Vrhovno Sodišče: Opinions issued on July 1999

July 30, 1999

Sklep of Kazenski oddelek, July 30, 1999

Z navedbami, da obtoženec ni več v tolikšni meri odvisen od mamil, da bi na prostosti ponavljal kazniva dejanja, zagovornica izpodbija dejanske ugotovitve v pravnomočnem sklepu, kar ne more biti predmet vloženega izrednega pravnega sredstva (2.odst. 420.čl. ZKP).

July 29, 1999

Sodba nº II Ips 495/98 of Civilni oddelek, July 29, 1999

Družba o omejeno odgovornostjo postane lastnica predmetov kot stvarnih vložkov vanjo že z njihovo izročitvijo družbi in ne šele z izdajo sklepa registrskega sodišča o dokapitalizaciji družbe.

Sodba nº II Ips 467/98 of Civilni oddelek, July 29, 1999

Judo sam ob sebi ne sodi med nevarne dejavnosti v smislu odškodninskega prava oziroma njegovih udeležencev - oškodovancev ni potrebno varovati z institutom objektivne odgovornosti.

Sklep nº II Ips 480/98 of Civilni oddelek, July 29, 1999

Tožeča stranka uveljavlja izpraznitveni zahtevek proti toženki, ki je ostala v stanovanju po smrti njenega najemnika leta 1992, ki je imel sklenjeno najemno pogodbo že po novem zakonu (2. točka prvega odstavka 159. člena SZ in arg. a contrario iz drugega odstavka tega člena). Tožeča stranka je v tožbi navedla VSP 500.000,00 SIT. Na zahtevo tožene stranke, naj tožeča stranka pojasni ocenitev te vrednosti, je ta s pripravljalno vlogo z dne 7.4.1998 popravila VSP na 66.373,00 SIT, kar je višina ...

July 23, 1999

Sklep nº I Up 528/99 of Upravni oddelek, July 23, 1999

Bistvena kršitev določb postopka v upravnem sporu po 74. členu v zvezi z 68. členom ZUS je podana, ker v izpodbijanem sklepu ni razlogov glede pogojev za izdajo začasne odredbe po 2. odstavku 69. člena ZUS.

Sodba of Upravni oddelek, July 23, 1999

Dejansko stanje ni zmotno in nepopolno ugotovljeno, če sodišče pri presoji pravočasnosti tožbe ni posebej ugotavljalo točnega datuma vročitve, ampak je bila bistvena okoliščina, da je tožnik sklep tožene stranke prejel pred določenim datumom.

Sodba nº I Ips 177/99 of Kazenski oddelek, July 23, 1999

Vložnica napačno razlaga določbo 3.tč. 1.odst. 201.čl. ZKP, ko trdi, da morajo biti za obstoj pripornega razloga ponovitvene nevarnosti podane (konkretizirane) kumulativno vse okoliščine, naštete v navedeni določbi. Podana mora biti vsaj ena objektivna in vsaj ena subjektivna okoliščina.

July 22, 1999

Sklep nº II Ips 583/98 of Civilni oddelek, July 22, 1999

Po 2. odstavku 389. člena ZPP revizija ni dovoljena, če jo vloži nekdo, ki zanjo nima pravnega interesa.

Sklep nº II Ips 292/99 of Civilni oddelek, July 22, 1999

Revizijo je treba vročiti pri sodišču, ki je izreklo sodbo prve stopnje (388. člen ZPP). Toženec je poslal revizijo z vlogo (ki ima sicer datum 28.11.1998) direktno na Vrhovno sodišče Republike Slovenije in sicer z navadno pošiljko (ne priporočeno) dne 30.11.1998. Revizija je prispela na to sodišče 1.12.1998. Vrhovno sodišče je postopalo po določbah ZPP in vlogo s prilogami poslalo priporočeno dne 17.12.1998 pristojnemu okrožnemu sodišču v nadaljnje poslovanje.

Sklep nº II Ips 234/98 of Civilni oddelek, July 22, 1999

Pri kasko zavarovanju pride zavarovalnica v zamudo nasproti zavarovancu s pretekom roka iz zavarovalne pogodbe za plačilo odškodnine oziroma roka, ki ga določa zakon za takšen primer.

Sodba of Civilni oddelek, July 22, 1999

Za škodo, ki nastane med lovom, lovska družina ne odgovarja za lovca, ki je obstrelil drugega lovca, po določbah odgovornosti delodajalcev oziroma drugih oseb za škodo pri delu ali v zvezi z delom. Sami udeleženci lova ne odgovarjajo med seboj objektivno.

Sklep of Civilni oddelek, July 22, 1999

Med pravdnima strankama glede izročene opreme (bund in hlač) ni bila sklenjena prodajna, ampak sponzorska pogodba, s katero se je tožeča stranka zavezala sponzorirati prireditev (smučarske skoke v Planici) s sredstvi v naravi (bundami in hlačami), tožena stranka pa je za nasprotno dajatev izvedla aktivnosti (napisi na bundah, navedba tožeče stranke kot enega od glavnih sponzorjev prireditve na vseh reklamnih materialih, biltenih, sporedu prireditve, na panojih itd.), s katerimi je podprla trž...

Sodba of Civilni oddelek, July 22, 1999

Predlog ne pojasni, za kakšnega delavca sodišča naj bi šlo - za sodnika ali kakšnega drugega delavca. Ni navedeno, kdaj naj bi gospod F. H. postal delavec sodišča. Pravda namreč teče že peto leto, pa ne stranke ne sodišče niso izrazili kakšnih pomislekov v zvezi s tem, da teče postopek pred brežiškim sodiščem. Sicer pa samo dejstvo sorodstvene povezave strank z nekim delavcem sodišča še ni razlog v smislu navedene zakonske določbe.

Sklep nº I R 33/99 of Civilni oddelek, July 22, 1999

Zatrjevanega (in neizkazanega) dejstva, da je nasprotna stranka zvedela za vsebino sodbe pred njeno izdajo (sodbo je izdala sodnica posameznica pisno), ker je tožnikova sorodnica zaposlena na sodišču (izkazalo se je, da na drugem), pač ni mogoče šteti (kot razlog za izločitev sodnice je bil zavrnjen) kot tehten razlog za delegacijo drugega sodišča. Napaka, tudi če bi zares zanjo šlo, delavke drugega sodišča, kar zadeva varovanje tajnosti, pač ne more biti povod za dvom o nepristranskosti sodi...

Sklep nº II Ips 253/98 of Civilni oddelek, July 22, 1999

Čeprav stranka ni izrecno preklicala pooblastila in ga odvetnik ni izrecno odpovedal, velja, da je prenehalo, če je iz protokolacij zapisnikov o narokih in iz drugih okoliščin razvidno, da se je to zgodilo.

Sodba nº II Ips 205/99 of Civilni oddelek, July 22, 1999

Statistični podatki o povprečnih stroških za dijake, upokojence in rejnike so le orientacija za določitev preživnine. Orientacija seveda tedaj, ko imata starša dovolj sredstev za zadovoljitev vseh v statističnih podatkih zajetih potreb. Če imata višje dohodke od tistih, ki so v njih navedeni, morata plačevati več, če pa imata manj, pač toliko, kolikor zmoreta. Sodišče mora vedno poiskati ravnovesje med dejanskimi premoženjskimi razmerami vseh udeleženih, saj je le tako mogoče pravilno uporabi...

Sklep of Civilni oddelek, July 22, 1999

Sodna praksa je v času nestabilnih gospodarskih gibanj in visoke inflacije sprejela stališče, da prilagajanje tožbenega zahtevka spremenjenim denarnim razmeram in s tem spremenjeni kupni moči ne pomeni spremembe tožbe (primerjaj Strohsack B., Odškodninsko pravo in druge neposlovne obveznosti, Ljubljana, ČZ Uradni list, 1996, str. 174). Sodna praksa se je pri tem oprla na 2. odstavek 189. člena Zakona o obligacijskih razmerjih (v nadaljevanju ZOR) in tako uporabila enako pravilo, kot velja za ...

Sklep nº II Ips 563/98 of Civilni oddelek, July 22, 1999

Pravni red nudi posestno varstvo tudi posestniku premičnih stvari v prostorih, kjer te stvari ima. Neposredne dejanske oblasti na stvareh včasih ni mogoče imeti oziroma izvrševati drugače kot tako, da ima posestnik dostop do njih v prostorih, kjer se nahajajo (1. odstavek 70. člena ZTLR). S tem pa ima posest ali soposest tudi na teh prostorih.

July 21, 1999

Sodba nº U 1756/96 of Upravni oddelek, July 21, 1999

Pravočasne zahteve ene pravne osebe ni mogoče šteti za zahtevo, ki bi varovala pravico druge pravne osebe do uveljavljanja denacionalizacije, saj gre za nasprotujoča zahtevka za denacionalizacijo istega premoženja. Zahtevka, ki je v korist pravne osebe, ne gre razlagati tudi v korist druge pravne osebe (tožeče stranke), ki sploh ne zatrjuje svojega pravnega nasledstva s pravno osebo, kateri je bilo predmetno premoženje podržavljeno.

July 19, 1999

Sodba nº I Ips 163/99 of Kazenski oddelek, July 19, 1999

Preizkus, ali so po vložitvi obtožnice še podani razlogi za pripor, se opravi po uradni dolžnosti (2.odst. 272.čl. ZKP) in ni potreben predlog državnega tožilca, zato tudi ni predviden poseben narok ali drug način, ki bi strankama omogočil, da se izjavita v zvezi s preizkusom.

July 16, 1999

Sklep nº I Up 536/99 of Upravni oddelek, July 16, 1999

Odločba o podelitvi koncesije je upravni akt, vendar tak, ki se ne izvršuje po določbah ZUP, zato na podlagi 1. odstavka 69. člena ZUS ni mogoče izdati začasne odredbe, s katero bi bila odložena izvršitev odločbe.

Sklep nº I Up 526/99 of Upravni oddelek, July 16, 1999

Zaradi odločbe, ki se izpodbija s tožbo v upravnem sporu in s katero je odpravljena prvostopna odločba ter zadeva vrnjena organu prve stopnje v ponovni postopek, tožnikoma take hujše škodljive posledice, ki bi bile razlog za izdajo začasne odredbe, ne morejo nastati in zato ni verjetno izkazane potrebe za začasno ureditev stanja glede na sporno pravno razmerje.

July 15, 1999

Sodba nº U 470/95 of Upravni oddelek, July 15, 1999

Embalaže kot del blaga in specifikacije sestavin blaga brez podatkov o izdajatelju in datuma ni mogoče šteti za listini v smislu 1. odst. 271. čl. CZ. S pregledom blaga, ko ni več pod carinskim nadzorom, ni mogoče več nedvoumno ugotoviti istovetnost blaga, zato carinarnica ni dolžna ugotavljati drugih okoliščin v zvezi s tem.

Sklep of Upravni oddelek, July 15, 1999

Tožena stranka se ne more sklicevati na odlok o urbanističnem redu kot veljavno urbanistično zasnovo, če ni ugotovila, ali ta urbanistični red ni v nasprotju s prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana občine.

Sklep of Civilni oddelek, July 15, 1999

Posledice razdrte pogodbe določa ZOR v 132. členu. Te nastopijo ne glede na morebitno odgovornost ene ali druge pogodbene stranke, ki je sicer pomembna za odškodninske zahtevke. Za zahtevek, s katerim tožnica zahteva le vrnitev tistega, kar je izpolnila v okviru svoje pogodbene obveznosti, ZOR v petem odstavku 132. člena nalaga toženi stranki, ki vrača prejeti denar, da mora plačati zamudne obresti od dneva, ko je prejela plačilo.

Sodba nº II Ips 120/98 of Civilni oddelek, July 15, 1999

Serija zapisov v isti reviji, ki ima svoj krog bralcev, ti zapisi pa sestavljajo trditev o istem - enem dejanju, pač ne terjajo, zlasti še, ker niti tožeča stranka ne zahteva odškodnine za duševne bolečine v zvezi z vsakim izmed njih, da bi sodišče ugotavljalo za vsak zapis, ali pomeni napad na čast in dobro ime tožnika in torej samostojen civilni delikt.

Sklep of Civilni oddelek, July 15, 1999

"Ustrezno najemno stanovanje" iz 158. člena SZ zato ne more biti "primerno stanovanje" kot ga opredeljuje 5. člen SZ, temveč je to lahko le stanovanje, ki ustreza najpotrebnejšim prostorom v smislu 7. člena ZSR.

Sklep of Civilni oddelek, July 15, 1999

Komponenti pravnega standarda "pravična denarna odškodnina" kot jih določa 200. člen ZOR - "pomen prizadete dobrine" in "namen odškodnine" - z vidika oškodovanca in z vidika družbe, sta individualizirani le toliko, kolikor temeljita na ugotovljeni stopnji in trajanju strahu in bolečin. Sicer pa je treba tako pri ugotavljanju "pomena prizadete dobrine" kot tudi "namena odškodnine" upoštevati načelo objektivne pogojenosti višine odškodnine. Slovensko sodišče, ki uporablja slovensko pravo, upošt...

Sklep nº II Ips 461/98 of Civilni oddelek, July 15, 1999

Sodišče druge stopnje je pravilno odločilo, da je bilo o zahtevku, kot ga je v tej pravdi postavila tožeča stranka, že pravnomočno razsojeno z odločbo v zadevi P 33/96, še preden je sodišče prve stopnje izdalo odločbo v zadevi P 93/96, ki je predmet revizijskega obravnavanja.

Sklep nº II Ips 66/99 of Civilni oddelek, July 15, 1999

Predlagatelj ima prav, ko v reviziji opozarja, da je tudi prisilni značaj izvršilnega postopka zaradi izterjave davčnih obveznosti lahko okoliščina, ki skupaj z drugimi okoliščinami v konkretnem primeru pomeni grožnjo v smislu 5. člena ZDen. Vendar sta sodišči prve in druge stopnje ugotovili, da predlagatelj pogodbe ni sklenil zaradi grožnje, sile ali zvijače državnega organa oziroma predstavnika oblasti, temveč se je za tako rešitev odločil sam, prostovoljno.

Sodba nº II Ips 493/98 of Civilni oddelek, July 15, 1999

Pravno mogoča je (in v poslovni praksi tudi ne redka) pogodba o tem, da bo nepremičnina od tretjega kupljena v solast sopogodbenikov.

Sodba nº II Ips 447/98 of Civilni oddelek, July 15, 1999

Toženec je neupravičeno pridobil 34.300 nemških mark, ki so bile last tožnikov (kot skupni prihranki njiju kot zakoncev). Do prehoda teh deviz tožnikov v toženčevo premoženje je prišlo brez pravne podlage, ko jih je toženec položil na svojo bančno devizno hranilno knjižico, nikoli pozneje pa jih (nesporno) ni izročil tožnikoma, čeprav bi to moral storiti po sklenjenem dogovoru z njima (dogovoru, da bo zanju v banki zamenjal poškodovane bankovce v nepoškodovane). Zato je v drugem odstavku 210....

Sodba nº II Ips 535/98 of Civilni oddelek, July 15, 1999

Neutemeljeno je toženčevo stališče, da njegova pismena izjava z dne 2.5.1990 ni veljaven vrednostni papir, saj ji sodišče take veljave ni pripisalo. Povsem pravilno jo je opredelilo kot zadolžnico v smislu pravnega pravila 1001. paragrafa ODZ. Upoštevalo jo je kot dokazno listino, ne pa kot vrednostni papir. Tudi zato se toženec neutemeljeno sklicuje na 323. člen ZOR.

Sodba nº II Ips 377/98 of Civilni oddelek, July 15, 1999

Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Ur. list RS, št. 6/94 - členi 4 in 8 ter drugi odstavek 189. člena) kot Uredba o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij v členih 35 in 36 ne izključujeta možnosti prenosa vrednostnih papirjev med osebami, ki so jih pridobile na podlagi iste prodaje znotraj podjetja, vendar načina prometa z njimi med udeleženci posebej ne predpisujeta.

Sodba nº II Ips 568/98 of Civilni oddelek, July 15, 1999

Tožnik je bil v bolniškem staležu od 17.8.1993 do 13.9.1993, to je v času, ko je nosil mavec, nato pa še 10 dni ni mogel opravljati fizičnih del, pri katerih je potreben oprijem z desnico z vso močjo, še nadaljnjih 30 dni pa ni zmogel športnih aktivnosti. Za tako kratkotrajno začasno omejitev življenjske aktivnosti ni mogoče priznati posebne odškodnine, ampak jo je treba kot nevšečnost med zdravljenjem upoštevati pri odmeri odškodnine za telesne bolečin.

July 14, 1999

Sodba nº U 2155/97 of Upravni oddelek, July 14, 1999

Sodnik izpolnjuje pogoj za napredovanje na višje sodniško mesto okrožnega sodnika potem, ko najprej dvakrat napreduje v plačilnem razredu na sodniškem mestu okrajnega sodnika.

Sodba nº U 27/98 of Upravni oddelek, July 14, 1999

Po določbah 4. odst. 24. čl. Zakona o računskem sodišču zoper dokončno poročilo ni dopusten upravni spor, zato tudi vmesni akti, kamor je šteti tudi izpodbijana sklepa, ne morejo uživati drugačnega in ne širšega pravnega varstva, kot ga predvideva citirani zakon za akte, ki so v postopku izdani, predno senat na drugi stopnji sprejme končno poročilo.

Sklep of Upravni oddelek, July 14, 1999

Sodnik lahko napreduje v plačilnem razredu (26. in 2. odstavek 50. člena ZSS) po treh letih od zadnjega napredovanja. Tožena stranka (Sodni svet RS) novoizvoljene sodnike po zaprisegi uvrsti v plačilni razred, upoštevaje tudi določbi 1. odstavka 105. člena in 3. odstavka 107. člena ZSS ter stališča, ki jih je tožena stranka sprejela v zvezi z razlago tega člena.

July 08, 1999

Sodba nº III Ips 56/99 of Gospodarski oddelek, July 08, 1999

Pri volitvah organov skupščine odstopi od tistih določb ZGD, ki se nanašajo na sklic skupščine, nimajo za posledico ničnosti njihove izvolitve.

Sklep nº III Ips 88/99 of Gospodarski oddelek, July 08, 1999

Prvi odstavek 144. člena ZPPSL je določba, ki stečajni senat zavezuje samo na napotitev upnika, da začne postopek pred pristojnim organom za ugotovitev prerekane terjatve, ne pa tudi, kakšen postopek in pred katerim organom mora začeti. Začetek takšnega postopka pa je tudi nadaljevanje zaradi stečaja prekinjenega postopka.

Sklep nº II Ips 477/98 of Civilni oddelek, July 08, 1999

Odločitev o izpraznitvenem zahtevku po 58. členu SZ zahteva istočasno presojo dejanskega stanja v skladu z določbo 156. člena SZ (uskladitvena dolžnost, kadar je stanovanjska pogodba sklenjena še po določbah ZSR).

Sodba nº III Ips 7/98 of Gospodarski oddelek, July 08, 1999

Plačila po pogodbah med domačimi osebami se izvršujejo na območju Republike Slovenije izključno v domači valuti.

Sklep nº II Ips 469/98 of Civilni oddelek, July 08, 1999

Primarno tožena krajevna skupnost spada med osebe iz 1. točke 489. člena ZPP, tožnik pa med osebe iz 489.a člena ZPP. Zato je njun spor potrebno obravnavati kot gospodarski spor, za odločanje o teh sporih pa je stvarno pristojno okrožno in ne okrajno sodišče.

Sklep nº II Ips 544/98 of Civilni oddelek, July 08, 1999

Podatke po drugem odstavku 62. člena ZDen mora predlagatelj res priložiti svoji zahtevi za denacionalizacijo, vendar ta zakonska določba ne zavezuje sodišča, da bi moralo in smelo upoštevati samo te podatke. Po določbi prvega odstavka 44. člena ZDen se vrednost podržavljenega premoženja določi po stanju v času podržavljenja in ob upoštevanju njegove sedanje vrednosti. Stanje ob podržavljenju pomeni dejansko rabo zemljišča v času sklenitve pogodbe. Udeleženec v postopku denacionalizacije lahko...

Sodba nº U 253/95 of Upravni oddelek, July 08, 1999

Za dovolitev priglašenih del po 2. odst. 62. čl. ZUN morajo biti kumulativno izpolnjeni vsi pogoji po tej določbi.

Sodba nº U 286/95 of Upravni oddelek, July 08, 1999

Izbrisana obsodba iz kazenske evidence ne more biti podlaga za ugotovitev razlage iz 8. tč. 10. čl. ZDRS.

Sklep of Upravni oddelek, July 08, 1999

Tožena stranka ni kršila pravil postopka, če podrednega zahtevka ni najprej poslala prvostopnemu organu kot pristojnemu organu za odločanje o odlogu izvršbe. Podredni pritožbeni zahtevek ne predstavlja zahteve za odlog izvršbe.

Sodba nº I Up 143/98-2 of Upravni oddelek, July 08, 1999

Če je vloga vezana na materialni prekluzivni rok, mora stranka sama zagotoviti dokaz, da je vlogo vložila pravočasno.

Sklep nº I R 43/99 of Civilni oddelek, July 08, 1999

Dejstvo, da je toženka zaposlena kot strojepiska pri Okrajnem sodišču v A., predstavlja tehten razlog za postopanje po navedeni zakonski določbi.

Sodba nº II Ips 454/98 of Civilni oddelek, July 08, 1999

Ker je bil tožniku znan obseg njegove škode že ob zaključenem zdravljenju in zaključenem bolniškem staležu dne 28.2.1987, podaja izvedeniških mnenj invalidskih komisij I. in II. stopnje v postopku tožnikove invalidske upokojitve ne more vplivati na to, da bi bilo mogoče upoštevati kasnejši datum za pričetek teka zastaralnega roka. Zato je v skladu s 1. odst. 376. člena ZOR tožnikova odškodninska terjatev zastarala 3 leta po zaključenem zdravljenju. Ker je tožbo vložil šele 4.1.1992 je bil ugo...

Sklep of Civilni oddelek, July 08, 1999

Tožeča stranka je svoje regresno upravičenje pridobila z izplačilom odškodnine, njeno pasivno čakanje na pravnomočno kazensko obsodbo toženca pa ne more povzročiti, da bi zastaralni rok pričel teči kasneje, kot je pridobila pravico terjati izpolnitev toženčeve obveznosti.

Sklep of Upravni oddelek, July 08, 1999

V postopku izdaje lokacijskega dovoljenja lahko mejaši oz. sosedi varujejo svoje koristi (hrup) le v okviru pogojev, ki jih določa prostorski izvedbeni akt, ki je podlaga za izdajo lokacijskega dovoljenja in v mejah standardov o nivoju hrupa v bivalnem okolju.

Sklep of Civilni oddelek, July 08, 1999

Kadar zaradi totalne škode na zavarovanem vozilu vzpostavitev prejšnjega stanja ni mogoča, mora odgovorna oseba (v tem primeru tožena zavarovalnica na podlagi obveznega odgovornostnega avtomobilskega zavarovanja) izplačati oškodovancu ustrezno vsoto kot odškodnino (tretji odstavek 185. člena v zvezi s 190. členom Zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR). Upoštevana je tržna vrednost vozila v času škodnega dogodka. Oškodovancu je dana možnost, da z zneskom odškodnine kupi drugo vozilo v enakem ...

Sklep nº II Ips 449/98 of Civilni oddelek, July 08, 1999

Podpis mejaša na zapisniku o izvršenem mejnem ugotovitvenem postopku GU (14. člen Zakona o zemljiškem katastru) sam zase še ne pomeni priznanja lastninske pravice na (kasneje ugotovljenem) spornem zemljišču (razlaga 20. člena ZTLR).

Sklep nº II Ips 504/98 of Civilni oddelek, July 08, 1999

Ne gre za vračanje kmetijskih zemljišč iz funkcionalnega kompleksa (19/2 ZDen), kadar zavezani Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS obstoja kompleksa po določilu 27. člena ZDen ne zatrjuje, drugi zavezanec, uporabnik zemljišča, ki to zatrjuje, pa je imel pravico obdelovati zemljišče le do konca leta 1998.

Sodba nº I Ips 152/99 of Kazenski oddelek, July 08, 1999

Okoliščine, da je starejši mladoletnik prenehal z izvrševanjem kaznivih dejanj že eno leto pred izrekom pravnomočne kazenske sankcije, da je zaposlen in da se je v času, ko je zoper njega tekel postopek, s starši preselil v drug kraj, so bile znane že v času izrekanja vzgojnega ukrepa. Ne gre torej za okoliščine, na podlagi katerih bi bilo mogoče pritrditi stališču, da mladoletniku ni bil izrečen primeren vzgojni ukrep.

Sodba nº I Ips 121/99 of Kazenski oddelek, July 08, 1999

Ker je bilo zaslišanje oškodovank opravljeno kot nujno preiskovalno dejanje po 1.odst. 166.čl. ZKP, preiskovalni sodnik ni ravnal v nasprotju s 5.odst. 178.čl. ZKP, ko o zaslišanju ni obvestil zagovornika, saj se to določilo uporablja v fazi preiskave.

Sodba nº I Ips 40/99 of Kazenski oddelek, July 08, 1999

Primernosti izrečene kazni, ki je bila obsojencu izrečena v mejah predpisane kazni, z zahtevo za varstvo zakonitosti ni mogoče izpodbijati.

Sodba nº I Ips 161/99 of Kazenski oddelek, July 08, 1999

Vrhovno sodišče se pri odločanju o zahtevi za varstvo zakonitosti omeji le na preizkus tistih kršitev zakona, na katere se sklicuje vložnik v svoji zahtevi (1.odst. 424.čl. ZKP).

Sodba nº I Ips 67/97 of Kazenski oddelek, July 08, 1999

Če je sodišče za izvedenca postavilo osebo, ki je predhodno opravila pogodbeno delo za oškodovanko, je to lahko izločitveni razlog po 6.tč. 39.čl. ZKP (v zvezi s 1.odst. 44.čl. ZKP) in ne po 2.odst. 251.čl. ZKP.

Sodba nº I Ips 160/99 of Kazenski oddelek, July 08, 1999

Pripor zoper soobdolženega A.Š. bi bilo mogoče odrediti le na predlog državnega tožilca, ki pa ni bil podan, zato obdolženčeva ustavna pravica do enakega varstva po 22.čl. Ustave RS ni bila kršena.

July 07, 1999

Sklep nº II Ips 521/98 of Civilni oddelek, July 07, 1999

Ker je sodišče upoštevalo kot datum akontacije marec 1991 in ne pomladi 1992, je uporabilo različne tečajne vrednosti in ni primerjalo prave vrednosti akontacije in dolžnega plačila. Zato ni moglo pravilno uporabiti določila 600. člena Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR, Ur. list SFRJ, št. 29/78 do 57/89), po katerem je tožena stranka dolžna plačati opravljeno delo. Poleg tega sodišče ni pojasnilo, kako je preračunani znesek primerjalo s cenami, ki jih je navedel izvedenec glede na januar ...

Sodba nº U 1888/95 of Upravni oddelek, July 07, 1999

Za pravilno in zakonito vodenje ugotovitvenega postopka je odgovoren pristojni upravni organ oz. njegova pooblaščena oseba. Zato v konkretnem primeru ni mogoče prenesti odgovornosti za izpodbijano odločbo na toženo stranko, ki je soglašala z ugotovitvenim postopkom le glede vračanja prostorov v pritličju predmetne stavbe.

Sklep nº II Ips 531/98 of Civilni oddelek, July 07, 1999

Ker v Zakonu o dedovanju (ZD, Ur.l. SRS, št. 15/76 do RS, št. 82/94) v zvezi z revizijo ni nobenih določb, je treba uporabiti določilo 34. člena ZNP, po katerem revizija ni dovoljena. Zaradi tega jo je vrhovno sodišče po določilu 392. člena ZPP v zvezi s 163. členom ZD zavrglo.

Sklep nº II Ips 273/99 of Civilni oddelek, July 07, 1999

Po prvem in drugem odstavku 400. člena ZPP je revizija dovoljena samo proti tistim sklepom, s katerimi je postopek pravnomočno končan.

Sklep of Civilni oddelek, July 07, 1999

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo.

Sodba of Civilni oddelek, July 07, 1999

Tožnik bi moral po določilu drugega odstavka 186. člena ZPP navesti vrednost spornega predmeta in če bi ta presegala določen znesek, bi s tem zagotovil pravico do revizije. V danem primeru tožnik tega ni storil. Navedel je sicer neke točke, toda v točkah (po analogiji taksne ali odvetniške tarife) označena vrednost spora pomeni izostanek navedbe vrednosti spornega predmeta. To pa ima za posledico nedovoljenost revizije (glej pravno mnenje, ki je bilo sprejeto na občni seji Vrhovnega sodišča R...

Sklep of Civilni oddelek, July 07, 1999

Nekatere izdatke za vsakodnevno preživljanje otrok, katerih narava to dopušča, je potrebno natančno ugotoviti: mesečni izdatki za prehrano v šoli, stroški za učenje tujega jezika, stroški za športne aktivnosti. Tiste stroške, za ugotavljanje katerih ne pridejo v poštev eksaktne metode ugotavljanja njihove višine, je potrebno ugotoviti na podlagi splošno znanih dejstev. V pomoč pri ugotavljanju teh dejstev je dopustno in primerno uporabiti statistične podatke Ministrstva za delo družino in soc...

Sodba nº II Ips 489/98 of Civilni oddelek, July 07, 1999

Vsak lahko zahteva povrnitev nastale škode, če so izpolnjeni splošni pogoji odškodninskega t.j. civilnega delikta, kar je temeljno načelo odškodninskega prava. Ti elementi morajo biti izpolnjeni kumulativno in so: škoda mora izvirati iz nedopustnega ravnanja (ali opustitve), škoda mora nastati, ugotovljena mora biti vzročna zveza med nastalo škodo in nedopustnim ravnanjem, ugotovljena mora biti odgovornost povzročitelja škode. Kadar ni podan le eden izmed predhodno naštetih elementov civilneg...

Sodba nº in sklep II Ips 516/98 of Civilni oddelek, July 07, 1999

Pravilno je bil zavrnjen tožbeni zahtevek za plačilo odškodnine za negmotno škodo, saj sta ugotovili, da niso izpolnjene temeljne predpostavke odškodninske odgovornosti: nastanek protipravne (pravno priznane) škode, ki je tožnik ni dokazal, in ki mora biti v vzročni zvezi z ravnanjem poškodovalca.

Sklep nº II Ips 498/98 of Civilni oddelek, July 07, 1999

Tožnik, ki bi po določilu 33. člena ZTLR pridobil stvarnopravno pravico na nepremičnini z vpisom v zemljiško knjigo, pa mu prvotožena prodajalka ni omogočila vknjižbe (čeprav bi jo morala), ker je v zemljiški knjigi še vedno vpisan drugotoženec, lahko toži slednjega na izstavitev zemljiškoknjižne listine.

Sodba nº II Ips 506/98 of Civilni oddelek, July 07, 1999

Ugotovljeno je bilo, da je pretrgana vzročna zveza med nastalo posledico in ravnanjem (domnevnega) poškodovalca. Manjka torej eden temeljnih pogojev za nastanek odškodninske odgovornosti tožene stranke.

July 01, 1999

Sklep nº II Ips 505/98 of Civilni oddelek, July 01, 1999

ZPNP pozna tri oblike vrednosti: (1) vrednost zavarovanega predmeta, ki je bila sporazumno določena v zavarovalni pogodbi ali zavarovalni polici, (2) vrednost, ki jo predstavlja zavarovalna vsota in (3)

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners