, ki odstopi svoj dedni delež sodediču še naprej odgovarja zapustnikovemu upniku za zapustnikove dolgove solidarno s sodediči do višine vrednosti svojega odstopljenega dednega deleža.

Sodba nº II Ips 436/99 of Civilni oddelek, October 28, 1999

Obveznost preživljati mladoletne otroke ima prednost pred preživljanjem staršev oziroma preživljanje slednjih ne sme iti na račun preživljanja otrok.

Sodba nº II Ips 331/99 of Civilni oddelek, October 28, 1999

Presoja višine preživnine ob spremenjenih razmerah.

Sodba nº II Ips 112/99 of Civilni oddelek, October 28, 1999

Šele po prejemu sodbe sodišča prve stopnje, ki je zaradi neprikrajšanega nujnega deleža tožbeni zahtevek zavrnila, je tožeča stranka v pritožbenem postopku začela svoj tožbeni zahtevek utemeljevati tudi z vsebino darilne pogodbe z dne 16.2.1976. Tako ravnanje tožeče stranke pa je, kot je pravilno ugotovilo tudi pritožbeno sodišče, v nasprotju z določbami ZPP/77, saj predstavlja nedovoljeno spremembo tožbe (190. in 191. člen ZPP/99).

Sodba nº II Ips 69/99 of Civilni oddelek, October 28, 1999

Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da je do nevarnih razmer pri odpiranju vrat prišlo zato, ker rudnik ni izvršil potrebnih varnostnih ukrepov. Ob taki ugotovitvi pa je pravno pravilna odločitev, da tožena stranka ne odgovarja na podlagi pravil o objektivni odgovornosti, temveč na podlagi pravil o subjektivni, krivdni odgovornosti.

Sodba nº II Ips 83/99 of Civilni oddelek, October 28, 1999

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº I Up 15/99 of Upravni oddelek, October 28, 1999

Glavna obravnava ni potrebna, če sodišče presodi, da k tožbenim navedbam predloženi dokazi ne kažejo na zmotno ali nepopolno ugotovitev dejanskega stanja (2. odst. 50. čl. ZUS).

Sodba nº III Ips 90/99 of Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Dolžnik ne more pobotati upnikove terjatve s svojo nasprotno terjatvijo, ki še ni zapadla.

Sodba nº I Up 323/99 of Upravni oddelek, October 28, 1999

Odločitev Slovenske razvojne družbe (sklep o izbiri najugodnejšega kupca delnic v postopku sprejetega programa lastninskega preoblikovanja podjetja) in sklenjena pogodba s kupcem nista upravna akta, ki bi se lahko izpodbijala v upravnem sporu. Gre za ravnanje tožene stranke kot gospodarskega subjekta (gospodarske delniške družbe) za vstop v obligacijskopravna razmerja. Gre torej za civilni spor, za katerega ni pristojno upravno sodišče, temveč sodišče splošne pristojnosti.

Sodba nº U 658/95 of Upravni oddelek, October 28, 1999

Ker je carinski postopek poseben upravni postopek in ker iz določbe 254. člena CZ izhaja, da je špediter, če nastopa v postopku carinjenja v imenu carinskega zavezanca, odgovoren za pravilnost izpolnjenih dejanj, to pomeni, da je pooblaščen za vsa dejanja carinskega postopka, tudi za sprejem odločb, ki jih izdaja carinski organ v carinskem postopku.

Sklep nº II Ips 312/98 of Civilni oddelek, October 28, 1999

ZOR ureja zavarovanje v XXVII. poglavju, obveznosti zavarovalnice pa v 4. odseku tega poglavja. Ta odsek pa ne govori le o strankah zavarovalne pogodbe (sklenitelju zavarovanja in zavarovancu), ampak tudi o "upravičencu" (920. člen), "prinosniku police", "zahtevku koga drugega, ki se na polico sklicuje", "zahtevku tretjega pri prostovoljnem zavarovanju pred odgovornostjo" itd. (921. člen). To pa pomeni, da določbe 4. odseka ZOR (919. do 921. člen) ne veljajo le za primere, ko zahtevke proti z...

Sodba nº III Ips 145/99 of Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Če stečajni dolžnik pri vnovčevanju svojega premoženja prodaja tudi pogodbeno terjatev do dolžnika X in se z njim dogovori za zmanjšanje terjatve in za drugačni rok plačila, pomeni tak dogovor spremembo pogodbe o višini terjatve in roka plačila, ne pa posebnega odplačnega pogodbenega odstopa terjatve od stečajnega dolžnika kot cedenta na dolžnika X kot cesionarja.

Sodba nº I Ips 252/97 of Kazenski oddelek, October 28, 1999

V 1.odst. 420.čl. ZKP, v katerem so našteti vsi razlogi, iz katerih je dovoljeno vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti, ni določeno, da se sme pravnomočna sodba izpodbijati zaradi določbe o kazenskih sankcijah, to je zaradi primernosti izrečene sankcije v smislu 3. in 4.tč. 370.čl. ZKP.

Sodba nº I Ips 239/97 of Kazenski oddelek, October 28, 1999

Zatrjevane kršitve določb kazenskega postopka po 8. in 11.tč. 1.odst. 371.čl. ZKP vložnik opira na lastne ugotovitve in ne na dejstva in okoliščine, ki so bile ugotovljene v teku rednega postopka. Iz enake podlage izvaja tudi trditve o kršitvah ustavnih človekovih pravic. Tudi v tem delu zahteva za varstvo zakonitosti v bistvu napada ugotovljeno dejansko stanje, kar pa po določbi 2.odst. 420.čl. ZKP v postopku po zahtevi za varstvo zakonitosti ni dopustno.

Sodba nº I Ips 137/98 of Kazenski oddelek, October 28, 1999

Da gre v resnici pri izvajanjih vložnika zgolj za vprašanje pravilnosti utemeljenega dejanskega stanja, je jasno razvidno iz njegovega stališča, da bi sodišče moralo dokazati, da je obsojeni Ž. kritičnega dne prodajal mamilo iz "dveh virov" in nato o tem navesti razloge... Po določbi 2.odst. 420.čl. ZKP zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sodba nº I Ips 255/99 of Kazenski oddelek, October 28, 1999

Tako v primeru odreditve kot podaljšanja pripora je nujen pogoj za takšno odločitev obstoj utemeljenega suma, da je obdolženec storil kaznivo dejanje. Po vložitvi obtožnega predloga je takšen sum moč preizkušati oz. ga lahko obdolženec in njegova obramba učinkovito izpodbija, le če sta seznanjena z vloženim obtožnim aktom obenem z ostalimi podatki spisa. Sodišče mora zato v primeru, ko je obdolženec v priporu, vročiti obtožni predlog v 24 urah po prejemu v skladu s 1.odst. 273.čl. ZKP v zvezi...

October 27, 1999

Sodba nº II Ips 576/98 of Civilni oddelek, October 27, 1999

Dedni dogovor o delitvi in načinu delitve, ki ga je zapuščinsko sodišče v skladu z določbo tretjega odstavka 214. člena Zakona o dedovanju (Ul. SRS št. 15/76, 23/78) povzelo v sklep o dedovanju, v obravnavani zadevi po svoji temeljni lastnosti predstavlja pogodbo civilnega prava, katere kavza je bila ekvivalentnost. Zato je izpodbojen pod enakimi pogoji in razlogi, kot veljajo za take pogodbe.

Sodba nº II Ips 114/99 of Civilni oddelek, October 27, 1999

Uveljavljanje novot v revizijskem postopku ni dovoljeno.

Sodba nº II Ips 77/99 of Civilni oddelek, October 27, 1999

Tožeča stranka za nobenega od izpraznitvenih oziroma odpovednih razlogov (člen 58 in člen 60 ZSR) ni uspela dokazati potrebne dejanske podlage.

Sodba nº II Ips 47/99 of Civilni oddelek, October 27, 1999

Objektivni petletni zastaralni rok za uveljavljanje odškodninske terjatve iz drugega odstavka 376. člena Zakona o obligacijskih razmerjih (Ur.l. SFRJ št. 29/78, 39/85, 57/89; v nadaljevanju: ZOR) prične teči, odkar je škoda nastala. Tožnikovo zdravstveno stanje po poškodbi se je stabiliziralo s popolno izgubo sluha v letu 1989, zato odškodninska terjatev za duševne bolečine zaradi zmanjšanih življenjskih aktivnosti v času vložitve tožbe dne 11.5.1990 še ni zastarala.

Sodba nº II Ips 94/99 of Civilni oddelek, October 27, 1999

Drugi del pravnega mnenja Vrhovnega sodišča Republike Slovenije (Poročilo o sodni praksi VSS št. 1/93), ki se nanaša na delni krivdni prispevek k nastanku škode v železniški prometni nesreči, se nanaša na oškodovanca, ki ni delavec v železniškem prometu oz. na tretjo osebo, ki je v takšni ali drugačni vlogi (potnik, pešec, ki se znajde v bližini vlaka ali ki prečka progo) in le zanj pravno mnenje sprejema merilo povprečne skrbnosti.

Sodba nº U 1595/95 of Upravni oddelek, October 27, 1999

Postavlja se vprašanje, ali sta tožena stranka in upravni organ prve stopnje pravilno ugotovila upravičenca do denacionalizacije, v primeru, da gre v predmetni zadevi za dve različni osebi, pri čemer je bilo prvi podržavljeno premoženje, drugi pa le odvzeta predmetna parcela iz posesti.

Sodba nº U 1458/96 of Upravni oddelek, October 27, 1999

V kolikor so bili poslovni prostori dejansko nacionalizirani osebi, ki je bila ob nacionalizaciji teh prostorov jugoslovanska državljanka (9. člen ZDen), je pri reševanju denacionalizacijskega zahtevka treba upoštevati možnost vrnitve teh prostorov tej osebi, ne glede na to, da je sedaj tuja državljanka.

Sodba nº U 1269/95 of Upravni oddelek, October 27, 1999

Po mnenju sodišča na novo določeni rok "90 dni" bistveno ne odstopa od v zakonu določenega roka "3 mesece" in zato ne vpliva na zakonitost odločbe.

Sodba of Civilni oddelek, October 27, 1999

V 3. odstavku 70. člena Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (v nadaljevanju ZTLR) ima posest stvarne služnosti tisti, kdor dejansko uporablja nepremičnino drugega, in sicer v obsegu, ki ustreza vsebini te služnosti. Zaradi tako opredeljene posesti pravice je razpravljanje o motenju posesti stvarne služnosti vedno povezano tudi z ugotavljanjem pravice do stvarne služnosti.

October 21, 1999

Sodba nº in sklep II Ips 28/99 of Civilni oddelek, October 21, 1999

Sodnik se lahko prepriča o opravičljivosti izostanka stranke (priče) z naroka, če gre za zdravstvene razloge, na podlagi relevantnih okoliščin in zdravniškega potrdila, iz katerega mora biti razvidno, kdaj je bil pacient pregledan, diagnoza in njegovo zdravstveno stanje.

Sodba nº II Ips 46/99 of Civilni oddelek, October 21, 1999

Zaradi morebitne napake v popisnem listu zemljiške knjige glede narave (in površine) zemljiški posestnik ne more uspeti s trditvijo, da je priposestvoval nepremičnino - če jo je hkrati z njim uporabljal zemljiškoknjižni lastnik v dobri veri in v zaupanju v zemljiško knjigo - če svoje pravice, pridobljene s priposestvovanjem, ni vknjižil, preden je zemljiškoknjižni lastnik pridobil nepremičnino.

Sklep nº II Ips 124/99 of Civilni oddelek, October 21, 1999

Odplačnost je eden od indicev o tem, ali je prišlo do sile ali grožnje pri sklepanju pogodb, za katere denacionalizacijski upravičenci trdijo, da so bile sklenjene v takšnih okoliščinah.

Sodba nº II Ips 117/99 of Civilni oddelek, October 21, 1999

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº U 1834/95 of Upravni oddelek, October 21, 1999

Če je bila odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča enkrat že plačana in gre pri prvem in drugem lokacijskem dovoljenju ter pri obeh odločbah o odmeri odškodnine zaradi spremembe namembnosti za enako pravno in dejansko podlago (isti investitor, isto zemljišče, enak objekt), mora tožena stranka, če gre za izpolnitev obveznosti iz pravnomočne odločbe, to upoštevati in presoditi, ali in v kolikšnem obsegu sta tožnika (sploh še) zavezana k plačilu odškodnine ob upoštevanju ZK...

Sodba nº U 669/95 of Upravni oddelek, October 21, 1999

Če je že bila izdana odločba o začasni razglasitvi za kulturni spomenik (29. člen) in še ni potekel rok začasne razglasitve, ni mogoče glede istih objektov, ki so bili že predmet začasne razglasitve, kasneje ponovno izdati akta o začasni razglasitvi (30. člen).

Sodba nº I Up 6/99 of Upravni oddelek, October 21, 1999

V procesni situaciji, ko gre za molk pritožbenega organa in bo tožena stranka morala v izvrševanju izpodbijane sodbe izpeljati še postopek na drugi stopnji in odločiti o tožnikovi pritožbi, se sodišče v tem upravnem sporu - ne na prvi, ne na drugi stopnji - ne more spuščati v vprašanje, ali tožniku gre oz. ne gre položaj stranke v samem upravnem postopku, pač pa mora o tem presoditi tožena stranka, ko bo odločala kot organ druge stopnje.

Sodba nº U 681/95 of Upravni oddelek, October 21, 1999

Če je organ prve stopnje v konkretni zadevi ugotovil, da je pritožbo zoper njegovo odločbo vložila nepooblaščena oseba, takšne pritožbe ne bi smel takoj zavreči, temveč bi moral izvesti postopek po 68. členu ZUP. Storiti bi moral, kar je treba, da se pomanjkljivosti odpravijo in določiti vložniku rok, v katerem se mora to zgoditi. Ker organ prve stopnje ni tako ravnal, tožena stranka pa je celo pritožbo zoper odločbo prve stopnje zavrgla kot nedovoljeno, je tudi njena odločba nezakonita.

Sodba nº I Up 206/98 of Upravni oddelek, October 21, 1999

Izdaja sodbe brez glavne obravnave ni vplivala ali mogla vplivati na pravilnost in zakonitost sodbe (2. odst. 72. čl. ZUS), ker je sodišče odločilo na podlagi dejanskega stanja, ki je bilo ugotovljeno v upravnem postopku; poleg tega je nobena od strank ni zahtevala (2. odst. 50. čl. ZUS).

Sodba nº II Ips 93/99 of Civilni oddelek, October 21, 1999

Tudi za duševne bolečine zaradi začasnega zmanjšanja življenjske aktivnosti je mogoče prisoditi denarno odškodnino. Toda to velja za pomembno zmanjšanje življenjskih aktivnosti, ne pa, kadar gre le za omejenost pri posamezni dejavnosti.

Sodba nº II Ips 102/99 of Civilni oddelek, October 21, 1999

Besedne žalitve in neustrezno tožnikovo ravnanje, ko je podrl tožencu ograjo, niso podlaga za sokrivdo v okoliščinah, v kakršnih je toženec poškodoval tožnika. Toženec, ki je od tožnika mlajši in telesno močnejši, je z udarcem v glavo s posledicami zlomov obraznih in čeljustnih kosti močno presegel predhodni besedni obračun.

Sklep of Civilni oddelek, October 21, 1999

Ko sodišče ob razvezi zakonske zveze odloča o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok, mora predvsem upoštevati koristi otrok. Interesi staršev so pri tem manj pomembni. Njihove želje sodišče upošteva samo tedaj, če so v skladu s koristmi otrok.

Sodba of Gospodarski oddelek, October 21, 1999

Sklep o opravljanju poslov z vrednostnimi papirji določa v prvi točki četrtega odstavka 18. člena, da mora borzno posredniška družba kupnino iz posla, ki ga je sklenila za račun stranke, nakazati stranki naslednji delovni dan šteto od prejema kupnine. Ravnanje v nasprotju s to določbo je pri zadržanju zneska 65.623.201,50 SIT hujša kršitev predpisov o poslovanju z vrednostnimi papirji iz prve alinee 65. člena ZTVP.

Sklep of Gospodarski oddelek, October 21, 1999

Družba potem, ko je zaradi zaključka lastninskega preoblikovanja prešla v celoti v zasebno lastnino, ne more več uveljavljati ničnosti prodajne pogodbe, sklenjene v nasprotju z 8. členom ZPN v času, ko je bila še v družbeni lastnini.

Sodba nº I Ips 303/97 of Kazenski oddelek, October 21, 1999

Vprašanje pravilnosti ugotovitve, da je obdolženec odpeljal s kraja prometne nezgode in se nanj vrnil zgolj zato, ker ga je k temu prisilil voznik, ki mu je sledil, ni vprašanje zakonitosti odločbe o kazni oz. pravilne uporabe 41.čl. KZJ, ampak vprašanje pravilne ugotovitve dejanskega stanja, ki ga po izrecni določbi 2.odst.

October 20, 1999

Sodba nº II Ips 30/99 of Civilni oddelek, October 20, 1999

Tudi družbeno pravna oseba je po določilih 28. člena ZTLR lahko s priposestvovanjem pridobila lastninsko pravico.

Sodba nº II Ips 159/99 of Civilni oddelek, October 20, 1999

Glede sporov, katerih predmet je veljavnost po privatizacijskih določbah Stanovanjskega zakona sklenjenih kupoprodajnih pogodb, je v sodni praksi izoblikovano stališče, da ima pravico do izpodbijanja veljavnosti privatizacijske pogodbe, sklenjene med lastnikom stanovanja in drugim kupcem, le privatizacijski upravičenec, ki ima sam pravico terjati sklenitev prodajne pogodbe po privatizacijskih določbah Stanovanjskega zakona oziroma na podlagi pisne privolitve njegov ožji družinski član (prvi o...

Sklep of Upravni oddelek, October 20, 1999

Sodišče je odpravilo izpodbijano odločbo, ker tožena stranka (Sodni svet RS) večinoma sploh ni razčiščevala okoliščin v zvezi s kandidaturo tožeče stranke za predsednika okrožnega sodišča po prejšnji sodbi, s katero je odpravilo prejšnjo zavrnilno odločbo tožene stranke, pač pa je že prejšnjim navedbam, da naj bi tožeča stranka kot kandidat za predsednika okrožnega sodišča ne izpolnjeval kriterijev, ki jih določa ZSS, dodala še nove, ne da bi se v celoti ukvarjala s konkretno vsebino teh krit...

Sodba nº U 54/99 of Upravni oddelek, October 20, 1999

Akti Računskega sodišča RS niso podvrženi izpodbijanju s sodnimi in upravnimi pravnimi sredstvi in ne z ustavno pritožbo.

Sodba nº U 1585/95 of Upravni oddelek, October 20, 1999

Najemnik prostorov sam po sebi ni stranka v postopku denacionalizacije. Ta status pa pridobi s tem, ko izkaže svoj pravni interes, in sicer tako, da je vlagal v nepremičnino znatna sredstva.

Sklep of Civilni oddelek, October 20, 1999

Sodišči nižjih stopenj sta pravilno presojali veljavnost sporne pogodbe v skladu s predpisi, ki so veljali v času njene sklenitve (13.8.1980). Takrat veljavni Zakon o gozdovih (Ur. list SRS, št.

Sklep of Civilni oddelek, October 20, 1999

Darilna pogodba je realen kontrakt, darilo nastane z izročitvijo (pravilo paragrafa 938 in naslednji ODZ, ki se še vedno uporabljajo) in je tako nastopal kot darovalec nasprotni hčerki le tožnik (saj prva toženka tedaj ni imela ničesar in tudi sama je bila očitno s strani tožnika obdarjena v višini 1/3-inke kupljene nepremičnine, vendar je morala to darilo po smiselnih razlogovanjih sodišč nižjih stopenj vrniti tožniku v skladu z določilom drugega odstavka 84.

Sodba nº II Ips 22/99 of Civilni oddelek, October 20, 1999

Tožnica je postala lastnica spornih nepremičnin na podlagi sicer ustno sklenjenega pravnega posla, ki pa je konvalidiral zaradi realizacije tudi ob upoštevanju v času njegove sklenitve veljavnih splošnih načel civilnega prava, temelječih na določbah paragrafov 424, 425 in 1432 Občega državljanskega zakonika.

Sodba nº II Ips 130/99 of Civilni oddelek, October 20, 1999

Odškodnina za neznatno škodo in pravno priznana škoda.

Sklep of Kazenski oddelek, October 20, 1999

Glede na navedene zakonske določbe (2.odst. 200.čl. ZKP in 2.odst.83.čl. Zakona o sodiščih) se praviloma vsa dejanja v preiskavi, ki se opravljajo zoper priprtega obdolženca po svoji naravi takšna dejanja, ki bi jih bilo v smislu 43.čl. ZKP nevarno odlašati in jih je zato preiskovalni sodnik upravičen opravljati.

October 14, 1999

Sodba nº III Ips 11/98 of Gospodarski oddelek, October 14, 1999

Račun kot enostranska listina za drugo stranko ne ustvarja obveznosti. Pravna podlaga za nastanek obveznosti je pogodba, račun ima pri tem pomen samo v zvezi s pogodbo in v skladu z njo.

Sodba nº III Ips 13/98 of Gospodarski oddelek, October 14, 1999

Ali je komisionar ravnal s skrbnostjo, ki jo terja 751. člena ZOR, se presoja na podlagi okoliščin, kakršne so bile ob sklenitvi komisijske pogodbe.

Sodba nº II Ips 80/99 of Civilni oddelek, October 14, 1999

Sodišče druge stopnje je pravilno presodilo tožnikove omejitve (gibalno sposobnost), ki jih je imel že pred škodnim dogodkom dne 23.12.1994, in ki so bile posledica poškodbe, dobljene v nezgodi pred tem. Pri odmeri odškodnine je nato pravilno izhajalo iz tistih življenjskih aktivnosti, ki jih je tožnik še lahko opravljal do poškodbe, ki je predmet tega pravdnega postopka oziroma ki bi jih opravljal tudi v bodočnosti, če te poškodbe ne bi bilo.

Sodba nº II Ips 51/99 of Civilni oddelek, October 14, 1999

Da je podstrešje skupni del stanovanjske hiše in kot tak uživa poseben pravni režim, določa sedanji Stanovanjski zakon (Ur.l. RS, št. 18/91 - 23/96 - 8. člen), podobno pa je veljalo tudi po prejšnji zakonodaji (Zakon o lastnini na delih stavb, Ur.l. SRS, št. 19/76, 1. odstavek 4. člena, Zakon o lastnini na delih stavb, Ur.l. SFRJ, št. 43/65 in 57/65, 3. odstavek 5. člena). V vseh teh določbah so skupni prostori posebej opredeljeni in zanje velja poseben režim (ne glede na to, ali gre za solas...

Sodba nº in sklep II Ips 65/99 of Civilni oddelek, October 14, 1999

Izpraznitvena tožba lastnika proti tistemu, ki se je nezakonito vselil v stanovanje, ni vezana na noben rok, zato v tej smeri uveljavljen ugovor zastaranja ni utemeljen.

Sodba nº III Ips 21/98 of Gospodarski oddelek, October 14, 1999

Plačilo po 127. členu Zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino (Ur.l.SFRJ 15/77 - 71/84) je prevoznina in zanjo velja zastaralni rok po 32. členu Konvencije za mednarodni cestni prevoz blaga.

Sklep nº I Up 270/99 of Upravni oddelek, October 14, 1999

Za odločanje o pravici do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji po ZPPPAI je pristojno socialno sodišče in ne upravno sodišče.

Sklep nº I Up 23/99 of Upravni oddelek, October 14, 1999

Ker je 80% vojna invalidnost priznana za popolno slepoto na obeh očeh, torej isto okvaro zdravja, katera se ne upošteva (t.j. popolna slepota) osnovno endogeno obolenje (druga invalidnost) je bistveno, če je pomoč in postrežba potrebna po obeh osnovah.

Sodba nº U 662/95 of Upravni oddelek, October 14, 1999

Udeleženec natečaja za pridobitev koncesije mora razpisne pogoje izpolnjevati ob prijavi oz. najkasneje ob poteku roka za zbiranje prijav.

Sklep nº I Up 339/99 of Upravni oddelek, October 14, 1999

Ko upravni organ kot naročnik javnega razpisa nastopa kot gospodarski subjekt, oddaja javnega razpisa ni upravni akt ampak akt poslovanja. Ta akt ne dobi lastnosti upravnega akta niti tedaj, kadar o zakonitosti postopka javnega naročila odloča revizijska komisija. Gre za poseben kontrolni postopek, v katerem se ocenjuje ravnanje naročnika, vendar se ne odloča o pravici, obveznosti ali javni koristi organa, katerega akt je predmet revizije. Zoper odločitev revizijske komisije zato ni možen upr...

October 13, 1999

Sklep nº I R 56/99 of Civilni oddelek, October 13, 1999

Zavrnitev predloga za delegacijo pristojnosti.

Sklep nº II Ips 141/99 of Civilni oddelek, October 13, 1999

Revolucionarno nasilje kot družbeni pojav v konkretnih pojavnih oblikah lahko podlaga za uporabo določbe 5. člena ZDen.

Sodba nº II Ips 57/99 of Civilni oddelek, October 13, 1999

Tako lastnika stanovanja kot njegovega uporabnika zadeva enaka dolžnost sklenitve najemne pogodbe po določilu 147. člena SZ.

Sodba nº in sklep II Ips 34/99 of Civilni oddelek, October 13, 1999

Dokazovanje višine deležev zakoncev na skupnem premoženju.

Sklep of Civilni oddelek, October 13, 1999

Po razlagi določbe drugega odstavka 154. člena ZOR je nevarna tista dejavnost, ki v konkretnih okoliščinah pomeni večjo nevarnost od povprečne glede na okoliščine primera. Le ob teh ugotovitvah je možno uporabiti določbo 173. člena ZOR o objektivni odgovornosti po načelu vzročnosti. Umivanje pod tuši, čeprav skupinsko, in vračanje po mokrih tleh v garderobo ne pomeni večje nevarnosti. Nevarnost v pogojih konkretnega umivanja ne odstopa od povprečja.

Sklep nº I R 61/99 of Civilni oddelek, October 13, 1999

Dejstvo, da sta dva od treh sodnikov izločena od reševanja v tej pravdni zadevi, tretji sodnik pa je z letnim razporedom dela razporejen na druga področja, po oceni vrhovnega sodišča tudi ob zatrjevani preobremenjenosti tega sodnika ne sodi med razloge iz 67. člena ZPP, ki bi utemeljevali prenos pristojnosti.

Sodba nº II Ips 105/99 of Civilni oddelek, October 13, 1999

Sodišči prve in druge stopnje sta postopali v skladu z določili 23. do 25. člena Ustave Republike Slovenije (URS, Ur. list RS, št.

Sodba nº U 1560/96 Sodba U 1577/96 of Upravni oddelek, October 13, 1999

Za izrek ničnosti ne zadošča pavšalno navajanje in citiranje nacionalizacijskih odločb ter utemeljevanje upravnega organa, da je denacionalizacijska odločba nična, ker je prejšnjim lastnikom bil vrnjen v last tudi tisti del nepremičnine, ki ni bil nacionaliziran.

Sodba nº II Ips 596/98 of Civilni oddelek, October 13, 1999

Revizijsko sodišče se strinja s presojo obeh sodišč, da je toženec kot voznik osebnega avtomobila tožniku kot pešcu objektivno odškodninsko odgovoren za nastalo škodo, ker je motorno vozilo v takem razmerju nevarna stvar.

Sklep of Civilni oddelek, October 13, 1999

Ob pravilni opredelitvi preživninskega razmerja glede mladoletnega otroka je torej besede iz 79. člena ZZZDR "vsak izmed staršev..." razumeti tako, da tisti roditelj, pri katerem otrok ne živi, lahko zahteva prilagoditev preživnine spremenjenim razmeram (znižanje ali ustavitev), oziroma da lahko to zahteva vsak izmed staršev, kadar je otrok dodeljen tretji osebi ali zavodu, ne pa, da lahko namesto otroka v svojem imenu vloži tožbo za zvišanje preživnine tisti roditelj, pri katerem otrok živi.

Sklep nº II Ips 158/99 of Civilni oddelek, October 13, 1999

Vsako delo policista ni delo s povečano nevarnostjo.

October 12, 1999

Sklep nº VIII Ips 109/99 of Delovno-socialni oddelek, October 12, 1999

Če delodajalec z avtonomno normo ni določil in oblikoval disciplinske kršitve kot posebno hude, za katero bi bil obvezen izrek najstrožjega disciplinskega ukrepa, niti v predhodnem postopku ni bil ugotovljen obstoj hujših posledic, delavcu ni mogoče izreči disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja.

Sodba nº VIII Ips 105/99 of Delovno-socialni oddelek, October 12, 1999

Revizijski ugovori, ki se nanašajo na postopek pred sodiščem prve stopnje, so ugovori morebitnih relativnih bistvenih kršitev določb pravdnega postopka, ki bi jih morala revidentka uveljavljati v pritožbenem postopku. Ker je tožeča stranka vlagala pritožbo zoper sodbo sodišča prve stopnje samo iz razlogov zmotne uporabe materialnega prava in zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja (vendar tudi to ne glede vodenja postopka pred organi tožene stranke), ugovorov, ki jih ima v zvezi s p...

Sodba nº VIII Ips 110/99 of Delovno-socialni oddelek, October 12, 1999

Niti pometanje niti izvlek kabla ne pomeni dejavnosti, iz katere izvira večja nevarnost, zato po mnenju revizijskega sodišča za povzročeno škodo ni mogoče ugotavljati objektivne odgovornosti tožene stranke. Glede krivdne odgovornosti pa tudi revizijsko sodišče v celoti soglaša z mnenjem nižjih sodišč. Pri tako enostavnem delu, kot je pometanje, toženi stranki ni mogoče očitati krivde za nastalo škodo. Izvlek kabla, ki ga za potrebe čiščenja niti ni bilo treba izvleči, je bil povsem neprimeren...

Sodba nº VIII Ips 113/99 of Delovno-socialni oddelek, October 12, 1999

V socialnih postopkih sodišče nima nobene možnosti, da bi na obravnavah ali drugače v postopku lahko zahtevalo sodelovanje strank. Sodišče je dolžno na podlagi določb 5. člena ZPP dati vsaki stranki možnost, da se o zahtevkih in navedbah nasprotne stranke izjavi, stranka pa sama presodi, ali bo svojo pravico uveljavila ali ne. Ker je tožena stranka bila pravilno obveščena o vseh vlogah revidenta, prav tako pa je bila pravilno vabljena na vse naroke, ni sprejemljiva revidentova graja glede pos...

Sodba nº VIII Ips 112/99 of Delovno-socialni oddelek, October 12, 1999

Konvencija MOD št. 158 o prenehanju delovnega razmerja na pobudo delodajalca (Akt o notifikaciji nasledstva, Uradni list RS, Mednarodne pogodbe, št. 15/92) v točki a. drugega odstavka 9. člena določa, da je dokazno breme, da obstaja resen razlog za prenehanje delovnega razmerja, na delodajalcu.

Sodba nº VIII Ips 114/99 of Delovno-socialni oddelek, October 12, 1999

Tožnica kot nekvalificirana delavka, se je mogla in smela ravnati po navodilih izbrane zdravnice, da je njena odsotnost z dela upravičena, zlasti ob dejstvu, ker je pred tem prestala operativni poseg, ki je terjal dolgotrajno zdravljenje. Ravnanje tožnice je bilo zato opravičljivo, saj ji zaradi navedenih okoliščin ni mogoče očitati nepazljivosti, malomarnosti ali premajhne skrbnosti.

Sklep nº VIII Ips 124/99 of Delovno-socialni oddelek, October 12, 1999

Ugotovitveni sklep o umiku tožbe se ne more izpodbijati zaradi zmotne uporabe materialnega prava, saj se za izdajo takega sklepa ne ugotavlja dejanska podlaga, niti uporablja materialno pravo. Podlaga tega sklepa je procesno dejanje strank v postopku, ki temelji na njuni dispoziciji.

Sodba of Delovno-socialni oddelek, October 12, 1999

Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožnikov tožbeni zahtevek na razveljavitev sklepov o razrešitvi z delovnega mesta s posebnimi pooblastili in o razporeditvi na drugo delovno mesto. Tožnik se zoper ta del sodbe ni pritožil.

October 11, 1999

Sklep nº I R 66/99 of Civilni oddelek, October 11, 1999

Tehten razlog za delegacijo ni ugovor, da bo sodnik pritožbenega sodišča pristranski, če se zahteva delegacija prvostopnega sodišča.

October 08, 1999

Sklep nº III Ips 103/99 of Gospodarski oddelek, October 08, 1999

Odločilne za začasno odredbo so okoliščine, ki obstojajo v času njene izdaje.

Sklep nº III Ips 105/99 of Gospodarski oddelek, October 08, 1999

Ni pomisleka proti temu, da se nominalno v registru poveča osnovni kapital (ki je tisti del celotnega kapitala, ki so ga vpisali oz. vplačali delničarji) tudi na račun revalorizacije, ki se izvede z oblikovanjem revalorizacijskega popravka. Če bi se revalorizacija ne izvedla, bi se s tem avtomatično povečal čisti dobiček, ki bi se kot nerazporejen lahko uporabil tudi za povečanje osnovnega kapitala. Pri tem pripada povečana vrednost kapitala posameznim družbenikom v razmerju njihovih deležev ...

Sklep nº III Ips 113/99 of Gospodarski oddelek, October 08, 1999

Prisilna izterjava neplačane denarne kazni in stroškov postopka, kar je bilo izrečeno s sodno odločbo v sodnem postopku zaradi gospodarskega prestopka, se izvrši po uradni dolžnosti.

Sklep nº III Ips 134/99 of Gospodarski oddelek, October 08, 1999

Za oblikovanje stečajne mase je odločilno premoženjsko stanje stečajnega dolžnika ob začetku stečajnega postopka, v stečajno maso pa gre tudi premoženje, ki ga pridobi stečajni dolžnik do zaključka stečajnega postopka. Vanjo spada tudi premoženje pridobljeno z uspelim izpodbijanjem dolžnikovih pravnih dejanj. Te možnosti pa stečajno sodišče v zvezi z uporabo člena 100/1 ZPPSL ne upošteva po uradni dolžnosti, ampak samo če upnik verjetno izkaže, da bo na podlagi izpodbijanja pravnih dejanj v s...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners